List Prezydenta Republiki Francuskiej z okazji wręczenia nagrody

Komentarze

Transkrypt

List Prezydenta Republiki Francuskiej z okazji wręczenia nagrody
List Prezydenta Republiki Francuskiej z okazji wręczenia nagrody im. Adama
Mickiewicza za zasługi dla współpracy francusko-niemiecko-polskiej.
„Trójkąt Weimarski”, od momentu utworzenia w 1991 roku, pozwolił na pogłębienie
współpracy między Polską, Niemcami i Francją, na ożywienie naszych wspólnych wartości i
na pogłębienie solidarności między naszymi narodami. Zbliżenie naszych krajów we
wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i naukowej, jest
szczególnie istotnym elementem w budowaniu Europy.
Pragnę pozdrowić trzech laureatów nagrody im. Adama Mickiewicza roku 2012 (dwa tysiące
dwanaście). Każdy z nich, w swojej dziedzinie, dzięki osobistym dokonaniom, przyczynił się
do tego zbliżenia.
Pan Michał KLEIBER, jako minister nauki, a obecnie prezes Polskiej Akademii Nauk,
konsekwentnie angażował się na rzecz Europy nauki wspierając programy współpracy i
wymianę między uniwersytetami w celu ułatwienia europejskiego kształcenia młodych
naukowców.
Pani Rita SUSSMUTH wpisała się w historię niemieckiego parlamentaryzmu sprawując przez
dziesięć lat funkcję przewodniczącej Bundestagu, szczególnie w momencie zjednoczenia
Niemiec, wspierając współpracę z innymi Parlamentami narodowymi, zwłaszcza z
francuskim Zgromadzeniem Narodowym i polskim Sejmem.
Powólcie Państwo, że szczególne wyrazy przyjaźni skieruję do Jacka LANGA. Podczas
pełnienia swych funkcji rządowych i mandatów politycznych działał On niestrudzenie w
służbie Europy humanizmu, ostoi uniwersalnych wartości. Jest On głęboko przekonany, że to
dzięki Europie i poprzez nią, każdy z naszych krajów może wywrzeć wpływ na cały świat, i
że znajdziemy wspólne odpowiedzi na wielkie światowe wyzwania. Jack LANG jest również
bojownikiem o pokój. Jego obecność dziś w Warszawie ma szczególne znaczenie. Jako
minister kultury, na początku lat osiemdziesiątych, przyjmował polskich twórców spętanych
cenzurą, dodając im otuchy. Odnajduje ich dzisiaj w nowej Polsce, wolnej, dynamicznej i na
wskroś europejskiej.
W imieniu Francji składam najserdeczniejsze gratulacje trzem laureatom.

Podobne dokumenty