Pobierz raport bieżący nr 20/2015

Komentarze

Transkrypt

Pobierz raport bieżący nr 20/2015
WIELTON S.A.
RB 20 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
20
/
2015
2015-06-29
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10%
kapitałów własnych Wielton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość
dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z (Dostawca) w okresie od dnia 15
kwietnia 2015 r. (raport bieżący nr 11/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie obrotów z tym Dostawcą)
wyniosła 18,64 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa osi z dnia 28 maja 2015 r. na kwotę 0,93 mln
zł. Dostawa, o której mowa powyżej zrealizowana została w ramach wykonania umowy ramowej na dostawy
komponentów do budowy przyczep i naczep o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014
z dnia 13 lutego 2014 roku (Umowa Ramowa).
Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w przywołanym powyżej raporcie. Łączna
wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza
wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2015 r. wyniosły ok. 184,17 mln zł.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Baranowskiego
10A
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2015-06-29
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
2015-06-29
Thomas Hajek
Wic eprezes Zarządu
Thomas Hajek
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty