OŚWIADCZENIE Oświadczam, że mój syn/córka

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że mój syn/córka
Kościerzyna, dnia ..............................
........................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/ opiekuna)
........................................................................................
(adres zamieszkania)
........................................................................................
(numer telefonu kontaktowego)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój syn/córka*................................................................
ur.
………………………………………………w
roku
szkolnym
2016/2017
będzie
kontynuować naukę w klasie pierwszej/drugiej* w Szkole Podstawowej
nr 6 w Kościerzynie.
* niepotrzebne skreślić
................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty