Umowa o sprawowanie opieki podczas półkolonii letnich w Centrum

Komentarze

Transkrypt

Umowa o sprawowanie opieki podczas półkolonii letnich w Centrum
Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka s.c.
ul. Kolejowa 30, 60-185 Skórzewo
e-mail: [email protected]
www.centrum-skorzewo.pl
tel. 604 251 770 Karolina Rudzińska
tel. 728 520 813 Milena Rudzińska
Umowa o sprawowanie opieki podczas półkolonii letnich
w Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka
Zawarta w dniu ...................... pomiędzy Karoliną Rudzińską właścicielem Centrum
Harmonijnego Rozwoju Dziecka mieszczącego się w Skórzewie przy ulicy Kolejowej 30,
zwanym dalej Centrum
a
Panią/Panem ............................................
adres zamieszkania .................................................
legitymującym się dowodem osobistym (seria/numer) ..................................
telefon kontaktowy ....................................................
adres e-mail ...........................................
o następującej treści:
Centrum zobowiązuje się do sprawowania opieki podczas półkolonii letnich nad
dzieckiem
................................................. (imię i nazwisko dziecka)
data urodzenia ......................
adres zamieszkania ...................................................
w dniach ....................................... (data rozpoczęcia i zakończenia turnusu)
w godzinach ................................................ (godziny obecności)
podczas turnusu ..................................................... (temat turnusu)
1. Dziecko ma zagwarantowane pełne wyżywienie (cztery posiłki dziennie) tj. śniadanie,
pierwsze danie obiadowe (zupa), drugie danie obiadowe, deser oraz stały dostęp do
napojów.
2. Opłata za półkolonie wynosi …..... zł (wpłata na konto Idea Bank 18 1950 0001 2006
0422 0138 0002) pobierana jest z góry.
3. Do odbioru dziecka zostali upoważnieni (proszę podać imię i nazwisko, numer
dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
4. Ważne informacje o ewentualnych chorobach przewlekłych, alergiach:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................
data i podpis właściciela Centrum
.................................
data i podpis Rodzica/Opiekuna

Podobne dokumenty