17 2011 - Nasielski Ośrodek Kultury

Komentarze

Transkrypt

17 2011 - Nasielski Ośrodek Kultury
DODATEK TV
To miejsce
czeka
na Twoją
reklamę
tel./fax 023 691 23 43
[email protected]
www.noknasielsk.pl
R
E
K
L
A
M
A
Po wielkiej wodzie
Czytaj na str. 8
fot. M. Stamirowski
Dotrzymana obietnica
str. 3
Ford zawisł na słupie
Z MIASTA
Groziło wybuchem gazu
Wyjątkowo groźnie zapowiadały się skutki awarii gazowej, do której doszło
w czwartek, 11 sierpnia br., w godzinach popołudniowych na boisku obok
Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki. Trwały tam prace ziemne przy
budowie kompleksu boisk „Orlik 2012”, podczas których przerwano sieć
gazową średniego ciśnienia. W wyniku awarii ok. 300 odbiorców indywidualnych zostało pozbawionych dostaw gazu – niektórzy na kilka godzin,
inni nawet na dobę.
Jak wyjaśnia nam Emilia Tomalska, rzecznik prasowy Mazowieckiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Przedsiębiorstwa w Warszawie: – Do awarii sieci gazowej doszło wskutek uszkodzenia gazociągu polietylenowego (o średnicy 125 mm) podczas prac ziemnych wykonywanych koparką
przez firmę GARDEN SPRIT SERVICE z Legionowa. Dyżurny dyspozytor
OZG Ciechanów przyjął telefoniczne zgłoszenie o zaistniałej awarii od dyżurnego policji z Nasielska o godz. 15:09. Niezwłocznie powiadomione
zostały służby pogotowia gazowego Rejonu Dystrybucji Gazu Wyszków
i Rejonu Dystrybucji Gazu Ciechanów. Łącznie w akcji uczestniczyły 3 samochody pogotowia (dwa samochody pogotowia instalacyjnego i jeden
samochód sieciowy) oraz 6 monterów i 1 mistrz. Do usuwania awarii służby pogotowia gazowego przystąpiły ok. godz. 16:00. Prace naprawcze na
sieci gazowej polegały na wymianie uszkodzonego odcinka gazociągu.
str. 3
str. 4
Gościliśmy pielgrzymów
str. 9
Uroczysta zbiórka
str. 12
Z SAMORZĄDU
2
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26
19 sierpnia–1 września 2011
Z UM
UROCZYSTOŚCI
Deszcze nawalne
Pamięci bohaterów
wojny 1920 r.
Informuję, że dnia 11.08.2011 r., przez Wojewodę Mazowieckiego, została
powołana Komisja Terenowa do spraw szacowania strat w gospodarstwach
rolnych na skutek deszczy nawalnych, które miały miejsce 31.07.2011 r.
i 07.08.2011 r..
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których straty sięgają powyżej 30%
wartości średniej rocznej produkcji rolnej. W przypadku gdy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego
czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach czy też w uprawach i zwierzętach, poziom szkód w musi być wyższy
od 30% średniej rocznej produkcji danego gospodarstwa (uwzględniając
produkcję roślinną + produkcję zwierzęcą).
Średnia roczna produkcja danego gospodarstwa szacowana będzie na
podstawie danych liczbowych do szacowania strat w uprawach rolnych
poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych w 2011 r. do wykorzystania
przez komisje powołane w tym celu przez Wojewodę Mazowieckiego.
Wartość poszczególnych upraw i zwierząt można zobaczyć na stronie internetowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie:
http://www.modr.mazowsze.pl .
Rolnicy poszkodowani w wyniku deszczy nawalnych z dnia 31.07.2011
i 07.08.2011, którzy zainteresowani są otrzymaniem protokołu strat zatwierdzonego przez Wojewodę i których straty przekraczają 30% średniej rocznej produkcji wypełniają wniosek o oszacowanie szkód. Wniosek
ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
(www.um.nasielsk.pl) oraz w pokojach 110 i 205. Wnioski należy składać
w dniach od 16 do 19 sierpnia w godzinach od 8.00 do 16.00 w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Rolnicy, których straty są
niższe niż 30% również mogą składać wnioski celem otrzymania protokołu stwierdzającego straty w gospodarstwie, który można przedstawić
w ARiMR lub kontrahentom.
Przewidywana pomoc dla rolników:
uruchomienie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji rolnej (oprocentowanie 0,1 % dla osób, które ubezpieczyły uprawy przynajmniej w 50%; 3,85% dla pozostałych rolników); odraczanie i rozłożenie
na raty płatności składek ubezpieczenia KRUS; odraczanie i rozłożenie na
raty płatności z tytułu umów i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; udzielenia pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie zasiłku celowego (tylko dla płatników KRUS); stosowanie
przez burmistrza ulg w podatku rolnym za 2011 rok.
Przewodniczący komisji:
mgr inż. Iwona Obojska
Z GMINY
Zwieziono karpy drzew
W ostatnich dniach od mieszkańców gminy otrzymaliśmy wiele
sygnałów, że na składowisko w Kosewie w ciągu dnia zwożone są jakieś śmieci.
– Wracałem z zakupów z Nasielska,
zatrzymałem się przy torach kolejowych, bo zapory były zamknięte,
i zauważyłem, że po drugiej stronie
torów na wysypisko skręca ciągnik
z przyczepą, na której są wielkie korzenie. Zdziwiło mnie to bardzo, bo
przecież wysypisko w Kosewie jest
zamknięte od kilku lat – mówi pan Jan, mieszkaniec Kosewa.
Sprawdziliśmy. Brama wjazdowa prowadząca na składowisko jest całkowicie
zniszczona, więc bez jakichkolwiek przeszkód można wjechać na ten teren, który nie jest ani odpowiednio oznakowany, ani ogrodzony. Rzeczywiście, widać
też świeżo nawiezione odpady. Są nimi korzenie drzew, które zrzucono kilkanaście metrów za wjazdem. Jak się jednak okazało, było to działanie uzgodnione
z nasielskim magistratem.
– Tak, zgodziliśmy się, żeby firma wykonująca inwestycję drogową na terenie naszej gminy składowała tam korzenie drzew, które musi usunąć, żeby poszerzyć drogę – przyznaje Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. – Ale po
zakończeniu prac zobowiązali się do usunięcia wszystkiego, co zostanie nawiezione – dodaje.
Na szczęście tym razem nie była to samowolka w Kosewie. A czujnym mieszkańcom dziękujemy za szybką interwencję.
(ki)
W poniedziałek, 15
sierpnia br. na cmentarzu paraf ialnym
w Na siel sku odbył y się urocz ystości
upamiętniające 91 .
rocznicę Bitwy Warszawskiej. O godz. 11
przy symbolicznym
Grobie Nieznanego
Żołnierza zgromadzili się przedstawiciele
samorządu lokalnego, a także różnych
i n st y tucj i d zia ł aj ących na terenie naszej gminy oraz
mieszkańcy. Honorową wartę przy grobie pełnili harcerze
oraz żo ł nierze z 2 .
Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu. W kilku zdaniach
o chwalebnej historii
walczących z bolszewikami żołnierzy polskich przypomniał zgromadzonym Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, a ks. Adam
Ners odmówił modlitwę za tych, którzy polegli w walce z najeźdźcą.
Następnie delegacje władz lokalnych, szkół, instytucji oraz organizacji złożyły wieńce na grobie upamiętniającym żołnierzy polskich
poległych w 1920 r.
Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 12.00 odprawiona została msza św.
w intencji Ojczyzny. Kolejna część obchodów 91. rocznicy Bitwy
Warszawskiej odbędzie się 20 sierpnia w Borkowie.
(red.)
MOPS INFORMUJE
Komunikat MPiPS o zmianach
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia
2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ponownie
uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia
25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010
r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieka (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz.1234).
Podstawa prawna:
– art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
– art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych (Dz.U. Nr 50, poz.301).
INFORMACJA
WAŻNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE Z MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU
Prosimy o dostarczenie zaświadczeń szkolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub z uczelni szkoły wyższej (w wypadku dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 15 września 2011 r.
Dokumenty należy składać w MOPS, pokój nr 10, na parterze budynku
(siedziba Urzędu Miejskiego, przy ul. Elektronowej 3).
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,
Marek Tyc, Paweł Kozłowski.
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Monika Orłowska,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: [email protected]
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
Z SAMORZĄDU
19 sierpnia–1 września 2011
Z MIASTA
Z UM
Groziło wybuchem gazu
dokończenie ze str. 2
Miejsce zdarzenia zabezpieczała straż
pożarna z Nasielska i Nowego Dworu Maz. oraz policja, która kierowała
ruchem pojazdów na drodze wojewódzkiej.
Zakończenie usuwania skutków awarii
nastąpiło ok. godz. 19.10. – W tym samym czasie nastąpiło otwarcie zasuwy na gazociągu, a służby pogotowia
gazowego przystąpiły do nagazowania indywidualnych instalacji u odbiorców – informuje Emilia Tomalska.
Dlaczego nie wszyscy odbiorcy gazu,
mimo usunięcia awarii, tego dnia mo-
gli z niego korzystać? – Prawdopodobną przyczyną nienagazowania
w całości wyłączonych instalacji gazowych była nieobecność właścicieli,
jak również późna pora dnia, co spowodowało brak dostępu do posesji –
przypuszcza Emilia Tomalska.
Odbiorcy gazu w razie jakiejkolwiek
przerwy w jego dostawie powinni
niezwłocznie telefonować pod numer
alarmowy pogotowia gazowego 992.
Prowadzący budowę przy Szkole
Podstawowe mgr inż. Krzysztof Perkowski w imieniu swojej firmy, jak
3
Wygrał SKR
i podwykonawcy, który wykonywał
te prace, serdecznie przeprasza mieszkańców Nasielska za zaistniałą sytuację
i związane z nią utrudnienia.
(ia)
W środę, 10 sierpnia br. został rozstrzygnięty przetarg na „Dowożenie
uczniów z wyznaczonych punktów zbiorki do szkół na terenie gminy
Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki”. Do
UM wpłynęły dwie oferty: firmy SANIMAX –Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska z Pułtuska, opiewająca na kwotę 607 869
zł brutto, i Spółdzielni Kółek Rolniczych z Nasielska – 380 613 zł brutto. Wybrano ofertę nasielskiego SKR-u, który będzie realizował umowę
od 1 września br. do 29 czerwca 2012 r. Na 12 trasach o różnej długości
(5, 10 i 15 km) zaplanowano dowożenie 138 uczniów.
(red.)
R
E
K
L
A
M
A
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 2
tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34
kom. 531 881 222; 531 881 555
e- mail: [email protected]
OFERUJE
• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, katalogowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placówkach handlowych na terenie miasta.
INFORMUJE
Z MIASTA
Dotrzymana obietnica
Jak do niedawna wyglądała droga przy markecie Tesco, jeszcze
wielu z nas bardzo dobrze pamięta.
Na odcinku graniczącym ze sklepem właściwie wcale jej nie było.
Na szczęście od kilku dni możemy
tamtędy już jeździć po równej jak
stół ulicy.
W czerwcowym, 12. numerze ŻN
pisaliśmy o tym, że po negocjacjach z przedstawicielami naszej
gminy firma Tesco zgodziła się
wyremontować odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. POW do
skrzyżowania z ul. Broniewskiego.
Do jego zniszczenia w ogromnej
mierze przyczyniły się ciężkie samochody dostarczające towar do
R
E
znajdującego się tu sklepu tej firmy.
Jak podkreślał wtedy Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego
UM – Firma Tesco nie uchyla się
od odpowiedzialności i na podstawie porozumienia z naszą gminą
zobowiązała się do wykonania na
własny koszt uzupełnienia ubytków
i położenia pięciocentymetrowej
warstwy betonu asfaltowego na
długości ok. 600 metrów ulicy
Polnej.
Wstępnie zakończenie robót planowano na czerwiec br., ale termin
został przesunięty i ostatecznie
remont wykonano 9 sierpnia br.
K
Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, wymienia dwa powody opóźnień. – Jeden to względy formalnoprawne, dotyczące
problemów z odpowiednim sformułowaniem niektórych zapisów
porozumienia. A drugi, to niesprzyjająca, deszczowa pogoda.
Ale wszystko już zostało wykonane jak należy.
Zawirowania dotyczące zapisów
w porozumieniu najwyraźniej wynikały stąd, że firma Tesco niezbyt
często wykonuje takie inwestycje
na rzecz samorządów. A koszt, który w całości poniesie Tesco, to ok.
50 tys. zł.
(red.)
L
• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek,
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu dostawczego w miejscowości Cieksyn - na placu Spółdzielni (naprzeciwko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.
• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszawskiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierżawimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00.
A
M
A
AKTUALNOŚCI
4
Z POLICJI
Z POLICJI
Na prywatnej posesji w Morgach
Wietnamczycy uprawiali konopie
indyjskie. Wartość czarnorynkowa uprawy, po przygotowaniu
z dojrzałych roślin ok. 85 tys.
działek marihuany, mogłaby wynosić ponad 3 mln złotych. Na
szczęście policjanci z Nasielska
w porę dowiedzieli się o tym
nielegalnym procederze i postanowili go udaremnić.
Dokładnie o godz. 6.00 rano
w czwartek, 4 sierpnia br. uzbrojeni policjanci z Nasielska, Nowego
Dworu Mazowieckiego i funkcjonariusze z Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji
rozpoczęli akcję i wkroczyli najpierw na posesję w Morgach. Następnie dostali się do środka domu,
gdzie zastali dwóch obywateli Wietnamu w wieku 38 i 33 lat.
W ręce nasielskich policjantów
wpadł 20-letni Krystian P., który
jest podejrzany o kradzież i włamanie.
Z ustaleń policjantów wynika,
że Krystian P. wynajmował lokal
mieszkalny od pokrzywdzonego. W lipcu próbował ukraść pewne przedmioty właścicielowi, ale
został przyłapany, gdy wywoził
je z podwórka. Potem spróbował
w kolejnych dniach. Wówczas pokrzywdzony nie zgłosił kradzieży
policjantom. Straty oszacował na
około 800 złotych i wymówił lokal najemcy.
Właściciel domu międz y 18
a 26 lipca nie przebywał w miejscu zamieszkania. W tym czasie
dokonano włamania do domu.
Skradziono szafkę kuchenną,
lodówkę, pralkę-wirówkę, odkurzacz, ż yrandol oraz inne
przedmioty. Straty wyceniono
na 2500 złotych. Do policjantów z Nasielska informacja o kradzieży z włamaniem do domu
w Pieścirogach Starych dotarła
pod koniec lipca. Od razu zaczęli wyjaśniać okoliczności sprawy.
Szybko połączyli wcześniejszą
próbę kradzieży z włamaniem.
Mundurowi zatrzymali Krystiana
P. W wynajmowanym aktualnie
przez niego mieszkaniu i znaleźli większość skradzionych rzeczy. Odzyskane przedmioty już
wróciły do właściciela. Następnie
20-letni mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania kradzieży, kradzieży oraz
kradzieży z włamaniem. Grozić
mu może kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. W środę,
10 sierpnia br., policjanci zatrzymali najprawdopodobniej jego
kompana, 19-letniego Piotra W.
Funkcjonariusze ustalają, jaki był
udział 19-latka w tej sprawie. Piotr
W. w najbliższym czasie zostanie
przesłuchany.
K
fot. www.kppnowydwormaz.pl
Widać było, że mężczyźni działali
tam od jakiegoś czasu. W budynku zajmowali jedynie maleńkie pomieszczenie, zaś w pozostałych,
także na strychu, porozstawiane
były doniczki z krzakami konopi. Pomieszczenia
były tak przygotowane, żeby rośliny
miały odpowiednie warunki wegetacji, w każdym
zamontowane
były rury i kable.
Konopie były odpowiednio ogrzewane i schładzane.
Jak ustalono, linia
produkcyjna zasilana była z nielegalnego poboru
energii elektrycznej. Ale lokatorzy
domu korzystali już z całkiem legalnego dopływu prądu, za który
płacili rachunki, nie budząc niczyich
podejrzeń. Podczas przeszukania
posesji zabezpieczono 563 krzaki
konopi indyjskich, co dało 39 kg
nieosuszonych ściętych roślin. Na
miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem Prokuratora
Rejonowego z Pułtuska. Rośliny
w najbliższym czasie zostaną zniszczone, a dwaj obywatele Wietnamu
odpowiedzą za prowadzenie nielegalnej plantacji oraz udział w obrocie. Pułtuski sąd podjął już decyzję
o zastosowaniu wobec nich środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.
red. za:www.kppnowydwor.pl
Z POLICJI
Ford zawisł na słupie
W niedzielę, 14 sierpnia br. w Popowie Borowym przed godz. 18.00
ford mondeo zjechał na pobocze,
uszkodził ogrodzenie prywatnej
posesji i i wbił się w słup trakcji
elektrycznej.
Jak wynika z ustaleń policjantów, kierowca forda mondeo na łuku drogi,
najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości, stracił panowanie
nad autem. Pojazd zjechał do przydrożnego rowu, wjechał na prywatną
posesję, niszcząc ogrodzenie, i zatrzymał się dopiero na słupie. Gdyby
za:www.kppnowydwormaz.pl
E
KRONIKA
POLICYJNA
Plantacja konopi skasowana
Podejrzanych
zatrzymano
R
19 sierpnia–1 września 2011
L
A
M
A
06.08. na ul. Warszawskiej kierowca samochodu opel podczas manewru cofania potrącił pieszego.
Kobietę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.
10.08. na ul. Kościuszki nieznany sprawca wybił szybę w oknie
i w drzwiach sklepu Merkury. Straty
wynoszą 500 zł.
14.08. w Pieścirogach Marcin M.
i Bartosz G., mieszkańcy Warszawy,
skradli 49 szt. obciążników trakcyjnych z terenu PKP. Straty wynoszą
800 zł.
14.08. w Popowie Borowym kierujący samochodem ford nie zapanował nad samochodem, zjechał
do rowu i uderzył w słup. Kierowcę
wraz z dwoma pasażerami z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.
15.08 w autobusie relacji Nasielsk–
Stacja PKP nieznany sprawca
dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 520 zł na szkodę Joanny P.
Pijani na drodze
06.08. w Pieścirogach Paweł L.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,35 mg/l).
06.08. w Pieścirogach Paweł B.,
mieszkaniec gminy Winnica, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,18 mg/l).
06.08. na ul. Warszawskiej Andrzej
Ż., mieszkaniec Nowego Dworu
Maz., kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).
12.08. w Nasielsku Dariusz G.,
mieszkaniec Krogul, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,39
mg/l).
15.08. Agnieszka K., mieszkanka
Pieścirogów, kierowała samochodem po spożyciu alkoholu (0,32
mg/l).
15.08. w Pieścirogach Ariel W.,
mieszkaniec Jackowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,32 mg/l).
fot. D. Majewski
nie ten betonowy obiekt, samochód uszkodziłby dom.
W pojeździe oprócz kierującego było dwóch pasażerów. Gdy policjanci
przybyli na miejsce zdarzenia, wszyscy trzej mężczyźni, w wieku od 18
do 23 lat, byli już poza pojazdem. Żaden z nich nie przyznawał się do kierowania samochodem. Dlatego policjanci sprawdzili stan trzeźwości całej
trójce. Okazało się, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wyniki badań
alkomatem wykazały im od 2,2 do 2,7 promila alkoholu w organizmie.
Wszyscy trzej mężczyźni trafili do szpitala. Policjanci ustalają, który z nich
kierował autem w czasie wypadku. Świadków zdarzenia prosimy o kontakt
z nasielskimi policjantami pod nr tel. 23 69-12-207.
za: www.kppnowydwormaz.pl
R
E
K
L
A
M
A
Kronika OSP
07.08. OSP Nasielsk wyjechała do
zalanego garażu w Pieścirogach
Nowych.
08.08. strażacy wyjechali do pożaru opuszczonej obory w Dębinkach.
11.08. strażacy wyjechali do
uszkodzonego gazociągu przy
ul. Kościuszki. Działania polegały
na zabezpieczeniu terenu i rozstawienie kurtyn wodnych.
11.08. jednostki OSP z Jaskółowa
i Nuny wyjechały do palącego
się samochodu w Popowie Borowym.
19 sierpnia–1 września 2011
AKTUALNOŚCI
5
KULTURA
6
19 sierpnia–1 września 2011
Warto przeczytać
Na tropie Rainiera z Ponzy
Inkwizycja to organizacja, która budzi zainteresowanie wielu. Niektórzy
zarzucają jej fanatyzm i bezduszność,
która doprowadziła do śmierci nawet
kilku milionów ludzi (co jest dosyć
wątpliwe, gdy weźmie się pod uwagę stan demograficzny średniowiecznej Europy), inni z kolei chcieliby
w niej widzieć instytucję, która przede wszystkim pouczała błądzących
i przywracała ich z powrotem na łono
Kościoła. Każdy jednak, komu ten temat wydaje się interesujący, powinien
sięgnąć po książkę Na tropie pierwszego inkwizytora Mario Moiraghi.
Autor stara się nam przybliżyć sylwetkę pierwszego inkwizytora
Rainiera z Ponzy, żyjącego w końcu XII w., okresie dość trudnym
dla Kościoła katolickiego, który dbając o jedność wśród wierzących, musiał walczyć z wieloma grupami heretyków, np. katarami czy tzw. fraticelli – fanatycznymi naśladowcami św. Franciszka.
Nie tylko jednak Rainier zapełnia karty książki. Z ciekawszych postaci warto wymienić jego przyjaciela, Joachima z Fiore, teologa
i mistyka, którego poglądy często balansowały na granicy herezji
(nigdy jednak żadne z jego dzieł nie zostało potępione, on sam
również). Piękna jest również historia rycerza Galgano, hulaki, który pod wpływem nawrócenia wbił swój miecz w skałę, tworząc
z niego krzyż, a potem własnoręcznie zbudował kościół na wzgórzu w Montesiepi.
Ciekawą cechą Na tropie pierwszego
inkwizytora jest sposób narracji. Mario Moiraghi łączy zwyczajne przedstawianie historii tamtego okresu
z fabularyzowanym opisem dziejów
Rainiera z Ponzy. I choć może wydać
się to dziwne, to jednak przyjemniej
czyta się właśnie tę pierwszą część,
gdyż jest po prostu lepiej napisana.
Później jednak historia nabiera rozmachu i w paru miejscach fragmenty
pseudopowieściowe potrafią zaciekawić, a końcowy fragment może nawet
chwycić za serce.
U HARCERZY
Pamięci uczestników
Powstania Warszawskiego
W poniedziałek, 1 sierpnia 2011 r. minęła 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – największej akcji zbrojnego podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.
Powstanie wybuchło na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”,
w ramach akcji „Burza”. W jego trakcie w zgrupowaniu „Radosław” walczyły 3 bataliony „Szarych Szeregów”: „Zośka”, „Parasol” i „Wigry” oraz plutony Grup Szturmowych. Najmłodsi „Zawiszacy” zapewniali łączność walczącym
oddziałom oraz stanowili większość obsady osobowej powstańczej Harcerskiej Poczty Polowej. Dziewczęta z Organizacji Harcerek pracowały w służbie sanitarnej i łączności.
Powstanie Warszawskie trwało 63 dni i było największą bitwą stoczoną przez wojsko polskie w czasie II wojny światowej: zginęło 10 tys. powstańców, a 7 tys. zaginęło; znaczne straty ponieśli Niemcy – zginęło około 10 tys. żołnierzy, zaginęło około 6 tys. Wojska niemieckie straciły 300 czołgów, dział i samochodów pancernych. Powstanie nie
osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa
i determinacji w walce o niepodległość.
Tego dnia harcerze z Nasielskiego Szczepu „Querkus” wraz ze swoimi drużynowymi: druhną Ewą Żołnierzak, druhną Agnieszką Piechocińską, druhną Justyną Duczman, druhną Kingą Żabik oraz pod przewodnictwem druha Janusza
Konerbergera udali się na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, by wraz z innymi uczestnikami obchodów uczcić
pamięć tych, którzy przelali krew w obronie ojczyzny. Na miejscu złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poległych
harcerzy i pokłoniliśmy się nad grobami młodych ludzi, dzieci, którzy nie zawahali się oddać swojego życia w walce
z okupantem. „Rudy”, „Alek”, „Zośka” to bohaterowie, którzy są szczególnie bliscy naszym sercom, a o których
druh Janusz Konerberger opowiadał nam z wielkim wzruszeniem. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię tamtych dni i w zadumie wspominać bohaterskie czyny Polaków – często naszych rówieśników.
Następnie przeszliśmy pod pomnik Gloria Victis, gdzie odbyły się główne obchody. Uroczystość pod pomnikiem
rozpoczęło uruchomienie syren miejskich, które upamiętniły Godzinę „W”. Żołnierze oddali salwy na cześć poległych, a orkiestra wojskowa odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przedstawiciele władz państwowych złożyli wieńce. Na uroczystości przybył premier Donald Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a także
przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysław Bartoszewski.
Udział w tej uroczystości pozwolił nam uzmysłowić sobie, jak wiele otrzymaliśmy od tych, którzy zginęli, jak wielkim symbolem jest dla nas poświęcenie i patriotyzm powstańców, jak ważne są słowa Jana Stanisława Jankowskiego:
Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać.
Czuwaj! druhna Kinga
R
OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy
Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały, jakie osobiście, telefonicznie,
listownie bądź mailowo kierujecie do naszej redakcji. Każdy głos dotyczący tego, co dzieje się w naszym mieście lub też gminie, uznajemy za
bardzo cenny. Dlatego staramy się reagować na wszystkie interwencje,
pisząc o zgłaszanych problemach.
Regularnie zamieszczamy też na łamach naszej gazety kierowane do redakcji listy. Jednak w ostatnim czasie do redakcyjnej poczty wpływa coraz
więcej niepodpisanych tekstów, dlatego przypominamy, że koniecznym
warunkiem publikacji Państwa listu jest ujawnienie danych osobowych
autora. Oczywiście jeśli życzy on sobie zachowania anonimowości, pozostają one jedynie do wiadomości redakcji. Publikowanie w prasie anonimów, szczególnie jeśli te naruszają dobra osobiste osób trzecich, jest
niezgodne z prawem i nazraża na szwank tytuł prasowy i jego wydawcę.
Iwona Pęcherzewska
Redaktor naczelna, Życia Nasielska
E
Mario Moiraghi
Niemniej to twarde fakty tworzą najciekawszą otoczkę wokół pierwszego inkwizytora i jego dylematów dotyczących sposobów radzenia sobie z heretykami. Walczyć
z kacerzami czy pertraktować? Warto przypatrzeć się dyskusjom
na ten temat toczonym w książce, gdyż są interesujące, z dobrą argumentacją obu stron, co zmusza do refleksji również czytelnika.
Dlatego też polecam dzieło Moiraghi, potrafi bowiem uświadomić nam, że ludzie średniowiecza miewali bardzo podobne do
naszych dylematy i jak bardzo to, co działo się w tamtych czasach
(prawie 800 lat temu!), wpłynęło na kształt naszego życia dzisiaj.
I jest to bardzo ciekawa nauka.
Paweł Kozłowski
K
L
A
M
A
ROZMAITOŚCI
19 sierpnia–1 września 2011
Z WTZ
Duchowe witaminy
Od Lublina po Kazimierz Dolny
Już tradycją stało się, że uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach wraz z opiekunami jeżdżą na
kilkudniowe wycieczki krajoznawcze,
a nawet zagraniczne. W ubiegłym roku odwiedzili Litwę, a tuż po zakończeniu tegorocznej pracy wybrali się na dwudniową
wycieczkę na południowy wschód naszego kraju. Zwiedzali piękne miasta i miasteczka, począwszy od Lublina przez Puławy, aż
po słynący ze swej urody Kazimierz Dolny
nad Wisłą.
Ale najpierw był obóz koncentracyjny
w Majdanku. – Wszyscy z wielkim przejęciem i w skupieniu słuchaliśmy o tym, co
działo się tu podczas II wojny światowej –
wspomina Teresa Skrzynecka, kierownik
WTZ w Starych Pieścirogach. – Wszędzie
towarzyszyli nam wspaniali przewodnicy, którzy bardzo ciekawie opowiadali o miejscach, do których dotarliśmy – dodaje.
Później zwiedzali Stare Miasto i piękne kościoły w Lublinie, w tym katedrę, gdzie sprawdzali akustyczne właściwości jednej z kaplic. Bardzo miło wspominać będą też piękny pałac i park Zamoyskich w Kozłówce oraz Nałęczów,
gdzie można skosztować prawdziwej zdrojowej wody. Już w kolejnym dniu wycieczki, po noclegu w Puławach,
uczestnicy warsztatów podziwiali okazały pałac Czartoryskich, w którym mieści się obecnie Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, oraz piękny park krajobrazowy. Następnie
udali się do Kazimierza Dolnego, gdzie czekał ich rejs statkiem po Wiśle i spacer na górę Trzech Krzyży. A przed
samym wyjazdem z Kazimierza spotkała ich jeszcze jedna niespodzianka. – Kiedy już zbieraliśmy się w autokarze do odjazdu, niespodziewanie zerwała się straszna nawałnica, a kilku osobom nie udało się dotrzeć. Byliśmy
trochę wystraszeni, bo kosze latały w powietrzu i łamały się drzewa. Na szczęście gdy wszystko się uspokoiło
i nasze zguby się odnalazły, ruszyliśmy do domu, po drodze oglądając skutki wichury – opowiada T. Skrzynecka.
Uczestnicy wyjazdu podkreślają, że choć program wycieczki był bardzo napięty i wymagał od nich naprawdę
dużo chodzenia, nikt nie narzekał, bo zobaczyli wiele interesujących miejsc. A na dodatek, jako pamiątkę, przywieźli z tej wyprawy słynne kazimierskie koguty. Wycieczkę dla WTZ ze Starych Pieścirogów zorganizowało
Biuro Podróży „Cordoba” z Ciechanowa i była ona sfinansowana ze środków własnych warsztatów.
Już 25 sierpnia br. uczestnicy warsztatów wracają do pracy, by przygotować się do występu na obchodach Powiatowego Dania Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku odbywać się będzie w niedzielę, 28 sierpnia
w Zakroczymiu.
(red.)
P
O
D
Z
Składam serdeczne
podziękowania sąsiadom
Panu Piotrowi Majewskiemu i
Panu Zbigniewowi
Bieżuńskiemu
za udzielenie mi pomocy,
w piątek, 12 sierpnia br.
podczas zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie.
Panowie sprawnie wyważyli
drzwi do mojego mieszkania,
dzięki czemu nie wybuchł
pożar.
A następnie pomogli w naprawie drzwi wejściowych.
wdzięczna sąsiadka
Zenobia Łempicka
I
Ę
K
O
W
A
N
7
I
W imieniu najmłodszych podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
składamy serdeczne podziękowania
Państwu Annie i Sebastianowi Jankowiakom z Nasielska
za dary, które przekazali naszej instytucji.
Były to przybory szkolne, które na prośbę Młodej Pary,
dzięki hojności gości przybyłych w sobotę,
13 sierpnia br. na uroczystość ślubną Państwa Jankowiaków,
trafiły zamiast zwyczajowych kwiatów na ich ręce.
Następnie zostały ofiarowane nasielskiemu MOPS.
Dary zostaną przekazane najuboższym dzieciom
z terenu naszej gminy.
Gratulujemy pomysłu, który przyniesie dzieciom wiele pożytku i radości. A dziękując za wielkie serce, życzymy Nowożeńcom wiele szczęścia na nowej drodze życia.
Z wyrazami wdzięczności
Monika Nojbert
dyrektor Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
A
Młodość ducha
Wakacje to czas wypoczynku, dla wielu także duchowego „ładowania
akumulatorów”. Wzrok wielu młodych całego świata jest skierowany na
Madryt, gdzie w dniach 16–21 sierpnia 2011 odbywają się, pod hasłem:
„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”, XXVI Światowe Dni Młodzieży, czyli największe spotkanie młodzieży na świecie.
Diecezję płocką reprezentuje w Madrycie 150-osobowa grupa młodych ludzi, którzy wyruszyli doświadczyć wspólnoty młodego, żywego
i radosnego Kościoła.
W kościołach diecezjalnych Dni Młodzieży odbywają się co roku w Niedzielę Palmową. Co dwa, trzy lata, na zaproszenie papieża, tysiące młodych ludzi pielgrzymuje do jednego z miast świata, aby podzielić się
swoją wiarą w Chrystusa. Inicjatywa Światowych Dni Młodzieży pochodzi od bł. Jana Pawła II, który tak mówił o niej: „to wielkie spotkanie młodych z całego świata wokół Wikariusza Chrystusa. To jeden ze środków
ewangelizacji Kościoła, który za pomocą tych Dni wciąż niesie przesłanie Chrystusa do młodych. Światowe Dni Młodzieży to wyraz pragnienia głoszenia Ewangelii, poprzez który Kościół okazuje ciągłą troskę
o młodzież. Wszyscy młodzi ludzie powinni czuć się otoczeni ową troską, dlatego cały Kościół, zjednoczony wokół Następcy Piotra, powinien coraz bardziej angażować się na skalę światową na rzecz młodych,
wychodząc naprzeciw ich oczekiwań, ukazując im pewność, którą jest
Chrystus, prawdę, którą jest Chrystus i miłość, którą jest Chrystus, za pomocą odpowiedniego wychowania, które stanowi potrzebną i odnowioną formę ewangelizacji”.
Celem spotkania młodych całego świata jest święto radości, publiczne
pokazywanie wiary, która na swój sposób potrzebuje widzieć i dotykać.
Ma ono poruszyć wszystkich, którzy starają się zrozumieć obecne czasy. „Nie sztuką jest zorganizowanie święta – jak powiedział kiedyś Fryderyk Nietzsche, ale znalezienie osób, które potrafią czerpać z niego
radość”. Z pewnością sukces lub porażka Światowych Dni Młodzieży
nie zależy od liczby uczestników, uroczystych obrzędów ani od tego,
czy środki masowego przekazu wyrażają się o nich pozytywnie, czy
negatywnie. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży dążą do innego
celu: do umocnienia duchowego, spotkania z Bogiem, afirmacji prawdy i sprawiedliwości, postępu w miłości. Celem tych wielkich dni jest
budzenie takich przyjaźni, dzięki czemu powstają w świecie oazy życia w wierze, będące jednocześnie oazami nadziei i czynnej miłości. To
wszystko może być oceniane jedynie przez Ducha Świętego, który porusza ludzkie serca. Celem nie jest wypełnienie stadionu czy lotniska, ale
osobista rozmowa, spotkanie z Chrystusem w sercu każdego z uczestników. Światowe Dni Młodzieży w Madrycie będą sukcesem jeżeli wielu
młodych zbliży się do Jezusa Chrystusa.
Jedno ze świadectw młodych pokazuje, jaki jest sens, by uczestniczyć
w tym międzynarodowym święcie, będącym swoistą kuźnią charakterów: „Światowe Dni Młodzieży są dla mnie niczym wylanie Ducha
Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Jest to wielkie święto narodów, które
mimo różnic mają jeden wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest
Jezus Chrystus. On scala, On wzywa, On prowadzi do siebie i On tworzy wspólnotę, w którą poprzez chrzest zostaliśmy włączeni. Media informują nas o odbywających się konferencjach międzynarodowych,
co jakiś czas spotykają się szefowie rządów i państw. My, młodzi, gromadzimy się co dwa lub trzy lata w jednym miejscu i w jednym czasie.
I co jest najpiękniejsze, gromadzimy się, aby celebrować naszą młodość, celebrować wspólnie radość, która jest przecież owocem Ducha
Świętego. Spotykają się ludzie, którzy za jakiś czas będą tworzyć historię
świata współczesnego, przyszli politycy, ekonomiści, naukowcy i zwykli
obywatele państw”.
W przedmowie do książki „Youcat”, stanowiącej syntezę katechizmu
Kościoła katolickiego dla młodzieży i przygotowanej specjalnie na tegoroczne spotkanie w Madrycie, papież Benedykt XVI napisał: „Powinniście znać to, w co wierzycie; powinniście znać waszą wiarę tak samo
dokładnie, jak specjalista informatyk zna system operacyjny komputera;
powinniście znać ją tak, jak muzyk zna wykonywany utwór; powinniście
być o wiele głębiej zakorzenieni w wierze niż pokolenie waszych rodziców, abyście mogli z mocą i zdecydowanie stawiać czoła wyzwaniom
i pokusom dzisiejszych czasów. Potrzebujecie Bożej pomocy, jeżeli nie
chcecie, by wasza wiara wyschła jak kropla rosy w słońcu”.
ks. Leszek Smoliński
NASZE SPRAWY
8
19 sierpnia–1 września 2011
Z GMINY
Po przejściu wielkiej wody
Zalane drogi, działki, piwnice i pola
uprawne – tak w skrócie można
opisać sytuację, jaka miała miejsce
w naszej gminie na przełomie lipca i sierpnia br. W wielu miejscach
było naprawdę niebezpiecznie.
Po ulewnych deszczach w niedzielę, 31 lipca br. poziom wody w Nasielnej wzrastał w szybkim tempie.
I nad ranem w poniedziałek rzeka
zaczęła już płynąć nowym nurtem przez posesje mieszkańców
gminy. Pozalewane były mosty
i drogi. Woda przelewała się przez
skrzyżowanie dróg wojewódzkich
w miejscowości Pniewo. Podobnie
było na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej z ulicą Nową. zalana była
też droga wojewódzka w Starych
Pieścirogach pod wiaduktem kolejowym. Płynęła też przez mostek
w Nowej Wsi na przedłużeniu ulicy
Podmiejskiej. Zalanych ulic i dróg
było oczywiście zdecydowanie
więcej. Wiele pojazdów próbowało
przejechać przez te zalewiska. Nie
wszystkim to się udawało. Woda
wypłukiwała im tablice rejestracyjne i zalewała silniki.
Zerwana droga
M i e s z k a ń c y P i a n o wa D a c zki z wielkim niepokojem ob serwowali w niedzielę (31 lipca)
pobliski strumień, który zazwyczaj jest spokojnie płynącym ciekiem wodnym. Nikt nie
przypuszczał, że jest on
w stanie przerwać żwirową
drogę w Kędzierzawicach,
a w Pianowie Daczkach zerwać asfalt i w kilku miejs c a c h u t wo r z yć n owe
koryto. Woda, która na pół
metra przelewała się nad
drogą, w miejscu, gdzie
pod asfaltem był przepust
wymyła wielką wyrwę niszcząc całą infrastrukturę. Tę
sytuację obserwował jeden
z naszych Czytelników, który tak ją przedstawia: – Jechałem samochodem i tuż
za zakrętem przed samym
przepustem, zobaczyłem, że nie
widać drogi. Woda była tak wysoka, że nie było widać, gdzie jest
pobocze, a gdzie droga. Nurt był
strasznie silny, a wody było tyle, że
czułem szarpnięcia na kierownicy
i postanowiłem zawrócić. Później
dowiedziałem się
o zarwanej drodze.
Następnego
dn ia ran o wi e lu mieszkańców
Pianowa, oglądało miejsce, gdzie
dzień wcześniej
woda stanowiła
realne zagrożenie dla każdego
kto chciałby tędy
przejechać. Byli zaniepokojeni
tym co się stało, bo przecież dla
wielu rolników trwa jeszcze okres
żniw. W Kędzierzawicach było podobnie. Tu poważnie uszkodzona została droga żwirowa. Woda
poczyniała także znaczne szkody
w nowo budowanym tunelu PKP
w Lubominie. Wykorytowana droga z dwóch stron umożliwiła spływ
wody wprost do budowanego tunelu. W niektórych miejscach poziom wody przekraczał 2 metry
i pompy nie były w stanie jej wypompować.
Podtopione działki
W samym Nasielsku mieszkańcy
mający swoje posiadłości na terenach zalewowych i bezpośrednio
sąsiadujących z Nasielną z niepokojem obserwowali rzekę. – Syn
wstał w poniedziałek rano do pracy i obudził nas wszystkich, bo nie
mógł uwierzyć
w to, co widzi.
Wo d a n a p o dwórku sięgała
kolan. Kotłownia była zalana,
a w garażu woda
wd a r ł a s i ę d o
samochodów
– mówi pan Klisiewicz, którego
posesja leży tuż
przy mostku na
ul. Żwirki i Wigury. Woda była na
tyle wysoka, że
wystąpiła z brzegów i podtopiła
też parking przy
kościele św. Wojciecha. Zalane
były tereny przy osiedlu Krupka,
pod wodą znalazły się łąki i ogród
terapeutyczny położony na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej.
Niewielki mostek znajdujący się na
ul. Podmiejskiej także został zatopiony. Pod wodą znalazły się ulice:
Nowa Wieś i Piaskowa. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się
mieszkańcy tej ostatniej, ponieważ
jest ona najniżej położona i tam
właśnie spływa woda z wyżej położonych terenów naszego miasta.
Oceniali szkody
W poniedziałek, 1 sierpnia br. już
od wczesnych godzin rannych zarówno pracownicy nasielskiego
Urzędu Miejskiego, jak i Grzegorz
Arciszewski burmistrz Nasielska
oceniali szkody, jakie poczyniła
wielka woda na terenie naszej gminy.
– Komisje w tej chwili szacują
straty. Już wiadomo, że będziemy
się ubiegać o pomoc od
wojewody na odbudowę
drogi w Pianowie. Będziemy się starali jak najszybciej usuwać zniszczenia
– zapewnia G. Arciszewski
burmistrz Nasielska.
Komisja do szacowania
strat w obiektach komunalnych już wystosowała wniosek do wojewody
mazowieckiego o dofinansowanie odbudowy
drogi w Pianowie Daczkach.
– Droga została zerwa na
długości ok. 80 m2, został zniszczony przepust i około 300 m2
asfaltu. Koszt takiej inwestycji to
ok. 100 tys. zł. – mówi Andrzej
Krzyczkowski kierownik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Wojskowych i Obrony Cywilnej UM
Nasielsk. Trwają jeszcze prace Komisji Terenowej do spraw szacowa-
nia strat w gospodarstwach rolnych.
Niestety na tę sytuację wpływ miało wiele czynników. Poza ulewnymi
deszczami, także zaniedbana me-
lioracja na terenie gminy i nieuregulowane koryto rzeki Nasielnej.
– W przyszłorocznym budżecie
zabezpieczymy większe środki na
bieżące utrzymanie dróg, rowów
i urządzeń melioracyjnych – obiecuje burmistrz.
(red.)
Z NOK
Perkusja w prezencie
We wtorek, 16 sierpnia
br. w godzinach popołudniowych osoby prywa t n e p r z e k a z a ł y d o
Nasielskiego Ośrodka Kultury niespodziewany dar.
W paczkach, które przywieźli: Maciej Suwiński,
właściciel prywatnej firmy
i radny nasielskiej Rady
Miejskiej wraz z bratem
Tomaszem Suwińskim,
znajdowały się instrumenty perkusyjne.
– Tak wartościowe dary
na rzecz ośrodków kultury mają miejsce bardzo rzadko.
W mojej karierze spotykam się po
raz pierwszy z tak hojnym gestem
i jestem nim bardzo pozytywnie
zaskoczony. Oczywiście pragnę
za przekazany nam zestaw perkusyjny serdecznie podziękować
panom Suwińskim – mówi Marek
Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Przyznaje jednocześnie, że na wyposażeniu nasielskiej placówki znajduje się perkusja, ale została ona
zakupiona jeszcze w latach 80 tych
XX wieku. A że jest bardzo często
eksploatowana przez młodych muzyków, jej stan pozostawia już wiele
do życzenia.
Nowy, kompletny zestaw perkusyjny to prezent, który z pewnością
spotka się z wielkim zadowoleniem
ze strony amatorów gry na tego
typu instrumentach. Tych zaś w naszej gminie nie brakuje, a że perkusja to głośny instrument, często
spotkać ich można w Nasielskim
Ośrodku Kultury, który udostępnia im zarówno miejsce, jak i sprzęt
muzyczny do ćwiczeń.
(red.)
9
NASZE SPRAWY
19 sierpnia–1 września 2011
NASIELSK NA SZLAKU PIELGRZYMÓW
Gościliśmy pielgrzymów
Od 19 lat, zawsze 3 sierpnia, nawiedzają naszą nasielską parafię
pielgrzymi z diecezji ełckiej, podążający pieszo do Częstochowy na
Jasną Górę, aby pokłonić się Matce
Bożej – Królowej Polski, podziękować za to, co zdarzyło się w ich
życiu dobrego, i prosić o wsparcie
w sprawach trudnych. XIX Ełckiej
Pielgrzymce Pieszej przyświecało hasło: „W Komunii z Bogiem na
wzór Maryi”.
W tym roku pogoda wyjątkowo
nie sprzyjała pielgrzymom. Przybyli do Nasielska bardzo utrudzeni.
Niektóre grupy były już dziewiąty
dzień w drodze. Jako pierwsza do
Nasielska przybyła grupa augustowska. Razem z tą grupą, na czele całej pielgrzymkowej kolumny,
przyszedł ks. prałat Kazimierz
Gryboś z Giżycka – kierownik
pielgrzymki. Tej pielgrzymce przewodzi już od 12 lat, a z pątnikami na
Jasną Górę wędrował już 25 razy.
Modlitewna kolumna, której przewodził w tym roku, liczyła prawie
450 osób. Wędrowano w 6 grupach: giżyckiej, piskiej, suwalskiej,
augustowskiej, woźnickiej, ełckiej.
Najmniej liczną była grupa z Woźnic – liczyła tylko 30 osób. To jednak bardzo dużo, jeżeli weźmiemy
pod uwagę fakt, że wiernych w parafii Woźnice jest tylko 870. Myślę,
że w Polsce nie ma drugiej takiej
parafii, która by miała tak dużą proR
E
centowo reprezentację w pielgrzymkowych szeregach.
Przewodnikiem grupy giżyckiej był
ks. Krzysztof Seroka. Do Nasielska
jednak nie dotarł. Nagła choroba
sprawiła, że trafił do szpitala w Makowie Mazowieckim i tam przeszedł operację wycięcia wyrostka
robaczkowego. Wykonano ją jeszcze tego samego dnia, w którym
trafił do szpitala. Jego podopieczni
z grupy modlili się o szybki powrót
swego przewodnika do zdrowia.
Byli przekonani, że wszystko przebiegnie pomyślnie i ich przewodnik
dotrze do Częstochowy na zakończenie pielgrzymki w dniu 11 sierpnia.
W ełckiej pątniczej kolumnie było
kilka rodzin. Państwo Marcjanik
z Łomży pielgrzymowali z grupą giżycką z dwójka dzieci: Julią (3
lata) i Mateuszem (6 lat). Julka była
najmłodsza uczestniczką tej pielgrzymki. Najstarszym pielgrzymem w tym roku był, podobnie
jak w roku ubiegłym, pan Romuald
Januszko (73 lata) z grupy piskiej.
Pobyt pielgrzymów z diecezji ełckiej w Nasielsku to nie tylko czas
odpoczynku i nabierania sił do dalszej wędrówki. To także modlitewne spotkania z wiernymi nasielskich
parafii, zwłaszcza tych, dla których
pielgrzymowanie jest od lat ulubioną formą modlitwy. Niektórzy
z nich powrócili właśnie z pielK
grzymki do Tej, co w Ostrej Świeci
Bramie, inni zaś mieli wyruszyć za
kilka dni z pielgrzymką płocką lub
warszawską na Jasną Górę. Były też
osoby z rodzin AA, z których ktoś
wybrał się na rowerową pielgrzymkę do Lichenia. A na usta cisnęła się
sparafrazowana piosenka mówiąca o tym, że wszyscy pielgrzymi
to jedna rodzina. Bo tak naprawdę
na tej ziemi wszyscy jesteśmy tylko
pielgrzymami.
Nasielszczanie i mieszkańcy nasielskiej gminy serdecznie podjęli
swych gości. Najpierw wspólnie się
z nimi modlili, następnie nakarmili, a tam gdzie zachodziła potrzeba,
służyli pomocą, bo na przykład samochód sekretariatu pielgrzymki
wymagał szybkiej naprawy czy też
potrzebna była pomoc medyczna.
Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. Rafał Wierciszewski.
Oprawę muzyczną eucharystii zapewnili pątnicy z grupy augustowskiej.
Od 19 lat 3 sierpnia to ważna data
w życiu nasielskiej parafii. Oczekiwana przez cały rok. Zadziwia
spontaniczność działań. Proboszcz
nasielskiej parafii pw. św. Wojciecha
ks. kan. Tadeusz Pepłoński wprawdzie delikatnie przypomina o przyjściu pielgrzymki z Ełku, ale nie musi
nikomu przydzielać żadnych zadań. Wiadomo, że będzie służba
medyczna z Samorządowego SP
L
ZOZ, że swoje stanowisko z pysznym obiadem będzie miała Akcja
Katolicka, że smakowitości będą na
stanowisku DPS-u im. Jana Pawła II,
że włączą się służby miejskie i policja. Lista organizacji i instytucji włączających się do akcji jest znacznie
dłuższa.
Widoczne były również firmy prywatne. One również chciały pomóc pielgrzymom. I może dlatego
najmłodszych uczestników pielgrzymki spotkaliśmy na słodkim
poczęstunku i zabawie w znajdującym się naprzeciwko kościoła
przedszkolu państwa Fijalskich.
Osoby indywidualne albo działają same, albo łączą się w większe
grupy i robią wszystko, aby pielgrzymi mieli zapewnione to, co
pomoże im w dalszej wędrówce.
A
fot. Monika Orłowska
Przybywając do Nasielska, pątnicy mają za sobą dopiero połowę
drogi do celu, jakim jest Jasna Góra
z cudownym obrazem Czarnej Madonny.
„Życie Nasielska” od początku
swego istnienia towarzyszy tej pielgrzymce. Informujemy szeroko
o tym wydarzeniu i co roku przekazujemy kilkanaście numerów
naszego pisma z roku ubiegłego,
w których o pielgrzymce pisaliśmy.
Jeszcze tego samego dnia przekazujemy płyty z aktualnymi zdjęciami z pobytu pielgrzymów na ziemi
nasielskiej. Idąc przez naszą ziemię,
pielgrzymi mają u nas jeszcze jeden
krótki odpoczynek i tu również są
gościnnie podejmowani. Miejscem
tym jest Psucin.
az
M
A
ROZMAITOŚCI
10
19 sierpnia–1 września 2011
HISTORIA. O wolną Polskę
Bitwa o Nasielsk i Borkowo w 1920 roku
Sierpień jest dla tysięcy Polaków
czasem odpoczynku, urlopów,
imprez na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą. Dla mieszkańców Nasielska i okolic dodatkowo
czasem refleksji i zadumy. Dla nich
ma szczególne znaczenie, bo oto
w tym miesiącu i w tym miejscu
91 lat temu ponownie rozgrywały
się losy utrzymania niepodległego
państwa polskiego. Państwa, które
po 123 latach niebytu na mapach
Europy ponownie walczyło o miejsce na niej z bolszewicką nawałą.
A boje te okupione były stratą wielu istnień ludzkich oraz heroicznym
poświęceniem żołnierzy, jak również ludności cywilnej.
Ciężar walk i wagę sytuacji przedstawia poniższy rozkaz z 16 sierpnia
generała Władysława Sikorskiego,
Dowódcy 5. Armii walczącej w rejonie Nasielska i Borkowa w 1920r.
[…] Pomimo wielkiego skupienia nieprzyjacielskiego w rejonie
Nasielska – Borkowa stwierdzam,
że w rejonie tym jesteśmy liczebnie i technicznie silniejsi od bolszewików. Ze względu na wagę bitwy,
która się rozgrywa na tym odcinku ponownie, jak najsurowiej nakazuję przejść wszystkiemi siłami
o wyznaczonej godzinie do koncentrycznego ataku na Nasielsk,
który bez względu na straty musi
być w nakazanym terminie zajęty. Zaznaczam, że obserwuję walki
i że usunę z zajmowanego przezeń
stanowiska każdego, chociażby
najbardziej zasłużonego dowódcę, który w obecnej przełomowej
chwili nie wykaże potrzebnej siły
woli, hartu i sprężystości,
Zamysł walki na przedpolach Warszawy zrodził się w początkach
sierpnia 1920 r. w kwaterze Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. Jego
pomysłodawcą był gen. Tadeusz
Rozwadowski, który w wyprowadzonej kontrofensywie znad dolnego Wieprza w kierunku Mińska
Mazowieckiego, Siedlec i związaniu przeciwnika w walkach na północ od Warszawy widział szansę
rozstrzygnięcia bitwy na korzyść
Polski. Plan ten zyskał akceptację
marszałka Józefa Piłsudskiego, który 6 sierpnia podpisał rozkaz, a następnie udał się w rejon Wieprza,
aby osobiście poprowadzić Grupę
Uderzeniową. Obronę przedpola stolicy otrzymał Front Północny dowodzony przez gen. Józefa
Hallera, gdzie północne skrzydło tej obrony stanowiła 5. Armia,
utworzona 6 sierpnia i dowodzona przez gen. Sikorskiego. W połowie sierpnia, a więc w okresie
działania w rejonie Nasielska, w jej
skład wchodziła Dywizja Kawalerii, 18. Dywizja Piechoty, Brygada
Syberyjska, Dywizja Ochotnicza,
9. Dywizja Piechoty, 17. Dywizja
Piechoty, Grupa Operacyjna Kawalerii Orlicz – Dreszer, Grupa „Modlin” oraz Grupa „Dolnej Wisły”.
Początkowo teatrem działań 5. Armii miały być rzeki Orzyc i Narew.
Jednakże już podczas formowania
5. Armii rzeki te zostały przez Armię Czerwoną sforsowane, a obrona rejonu Pułtuska w ocenie gen.
Sikorskiego była niemożliwa. Ostatecznie miejscem koncentracji zostały tereny położone na zachód
od rzeki Wkry, a bazę stanowiła
Twierdza Modlin.
Pierwsze starcia został y zaplanowane dla 5. Armii na poranek
14 sierpnia. 13 sierpnia rozpoczęły
się walki pod Radzyminem i Polski
Sztab Generalny sądził, że w dniu
następnym wróg przypuści atak na
Warszawę. Aby odciążyć działania
1. Armii, gen. Sikorskiemu polecono rozpoczęcie walki z wrogiem.
Zadanie to w razie niepowodzenia mogło spowodować całkowite
rozbicie 5. Armii oraz upadek Warszawy. Gen. Sikorski zdawał sobie
z tego sprawę, prosząc o przesunięcie terminu rozpoczęcia walk,
gdyż, jak zapisał w swojej książce
Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku,
jego wojsko 18-ta dywizja piechoty koncentruje się w Płońsku. Grupa Baranowskiego bez amunicji,
bez kuchni polowych […] leży bez
sił w rejonie Wrona. Brygada syberyjska absolutnie niezdolna do akcji
nie mogłaby w obecnej chwili obsadzić odcinaka […] Brygada sybe-
ryjska, która miała uderzyć na
Nasielsk, otrzymała dopiero
przed chwilą karabiny maszynowe i nie miała czasu ich rozdzielić, wszystkiego brak, tak,
że w tej chwili nie ma z czego
strzelać. Do brygady kawalerji
nie doszła jeszcze amunicja,
która dopiero w nocy będzie
mogła być wysłaną.
Mimo poważnych braków
w uzbrojeniu wyruszono do
boju w południe 14 sierpnia
przeciwko 15. i 3. Armii nieprzyjaciela. Jednym z kierunków uderzenia był Nasielsk,
na który, pod dowództwem
gen. Aleksandra Osińskiego
po koncentracji w rejonie wsi
Borkowo miała nacierać 18.
Brygada Piechoty oraz Dywizja
Ochotnicza, dążąc do uchwycenia
linii Narwi. Uderzenie znad Borkowa nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów. Być może widząc przygotowania do wymarszu, bolszewicy mający swoje obserwatorium na
wieży kościoła w Cieksynie, którą
to wieś zajęli, przypuścili atak. Rozgorzały ostre walki. Po stronie polskiej czoła nieprzyjacielowi stawił
pułki syberyjskie. Zasilone nowym
rekrutem, który nie umiał jeszcze
walczyć, broniły przyczółka mostowego, próbując dwukrotnie
odbić Cieksyn, odrzucając nieprzyjaciela daleko poza jego własną linię obrony. Straty osobowe były
bardzo duże. Nie ominęły one także młodzieży gimnazjalnej, która
przyszła z pomocą w walkach.
Z nastaniem świtu 15 sierpnia Rosjanie, uprzedzając natarcie wojsk
polskich, zaatakowali ich pozycje
nad Wkrą. Po długich i zaciętych
bojach okupionych stratami żołnierza w godzinach popołudniowych Polakom udało się przejść
do kontrataku. Odrzucono nieprzyjaciela za Wkrę, zdobywając Borkowo. Sforsowano także
Wkrę, co umożliwiło posunięcie się w kierunku Nasielska. Zajęto Zawady, podchodząc pod
Cieksyn, gdzie całkowicie rozbito jedną baterię rosyjską i wzięto
jeńców, a także zyskano 20 kara-
SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności naszej
społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz
wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
– pojemnik na obuwie tel. 517-289-594,
– regał pokojowy młodzieżowy tel. 606-672-346,
– łóżko (wersalka lub narożnik) tel. 510-643-810.
binów maszynowych oraz amunicję.
Zdobycie Borkowa i utwierdzenie
polskich oddziałów nad Wkrą pozwoliło na przystąpienie do działań
mających na celu odbicie Nasielska.
Bój o to miasto rozpoczęto od
wczesnych godzin porannych
16 sierpnia. Za główne uderzenie
wzdłuż linii kolejowej Modlin –
Ciechanów odpowiedzialne były
odziały gen. A. Osińskiego. Przy
pomocy 9. i 17. Dywizji Piechoty, Dywizji Ochotniczej oraz części Brygady Syberyjskiej i dwóch
pociągów pancernych zajął stację
kolejową w Nasielsku, skąd zwycięsko o godz. 16 wkroczył do
miasta bronionego przez oddziały 3. Armii Czerwonej. Od strony
północnej oswobodzenie Nasielska
wspomagała część Brygady Syberyjskiej pod dowództwem gen.
Krajowskiego. Brygada ta, zajmując
o godz. 14 Słustowo, zagroziła tyłom wojska rosyjskiego, które obawiając się oskrzydlenia, rozpoczęło
odwrót. Od zachodu do Nasielska
o godz. 16.30 weszły oddziały
płk. Łuczyńskiego. Za zdobycie
Nasielska gen. Aleksander Osiński
został odznaczony krzyżem Virtuti
Militari.
Działania zbrojne w rejonie Borkowa i Nasielska prowadzone przez
5. Armię i związanie przez nią walką
oddziałów wroga umożliwiło marszałkowi Piłsudskiemu wykonanie
O
G
Ł
O
S
fot. Archiwum ŻN
uderzenia z rejonu dolnego Wieprza, a tym samym na osiągnięcie
sukcesu, czyli wygranie całej bitwy. Sam gen. Sikorski w cytowanej książce podnosi rangę działań
wojskowych w naszych rejonach,
pisząc: Nad Wisłą, Bugiem i Wieprzem rozstrzygnęły się w pamiętnym miesiącu sierpniu 1920 roku
losy olbrzymiej na 350-kilometrowym froncie toczącej się bitwy.
Jeżeli do tych wielkich rzek dołączam mało znaną Wkrę, to czynię to dlatego tylko, że rozpatrując
wydarzenia naszej ostatniej z Rosją
wojny, patrzę na nie ze stanowiska
dowódcy 5- tej Armii, która nad tą
Wkrą podjęła decydujące uderzenie.
Dziś, po tylu latach, niemymi
świadkami tych dawnych wydarzeń są wmurowane w ściany kościoła w Cieksynie pociski, których
zadaniem było rozbicie punktu obserwacyjnego bolszewików
umieszczonego na wieży kościoła. Pamięć o heroicznych walkach
przypominają także dwie żołnierskie mogiły położone na cmentarzach w Cieksynie i Nasielsku.
Mieszkańcy gminy nie zapominają
o swoich bohaterach, gdyż zawsze
widać na nich zapalone lampiony.
Pamięć tamtych wydarzeń jest nam
przypominana poprzez cykliczne
imprezy organizowane pod pomnikiem w Borkowie.
D. Dalecki
Z
E
N
I
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Jeśli chcesz być wolontariuszem,
to zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3. Możesz uczynić swoje życie barwniejszym,
a jednocześnie innym dać
coś bardzo potrzebnego i ważnego.
Czekamy właśnie na Ciebie!
Osoba do kontaktu:
specjalista pracy socjalnej Wioletta Zawadzka
(pokój nr 3), tel. (23) 69 33-003, 69 33-006.
Zapraszamy!
E
OGŁOSZENIA
19 sierpnia–1 września 2011
11
Nasielsk, dnia 21.07.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.5.1.2011
Nasielsk, dnia 21.07.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.9.1.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
że w dniu 12 września 2011 roku o godz. 12 (dwunastej ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (I piętro ), odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/5 o powierzchni 1233 m2, za cenę wywoławczą
46. 100,00 złotych.
00
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami
na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty
użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi i działka zabudowana budynkiem
po zlikwidowanej szkole podstawowej. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej.
Działka o niekorzystnym, wydłużonym kształcie powodującym utrudnienie w racjonalnej zabudowie.
Teren nieruchomości równy, płaski. Wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy działki
znajdują się ogrodzenia ze spawanych segmentów stalowych osadzonych na słupkach stalowych
w betonowym cokole. Pozostała granica – bez ogrodzeń. W północnej części działki znajduje się
fragment asfaltowego boiska do siatkówki.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010
roku określa położenie nieruchomości w Strefie „D” tereny rolno-leśne, tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo – usługowe. Istnieje możliwość uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 4. 700,00
złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do
dnia 8 września 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników,
pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem
notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu
umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg
nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie
później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1. miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz.
900 - 1500 lub pod numerem telefonu 023 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.
umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
że w dniu 12 września 2011 roku o godz. 1230 (dwunastej trzydzieści) w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (1 piętro ), odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Pianowo
– Daczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/9 o powierzchni 1510 m2, za cenę
wywoławczą 35. 500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr OS1U/00046660/4.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami
na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa rolniczo-mieszkaniowa jednorodzinna
oraz grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja nieruchomości – średnia, niedaleko miasta Nasielska,
z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Dojazd do nieruchomości – nie urządzoną drogą
o nawierzchni żużlowo-gruntowej. Uzbrojenie techniczne gruntu – energia elektryczna.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na przedmiotowej nieruchomości można pobudować
budynek mieszkalny jednorodzinny.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3.600,00
złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do
dnia 8 września 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników,
pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem
notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg
nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie
później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0-23 6933-108 lub 0-23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
AKTUALNOŚCI
12
19 sierpnia–1 września 2011
W HOŁDZIE HARCERZOM-POWSTAŃCOM
Uroczysta zbiórka w Chrcynnie
W poprzednim numerze „Życia
Nasielska” (ŻN nr 16, s. 8.) przypomnieliśmy o rodzącej się pięknej
tradycji upamiętniania kolejnych
rocznic wybuchu powstania warszawskiego. Przypomnieliśmy też,
że o powstaniu, a zwłaszcza o powstańcach-harcerzach, nasielscy
druhowie pamiętali zawsze.
Od czterech lat ta pamięć, z inicjatywy druha hm. Janusza Konerb e rge ra, ko m e n dan t a K rę g u
Starszyzny Harcerskiej
„Nasielszczanie”, przybrała nową formę, formę spotkań w dniu 1
sierpnia na leśnej polanie w Chrcynnie. W tym
roku zmieniła się nieco
data spotkania – odbyło się ono w przeddzień
rocznicy wybuchu powstania – w dniu 31 lipca.
Natomiast 1 sierpnia reprezentacja nasielskiego
harcerstwa i grupa pracowników zakładu Pracy Chronionej JAN-POL
udała się na rocznicowe
obchody do Warszawy.
O tym wydarzeniu informujemy
naszych czytelników w oddzielnym artykule.
Na te dwa spotkania, upamiętniające 67. rocznicę wybuchu
rzy, w tym instruktorów i harcerzy
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przyjaciół oraz sympatyków
harcerstwa.
Mimo fatalnej pogody harcerze
i zaproszeni goście nie zawiedli. A przyjechali nie tylko harcerze i instruktorzy z byłego hufca
Nasielsk, lecz także przedstawiciele środowisk harcerskich z Ciechanowa, Pułtuska, Płońska, Nowego
Miasta, Warszawy. Obecna była też
liczna grupa pracowników zakładu
pracy pana Janusza Konerbergera JAN-POL. Gośćmi specjalnymi
rocznicowego spotkania byli członkowie zespołu art yst ycznego
białych fartuchów ani sanepidowskich certyfikatów, zaś
wodę na zupę brało się prosto z rzeki. Z głośników płynęły harcerskie melodie.
Na kilka minut przed godziną 17 wezwano wszystkich
na plac apelowy. O godzinie 17.00 zaw yła syrena.
Nastrój radości ustąpił ref leksji i zadumie. Minutą
ciszy uczczono pamięć po-
ległych i zmarłych powstańców
oraz zmarłych instruktorów nasielskiego hufca, którzy jeszcze
w ubiegłym roku byli na rocznicowej uroczystości, lecz zrządzeniem losu odeszli na wieczną
w a r t ę . Ko m e n dant hm . Janusz
Konerberger odc z y t a ł o ko l i c znościowy rozkaz,
a druh Adam Smoliń sk i wsp ó ł p racujący z Kręgiem
Seniorów i Starszyzny Harcerskiej
przypomniał historię powstańczego zrywu i pięknej
karty, jaką zapisało
w nim harcerstwo.
Zapalono znicze
rozstawione tak,
aby przypominał y znak Polski
Walczącej . Podfot. A. Zawadzki niosły nastrój spopowstania warszawskiego, Krąg Stowarzyszenia Harcerskiego Se- tęgowały wystrzały
Instruktorów i Starszyzny Har- niorów „Okęcie” z Warszawy, ma- z dwóch potężnych
cerskiej „Nasielszczanie” zaprosił jący w swym repertuarze piosenki dział i dymy, które
(także za pośrednictwem naszego powstańcze, i dh hm. Zbigniew Po- zasnuły leśną polapisma) byłych i obecnych harce- łudnikiewicz – kierownik Wydziału nę.
Seniorów i Starszyzny Har- M i ł y m a kc e n te m
cerskiej Głównej Kwatery uroczystości było
ZHP.
w yróżnienie, co
Zanim rozpoczęły się ofi- związane jest z 100.
cjalne uroczystości, uczest- rocznicą powstanicy spotkania ob ejrzeli nia harcerst wa na
wystawę dotyczącą 100 lat ziemiach polskich,
harcerstwa na północnym grupy zasłużonych
Mazowszu. Później moż- instruktorów i harna było skorzystać z leśnej cerzy statuetkami
stołówki i skosztować m.in. w kształcie harcergrochówki. W grupach, jakie s k i e j r o g a t y w k i .
się spontanicznie potworzy- Wykonane zostały, popłynęły wspomnienia. ły one z brązu (BrąW niektórych dotyczyły one zowa Rogatywka).
też dawnych obozowych Otrzymali je: Kinstołówek, gdzie stół i siedzi- ga Żabik, Agnieszka
ska miały nawierzchnię tra- Piechocińska, Anna
wiastą, a dyżurujący w kuchni Wyrwich, Elżbieta
druhowie nie musieli mieć i Andrzej Zawadzfot. T. Zawadzki
cy, Hanna i Waldemar Wróblewscy,
Alina i Remigiusz
Witkowscy, Lucyna Pawlak, Stefania Rychlik, Teresa
Skrzynecka, Regina Olszewska, Teresa Leśniewska,
Wanda Kraszewska, ks. Hubert
Komorowski, ks.
Tadeusz Jabłoński,
Irena Wasilewska,
Adam Smoliński,
Zofia i Andrzej Rop e l ews c y, Te re fot. T. Zawadzki sa Nawrocka, Ewa
Żołnierzak, Tomasz Domżała, Zbigniew Południkiewicz, Jadwiga
Suwińska, Maria Danisiewicz, Waldemar Miler oraz Alina i Jan Gorczyńscy.
fot. T. Zawadzki
Dalsza część uroczystości odbyła się przy ognisku. Mimo padającego deszczu udało się je
rozpalić i podtrzymać ogień do
końca spotkania. Goście z warszawskiego Stowarzyszenia Harcerskiego Seniorów „Okęcie”
zaprezentowali wiele piosenek
powstańczych. Do ich śpiewu włączali się też harcerze i instruktorzy
miejscowi. Później przyszedł czas
i na piosenki harcerskie.
Nasilający się z minuty na minutę deszcz i przechodzące burze
nie przeszkodziły harcerskiej braci w realizacji ostatniego punktu przewidzianego w programie
tego dnia. Była nim polowa msza
św. w intencji zmarłych i poległych
powstańców. Eucharystię sprawowali druhowie – księża Tadeusz Jabłoński i Hubert Komorowski.
hm. PL Andrzej Zawadzki
Pułtusk w grafikach Nasielszczanina
rys. Jacek Gałężewski
19 sierpnia–1 września 2011
PO GODZINACH
LATO W NOK
Filmy i zajęcia plastyczne
Deszczowe lato zniechęca do wyjazdów poza miasto, dlatego atrakcje,
które czekały na dzieci w Nasielskim
Ośrodku Kultury, nie pozwalały na
nudę.
Miłośnicy kina co środę o godz. 11.00
mieli możliwość obejrzenia ulubionej
bajki. Kino Niwa wyświetlało takie tytuły jak: Sekret Księgi z Kells; Wall E,
Ratatuj, Auta, Dzwoneczek i uczynne
wróżki, Księżniczka i żaba. Regularnie
wszystkie miejsca na sali widowiskowej kina były zajęte przez młodych
kinomanów.
Dla osób lubiących teatr NOK przygotował dwa spektakle: Przez różową
szybkę dla starszych dzieci oraz Czerwony Kapturek dla młodszych. Przez różową szybkę to przedstawienie na podstawie wierszowanych baśni Ewy
Szelburg Zarębiny. Przedstawienie było wspólną zabawą z dziećmi w teatr,
miało na celu rozwijanie dziecięcej kreatywność, edukację i zapoznanie
z dawnymi ludowymi zwyczajami. Czerwony Kapturek, znana baśń braci
Grimm, przedstawiona została w klasycznej interpretacji przez grupę rozrywkowo-teatralną „Duet”. Bajka przysporzyła widzom wiele radości i była
sposobem zarówno na integrację, jak i na edukację młodego pokolenia.
Ogromną popularnością podczas minionego lata w mieście cieszyły się
zajęcia plastyczne i animacyjne prowadzone przez Zuzannę Synoradzką
i Monikę Orłowską. Podczas trzech spotkań dzieci wykonały kartki z pozdrowieniami z wakacji techniką scrapbookingu, używając kolorowych
kartek, tasiemek, wstążeczek, dziurkaczy i sztucznych kwiatów. Na jednym ze spotkań zdobiły kolczyki farbami akrylowymi, a na kolejnym wyszywały okładkę na pamiętnik z kolorowych materiałów.
Podczas tych zajęć był też czas na zabawy z chustą animacyjną, która
zwłaszcza przy pierwszym z nią spotkaniu stanowi dla grupy dużą atrakcję.
Jest ona doskonałym sposobem na naukę poprzez zabawę. Dzięki różnym
ćwiczeniom dzieci – w różnym wieku – miały okazję wzajemnie poznać
się i zintegrować, nauczyć się współdziałania i osiągania wspólnego celu,
ćwiczyć zwinność i zręczność.
Tak jak co roku lato w NOK cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Nasielski Ośrodek
Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć wykorzystujących zarówno elementy edukacyjne, jak i zabawę.
monika
Baran 21.03–19.04
HOROSKOP
Nie lekceważ przeszkód, ale i nie daj się ponieść
fałszywej ambicji. Skłonność do narzucania
swojego zdania, ostrych sprzeczek i tupania
nogą, nawet jeśli masz rację, nie przekona do
Ciebie nikogo.
Byk 20.04–20.05
Nie wystarczy być pracowitym, będziesz musiał
także wykazać się sprytem, przebiegłością
i intuicją. Nie wszystkie sprawy uda się załatwić,
zmierzając prostą drogą do celu. Kwestie
finansowe mogą być teraz drażliwe i stać się
kością niezgody między Tobą a innymi ludźmi.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie odmawiaj ludziom pomocy, a poczujesz się
doceniony i potrzebny. Nie martw się niczym na
zapas, tylko korzystaj z dobrego czasu. Jeśli tylko
wyjdziesz do ludzi i dostrzeżesz nowe szanse, to
wiele w Twoim życiu właśnie teraz będzie mogło
zmienić się na lepsze.
Rak 22.06–22.07
Najbliższy czas może być szansą dla Twojego
związku oraz wszelkich kontaktów z ludźmi.
W sprawach zawodowych poczujesz silną
motywację i z zapałem poświęcisz się
postawionym przed sobą nowym zadaniom.
Lew 23.07–22.08
Nie licz na taryfę ulgową. Im szybciej weźmiesz się
do pracy, zamiast szukać wymówek lub oglądać się
na innych, tym dla Ciebie lepiej. Strzeż się pomyłek
oraz błędów wynikających z niedogadania się
z kolegami lub szefem.
Panna 23.08–22.09
Nie myśl o straconych okazjach z przeszłości i nie
miej wyrzutów sumienia, że ich nie wykorzystałeś.
Ciesz się wszystkim, co ofiaruje Ci los. Nic w życiu
nie dzieje się bez powodu. Nie pozwól nikomu
sobą manipulować. Broń swojego zdania.
Waga 23.09–22.10
Mogą pojawić się nieprzewidziane przeszkody
na różnych płaszczyznach, głównie z powodu
nieprzestrzegania pewnych zasad, kłótni,
wzajemnych pomówień i oskarżeń. Przyczyną
problemów
może
być
nieszczerość
i gadulstwo.
Skorpion 23.10–21.11
Zapowiada się wiele trudności, ale równocześnie
przyszłość niesie nadzieję na szczęśliwy finał. Zmiany
są bolesne, lecz konieczne, bo tak rodzi się postęp
i rozwój człowieka. Nowe doświadczenia zawsze
wzbogacają.
Strzelec 22.11–21.12
Nadszedł decydujący etap Twojej kariery. Może
pojawić się sytuacja związana z wypowiedzeniem
lub inną nieodwołalną zmianą. W Twoich stosunkach
z partnerem nastąpi przesilenie. Jeśli od dawna
zbierało się na burzę, narastały napięcia i przybywało
nierozwiązanych problemów, to zapewne zacznie
grzmieć.
Koziorożec 22.12–19.01
Trzymaj się tego, w czym jesteś dobry, i rób swoje.
Prędzej czy później znajdziesz miłośników swojego
talentu. Gdy sam uwierzysz w swój potencjał, inni
także w Ciebie uwierzą.
Wodnik 20.01–18.02
Sukces jest w zasięgu ręki, trzeba tylko
ją wyciągnąć. Jeśli nie należysz do tych,
o których biją się łowcy głów, sam musisz
zapukać do pracodawcy. Mierz wysoko, ale
bądź skromny.
Ryby 19.02–20.03
W sprawach życiowych pokaż, że jesteś gotowy do
„wyjścia na ring”, że masz sportowe zacięcie i chętnie
przyjmiesz wyzwanie, aby w najgorszym wypadku
przegrać z honorem.
13
Kino NIWA ZAPRASZA
19-21 sierpnia godz. 17.00
STREFA X
romans/fantastycznonaukowy/thriller,
Wielka Brytania 2010; czas: 93 min
W Meksyku rozbija się sonda kosmiczna badająca pozaziemskie formy życia. Andrew robi zdjęcia na
miejscu katastrofy, kiedy dostaje polecenie – zorganizować Sam
bezpieczny powrót do domu. Jedyna droga prowadzi przez skażoną,
odizolowaną strefę. Od tej pory ci
dwoje zdani są tylko na siebie. Jeśli
chcą przeżyć, będą musieli poznać
prawdziwe zagrożenie.
19-21 sierpnia godz. 19.00
UWIKŁANIE
Kryminał, Polska 2011; czas: 128 min
Co musiałoby się wydarzyć, żeby
w zwyczajnym człowieku obudzić
zabójcę? Czy w pół-hipnotycznym
transie można zabić i następnego
dnia o tym nie pamiętać? Skoro jest
ofiara, to gdzieś musi też być sprawca zbrodni. W ekranizacji bestsellerowego kryminału Zygmunta
Miłoszewskiego tropem sprytnego
mordercy podąża cyniczny komisarz Smolar (Marek Bukowski) i nieustępliwa prokurator Agata Szacka
(Maja Ostaszewska). Duet jaki tworzą
jest mieszanką wybuchową nie tylko ze względu na ich temperamenty, ale również z powodu łączącego
ich w przeszłości romansu. Prokurator Szacka, prowadząc najtrudniejsze w swojej karierze śledztwo, dotknie
historii, o których od lat krążą legendy, ale nikt nie spodziewał się, że mogą
okazać się prawdą.
26-28 sierpnia
godz. 16.30 i 19.00
29-31 sierpnia
godz. 17.00
Harry Potter
i Insygnia Śmierci.
Część II
familijny, fantasy, przygodowy; USA,Wielka
Brytania 2011; czas: 130 min.
Ostatnia część przygód młodego
czarodzieja. Harry, wraz z przyjaciółmi, będzie musiał stanąć do rozstrzygającego pojedynku ze straszliwym
i rosnącym w siłę Lordem Voldemortem.
Szczegóły www.noknasielsk.pl
Z przymrużeniem oka
OGŁOSZENIA
14
R
E
K
L
A
19 sierpnia–1 września 2011
M
A
OGŁOSZENIA
DROBNE
Salon kosmetyczny zatrudni recepcjonistkę, mile widziane prawo
jazdy i doświadczenie kosmetyczne.
Tel. 501 060 449.
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2
z działką 1500 m2 w Cieksynie + budynek gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Usługi elektroinstalacyjne. Tanio!
Tel. 600 817 350.
Kupię siano i słomę. Odbiór własnym
transportem. Tel. 501 622 076.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Schody. Tel. 503 401 399.
Usługi elektroinstalacyjne: montaż,
naprawa awarii 24ha. Najtaniej! www.
elpul.pl. Tel. 724 281 986; 600 817 350.
Sprzedam dom murowany 110 m2,
budynki gospodarcze, działka 17600
m2. Tel. 668 176 524.
Sprzedaż działek budowlanych.
Tel. 602 43 23 38.
Kupię każdą ilość słomy Siennica
k.Nasielska. Tel. 794 688 193, 518
333 978.
Sprzedam działkę 2500 m2, siedlisko wraz z budynkiem w Nasielsku,
ul. Nowa Wieś 23. Tel. 604 057 279.
Sprzedam labradora, rodowód.
Tel. 603 780 161.
Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaj ogłoszenia
Cena netto zł
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
40,00
kolor
60,00
ogłoszenia rodzinne, podzięko20,00
wania (1 moduł)
drobne za słowo
0,82
artykuł promocyjno-reklamo800,00
wy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
0,10
Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
– 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
– 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
do
50%
ogłoszenie całostronicowe
– 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
+ 50%
II i III strona
+100%
pierwsza strona – jeden moduł
150 zł
ostatnia strona
+50%
reklama przy winiecie
150 zł
wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm
Lokal do wynajęcia w centrum
Nasielska. Tel. (23) 693 08 20, 506
205 831.
Zatrudnię przy budowie kanalizacji
odwodnieniowej instalatorów oraz
kierowcę z kat. A na busa emeryta
lub rencistę. Tel. 534 353 444.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe. Tel. 691
036 690.
Sprzedam działki budowlane, Nowe
Pieścirogi. Tel. 501 845 570.
Sprzedam mieszkanie M2 38,8m2, III
piętro w Nasielsku osiedle Piłsudskiego.
Tel. 507 359 505.
Zatrudnię mechanika samochodowego w Nasielsku. Tel. 609 275 097,
508 372 461.
Tanio sprzedam kuchnię gazową
i meble używane: narożnik, wersalka, dywany itp. Tel. (23) 693 13 69.
Podejmę pracę przy dziecku, duże
doświadczenie. Tel. 697 224 600.
Sprzedam dom 80 m2 w Siennicy,
k. Nasielska; działka 600 m2, garaż.
Opis i zdjęcia na www.pomaski.pl/
dom. cena: 269 000 do negocjacji.
Tel. 604 281 414.
Sprzedam Ford Modeno/ Combi 1,8
TD 1996 rok. Tel. 609 315 540.
Zatrudnię technika farmacji lub stażystę. Tel. 604 994 338; 606 663 914.
Sprzedam dom 154 m2, bardzo ładny architektonicznie, działka 600 m2
Pieścirogi. Tel. 606 354 323.
REKLAMA
19 sierpnia–1 września 2011
OGŁOSZENIA
DROBNE
Przyjmę pracowników do układania
kostki brukowej. Tel. 505 469 536.
Prace magisterskie, licencjackie - pomoc w pisaniu, poprawy, likwidacja
plagiatu. Tel. 513 999 659.
Korepetycje język angielski. Tel. 506
241 082.
Sprzedam Lublina 1, rok produkcji
1996; gm. Nasielsk. Tel. 508 979 992.
Kombajn Bizon Rekord, rok 1988.
Tel. 504 533 147.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 014.
Sprzedam mieszkanie 54m2, Nasielsk
ul. Płońska 41. Tel. 501 622 325.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E.
Tel. 695 163 726.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25
25 77.
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie od podstaw. Tanio. Tel. 508
495 535.
PZM „ Auto- szkoła” w Nasielsku,
ul. Polna 18, wynajmie pomieszczenie, magazynowo-gospodarcze
60m2. Tel. 23 69 12 789.
Firma Pleban Sp. z o. o. zatrudni pracowników na stanowisko dyspozytora stacji monitorowania (wymagana
licencja II°) oraz pracowników do
uzbrojonych grup interwencyjnych
(wymagana licencja I° lub II°) CV na
adres mailowy: [email protected]
com. pl.
Młoda osoba bez nałogów, odpowiedzialna, sumienna poszukuje
pracy. Bardzo dobra znajomość
jęz. rosyjskiego i ukraińskiego.
Tel. 607 168 977.
Chętnie podejmę każdą pracę porządkową lub inną na terenie Nasielska. Tel.
607 168 977.
Sprzedam mieszkanie 62,4 m2 (3 pokoje), I piętro, na osiedlu Warszawska.
Tel. 506 097 807.
Nasielsk, dnia 10.08.2011 r.
GKP.6845.8.1.2011
Na podstawie art. 35 ust. 1, 1 b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaję
do publicznej wiadomości
wykaz
Sprzedam łubin niebieski. Regent, pierw-
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
szy odsiew. Tel. 600 434 107.
Sprzedam mieszkanie w bloku na osiedlu
Warszawska, I piętro, 72 m2. Tel. 668
034 069.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku o pow. 615 m2 wszystkie
media. Tel. 602 42 68 92; 510 20 58 81.
Lokal do wynajęcia na działalność,
Nasielsk. Tel. 608 701 207.
Sadzonki truskawek. Tel. 506 818 541.
VERS Ewa Komajda - wakacyjne lekcje
dla każdego i w każdym zakresie z języka
angielskiego. Nauczanie indywidualne
i grupowe. Rachunki. Tel. 697 339 708.
Położenie
miasto Nasielsk
Numer działki
748
Powierzchnia dzierżawy
6 m2
Numer Księgi Wieczystej
21808
przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości,
z przeznaczeniem na handel
na okres 25 miesięcy
Opis
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie
ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr
290/09 z dnia 9 marca 2009 r. (+ VAT)
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 10 sierpnia 2011 r. do 31sierpnia 2011 r.
AS
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
15
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
Żbik wraca tam, skąd wyszedł
W sobotę początek rozgrywek
Żbik, po kilku latach nieobecności
powraca, na życzenie Zarządu klubu, do ligi ciechanowsko-ostrołęckiej. Wygląda to na rejteradę, czyli
ucieczkę przed silniejszymi, którzy
nas uprzedzali w walce o awans.
Dorabiano wprawdzie teorie spiskowe, jak to „warszawka” upokarza klub z prowincji, a sędziowie
jej w tym pomagają, ale to należy
raczej między bajki włożyć i bić się
we własne piersi.
Pierwszy mecz w „nowym towarzystwie” nasza drużyna rozegra
w Nasielsku w sobotę, 20 sierpnia
z Błękitnymi Raciąż. Kibice są pełni niepokoju nie tylko o wynik tego
meczu, ale i o dalszy los swej ulubionej drużyny. To jednak już nowa
drużyna. Tej, z którą wiązaliśmy
wielkie nadzieje, już nie ma. Odeszła do historii. W przyspieszonym
tempie utworzono nowy zespół.
Raczej nie należy się spodziewać,
że będzie w stanie wywalczyć
awans. Tego w zasadzie w najbliższym czasie nikt chyba w klubie nie
zakłada.
Na przygotowanie zespołu do
rozgrywek trener Grzegorz Zmitrowicz i jego asystent Łukasz
Gołębiewski mieli niewiele czas,
zaledwie nieco ponad miesiąc. To
w zupełności by wystarczyło, gdyby zmiany w drużynie były nieduże. Tymczasem w Żbiku nastąpiło
istne trzęsienie ziemi. Drużynę trzeba było budować właściwie od
początku. Obraz tego mieliśmy
w kolejnych sparingach. Wciąż próbowani byli nowi zawodnicy. Widać
było pracę trenerów, ale nie widać
było, aby rodziła się dobra drużyna.
Nawet obecnie, na trzy dni przed
rozpoczęciem rundy jesiennej, nie
jesteśmy w stanie podać chociażby przybliżonego składu zespołu,
który w sobotę wybiegnie na boisko. Nie powinno w nim zabraknąć
Rafała Załogi, Marcina Gumowskiego, Dariusza Kordowskiego,
Daniela Kulpy, Marka Osińskiego, Grzegorza Jędrzejewskiego,
Pawła Gąsiorowskiego, Adriana
Jagiełły, Tomasza Choroby, Cezarego Wróbla. Oni już występowali
w naszym zespole. Niektórzy na-
(z czwartoligowym Mszczonowem
5:1) i odniósł dwa zwycięstwa
(z A-klasowym Wieliszewem 6 : 2
i CWKS Legią Bemowo z ligi okręgowej 2 : 1). Wyniki można w zasadzie uznać za obiecujące.
To, co dało się zauważyć na boisku,
pozostawia jednak pewien niedosyt. W każdym spotkaniu próbowano kilku nowych zawodników.
Eksperymentowano też z ustawieO
Pewien pesymizm, jaki daje się zauważyć wśród kibiców przed nowymi rozgrywkami, wynika z tego,
że istnieje ogromna różnica między grupą warszawską a grupą ciechanowsko-ostrołęcką. Dotyczy
to zarówno poziomu gry, jak, i to
w pierwszym rzędzie – sposobu
gry. W grupach warszawskich dominuje gra techniczna, natomiast
w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej twarda gra siłowa, a tak Żbik
grać nie potrafi.
Nasz sobotni przeciwnik w poprzednich latach również preferował grę techniczną, swoiste
piłkarskie szachy. Klub plasował się
wysoko w piłkarskich rozgrywkach.
Teraz jednak Raciąż ma również
nową drużynę, która na razie nie
potrafiła się wybić ponad przeciętność i raczej miernie radziła sobie
w ciechanowsko-ostrołęckiej lidze
okręgowej. Podobno obecny cykl
rozgrywek ma być dla nich czasem
przełomu. Już więc pierwsze starcie
drużyn z Raciąża i Nasielska może
wiele wyjaśnić. Czy „przetrącony”
Żbik potrafi zagrać twardo i nieustępliwie, a zawodnicy będą się
wracać po każdą utraconą piłkę
i celnymi strzałami kończyć większość akcji? Należy wierzyć, że tak.
G
niem. W pewnym sensie to zrozumiałe, ale najwyraźniej zabraknie
czasu na zgranie zespołu. Ponadto
w meczach, gdy mają zapaść decyzje, kto znajdzie się w drużynie,
obserwuje się zazwyczaj swoistego
rodzaju walkę. Każdy stara się pokazać z jak najlepszej strony. Tu zaś
nie widać było żadnej zaciętości,
żadnego „gryzienia trawy”.
Ł
O
S
Z
Na trzy dni przed inauguracją nowego sezonu Żbik rozegra jeszcze jeden sparing. Przeciwnikiem
będzie drużyna złożona z czarnoskórych zawodników mieszkających w Warszawie. To może być
ciekawe widowisko. Niektórzy jednak uważają, że w sobotę nasi zawodnicy mogą być po tym meczu
zmęczeni.
xyz
E
N
I
E
wet grali w nim „pierwsze skrzypce”. Do nich dołączą zawodnicy
młodzi z ubiegłorocznej drużyny juniorów i kilku zawodników
z miast sąsiednich. Pocieszające
jest to, że wierzą oni w swe umiejętności, że chcą walczyć. Talentu
też odmówić im nie można.
W ostatnich trzech meczach sparingowych Żbik poniósł jedną porażkę
R
E
K
L
A
M
A

Podobne dokumenty