ŁÓDŹ DN

Komentarze

Transkrypt

ŁÓDŹ DN
ŁÓDŹ, DN. 02.07.2009 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA DOSTAWĘ RADIOTELEFONÓW Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM (NR SPR. LP/231/17/09)
Zamawiający:
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI
90 - 119 ŁÓDŹ
UL. KILIŃSKIEGO 81
Tel. 0-42 250 22 32, fax 0-42 6309322
www.strazmiejska.lodz.pl
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów z dodatkowym wyposażeniem. Na przedmiot zamówienia składają się następujące
elementy:
1) Radiotelefony bazowe/przewoźne pracujące w trybie konwencjonalnym – 20 kpl.;
2) Radiotelefony bazowe/przewoźne pracujące w trybie konwencjonalnym i trankingowym – 5 kpl.;
3) Radiotelefony nasobne – 48 kpl.;
4) Sześciostanowiskowe adaptacyjne ładowarki optymalizujące – 18 szt.;
5) Akumulatory NiMH min. 1400 mAh do radiotelefonu Motorola GP 680 – 80 szt.;
6) Akumulatory NiMH min. 1400 mAh do radiotelefonu Motorola GP 900/1200 – 40 szt.;
7) Anteny magnetyczne – 20 szt.;
8) Zasilacze stabilizowane – 5 szt.
Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32236000-6 Radiotelefony, 31158000-8 Ładowarki, 31430000-9 Akumulatory
elektryczne.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 „Opis podstawowych parametrów
technicznych” (dalej „Załącznik nr 1”)
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
„MAW TELECOM SRP” Sp. z o.o., 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14.
Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Odrzucono ofertę wykonawcy:
„CONSORTIA” Sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74.
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. – dalej „Ustawa”) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
UZASADNIENIE:
Zamawiający w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „specyfikacja”), tj. „Opisie podstawowych
parametrów technicznych”, w poz IV i V pkt 6 wymagał, aby oferowane ładowarki optymalizujące dawały „możliwość odczytu danych
z akumulatora”. Według informacji posiadanych przez Zamawiającego możliwość zapewnienia wskazanej funkcjonalności dają ładowarki
wyposażone w wyświetlacz informujący m. in. o stanie naładowania akumulatora, jego pojemności, czasie pozostałym do zakończenia
ładowania, o końcu „życia” akumulatora itp.
Przedmiotem oferty firmy „CONSORTIA” Sp. z o.o. są sześciostanowiskowe adaptacyjne ładowarki optymalizujące Motorola WPLN 4189
(do radiotelefonu Motorola GP 680) i Motorola WPLN 4109 (do radiotelefonu Motorola GP 900/1200). Oferowane ładowarki nie są
wyposażone w wyświetlacz, a mimo to w załączonym do oferty formularzu „Opis podstawowych parametrów technicznych”, wykonawca
potwierdził spełnianie przedmiotowej funkcjonalności.
Na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w dniu 01.07.2009 r. wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie sposobu
realizowania wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności w postaci „możliwości odczytu danych z akumulatora” w zaoferowanych
przez wykonawcę ładowarkach.
W odpowiedzi z dnia 02.07.2009 r. firma „CONSORTIA” Sp. z o.o. poinformowała, iż wskazana wyżej funkcjonalność może być
realizowana poprzez zastosowanie indywidualnego wyświetlacza montowanego do ładowarki lub zastosowanie oprogramowania wraz
z kablem USB do komputera PC.
Z wyjaśnień wynika również, iż wykonawca potraktował wskazany parametr, tj. „możliwość odczytu danych z akumulatora” jako opcję,
a nie wymaganą funkcjonalność, ze względu na użycie przez Zamawiającego słowa „możliwość”. Nie zaoferował zatem dużo droższych
ładowarek z wyświetlaczem czy oprogramowaniem komputerowym, przyjmując, iż Zamawiający będzie mógł z tej opcji skorzystać
w przyszłości.
Według Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie pozostawia żadnych wątpliwości, że oferowane ładowarki muszą posiadać
„możliwość odczytu danych z akumulatora”, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. Gdyby intencją Zamawiającego było
traktowanie przedmiotowego parametru jako opcji lub zapewnienie przez ładowarki możliwości odczytu danych przy użyciu dodatkowych
elementów, zapis taki zostałby w sposób wyraźny zawarty w opisie przedmiotu zamówienia.
Reasumując oferta firmy „CONSORTIA” Sp. z o.o. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, poprzez to, iż zaoferowane ładowarki nie posiadają możliwości odczytu danych z akumulatora i w związku
z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, który nakazuje odrzucić ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 - „CONSORTIA” Sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74;
Oferta nr 2 - „MAW TELECOM SRP” Sp. z o.o., 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14;
Oferta nr 3 - „AKSEL” Sp. z o.o., 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17;
Oferta nr 4 - „UNI-Net Poland” Sp. z o.o., 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 36.
Z-ca Komendanta
Straży Miejskiej w Łodzi
Jarosław Orszulak
Załącznikiem do niniejszej informacji jest streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-21).
oznaczenie sprawy LP/231/17/09
DRUK ZP-21
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty
Liczba pkt w kryterium
CENA – 100%
Liczba pkt w kryterium
....................
Liczba pkt w kryterium
....................
Liczba pkt w kryterium
....................
Liczba pkt w kryterium
....................
Razem
2
100,00
…………
…………
…………
…………
100,00
3
88,38
…………
…………
…………
…………
88,38
4
98,46
…………
…………
…………
…………
98,46
..........................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony ......
.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub
osoby upoważnionej)