Informujemy, że w dniu 25 lutego 2014 roku Senat Akademii

Komentarze

Transkrypt

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2014 roku Senat Akademii
REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Informujemy, że w dniu 25 lutego 2014 roku Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej podjął Uchwałę 969/02/V/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej wraz z wytycznymi oraz załącznikami.
Ponadto Zarządzeniem Rektora nr 775 z dn. 5 marca 2014 został wprowadzony harmonogram oceny nauczycieli
akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku 2015.
SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. KONKURSÓW NCN I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA
DNiWM zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dot. konkursów na projekty badawcze, które odbędzie się 20 marca br.
(tj. czwartek) o godz. 9:00, w sali nr L 232.
Spotkanie poświęcone zostanie konkursom, które ogłoszone zostały przez NCN 17 marca 2014 r., tj.:
 OPUS 7
 PRELUDIUM 7
 SONATA 7
Dodatkowo przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. nowego okresu programowania środków strukturalnych UE,
w tym priorytetów i głównych programów adresowanych do uczelni wyższych.
DUŻE ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM HORYZONT 2020
W czwartek, 6 marca br., odbyło się spotkanie konsultacyjne nt. realizacji projektów badawczych w ramach programu H2020.
Spotkanie prowadzone było przez przedstawicielkę RPK Politechnika Śląska – p. mgr Dominikę Raróg-Ośliźlok.
RPK koordynuje wszelkie formy uczestnictwa naukowców z regionu w programach UE oraz oferuje bezpłatne konsultacje
i pomoc w przygotowaniu, a także w trakcie realizacji projektów w ramach w/w programu.
SEJM PRZEGŁOSOWAŁ KORZYSTNE DLA NAUKOWCÓW ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zmiany przyjęte przez Sejm w ustawie dotyczą m.in. podwyższenia progu zobowiązującego do prowadzenia zamówień
publicznych z 14 tys. do 30 tys. EUR. Szczegóły dot. ustawy na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.
NOWE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ NCN:
 OPUS 7 – konkurs na projekty badawcze, w tym

finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych
projektów
PRELUDIUM 7 – konkurs dla osób rozpoczynających
karierę
naukową
nieposiadających
stopnia
naukowego doktora
 SONATA 7 – konkurs dla osób rozpoczynających
karierę naukową posiadających stopień naukowy
doktora
Termin naboru wniosków: 17 czerwca 2014 r.
(termin wew.: 03.06.2014)
IUVENTUS PLUS
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane przez
młodych naukowców, tj. osoby prowadzące działalność
naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły
35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane
lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych.
Termin naboru wniosków: 31 marca 2014 r.
(termin wew.: 21.03.2014)
STYPENDIA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI
Fundacja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków na stypendia
dla doktorantów i doświadczonych naukowców:

Junior Advanced Research Award

Senior Award
Termin naboru wniosków: 13 kwietnia 2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja biuletynu: DNiWM, mgr Maria Kamińska
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel.: +48 (33) 8279 330, 445
e-mail: nauka[email protected]
www.dn.ath.bielsko.pl

Podobne dokumenty