schrack ibis09.qxd - Informator budownictwa i sprzętu sportowego

Komentarze

Transkrypt

schrack ibis09.qxd - Informator budownictwa i sprzętu sportowego
OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE, INSTALACJE INTELIGENTNE
SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
128
www.ibiss.pl/schrack_seconet
SCHRACK SECONET POLSKA
ul. Wo³oska 9, 02-583 Warszawa
tel. (022) 33 00 620/623
faks (022) 33 00 624
www.schrack-seconet.com.pl
e-mail: [email protected]
˜ O FIRMIE
SCHRACK SECONET jest jednym z najwiêkszych i najbardziej znanych producentów systemów ochrony przeciwpo¿arowej na œwiecie. Siêgaj¹c do najwa¿niejszych dat w rozwoju firmy na przestrzeni dziejów, nale¿y koniecznie wspomnieæ: lata siedemdziesi¹te, w których stworzy³a jedn¹ z pierwszych na œwiecie, sterowanych mikroprocesorowo central sygnalizacji po¿arowej oraz
rok 1997 w którym przyst¹pi³a do jednego z najwiêkszych koncernów z bran¿y zabezpieczeñ Securitas AG, stanowi¹cego dziœ
jedn¹ z najwa¿niejszych platform rozwoju bran¿y bezpieczeñstwa
w ogóle; natomiast w roku 1998, powsta³ SCHRACK SECONET
POLSKA Sp. z o.o. zastêpuj¹c, dzia³aj¹ce od po³owy lat 80’tych
na rynku polskim, przedstawicielstwo firmy austriackiej i tym
samym staj¹c siê od tej pory jedynym, bezpoœrednim reprezentantem producenta w naszym kraju.
˜ ZAKRES DZIA£ALNOŒCI I OFERTA
SCHRACK SECONET to doœwiadczenie, innowacyjnoœæ i przede
wszystkim bezpieczeñstwo, na najwy¿szym, œwiatowym poziomie. Centrala Evolution to 5 generacja systemu Integral, która
jest pocz¹tkiem zupe³nie nowej ery rozwoju systemów bezpieczeñstwa. Podobnie jak w systemie BMZ Integral, architektura zosta³a oparta na idei 100% redundancji sprzêtowej, a dodatkowo
zapewniono tak¿e 100% redundancji oprogramowania. Nowa
platforma sprzêtowa w porównaniu do poprzedniego systemu
powoduje ponad 400-krotny wzrost wydajnoœci systemu. Integral Evolution spe³nia najnowsze wymagania dla central sygnalizacji po¿arowej odnoœnie pamiêci zdarzeñ – dziêki zastosowaniu
kart pamiêci SD mo¿na zapisaæ ich a¿ 65000.
Najnowszym rozwi¹zaniem SCHRACK SECONET jest równie¿
czujka – interaktywny multisensor CUBUS MTD 533, wyró¿niaj¹cy siê innowacyjnym algorytmem dzia³ania oraz doskona³¹ charakterystyka wykrywania zagro¿eñ. CUBUS MTD 533 – dziêki swojej uniwersalnoœci i charakterystyce wykrywczej (TF1 – TF9) zastêpuje wszystkie oferowane do tej pory detektory w technice
pêtli dozorowych. Czujka punktowa mo¿e byæ stosowana jako:
czujka dymu, czujka temperatury lub czujka dualna (nowej generacji). Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane równie¿, jako komponent starszych systemów (pe³na kompatybilnoœæ wstecz) dziêki monta¿owi w tych samych w gniazdach(USB 501), co czujki
starszej generacji; znakomicie u³atwia projektowanie instalacji i
obni¿a koszty serwisu systemów.
˜ OBIEKTY REFERENCYJNE
Na przestrzeni niemal dwudziestu lat dzia³alnoœci SCHRACK
SECONET w Polsce, na jej liœcie referencyjnej pojawi³o siê prawie
1600 obiektów, które zosta³y wyposa¿one w ca³¹ gamê systemów
ochrony ppo¿. Nale¿¹ do nich tak¿e najnowoczeœniejsze obiekty
sportowe takie jak: Stadion Kolporter Korona Kielce, Stadion Œl¹ski w Chorzowie, Hala Sportowa w Rzeszowie, Aqua Park w Zakopanem i wiele innych. Na liœcie referencyjnej znajdziecie Pañstwo tak¿e najs³ynniejsze i najwiêksze sieci hoteli: Marriott, Raddison SAS, Sheraton, Bristol, Intercontinental; wysokiej klasy biurowce: The Metropolitan, IBC, Rondo ONZ; obiekty handlowe:
Blue City, Galaxy, Reduta, obiekty zabytkowe i sakralne: Klasztor
na Jasnej Górze; obiekty przemys³owe: fabryka DELL w £odzi,
wojskowe (NATO ), lotniska: Okêcie, Balice; najwiêksze uczelnie
i biblioteki i wiele innych – mniejszych oraz wiêkszych obiektów
rozmaitego przeznaczenia.
2009
INFORMATOR BUDOWNICTWA i SPRZÊTU SPORTOWEGO