Opis szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia
Zapraszamy na szkolenie:
Nowa ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w udziały we własności gruntów
19 kwietnia 2017
Adresaci:
Pracownicy organów administracji publicznej zajmujących się sprawami użytkowania wieczystego,
jego ustanawiania, zmiany celu ustanowionego prawa, opłatami, wygaśnięciem oraz
przekształceniami prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami; zarządcy i administratorzy jak i inne
osoby związanych z rynkiem nieruchomości.
Cel i korzyści:
Prowadzący:
Wskazanie zakresu zmian związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi użytkowania
wieczystego dla nieruchomości zabudowanych budownictwem wielorodzinnym i zasad
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenie podmiotów,
których dotyczy ustawa. Omówienie znaczenia i skutków ustawy dla podmiotów
publicznoprawnych. Przedstawienie rozwiązań związanych z opłatami ponoszonymi przez
użytkowników wieczystych na rzecz JST i SP na gruncie nowych przepisów. Omówienie kwestii
związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na prawie użytkowania
wieczystego.
Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie
obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu
nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i
wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym
Miejsce:
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86
Czas trwania:
9.30 – 14.30
Cena:
330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2017
360,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 5 kwietnia 2017
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich
jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis
kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program:
1. Zagadnienia ogólne związane z pojęciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – tryb
i forma jego ustanawiania przez podmioty publicznoprawne, regulacje zawarte w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
2. Nowa ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów a przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Przekształcenie z mocy prawa - katalog podmiotów prawa objętych przekształceniem prawa
użytkowania w prawo własności – przesłanki ustawowe do przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, problemy prawne związane ze współużytkowaniem wieczystym
nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Forma prawna przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - opłaty i jej
wysokość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady
ustalenia wysokości opłaty zgodnie z przepisami nowej ustawy.
5. Skutki prawne i faktyczne nowej ustawy dla podmiotów publicznoprawnych – JST i SP o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności a prawa
osób trzecich związane z nieruchomością.
6. Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a wycena prawa
dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami prawa, jako podstawy do
ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu - zagadnienia
prawne i praktyczne, orzecznictwo sądowe

Podobne dokumenty