Struktura organizacyjna - Fundusz Rozwoju i Promocji

Komentarze

Transkrypt

Struktura organizacyjna - Fundusz Rozwoju i Promocji
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu
14a/2015 z 10.07.2015 r.
Struktura organizacyjna
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
1.
2.
2.1
a)
b)
c)
d)
e)
2.2
a)
b)
c)
3.
a)
b)
4.
5.
6.
7.
Na czele funduszu stoi Zarząd składający się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów w liczbie do 2, pracami
Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
W funduszu znajdują się następujące piony organizacyjne:
Pion Administracyjny – na czele którego stoi Dyrektor Biura. W skład Pionu wchodzą:
Dział Prawny (DP) – na czele działu stoi radca prawny, powołany przez Prezesa Zarządu. Radca
prawny wykonuje zadania związane z obsługą prawną funduszu zgodnie z kartą obowiązków.
Dział Księgowości (SK) – na czele którego stoi Główny księgowy. Dopuszcza się możliwość pracy w
dziale księgowym osób nie posiadających uprawnień głównego księgowego na stanowisku specjalisty
ds. księgowości.
Dział Projektów Unijnych (PU) - na czele działu stoi Kierownik, powołany przez Prezesa Zarządu.
Kierownik działu projektów unijnych kieruje pracą specjalisty ds. projektów unijnych zgodnie z
zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział Projektów Unijnych tworzą:
kierownik oraz specjalista ds. projektów unijnych.
Dział Administracyjny (DA) – w skład którego wchodzą specjaliści ds. administracji , wykonując swoje
zadania zgodnie z uprawnieniami nadanymi w karcie przydziału obowiązków. Dział wspierają również
pracownicy Biura Obsługi Klienta.
Zewnętrzne Stanowisko ds. Obsługi informatycznej (SI)
Pion Poręczeń – na czele którego stoi Dyrektor Funduszu Poręczeń. W skład Pionu wchodzą:
Dział analiz finansowych (DF) - na czele Działu analiz stoi kierownik, powoływany przez Prezesa
Zarządu. Kierownik działu analiz kieruje pracami zespołu analityków zgodnie z zakresem uprawnień
nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział analiz stanowią również Z-ca kierownika i specjaliści
ds. analiz finansowych w tym ekspert ds. poręczeń wadialnych.
Dział windykacji i sprawozdań (DWS) – na czele Działu windykacji i sprawozdań stoi kierownik,
powoływany przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu kieruje pracą zespołu specjalistów, w przypadku
działu liczącego jedno stanowisko, wykonuje wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem działu
samodzielnie, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w karcie przydziału obowiązków.
Dział Sprzedaży (DS) – na czele działu stoi Kierownik kierujący pracą specjalistów ds. sprzedaży
poręczeń oraz pracownikami biura obsługi klienta, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie
przydziałów obowiązków. Dział Sprzedaży tworzą: kierownik, specjaliści ds. sprzedaży oraz
pracownicy Biura Obsługi Klienta.
Do celów związanych z realizacją projektów unijnych powołuje się następujące stanowiska:
Koordynator – działa w ramach projektów systemowych, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w
karcie przydziałów obowiązków
Doradcy – działają w ramach projektów systemowych, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w
karie przydziałów obowiązków
Powyższy schemat organizacyjny dotyczy wewnętrznej struktury funduszu, Zarząd funduszu może
dokonać modyfikacji schematu organizacyjnego w formie uchwały Zarządu.
Schemat organizacyjny wprowadzany jest uchwałą Zarządu.
Nazewnictwo działów oraz skróty nazw działów, używane są w korespondencji wewnętrznej funduszu
oraz korespondencji zewnętrznej.
W funduszu działa Komisja Kwalifikacyjna jako organ doradczy i opiniodawczy Zarządu w sprawach
poręczeń kredytowych.
Struktura organizacyjna
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
ZARZĄD
1 osobowy
Dyrektor Biura
Dział
Prawny
Radca
prawny
Koordynator
projektu
systemowego
Dział
Księgowości
Dział
Projektów
Unijnych
Dział
administracyjny
Główny
Księgowy
Kierownik
Działu
Specjalista ds.
administracyjnych
Specjalista ds.
księgowości
Specjalista ds.
Projektów
Unijnych
Dyrektor Funduszu Poręczeń
Doradcy
projektu
systemowego
Dział Analiz
Finansowych
Kierownik
Działu
Z-ca
Kierownika
Działu
Specjalista ds. Analiz
Finansowych
Ekspert ds.
poręczeń
wadialnych
Finansowych
Dział
Sprzedaży
Kierownik
Działu
Specjalista ds.
kontaktów z
klientami
kluczowymi
Dział Windykacji
i Sprawozdań
Kierownik
Działu
Pracownik
Biura
Obsługi
Klienta