Katalog części OEM Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI

Komentarze

Transkrypt

Katalog części OEM Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Katalog czêœci OEM
Katalog czêœci OEM
6
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Elektroniczny transformator zap³onowy
typu EBI
Grudzieñ 1997
Spis treœci
PLCD
Zastosowanie .................................................................................................................. strona
Instalacja .......................................................................................................................... strona
Zabezpieczenie przed przypadkowym dotkniêciem ....................................................... strona
Budowa ............................................................................................................................ strona
Dzia³anie okresowe ......................................................................................................... strona
Zap³on .............................................................................................................................. strona
Wykresy czasu zap³onu ................................................................................................... strona
Dane techniczne i oznaczenia kodowe ........................................................................... strona
Osprzêt ............................................................................................................................ strona
Wymiary ........................................................................................................................... strona
BK.40.B5.49
2
2
3
4
4
4
4
5
5
6
1
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Zastosowanie
Seria EBI obejmuje elektroniczne urz¹dzenia zap³onowe do okresowego zapalania palników
gazowych i olejowych.
Typ EBI stanowi urz¹dzenie w wersji dwubiegunowej, przeznaczone do zap³onu pomiêdzy
dwiema elektrodami zap³onowymi.
Typ EBI M jest - podobnie jak typ EBI - dwubiegunowym urz¹dzeniem zap³onowym, posiada
jednak wtórny punkt œrodkowy, po³¹czony z ziemi¹.
Typ EBI 1P jest urz¹dzeniem w wersji jednobiegunowej, przeznaczonym do zap³onu pomiêdzy
jednym biegunem zap³onowym, a korpusem.
Urz¹dzenia serii EBI posiadaj¹ wtyczkê tak po stronie podstawowej, jak i wtórnej, co u³atwia ich
instalacjê i obs³ugê.
Niewielkie wymiary i ciê¿ar powoduj¹, ¿e seria EBI doskonale nadaje siê do zastosowania w
nowoczesnych palnikach o budowie zwartej, jak równie¿ w bardziej konwencjonalnych
palnikach.
Instalacja
Instalacja
Urz¹dzenia serii EBI mog¹ byæ instalowane w dowolnej pozycji. W ka¿dym z nich wykonano
dwa zestawy otworów monta¿owych, z których jeden umo¿liwia montowanie ich pod skrzynk¹
sterownicz¹ palnika.
Po³¹czenia elektryczne
Strona pierwotna po³¹czona jest ze specjaln¹ wtyczk¹, wyposa¿on¹ w blokadê. Wtyczkê mo¿na
odblokowaæ wk³adaj¹c pod ni¹ œrubokrêt i podci¹gaj¹c j¹ do góry.
Pozycja pod³¹czenia przewodu fazowego i zerowego jest obojêtna i nie wp³ywa na
funkcjonowanie urz¹dzenia.
Typ EBI posiada podwójn¹ izolacjê i nie wymaga uziemienia.
Urz¹dzenia typu EBI M i EBI 1P musz¹ byæ pod³¹czone do korpusu przy pomocy klapki,
znajduj¹cej siê po stronie obudowy. Po³¹czenie to nale¿y zabezpieczyæ œrub¹ (co najmniej 3
mm) z podk³adk¹ wielorowkow¹.
Pod³¹czenie do wysokiego napiêcia
Pod³¹czenie do wysokiego napiêcia nale¿y wykonaæ przy pomocy 4-milimetrowej okr¹g³ej
wtyczki. Kable zap³onowe musz¹ byæ zaopatrzone w odpowiednie gniazdo wtykowe, np. AMP
nr. 925688.
Uwaga: Je¿eli po³¹czenia urz¹dzenia EBI z wysokim napiêciem poprowadzone s¹ przez
obudowê palnika, nale¿y pozostawiæ odpowiedni¹ szczelinê izolacyjn¹.
Nale¿y te¿ zadbaæ o to, by zapewnione by³y
• przestrzeñ pomiêdzy kablem i korpusem
• droga up³ywu
• izolacja, wykonana przy pomocy materia³u izolacyjnego
2
BK.40.B5.49
PLCD
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Instalacja (cd.)
Nale¿y omijaæ elektrody wtórne, s¹siaduj¹ce z korpusem, a tak¿e zachowaæ odstêp co najmniej
2 mm, jak pokazano na Rys. 1 i/lub zastosowaæ odpowiedni¹ izolacjê. Przy wysokim napiêciu
mo¿e pojawiæ siê pe³zanie pr¹du up³ywowego na du¿¹ odleg³oœæ (do 50 mm), co zdarza siê
zw³aszcza wtedy, kiedy powierzchnia izolacji pokryta jest smarem i brudem.
Oto typowy uk³ad zap³onowy, wystêpuj¹cy w samochodach.
Tulejka
Wtórna
elektroda EBI
Obudowa elementu
zap³onowego-korpus
Rys. 1
Stopieñ izolacji kabli zap³onowych zale¿y od w³aœciwoœci izolacyjnych zastosowanego materia³u
i od jego gruboœci. W przypadku zastosowania niedostatecznej izolacji, zw³aszcza w po³¹czeniu
z elektrodami rozbie¿nymi, istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e je¿eli kable bêd¹ siê stykaæ miêdzy
sob¹ lub dotyka³y korpusu, mo¿e nast¹piæ przebicie elektryczne izolacji. Elektrody rozbie¿ne
powoduj¹ wiêksze obci¹¿enie elektryczne izolacji, ni¿ konwencjonalne elektrody zap³onowe.
Wynika to st¹d, ¿e iskra zap³onowa stale jest gaszona i musi byæ odnawiana, a napiêcie
zap³onu jest zwykle wysokie.
Wytyczne:
U¿ywane typy kabli
Æ 2,5 mm
Æ 3 mm
Æ 5 mm i Æ 7 mm
Æ 3 mm i Æ 4 mm
Æ 5 and Æ 7 mm
Zabezpieczenie przed
przypadkowym
dotkniêciem
Uwagi
Nie s¹ zalecane
W praktyce u¿ywane s¹ bardzo czêsto.
Istnieje tu niebezpieczeñstwo przebicia elektrycznego izolacji
w przypadku zastosowania elektrod rozbie¿nych.
PVC
Zalecane s¹ przy normalnych temperaturach.
Sztywniej¹ w miarê up³ywu czasu.
Kauczuk silikonowy Zalecane, zw³aszcza przy wy¿szych temperaturach.
Silikon
Zalecane, zw³aszcza w wy¿szych temperaturach. W wyniku
naprê¿eñ, zwi¹zanych z karbowaniem, nastêpuje
przerywanie po³¹czenia.
Teflon
Teflon
Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknieciem nale¿y zapewniæ podczas instalacji
urz¹dzenia. Palnik musi byæ pod³¹czony tak, by ostateczny jego u¿ytkownik nie móg³ - bez
u¿ycia narzêdzi - dotknaæ niedostatecznie izolowanych czêœci obwodu zap³onowego. Obwód
zap³onowy musi byæ odpowiednio odizolowany od czêœci metalowych, które mog³yby nie byæ
uziemione i które nie s¹ zabezpieczone przed przypadkowym dotkniêciem.
Uwaga: Dotykanie przy³¹czy wysokiego napiêcia w czasie, gdy w³¹czone jest urz¹dzenie
zap³onowe mo¿e byæ skrajnie niebezpieczne!
EMC
W celu zabezpieczenia przed zak³óceniami, pochodz¹cymi od pola elektromagnetycznego,
kable podstawowe i pozosta³e kable powinny byæ umieszczone mo¿liwie jak najdalej od kabli
zap³onowych, natomiast odlegloœæ miêdzy kablami zap³onowymi nie powinna byæ zbyt du¿a. W
przypadku zak³óceñ radiacyjnych mog¹ one byæ zmniejszone dziêki zainstalowaniu szeregowo
z kablami zap³onowymi elementu o czêstotliwoœci ponad 30 MHz i opornoœci 1 kW. Opornik taki
nale¿y umieœciæ na koñcu kabla przy elektrodach zap³onowych.
PLCD
BK.40.B5.49
3
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Budowa
EBI jest urz¹dzeniem o budowie zwartej, gdy¿ obejmuje obwód elektroniczny, dzia³aj¹cy na
czêstotliwoœci oko³o 20 kHz. Zwiêkszenie tej czêstotliwoœci umo¿liwia zmniejszenie obwodu
magnetycznego cewki wysokiego napiêcia, przy zachowaniu przekszta³cania takiej samej iloœci
energii, jak¹ przekszta³caj¹ tradycyjne transformatory.
Urz¹dzenia EBI maj¹ solidn¹ budowê. Posiadaj¹ plastikow¹ obudowê z wtopionym z ni¹
obwodem elektronicznym. Zapewnia to stabilnoœæ termiczn¹ i ogromn¹ odpornoœæ na wp³ywy
czynników mechanicznych, wilgoæ i brud.
Konstrukcja urz¹dzenia EBI i u¿yte do jego budowy materia³y zapewniaj¹ wysok¹ sprawnoœæ
dzia³ania urz¹dzenia i niezawodnoœæ zdolnoœci zap³onu.
Dzia³anie okresowe
Urz¹dzenie zap³onowe, przeznaczone do dzia³ania okresowego, musi byæ ustawione na
okreœlony czas. Czas w³¹czenia podawany jest jako procent cyklu operacyjnego, trwajacego 3
minuty.
Ustalone ED ma zwykle zastosowanie do temperatury otaczaj¹cego powietrza równej 35 OC,
jednak z uwagi na to, ¿e normaln¹ praktyk¹ sta³o siê ustalanie temperatury otaczaj¹cego
powietrza dla pracy urz¹dzeñ elektronicznych, dzia³aj¹cych w palnikach na 60 OC, my równie¿
zastosowaliœmy tê temperaturê w odniesieniu do urz¹dzeñ EBI.
20 % ED dla 3 minut przy temperaturze 60 OC ~ 33 % dla 3 minut przy temperaturze 35 OC.
Warunkiem wstêpnym dla okresowego dzia³ania urz¹dzenia zap³onowego jest to, ¿e regulator
palnika musi zapewniaæ takie w³¹czanie i wy³¹czanie tego urz¹dzenia, by nie by³o mo¿liwoœci
przegrzania urz¹dzenia zap³onowego, poniewa¿ mog³oby to doprowadziæ do jego uszkodzenia.
Zap³on
Bardzo wa¿ne jest, by paliwo zapala³o siê szybko i niezawodnie tak, aby podczas fazy rozruchu
do minimum zmniejszyæ uwalnianie siê szkodliwych substancji takich, jak nie spalony olej lub
gaz oraz tlenek wêgla. W urz¹dzeniu EBI jest to zapewnione dziêki prawid³owemu
umieszczeniu elektrod, w³aœciwemu ich kszta³towi i odpowiedniej przerwie iskrowej.
W porównaniu z tradycyjnymi transformatorami zap³onowymi nie ma ró¿nicy w wymaganiach co
do wyboru kszta³tu elektrody.
Je¿eli przy stosunkowo du¿ej prêdkoœci powietrza wokó³ elektrod zaistnieje potrzeba
zoptymalizowania zap³onu, pomocne mog¹ okazaæ siê nastêpuj¹ce zalecenia:
• Nie nale¿y stosowaæ elektrod rozbie¿nych
• Wskazane jest stosowanie cieñszych elektrod < Æ1,6 mm
• Nale¿y odsun¹æ elektrody od siebie na wiêksz¹ odleg³oœæ
Rysunek 2 przedstawia wykres, obrazuj¹cy zale¿noœæ miêdzy œrednic¹ elektrody a czasem
zap³onu przy wzrastaj¹cej prêdkoœci powietrza wokó³ iskry zap³onowej.
Rysunek 3 przedstawia zale¿noœæ miêdzy odleg³oœci¹ elektrody a czasem zap³onu. Optymalna
odleg³oœæ elektrody zale¿y od rodzaju palnika.
Wykres czasu zap³onu
Rys. 2
4
BK.40.B5.49
Rys. 3
PLCD
Katalog czêœci OEM
Dane techniczne i
oznaczenia kodowe
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Typ
Oznaczenia kodowe
Po³¹czenie podstawowe
Zakres roboczy
Bezpiecznik g³ówny
Po³¹czenie wtórne **)
Pr¹d zwarciowy
Czêstotliwoœæ
ED na 3 minuty (w³¹czenie)
Temp. otaczaj¹cego powietrza (praca)
Temp. przechowywania
Obudowa
EMC (Norma Ogólna)
Po³¹czenie podstawowe
Po³¹czenie wtórne
Uziemienie (poz. odniesienia)
Odleg³oœæ miêdzy elektrodami
Ciê¿ar
EBI
EBI M *)
EBI 1P
(dwubiegunowe)
(dwubiegunowe) (jednobiegunowe)
052F0030
052F0033
052F0040
230 V-0,25 A-50/60 Hz-60 VA
187 V - 255 V
maks. 10 A
15 kV amp.
2 x 7,5 kV amp.
11 kV amp.
40 mA (rms)
40 mA (rms)
50 mA (rms)
20 kHz
20 kHz
20 kHz
33% przy temp. 35 °C lub 20% przy temp. 60 °C
od -10 °C do +60 °C
od -25 °C do +85 °C
IP 40 (nie dla wtórnych po³¹czeñ)
Emisja EN 50014
OdpornoϾ EN 50082-1
Kabel 2 x 0.75 mm2 ze specjaln¹ wtyczk¹. Kable
w 7 standardowych d³ugoœciach od 180 do 630 mm
wtyczki 2 x Æ 4 mm
wtyczki 1 x Æ4 mm
EBI M i EBI 1P z uziemieniem
Zaleca siê 2,5 mm - 5,0 mm
300 g
*) Po³¹czenie z wtórnym punktem œrodkowym.
**) Napiêcie mo¿e byæ ró¿ne w zale¿noœci od napiêcia podstawowego i d³ugoœci kabla zap³onowego.
Osprzêt
Kabel podstawowy z wtyczk¹
D³ugoœæ kabla w mm
180
250
315
355
400
500
630
2000
Nazwa
100 tulejek
Zestaw osprzêtu:
2 kable zap³onowe z wtyczkami elektrodowymi Æ 4 mm
2 wtyczki elektrodowe Æ 4 mm
2 wtyczki elektrodowe Æ 6,35 mm
Œruba 1 x M4
Œruba 1 x M5
Œruby samoœcinaj¹ce 2 x Æ 4,2 mm
1 x taœma plastikowa obustronnie przylepna
EBI / 052F0030
Kabel podstawowy / 052F0102
Zestaw osprzêtu / 052F0061
2 tulejki
Wtyczki elektrodowe 2 x Æ 4 mm
Nr kodowy
052F0106
052F0100
052F0103
052F0105
052F0101
052F0104
052F0102
052F0120
Nr kodowy
052F0060
052F0061
052F0063
052F0064
Zestaw osprzêtu 052F0061 do urz¹dzenia EBI stosowany jest w przypadku zamiany, na
przyk³ad, transformatora zap³onowego firmy Danfoss typu 52L (lub innej marki) na typ EBI.
Oprócz kabli wysokiego napiêcia i wtyczek elektrodowych, zestaw osprzêtu zawiera ró¿ne œruby
do montowania urz¹dzenia EBI. Do zamontowania EBI ca³kowicie wystarczaj¹ce jest
zastosowanie pojedynczej œruby z podk³adk¹ wykonan¹ z obustronnie klej¹cej taœmy. Tak wiêc
urz¹dzenie to mo¿e byæ montowane w wiêkszoœci istniej¹cych ju¿ instalacji bez potrzeby
wykonywania dodatkowych otworów w palnikach.
Poza omówionym zestawem, komplet osprzêtu do urz¹dzenia EBI, oznaczony kodem
052F0063, zawiera EBI z kablem podstawowym.
Poni¿szy rysunek pokazuje, jak mo¿na stosowaæ zestaw osprzêtu.
PLCD
BK.40.B5.49
5
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Wymiary
EBI
EBI M
EBI 1P
a+b
a+b+c
b+c
Tulejka
a: lewe przy³¹cze
b: prawe przy³¹cze
c: uziemienie
Wtyczka
Komplet
przyborów do
obs³ugi
urz¹dzenia EBI
052F0063
6
BK.40.B5.49
PLCD
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
PLCD
BK.40.B5.49
7
Katalog czêœci OEM
Elektroniczny transformator zap³onowy typu EBI
Dane techniczne zawarte w broszurze mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego uprzedzenia, jako efekt sta³ych ulepszeñ
i modyfikacji naszych urz¹dzeñ.
Danfoss Sp. z o.o.
ul. Obozowa 20
01-161 Warszawa
tel.: (22) 632 00 75
fax: (22) 632 69 32
8
BK.40.B5.49
e-mail: [email protected]
http://www.danfoss.com.pl
Nowa siedziba:
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: (22) 755 07 00, 724 33 66
fax: (22) 755 07 01, 724 33 88
Sk³ad i ³amanie SIGNA ART STUDIO druk ARTISAN
PLCD

Podobne dokumenty