Fundacja ARTeria rachunek wyników 2015

Komentarze

Transkrypt

Fundacja ARTeria rachunek wyników 2015
REGON:
Fundacja ARTeria
ul. Gajowa 9, 41-807 Zabrze
Rachunek wyników
240600010
na dzień 31.12.2015
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z
późn. zm.)
Wyszczególnienie
Pozycja
1
A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
L.
M.
I.
II.
III.
Kwota za poprzedni rok
obrotowy
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
3
60 502,98
4
59 243,31
60 502,98
59 243,31
60 502,98
49 725,88
59 243,31
52 481,47
49 725,88
52 481,47
10 777,10
18 625,64
0,00
4 258,00
1 272,28
6 761,84
7 514,98
0,00
738,00
1 514,69
8 806,72
3 235,54
1 053,10
2 026,75
3 235,54
0,00
15,91
0,00
23,60
10,70
183,00
30,97
56,86
-7 835,64
0,00
-946,12
0,00
-7 835,64
214,00
-8 049,64
-946,12
35,00
-981,12
-8 049,64
14 079,79
-981,12
6 030,15
6 030,15
5 049,03
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy brutto (I+J)
Podatek dochodowy
Wynik finansowy ogółem (K-M)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
Róznica z lat poprzednich
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)
………………………..
Data sporządzenia:
31.03.2016 r.
Podpisy
Kwota za bieżący
rok obrotowy