Karta lokalu użytkowego – Informacje wg oferującego* 1

Komentarze

Transkrypt

Karta lokalu użytkowego – Informacje wg oferującego* 1
Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Nr OR.0151 – 951/08
z dnia 24.09.2008r.
Karta lokalu uŜytkowego – Informacje wg oferującego*
1. Lokalizacja: miejscowość: śory
aleja, ulica, osiedle: ul. Kłokocińska 78A, budynek Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego
MOSiR śory, 44-240 śory,
2. Proponowane przeznaczenie lokalu
 Biuro
 Usługi
 Handel
X Gastronomia
 Magazyn
 Produkcja
 Inne ……………………………………..
 Dotychczasowe wykorzystanie
3. Opis lokalu / budynku
łączna powierzchnia uŜytkowa: 15 m2 usytuowanego na kondygnacji parterze
iość pomieszczeń: jedno
typ budynku: budynek rekreacyjno-wypoczynkowy z bazą noclegową
Pomieszczenie
numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
powierzchnia
2
[m ]
stan techniczny /
uwagi
15
dobry
funkcja /przeznaczenie
mała gastronomia
wysokość
[m]
rodzaj stropu
4. Opis otoczenia budynku
powierzchnia: ……………………..
ogrodzenie:
tak
parking:
tak
plac manewrowy:
nie
dozór:
tak
brama wjazdowa:
tak
podjazd dla niepełnosprawnych:
nie
inne:w sezonie letnim otwarty basen kąpielowy
5. Opis techniczny – instalacje
X elektryczność
 siła ……….kW sieć: 1 fazowa / 3 fazowa
 transformator
 winda: osobowa ……………., towarowa –nośność ………wymiary:…………………..
X woda: ciepła / zimna
X wc
 rampa
 gaz
X ogrzewanie: miejskie / lokalne / inne: ……………………………………………
X oświetlenie: ………………………………………………………………………
X kanalizacja
 instalacja RTV
 moŜliwość podłączenia internetu
 telefon: ilość linii……………....
Zabezpieczenia
 antywłamaniowe
X p/poŜarowe
6. MEDIA – PODSTAWA ICH NALICZANIA
 licznik energii elektrycznej
tak / nie
 indywidualne podzielniki ciepła tak / nie
 wodomierze
tak / nie
 licznik gazu
tak / nie
UWAGI
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
DANE FORMALNE LOKALU
WŁAŚCICIEL:
OFERUJĄCY:
GMINA MIEJSKA śORY
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W śORACH
ORGANIZATOR PRZETARGU:
KONTAKT:
TELEFON:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w śorach
44-240 śory, ul. Wolności 36A
032 43 41 751, 032 43 41 547
ADMINISTRATOR:
ADRES:
TELEFON:
jw.
jw.
jw.
…………………………………………………………………………………………………...
PowyŜsze dane w całości zamieszczone będą na stronie internetowej organizatora przetargu,
poniewaŜ warunkiem uczestnictwa w przetargu na przedmiotowy lokal uŜytkowy jest
złoŜenia przez oferenta m.in. pisemnego oświadczenia, Ŝe zapoznał się z niniejszą Kartą
informacyjną.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………
pieczątka administratora
Oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
śory, dnia ………………………
………………………………………………………………….
( imienna pieczątka i podpis administratora lokalu uŜytkowego)

Podobne dokumenty