1 Nasz znak: 676-10/2015 Dobieszków, 16.10.2015r. Zaproszenie

Komentarze

Transkrypt

1 Nasz znak: 676-10/2015 Dobieszków, 16.10.2015r. Zaproszenie
Nasz znak: 676-10/2015
Dobieszków, 16.10.2015r.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlano-montażowych o
wartości nie przekraczającej 30.000 euro
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
I. Nazwa i adres zamawiającego
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
Dobieszków 70, 95-010 Stryków
Adres e-mail: [email protected]ów.com.pl
NIP 733-13-42-672, REGON 101012953
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
Telefon 42 710 90 90
Fax 42 710 92 40
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia
pn.: „BUDOWA WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH” w
budynku hotelowo – gastronomicznym „DWOREK” tj. realizację II etapu zadania obejmującego dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków
OSZ w Dobieszkowie.
Zakres robót do wykonania obejmuje m.in :
 Wykonanie konstrukcji stalowych schodów zewnętrznych z zadaszeniem wraz z
barierkami ze stali kwasoodpornej.
 Roboty fundamentowe wraz z niezbędnymi wykopami, izolacjami i transportem.
 Wykończenie stopni schodów zewnętrznych blachą żebrowaną ze stali kwasoodpornej.
 Montaż drzwi dwuskrzydłowych, aluminiowych (90+30)/200 barwionych, fabr. wykończ. szklenie szkłem bezpiecznym wraz z wykuciem otworu w ścianie, osadzeniem nadproży i uzupełnieniem ubytków tynku oraz malowaniem - 1 szt.
 Montaż drzwi jednoskrzydłowych, aluminiowych 90/200 barwionych, fabr. wykończ. szklenie szkłem bezpiecznym wraz z wykuciem otworu w ścianie, osadzeniem nadproża, uzupełnieniem ubytków tynku oraz malowaniem - drzwi na poziomie piwnicy prowadzące na zewnątrz z sali gastronomicznej 1 szt.
 Wykonanie schodów zewnętrznych żelbetowych z zadaszeniem i robotami towarzyszącymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz przedmiar
robót.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez
wykonawcę.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia : 14 grudnia 2015 r.
5. Wymagany termin płatności : przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury z załącznikami na rachunek wykonawcy.
6. Wymagany termin gwarancji - co najmniej 36-m-cy.
1
7. Urządzenia oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać
stosowne dokumenty (certyfikat, atest) dopuszczające do stosowania w budownictwie i
wszystkie zastosowane w budynkach wyroby służące ochronie przeciwpożarowej
posiadać powinny odpowiednie świadectwa dopuszczenia (certyfikaty wyrobów,
aprobaty techniczne ITB) wydane przez CNBOP w Józefowie bądź Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie, które zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu
realizacji zamówienia, jak również w trakcie na każde jego żądanie.
8. Budynek objęty przedmiotem zamówienia znajduje się na terenie zabytkowego parku,
który jest wpisany do Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Wojewódzki Urząd
Zabytków w Łodzi oraz Gminnej Ewidencji Zabytków w Strykowie, a ponadto znajduje się
na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w bliskim sąsiedztwie
Rezerwatu Przyrody „Struga Dobieszkowska”.
9. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu celem odbioru zgodności
wykonanych robót w zakresie obowiązujących przepisów p.poż. .
IV. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta
1. Wraz z ofertą (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia)
Wykonawca składa;
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 ,
b) oświadczenie z dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z udostępnioną
dokumentacją – załącznik nr 5
c) kosztorys ofertowy
d) polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest
ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej
V. Osoby upoważnione do porozumienia się z wykonawcami
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się
udzielania wyjaśnień są:
Jolanta Zięba - Gzik – Dyrektor Ośrodka
Edyta Madyńska – Kierownik Działu Szkoleń i Obsługi Klienta
Maciej Bauer – z -ca Dyrektora Ośrodka
telefon (42) 710 - 90 - 90 w godzinach 8:00 do 15:00
fax (42) 710 92 40
.
VI. Cena
z wykonawcami i do
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą
ceną.
VIII. Termin złożenia oferty
Ofertę prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :
d[email protected] lub przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w
biurze Obsługi Klienta w pok. nr 21 Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
najpóźniej do dnia 21.10.2015 r. do godz. 10:30 z dopiskiem : oferta na roboty budowlane
pn. „ BUDOWA WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH „
2
IX. Pozostałe informacje
- Zamawiający informuje , że złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie nie jest
równoznaczne z jej przyjęciem i nie musi prowadzić do zawarcia umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia bez podania przyczyn.
Załączniki :
1.
2.
3.
4.
5.
formularz ofertowy- załącznik nr 1
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
przedmiar robót –załącznik nr 3
oświadczenie z wizji lokalnej – załącznik nr 4
projekt umowy – załącznik nr 5
3