kwestionariusz uczestnictwa

Komentarze

Transkrypt

kwestionariusz uczestnictwa
1
KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA
Zgłaszam udział w KONKURSIE
„KADRY ZE ŚWIATA – PODRÓŻE OKIEM POLAKÓW”
Nazwa:
Termin:
5 marca – 5 kwietnia 2015 r.
Potwierdzam uczestnictwo:
Imię i nazwisko:
Krótka biografia:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Adres:
Zdjęcie 1:
OPIS
Tytuł:
Kraj i miejsce wykonania:
Zdjęcie 2:
OPIS
Tytuł:
Kraj i miejsce wykonania:
Zdjęcie 3:
OPIS
Tytuł:
Kraj i miejsce wykonania:
Zdjęcie 4:
OPIS
Tytuł:
Kraj i miejsce wykonania:
Zdjęcie 5:
OPIS
Tytuł:
Kraj i miejsce wykonania:
Wysyłając formularz zgłoszenia osoba oświadcza, że zapoznała i zgadza się z Regulaminem Konkursu.
FUNDACJA KADRY ZE ŚWIATA
ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104, 00-713 Warszawa; NIP 521 36 30 495; REGON 146098750; KRS 0000418573
www.kadryzeswiata.pl
konto w PKO Bank Polski: 83 1020 2892 0000 5002 0496 4294
2
Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 05.04.2015r. mailem na adres [email protected]
Uczestnicy, których zdjęcia zostaną wyróżnione tytułem KADR ROKU 2015 otrzymają potwierdzenie drogą mailową w
ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z: Anną Cymerman ([email protected]).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Kadry ze Świata z siedzibą w Warszawie ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104 w Warszawie
dla celów związanych z realizacją projektu „Kadry ze Świata – Podróże okiem Polaków”. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Kadry ze Świata - podróże okiem Polaków” – V edycja
1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Kadry ze Świata z siedzibą w Warszawie, 00-713, ul.
Batalionu AK „Karpaty” 1C m. 104; KRS 0000418573 – dalej zwana Organizatorem.
2. Konkurs jest skierowany do fotografów i podróżników – dalej zwanych Uczestnikami.
3. Przedmiotem fotografii konkursowych mogą być portrety, krajobrazy, zabytki lub miejsca z
całego świata. W przypadku fotografii osób autor powinien posiadać zgodę osób widocznych
na zdjęciu na publikację fotografii.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii konkursowych oraz jedną przedstawiającą
autora fotografii (niekoniecznie portret).
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Uczestnik swoje uczestnictwo potwierdza poprzez wypełnienie i wysłanie drogą mailową
powyższego formularza zgłoszeniowego.
7. Prace i wypełniony formularz należy nadsyłać spakowane w formacie .zip pocztą elektroniczną na
adres email [email protected] do dnia 5 kwietnia 2015 roku.
8. Prace w formacie .jpg lub .png o rozdzielczości min 200 dpi oraz od 3 do maksymalnie 5 MB.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu
przez Organizatora.
10. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek gesty, obrazy lub sytuacje mogące
naruszyć czyjeś dobra osobiste, o treści pornograficznej, naruszające dobre obyczaje, ujawniające
informacje poufne lub tajemnice służbowe, państwowe (i inne, podlegające ochronie), o charakterze
FUNDACJA KADRY ZE ŚWIATA
ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104, 00-713 Warszawa; NIP 521 36 30 495; REGON 146098750; KRS 0000418573
www.kadryzeswiata.pl
konto w PKO Bank Polski: 83 1020 2892 0000 5002 0496 4294
3
dyskryminacyjnym, antyreligijne, nawołujące do działań faszystowskich, totalitarnych lub
terrorystycznych nie będą brane pod uwagę.
11. Nadsyłane zdjęcia muszą posiadać:






tytuł
imię i nazwisko autora,
kraj i miejsce wykonania,
krótki opis
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z klauzulą wskazaną w regulaminie w pkt. 19.
krótki opis osoby autora
Brak którejkolwiek z powyższych informacji lub klauzuli oznaczać będzie odrzucenie zdjęć.
12. Przesłane pliki nie będą zwracane.
13. Z chwilą nadesłania zdjęć konkursowych Organizator nabywa od każdego z autorów licencję tj.
prawo obrotu pierwszymi kopiami zdjęć, które zostały wybrane przez jury.
14. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury zapadać będą większością
głosów, a w przypadku równej liczby głosów, przewodniczący będzie miał głos rozstrzygający. Jury
ma prawo odrzucić każde zdjęcie, każdego autora. Decyzje jury są ostateczne.
15. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, kadr, technika
wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
16. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury poprzez publikację listy nagrodzonych
fotografii na stronie www.kadryzeswiata.pl, Facebooku oraz droga e-mailową.
17. Zgłoszone zdjęcia konkursowe mogą być publikowane na stronie www.kadryzeswiata.pl oraz na
innych stronach internetowych powiązanych z projektem „Kadry ze Świata – podróże okiem
Polaków” lub reklamujących ww. projekt przy zachowaniu praw autorskich tj. zostaną oznaczone
imieniem i nazwiskiem autora. Zgłoszone zdjęcia konkursowe będą również publikowane na
plakatach, reklamach wielkoformatowych (billboardy), gazetach, ulotkach, zaproszeniach i innych
materiałach reklamowych promujących projekt „Kadry ze Świata – podróże okiem Polaków” lub
samego Organizatora. Publikacja zdjęcia, o której mowa w zdaniach poprzedzających nie oznacza,
że dane zdjęcie zdobyło choćby jedną z nagród w konkursie.
18. Ze wszystkich nadesłanych prac, powołane Jury wybierze 20 najlepszych fotografii, które
otrzymają status „KADR ROKU 2015”. Zdjęcia zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej
w Polsce.
FUNDACJA KADRY ZE ŚWIATA
ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104, 00-713 Warszawa; NIP 521 36 30 495; REGON 146098750; KRS 0000418573
www.kadryzeswiata.pl
konto w PKO Bank Polski: 83 1020 2892 0000 5002 0496 4294
4
Mogą one zostać wykorzystane do promocji projektu w wybranych miastach w Polsce i za granicą,
prezentowane na wystawach organizowanych przez Organizatora oraz wystawione na sprzedaż.
Dochód ze sprzedaży Organizator zobowiązuje się przeznaczyć na cele statutowe. Organizator
zobowiązuje się każdorazowo oznaczać imię i nazwisko autora.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków regulaminu konkursu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu oraz Organizatora. Od decyzji jury nie ma możliwości
złożenia odwołania.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, wydłużenia lub odwołania konkursu, jak
również prawo do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w zakresie zwiększenia liczby
nagród lub terminów wystaw czy promocji Konkursu.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr
133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe
w formie przesłania do organizatora oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Kadry ze Świata – podróże okiem
Polaków” oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./”.
FUNDACJA KADRY ZE ŚWIATA
ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104, 00-713 Warszawa; NIP 521 36 30 495; REGON 146098750; KRS 0000418573
www.kadryzeswiata.pl
konto w PKO Bank Polski: 83 1020 2892 0000 5002 0496 4294