Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiotem

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiotem
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali na zajęcia organizowane w
ramach
Projektu
„Dodatkowy
oddział
przedszkolny
przy
Szkole
Podstawowej
w Szczekarkowie” realizowany w ramach PO KL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
Niniejszym przystępuję do udziału w przetargu nieograniczonym (nazwa oferenta)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena brutto: ............................................. zł,
słownie: ( .................................................. …………………………………………………………..)
w tym:
cena netto ............................. zł
podatek VAT ............................................ zł
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, warunki przetargu
przyjmujemy bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą częściową na czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte we wzorze umowy
załączonej do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
zawartych w tam warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 (sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 (sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ).
3. Wykaz cen brutto pozycji w danej części, na którą Wykonawca złożył ofertę.
4. Wykaz asortymentu wraz z fotografiami lub zdjęciami poglądowymi każdej pozycji przedmiotu zamówienia.
5. Wzór umowy podpisany przez Wykonawcę jako akceptacja jej warunków.
Ewentualnie:
1. Aktualny odpis z właściwego KRS.
2. Pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika
z dokumentu rejestrowego).
Inne:
1. …
2. …
Podpis Wykonawcy
….....................................
1z1
Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie, Szczekarków 124, 21-100 Lubartów, tel.: 81/855 26 45

Podobne dokumenty