Program nauczania po korekcie

Komentarze

Transkrypt

Program nauczania po korekcie
Szczegółowe zagadnienia
L.p.
Treści kształcenia
MODUŁ I - Ustrój i zadania administracji publicznej
1
Organizacja organów administracji rządowej
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Zasada trójpodziału władz.
Pojęcie władztwa administracyjnego.
Źródła prawa ustrojowego administracji rządowej.
Działy w administracji rządowej i ich charakterystyka.
Zasady kreacji Rady Ministrów.
Struktura, zadania i kompetencje Rady Ministrów.
Struktura, zadania i kompetencje naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej.
2
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
3
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Geneza samorządu terytorialnego w Polsce.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.
Podziały terytorialne państwa.
Zasady kreacji organów samorządu terytorialnego i ich struktura.
Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego.
Instytucjonalny nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.
Geneza i rozwój integracji europejskiej. Omówienie procesu powstania i formowania się prawa UE.
Charakterystyka UE jako organizacji ponadnarodowej.
Podstawowe obszary regulacji prawa UE. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa europejskiego.
Struktury instytucjonalne. Instytucje, organy doradcze, organy finansowe, agencje, organy wyspecjalizowane.
Organizacja pracy, zasady funkcjonowania oraz podziału kompetencji w ramach poszczególnych instytucji i
organów UE.
Systemy źródeł prawa UE (system źródeł prawa pierwotnego i wtórnego).
Zasady tworzenia prawa unijnego i jego stosowania w porządkach krajowych.
4
Administracja a gospodarka
5
MODUŁ II - Elementy prawa w działalności administracji publicznej
Prawo administracyjne
6
Prawo pracy. Pragmatyka urzędnicza
7
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Gospodarka jako przedmiot oddziaływania państwa.
Formy realizacji polityki gospodarczej przez państwo.
Istota wolności gospodarczej i jej ograniczenia.
Publicznoprawne formy interwencji państwa na rynku towarowym.
Publicznoprawne formy interwencji państwa na rynku finansowym (pieniężnym i kapitałowym).
Interwencja państwa na rynku pracy.
Pojęcie administracji i prawa administracyjnego.
Wewnętrzna systematyka prawa administracyjnego.
Zasady prawa administracyjnego.
Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja.
Prawne formy działania administracji publicznej.
Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjno-prawna.
Publiczne prawa podmiotowe;
Europeizacja ustrojowego prawa administracyjnego.
Przedmiot i funkcje prawa pracy a cywilnoprawne formy zatrudnienia.
Źródła prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyk służbowych,
Stosunek pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
Specyfika stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru i mianowania.
Organizacja służby cywilnej.
Status prawny pracowników samorządowych.
Podmioty stosunków cywilnoprawnych.
Ochrona praw podmiotowych.
Czynności prawne.
˗
˗
˗
˗
˗
8
Przedstawicielstwo,
Upływ czasu w prawie cywilnym.
Własność i ochrona własności.
Prawa rzeczowe ograniczone.
Umowy w obrocie cywilnoprawnym.
Prawo zagospodarowania przestrzeni
˗
˗
˗
˗
˗
Uwarunkowania prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego.
System aktów planowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Wybrane zagadnienia prawa budowlanego.
Publicznoprawna ingerencja w prawo własności nieruchomości.
9
Elementy prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska
10
Prawo zamówień publicznych
11
Wybrane zagadnienia prawa karnego
˗ Co to jest przestępstwo i wykroczenie.
˗ Wina w prawie karnym i okoliczności wyłączające winę.
˗ Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.
˗ Kary zasadnicze i środki karne.
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Dyrektywy unijne dotyczące energetyki oraz ochrony środowiska.
Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska.
Projekty ustaw dotyczących prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz prawa gazowego.
Koszty wdrożenia pakietu klimatyczno – energetycznego dla gospodarki Polski.
Ustawy dotyczące emisji przemysłowych i gospodarcze skutki wdrożenia dyrektywy EID.
Efektywność energetyczna w prawie UE oraz w prawie krajowym.
Zasady naczelne zamówień publicznych.
Charakterystyka prawa zamówień publicznych.
Procedury udzielania zamówień publicznych.
Dokumentowanie czynności postępowania.
Kontrola i nadzór w prawie zamówień publicznych.
Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.
Tryby ścigania przestępstw publicznoskargowych, prywatnoskargowych i ściganych na wniosek
pokrzywdzonego.
Rodzajowe przedmioty ochrony i kategorie czynów zabronionych.
Organizacja i funkcjonowanie aparatu przymusu i organów wymiaru sprawiedliwości.
MODUŁ III- Finanse publiczne i prawo finansowe
12
Prawo finansowe
13
Finanse publiczne. Budżet
14
Audyt i rachunkowość zarządcza w instytucjach publicznych
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Źródła prawa finansowego. Podmioty prawa finansowego.
Prawo budżetowe.
Prawo podatkowe. Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty.. System podatków i opłat w Polsce. Organy podatkowe.
Podstawowe zagadnienia prawa dewizowego i elementy prawa celnego.
Publiczne prawo bankowe.
Regulacja prawna finansów publicznych. System finansów publicznych.
Charakter środków publicznych.
Organizacja sektora finansów publicznych w Polsce.
Dyscyplina finansów publicznych.
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
Podstawy tworzenia i wykonywania budżetu.
Budżet państwa, budżet środków europejskich oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
Charakterystyka podatków i opłat lokalnych.
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Standardy i zasady audytu wewnętrznego.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Etyka w pracy audytorów.
Audyt wewnętrzny w krajach Unii Europejskiej.
˗
˗
˗
Rachunkowość zarządcza: pojęcie, zakres, funkcje.
Koszty jako miernik oceny działalności.
Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej.
15
Fundusze Unii Europejskiej
16
MODUŁ IV- Działalność administracji publicznej
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem adm.
17
Kontrola i nadzór w administracji
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Rodzaje funduszy UE i źródła ich finansowania.
Obszary wsparcia funduszy UE.
System organizacyjny funduszy UE w Polsce.
Elementy systemu wdrażania programów pomocowych w Polsce.
Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego
Podmioty postępowania administracyjnego
Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania
Postępowanie przed organem I instancji
Akty kończące postępowanie
Postępowanie przed organem II instancji
Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień
Pojęcie i zasięg kontroli oraz nadzoru administracji publicznej.
Kontrola i nadzór w zarządzaniu publicznym. Rodzaje kontroli, jej cele, zadania, funkcje, kryteria, walory
sprawności.
System instytucjonalnej kontroli administracji publicznej.
System nadzoru w administracji publicznej.
Rola kontroli i nadzoru w administracji publicznej w przeciwdziałaniu nielegalnym zjawiskom w życiu
publicznym.
18
Systemy informatyczne w administracji
19
Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
20
Zarządzanie kryzysowe
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Techniki formatowania typowych dokumentów korespondencji biurowej.
Praca z długim dokumentem.
Wspólna praca nad dokumentem, korzystanie z funkcji recenzowania. Korespondencja seryjna.
Wykorzystanie podstawowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w pracy biurowej.
Praca z dużą grupą danych: sortowanie i filtrowanie.
Wizualizacja danych za pomocą wykresów.
Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem gotowych szablonów. Prezentacje niestandardowe.
Tajemnice prawnie chronione w polskim systemie prawnym.
Dostęp do informacji publicznej i BIP.
Ochrona danych osobowych.
Ochrona informacji niejawnych. Zakres, dostęp i udostępnianie informacji niejawnych.
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Podstawy prawne
Organizacja centrów zarządzania kryzysowego.
Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego.
Organizacja pracy zespołów do spraw zarządzania kryzysowego.
Zasady kierowania akcją ratowniczą.
Siatka bezpieczeństwa.
Organizacja i zabezpieczenie wielkich imprez masowych.