KonferBRATYSLAWA_200..

Komentarze

Transkrypt

KonferBRATYSLAWA_200..
informacje ogólne
informacje ogólne
informacje ogólne
informacje ogólne
Szósta Miêdzynarodowa Konferencja
Miêdzynarodowy
Instytut
Ch³odnictwa
w Pary¿u
27 – 29 wrzeœnia 2006
Èastá Papiernièka ko³o Bratys³awy, S³owacja
Wspólna konferencja Komisji B1, B2 oraz E1, E2
Miêdzynarodowego Instytutu Ch³odnictwa
S³owackie
Stowarzyszenie
Techniki
Ch³odniczej i
Klimatyzacyjnej
Konferencjê organizuj¹:
S³owackie Stowarzyszenie Techniki Ch³odniczej i Klimatyzacyjnej
S³owacki Komitet d/s Wspó³pracy z MICH
S³owacki Uniwersytet Techniczny w Bratys³awie
Embraco Slovakia Sp. z o.o., Spišská Nová Ves
Danfoss Slovakia Sp. z o.o., Zlaté Moravce
we wspó³pracy z:
Ministerstwem Ochrony Œrodowiska S³owacji
S³owack¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹
S³owack¹ Izb¹ Rolnictwa i ¯ywnoœci
Konferencja jest sponsorowana przez nastêpuj¹ce firmy: Embraco Slovakia, Danfoss Slovakia, Bock GmbH Co.,
Bitzer GmbH Co.
Szósta Miêdzynarodowa Konferencja poœwiêcona sprê¿arkom ch³odniczym odbêdzie siê w oœrodku rz¹dowym S³owacji mieszcz¹cym
siê w miejscowoœci Èastá Papiernièka, po³o¿onej oko³o 40 km od Bratys³awy.
Porz¹dek ramowy Konferencji:
27.09 – Wizyta w zak³adach produkcyjnych sprê¿arek w Spišská Nová Ves oraz Zlaté Moravce
Sesja ogólna poœwiêcona sprê¿arkom
Spotkanie powitalne
28.09 – Nowe technologie sprê¿arek ch³odniczych
Zebranie Komitetów B1, B2, E1, E2
Diagnostyka i badania uk³adów ch³odniczych
Spotkanie towarzyskie na zamku Smolenice;
30.09 – S esja poœwiêcona sprê¿arkom, czynnikom ch³odniczym oraz olejom
Zamkniêcie Konferencji
Komitet organizacyjny:
Marián Blaha - Slowacja
¼uboslav Koèiš - S³owacja
Tomáš Brath - S³owacja
Miroslav Matašovský - Danfoss Compressors Slovakia, Zlaté Moravce, Slowacja
Peter Tomlein – S³owackie Stowarzyszenie Techniki Ch³odniczej i Klimatyzacyjnej
Komitet Naukowy Konferencji:
Didier Coulomb, MICH, Paris, Francja
James E. Braun,University, Purdue
Dariusz Butrymowicz, Polska Akademia Nauk, Gdañsk, Polska
Cesar Deschamps, Pañstwowy Uniwersytet w Santa Catarina, Florianópolis, Brazylia
Per Fahlen, Chalmers University of Technology, Gothenburg, szwecja
Eckhard A. Groll, School of Mechanical Engineering, Purdue, USA
Hermann Halozan, Uniwersytet Techniczny, Graz, Austria
Vaclav Havelsky, S³owacki Uniwersytet Techniczny, Bratys³awa, S³owacja
Harald Kaiser, Bock, Frickenhausen, Niemcy
G.K. Lavrecenko, Instytut Konwersji Energii, Odessa, Ukraina
Ole Kaarup Nielsen - Danfoss Compressors, Zlaté Moravce, S³owacja
Josef Ota, S³owacki Uniwersytet Techniczny, Praga, Czechy
Jiøí Paøízek, Czeski Komitet ds. Wspó³pracy z MICH, Praga, Czechy,
38
1/2006
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna
informacje ogólne
informacje ogólne
informacje ogólne
informacje ogólne
Volkmar Pfeil - Bitzer, Sindelfingen, Niemcy
B.A. Usov, Inertek, Moskwa, Rosja
Valery Voznyi, Vesta, Kijów, Ukraina
Jaroslav Wurm, IGT, Chicago, USA
Zgliczynski Marek - Embraco Europe and Slovakia Spišská Nová Ves, S³owacja
Rejestracja uczestników: Spodziewana op³ata konferencyjna wynosi 190.-EURO, zaœ dla osób towarzysz¹cych 90.-EURO (op³ata
zawiera materia³y konferencyjne, posi³ki, napoje, przyjêcie powitalne oraz spotkania towarzyskie). Op³atê nale¿y wp³aciæ na konto
konferencyjne do 30 czerwca 2006. Dla osób, które dokonaj¹ wp³aty w okresie póŸniejszym, jednak nie póŸniej ni¿ 25 sierpnia 2006,
op³ata konferencyjna dla uczestników wyniesie 250.- EURO, zaœ dla osób towarzysz¹cych 50.-EURO. Op³ata gotówk¹ na miejscu
konferencji dla osób towarzysz¹cych wynosi 90.- EURO.
Konto bankowe: Istrobanka a.s. Bratislava, SWIFT: ISTRKBA, Account No: 10006 - 312020, IBAN: SK38 4900 0100 0600 0031
2020, Variable Symbol: 1004, Bank Code: 4900, dla: Slovak Association for Cooling and Air Conditioning Technology, Istrobanka a.s.
Bratislava, Parickova 7-9, 821 08 Bratislava 2, Slovakia.
Zakwaterowanie: W miejscowoœci Èastá papiernièka oferowane jest komfortowe zakwaterowanie. Dostêpne s¹ pokoje jednoosobowe,
dwuosobowe oraz wieloosobowe. Uczestnicy mog¹ dokonaæ rezerwacji zakwaterowania w spodziewanej cenie: od 25 do 80 EURO za
dobê. Do dyspozycji uczestników jest p³ywalnia, krêgielnia, boiska sportowe, sauna, klub odnowy biologicznej i inne.
Wa¿ne terminy:
30 stycznia 2006 – nadsy³anie abstraktów proponowanych referatów,
31 maja 2006 – nadsy³anie ostatecznych wersji zaakceptowanych referatów; wniesienie op³aty konferencyjnej
30 czerwca 2006 – ostateczny termin wniesienia op³aty konferencyjnej
Teksty referatów nale¿y przygotowaæ wed³ug standardów ASHRAE oraz VDK. Zg³oszenia konferencyjne oraz propozycje referatów
nale¿y zg³aszaæ do organizatora pod adresem:
Slovak Association for Refrigeration and Air-Conditioning Technology
Peter Tomlein
Hlavna 325, 900 41 Rovinka – Bratislava, SLOVAK REPUBLIC
Tel./fax: 00421 2 4564 6971; E-mail: [email protected]; http:/www.isternet.sk/szchkt.
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna
1/2005
39

Podobne dokumenty