Uchwała Nr XVIII/186/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XVIII/186/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27
Uchwała Nr XVIII/186/2007
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wniesienia kapitału zakładowego i wniesienia majątku Gminy Pułtusk
w formie aportu do Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz.2603 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:
§1
1. Gmina Pułtusk, jako wspólnik Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.
wyposaŜa Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w majątek poprzez
objęcie 800 udziałów, po 500,00 zł. (słownie złotych: pięćset) kaŜdy udział.
2. Pokrycie udziałów poprzez przekazanie środków pienięŜnych w wysokości 400.000,00 zł.
(słownie złotych: czterysta tysięcy złotych) nastąpi w roku 2008.
§2
1. Gmina Pułtusk wnosi majątek Gminy Pułtusk w formie aportu do spółki Pułtuskiego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., określony w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Łączna wartość majątku, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wynosi
386.500,00 zł.
3. Udziały wynikające z przekazanej wartości aportem w ilości 773 po 500,00 zł. kaŜdy.
§3
Udziały, o których mowa w § 1 i § 2, obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Pułtusk.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/186/2007
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Wykaz majątku wnoszony przez Gminę Pułtusk w formie aportu do Spółki Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.
1. Środki trwałe:
L. p.
Nazwa środka trwałego
Grupa
Wartość
Numer identyfikacyjny
1.
Koparko – ładowarka – rok budowy 1992
5
1.500,00
Nr fabryczny
5730-F-0051
2.
Równiarka – rok budowy 1998
5
7.000,00
Nr silnika 75141
4-111005A
3.
Walec samojezdny – rok budowy 1978
5
4.000,00
BW 161 AD STAL
4.
Walec wibracyjny – rok budowy 1984
5
500,00
BW 177D
5.
Rozsiewacz nawozów – rok budowy 1989
5
500,00
905
6.
Rozsiewacz nawozów PIAST – rok budowy 1996
5
500,00
7251
7.
Prasa hydrauliczna – rok produkcji 2004, PPM – 08
5
17.000,00
PPM – 08
8.
Kosiarka samobieŜna CTH210
5
8.500,00
CTH 210
9.
Spycharka gąsienicowa S – 651
5
13.500,00
S – 651
10.
Samochód osobowy Citroen
7
6.500,00
VF7N1NF2F36720571
11.
Samochód Star 3W – rok produkcji 1987
7
2.500,00
62905
12.
Ciągnik C – 360 – rok produkcji
7
1.500,00
633666
13.
Ciągnik C – 360 – rok produkcji 1988
7
1.500,00
621310
14.
Przyczepa rolnicza – rok produkcji 1998
7
1.000,00
980074
15.
Przyczepa wywrotka – rok produkcji 1986
7
1.000,00
26462
L. p.
Nazwa środka trwałego
Grupa
Wartość
Numer identyfikacyjny
16.
Wózek widłak – rok produkcji 1983
7
1.500,00
00000038806904244
17.
Zamiatarka – rok produkcji 1993
7
4.000,00
07396
18.
Rozsypywacz – rok produkcji 1988
7
500,00
250
19.
Samochód cięŜarowy Lublin – rok produkcji 2001
7
5.000,00
33022210070669
20.
Samochód cięŜarowy – rok produkcji 1996
7
25.000,00
SUS1142CET0012267
21.
Ciągnik Ursus – rok produkcji 1988
7
1.500,00
Nr fabryczny 633428
22.
Ciągnik Ursus C – 360 – rok produkcji 1987
7
1.500,00
Nr fabryczny 607973
23.
Przyczepa wywrotka – rok produkcji 1981
7
1.000,00
87312
24.
Samochód Star W200 – rok produkcji 1988
7
500,00
66057
25.
Śmieciarka SK 1 1142 – rok produkcji 1997
7
4.000,00
SUS1142CEV0012547
26.
Śmieciarka Mercedes – rok produkcji 1996
7
73.000,00
WDB6520041K166113
27.
Samochód cięŜarowy Star
7
11.000,00
SUSZDBAS1S7009314
28.
Samochód śmieciarka MAN 15224
7
96.500,00
WNAL840291Y033171
29.
Samochód śmieciarka MAN 8153
7
63.000,00
WNAL3319416108616
30.
Donice betonowe szt. 15 120/60/60
8
3.000,00
31.
Elementy oświetleniowe – ozdobne słupowe
8
8.500,00
32.
Donice betonowe szt. 30 60/60/60, 120/60/60
8
11.500,00
33.
Kosze uliczne na odpady szt. 20
8
8.500,00
RAZEM:
Wycena środków trwałych całkowicie umorzonych według masy własnej razy 0,60 zł./kg.
dn. 19.12.2007 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz