Regulator IAC420.

Komentarze

Transkrypt

Regulator IAC420.
04/98
DS 2.801A – Polish
DS 2.801А
Polish
04/98
IAC 420
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
I PRZEKAZYWANIA DO EKSPLOATACJI
NOWOCZESNY WIELOOBWODOWY
REGULATOR INTELIGENTNY
Numer katalogowy 581-4-253
ZASADNICZE ELEMENTY REGULATORA
Regulator IAC został zaprojektowany jako urządzenie bardzo elastyczne,
które może być zaprogramowane do wykonywania wielu różnorodnych
funkcji.
Regulator IAC dostarczany jest z szeregiem wstępnie
zaprogramowanych funkcji regulacyjnych, które mogą być wybrane przez
użytkownika. Te wstępnie zaprogramowane funkcje mogą być na
życzenie dostosowane do wymagań przyszłego użytkowanika. Istnieje
możliwość zapamiętania raz dokonanej konfiguracji regulatora IAC w
sieci Satchnet i użycie jej do programowania innych regulatorów IAC
według potrzeb.
Programowanie regulatora IAC i nastawianie parametrów zadanych
odbywa się poprzez komputer działający pod nadzorem programu
sieciowego Satchnet Bubbleland. Szczegóły dotyczące posługiwania się
programem Bubbleland znajdziesz w Podręczniku Użytkownika
Programu Satchnet. W przypadku zaniku zasilania, wewnętrzny zegar
regulatora IAC zatrzymuje się i stan taki trwa do momentu powtórnego
uruchomienia przez komputer, ekran dotykowy lub synchronizacji
poprzez wejście cyfrowe. Komputer i ekran dotykowy emitują sygnał
synchronizacji zegara w regularnych przedziałach czasu. Po
przywróceniu zasilania, regulator IAC działa według ostatniego czasu
przed momentem zaniku zasilania.
Po zaniku zasilania, jeżeli zainstalowany jest zegar czasu rzeczywistego
(RTC), zegar będzie działał dalej, zaś parametry regulatora zostaną
zapamiętane.
Regulator IAC jest zmontowany z wielu modułów dyskretnych,
przedstawionych poniżej:
WYKAZ MODUŁÓW
MODUŁY WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE
Strona
Wejściowy moduł cyfrowy ..................................................................... 3
Wejściowy moduł temperaturowy .......................................................... 3
Wejściowy moduł analogowy ................................................................ 3
Wyjściowy moduł cyfrowy ..................................................................... 3
Wyjściowy moduł analogowy ................................................................. 3
MODUŁY MATEMATYCZNE
Moduł odejmowania .............................................................................. 3
Moduł mnożenia .................................................................................... 3
Moduł dzielenia ...................................................................................... 3
Moduł dodawania .................................................................................. 3
Moduł próbkowania i podtrzymywania .................................................. 4
Moduł histerezy ...................................................................................... 4
Analogowy moduł przełączania ............................................................. 4
Analogowy moduł uśredniania ............................................................... 4
Moduł porównywania ............................................................................. 4
Moduł ograniczający .............................................................................. 4
Moduł przeszukiwania tablic .................................................................. 4
Moduł zmiany skali ................................................................................ 5
Moduł progowy ...................................................................................... 5
Moduł zmiennej progowej ...................................................................... 5
Moduł ograniczenia prędkości ............................................................... 5
MODUŁY LOGICZNE
Moduł "NIE" ........................................................................................... 5
Moduł "I" ................................................................................................ 5
Moduł "ALBO" ....................................................................................... 5
Moduł przerzutnikowy ............................................................................ 6
Moduł opóźniania .................................................................................. 6
Moduł kolejności zdarzeń ...................................................................... 6
Moduł-stoper ......................................................................................... 6
Moduł zliczania ...................................................................................... 7
Moduł dekodera binarnego .................................................................... 7
MODUŁY REGULACYJNE
Strona
Moduł regulatora .................................................................................... 7
Moduł sterowania kaskadowego ........................................................... 10
Moduł porównywania entalpii ................................................................ 10
Moduł sterowania impulsowego ............................................................ 10
Moduł modulacji długości impulsu ........................................................ 10
Moduł sterowania krokowego ................................................................ 10
Moduł sterowania oświetleniem ............................................................ 10
MODUŁY RÓŻNE
Moduł - zegar ......................................................................................... 11
Moduł harmonogramu czasowego ........................................................ 11
Moduł alarmu ......................................................................................... 11
Moduł działania w okresie świątecznym ................................................ 11
Moduł rejestracji danych ........................................................................ 12
Moduł systemowy .................................................................................. 12
MODUŁY INFORMACYJNE
Moduł kontrolny, cyfrowy ...................................................................... 12
Moduł informacyjny, cyfrowy ................................................................. 12
Moduł kontrolny, analogowy .................................................................. 13
Moduł informacyjny, analogowy ............................................................ 13
Moduł - nadajnik błysków ...................................................................... 13
Moduł - cyfrowe zero ............................................................................. 13
Moduł - cyfrowa jedynka ....................................................................... 13
Moduł informacji o załączeniu zasilania ................................................. 13
Wszystkie moduły są szczegółowo opisane począwszy od strony 3.
Wykaz zawiera parametry modułów, wartości i zakresy nastaw.
Moduły są ze sobą wzajemnie powiązane przez wstępny wybór funkcji
wbudowanej lub w wyniku zaprogramowania według wymagań
użytkownika, przy użyciu komputera pracującego pod nadzorem
programu sieciowego Satchnet Bubbleland. Program posługuje się
graficznym środowiskiem obsługi (graphical interface), które pozwala
programującemu wskazywać, używając myszki, różne moduły i łączyć je;
połączenia bezsensowne lub mogące powodować usterki są
podświetlane i eliminowane przez program sterujący. Różne nastawialne
parametry w każdym module posiadają standardową wartość
systemową, która może być łatwo zmodyfikowana w ramach menu
modułu. Ta metoda, w sposób logiczny, prowadzi użytkownika przez
proces programowania regulatora.
DS 2.801 – Dane techniczne
DS 5.00A/2.501A – Przekazanie do eksploatacji
MLI 2.801 – Montaż
Czujniki
DS 1.01/1.001 – DRT, DDT
DS 1.020 – DU, DUS, DUSF
DS 1.11/1.030 – DDU
DS 1.2/1.201 – DWT, DST
DS 1.07/1.501 – DRH, DDH
DS 1.4/1.401 – DOT, DOW
DS 5.10/1.901 – RPW
Silowniki
DS 3.23/3.001 – AVUE
DS 3.26/3.010 – AVU
DS 3.15/17/3.201/215 – ARX, ARE
DS 3.20/3.401 – ALX, ALE
DS 3.21/3.501 – ALXS, ALES
DS 24.020 – AVX
DS 2.801A – Polish
2 - 24
04/98
MONTAŻ
KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA
LOKLALIZACJA
Wybierz miejsce względnie czyste i wolne od pary oraz możliwości
kondensacji. Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni
minimum 50 mm pod i nad regulatorem dla umożliwienia montażu
przewodów elektrycznych. Temperatura otoczenia powinna zawierać
się w granicach 0 do 50°C.
Instrukcja montażu znajduje się w karcie MLI 2.801 dołączonej do
regulatora.
NIE ZAŁĄCZAJ ZASILANIA ZANIM NIE ZOSTANIE
PRZEPROWADZONA PROCEDURA PRZEKAZANIA DO
EKSPLOATACJI. W celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia,
zaleca się wyjęcie bezpiecznika instalacji zasilania 24 V z tablicy
rozdzielczej i zamontowanie go na miejsce po wykonaniu montażu
instalacji elektrycznej i przeprowadzeniu w całości procedury
oddania do eksploatacji.
PROCEDURA ODDANIA DO EKSPLOATACJI
Patrz karty DS 5.00A/2.501A, gdzie są szczegółowe dane odnośnie
uruchomienia pełnego systemu sieciowego Satchnet.
1. Przed przystąpieniem do procedury oddania do eksploatacji
upewnij się, czy do któregokolwiek zacisku regulatora IAC nie
podłączono zasilania o napięciu sieciowym.
2. Sprawdź według schematu systemu, czy cała instalacja jest
prawidłowo podłączona do zacisków regulatora.
3. Upewnij się, czy zacisk 1 regulatora IAC jest uziemiony.
4. Sprawdź, czy gniazda i wtyki zacisków IAC są prawidłowo
usytuowane względem siebie.
5. Sprawdź, czy wejścia regulatora są prawidłowo skonfigurowane
w odniesieniu do schematów, w których mają być użyte. Rys. 19
pokazuje fabryczne (domyślne) nastawy wejść. Kiedy stosuje się
już skonfigurowaną aplikację, to wejścia muszą być
przekonfigurowane. Patrz "Wejścia konfigurowalne" w części
zatytułowanej "Aplikacje", gdzie podano szczegółowo wymagane
położenia zworek.
6. Jeżeli którykolwiek obwód WYJŚCIOWY jest dłuższy niż 100m
sprawdź, czy jest ekranowany. Wszystkie obwody WEJŚCIOWE
MUSZĄ być ekranowane. Ekrany przewodów powinny być
uziemiane tylko od strony regulatora na odpowiednim zacisku jest to zacisk nr 1.
7. Sprawdź, czy podłączenie łącza szeregowego jest ekranowane.
Ekran przewodów komunikacyjnych sieci lokalnej LAN musi być
podłączony do sprawdzonego, dobrego punktu uziemienia.
Szczegóły na rys. 24.
8. UWAGA PODSTAWOWA:- Nie podłączaj, ani nie odłączaj
przewodów wejściowych, wyjściowych ani komunikacyjnych
LAN, gdy podłączone jest zasilanie regulatora ponieważ możesz
spowodować jego uszkodzenie.
9. Odłącz wszystkie przewody od urządzenia regulowanego. Włóż
na miejsce bezpiecznik 24 V pr.zm.
10.Zadaj prawidłową funkcję wbudowaną danego systemu. Jeżeli
konfiguracja jest załadowywana z komputera, wówczas zadaj na
przełączniku (zworce) nastawę "0" (własna konfiguracja
programowa).
11.Zadaj właściwy adres regulatora IAC (szczegóły ustawienia patrz rys. 20 na str. 20).
12.Wyjmij bezpiecznik 24 V pr.zm. i podłącz ponownie wszystkie
przewody wyjściowe do urządzenia regulowanego. Włóż na
miejsce bezpiecznik 24 V pr.zm.
13.Przystąp do konfigurowania regulatora IAC, korzystając
z programu Satchnet wersja 6.3 lub późniejsze. Szczegóły
konfiguracji - począwszy od str. 3.
Regulator IAC 420 jest wstecznie kompatybilny. Końcówki są
dokładnie w tych samych miejscach, co w regulatorze IAC 400;
także istniejące w regulatorze IAC 400 konfiguracje, oparte na
oprogramowaniu Bubbleland mogą być przetworzone do pracy
w IAC 420.
Niżej wymienione procedury muszą być wykonane, jeżeli
konfiguracja jest przetwarzana przy użyciu Satchnet Pro (Ver.6.3) lub
Satchnet Plus. Jeżeli jest użyty Satchnet Plus, to najpierw musi być
zainstalowany plik wspomagający Satchneta do IAC 420. Prosimy o
kontakt z działem Customer Support (tel: +44 (0) 1753 602 337)
celem uzyskania kopii; możliwe jest także załadowanie pliku z
elektronicznego biuletynu informacyjnego (BBS) z obszaru plików
"conference no. 9 Customer Support".
1. W Satchnecie stwórz symbol regulatora IAC 400.
2. Wprowadź bibliotekę konfiguracji, wybierz ładowanie konfiguracji
z dysku i zanotuj nazwę pliku tej aplikacji, którą zamierzasz
modyfikować.
3. Wejdź do "Bubbleland" i dla każdego użytego modułu zanotuj
jego numer i wartość/stan wszystkich związanych z nim
parametrów.
4. Wyjdź z Satchneta. Pod DOS-em zmień nazwy plików
konfiguracyjnych regulatora IAC 400 - VAV2$xxx.lib oraz
VAV2$xxx.bub - odpowiednio na DAC1&xxx.lib oraz
DAC1$xxx.bub (katalog SATCHNET/LOG).
5. W Satchnecie stwórz ikonę IAC 420.
6. Wejdź do "Bubbleland" i wybierz moduł systemowy. Wprowadź
regulator w stan bezwyjściowy ("NULL OUTPUT").
7. Wybierz opcję ładowania konfiguracji z dysku z menu biblioteki
konfiguracyjnej i wybierz przemianowany plik konfiguracyjny.
8. Satchnet Pro zapyta, czy konfiguracja jest załadowana do
regulatora. Odpowiedz nie (no).
9. Pobierz dane z regulatora dla umożliwienia wyboru nowych
modułów.
10.Wejdź do "Bubbleland" a Satchnet Pro wyświetli ostrzeżenie
"Połączenia zmienione! Przesyłać!". Odpowiedz nie.
11.Wejdź do "Bubbleland". Skasuj moduły wejściowe i moduł zegar (jeżeli istnieją). Wybierz z biblioteki "Bubbleland" nowe
moduły wejścia i zegara i połącz je. Używając adnotacji
sporządzonych w p.(2) wprowadź ponownie parametry modułów.
12.Wyprowadź regulator ze stanu bezwyjściowego (NULL OUTPUT).
13.Wybierz opcję biblioteki konfiguracyjnej z głównego menu
regulatora i wykonaj "get data from controller" ("pobierz dane
z regulatora").
14.ZAPISZ NOWĄ KONFIGURACJĘ NA DYSKU.
3 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
UWAGI OGÓLNE
1. W regulatorze IAC stosowane są dwa następujące rodzaje sygnałów:
Analogowe o wartości –10,000 do +10,000, które przedstawiają temperaturę (°C, °F), napięcie, oporność, natężenie oświetlenia oraz
wyjściowe sygnały regulacyjne;
Cyfrowe, które mogą mieć wartość 'załączone' (On) lub 'odłączone' (Off).
2. Wejścia i wyjścia analogowe nie mogą być podłączone bezpośrednio do wejść i wyjść cyfrowych. W celu przetworzenia wartości
analogowej w sygnał cyfrowy należy użyć modułu progowego.
3. Kiedy operujesz napięciem albo sygnałami wyjściowymi regulatora, to ich wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100, gdzie 0 oznacza
"wyłączone" lub 0 Volt, zaś 100 = "załączone" lub 10 V.
4. °C, °F, omy, luksy wyświetlane są jako wartość liczbowa (bez jednostek), np. 20°C = 20, 68°F = 68, 2000 Ω = 2000, itd.
5. Jeśli używasz tylko jednego stopnia modułu regulacji, stopień nieużywany musi być zaprogramowany następująco:
Zakres proporcjonalności = 10,000
Stała czasowa całkowania = 0
Stała czasowa różniczkowania = 0
Czas odpowiedzi = 0
6. W regulatorach IAC 420 można wykonać maksmimum 200 połączeń pomiędzy modułami. Jeżeli zastosowano oprogramowanie Satchnet
6.21 to maksymalna liczba połączeń/symboli tekstowych wynosi 255. Po przekroczeniu tej wartości mogą pojawić się problemy.
7. Wejścia konfigurowalne
Wejścia regulatora IAC 420 mogą być niezależnie konfigurowane jako rezystancyjne, cyfrowe lub analogowe (napięciowe) poprzez użycie
zworek na płytce drukowanej (PCB). Poniższa tabela podaje informacje o ustawieniu zworek dla każdego wejścia, które ma być
skonfigurowane, jak również nastawę fabryczną wejścia. Rys. 19 pokazuje takie wejścia w konfiguracji fabrycznej. Konfiguracja ta
odpowiada ustawieniom wcześniejszego regulatora IAC 400 (nie posiadającego możliwości konfigurowania wejść), zatem łatwo zamienić
typ regulatora.
Numer wejścia
Numer zacisku
wejścia
Nastawa
fabryczna
Rezystancyjne
Cyfrowe
Analogowe
(napięciowe)
1
2
3
4
5
6
10
9
8
7
6
4
Rezystancyjne
Rezystancyjne
Rezystancyjne
Analogowe
Analogowe
Cyfrowe
Załóż zworkę P
Załóż zworkę M
Załóż zworkę J
Załóż zworkę G
Załóż zworkę D
Załóż zworkę A
Załóż zworkę Q
Załóż zworkę N
Załóż zworkę K
Załóż zworkę H
Załóż zworkę E
Załóż zworkę B
Załóż zworkę R
Załóż zworkę O
Załóż zworkę L
Załóż zworkę I
Załóż zworkę F
Załóż zworkę C
Kiedy używamy wstępnie zaprogramowanych aplikacji, to wejścia muszą być rekonfigurowane. Patrz "Wejścia konfigurowalne" w części
zatytułowanej "Aplikacje", gdzie są szczegółowo opisane ustawienia zworek.
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
Załączone lub
wyłączone
TAK lub NIE
–
Załączone lub
wyłączone
–
MODUŁY WEJŚCIA/WYJŚCIA
WEJŚCIOWY MODUŁ KONFIGUROWALNY x 6
IAC 420 ma 6 konfigurowalnych wejść ustawianych przez zworki
sprzętowe na płytce drukowanej (szczegóły w tabeli powyżej). Dostępne
funkcje będą zależały od wybranego trybu wejścia dla każdego wejścia
konfigurowalnego. Opcje podano poniżej jako "Rodzaj (tryb pracy)
wejścia cyfrowego", "Tryb pracy wejścia temperaturowego
(rezystancyjnego)", "Tryb pracy wejścia analogowego (napięciowego)".
Numer wejścia będzie pokazany na danym module.
CYFROWY TRYB PRACY WEJŚCIA
Bieżący stan wejścia (tylko przegląd)
Ta wielkość wskazuje aktualny stan wejścia
Wejście przerzutnikowe (przerzutnik zatrzaskowy)
Ten parametr pozwala aby wejście cyfrowe było przełączane w taki sposób,
że chwilowy sygnał wejściowy załącza moduł a następny sygnał wejściowy
wyłącza go.
Przełącznik dwustanowy
Ten parametr przełącza wejście przerzutnikowe do stanu przeciwnego.
TEMPERATUROWY (REZYSTANCYJNY) TRYB PRACY WEJŚCIA
Bieżąca wartość mierzona (tylko przegląd)
Ta wielkość wyświetla bieżącą wartość mierzoną w wybranych
jednostkach miary.
Wybór jednostek miary
Tym parametrem wybiera się jednostkę miary wielkości wejściowej, którą
chcemy użyć.
ANALOGOWY (NAPIĘCIOWY) TRYB PRACY WEJŚCIA
Bieżąca wartość mierzona jako procent napięcia 10V (tylko przegląd)
WYJŚCIOWE MODUŁY CYFROWE (TYRYSTOROWE) x 6
Stan wyjścia (tylko przegląd)
Stan nadrzędny wyjścia
WYJŚCIOWE MODUŁY ANALOGOWE x 3
Bieżąca wartość wyjściowa jako procent 10V (tylko przegląd)
Wartość wielkości nadrzędnej, np. 0 = 0V, 50 = 5V, 100 = 10V
Możliwy stan nadrzędny
NIE
–40 do 150°C
–
–40 do 302°F
250 do 9750 Ω
0 do 10,000 luksów
°C, °F, omy, luksy
°C
0 do 100%
–
Załączone lub
wyłączone
Żadne, załącz.
lub wyłączone
–
0 do 100%
0 do 100%
Załączone lub
wyłączone
Żadne
–
0%
Wyłączone
4 - 24
DS 2.801A – Polish
04/98
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY MATEMATYCZNE
MODUŁY ODEJMOWANIA, MNOŻENIA, DZIELENIA I DODAWANIA
(x 10-całkowita liczba modułów do zastosowania w dowolnych
kombinacjach)
Moduły te służą do przeprowadzania operacji matematycznych wewnątrz
regulatora. Każdy moduł może przyjąć dwie wartości wejściowe i utworzyć
wartość wyjściową. Po lewej stronie pokazano moduł dodawania.
MODUŁ PRÓBKOWANIA I PODTRZYMYWANIA x 3
Moduł ten używany jest do próbkowania wielkości analogowej kiedy wejście
cyfrowe jest w stanie załączenia. Moduł próbkowania wysyła wówczas
bieżącą wartość próbki. Moduł będzie utrzymywał tę wartość do czasu, gdy
wejście cyfrowe zostanie ustawione ponownie w pozycji "załączone",
w którym to momencie następuje wykonanie kolejnego pomiaru. Jeśli wejście
cyfrowe pozostaje w stanie włączonym, wyjście modułu podąża za wejściem.
MODUŁ HISTEREZY x 6
Moduł używany jest do przekazywania dalej zmiany wartości tylko wówczas,
gdy ta zmiana jest większa niż wartość zadana nastawiona w module. Jeśli
zmiana wartości przekracza wartość zadaną, wyjście cyfrowe jest na krótko
załączane. Może być stosowany do sterowania modułem rejestracji
w wypadku pełnej rejestracji danych.
Histereza
0 do 10,000
MODUŁ PRZEŁĄCZANIA SYGNAŁU ANALOGOWEGO x 10
Moduł ten przełącza wyjście analogowe pomiędzy dwoma wejściami
analogowymi. Przełączanie jest dokonywane w zależności od stanu wejścia
cyfrowego. Możliwe zastosowania to wybór czujnika, nadrzędne sterowanie
układem obroty wentylatora/pozycja siłownika itp.
MODUŁ UŚREDNIANIA SYGNAŁU ANALOGOWEGO x 3
Moduł ten nie wymaga nastawiania i używany jest do uśredniania do trzech
sygnałów wejściowych. Moduł podaje wartość maksymalną, minimalną
i średnią sygnału wyjściowego.
MODUŁ PORÓWNYWANIA x 6
Moduł ten stosowany jest do porównywania dwóch wejść analogowych
i podawania dwóch sygnałów cyfrowych, jeśli są spelnione określone warunki.
Jeśli wejścia zdefiniowane są jako A i B, wówczas tymi warunkami są:
A ≥ B to załączone jest wyjście 1;
A = B ± nastawiona tolerancja załączone jest wyjście 2.
Tolerancja
0 do 10,000
Tolerancja może być nastawiona jeśli spełniony jest warunek A = B;
wyjścia będą przełączane gdy będzie spełniony warunek A = B ± tolerancja.
MODUŁ OGRANICZAJĄCY x 6
Moduł ograniczający stosowany jest do ograniczania zakresu sygnału
analogowego. Górna i dolna granica może być nastawiana zarówno z modułu
jak i przez podanie sygnału analogowego do dwóch wejść analogowych.
Wartości tych wejść nastawią odpowiadające im ograniczenie górne i dolne.
Wejście cyfrowe do modułu ma działanie nadrzędne na sygnał wyjściowy
odpowiednio na górną lub dolną wartość zadaną.
Wartość minimalna
–10,000 do 10,000
Wartość maksymalna
–10,000 do 10,000
MODUŁ PRZESZUKIWANIA TABLIC x8
Ten moduł służy do usystematyzowania dowolnych sygnałów analogowych
według ustalonych jednostek miary, na przykład ciśnienia. Należy wprowadzić
wartości wejściowe i odpowiadające im wartości wyjściowe.
Wartość wejściowa 1 i Wartość wyjściowa 1
–10,000 do 10,000
Jest jedenaście takich par uwzględniających nieliniowość charakterystyk
czujników. Jeśli nie są potrzebne wszystkie z jedenastu par, nieużywane pary
nastawia się na - - -.
UWAGA:- Wartość wejściowa musi wzrastać od wielkości wartości punktu
1 do wartości punktu 11, aby moduł przeszukiwania tablic działał
prawidłowo.
1
1
0
100
WE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
WY
0
2
3
4
6
10
16
25
40
63
100
5 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY MATEMATYCZNE (ciąg dalszy)
MODUŁ ZMIANY SKALI x 6
Moduł zmiany skali używany jest do zmieniania wielkości sygnału analogowego
w oparciu o minimalną i maksymalną wartość sygnałów wejściowych
i wyjściowych. Wartości te regulator IAC przelicza w całym zakresie liniowo.
Na przykład dla wartości wejścia 0 i wyjścia 0 oraz wejścia 50 i wyjścia 100
w zakresie sygnału wejściowego 0 do 5 V, sygnał wyjściowy rozszerzany jest
do wartości 0 do 10 V. Przy użyciu tego modułu sygnały mogą być odwracane
dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu, na przykład nastawa 0, 100 i 100,
0 będzie odwracała sygnał wejściowy 0 do 10 V pr.st.
Uwaga:- Minimalna wartość wejściowa musi być mniejsza niż maksymalna
wartość wejściowa aby moduł zmiany skali działał prawidłowo.
Minimalna wartość wejściowa
–10,000 do 10,000
Minimalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
Maksymalna wartość wejściowa
–10,000 do 10,000
Maksymalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
MODUŁ PROGOWY x 10
Moduł progowy służy do uzyskiwania wyjścia dwustanowego z analogowego
sygnału wejściowego. Jeżeli wielkości sygnałów załączenia i wyłączenia są
nastawione na tę samą wartość, moduł będzie działał jak prosty wyłącznik.
Jeżeli wielkość sygnału wyłączenia będzie nastawiona poniżej wielkości
sygnału załączenia, wówczas wyłącznik będzie posiadał histerezę. Próg
wyłączenia musi być niższy lub równy progowi załączenia.
Próg załączenia
–10,000 do 10,000
Próg wyłączenia
–10,000 do 10,000
MODUŁ ZMIENNEGO PROGU x 10
Moduł ten ma wartości progowe ZAŁ. (ON) i WYŁ. (OFF) ustalone
odpowiednio na pierwszym i drugim węźle na górnej części modułu. Jeżeli
wartość wejściowa jest większa lub równa progowi ON, to wyjście cyfrowe
będzie ON. Jeżeli wartość wejściowa będzie mniejsza lub równa progowi
OFF, to wyjście cyfrowe będzie OFF.
MODUŁ OGRANICZENIA SZYBKOŚCI x 3
Moduł ten pozwala spowolnić lub wygładzić dowolny zmienny sygnał
analogowy. Czas (w sekundach) i wartość są nastawialne. Wielkość wyjściowa
będzie nadążać za zmianami wartości sygnału wejściowego tak długo, jak długo
zmienia się nie szybciej niż wartość nastawiona w zadanym przedziale czasu.
Jeśli zmiany będą szybsze niż zadane, wówczas sygnał wyjściowy będzie
zmieniał się tylko z zaprogramowaną szybkością. Na przykład, załóżmy, że
moduł jest nastawiony na zmianę o 5°C w ciągu sekundy a sygnał wejściowy
zmieni się o 10°C w ciągu sekundy i ustabilizuje się; sygnał wyjściowy będzie
potrzebował dwu sekund na wyrównanie z wartością sygnału wejściowego.
Czas
1 do 10,000 sek
Odchylenie
–10,000 do 10,000
MODUŁY LOGICZNE
MODUŁY LOGICZNE (x 20 całkowita liczba modułów w dowolnych
kombinacjach bramek "NIE", "I", "ALBO")
Moduły "NIE" (NOT)
Ten moduł nie wymaga programowania i jest stosowany do odwracania
działania wejść cyfrowych tzn. wejść 'załącz/wyłącz' (On/Off). Mogą to być
dowolne sygnały 'załącz/wyłącz' w obrębie regulatora IAC. Na przykład, jeśli
sygnał cyfrowy ma wartość 'wyłącz', gdy wchodzi do przetwornika, wysyłany
jest na zewnątrz jako sygnał o wartości 'załącz' i odwrotnie. W połączeniu
z bramkami 'I' i bramkami 'ALBO' moduły te mogę spełniać rolę blokad.
Moduły bramek 'I' (AND)
Moduły te stosowane są do przyjmowania dwóch wejściowych sygnałów
cyfrowych i wykonania ich koniunkcji w celu uzyskania nowego wyjściowego
sygnału cyfrowego. Bramka MUSI otrzymać oba sygnały o wartości 'załącz'
aby dać sygnał wyjściowy o wartości 'załącz'. W połączeniu z bramkami 'NIE'
i bramkami 'ALBO' moduły te mogą spelniać rolę blokad.
Moduły bramek 'LUB' (OR)
Cyfrowe wejścia modułów działają jak bramki 'LUB' (OR).
Bramki 'ALBO' (XOR - EXCLUSIVE OR)
Bramki 'ALBO' - tylko jeden sygnał wejściowy musi mieć wartość 'załączone'
aby otrzymać sygnał wyjściowy o wartości 'załączone'.
Np.: Wyłączone, załączone = załączone.
UWAGA: Wszystkie wejścia cyfrowe pracują jako normalne bramki 'LUB'
w normalnych modułach, w których wielokrotne sygnały cyfrowe podłączone
są do pojedynczego wejściowego sygnału cyfrowego. Znaczy to, że jeśli jakiś
sygnał wejściowy ma wartość 'załączone', to sygnał wyjściowy ma wartość
'załączone'. Np.: Wejście 'wyłączone', 'załączone', 'wyłączone', 'załączone',
'załączone' = wyjście 'załączone'.
W wyniku umiejscowienia bramki 'NIE' za bramką 'I' jej wyjście będzie
odwrócone, przez co otrzymamy równoważnik funktora 'NAND' (NIE-I). Bramka
'NOR' ('NIE-LUB') tworzona jest przez podłączenie dwóch lub większej liczby
wejść do bramki 'NIE'. Umieszczenie bramki 'NIE' za bramką 'ALBO' (XOR)
tworzy bramkę EQUIV (RÓWNOWAŻNOŚĆ) (jeżeli oba wejścia są takie same,
to wyjście jest załączone; jeżeli nie - wyjście jest wyłączone).
0
0
100
100
0
0
0 sek.
0
DS 2.801A – Polish
6 - 24
04/98
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY LOGICZNE (ciąg dalszy)
MODUŁY PRZERZUTNIKOWE (zatrzaskowe) x 6
Moduł przerzutnikowy używany jest do przyjmowania krótkotrwałych
(chwilowych), wejściowych sygnałów cyfrowych i przekazania sygnału
wyjściowego. Wyjście pozostanie załączone aż do odwołania poprzez kasujący
chwilowy sygnał wejściowy.
Ten moduł stosowany jest do monitorowania sygnałów typu impulsowego
i tworzenia sygnałów o dłuższym czasie trwania.
MODUŁY OPÓŹNIANIA x 10
Moduły opóźniania umożliwiają ustawianie wchodzących sygnałów cyfrowych.
Przez opóźnienie czasu załączenia możesz zapewnić, że sygnał wchodzący
musi trwać przez pewien minimalny okres czasu, zanim zostanie uznany.
Opóźnienie czasu wyłączenia sygnału wchodzącego może zagwarantować
pewien minimalny czas trwania załączenia. Wyjście z modułu może być użyte
jako wejście do innego modułu (patrz przykłady poniżej).
Okres
0 do 10,000 sek.
Utrzymanie stanu załącz/wyłącz
Załączone/
wyłączone
Zbocze czołowe/zbocze tylne
Czołowe/tylne
Powtórne przełączanie
Tak lub Nie
Przykład 1: Zapoczątkowanie opóźniania:
Okres = T
Rodzaj opóźnienia =
utrzymanie stanu 'wyłącz',
Zbocze = czołowe
Powtórne przełączanie = nie
Przykład 2: Minimalny czas działania:
Okres = T
Rodzaj opóźnienia =
utrzymanie stanu 'załącz',
Zbocze = czołowe
Powtórne przełączanie = nie
Przykład 3: Minimalny czas wyłączenia:
Okres = T
Rodzaj opóźnienia =
utrzymanie stanu 'wyłącz',
Zbocze = tylne
Powtórne przełączanie = nie
0 sek.
Załączone
Tylne
Nie
Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście
MODUŁU KOLEJNOŚCI ZDARZEŃ x2
Moduły kolejności zdarzeń stosowane są do sekwencyjnego przełączania
do sześciu wejść cyfrowych. Cykliczne przełączanie odbywa się poprzez
impulsowy sygnał cyfrowy odziaływujący na cykliczne wejście.
Tylko podłączone wejścia są przełączane. Typowym zastosowaniem jest
cykliczne przełączanie urządzeń o budowie modularnej takich jak kotły,
urządzenia ziębnicze (sprężarkowe), pompy itp. w celu zrównoważenia
obciążenia pojedynczych elementów zespołu urządzeń.
Bieżące działanie (tylko przegląd)
Kolejne przełączanie
Umożliwia kolejne ręczne przełączanie. Każde wybranie przełącza
następną sekcję urządzenia.
MODUŁ - STOPER x 4
Moduł - stoper posiada wejście cyfrowe, które kiedy jest załączone,
uruchamia stoper. W chwili pojawienia się na wejściu sygnału 'wyłączone',
stoper zatrzymuje się. Drugie wejście cyfrowe w tym module używane jest
do zerowania modułu. Typowe zastosowanie to uruchamianie urządzeń
w określonym czasie, cykliczne przełączanie kocioł/urządzenie ziębnicze,
załączanie modułu rejestracji danych w celu okresowego ich zapisu itp.
Bieżące zliczanie
Ten parametr zazwyczaj używany jest do podglądania bieżącej wartości
licznika lecz może także służyć użytkownikowi do wprowadzenia wartości
początkowej, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Czas odwrócenia cyklu
Wyjście cyfrowe wysyła impuls w zaprogramowanym czasie i stoper zeruje
się oraz rozpoczyna zliczanie od początku.
Wybór jednostek zliczania
1 do 6
Załączone lub
wyłączone
–
Wyłączone
0 do 10,000
0
0 do 10,000
3600
Sekundy, minuty
godziny lub dni
Sek.
7 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY LOGICZNE (ciąg dalszy)
MODUŁ ZLICZANIA x 4
Moduł zliczania służy do liczenia impulsów cyfrowych, zarówno zboczy
czołowych chwilowych impulsów cyfrowych jak i zboczy czołowych i tylnych.
Wtórne wyjście będzie wysyłało impulsy przez cały czas zliczania. Dotyczy to
również zboczy tylnych impulsów, jeśli zostały one zaprogramowane w tym
module. Drugie wejście cyfrowe używane jest do zerowania modułu
w momencie innym, niż odwrócenie cyklu.
Bieżąca wartość licznika
0 do 10,000
Ten parametr zazwyczaj używany jest do podglądania bieżącej wartości
licznika lecz może także służyć użytkownikowi do wprowadzenia wartości
początkowej, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Wartość nawrotu cyklu
0 do 10,000
Po osiągnięciu przez licznik zaprogramowanej wartości nawrotu cyklu
moduł wysyła krótki sygnał wyjściowy z pierwszego wyjścia, zeruje się
i rozpoczyna zliczanie od początku.
Zliczanie czołowych i tylnych zboczy impulsów
Tak lub nie
Nastawienie modułu na zliczanie zarówno czołowych jak i tylnych zboczy
impulsów wejściowych.
MODUŁ DEKODERA BINARNEGO x 3
Ten moduł dekoduje wartość podaną na 3-bitowe wejście binarne i ustawia
jedno z cyfrowych wyjść zgodnie z tabelą poniżej. Na wyjście analogowe jest
wyprowadzana liczbowa reprezentacja wejścia binarnego.
Wejście A
Wejście B
Wejście C
Stan dekodowanych
wyjść
0
1000
Nie
Wartość
wyjściowa
OFF (WYŁ)
OFF (WYŁ)
OFF (WYŁ)
0 ON pozostałe OFF
0
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
ON (ZAŁ)
OFF (WYŁ)
OFF (WYŁ)
OFF (WYŁ)
ON (ZAŁ)
ON (ZAŁ)
ON (ZAŁ)
ON (ZAŁ)
1 ON pozostałe OFF
2 ON pozostałe OFF
3 ON pozostałe OFF
4 ON pozostałe OFF
5 ON pozostałe OFF
6 ON pozostałe OFF
7 ON pozostałe OFF
1
2
3
4
5
6
7
MODUŁY REGULACYJNE
DWUSTOPNIOWY MODUŁ REGULACYJNY x 3
Obliczona wartość zadana (tylko przegląd)
Ten parametr używany jest do wyświetlania obliczonej watości zadanej.
Wartość ta może być różna od zasadniczej wartośći zadanej jeśli stosowane
jest sprzężenie zwrotne.
Bieżąca wartość wejściowa (tylko przegląd)
Parametr ten wyświetla bieżącą wartość mierzoną przez podstawowy
czujnik wartości regulowanej.
Rodzaj harmonogramu działania (tylko przegląd)
Ten parametr wskazuje, w którym harmonogramie aktualnie działa
moduł regulacyjny.
Wymuszenie
Ten parametr stosowany jest do przesterowania działania regulatora.
Poziom 1 stopnia
Parametr wyświetla pozycję wyjścia 1 stopnia jako udział procentowy,
gdzie 0 = całkowicie zamknięty, 100 = całkowicie otwarty. W układach
regulacji temperatury stopień 1 stosowany jest do regulacji ogrzewania.
Poziom 2 stopnia
Parametr wyświetla pozycję wyjścia 2 stopnia jako udział procentowy,
gdzie 0 = całkowicie zamknięty, 100 = całkowicie otwarty. W układach
regulacji temperatury stopień 2 stosowany jest do regulacji chłodzenia.
Wartość zadana
Ten parametr używany jest do wprowadzania wymaganej wartości
wielkości regulowanej.
Najmniejsza wartość zadana
Ten parametr zadaje najmniejszą wartość zadaną jaką regulator może
się posługiwać.
Największa wartość zadana
Ten parametr zadaje największą wartość zadaną jaką regulator może
się posługiwać.
Nastawa ze zdalnego nastawnika RPW (tylko przegląd)
Parametr ten wyświetla zdalnie wprowadzoną do regulatora, poprzez
zadajnik RPW, wartość zadaną. Użycie tej nastawy jest nadrzędne
w stosunku do wartości zadanej.
Wpływ wejścia korekcyjnego (tylko przegląd)
Parametr ten wyświetla wpływ jaki wywiera to wejście na wartość
zadaną regulacji.
–10,000 do 10,000
–
–10,000 do 10,000
–
I Zmiana
II Zmiana
Przerwa, Noc
Brak, I Zmiana
Przerwa, II Zmiana
Noc
0 do 100%
–
0 do 100%
–
–10,000 do 10,000
19
–10,000 do 10,000
–10,000
–10,000 do 10,000
10,000
–10,000 do 10,000
–
–10,000 do
+10,000/10V
–
Brak
–
8 - 24
DS 2.801A – Polish
04/98
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
–10,000 do
+10,000/10V
10
0 do 10,000
1
0 do 10,000
1
0 do 10,000
3
0 do 10,000
3
0 do 10,000
6
0 do 10,000
6
–10,000 do 10,000
–
–10,000 do 10,000
–
0 do 10,000
10
0 do 10,000 sek.
300 sek.
0 do 10,000 sek.
0 sek.
0 do 10,000 sek.
60 sek.
0 do 10,000
10
0 do 10,000 sek.
300 sek.
0 do 10,000 sek.
0 sek.
0 do 10,000 sek.
60 sek.
MODUŁY REGULACYJNE (ciąg dalszy)
Współczynnik korekcji
Ta wielkość stosowana jest do określenia wpływu jaki ma wejście
analogowe włączone do wejścia korekcyjnego regulatora na główną
wartość zadaną. Nastawiając tę wielkość jako liczbę dodatnią, wielkość
wartości zadanej będzie rosła jeśli sygnał wejścia analogowego będzie
wzrastał. Zakładając wartość ujemną działanie będzie odwrotne.
Strefa nieczułości 1 stopnia regulacji w czasie użytkowania
pomieszczeń
Strefa nieczułości jest różnicą pomiędzy wartością zadaną i punktem,
w którym rozpoczyna się działanie regulacyjne stopnia 1. Ten parametr jest
używany o ile regulator jest w trybie regulacji parametrów pomieszczenia
w czasie ich użytkowania.
Strefa nieczułości 2 stopnia regulacji w czasie użytkowania
pomieszczeń
Strefa nieczułości jest różnicą pomiędzy wartością zadaną i punktem,
w którym rozpoczyna się działanie regulacyjne stopnia 2. Ten parametr jest
używany o ile regulator jest w trybie regulacji parametrów pomieszczenia
w czasie ich użytkowania.
Strefa nieczułości 1 stopnia regulacji w czasie przerw w pracy
Jak w okresie użytkowania pomieszczeń lecz dotyczy tylko okresu
przerw w pracy.
Strefa nieczułości 2 stopnia regulacji w czasie przerw w pracy
Jak w okresie użytkowania pomieszczeń lecz dotyczy tylko okresu
przerw w pracy.
Strefa nieczułości 1 stopnia regulacji w nocy
Jak o okresie użytkowania pomieszczeń lecz dotyczy tylko okresu nocnego.
Strefa nieczułości 2 stopnia regulacji w nocy
Jak o okresie użytkowania pomieszczeń lecz dotyczy tylko okresu nocnego.
Górna granica strefy nieczulości (tylko przegląd)
Wielkość ta wskazuje wartość górnej granicy tej strefy nieczułości, którą
aktualnie regulator IAC ma w swoim zakresie działania.
Dolna granica strefy nieczułości (tylko przegląd)
Wielkość ta wskazuje wartość dolnej granicy tej strefy nieczułości, którą
aktualnie regulator IAC ma w swoim zakresie działania.
Zakres proporcjonalności stopnia 1
Wartość odchyłki odpowiadająca zmianie sygnału wyjściowego stopnia
1 o 100% (pełny zakres).
Czas zdwojenia (stała czasowa całkowania) stopnia 1
(0 oznacza WYŁĄCZONE)
Ten parametr określa przedział czasu niezbędny dla działania całkowego,
powodującego przejście sygnału wyjściowego 1 stopnia przez cały jego
bieżący poziom proporcjonalności. Dla działania czysto proporcjonalnego
należy nastawić 0.
Czas wyprzedzenia (stała różniczkowania) stopnia 1
(0 oznacza WYŁĄCZONE)
Zazwyczaj ma wartość zerową. Stosowany jest gdy wymagana jest większa
szybkość działania regulacyjnego a zmniejszanie zakresu proporcjonalności
i/lub czasu zdwojenia powoduje kołysanie. Sugeruje się ustawianie, jako
wielkości wyjściowej, czasu wyprzedzenia poniżej dziesiątej części czasu
zdwojenia.
Czas odpowiedzi stopnia 1
Określa czas w sekundach, w którym stan wyjścia zmienia się od
"całkowicie zamknięte" do "całkowicie otwarte" (zakładając stałe
zapotrzebowanie).
Zakres proporcjonalności stopnia 2
Wartość odchyłki odpowiadająca zmianie sygnału wyjściowego stopnia
2 o 100% (pełny zakres).
Czas zdwojenia (stała czasowa całkowania) stopnia 2
(0 oznacza WYŁĄCZONE)
Ten parametr określa przedział czasu niezbędny dla działania całkowego,
powodującego przejście sygnału wyjściowego 2 stopnia przez cały jego
bieżący poziom proporcjonalności. Dla działania czysto proporcjonalnego
należy nastawić 0.
Czas wyprzedzenia (stała różniczkowania) stopnia 2
(0 oznacza WYŁĄCZONE)
Patrz opis dotyczący czasu wyprzedzenia stopnia 1.
Czas odpowiedzi stopnia 2
Określa czas w sekundach, w którym stan wyjścia zmienia się od
"całkowicie zamknięte" do "całkowicie otwarte" (zakładając stałe
zapotrzebowanie).
9 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY REGULACYJNE (ciąg dalszy)
Czas próbkowania (0 tak szybko jak tylko możliwe)
0 do 10,000 sek.
Jest to przedział czasu pomiędzy kolejnymi odczytami mierzonej wartości
na dołączonych czujnikach. Krótki przedział, powiedzmy 10 sek., zapewnia
szybką odpowiedź lecz znikome znaczenie działania korekcyjnego. Jest
odpowiedni dla systemów posiadających krótką stałą czasową.
Dłuższy przedział, np. 20 sek. powoduje wolniejszą odpowiedź lecz zapewnia
większą zdolność do działania korekcyjnego. Z tego powodu jest stosowany
do systemów mających średniodługą stałą czasową.
Jeżeli proces regulacji ma tendencję do zwalniania, zmniejsz nastawę, zaś
gdy ma tendencję do kołysania, zwiększ ją. Takie dokładne dostrajanie
powinno się odbywać małymi krokami o około 10 - 20%.
Metoda działania całkującego
Tryb A lub B
Ta wartość nastawiana określa sposób prowadzenia regulacji przez
regulator IAC.
Tryb "A" - regulacja odbywa się tak, że regulator bierze pod uwagę strefę
nieczułości i przyjmuje koniec strefy nieczułości odpowiedniego stopnia
regulacji jako punkt wartości zadanej.
Tryb "B" - regulacja stosuje faktyczną wartość zadaną.
Przenoszenie działania całkującego
ZAŁ. lub WYŁ
Regulator IAC pozwala wykorzystywać działanie całkujące na dwa
różne sposoby.
Jeżeli omawiany parametr jest nastawiony na NIE, wówczas regulator
utrzymuje bieżący poziom regulacji gdy wchodzi w strefę nieczułości. Dzieje
się tak, by zapobiec ponownemu wypadnięciu regulatora IAC ze strefy
nieczułości. Zatem, jeżeli regulator IAC wchodzi w strefę nieczułości w trakcie
działania stopnia 1, będzie on raczej utrzymywał działanie tego stopnia jako
swej aktualnej pozycji, niż wymuszał jego wyłączenie. Jeśli regulator opuszcza
strefę nieczułości z powrotem do stopnia 1, działanie regulacyjne będzie
powracać do poprzedniego punktu. Jeśli regulator wychodzi ze strefy
nieczułości do stopnia 2, wówczas stopień 1 i jego czas zdwojenia będą
zerowane (wyłączane) zanim stopień 2 zostanie uruchomiony.
W przypadku pracy stopnia 2, wejście regulatora w strefę nieczułości
spowoduje działania odwrotne.
Jeżeli omawiany parametr jest nastawiony na TAK, wówczas regulator IAC
zeruje (wyłącza) działający stopień regulacji w momencie wchodzenia
w strefę nieczułości. W niektórych systemach może to powodować kołysanie.
Rozruch stopnia regulacji
1 lub 2
Parametr ten wybiera, który stopień jest uruchamiany, gdy regulator
znajduje się w warunkach rozruchu.
Rozruch urządzenia (I zmiana)
TAK lub NIE
Tym parametrem wybiera się, czy regulowany stopień powinien być
uruchamiany i doprowadzony do 100% wydajności, kiedy wchodzi w czas
rozpoczęcia codziennej I zmiany. Procedura rozruchu będzie prowadzona do
chwili osiągnięcia wartości zadanej jeżeli WYŁĄCZONE jest przenoszenie
działanie całkowego. Jeżeli przenoszenie działania całkowego jest
ZAŁĄCZONE, będzie prowadzona regulacja do strefy nieczułości.
Rozruch urządzenia (II zmiana)
TAK lub NIE
Jak rozruch urządzenia w czasie codziennej I zmiany, lecz dla zmiany II.
Rozruch (tylko przegląd)
0 lub 100%
Ten parametr pokazuje jaki wypływ wywiera program rozruchu na aktualnie
aktywny stopień działania regulacji. Jeżeli rozruch nakłada się na stopień
w trakcie jego działania, poziom oddziaływania może wynośić zawsze
0 lub 100%.
MODUŁ STEROWANIA KASKADOWEGO x 3
Moduł ten realizuje jednostopniowy regulator P+I+D. Moduł ten można
podłączyć do innych modułów sterowania kaskadowego w tym samym
regulatorze IAC, uzyskując więcej niż jeden stopień regulacji. Kaskadowe
połączenie modułów jest realizowane przy użyciu specjalnych podwójnych
łączy. Oprogramowanie zapewnia, że tylko jeden stopień modułów
połączonych kaskadowo jest aktywny w danym momencie. Sterowanie jest
przekazywane pomiędzy tymi modułami dla uzyskania gładkiego przejścia
z danego do następnego.
Działanie całkujące i/lub różniczkujące może zostać wyłączone przez
ustawienie odpowiednich nastaw na zero.
Wartość zadana
–10,000 do 10,000
Zakres proporcjonalności
0 do 10,000
Czas zdwojenia (stała całkowania)
0 do 10,000
Czas wyprzedzenia (stała różniczkowania)
0 do 10,000
Typ stopnia - Parametr ten jest używany do ustawienia
0 do 1
albo Htg (ogrzew.) = RA = 0
albo Clg (chłodz.) = DA = 1
Czas przejścia siłownika
0 do 1
10 sek.
A
WYŁ.
1
NIE
NIE
–
55
40
20
0
0
0
DS 2.801A – Polish
04/98
10 - 24
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
0 do 10,000 sek.
65 sek.
0 do 10,000 sek.
600 sek.
Zatrzymany
rosnący malejący,
na minimum lub
na maksimum
0 do 100%
–
MODUŁY REGULACYJNE (ciąg dalszy)
MODUŁ PORÓWNYWANIA ENTALPII x 1
Moduł porównywania entalpii zawiera dwie pary wejść dla temperatury
i wilgotności. Entalpia obliczana jest dla każdej pary wejść temperatura/
wilgotność. Wyjście jest załączone jeśli górna para wejść ma wyższą
entalpię (ciepło całkowite) niż para dolna. Ten moduł jest zazwyczaj
stosowany do porównywania entalpii powietrza recyrkulowanego
i zewnętrznego oraz narzucania regulatorowi, w zależności od zastosowania,
maksymalnego lub minimalnego udziału powietrza zewnętrznego.
MODUŁ STEROWANIA IMPULSOWEGO x 3
Czas skoku
Parametr ten pozwala nastawiać czas skoku siłownika i używany jest
przez regulator IAC do ustalania pozycji siłownika w członie wyjściowym.
Czas działania
Tym parametrem nastawia się maksymalny czas działania siłownika.
Wyjście zostanie wyłączone jeśli sterownik działania impulsowego będzie
działał w jednym kierunku dłużej niż zaprogramowany czas działania.
Działanie (tylko przegląd)
Ten parametr wyświetla bieżący stan wyjścia stopnia.
Aktualna pozycja jako udział procentowy skoku (tylko przegląd)
Ten parametr wyświetla przybliżoną pozycję siłownika jako udział
procentowy jego pełnego skoku, gdzie 0 = całkowicie zamknięty
i 100 = całkowicie otwarty.
Bieżący czas działania (tylko przegląd)
0 do 10,000 sek.
Parametr ten wyświetla czas (w sekundach), w jakim siłownik porusza się
w jednym kierunku. Liczba ta ulega zerowaniu, gdy kierunek ruchu zmienia się.
MODUŁ MODULACJI DŁUGOŚCI IMPULSU x 4
Okres cyklu
1 do 3,600 sek.
Długość okresu cyklu odpowiada czasowi trwania impulsu (długości
impulsu) potrzebnego do 100% otwarcia siłownika woskowego. Parametr
ten pozwala na nastawianie długości okresu cyklu. Regulaor IAC używa tego
czasu do dobrania długości impulsu do pozycji siłownika, który jest regulowany.
MODUŁ STEROWNIKA KROKOWEGO x 3
Kiedy sterujemy modułem sterownika krokowego napięciem lub sygnałem
wyjściowym modułu regulacji, wówczas należy nastawiać wartości pomiędzy
0 i 100, gdzie 0 = 0 V lub całkowicie zamknięte a 100 = 10 V lub całkowicie
otwarte.
Punkt załączania kroku 1 (najniższy stopień)
–10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Punkt załączania kroku 2
–10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Punkt załączania kroku 3
–10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Punkt załączania kroku 4
–10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Punkt załączania kroku 5
–10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Punkt załączania kroku 6 (najwyższy stopień)
– 10,000 do 10,000
Ten parametr jest stosowany do nastawienia punktu załączania kroku.
Histereza załączania
0 do 10,000
Pozwala na nastawienie histerezy dla wszystkich stopni regulacji i powinna
zawsze być nastawiana na wartość mniejszą niż najmniejszy krok (odstęp
pomiędzy kolejnymi załączanymi wartościami); należy tak robić dla uniknięcia
błędnej regulacji.
MODUŁY STEROWANIA OŚWIETLENIEM x 1
Moduł ten służy do załączania i wyłączania oświetlenia. Podstawowe wejście
jest zazwyczaj połączone do wyjścia (wyjść) harmonogramu działania. Do
nadrzędnego przesterowania oświetlenia można użyć dwóch wejść
nadrzędnych. Do sterowania oświetleniem stosowany jest wyjściowy sygnał
cyfrowy.
Stan (tylko przegląd)
Załączone lub
Ten parametr wyświetla bieżący stan wyjścia sterowania oświetleniem.
wyłączone
Pierwszy sygnał ostrzegawczy
0 do 10,000 sek.
Sterowanie oświetleniem można tak zaprogramować, że na pewien czas
przed momentem wyłączenia oświetlenia ma miejsce ostrzegawcze
"mrugnięcie". Ten parametr pozwala zaprogramować czas w jakim to nastąpi.
Nastawienie wartości 0 powoduje wyłączenie sygnału ostrzegawczego.
Drugi sygnał ostrzegawczy
0 do 10,000 sek.
Drugi sygnał ostrzegawczy zaprojektowano jako ostatnie ostrzeżenie, że
oświetlenie w niedługim czasie zostanie wyłączone. Ten parametr pozwala
zaprogramować czas w jakim to nastąpi. Nastawienie wartości 0 powoduje
wyłączenie sygnału ostrzegawczego.
Czas trwania sygnału ostrzegawczego
0 do 10,000 sek.
Tutaj nastawia się długość czasu trwania sygnału ostrzegawczego.
–
–
20 sek.
10
20
40
60
80
90
5
–
0 sek.
0 sek.
1 sek.
11 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY REGULACYJNE (ciąg dalszy)
Nadrzędne działanie komputera
Ten parametr jest stosowany do zaprogramowania możliwości nadrzędnego
działania komputera nad harmonogramem sterowania oświetleniem.
Po otrzymaniu przez regulator IAC sygnału wyłączającego z komputera,
oświetlenie zostaje wyłączone natychmiast, bez sygnału ostrzegawczego.
MODUŁY RÓŻNE
MODUŁ - ZEGAR x 1
Moduł ten używany jest przez regulator IAC do prowadzenia swego działania
w rytmie czasu. Wejście cyfrowe używane jest do regulacji (synchronizacji)
zegara w przypadku, gdy regulator IAC działa jako urządzenie samodzielne.
Wyjścia cyfrowe są używane do pokazywania stanu zegara; np. "utrata czasu"
(etykieta'?') oraz bieżących wskazań. Moduł ten zawiera także przełączanie
lato/zima. Funkcja ta jest jednak aktywna (wewnątrz regulatora) tylko jeżeli
jest zainstalowany zegar czasu rzeczywistego.
UWAGI
1. Ekran dotykowy
Ekran dotykowy uaktualnia czas wszystkich regulatorów IAC w sieci
podrzędnej raz dziennie (o północy). Ekran dotykowy sprawdza działanie
zegarów wewnętrznych IAC na okoliczność utraty czasu; po stwierdzeniu
tego czas jest uaktualniany we wszystkich regulatorach IAC.
Ekran dotykowy uaktualnia czas we wszystkich regulatorach IAC, jeżeli
jego czas zostanie uaktualniony.
2. Komputer pracujący pod programem Satchnet
Komputer uaktualnia czas wszystkich regulatorów w sieci lokalnej (LAN)
co 5 minut. Zegary w regulatorach zainstalowanych w sieci ogólnej (WAN)
są synchronizowane, gdy uzyskują połączenie z komputerem.
Synchronizowanie czasu
0000 do 2359
Jeżeli regulator IAC pracuje jako urządzenie samodzielne i nie jest
zainstalowany zegar czasu rzeczywistego, pożądane jest synchronizowanie
zegara w regularnych przedziałach czasu. Wykonuje się to poprzez
zewnętrzne chwilowe złącze zegarowe i ta nastawa mówi regulatorowi
o jakim czasie to nastąpi.
Synchronizowanie dnia tygodnia
Od poniedziałku
Ten parametr informuje regulator IAC na jaki dzień złącze synchronizacyjne do niedzieli lub
będzie oddziaływało. Jeśli zegar jest synchronizowany codziennie,
wszystkie
nastawa tego parametru - All (wszystkie).
MODUŁY HARMONOGRAMU CZASOWEGO x 3
Moduł harmonogramu posiada pojedyncze wejście cyfrowe, które powinno
być podłączone do wyjścia czasu bieżącego modułu zegara. Harmonogram
czasowy składa się z siedmiu oddzielnych harmonogramów dobowych dla
każdego dnia tygodnia, z których każdy posiada cztery punkty przełączania.
Każde z czterech wyjść odpowiada jednemu punktowi przełączania, zatem
w danym momencie tylko jedno wyjście jest załączone (ON).
Czasy załączenia i wyłączenia muszą być podawane w formacie
24-godzinnym tzn. godzina 3 nad ranem nastawiana jest jako 0300.
Jeżeli w ciągu dnia nastawiane jest tylko jedno polecenie ZAŁĄCZENIA/
0000 do 2359
WYŁĄCZENIA. Wówczas programuje się pierwsze ZAŁĄCZENIE
i pierwsze WYŁĄCZENIE a pozostałe przełączenia są nastawione na
WYŁĄCZONE (OFF).
MODUŁY ALARMÓW x 6
Moduł alarmu używany jest do śledzenia sygnału cyfrowego; kiedy sygnał
jest załączony, moduł alarmu rejestruje obecność alarmu i wysyła sygnał
cyfrowy. Kiedy alarm zostanie potwierdzony, wyjście wyłącza się.
UWAGA:- Sygnał alarmowy jest wyzwalany przez stan załączenia wejścia
cyfrowego. Dla alarmów temperatury/napięcia zastosuj moduł progowy dla
uzyskania wyjścia dwustanowego.
Stan modułu sygnalizacji (tylko przegląd)
Ten parametr pokazuje stan modułu alarmowego.
0000
Poniedziałek
Pierwsze
ZAŁ. 0800.
Drugie
WYŁ. 1700
Trzecie
ZAŁ. 1700
Czwarte
WYŁ. 1700
Brak Alarmu, Alarm –
Przyjęcie Alarmu lub
Potwierdzenie Alarmu
Tak lub Nie
–
Potwierdzenie alarmu
Ten parametr pozwala na potwierdzenie alarmu.
MODUŁ DZIAŁANIA W OKRESIE WAKACYJNYM x 6
Moduł działania w okresie wakacyjnym (wolnym od pracy) pozwala na
wcześniejsze zaprogramowanie regulatora na dni wolne od pracy. Aby
umożliwić uruchomienie zaprogramowanego działania w okresie wolnym od
pracy musi zostać załączony Wakacyjny Cyfrowy Impuls Zezwalający. To
wejście zazwyczaj podłączone jest do wyjścia bieżącego wskazania zegara.
Kiedy zaistnieją warunki działania wakacyjnego, wyjście modułu zostanie
załączone i będzie mogło być podłączone np. do nadrzędnego wejścia
narzucającego pracę w nocy lub w okresie przerw jednego lub większej
liczby modułów regulacyjnych.
UWAGA:- Harmonogram działania w okresie wakacyjnym będzie działał tylko
wtedy, gdy jest podłączony i zaprogramowany przed datą rozpoczęcia okresu
urlopowego.
DS 2.801A – Polish
12 - 24
04/98
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY RÓŻNE (ciąg dalszy)
Stan bieżący (tylko przegląd)
Załączony lub
Pokazuje bieżący stan wyjścia cyfrowego modułu działania
wyłączony
w okresie wakacyjnym.
Wakacyjny Impuls Zezwalający
TAK lub NIE
Ręczne działanie nadrzędne uniemożliwiające działanie świąteczne,
z komputera, jeśli potrzebne.
Numer tygodnia rozpoczynającego okres urlopowy
1 do 53
Nastawa określająca tydzień w roku, w którym rozpoczyna się okres
urlopowy.
Dzień początku wakacji
od poniedziałku
Tutaj nastawia się dzień tygodnia, w którym rozpoczynają się wakacje.
do niedzieli
Numer tygodnia kończącego okres urlopowy
1 do 53
Nastawa określająca tydzień w roku, w którym kończy się okres urlopowy.
Dzień zakończenia wakacji
od poniedziałku
Tutaj nastawia się dzień tygodnia, w którym kończą się wakacje.
do niedzieli
MODUŁY REJESTRACJI DANYCH x 2
Moduł rejestracji może zarejestrować 50 wielkości analogowych i 50 stanów
cyfrowych. Każda wartość/stan będzie przyjęta, kiedy drugie wejście cyfrowe
jest skokowo załączone. Wyjście cyfrowe zostaje załączone, gdy moduł
rejestracji jest pełny. To wyjście używane jest do unieczynnienia modułu
rejestracji. Jeśli moduł rejestracji jest czynny, rejestruje napływające dane,
kasując najstarsze informacje.
Zarejestrowane dane mogą być przeglądane poprzez ekran dotykowy
regulatora IAC 600 lub poprzez oprogramowanie Satchnet PRO (V6.21
lub późniejsza).
MODUŁ SYSTEMOWY - (patrz: Uwaga 1, str. 13)
(Ten moduł może być umieszczany na ekranie tak często, jak jest potrzebny)
Moduł systemowy nie posiada wejść ani wyjść i jest przewidziany do
podawania informacji o nastawach systemowych i umożliwienia ich zmiany.
Moduł ten zazwyczaj używany jest tylko podczas procedury oddawania do
eksploatacji.
Funkcje wstępnie zaprogramowane (wbudowane)
0 do 8
(0 = funkcje wprowadzane programem)
Wyświetlany jest aktualny numer funkcji wstępnie zaprogramowanej
i możliwe jest wprowadzenie innej funkcji regulacyjnej.
Szybkość działania czujnika
Szybko lub
Parametr pozwalający na nastawienie szybkości działania czujnika.
normalnie
Działanie 'szybkie' powinno być nastawiane tylko jeśli używamy
symulatorów jako wejść czujnikowych.
UWAGA:- W czasie normalnego działania regulacyjnego musi być stosowana
nastawa 'normalnie'.
Wymuszone zerowanie
TAK lub NIE
Ten przycisk stosowany jest do zerowania regulatora.
Przeładowanie nastaw systemowych (fabrycznych)
TAK lub NIE
Ten przycisk stosowany jest do wymuszonego przeładowania przez
regulator wszystkich nastaw na nastawy systemowe, przewidziane przez
wytwórcę (fabryczne).
UWAGA:- Po uruchomieniu nastąpi skasowanie wszystkich parametrów
wprowadzonych przez użytkownika. Regulator zostanie również
automatycznie wyzerowany.
Stan bezwyjściowy
TAK lub NIE
Ten przycisk stosowany jest do wprowadzenia regulatora w stan
charakteryzujący się brakiem wyjść. W tym trybie działania wszystkie wyjścia
regulatora zostają wyłączone oraz wszystkie połączenia między modułami są
rozłączone. Podczas wychodzenia z tego trybu działania połączenia
międzymodułowe zostają przywrócone i wyjścia podejmują normalne
działanie. Stan bezwyjściowy jest najważniejszym działaniem nadrzędnym
dla regulatora.
Jeżeli IAC sam wprowadza stan bezwyjściowy, należy użyć przycisku
'przeładowanie nastaw systemowych', aby wyprowadzić regulator z tego
stanu. Spowoduje to zastąpienie nastaw ustawionych przez użytkownika
nastawami systemowymi (fabrycznymi).
Kolejność odczytu czujników
0 do 2
Nastawa wybierająca sekwencję w jakiej będą odczytywane czujniki.
Nastawa systemowa (fabryczna) 0 daje jednakowy priorytet wszystkim
czujnikom. Wybierając nastawę 1, wprowadza się uprzywilejowanie dla
czujników temperatury (rezystancyjnych) na wejściu 1, zaś nastawa 2 daje
pierwszeństwo czujnikom analogowym (napięciowym) na wejściu 1.
Sekwencje 1 i 2 powinny być stosowane przy regulacji obwodów szybko
reagujących.
–
TAK
1
poniedziałek
1
poniedziałek
–
Normalnie
NIE
NIE
NIE
0
MODUŁY INFORMACYJNE
CYFROWY MODUŁ KONTROLNY x 16
Ten moduł ukazuje stan dowolnego wyjścia cyfrowego dołączonego do niego.
Zasadniczo używany jest do sprawdzania działania modułów.
Stan bieżący (tylko przegląd)
Załączony lub
Ten parametr pokazuje aktualny stan wejścia do modułu.
wyłączony
–
13 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
MODUŁY I FUNKCJE
Symbol wg
Bubbleland
Moduł
Zakres
Standardowa
wartość
systemowa
MODUŁY INFORMACYJNE (ciąg dalszy)
INFORMACYJNY MODUŁ CYFROWY x 16
Moduł ten daje pojedynczy cyfrowy sygnał wyjściowy, który można
nastawić jako sygnał 'załącz' lub 'wyłącz' przez kliknięnie na module.
W zasadzie używany do sprawdzania działania modułów.
Stan bieżący
Załączony lub
Ten parametr pozwala użytkownikowi zmieniać wartość wyjścia z modułu.
wyłączony
ANALOGOWY MODUŁ KONTROLNY x 16
Moduł ten wyświetla aktualną wartość sygnału analogowego z dowolnego
wyjścia analogowego dołączonego do tego modułu. Wartość sygnału może
być skalowana w ten sam sposób jak przy zastosowaniu modułu skalowania,
jakkolwiek nie jest to fizycznie wyjście tej wielkości. W zasadzie jest
stosowany do sprawdzania działania modułów lub do przedstawiania wartości
przeskalowanych. Na przykład w celu wyświetlenia temperatury z
dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego nastaw minimalną wartość
wejściową na –40, minimalną wartość wyjściową na –400, maksymalną
wartość wejściową na 150 i maksymalną wartość wyjściową na 1500.
Parametr Wartość/10 wyświetli temperaturę z jednym miejscem dziesiętnym.
Wartość (tylko przegląd)
–32,000 do 32,000
Ten parametr wyświetla wartość wejściowego sygnału analogowego PO
obliczeniach skalujących.
Wartość/10
–32,000 do 32,000
Ten parametr wyświetla wartość wejściowego sygnału analogowego PO
obliczeniach skalujących. Wartość ta jest dzielona przez 10.
Minimalna wartość wejściowa
–32,000 do 32,000
Minimalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
Maksymalna wartość wejściowa
–32,000 do 32,000
Maksymalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
ANALOGOWY MODUŁ INFORMACYJNY x 16
Moduł ten podaje wartość wyjściowego sygnału analogowego, która może
być nastawiona przez użytkownika. Wartość wyjściowa może być skalowana
w ten sam sposób jak w module skalowania dla dopuszczenia wartości
wejściowych o różnej liczbie miejsc dziesiętnych lub różnych jednostkach.
Zazwyczaj stosowany jest do sprawdzania działania modułów.
Wartość wzorcowa
–10,000 do 10,000
Ten parametr pokazuje i zezwala użytkownikowi nastawić wartość sygnału
wyjścia analogowego PRZED obliczeniami skalującymi.
Minimalna wartość wejściowa
–32,000 do 32,000
Minimalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
Maksymalna wartość wejściowa
–32,000 do 32,000
Maksymalna wartość wyjściowa
–10,000 do 10,000
MODUŁ - NADAJNIK BŁYSKÓW (patrz: Uwaga 1 poniżej)
(Ten moduł może być umieszczany na ekranie tak często, jak jest potrzebny)
Moduł - nadajnik błysków podaje impulsowy, cyfrowy sygnał wyjściowy,
którego częstość może być nastawiana przez użytkownika. Ponieważ
częstość jest wybierana dowolnie i zmienia się w zależności od obciążenia
regulatora, to moduł ten powinien być używany tylko do zastosowań
niekrytycznych.
Częstość błysków
0 do 100
Częstość błysków jest nastawiana dowolnie; 0 jest jednostką najszybszą
100 - najwolniejszą. Czasy załączenia i wyłączenia są w przybliżeniu
jednakowe.
MODUŁ - CYFROWA JEDYNKA (patrz: Uwaga 1 poniżej)
(Ten moduł może być umieszczany na ekranie tak często, jak jest potrzebny)
Moduł daje cyfrowy sygnał wyjściowy, którego wartość zawsze wynosi
'załączone'. Jest on zazwyczaj stosowany do sprawdzania działania modułów.
MODUŁ - CYFROWE ZERO (patrz: Uwaga 1 poniżej)
(Ten moduł może być umieszczany na ekranie tak często, jak jest potrzebny)
Moduł daje cyfrowy sygnał wyjściowy, którego wartość zawsze wynosi
'wyłączone'. Jest on zazwyczaj stosowany do sprawdzania działania modułów.
MODUŁ INFORMACJI O ZAŁĄCZENIU ZASILANIA (patrz: Uwaga 1 poniżej)
(Ten moduł może być umieszczany na ekranie tak często, jak jest potrzebny)
Moduł podaje pojedynczy impuls na wyjściu cyfrowym za każdym razem, gdy
zasilanie regulatora jest załączane lub regulator jest zerowany. Może być
stosowany do umożliwienia zaistnienia sekwencji zdarzeń, które mają nastąpić
każdorazowo po przywróceniu zasilania regulatora. Zdarzenia te mogą, na
przykład, uruchamiać przesunięcia czasowe. Sygnał, w razie potrzeby, może
być przerzucany.
UWAGA 1:
Łączna ilość modułów: systemowego, nadajnika błysków, cyfrowej jedynki, cyfrowego zera i informacji
o załączeniu zasilania nie może przekroczyć 100 (np. po 20 każdego typu lub po 50 z dwóch wybranych typów).
Wyłączony
–
–
0
0
100
100
–
0
0
100
100
5
DS 2.801A – Polish
14 - 24
04/98
ZASTOSOWANIA
DOPUSZCZALNE POŁĄCZENIA
WYJŚCIA
WEJŚCIA
A = analogowe
–10,000 do 10,000
D = cyfrowe
ZAŁ (ON) lub WYŁ(OFF)
Sygnały napięciowe 0 = 0V, 50 = 5V, 100 = 10V
Sygnały wyjściowe regulatora 0 = wyłączone,
100 = pełne załączenie
PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA REGULACJI
KOMPENSACYJNEJ
W celu skonfigurowania modułu regulacyjnego tak, aby działał jak
kompensator, połącz moduły w następujący sposób:
Czujnik temperatury wody zasilającej/powietrza nawiewanego
podłącz do głównego wejścia czujnikowego modułu regulacyjnego.
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego podłącz do wejścia
RPW poprzez moduł przeszukiwania tablic.
Pozostałe wejścia i wyjścia powinny być podłączone zgodnie
z normalnym schematem połączeń.
Przykład nastawy przeszukiwanej tablicy dla poniższego
wykresu:-
Temperatura
wody °C
Regulator IAC posiada szereg funkcji wbudowanych (aplikacji).
Wbudowane funkcje wykonawcze wybierane są przy użyciu
8-miejscowego przełącznika dwupołożeniowego, zamontowanego
w regulatorze IAC.
Należy zwrócić uwage, że wszelkie funkcje wykonawcze mogą być
wprowadzone na życzenie klienta przy użyciu komputera i będą
zachowane w pamięci regulatora IAC nawet w przypadku zaniku
zasilania. Dostarczane funkcje wykonawcze są tylko punktem
wyjścia dla systemu, lecz jeśli odpowiadają one twemu systemowi
mogą być użyte jako jego nastawy.
Wstępnie zaprogramowane funkcje wbudowane
Poniżej przedstawiono 8 aktualnych, wstępnie zaprogramowanych
funkcji wbudowanych, które mogą być wybierane przez 8-miejscowy
przełącznik dwupołożeniowy.
Nastawa wstępna 0 - pełna możliwość własnej konfiguracji
Nie ma połączeń pomiędzy modułami. Możesz wybrać tę nastawę
wstępną, jeśli chcesz sam całkowicie zaprogramować regulator IAC.
UWAGI DOTYCZĄCE FUNKCJI REGULATORA
Jeśli jakakolwiek aplikacja ma być zastosowana w regulatorze IAC,
wybierz poprzez komputer nastawę programową '0'. Wczytaj
z dysku zawierającego bibliotekę programów Satchnet odpowiednią
konfigurację funkcji regulacyjnych, po czym prześlij tę konfigurację
do regulatora.
Wiele funkcji regulacyjnych zawiera jeden lub więcej
harmonogramów działania. Jeżeli regulator IAC podłączony jest do
komputera, wówczas będzie działał według jego harmonogramu
działania. Jeśli nie, to regulator będzie funkcjonował zgodnie
z posiadanymi, własnymi nastawami standardowymi.
Wiele funkcji regulacyjnych wykorzystuje tylko jeden stopień
regulacji; stopień nieużywany należy zaprogramować następująco:
- zakres proporcjonalności
=
10,000
- stała czasowa całkowania
=
0
- stała czasowa różniczkowania =
0
- czas odpowiedzi
=
0
Wiele aplikacji ma szereg opcji, w większości przypadków
wybieranych przez Satchnet; jednak w niektórych przypadkach jeżeli nie jest podłączony czujnik - wybór następuje automatycznie.
Tryby pracy
Tryby pracy regulatora pokazano na rysunku poniżej:
Ogrzewanie
Temperatura powietrza
zewnętrznego °C
Chłodzenie
Wyjście
regulacyjne
Temperatura
TEMP
ZASILANIE
ZEWN.
WARTOŚĆ NAST.
1: WE 0
WY 80
2: WE 5
WY 65
3: WE 20
WY 20
Nastawy 4 do 11 pozostawić jako
"---" (nie używane)
Wartość
zadana
ogrzewania
ECO
Komfort
Ekonomiczny
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Ochrona przed
zamarzaniem
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Rys.1
Tryb pracy komfortu cieplnego (Dzień) - Tryb pracy komfortu jest
normalnym trybem działania regulatora, gdy w pomieszczeniu
przebywają ludzie. Regulator ma strefę nieczułości pomiędzy
stopniami ogrzewania i chłodzenia i schładza do wartości
nastawczej (zadanej) komfortu. Strefa nieczułości jest określona
poprzez nastawę tolerancji komfortu. Tolerancja ta jest dzielona na
pół i jedna połowa jest dodawana do wartości zadanej (nastawczej)
chłodzenia a druga połowa jest odejmowana od wartości nastawczej
ogrzewania. W tryb pracy komfortu wprowadza regulator albo
harmonogram czasowy, albo wymuszenie programowe albo
wymuszenie sprzętowe (PIR).
Tryb pracy ekonomicznej ECO - Tryb ten jest stosowany, gdy
w pomieszczeniu chwilowo nie przebywają ludzie. Jeżeli
harmonogram czasowy jest nieaktywny, to tryb ten jest inicjowany,
jeżeli wymuszenie sprzętowe (PIR) było wyłączone (OFF) przez czas
dłuższy niż zadany (nastawa fabryczna 15 minut) lub jeżeli załączone
(ON) jest wymuszenie programowe. Kiedy regulator jest w trybie
ECO to będzie działał bardziej efektywnie w szerszej strefie
nieczułości.
Tryb pracy nocnej (wyłączanie) - Kiedy tryb pracy nocnej jest
aktywny, to wszystkie wyjścia będą wyłączone aż do uaktywnienia
się funkcji ochrony przed zamarzaniem. Tryb nocny jest inicjowany
przez wymuszenie sprzętowe (np. zestyk okienny) lub programowe.
Sprzętowe/programowe wymuszenia (funkcje nadrzędne)
Różne oddziaływania nadrzędne - sprzętowe i programowe działają na regulator: poniższa tabela pokazuje ich priorytet
w oddziaływaniu na regulator.
15 - 24
04/98
Typ funkcji nadrzędnej
Priorytet
Nocna
Komfort
ECO
1
2
3
FUNKCJE
Wstępnie zadane (zaprogramowane) aplikacje posiadają niektóre
z niżej opisanych funkcji ogólnych. Informacje, które funkcje są
dostępne w danej aplikacji (zastosowaniu) podane są
w omówieniach poszczególnych aplikacji.
Nastawianie wartości zadanej
Wartość zadana komfortu jest zadawana do regulatora przez
Satchnet lecz może być również nastawiana zdalnie z nastawialnego
czujnika lub urządzenia RPW.
Ochrona przed zamarzaniem
Kiedy regulator pracuje w trybie pracy nocnej i wszystkie wyjścia są
wyłączone, to temperatura pomieszczenia jest monitorowana pod
kątem ochrony przed zamarzaniem (temperatura w pomieszczeniu
<10°C). Jeżeli te warunki wystąpią, wyjście ogrzewania jest
ustawiane na 100% a obroty wentylatora (jeżeli zastosowano) na 1.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu podniesie się powyżej wartości
wyłączającej funkcję ochrony przed zamarzaniem (>12°C) to wyjście
ogrzewania zostanie ustawione na WYŁĄCZ (OFF) a wentylator
zostanie zatrzymany po czasie określonym przez wyłącznik czasowy.
Regulacja obrotów wentylatora
Kiedy regulator pracuje w trybie komfortu a wentylator jest
regulowany automatycznie, to obroty wentylatora będą określane
przez wyjście ogrzewania/chłodzenia w sposób przedstawiony
poniżej. Jeżeli wyjście regulacyjne ma wartość 0, to obroty
wentylatora są zawsze nastawione na 1.
ZAŁ.
WYŁ.
Wyjście
ogrzewania
lub chłodzenia
Rys.2
Kiedy regulator jest przełączany w tryb ECO, to wentylator będzie
wyłączony 5 minut po powrocie wyjść ogrzewania i chłodzenia do
stanu zerowego. Wentylator jest również regulowany w oparciu
o wymagania ogrzewania/chłodzenia, zatem nie zawsze będzie
wyłączany.
Kiedy regulator jest przełączany w tryb nocny, to wentylator będzie
wyłączony w 5 minut po powrocie wyjść ogrzewania i chłodzenia do
stanu zerowego. W przypadku wystąpienia warunków ochrony przed
zamarzaniem, wentylator zostanie przełączony na obroty 1 aż do
ustąpienia tych warunków, po czym zostanie wyłączony po 5
minutach od osiągnięcia przez wyjście ogrzewania stanu zerowego.
Funkcja przełączania (Change-over)
Funkcja przełączania jest używana, gdy wentylokonwektor (fan coil
unit) ma tylko jeden zawór i może pracować w trybie ogrzewania lub
chłodzenia. Temperatura dostarczanej wody decyduje, czy
wentylokonwektor ogrzewa czy chłodzi. Zastosowany tu czujnik
mierzy temperaturę wody zasilającej urządzenie i odwraca działanie
regulacyjne regulatora.
Jeżeli temperatura wody jest wyższa od 25°C to regulator będzie
pracował w trybie ogrzewania; jeżeli spadnie poniżej 15°C to
regulator będzie pracował w trybie chłodzenia.
Jeżeli wentylokonwektor służy tylko do ogrzewania to nie należy
podłączać czujnika przełączającego i wybrać tryb pracy ogrzewania
poprzez nastawienie cyfrowego modułu informacyjnego na ON
(ZAŁ). Unieruchomi to stopień chłodzenia i umożliwi normalne
działanie stopnia ogrzewania.
Jeżeli wentylokonwektor służy tylko do chłodzenia to nie należy
podłączać czujnika przełączającego i wybrać tryb pracy chłodzenia
poprzez nastawienie cyfrowego modułu informacyjnego na OFF
(WYŁ). Unieruchomi to stopień ogrzewania i umożliwi normalne
działanie stopnia chłodzenia.
Nadrzędny zestyk nocny
Zestyk może być używany do przełączania regulatora w tryb
wyłączenia nocnego (OFF). Może być, na przykład, zestyk okienny.
Jeżeli zestyk jest otwarty to ta funkcja nadrzędna jest aktywna.
Nadrzędny zestyk ECO
Nadrzędny zestyk ECO służy do przełączania regulatora pomiędzy
trybami pracy "ECO" i "komfort". Może to być, na przykład,
przełącznik zagęszczenia/obecności ludzi w pomieszczeniu, taki jak
PIR. Kiedy zestyk jest otwarty to ta funkcja nadrzędna jest aktywna.
DS 2.801A – Polish
Nadzorowanie kondensacji
Do nadzorowania możliwości kondensacji pary wodnej w
pomieszczeniu zastosowano czujnik przełączający. Jeżeli zachodzi
kondensacja, to regulator jest przełączany na tryb nocny aż do jej
usunięcia
(w praktyce wyjście chłodzenia jest ustawiane na zero).
Siłowniki
Mogą to być siłowniki Satchwell'a z zasilaniem 24V pr.zm.
(uruchamiane w kierunku "otwórz" pod wpływem jednego triaka, a w
kierunku "zamknij" pod wpływem drugiego triaka); siłowniki 0-10V
pr.st. lub siłowniki termiczne z modulacją szerokości impulsu (PWM),
które działają pod wpływem jednego triaka. Siłowniki 0-10V pr.st.
będą zawsze działały, ale przy doborze siłowników typu
impulsowego ("trójstanowych") należy informacyjny moduł cyfrowy
ustawić na ZAŁ (ON), natomiast przy doborze siłowników
termicznych PWM moduł ten należy ustawić na WYŁ (OFF).
Dokonuje się tego podczas procedury przekazywania regulatora do
eksploatacji.
Wejścia konfigurowalne
Wejścia konfigurowalne są ustawiane, w sposób podany w tabeli
poniżej, dla wszystkich funkcji wbudowanych (aplikacji).
Numer wejścia
Numer zacisku
Ustawienie zworki - Typ
1
10
P - rezystancyjne (nast.fabr.)
2
9
M - rezystancyjne (nast.fabr.)
3
8
J - rezystancyjne (nast.fabr.)
4
7
H - cyfrowe
5
6
E - cyfrowe
6
4
C - analogowe (napięciowe)
DS 2.801A – Polish
04/98
16 - 24
ZASTOSOWANIA - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
REGULACJA WENTYLOKONWEKTORA 2-RUROWEGO Z SAMOCZYNNYM PRZEŁĄCZANIEM – 1 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania dostępne w 1. funkcji regulacyjnej:
Regulacja wentylokonwektora dwururowego, tylko ogrzewanie.
Regulacja wentylokonwektora dwururowego, tylko chłodzenie.
Do regulacji wentylokonwektora dwururowego z samoczynnym
przełączaniem i regulacją prędkości wentylatora zastosuj 2. funkcję
regulacyjną.
Jest to prosta regulacja pracy wentylokonwektora 2-rurowego
z samoczynnym przełączaniem. Temperatura wody zasilającej,
dopływającej do zaworu regulacyjnego określa czy
wentylokonwektor pracuje w trybie ogrzewania czy chłodzenia
powietrza. Czujnik służy do pomiaru temperatury wody
i przełączania trybu działania regulatora.
Jeśli temperatura wody przekracza 25°C, regulator pracuje w trybie
ogrzewania. Kiedy temperatura wody spadnie poniżej 15°C,
regulator będzie pracował w trybie chłodzenia.
W celu wybrania wyłącznie trybu jednostopniowego ogrzewania nie
należy podłączać czujnika przełączającego oraz należy ustawić
w pozycji załączonej (ON) cyfrowy moduł informacyjny. Uniemożliwi
to przejście do trybu regulacji chłodzenia i zapewni normalną pracę
stopnia ogrzewania.
W celu wybrania wyłącznie trybu jednostopniowego chłodzenia nie
należy podłączać czujnika przełączającego oraz należy ustawić
w pozycji wyłączonej (OFF) cyfrowy moduł informacyjny. Uniemożliwi
to przejście do trybu regulacji ogrzewania i zapewni normalną pracę
stopnia chłodzenia.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej
na tryb oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności, który przełącza regulator na działanie
oszczędne w czasie gdy pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki
zastosowaniu czujnika światła dziennego (okiennego) można
uzyskać wymuszenie pracy regulatora na działanie nocne. W tym
trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania,
sygnał wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100% (zakładając, że
regulator ma możliwość działania w trybie ogrzewania).
Dostępne funkcje
Funkcja przełączania
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik
frekwencji/wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny światła naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
Chłodzenie
Ogrzewanie
Sygnał
wyjściowy
Temperatura
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Ekonomiczny
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Ochrona przed
zamarzaniem
SCHEMAT REGULACYJNY
Rys.3
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Przełączanie)
(Wartość zadana zdalnie)
*NOC
Siłownik PWM
24V pr.zm.
Zasilanie
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą
impulsów połącz zacisk otwierania z zaciskiem
21 i zacisk zamykania z zaciskiem 22.
Rys.4
04/98
17 - 24
DS 2.801A – Polish
REGULACJA WENTYLOKONWEKTORA 2-RUROWEGO Z SAMOCZYNNYM PRZEŁĄCZANIEM I TRZYSTOPNIOWYM
STEROWANIEM PRĘDOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA – 2 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania dostępne w 2 funkcji regulacyjnej:
Regulacja wentylokonwektora dwururowego, tylko ogrzewanie.
Regulacja wentylokonwektora dwururowego, tylko chłodzenie.
Jeżeli nie jest potrzebna 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej
wentylatora, zastosuj 1. funkcję regulacyjną.
Jest to regulacja działania wentylokonwektora 2-rurowego
z samoczynnym przełączaniem i trójstopniową regulacją prędkości
obrotowej wentylatora. Temperatura wody zasilającej, dopływającej
do zaworu regulacyjnego określa czy wentylokonwektor pracuje w
trybie ogrzewania czy chłodzenia powietrza. Czujnik służy do
pomiaru temperatury wody i przełączania trybu działania regulatora.
Jeśli temperatura wody przekracza 25°C, regulator pracuje w trybie
ogrzewania. Kiedy temperatura wody spadnie poniżej 15°C,
regulator będzie pracował w trybie chłodzenia.
W celu wybrania wyłącznie trybu jednostopniowego ogrzewania nie
należy podłączać czujnika przełączającego oraz należy ustawić
w pozycji załączonej (ON) cyfrowy moduł odniesienia (wartości
zadającej). Uniemożliwi to przejście do trybu regulacji chłodzenia
i zapewni normalną pracę stopnia ogrzewania.
W celu wybrania wyłącznie trybu jednostopniowego chłodzenia nie
należy podłączać czujnika przełączającego oraz należy ustawić
w pozycji wyłączonej (OFF) cyfrowy moduł odniesienia (wartości
zadającej). Uniemożliwi to przejście do trybu regulacji ogrzewania
i zapewni normalną pracę stopnia chłodzenia.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej
na tryb oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności, który przełącza regulator na działanie
oszczędne w czasie gdy pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki
zastosowaniu czujnika światła dziennego (okiennego) można
uzyskać wymuszenie pracy regulatora na działanie nocne. W tym
trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania,
sygnał wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100% (zakładając, że
regulator ma możliwość działania w trybie ogrzewania).
Gdy regulator pracuje w trybie pracy dziennej lub oszczędnej,
prędkość obrotowa wentylatora regulowana jest w zależności od
wymagań ogrzewania lub chłodzenia. Przy pracy w trybie dziennym,
wentylator pracuje stale na co najmniej 1 stopniu prędkości
obrotowej. Po wyłączeniu nagrzewnicy lub chłodnicy wentylator
pracuje jeszcze 5 minut.
Dostępne funkcje
Funkcja przełączania
3-stopniowa regulacja wentylatora
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik
frekwencji/wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny światła naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
Przełączanie
Chłodzenie
Ogrzewanie
Sygnał
wyjściowy
Temperatura
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Ekonomiczny
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Ochrona przed
zamarzaniem
SCHEMAT REGULACYJNY
Rys.5
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Przełączanie)
(Wartość zadana zdalnie)
*NOC
24V pr.zm.
Zasilanie
Siłownik PWM
1 stopień obrotów went.
2 stopień obrotów went.
3 stopień obrotów went.
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą
impulsów połącz zacisk otwierania z zaciskiem
21 i zacisk zamykania z zaciskiem 22.
Rys.6
DS 2.801A – Polish
18 - 24
04/98
REGULACJA WENTYLOKONWEKTORA CZTERORUROWEGO – 3 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania dostępne w 3. funkcji regulacyjnej:
Brak
Do regulacji wentylokonwektora czterorurowego ze zmianą prędkości
obrotowej wentylatora należy stosować 4. funkcję regulacyjną.
Dla jednostopniowych działań regulacyjnych należy stosować 1. funkcję
regulacyjną.
SCHEMAT REGULACYJNY
Jest to funkcja regulacyjna dla prostego regulatora sterującego pracą
wentylokonwektora czterorurowego. Przeznaczona jest do regulacji
nagrzewnicy i chłodnicy.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej na tryb
oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/wyłącznik
obecności, który przełącza regulator na działanie oszczędne w czasie gdy
pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki zastosowaniu czujnika światła
dziennego (okiennego) można uzyskać wymuszenie pracy regulatora na
działanie nocne. W tym trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania, sygnał
wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100%.
Dostępne funkcje
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny - światła
naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
Chłodzenie
Ogrzewanie
Rys.7
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Wartość zadana zdalnie)
*NOC
Sygnał
wyjściowy
Siłownik PWM
Siłownik PWM
Temperatura
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Zasilanie
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą impulsów
połącz zacisk otwierania z zaciskiem 21 (23 przy regulacji
chłodzenia) i zacisk zamykania z zaciskiem 22 (24 przy
regulacji chłodzenia).
Ochrona przed
zamarzaniem
Ekonomiczny
24V pr.zm.
Rys.8
REGULACJA WENTYLOKONWEKTORA CZTERORUROWEGO Z TRZYSTOPNIOWĄ REGULACJĄ OBROTÓW WENTYLATORA
– 4 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania dostępne w 4. funkcji regulacyjnej:
Brak
Do regulacji działania wentylokonwektora czterorurowego bez regulacji
obrotów wentylatora należy stosować 3. funkcję regulacyjną.
Dla jednostopniowych działań regulacyjnych należy stosować 2. funkcję
regulacyjną.
SCHEMAT REGULACYJNY
Jest to funkcja regulacyjna dla prostego regulatora sterującego pracą
wentylokonwektora czterorurowego z 3-stopniową regulacją prędkości
obrotowej wentylatora.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej na tryb
oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/wyłącznik
obecności, który przełącza regulator na działanie oszczędne w czasie gdy
pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki zastosowaniu czujnika światła
dziennego (okiennego) można uzyskać wymuszenie pracy regulatora na
działanie nocne. W tym trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia
przed zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania, sygnał
wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100%.
Gdy regulator pracuje w trybie pracy dziennej (komfortu) lub oszczędnej,
prędkość obrotowa wentylatora regulowana jest w zależności od wymagań
ogrzewania lub chłodzenia. Przy pracy w trybie dziennym, wentylator pracuje
stale na co najmniej 1 stopniu prędkości obrotowej. Po wyłączeniu
nagrzewnicy lub chłodnicy wentylator pracuje jeszcze 5 minut.
Ta funkcja regulacyjna obsługuje wyłącznie siłowniki typu PWM (sterowane
sygnałem o modulowanej szerokości impulsu) lub siłowniki sterowane
sygnałem napięciowym 0 do 10 V pr.st.; nie przewidziano możliwości
zastosowania siłowników sterowanych dwoma impulsami (parą impulsów "trójstanowych").
Dostępne funkcje
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny - światła
naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
3-stopniowa regulacja wentylatora
Chłodzenie
Ogrzewanie
Temperatura
Komfort
Ekonomiczny
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Ochrona przed
zamarzaniem
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Wartość zadana zdalnie)
Siłownik PWM
*NOC
Zasilanie
24V pr.zm.
0V
1 stopień obrotów went.
2 stopień obrotów went.
3 stopień obrotów went.
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Rys.10
Sygnał
wyjściowy
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Rys.9
19 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
SUFIT CHŁODZĄCY/CHŁODZENIE PRZEZ PROMIENIOWANIE, OGRZEWANIE STREFOWE I MONITORING KONDENSACJI
– 5 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania 5. funkcji regulacyjnej:
Pomieszczenie z ogrzewaniem strefowym
Pomieszczenie z chłodzeniem/chłodzeniem przez promieniowanie
SCHEMAT REGULACYJNY
Ten system został zaprojektowany do regulacji sufitów chłodzących
z ogrzewaniem strefowym. Funkcja regulacyjna posiada monitoring
wystąpienia kondensacji pary, który jest włączony równolegle do czujnika
wymuszającego przejście na działanie z osłabieniem nocnym (czujnik okienny).
Czujnik kondensacji działa w ten sposób, że gdy wystąpią warunki
kondensacji, jego styki zostają otwarte i regulator zostaje przełączony na tryb
działania nocnego. Wyjścia sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem pozostają
wyzerowane dopóki nie zostaną usunięte warunki kondensacji pary.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej na tryb
oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/wyłącznik
obecności, który przełącza regulator na działanie oszczędne w czasie gdy
pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki zastosowaniu czujnika światła
dziennego (okiennego) można uzyskać wymuszenie pracy regulatora na
działanie nocne. W tym trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia
przed zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania, sygnał
wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100%.
Rys.11
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
Szczegółowe informacje dotyczące czujnika kondensacji można uzyskać
w firmie Satchwell.
Dostępne funkcje
Monitorowanie kondensacji
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny - światła
naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
(Regulacja)
RPW (Wartość
zadana zdalnie)
*KONDESACJA N/C
*NOC
Siłownik PWM
Siłownik PWM
Chłodzenie
Ogrzewanie
Zasilanie
Sygnał
wyjściowy
24V pr.zm.
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Temperatura
Nagrzewnica
elektryczna.
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą impulsów
połącz zacisk otwierania z zaciskiem 21 (23 przy regulacji
chłodzenia) i zacisk zamykania z zaciskiem 22 (24 przy
regulacji chłodzenia).
Rys.12
Ochrona przed
zamarzaniem
Ekonomiczny
OGRZEWANIE STREFOWE – 6 FUNKCJA REGULACYJNA
SCHEMAT REGULACYJNY
Inne zastosowania dostępne w 6. funkcji regulacyjnej:
Brak
Jest to prosta funkcja regulacyjna jednostopniowego urządzenia ogrzewania
strefowego.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej na tryb
oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/wyłącznik
obecności, który przełącza regulator na działanie oszczędne w czasie gdy
pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki zastosowaniu czujnika światła
dziennego (okiennego) można uzyskać wymuszenie pracy regulatora na
działanie nocne. W tym trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia
przed zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania, sygnał
wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100%.
Można stosować standardowe siłowniki Satchwell'a sterowane sygnałem 24 V
pr.zm. które powodują otwieranie zaworu sygnałem z jednego triaka
i zamykanie sygnałem z drugiego; siłowniki Satchwell'a sterowane sygnałem
napięciowym 0 do 10 V pr.st. lub termiczne siłowniki sterowane sygnałem
o modulowanej szerokości impulsu (PWM) z jednego triaka. Wyjście 0 do 10 V
pr.st. działa stale, lecz należy dokonać wyboru jeżeli przewiduje się
zastosowanie siłowników typu PWM lub sterowanych parą impulsów. Wybór
dokonywany jest poprzez cyfrowy moduł informacyjny, gdzie załączone (ON)
określa siłownik sterowany parą impulsów a wyłączone (OFF) siłownik typu
PWM. Wybór przeprowadza się podczas procedury przekazania do
eksploatacji.
Wartość zadana regulatora może być zdalnie nastawiana poprzez urządzenie
RPW.
Dostępne funkcje
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny - światła
naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
Ogrzewanie
Rys.13
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Wartość zadana zdalnie)
*NOC
Siłownik PWM
Zasilanie
24V pr.zm.
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą impulsów
połącz zacisk otwierania z zaciskiem 21 i zacisk zamykania
z zaciskiem 22.
Sygnał
wyjściowy
Temperatura
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Ekonomiczny
Ochrona przed
zamarzaniem
Rys.14
DS 2.801A – Polish
04/98
20 - 24
STABILIZATOR CIŚNIENIA W SYSTEMIE VAV, REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA ZIMNEGO I MOCY NAGRZEWNICY
– 7 FUNKCJA REGULACYJNA
Inne zastosowania dostępne w 7. funkcji regulacyjnej:
Stabilizator ciśnienia w systemie VAV, chłodzenie powietrza
Jest to prosta funkcja regulacji stałego ciśnienia powietrza
w systemie VAV, która steruje wydajnością nagrzewnicy
i przepustnicą zimnego powietrza.
Harmonogram działania przełącza regulator z trybu pracy dziennej
na tryb oszczędny (ECO). Można zainstalować czujnik frekwencji/
wyłącznik obecności, który przełącza regulator na działanie
oszczędne w czasie gdy pomieszczenie jest nieużywane. Dzięki
zastosowaniu czujnika światła dziennego (okiennego) można
uzyskać wymuszenie pracy regulatora na działanie nocne. W tym
trybie pracy aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem. W przypadku wystąpienia możliwości zamarzania,
sygnał wyjściowy regulatora przyjmuje wartość 100%.
Można stosować standardowe siłowniki Satchwell'a sterowane
sygnałem 24 V pr.zm. które powodują otwieranie zaworu sygnałem
z jednego triaka i zamykanie sygnałem z drugiego; siłowniki
Satchwell'a sterowane sygnałem napięciowym 0 do 10 V pr.st. lub
termiczne siłowniki sterowane sygnałem o modulowanej szerokości
impulsu (PWM) z jednego triaka. Wyjście 0 do 10 V pr.st. działa stale,
lecz należy dokonać wyboru jeżeli przewiduje się zastosowanie
siłowników typu PWM lub sterowanych parą impulsów. Wybór
dokonywany jest poprzez cyfrowy moduł informacyjny, gdzie
załączone (ON) określa siłownik sterowany parą impulsów
a wyłączone (OFF) siłownik typu PWM. Wybór przeprowadza się
podczas procedury przekazania do eksploatacji.
Jeżeli wyjście sterowania stopniem chłodzenia oddziaływuje na
położenie przepustnicy, na tym wyjściu nie wolno stosować
siłowników typu PWM.
Wartość zadana regulatora może być zdalnie nastawiana poprzez
urządzenie RPW.
Dostępne funkcje
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy oszczędnej (czujnik
frekwencji/wyłącznik obecności)
Zewnętrzne przełączenie na tryb pracy w nocy (czujnik okienny światła naturalnego)
Użycie zdalnego urządzenia do nastawiania wartości zadanej (RPW)
Chłodzenie
Ogrzewanie
Sygnał
wyjściowy
SCHEMAT REGULACYJNY
Powietrze
nawiewane
z centrali
Rys.15
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Zacisk 2)
Zasilanie 24V pr.zm.
(Regulacja)
(Wartość zadana zdalnie)
*NOC
Siłownik PWM
Zasilanie
24V pr.zm.
0V
* gdy otwarty - praca w trybie nocnym
** gdy otwarty - praca w trybie oszczędnym
Przy zastosowaniu siłownika sterowanego parą impulsów
połącz zacisk otwierania z zaciskiem 21 i zacisk zamykania
z zaciskiem 22. Nie jest możliwe zastosowanie siłownika
sterowanego parą impulsów na wyjściu chłodzenia
(przepustnicy).
Rys.16
min. ilość pow. zewn.
Temperatura
Wartość
zadana
ogrzewania
w trybie ECO
Komfort
Ekonomiczny
Tolerancja
komfortu
Tryb
komfortu
Wartość
zadana
chłodzenia
ECO
Ochrona przed
zamarzaniem
DWUPOŁOŻENIOWE STEROWANIE OŚWIETLENIEM – 8 FUNKCJA REGULACYJNA
Jest to prosta regulacja pracy oświetlenia w trybie załącz/wyłącz,
która może działać zarówno pod wpływem sygnału czujnika
frekwencji/wyłącznika obecności jak i według opcjonalnego
harmonogramu działania.
Kiedy czujnik frekwencji wykryje, że w pomieszczeniu znajdują się
ludzie, oświetlenie zostaje załączone. Jeśli w ciągu 15 minut nie
zostanie wykryty ruch w pomieszczeniu, oświetlenie zostanie
wyłączone. Oświetlenie może zostać załączone na stałe
wyłącznikiem obecności.
Jeśli do regulacji zostanie wybrana opcja harmonogramu działania,
należy zaprogramować czas załączenia i wyłączenia oświetlenia.
SCHEMAT REGULACYJNY
Rys.17
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
Jeżeli zamknięty - oświetlenie załączone
24V pr.zm.
Zasilanie
0V
Oświetlenie
Rys.18
21 - 24
04/98
ZDALNE DZIAŁANIE I UZYSKIWANIE INFORMACJI
Regulator IAC jest połączony; jako element sieci, poprzez łącze
szeregowe z komputerem i wszystkie działania programowania oraz
uzyskiwania informacji są prowadzone z klawiatury komputera.
Każdy regulator IAC jest identyfikowany poprzez KOD ADRESOWY,
nastawiany zastawem przełączników SW1, umieszczonych po
prawej stronie górnego bloku zacisków. Pozwala on komputerowi
wybrać żądany regulator IAC zainstalowany w sieci. W sieci lokalnej
(LAN) mogą być zainstalowane najwyżej 32 regulatory IAC (lub
podobne kompatybilne urządzenia). Przy zastosowaniu modułów
interfejsowych MIU lub regulatora IAC z ekranem dotykowym można
podłączyć więcej urządzeń regulacyjnych.
ADRES W ODGAŁĘZIENIU SIECI LOKALNEJ
Jeżeli regulator IAC jest włączony do sieci ekranów dotykowych,
będącej odgałęzieniem sieci lokalnej, to adresy, których używa
komputer są następujące:((adres ekranu dotykowego - 64) x 100) + zaprogramowany adres IAC
np. adres ekranu dotykowego = 68
adres IAC = 3
adres komputerowy do IAC = ((68 - 64) x 100) + 3 = 403
W ten sposób możliwe jest uzyskanie dla dużej liczby regulatorów
nie powtarzającego się adresu dla każdego regulatora pracującego
w sieci.
ZIMNY START IAC
Wykonanie poniższej instrukcji spowoduje 'zimny start' Twojego
regulatora IAC, wyzerowanie jego pamięci oraz ustawienie
wszystkich parametrów na nastawy fabryczne.
1. Sprawdź, czy wszystkie wyjścia z IAC do regulowanego
urządzenia są rozłączone.
2. Nastaw przełącznik bitowy 1 w pozycję ZAŁĄCZONE (ON).
Wszystkie inne przełączniki powinny pozostać w pozycji
WYŁĄCZONE (OFF) - patrz rys. 19.
3. Ustaw przełącznik 8 w pozycji ZAŁ. a następnie powróć do WYŁ.
Spowoduje to załadowanie do pamięci funkcji regulacyjnej
(wbudowanej) nr. 1.
4. Ustaw wszystkie przełączniki na pozycji WYŁ. Ustaw następnie
przełącznik 8 na ZAŁ i ponownie w pozycji WYŁ. Spowoduje to
załadowanie funkcji regulacyjnej 0.
WYBÓR APLIKACJI (WBUDOWANEJ FUNKCJI REGULACYJNEJ)
1. Jeżeli stosujesz nastawę wstępną 0, to powinieneś teraz
zaprogramować adres regulatora (patrz niżej).
2. Jeżeli chcesz zastosować którąkolwiek z funkcji wbudowanych,
zaprogramuj numer tej funkcji przy pomocy przełącznków 1 - 6
i upewnij się, czy przełącznik 7 jest ustawiony na WYŁ (OFF).
3. Po ustawieniu numeru wbudowanej funkcji regulacyjnej należy go
wprowadzić do pamięci IAC poprzez ustawienie wyłącznika 8
w pozycji ZAŁ i ponowne przestawienie w pozycję WYŁ.
4. Jeżeli nie zamierzasz podłączać regulatora IAC do komputera, nie
potrzeba programować jego adresu.
DS 2.801A – Polish
Przykład:
Położenie przełączników pokazano na rys. 19.
Przełącznik
1
2
3
4
5
6
RAZEM
7
8
Odpowiada wartości
Przełącznik
1
0
Wyłączone/otwarte/0
4
Załączone/zamknięte/1
0
0
Rys.19
0
=
5
Numer funkcji
0 = Nastawianie funkcji
0 = Praca
PRZEŁĄCZNIK
SW1
(Numery rosnące)
POZYCJA
Wyłączone/
otwarte/0
Załączone/
zamknięte/1
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1
2
4
8
16
32
7
Nastawanie
funkcji
Praca
Programowanie
adresu
Zimny start
8
Programowanie
adresu IAC
Przykład:
Położenie przełączników pokazano na rys. 20.
Przełącznik
1
2
3
4
5
6
RAZEM
7
8
Odpowiada wartości
Przełącznik
1
0
Wyłączone/otwarte/0
4
Załączone/zamknięte/1
0
0
Rys.20
32
=
37
Adres
1 = Nastawianie adresu
0 = Praca
PROGRAMOWANIE ADRESU
1. Zaprogramuj adres regulatora przy użyciu przełączników 1 do 6
i ustaw przełącznik 7 w pozycji ZAŁ. Patrz rys. 20.
2. Kiedy adres jest zaprogramowany, musi zostać wprowadzony do
regulatora IAC poprzez ustawienie przełącznika 8 w pozycji ZAŁ
i przełączenie z powrotem w pozycję WYŁ.
SZYBKOŚĆ TRANSMISJI
1. W trakcie nastawiania numeru funkcji regulacyjnej
i programowania adresu regulatora automatycznie zostaje
nastawiona szybkość transmisji na 1200 bodów (odbywa się to po
każdorazowym wykonaniu czynności 'Zimny start'). Zmiana
szybkości transmisji jest możliwa tylko poprzez oprogramowanie
Satchnet.
PRZEŁĄCZNIK
SW1
(Numery rosnące)
POZYCJA
Wyłączone/
otwarte/0
Załączone/
zamknięte/1
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1
2
4
8
16
32
7
Nastawanie
funkcji
Praca
Programowanie
adresu
Zimny start
8
Nastawianie
numeru funkcji
aplikacyjnej
Uwagi
1. Nie programuj tego samego adresu dla więcej niż jednego
urządzenia w sieci.
2. Protokół i informacje dotyczące instalacji elektrycznej dla
producentów sprzętu i oprogramowań komunikacyjnych są
dostępne w Dziale Marketingu (Slough, GB).
3. Nastawa fabryczna prędkości transmisji wynosi 1200 bodów.
4. Po każdym przełączeniu przełącznika bitowego 8, odczekaj aż
dioda świecąca zacznie świecić w sposób ciągły.
DS 2.801A – Polish
04/98
22 - 24
SCHEMATY POŁĄCZEŃ (należy stosować się do wymagań dotyczących połączeń elektrycznych, podanych na stronie 23)
PODSTAWOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(pokazano nastawy fabryczne)
Konfigurowalne wejście 1
(analogowe 0-10 V pr.st.,
rezystancyjne, cyfrowe)
†
Transformator 24V pr.zm.
musi być zgodny z
EN60742.
0-10V pr.st.
Łącze szeregowe
RS 422/485
Wyjście
analogowe 1
0V
0-10V pr.st.
Wyjście
analogowe 2
0V
Konfigurowalne wejście 2
(j: A, R, D)
0-10V pr.st.
Konfigurowalne wejście 3 (j: A, R, D)
Wyjście
analogowe 3
0V
15V pr.st.
Konfigurowalne wejście 4
(j: A, R, D)
*Upewnij się, że zacisk 1
jest uziemiony.
Przewody sygnałów
wejściowych ekranowane.
Podłącz ekranowania
oddzielnie do jednego
punktu uziemienia tylko
na regulatorze.
Zacisk 1 jest zaciskiem
uziemienia.
Triak 1
Triak 2
Konfigurowalne wejście 5
(j: A, R, D)
Triak 3
Konfigurowalne wejście 6
(j: A, R, D)
Triak 4
Triak 5
Sześć wyjść tyrystorowych dla oświetlenia,
siłowników (dwa wyjścia dla każdego siłownika)
oraz innych elementów o ustalonej kolejności
załączania.
Siłownik lub stycznik podłącz do zasilania 24 V
prądu zmiennego (zacisk 2).
†
Zasilanie
Triak 6
Konfiguracja fabryczna wejść jest następująca:
Wejście 1 - rezystancyjne (temperatura)
Wejście 2 - rezystancyjne (temperatura)
Wejście 3 - rezystancyjne (temperatura)
Wejście 4 - analogowe (0-10V pr.st.)
Wejście 5 - analogowe (0-10V pr.st.)
Wejście 6 - cyfrowe
Rys.21
ZDALNE NASTAWIANIE
CHARAKTERYSTYKA CZUJNIKÓW
(dla pełnego zakresu temperatur)
RPW 4425 (5 do 50°C)
10,9,8,7,6
lub 4
jeżeli ustawione jako
rezystancyjne
Rys.22
POMIAR TEMPERATURY I ZDALNE NASTAWIANIE ZE
WSPÓLNEGO CZUJNIKA W POMIESZCZENIU
Wartość nastawiona zdalnie
Temperatura w pomieszczeniu
Przewód wspólny
Zasilanie diody
Tylko DRT 3652
*Przykładowo pokazano połączenie do wejść 1 i 2 i wyjścia
analogowego 1; inne wejścia temperaturowe (rezystancyjne)
i wyjścia analogowe mogą być wykorzystane w miarę potrzeb.
Rys.23
Temperatura
°C
Rezystancja
Ω
Temperatura
°C
Rezystancja
Ω
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
9711
9604
9465
9288
9067
8796
8472
8093
7661
7182
6667
6126
5573
5025
4492
3987
3518
3089
2702
2358
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
2056
1792
1563
1364
1193
1047
921
815
722
643
575
517
466
423
386
353
324
300
278
23 - 24
04/98
DS 2.801A – Polish
SCHEMAT POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
lub alternatywnie
Rys.24
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przewody od regulatora
IAC do:
Maksymalna dlugość
nieekranowanego
przewodu 1.5mm2
Maksymalna
rezystancja
przewodu
Czujniki
DRT (nienastawialne), DDT
DWT, DST, DOT, DDU
wejścia analogowe
wyłącznie ekranowane
wyłącznie ekranowane
wyłącznie ekranowane
15Ω
15Ω
15Ω
Urządzenie do zdalnego
nastawiania
RPW
wyłącznie ekranowane
10Ω
Siłowniki
AVU, ADU
ALX, ALXS, ARX, AVUX,
ALE, ALES, ARE, ARES, AVUE,
zasilanie 24 V ~
sygnał 0 -10 V pr.st.
50 m
100 m
1Ω
5Ω
100 m
100 m
3Ω
50Ω
Wyjścia tyrystorowe
100 m
3Ω
wyłącznie ekranowane
5Ω
Przełączniki, wyłączniki
czasowe,wyłączniki
nadrzędne itp.
Łącze szeregowe
(zaciski 12-13)
wg standardu EIA
RS 422/485
Skrętka prowadzona oddzielnie od pozostałych
przewodów prądu stałego o rezystancji <30 omów
na 300 m; np. 24 AWG; 25 SWG (0.21 mm2).
Maksymalna długość do 1000m (oporność obwodu
prądu stałego maksimum 240 omów). Wzajemna
pojemność <60 pF na 1 metr.
Wszystkie przewody wejściowe od czujników temperatury,
czujników analogowych oraz wejść cyfrowych muszą być
ekranowane z ekranami połączonymi oddzielnie do wspólnego
punktu uziemienia. Ten punkt uziemienia powinien być
połączony z uziemieniem regulatora (zacisk 0 V) za pomocą
pojedynczego przewodu, tak krótkiego, jak to tylko możliwe, nie
dłuższego niż 150 mm.
Zacisk 1 na regulatorze IAC może być użyty jako zacisk uziemienia.
Przewód uziemiający minimum 30/0,25 (1,5 mm2) z linki skręcanej.
Uwaga 1. Jeżeli długość przewodów przekracza wartości podane
w kolumnie 2 powyższej tabeli, maksimum do 300 m,
dobierz przekrój przewodu tak, by uzyskać zgodność
z wartością rezystancji podanej w kolumnie 3 i zastosuj
jedną z podanych niżej opcji ekranowania:
● Przewód ekranowany. Uziemiać ekran tylko od strony
regulatora. (Zacisk 1 jest zaciskiem uziemienia).
Uwaga 2. Oporność pomiędzy zaciskiem 1 a ziemią nie może
przekraczać 0,5 Ω. Jeżeli kilka regulatorów montuje się
grupowo, przewody uziemiające powinny łączyć zacisk
1 każdego regulatora oddzielnie z najbliższym wspólnym
punktem uziemienia. Nie wolno łączyć zacisków
uziemiających regulatorów w szereg ani tworzyć pętli.
Uwaga 3. Nie wolno prowadzić przewodów niskonapięciowych
(24 V i mniej) w obrębie pola tablicy sterowniczej w tych
samych wiązkach co przewody sieciowe.
Uwaga 4. Przewód zerowy zasilania regulatora IAC (24 V) nie może
mieć wyłącznika.
Uwaga 5. Maksymalne napięcie zasilania wynosi 24 V pr.zm. ±10%;
maksymalne napięcie na wejściach analogowych wynosi
10 V pr.st. w odniesieniu do 0 V. Urządzenia o napięciu
24 V pr.zm. muszą być zasilane poprzez transformator
zgodny z EN60742. Nie podłączaj napięcia 240
(220) V pr.zm. do żadnego zacisku.
Uwaga 6. Zasilanie 24 V pr.zm. musi być zabezpieczone 2 A
bezpiecznikiem.
WAŻNE: Nieekranowane, niskonapięciowe przewody sygnałowe
należy prowadzić w oddzielnych wiązkach lub szynach, tak
daleko, jak tylko jest to możliwe od przewodów sieciowych
(220)240 V pr.zm. - minimum 45 cm; 415 V pr.zm. - min 58 cm,
w obu przypadkach napięcie w stosunku do ziemi i maksymalny
prąd 15 A). Dla innych napięć i prądów należy stosować się do
raportu IEE pt.: "Zakłócenia elektromagnetyczne" (Electro
Magnetic Interference), wrzesień 1987 (ISBN85296353X).
DS 2.801A – Polish
24 - 24
04/98
OSTRZEŻENIE
53-234 Wrocław
ul. Grabiszyńska 281
Polska
Tel: (071) 609 404, 609 444
Fax: (071) 609 405
● To jest urządzenie zasilane napięciem 24 V pr.zm. Nie przekraczaj
napięcia znamionowego. Należy przestrzegać miejscowych przepisów
dotyczących instalacji elektrycznych oraz ogólnych przepisów
bezpieczeństwa.
● Zapewnij dobre uziemienie.
● Urządzenia na napięcie 24 V pr.zm. muszą być zasilane poprzez
transformator zgodny z EN 60742.
● Płyta z zegarem czasu rzeczywistego zawiera baterię chlorolitową
całkowicie bezpieczną przy normalnym użytkowaniu. Bateria musi być
zniszczona w autoryzowanym punkcie utylizacyjnym.
● Nie załączaj zasilania zanim nie zostaną wykonane czynności
procedury oddania do ekspolatacji - patrz. str.2.
● Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji elektrycznej - podanych
powyżej.
● Nie przekraczaj zalecanego zakresu temperatur otoczenia.
● Wszelkie manipulacje pod zaplombowaną pokrywą powodują
unieważnienie gwarancji.
● Wyroby Satchwell są ciągle ulepszane i mogą być poczynione pewne
zmiany bez informowania klientów.
● Informacje podane w niniejszym katalogu stanowią jedynie wskazówki dla
użytkownika i PRODUCENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór
czy zainstalowanie jego wyrobów, jeżeli informacje nie zostały wcześniej
uzgodnione i potwierdzone na piśmie.
● Zaleca się okresowe sprawdzanie i strojenie systemu regulacji. O
szczegółowe informacje prosimy zwracać się do miejscowego
przedstawicielstwa firmy Satchwell lub do punktu serwisowego.
© 1989 Satchwell Control Systems Limited
Satchwell Control Systems Limited, Slough, UK
A Siebe Group Company
All rights reserved. Unauthorised copying of any part of the contents is prohibited.
Printed in England – 04/98

Podobne dokumenty