„(…)Na podstawie prawie rocznej współpracy firma da³a się poznać

Komentarze

Transkrypt

„(…)Na podstawie prawie rocznej współpracy firma da³a się poznać
„(…)Na podstawie prawie rocznej wspó³pracy firma da³a siê poznaæ jako firma niezawodna,
a dyspozycyjnoœæ, elastycznoœæ, wiedza i kompetencje zas³uguj¹ na uznanie.
Chcemy równie¿ podkreœliæ zaanga¿owanie w prace nad opracowaniem procedur, instrukcji
systemowych, przeprowadzonych szkoleñ wstêpnych, okresowych oraz innych dla kadry
kierowniczeji pracowników naszej firmy.
Szkolenia zosta³y odebrane przez uczestników jako profesjonalne, ciekawe
i wnosz¹ce wiele wa¿nych elementów z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Z przyjemnoœci¹ mo¿emy poleciæ Firmê Team Prevent Sp. z o.o. jako œwiadcz¹ca us³ugi
o wysokiej jakoœci.(…)”
Alfa Poland Sp. z o.o.

Podobne dokumenty