Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio
Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wyposażonej bazy
magazynowo-transportowej
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................
Oświadczam, że posiadam odpowiednio wyposażona bazę magazynowo-transportową ,
zgodną z wymogami SIWZ, usytuowaną w (dokładny adres) ……………………………….
…………………………… ……………… …………………. ………………………….
……………………………………………………………………………………………..
do której posiadam tytuł prawny w formie …………………………. ……………………
Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do
powyższego opisu dołączyć dokumenty dotyczące:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty