wzór wniosku o umorzenie - Agencja Nieruchomości Rolnych

Komentarze

Transkrypt

wzór wniosku o umorzenie - Agencja Nieruchomości Rolnych
……………………………………….……………………..
imię i nazwisko/nazwa firmy
………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………..
adres zamieszkania/siedziba firmy
……………………………………………………………..
……………………………………….…………………….
Nr umowy …………………………….………………
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI ANR
Wnoszę o umorzenie należności Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie ........................................
słownie...............................................................................................................................................................
przysługujących z tytułu: ..................................................................................................................................
(wskazać rodzaj umowy np. umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy nieruchomości rolnej oznaczonej nr:... z dnia...)
...........................................................................................................................................................................
UZASADNIENIE1
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1
Uzasadnienie winno zawierać istotne informacje dotyczące przyczyn utraty przez dłużnika zdolności spłaty należności Agencji oraz w sposób nie budzący wątpliwości
potwierdzać nieściągalność należności i spełniać przesłanki określone w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009r w sprawie
szczegółowych przesłanek odraczania, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Dane o sytuacji finansowej i majątkowej2: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Dane o dotychczas zastosowanych ulgach w spłacie należności Agencji3:.......................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty uzasadniające treść wniosku4
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………….
(podpis wnioskodawcy/pieczęć)
2
Informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej winny zawierać wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów, posiadane nieruchomości i ruchomości o wartości
powyżej 10 000 zł z uwzględnieniem informacji o ustanowionych na majątku zabezpieczeniach.
3
W punkcie tym należy zawrzeć informacje o zastosowanym obniżeniu czynszu dzierżawnego, odroczeniu należności, rozłożeniu na raty czy też umorzeniu należności z
uwzględnieniem daty zawarcia ugody/porozumienia, oraz kwoty objętej ulgą.
4
Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą przesłanki do zastosowania ulgi wskazane przez wnioskodawcę w uzasadnieniu; np. w przypadku braku
możliwości dłużnika do uzyskiwania dochodu z powodu przewlekłej choroby bądź konieczności sprawowania przez niego osobistej opieki nad przewlekle chorym
małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem, należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności.

Podobne dokumenty