Uchwała nr XI/66/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr XI/66/2016 z dnia 26 października 2016 r.
UCHWAŁA NR XI/66//2016
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
z dnia 26 października 2016r.
W sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 250z póź. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala ,
co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie
danych XML.
§ 3.1. Deklarację, o której mowa § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od
dnia, zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
2.Termin złożenia pierwszej deklaracji dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez cześć roku -do dnia 28 lutego 2017 r.
§ 4.Deklarację ,o której mowa w § 1 , należy złożyć w Urzędzie miejskim w Olszynie pisemnie lub
w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Olszynie , umożliwiającego przesłanie wypełnionej deklaracji na adres skrzynki
podawczej Urzędu Miejskiego w Olszynie.
§ 5.Deklaracja przesyłana w wersji elektronicznej musi być opatrzona ważnym , bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. Z 2016 poz. 1579)
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz. U. Z 2014r. Poz. 1114
z późn. zm.).
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017r.