turniej siatkówki drużyn amatorskich zgłoszenie drużyny

Komentarze

Transkrypt

turniej siatkówki drużyn amatorskich zgłoszenie drużyny
TURNIEJ SIATKÓWKI DRUŻYN AMATORSKICH
…………………………………………
………………………………….
(nazwa zespołu)
(dzielnica)
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
L.P.
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
PODPIS ZAWODNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Imię i nazwisko opiekuna
________________________________________________
Telefon
________________________________________________
Adres e-mail
________________________________________________
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
zawodów przez uczestników i ich opiekunów.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator
danych, przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji rozgrywek. Dane osobowe uczestników są przetwarzane
z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są
przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób
trzecich.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www DOSiR lub przekazywane mediom. Dane osobowe
osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska,
wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły czy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych
wyróżnianych uczestników. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania
___________________
_____________________________
(Imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
DYREKCJA
ZESPÓŁ BOISKA SPORTOWEGO
ul. Kawęczyńska 44 I 03-770 Warszawa
tel. 22 511 20 00 I fax. 22 818 22 44
[email protected]
ZESPÓŁ BASENOWO-REKREACYJNY
ul. Jagiellońska 7 I 03-721 Warszawa
tel. 22 619 50 31 I
[email protected]
ZESPÓŁ HAL SPORTOWYCH
ul. Szanajcy 17/19 I 03-481 Warszawa
tel. 22 619 11 20 I 22 818 16 88
[email protected]
NIP 113-19-46-906 I REGON 012663694
WIELOFUNKCYJNE
OBIEKTY SPORTOWE
„ ORLIK 2012”
ul. Szanajcy 5 I 03-481 Warszawa
ul. Targowa 86 I 03-448 Warszawa
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA/
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA*)
Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia/ stan zdrowia mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)*)
pozwala mi/ mojemu dziecku*) na udział w zawodach sportowych/ imprezie
sportowej/zajęciach/turnieju/lidze*) organizowanej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
_________________________
(podpis**)
*)
niepotrzebne skreślić
**)
na oświadczeniu musi być złożony własnoręczny podpis.
DYREKCJA
ZESPÓŁ BOISKA SPORTOWEGO
ul. Kawęczyńska 44 I 03-770 Warszawa
tel. 22 511 20 00 I fax. 22 818 22 44
[email protected]
ZESPÓŁ BASENOWO-REKREACYJNY
ul. Jagiellońska 7 I 03-721 Warszawa
tel. 22 619 50 31 I
[email protected]
ZESPÓŁ HAL SPORTOWYCH
ul. Szanajcy 17/19 I 03-481 Warszawa
tel. 22 619 11 20 I 22 818 16 88
[email protected]
NIP 113-19-46-906 I REGON 012663694
WIELOFUNKCYJNE
OBIEKTY SPORTOWE
„ ORLIK 2012”
ul. Szanajcy 5 I 03-481 Warszawa
ul. Targowa 86 I 03-448 Warszawa