Opis_odwodnienie kortu - Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Opis_odwodnienie kortu - Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi
PROJEKTOWANIE MAŁGORZATA TRACZ
ŁÓDŹ, UL. TATRZAŃSKA 62/64 m 93
TEL: 605680594
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ
OPRACOWANIA:
BRANŻA
ADRES:
INWESTOR:
ODWODNIENIE KORTU TENISOWEGO ORAZ
DOPROWADZENIE WODY D/C PODLEWANIA ZIELENI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
SANITARNA
ŁÓDŹ, UL. JURCZYŃSKIEGO 1/3, DZIAŁKA NR 203/8; 203/11
UMŁ DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ
EDUKACJI, UL. KRZEMIENIECKA 2B, 94-030ŁÓDŹ
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT:
techn.
MAŁGORZATA TRACZ
lipiec 2013r.
1
NUMER
UPRAWNIEŃ
89/97/WŁ
PODPIS
SPIS TREŚCI
I.
OPIS TECHNICZNY
II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
str. 2 - 5
- projekt zagospodarowania działki
rys.nr. 1
str. 6
- schemat instalacji odwadniającej kort tenisowy
rys. nr 2
str. 7
- profil odwodnienia kortu tenisowego
rys. nr 3
str. 8
III. Oświadczenie projektanta, uprawnienia i izba ŁIIB
2
str. 9 - 11
I . OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego odwodnienia kortu tenisowego oraz doprowadzenie wody d/c
podlewania krzewów posadzonych wzdłuż ogrodzenia działki na terenie S.P. Nr 12 w Łodzi, ul.
Jurczyńskiego 1/3; działka nr 203/8; obręb W-19.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA, MATERIAŁY WYJŚCIOWE I UZGODNIENIA.
Projekt opracowano w oparciu o niżej wyszczególnione materiały:
a) Uzgodnienia z Inwestorem;
b) P.B. kotu do gry w tenisa;
c) Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1 : 500;
d) PN i przepisy projektowania;
e) Wytyczne do projektowania drenowania.
2. DANE DOTYCZĄCE STANU ISTNIEJĄCEGO.
Na przedmiotowej działce na której powstanie kort tenisowy istnieje budynek S.P. Nr 12,
oraz zespół boisk sportowych „Orlik 2012”. Przez teren działki, biegną sieć wodociągowa, sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cały teren pod projektowaną inwestycję należy do
Inwestora, tj. S.P. Nr 12. W niniejszym opracowaniu
przewiduje się odwodnienie kortu
tenisowego, oraz doprowadzenie wody w celu podlewania krzewów posadzonych wzdłuż
północnej granicy działki.
3. DANE O GRUNCIE.
Na podstawie badań glebowych w profilach stwierdzono występowanie do głębokości 3,0 m
pod warstwą
nasypów niebudowlanych plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe. Nasypy
mają zmienną miąższość od 0,8 m do 2,8 m. Składają się głównie z gleby, piasku bądź gliny.
Zawierają też kamienie i gruz ceglany. Miąższość pasków wodnolodowcowych wynosi 0,2 m –
0,7 m. Grunty te są wykształcone jako piaski pylaste i piaski drobne w stanie średnio
zagęszczonym. W zbadanym podłożu do głębokości 3,0 m nie występuje woda gruntowa.
Nasypy i piaski są gruntami przepuszczalnymi, a więc są dogodne warunki do odwodnienia
kortu.
Skutecznym rozwiązaniem odwodnienia kortów będzie drenowanie systematyczne.
3
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
4.1. Drenaż odwadniający
W
celu
uregulowania
stosunków
powietrzno-wodnych
w
glebie
zaprojektowano
odwodnienie kortów za pomocą drenowania systematycznego. Odbiornikiem
będzie
istniejący kanał deszczowy, do którego za pomocą projektowanego rurociągu drenarskiego
z rur PVC ø 110 cm będzie odprowadzana woda z odwodnienia kortów. Zaprojektowano sieć
rurociągów drenarskich, dzięki którym będzie następowało szybkie i równomierne osuszanie
kortów. Rurociągi drenarskie składać się będą z sączków ceramicznych o średnicy 5 cm,
których zadaniem będzie odsączenie z gleby nadmiernej ilości wody. Przyjęto rozstawę
drenowania 5,0 m przy głębokości 0,9 – 1,3 m. Ze względu na specyfikę terenu (korty do
tenisa ziemnego), glinę z wykopu pod rurociągi wywieść poza teren, natomiast rurociągi
drenarskie zasypać żwirem do głębokości 0,3 m od powierzchni terenu, natomiast równo z
powierzchnią terenu zasypać warstwą (ca. 0,3 m) ziemi urodzajnej.
Spadki ciągów oraz średnice pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Do wykonania drenowania można zastosować typowe sączki z PCW.
4.2. Nawadnianie krzewów.
Zaprojektowano doprowadzenie wody do studzienki rozdzielaczowej D= 1,0 m bet.
rurociągiem ø40 mm PE-HD. W studzience zostanie zainstalowany rozdzielacz, z którego
poprowadzone będą 2 nitki rurociągów ø20 mm PE-HD do zraszaczy do podlewania krzewów
posadzonych wzdłuż północnej granicy działki. Można zastosować system nawadniania ze
zraszaczami RAIN-BIRD, sterownikiem ESP-RZXI i czujnikiem opadu deszczu RAIN CHECK RAIN
BIRD, umieszczonym na zewnątrz.
5. Wykonawstwo.
Wykonanie drenowania kortu należy powierzyć jednostce uprawnionej do wykonania tego
zadania. Sączki średnicy 5 cm należy układać w otulinie z geowłókniny lub włókna
kokosowego w obsypce z kruszywa dolomitowego granulacji 4 – 16 mm. Spadek sączków w
kierunku zbieracza – 0,4 %, zbieracz średnicy 11 cm ze spadkiem 0,3 % w kierunku istniejącej
studzienki kanalizacji deszczowej.
Po ułożeniu wszystkich sączków można przystąpić do
połączeń ze zbieraczem. Połączenia mogą być górne i górno-boczne. W zależności od
wynikającej różnicy w poziomach układanych ciągów, a dnem zbieracza. Włączenia do
zbieracza uzyskamy dzięki wykutym w nim otworom z boku lub z góry. Otwory te muszą
dokładnie pasować do siebie, dreny natomiast muszą być ściśle ułożone.
Rurociąg
odprowadzający
wody
z
drenażu
układać
w
wykopach
suchych
wąskoprzestrzennych (zaszalowanych, jeżeli wymagać będzie tego grunt). Dno wykopu
należy dokładnie oczyścić, rurociąg ułożyć na podsypce gr. 10 cm. Instalację wykonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
4
6. Zestawienie rurociągów:
Sączki ø 5 cm:
11 ciągów po 15,5 m = 170,50 m
Zbieracz ø 110 cm:
M15 – M-13
- 50,0 m
Rurociąg od studzienki rozdzielczej M2 do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej M1
Z rur PVC-U kl. SN8 D=0,16 m L= 12,70m
Studzienka rozdzielająca bet. D= 1,0 m
5