Warianty PZU życie

Komentarze

Transkrypt

Warianty PZU życie
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować, że od 1 marca
2013r. pragniemy znieść karencje w zakresie
całego ubezpieczenia (z wyjątkiem ciężkiej choroby małżonka) dla osób dotychczas
ubezpieczonych w innych zakładach ubezpieczeń oraz dla pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego dotychczas nieubezpieczonych w zakresie zgonów oraz urodzeń. Zniesienie
karencji będzie zastosowane dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie od 1 marca
2013 do 1 maja 2013.
Korzyści z przystąpienia do ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie, szeroki zakres ochrony
zdrowia i życia ubezpieczonego i jego bliskich. Wypłacane świadczenia są zwolnione od
podatku dochodowego i spadkowego. Brak konieczności wykonania badań medycznych przed
Kontakt w Uniwersytecie Warszawskim:
przystąpieniem do ubezpieczenia.
Informacja o przystąpieniu do ubezpieczenia
Joanna Szczęsnowicz
Biuro Spraw Pracowniczych
[email protected]
tel. 552 08 40 lub 552 08 51
Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik UW do 80 r.ż. oraz współmałżonkowie, partnerzy
i pełnoletnie dzieci (niezależnie od tego czy pracują, uczą się itp.) w wieku do 69 lat - składka
będzie finansowana z wynagrodzenia pracownika. Aby przystąpić do nowego ubezpieczenia
należy podpisać nową deklarację, oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU oraz wniosek
o potrącanie składki.
Informacja o karencjach
Dla osób przystępujących w późniejszym terminie oraz partnerów życiowych będą miały
Kontakt w PZU Życie:
zastosowanie następujące okresy karencji:
W ubezpieczeniu podstawowym 6 miesięcy oraz 9 miesięcy z tytułu urodzenia dziecka.
Aneta Wysocka
tel. 308 47 97, 600 871 399, [email protected]
Wiktor Barej
tel. 308 47 98, 601 346 117, [email protected]
W dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczeniu szpitalnego, oraz karcie
aptecznej karencja wynosi 30 dni.
W
dodatkowym
grupowym
ubezpieczeniu
na
wypadek
ciężkiej
choroby
i
leczenia
specjalistycznego karencja wynosi 90 dni.
W dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych i ciężkich chorób
małżonka karencja wynosi 180 dni.
Progra Ubezpieczeniowy dla Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich współmałżonków partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci
Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typ P Plus
RODZAJ ŚWIADCZENIA / KWOTA ŚWIADCZENIA
Zgon ubezpieczonego (naturalny)
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
zgon ubezpieczonego w wyniku zawału
zgon ubezpieczonego spowodowany WK
zgon ubezpieczonego spowodowany WP
zgon ubezpieczonego spowodowany WK+WP
TU za 1% trwałego uszczerbku
TU za 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału
zgon współmałżonka
zgon współmałżonka w wyniku NW
Zgon dziecka
Zgon rodziców teściów
Urodzenie dziecka
Martwe urodzenie dziecka
Osierocenie dziecka
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III
WARIANT IV
WARIANT V
38 000
76 000
63 000
96 000
96 000
116 000
380
380
12 350
22 350
3 000
2 000
1 000
2 000
4 000
44 000
88 000
121 000
121 000
121 000
154 000
440
440
14 300
26 300
3 474
2 316
1158
2 316
4 632
52 000
104 000
91 000
156 000
156 000
208 000
520
520
16 900
30 900
4 106
2 737
1 369
2 738
5 474
150 000
300 000
300 000
500 000
500 000
700 000
650
650
25 000
50 000
3 000
10 000
28 000
56 000
45 500
91 000
91 000
126 000
350
280
8 750
15 750
2 450
1 750
700
1 400
3 400
125
150
150
175
75
150
180
180
210
90
175
210
210
245
105
240
320
320
400
320
87,50
105
105
122,50
52,50
50
60
70
80
35
500
25
4 500
1 750/1 050/350
2 500
9 500
300
2 000
TAK
600
30
5 500
2 500/1 500/500
2 500
11 000
300
2 500
TAK
700
35
6 500
3 500/2 100/700
5 000
13 000
300
3 000
TAK
800
40
7 000
4 000/2 400/800
5 000
25 000
300
5 000
TAK
350
17,50
3 450
1 500/900/300
2 500
7 000
300
2 000
TAK
48 zł
55 zł
65 zł
100 zł
40 zł
Za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu:
nieszczęśliwym wypadkiem
wypadkiem komunikacyjnym
wypadkiem przy pracy
wypadkiem komunikacyjnym w pracy
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
chorobą
oraz powyższymi zdarzeniami powyżej 14 dnia
Pobyt w szpitalu na OIT
Rekonwalescencja
Ciężkie choroby – zakres rozszerzony
Operacje chirurgiczne
Leczenie specjalistyczne
Trwała niezdolność do pracy
Karta Apteczna
Ciężkie choroby małżonka – zakres podstawowy
Karta Klubu PZU POMOC
Składka miesięczna:
NW –nieszczęśliwy wypadek, WK – wypadek komunikacyjny, WP – wypadek przy pracy, TU – trwały uszczerbek, OIT - Oddział Intensywnej Terapii
Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Podobne dokumenty