tym adresem - świadomy wybór pewny sukces

Komentarze

Transkrypt

tym adresem - świadomy wybór pewny sukces
Białystok, dnia 08.03.2010r.
Wg rozdzielnika
Nr sprawy: POKL/9.2/2010/3
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty
dotyczącej dostawy publikacji na potrzeby projektu „ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES – projekty
rozwojowe dla szkół zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
ZAPYTANIE
(1)
OFERTOWE
Zamawiający – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne
26, 15-555 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dostawy publikacji zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
(2)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z wykonawców może według własnego
uznania złożyć ofertę w zakresie jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia wyspecyfikowanych w
załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
(3)
Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania wraz z
wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia
12.03.2010r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dojlidy Fabryczne 26 pok. 17A drogą pocztową lub
osobiście. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty faksem pod numerem 085 732 12 93 w. 116. Prosimy o
niezwłoczne dostarczenie oryginałów dokumentów.
(4)
Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria
ofert:
(a) będzie
zgodna
z
opisem
przedmiotu
zamówienia
oraz
innymi
wymaganiami
określonymi
Zamawiającego w formularzu ofertowym i wzorze umowy,
(b) będzie zawierała najniższą cenę brutto.
Ewa Malinowska
Koordynator merytoryczny
………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
przez
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część
Lp.
Autor/tytuł
Wydawnictwa multimedialne:
M-INFO 2009/2010 - Multimedialny Informator o Uczelniach Wyższych
I
1.
Licencja bezterminowa na 1 stanowisko, Progra
Nie daj się bezrobociu !, płyta CD, Synergia
1.
II
Zarządzanie czasem, plyta CD, Synergia
2.
Pozycje książkowe:
Ilość
48
48
48
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Tom Boydell, Malcolm Leary, Wolters Kluwer - ABC
1.
2.
48
Metody aktywizujące w szkoleniach, Mel Silberman, Carol Auerbach, Wolters Kluwer ABC
48
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 1, Andy Kirby, Wolters Kluwer - ABC
III
3.
20
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 2, Andy Kirby, Wolters Kluwer - ABC
4.
20
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 3, Andy Kirby, Wolters Kluwer - ABC
5.
20
Planowanie i projektowanie szkoleń, Leslie Rae, Wolters Kluwer - ABC
6.
IV
1.
48
Edukacja dorosłych, Doradca zawodowy.Rynek pracy, pod red. Agnieszka StopińskaPająk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006
48
Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Anna Paszkowska-Rogacz, Difin 2009
1.
V
2.
3.
48
Jak towaryszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze
zajęć do pracy z młodzieżą, WIona Kania, Difin 2010
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka, Wybrane aspekty, red nauk.
Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk, Difin 2010
48
48
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ CENOWY
CZEŚĆ
1
I
LP.
2
1.
AUTOR/TYTUŁ
Cena
Wartość
Wartość PLN
jednostkow
PLN
brutto
a PLN
Netto
22% VAT
netto
(kolumna
(kolumna 6
4x5)
x VAT)
6
7
SZTUK
3
4
M-INFO 2009/2010 - Multimedialny Informator o Uczelniach
Wyższych, Licencja bezterminowa na 1 stanowisko, Progra
48
5
suma
II
1.
2.
Nie daj się bezrobociu !, płyta CD, Synergia
Zarządzanie czasem, plyta CD, Synergia
48
48
suma
1.
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Tom Boydell, Malcolm
Leary, Wolters Kluwer - ABC
48
2.
Metody aktywizujące w szkoleniach, Mel Silberman, Carol
Auerbach, Wolters Kluwer - ABC
48
3.
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 1, Andy
Kirby, Wolters Kluwer - ABC
20
4.
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 2, Andy
Kirby, Wolters Kluwer - ABC
20
5.
Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 3, Andy
Kirby, Wolters Kluwer - ABC
20
6.
Planowanie i projektowanie szkoleń, Leslie Rae, Wolters
Kluwer - ABC
48
III
suma
1.
IV
Edukacja dorosłych, Doradca zawodowy.Rynek pracy, pod
red. Agnieszka Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006
48
suma
1.
V
2.
3.
Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Anna
Paszkowska-Rogacz, Difin 2009
Jak towaryszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?
Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą,
WIona Kania, Difin 2010
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka,
Wybrane aspekty, red nauk. Daniel Kukla, Łukasz
Bednarczyk, Difin 2010
48
48
48
suma
...............................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
………….......................................
…………………………………………...
/Nazwa i adres Wykonawcy/
………………………………..
/miejscowość i data/
OFERTA
Do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. St. Staszica w Białymstoku
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy publikacji na potrzeby projektu „ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY
SUKCES – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr sprawy: POKL/9.2/2010/2), zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:
1.
oferuję realizację zamówienia w zakresie:
1.1.
I części zamówienia za cenę: ………….. zł netto (słownie: ………………………………….……………….. zł)
tj. ……… zł brutto
1.2.
II części zamówienia za cenę: ………….. zł netto (słownie: ……………..………………….……………….. zł)
tj. ……… zł brutto
1.3.
(słownie: ……………………….……………….. zł);
VI części zamówienia za cenę: ……….. zł netto (słownie: ………………………………………………….. zł),
tj. ………… zł brutto
1.5.
(słownie: ………………………………………….. zł);
III części zamówienia za cenę: ……….. zł netto (słownie: ………………………………………………….. zł),
tj. ………… zł brutto
1.4.
(słownie: ………………………………………….. zł);
(słownie: ……………………….……………….. zł);
V części zamówienia za cenę: ……….. zł netto (słownie: ………………………………………………….. zł),
tj. ………… zł brutto
(słownie: ……………………….……………….. zł);
2.
ceny wskazane w pkt. 1 uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3.
zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
4.
w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego;
5.
integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
5.1. formularz ofertowy
5.2. …………………………………………………………………………...
5.3. .................................................................................
6.
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie
będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:
6.1. ...............................................................................................
6.2. ...............................................................................................
....................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY
zawarta w Białymstoku w dniu ………………….. pomiędzy:
Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555
Białystok, reprezentowaną przez:

prof. dr hab. Jerzego Mariana Kopanię – Rektora

Krystynę Baranowską – Kwestora
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

……………………………… - ……………………………… ;

……………………………… - ……………………………… ;
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku procedury opartej na zasadzie konkurencyjności (Nr sprawy: POKL/9.2/2010/2) Strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu publikacje książkowe w zakresie …….. części zamówienia,
których szczegółowa specyfikacja wraz z ilościami oraz cenami zawarta jest w wypełnionym przez Wykonawcę
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Przedmiot zamówienie zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie
14 dni od podpisania niniejszej umowy.
3.
Realizacja dostawy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym.
§ 2.
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynikające z formularza cenowego (załącznik nr 1 do niniejszej
umowy) zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienie.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie płatne po zrealizowaniu całej dostawy w terminie 14 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym z protokołem zdawczo
– odbiorczym, z którego będzie jednoznacznie wynikać prawidłowe wykonanie dostawy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż i pod
warunkiem przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej
umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.
5. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zleceniodawcy, płatność z tytułu
niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
§ 3.
1.
Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności przy wykonaniu przedmiotu umowy.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:
3.
a)
za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy przez Wykonawcę - 1 % wartości dostawy brutto;
b)
w przypadku nieuprawnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - 20 % wartości dostawy brutto.
Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie niweczy możliwości dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w zakresie przekraczającym wysokość kar umownych.
§ 4.
Na żądanie uprawnionej instytucji Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli realizacji niniejszej umowy i udostępni
wszelką związaną z tym dokumentację w okresie wynikającym z odrębnych przepisów.
§ 5.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 10-dniowego wypowiedzenia.
2. Strony dopuszczają możliwość innego rozwiązania niniejszej umowy – na mocy zgodnego oświadczenia woli Stron.
§ 6.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1.
Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z wykonania
niniejszej umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z wykonania
niniejszej umowy, właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA