PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO
Tytuł projektu:
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE
WĄGROWIEC – projekt systemowy realizowany przez GOPS w Wągrowcu
Nazwa programu oraz Poddziałania w ramach, którego uzyskano wsparcie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Łączna wartość projektu w latach 2008-2013:
900 418,22 zł
Dofinansowanie:
805 874,31 zł
Termin realizacji projektu:
15.07.2008 r. – 31.12.2013 r.
Krótki opis realizowanego projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych i usprawnienie poruszania się
na rynku pracy poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób z terenu Gminy Wągrowiec
w wieku aktywności zawodowej, niepozostających w zatrudnieniu, będących klientami pomocy
społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany był zgodnie z Zasadą
Równości Szans Kobiet i Mężczyzn. W latach 2008-2013 ukończyło go 151 osób, z tego 135 kobiet
i 16 mężczyzn.
Projekt obejmował również upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez
zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego.
W ramach projektu realizowane były następujące zadania:
Zadanie 1 „Praca socjalna”
Zadanie 2 „Aktywna integracja”
Zadanie 3 „Wsparcie dochodowe”
Zadanie 4 „Działania o charakterze środowiskowym”
Zadanie 5 „Prace społecznie użyteczne”
Zadanie 7 „Zarządzanie projektem”

Podobne dokumenty