II (B) - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu

Komentarze

Transkrypt

II (B) - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Administracja publiczna (konwersatorium)
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy (compulsory / obligatory), fakultatywny,
Typ przedmiotu
(type of course)
ograniczonego wyboru, fakultatywny dowolnego wyboru
(optional).
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok II, semestr IV
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- aranżowanie debat,
- analizowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów z
zakresu działania administracji publicznej.
Zajęcia są prowadzone w trybie przewidującym 2 godziny
zajęć tygodniowo
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Język polski
dr Małgorzata Myśliwiec
Słuchacz powinien wykazać się znajomością i zrozumieniem
zagadnień z zakresu wiedzy o państwie i prawie oraz
najnowszej historii politycznej. Powinien także posiadać
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu
wspóczesnych systemów politycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemu politycznego RP.
Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce,
administracji, prawie, a także o zasadach
funkcjonowania systemu politycznego oraz innych
organizacji i instytucji społeczno-politycznych w
wymiarze polskim, europejskim i światowym
Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich
organizacji politycznej
Ma wiedzę o strukturach społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych oraz rozumie procesy
ich zmian
Posiada zdolność analizowania i wyjaśniania
mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych
strukturach społecznych; umie analizować i
interpretować mechanizmy funkcjonowania wspólnot
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
lokalnych oraz organizacji społecznych i
politycznych
Umie określić rolę i znaczenie państwa, jego
instytucji oraz polityki w życiu społeczeństwa
Jest przygotowany do pracy w organizacjach i
instytucjach publicznych, w tym organach
administracji publicznej, partii politycznych, a także
innych podmiotów funkcjonujących w środowisku
krajowym i międzynarodowym
Ma świadomość znaczenia zachowywania się w
sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej
oraz działalności publicznej
Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz
doskonalenia i poszerzania umiejętności
Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia,
determinowane odmiennym podłożem społecznym,
politycznym i kulturowym
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami
funkcjonowania administracji publicznej w państwie
demokratycznym.
Program przedmiotu:
1. Pojęcie administracji – sposoby definiowania;
charakterystyka systemu biurokratycznego.
2. Relacje ustrojowo-prawne między podmiotami
administrującymi - decentralizacja państwa a formy
działania administracji publicznej; najważniejsze
narodowe modele administracji publicznej.
3. Źródła prawa administracyjnego I (hierarchia aktów
prawnych, konstytucja, ustawy)
4. Źródła prawa administracyjnego II (ratyfikowane
umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty
prawa
miejscowego,
zarządzenia,
uchwały,
regulaminy i statuty).
5. Administracja centralna w Polsce.
6. Administracja terytorialna w Polsce.
7. Służba cywilna w Polsce – organizacja i kariera w
służbie cywilnej.
8. Zakres obowiązywania KPA i zasady ogólne
postępowania administracyjnego.
9. Właściwość organów, strona, załatwianie spraw,
doręczenia, wezwania i terminy w postępowaniu
administracyjnym.
10. Wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje,
udostępnianie akt, dowody i rozprawa w
postępowaniu administracyjnym.
11. Zawieszenie postępowania administracyjnego, ugoda,
decyzja, postanowienie, odwołanie i zażalenie.
12. Administracja a etyka. Korupcja a działanie organów
administracji publicznej.
13. Sądownictwo administracyjne.
14. Sądownictwo administracyjne w Polsce.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru obejmuje
pytania wymagające wiedzy, umiejętności i kompetencji
określonych w modułowych efektach kształcenia.
Literatura podstawowa:
Błaś A., Boć J., Jeżewski J.,Administracja publiczna,
Wrocław 2004
Boć J.(red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005
Hausner J.(red.), Administracja publiczna, Warszawa 2006
Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne,
egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005
Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część
ogólna, Toruń 2002.
Wierzbowski M ( red.), Szubiakowski M., Wiktorowska A.,
Postępowanie
administracyjne-ogólne,
podatkowe,
egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa
2004.
Literatura uzupełniająca:
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i
sądowoadministracyjne, Warszawa 2004.
Bojanowski E., Cieślak Z., Postępowanie administracyjne i
postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa
2004.
Boć J., Chajbowicz A., Kowalczyk B., Lisowski P.,
Mikowski R., Szadok-Bratuń A., Prawo administracyjne.
Konwersatoria. Ćwiczenia, Wrocław 2005
Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie
administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne,
Kraków 2003.
Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie
administracyjne
i
postępowanie
przed
sądami
administracyjnymi, Warszawa 2006.
Dolnicki B.: Samorząd terytorialny, Kraków 2006
Hauser Roman, Drachal Janusz, Mzyk Eugeniusz,
Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa –
Zielona Góra 2003.
Izdebski H., Kulesza M.: Administracja publiczna.
Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004
Izdebski Hubert, Historia administracji, Warszawa 2001
Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006
Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002
Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Postępowanie
sądowo-administracyjne, Warszawa 2004.
Zieliński Eugeniusz, Administracja Rządowa w Polsce,
Warszawa 2001.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Cywilizacyjne i kulturowe podstawy Europy,
Wykład i ćwiczenia
Fakultatywny ograniczonego wyboru.
Średnio zaawansowany.
Studia stacjonarne: I rok, IV semestr.
Forma zajęć: analiza tekstów źródłowych, na ich podstawie
podejmowanie refleksji nad cywilizacją i kulturą europejską.
Liczba godzin: 1,5 h/tydzień, w semestrze 15 ćwiczeń i 15
wykładów.
Student ma możliwość indywidualnej konsultacji:
1,5/tydzień w czasie wyznaczonych dyżurów.
Polski
Wykład: Prof. dr hab. Wojciech Kaute
Ćwiczenia: Mgr Agnieszka Turoń
Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu filozofii,
historii doktryn politycznych, socjologii i historii
powszechnej.
Student nabiera umiejętności analizowania poszczególnych
okresów historycznych Europy w odniesieniu do jej
kulturowych
podstaw.
Ponadto
potrafi
wskazać
różnorodność kulturowych i cywilizacyjnych podstaw
Europy wraz z ich konsekwencjami filozoficznymi i
historycznymi. Podejmowana refleksja pozwala na
zrozumienie problemów współczesnej myśli europejskiej
oraz pozwala na poszukiwanie źródeł totalitaryzmu w
Europie XX wieku, jak również student nabiera umiejętności
przewidywania konsekwencji określonych idei.
Greckie i rzymskie podstawy Europy. Chrześcijańskie
podstawy Europy. Humanizm europejski. Oświeceniowy
charakter myśli europejskiej. „Przewrót kopernikański”
Immanuela Kanta i jego konsekwencje dla filozofii
europejskiej. Korzenie europejskiego totalitaryzmu. Analiza
współczesnej myśli europejskiej.
Wykłady:
1. Zakres pojęcia: Europa; tradycja a współczesność.
2. Europa Łacińska. Grecja, Rzym – kultura Morza
Śródziemnego.
3. Europa christianitas.
4. Renesans; podstawy Europy nowożytnej.
5. Kartezjusz; teorie umowy społecznej; liberalizm.
6. J. J. Rousseau; Europa budująca na „woli
powszechnej”; tradycja 1789 roku.
7. Europa Wschodnia; doświadczenia 1917 roku.
8. Kant; „trzecia droga”; Europa socjaldemokratyczna.
9. Europa Środkowo-Wschodnia; Polska i kraje
regionu.
Ćwiczenia:
1. Greckie początki. Filozofia presokratyczna. Sofiści.
2. Grecki okres klasyczny: Platon i Arystoteles.
3. Imperium rzymskie między siłą władzy a
subtelnością myślenia.
4. Wieku średnie – chrześcijaństwo i kształtowanie się
nowego ładu cywilizacyjnego.
5. Św. Augustyn i św. Tomasz – sacrum i cywilizacja.
6. Machiavelli Hobbes i Locke – narodziny
nowożytnego myślenia o polityce.
7. Rewolucje: francuska i amerykańska – początek
nowoczesności.
8. Karol Marks i jego filozofia dziejów.
9. Alexis
de
Tocqueville
dyskretny
urok
demokratycznej równości.
10. Kapitalizm – największa rewolucja w dziejach
ludzkości.
11. Nietzsche i jego epigoni jako zapowiedź kryzysu
cywilizacji zachodniej.
12. Totalitaryzm – najpoważniejszy kryzys w historii
Zachodu.
13. Nauka i wiara w postęp jako fundamenty kształtujące
samoświadomość cywilizacji zachodniej.
14. Postmodernizm – pomiędzy poważnym namysłem a
filozofią karnawału.
15. Zachód na rozdrożu. W poszukiwaniu nowego
paradygmatu.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
Częstotliwość ćwiczeń: 1,5 h/tydzień (od lutego do czerwca).
Forma zaliczenia: zaliczenie w formie rozmowy na ostatnich
ćwiczeniach na podstawie zrealizowanego materiału oraz
obowiązkowej literatury podanej na zajęciach. Na ocenę
końcową może mieć również wpływ aktywność studenta w
trakcie zajęć.
Po otrzymaniu zaliczenia student może podejść do egzaminu
ustnego, którego termin został ustalony na ostatnim
wykładzie.
1. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin.
lektur
(recommended
reading)
2. Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii
klasycznej, Warszawa.
3. Mieczysław Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury,
Lublin.
4. Zygmunt Kubiak, Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje
o tradycji kultury śródziemnomorskiej, Kraków.
5. Pierre Manent, Intelektualna historia liberalizmu,
Kraków.
6. Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło
cierpień, Warszawa.
7. Zygmunt
Bauman,
Europa.
Niedokończona
przygoda, Kraków.
8. Hanna Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa.
9. Hanna Arendt, Eichmann w Jerozolimie.
10. Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu,
Warszawa.
11. Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do
porównawczego badania cywilizacji, Warszawa
1975.
12. R. Butiglione, J Merecki, Europa jako pojęcie
filozoficzne, Lublin 1996.
13. H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się
zachodniej tLradycji prawnej, Warszawa 1995.
14. N. Davies, Europa, Kraków 1998.
15. F. Braudel, Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia.
Ludzie i dziedzictwo, Warszawa 1998.
16. H. G Gadamer, Dziedzictwo Europy, Warszawa
1992.
17. O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały,
Lublin 1994.
18. P. S. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy
Środkowo-Wschodniej
od
średniowiecza
do
współczesności, Kraków 1995.
19. J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa ŚrodkowoWschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej
średniowiecza, Warszawa 1998.
20. G. Therbon, Drogi do nowoczesnej Europy,
Warszawa-Kraków, 1998.
21. Dylematy tożsamości europejskich pod koniec
drugiego tysiąclecia. Red. J. Mucha, W. Olszewski,
Toruń 1997.
22. Rozmowy w Castel Gandolfo. Europa i co z tego
wynika, Warszawa 1990.
23. Europa po Auschwitz. Red Z. Mach, Warszawa 1995.
24. W. Anioł, Europejski fin de siecle. Przeobrażenia
struktur międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe
Scholar 1996.
25. T. Judt, Wielkie złudzenie? Esej o Europie,
Warszawa 1997.
26. Polska Eurodebata, Praca zbiorowa. Red. L.
Kolarska-Bobińska, Warszawa 1999.
27. Polska i Europa w XIX i XX wieku. Wyd. Arpress,
1993.
28. K. Bachman, Polska kaczka i europejski staw,
Warszawa 1999.
29. A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 1997.
30. J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001.
31. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
32. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa
1999.
33. S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką,
Gdańsk 2005.
34. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2004.
35. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, T I i II,
Kraków 1996.
36. A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja,
Kraków 1994.
37. L.Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn
1988.
38. A.Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności,
Warszawa 1996.
39. R. Tarnas, Dzieje umysłowości zachodniej, Poznań
2002.
40. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000.
41. P. L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna, Warszawa
1995.
42. Nietzsche
1900-2000,
pod
red.
Artura
Przybysławskiego, Kraków 1997.
43. Ch. Taylor. Źródła podmiotowości. Narodziny
tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
44. J. Rawls, Teoria sprawiedliowści, Warszawa 1994.
45. J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
46. I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa
2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne – wykład + ćwiczenia.
(course title)
DP
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany.
(level of course)
studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr IV
3 pkt. ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład – metoda podająca
(teaching methods) Ćwiczenia - zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych
metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- aranżowanie debat,
- analizowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów
polskiego życia politycznego.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Słuchacz powinien posiadać podstawowe elementy wiedzy z
Wymagania
zakresu teorii polityki.
wstępne
(prerequisites)
Szczegółowa prezentacja procesu podejmowania decyzji
Cele przedmiotu
(wskazane jest
politycznych.
określenie celów
Ćwiczenia warsztatowe w zakresie podejmowania decyzji
jako
politycznym w danym układzie uwarunkowań sytuacyjnych.
efektów kształcenia Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać
i
umiejętności analizy uwarunkowań sytuacji decyzyjnej .
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Zapoznanie słuchaczy z metodami analizy decyzyjnej w
Treści
politologii oraz podstawowymi kategoriami analizy
merytoryczne
decyzyjnej:
przedmiotu
(course contents)
sytuacja decyzyjna,
ośrodek decyzyjny,
proces decyzyjny,
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
decyzja polityczna,
implementacja polityczna.
Dyskusja - w trakcie ćwiczeń słuchacze analizują,
interpretują i rozwiązują na ocenę, samodzielnie bądź w
grupach problemy wynikające z praktyki życia politycznego
– ocena pracy zespołowej.
Debata - w trakcie ćwiczeń odbywają się krótkie, oceniane
przez prowadzącego debaty, w trakcie których ich uczestnicy
bronią różnych stanowisk .
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
ćwiczeń - w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę. Jeśli słuchacz nie dysponuje
wystarczającą wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie
konsultacji.
Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa
1985,
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny:
Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005
Dahl R. A., Stinebrickner B., Współczesna analiza
polityczna, Warszawa 2007
Dumała A., Mechanizmy decyzyjne w demokracji
konstytucyjnej, Lublin 1998
Haman J., Demokracja – decyzje – wybory, Warszawa 2003
Kozielecki J., Psychologiczne teoria decyzji, Warszawa 1977
Metafory polityki, t. 1, red. B. Karczmarek, Warszawa 2001
Metafory polityki, t. 2, red. B. Karczmarek, Warszawa 2003
Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej,
Poznań 2007
Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków
1998
Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy procesów
podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997
Sielski J., Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy
decyzyjnej, Katowice 1997.
Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji: Pewność i
ryzyko, Warszawa 2001
Zachowania polityczne, t. 1-2, red. R. J. Dalton, H-D.
Klingemann, Warszawa 2010
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Determinanty polityki społecznej, ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II; semestr II, studia niestacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza danych statystycznych.
Liczba godzin: 10 godz. w semestrze zgodnie z
harmonogramem zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 10 godz. w semestrze
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów niestacjonarnych.
Język polski
Język wykładowy
(language of course)
Paweł Grzywna, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat podstawowych kategorii
określenie celów
naukowych organizujących myślenie o przedmiocie
jako
polityki społecznej;
efektów kształcenia
zdobycie wiedzy na temat historycznych i
i
doktrynalnych aspektów kształtowania się polityki
kompetencji)
socjalnej/polityki społecznej;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat klasyfikacji podmiotów
course, preferably
polityki społecznej (wielosektorowości);
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat znaczenia polityki
of
społecznej w bezpieczeństwie państwa.
learning outcomes
and competences)
Zakres tematyczny przedmiotu:
Treści
merytoryczne
kategorie naukowe organizujące myślenie o
przedmiotu
przedmiocie polityki społecznej;
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
historyczne i doktrynalne aspekty kształtowania się
polityki socjalnej/polityki społecznej;
klasyfikacja podmiotów polityki społecznej;
znaczenie polityki społecznej w bezpieczeństwie
państwa.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych. Końcowa ocena na
podstawie wyniku kolokwium, obecności i aktywności na
zajęciach.
Literatura:
1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań
1993.
2. Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty
polityki społecznej, Wrocław 2000.
3. Głąbicka K., Brewiński M. (red.), Wokół polityki
społecznej, Warszawa 2008.
4. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w
gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne,
Warszawa 1994.
5. Golinowska S., Boni M. (red.), Nowe dylematy
polityki społecznej, Raport CASE 65/2006,
Warszawa 2006.
6. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym
świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2010.
7. Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki
społecznej, Wrocław 2009.
8. Księżpolski M., Modele polityki społecznej,
Warszawa 1999.
9. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej
w Polsce, Katowice 2006.
10. Rysz-Kowalczyk B., Szatr-Jaworska B., Wokół teorii
polityki społecznej, Warszawa 2003.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Diagnoza społeczna
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok I, semestr, studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, analiza danych statystycznych, analiza dokumentów
strategicznych, analiza programów z zakresu polityki
społecznej.
Liczba godzin: 15 godz. w semestrze zgodnie z
harmonogramem zajęć studiów stacjonarnych II stopnia.
Liczba tygodni: 15 tyg.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 30 godz. w semestrze
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów niestacjonarnych.
Język polski
Język wykładowy
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat istoty diagnozy społecznej;
określenie celów
zdobycie wiedzy na temat roli współczynników
jako
w diagnozie społecznej;
efektów kształcenia
zdobycie
wiedzy
na
temat
konstrukcji
i
współczynników;
kompetencji)
zdobycie wiedzy na temat poziomu życia;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat statystyki społecznej jako
course, preferably
metody polityki społecznej;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat poziomu zaspokojenia
of
potrzeb zdrowotnych;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku
and competences)
pracy;
zdobycie wiedzy na temat wybranych kwestii
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
społecznych;
zdobycie wiedzy na temat patologii społecznych;
zdobycie wiedzy na temat wykluczenia społecznego;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu polityki społecznej;
nabycie umiejętności dokonywania analizy danych
statystycznych GUS;
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
dokumentów politycznych i programowych z zakresu
polityki społecznej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
istota diagnozy społecznej;
rola współczynników i ich konstrukcja;
diagnoza społeczna a diagnoza w polityce społecznej;
poziom życia jako przedmiot diagnozy społecznej;
statystyka społeczna jako metoda polityki społecznej;
badania nad poziomem życia;
badania nad poziomem zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych;
badania nad rynkiem pracy;
badania nad wybranymi kwestiami społecznymi;
badania nad patologią społeczną, wykluczeniem
społecznym;
prezentacja wybranych współczynników społecznych
w dokumentach politycznych i programowych z
zakresu polityki społecznej.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, danych
statystycznych, dokumentów strategicznych, programów z
zakresu polityki społecznej.
Literatura:
1. Golinowska S., Od ubóstwa do wykluczenia
społecznego, Warszawa 2008.
2. Rychliński S., Lustracje społeczne, Warszawa 2001.
3. Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce
społeczne. Materiały do studiowania, Warszawa
2005.
4. Diagnoza społeczna 2008 (Internet)
5. Budżety gospodarstw domowych w 2008 (Internet)
6. Dochody i warunki życia w Polsce – raport (Internet)
7. Aktywność ekonomiczna ludności Polski (Internet)
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Diagnozowanie społeczne
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok III, semestr V, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, analiza danych statystycznych, analiza dokumentów
strategicznych, analiza programów z zakresu polityki
społecznej.
Liczba godzin: 30 godz. w semestrze zgodnie z
harmonogramem zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia.
Liczba tygodni: 15 tyg.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 30 godz. w semestrze
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów niestacjonarnych.
Język polski
Język wykładowy
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat istoty procesu
określenie celów
diagnozowania;
jako
zdobycie wiedzy na temat roli współczynników
efektów kształcenia
w procesie diagnozowania;
i
zdobycie
wiedzy
na
temat
konstrukcji
kompetencji)
współczynników;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat poziomu życia;
course, preferably
zdobycie wiedzy na temat statystyki społecznej jako
expressed in terms
metody polityki społecznej;
of
zdobycie wiedzy na temat poziomu zaspokojenia
learning outcomes
potrzeb zdrowotnych;
and competences)
zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku
pracy;
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zdobycie wiedzy na temat wybranych kwestii
społecznych;
zdobycie wiedzy na temat patologii społecznych;
zdobycie wiedzy na temat wykluczenia społecznego;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu polityki społecznej;
nabycie umiejętności dokonywania analizy danych
statystycznych GUS;
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
dokumentów politycznych i programowych z zakresu
polityki społecznej;
nabycie umiejętności dokonywania diagnozy
społecznej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
istota procesu diagnozowania;
rola współczynników i ich konstrukcja;
diagnozowanie społeczne a diagnozowanie w
polityce społecznej;
poziom życia jako przedmiot diagnozy społecznej;
statystyka społeczna jako metoda polityki społecznej;
badania nad poziomem życia;
badania nad poziomem zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych;
badania nad rynkiem pracy;
badania nad wybranymi kwestiami społecznymi;
badania nad patologią społeczną, wykluczeniem
społecznym;
prezentacja wybranych współczynników społecznych
w dokumentach politycznych i programowych z
zakresu polityki społecznej.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, danych
statystycznych, dokumentów strategicznych, programów z
zakresu polityki społecznej.
Literatura:
1. Golinowska S., Od ubóstwa do wykluczenia
społecznego, Warszawa 2008.
2. Rychliński S., Lustracje społeczne, Warszawa 2001.
3. Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce
społeczne. Materiały do studiowania, Warszawa
2005.
4. Diagnoza społeczna 2008 (Internet)
5. Budżety gospodarstw domowych w 2008 (Internet)
6. Dochody i warunki życia w Polsce – raport (Internet)
8. Aktywność ekonomiczna ludności Polski (Internet)
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Ekonomia (wykład, ćwiczenia).
(course title)
E
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok I, semestr letni
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład – 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin (co 2 tygodnie)
(teaching methods)
Metody nauczania:
Wykład: metoda podająca
Ćwiczenia:
1. dyskusja moderowana przez prowadzącego
ćwiczenia;
2. analizowanie i rozwiązywanie praktycznych
problemów polskiego życia gospodarczego
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
Język polski.
Dr Krzysztof Nowakowski
Umiejętności wykonywania podstawowych działań
matematycznych oraz zrozumienie zależności funkcyjnych.
Znajomość pojęć związanych ze strukturą i
funkcjonowaniem społeczeństw demokratycznych oraz
posiadanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.
Nabycie umiejętności oceny zjawisk i procesów
ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania podmiotów gospodarczych funkcjonujących na
rynku. Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać
umiejętności oceny wagi i skutków decyzji mikro i
makroekonomicznych. Istotne jest aby właściwie rozumiał
rolę państwa w gospodarce rynkowej. Szczególny nacisk
będzie położony na ewolucję polskiego systemu
gospodarczego po 1990 roku.
merytoryczne
przedmiotu
(course contents
Zagadnienia wprowadzające
I. Ekonomia jako nauka
Definicje ekonomii.
1. Rzadkość, racjonalność, wybór ekonomiczny.
2. Ryzyko w działalności gospodarczej.
3. Czynniki produkcji
4. Metodologia ekonomii - pojęcia i prawidłowości
ekonomiczne.
4. Narzędzia analizy ekonomicznej
5. Główne problemy ekonomiczne.
6. Problemy globalizacji i “nowej ekonomii”
7. Główne szkoły ekonomiczne.
II. Systemy ekonomiczne
1. Pojęcie i sfery systemu ekonomicznego.
2. Zasoby i strumienie w gospodarce
3. Kryteria podziały i typy systemów
ekonomicznych.
4. Otoczenie systemu ekonomicznego
5. Globalizacja w systemach ekonomicznych
III. Gospodarka centralnie planowana jako typ systemu
gospodarczego
1. Geneza
2. Cechy
3. Etapy rozwoju i przyczyny upadku.
4. Gospodarka niedoborów.
IV. Teoria transformacji systemowej
1. Punkt wyjścia krajów w procesach
transformacyjnych w Europie Wsch. podobieństwa i różnice
2. Rodzaje zastosowanych programów
stabilizacyjnych
3. Pozytywne i negatywne skutki reform rynkowych
4. Czynniki i zagrożenia dalszych procesów
transformacji rynkowej
V. Gospodarka rynkowa
1. Geneza rynku
2. Rynek i jego cechy
3. Stadia rozwoju gospodarki rynkowej
4. Rodzaje rynków
5. Teoretyczne modele rynku
6. Ruch okrężny dochodów i czynników
produkcji w gospodarce narodowej
7. Wady i zalety gospodarki rynkowej (m.in.
zagadnienia nierówności i ich pomiaru, szarej
strefy, środowiskowe)
Elementy mikroekonomii
I. Teoria popytu
1. Rola konsumpcji i gospodarstwa domowego w
ekonomii
2. Popyt i jego rodzaje. Struktura popytu.
3. Czynniki określające popyt
4. Funkcja popytu
5. Podaż, jej czynniki. Funkcja podaży
6. Równowaga rynkowa i cena równowagi
7. Rodzaje i funkcje cen
8. Elastyczności popytu i ich znaczenie w ekonomii
II. Teoria wyboru konsumenta
1. Wybór konsumenta - rola kosztu alternatywnego
2. Użyteczność i jej rodzaje
3. Prawa dotyczące użyteczności konsumpcji dóbr (1
i 2 prawo Gossena)
4. Równowaga konsumenta w teorii użyteczności
5. Teoria równowagi konsumenta oparta na krzywych
obojętności i liniach budżetu
6. Zmiany dochodów i cen rynkowych a wybory
konsumenta
7. Nadwyżka producenta i konsumenta
III. Teoria podaży i przedsiębiorstwa
1. Istota i cele firmy
2. Ewolucja ekonomiczna, organizacyjna i
własnościowa firmy (m.in. spólka i jej formy
prawne)
3. Rodzaje i typy przedsiębiorstw
4. Otoczenie firmy
5. Modele ekonomicznej analizy firmy oparte na
doskonałej i niedoskonałej konkurencji
6. Rodzaje sprawozdań finansowych w firmie i
podstawowe elementy tych sprawozdań.
7. Rodzaje kosztów w firmie w ujęciu księgowym i
ekonomicznym
8. Długi i krótki okres w analizie firmy
9. Optimum ekonomiczne i technologiczne firmy w
analizie marginalnej modelu doskonałej
konkurencji;
10.
Optimum ekonomiczne i technologiczne firmy
w analizie marginalnej w modelu monopolu;
11.
Prawo spadającej krańcowej produkcyjności
12.
Równowaga producenta - izokoszty i
izokwanty
13.
Analiza optimum ekonomicznego firmy w
ujęciu tzw progu rentowności
14.
Analiza wskaźnikowa firmy
MAKROEKONOMIA
I. Pieniądz i polityka monetarna
1. Pieniądz i jego funkcje
2. Formy pieniądza
3. Papiery wartościowe
4. System finansowy - jego funkcje i rodzaje
5. Giełdy - funkcje i rodzaje
6. Banki - funkcje i rodzaje
7. Stopa procentowa - funkcje i rodzaje
8. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz
9. Równowaga na rynku pieniężnym
10.
Polityka monetarna i jej rodzaje
11.
Narzędzia polityki monetarnej
12.
Warunki skuteczności polityki monetarnej
II. Inflacja
1. Pojęcie inflacji i jej rodzaje i pomiar inflacji
2. Przyczyny inflacji i pojęcie spiral inflacyjnych
3. Krzywa Philipsa
4. Skutki inflacji
5. Typy polityk antyinflacyjnych i ich narzędzia
III. Podstawowe pojęcia teorii wzrostu gospodarczego
1. Pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego
2. Podstawowe pojęcia rachunków narodowych
(PKB, PNB, wartość dodana, PKB nominalny i
realny, w cenach rynkowych i w cenach
czynników produkcji, globalny i per capita) sposoby pomiaru PKB.
3. Wady i zalety PNB jako miernika wzrostu
gospodarczego
4. Szara strefa w gospodarce - wady i zalety
5. Inne mierniki rozwoju gospodarczego
IV. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego
1. Czynniki podażowe i popytowe wzrostu
gospodarczego
2. Pojęcie popytu globalnego i podaży globalnej
3. Równowaga rynkowa, ekonomiczna a
wykorzystanie możliwości produkcyjnych
4. Marginalna skłonność do oszczędności i
konsumpcji
5. Pojęcie i znaczenie mnożnika inwestycyjnego i
akceleratora inwestycyjnego
6. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego w
Polsce
V. Wahania w gospodarce
1. Wahania, trendy i cykle ekonomiczne
2. Rodzaje cykli ekonomicznych
3. Klasyczny cykl koniunkturalny i jego fazy
4. Mierniki faz cyklu koniunkturalnego
5. Teorie przyczyn cykli koniunkturalnych
6. Deformacje współczesnego cyklu
koniunkturalnego - stagflacja
7. Recesja koniunkturalna i strukturalna
8. Kryzysy we współczesnej gospodarce
VI. Bezrobocie, polityka zatrudnienia i płac
1. Zasoby siły roboczej i ich elementy składowe.
2. Bezrobocie i jego rodzaje
3. Przyczyny bezrobocia
4. Rynek pracy. Płace a bezrobocie.
5. Narzędzia zwalczania bezrobocia
VII. Polityka fiskalna
1. Pojęcie i rodzaje polityki fiskalnej
2. Budżet państwa - istota, zasady i funkcje
3. Główne elementy dochodów i wydatków
budżetowych
4. Stopa opodatkowania i krzywa Laffera
5. Automatyczne, fiskalne stabilizatory koniunktury
6. Deficyt budżetowy i jego funkcje
7. Problem finansowania deficytu budżetowego
8. Dług publiczny i jego skutki
VIII. Narzędzia interwencji państwa w gospodarce podsumowanie (wykorzystanie m.in. zagadnień
polityki monetarnej i fiskalnej)
1. Ekonomiczne i społeczne funkcje państwa
2. Narzędzia interwencji;
3. Argumenty za i przeciw interwencji oraz szkoły
ekonomiczne z nimi związane.
IX. Handel zagraniczny i gospodarka światowa
1. Podmioty gospodarki światowej
2. Handel zagraniczny a rozwój gospodarczy
3. Bilans płatniczy i jego elementy
4. Kursy walutowe - rodzaje, znaczenie w gospodarce
5. Procesy integracyjne w gospodarce światowej
6. Powstanie EUGiW oraz Euro - przyczyny i skutki
7. Główne tendencje i problemy współczesnej gospodarki
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Ćwiczenie
obecność na określonej liczbie zajęć
aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach
kolokwium zaliczeniowe
Wykład
test wielokrotnego wyboru
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Literatura podstawowa
 Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego, E.
Kwiatkowskiego: Elementarne zagadnienia ekonomii.
PWN, Warszawa 2009.
 Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego, E.
Kwiatkowskiego: Podstawy ekonomii. PWN,
Warszawa 2011.
 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia.
PWN, Warszawa 2009.
 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia.
PWN, Warszawa 2009.
 P. Samuelson, Nordhaus: Ekonomia. T. I i II. PWN,
Warszawa 2009.
 R.E. Hall., J.B. Taylor: Makroekonomia (Teoria –
Funkcjonowanie, Polityka). PWN, Warszawa 2006.
 Praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego: Polityka
gospodarcza. PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 H.R. Varian: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 2009.
 Z. Fallenbuchl: Wstęp do analizy makroekonomicznej
gospodarki otwartej. Akademia Ekonomiczna,
Kraków 1995.
 A. Każmierczak:Polityka pieniężna w gospodarce
otwartej. PWN, Warszawa 2009.
 R.J. Barro: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 E.M. Pluciński: Makroekonomia gospodarki otwartej.
Elipsa, Warszawa 2001.
 Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego, E.
Kwiatkowskiego: Podstawy ekonomii: ćwiczenia,
zadania, problemy. PWN, Warszawa 2011.
 D. Begg, P. Smith: Ekonomia. Zbiór zadań. PWN,
Warszawa 2001.
 W. Stankiewicz: Historia myśli ekonomicznej. PWN,
Warszawa 2007.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Ekonomia społeczna ( konwersatorium)
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
I rok studia magisterskie uzupełniające dzienne
Rok studiów,
2 semestr
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Konwersatorium – 2 godz. tygodniowo.
(teaching methods) Całkowita liczba tygodni obejmująca konwersatorium – 15.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje – 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów dziennych.
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje – 15.
W ramach konwersatorium lektura literatury przedmiotu,
analiza aktów prawnych, danych statystycznych
Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz materiałów
empirycznych udostępnionych przez podmioty ekonomii
społecznej.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Joanna Lustig
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Umiejętność przedstawienia sposobów definiowania
Cele przedmiotu
(wskazane jest
ekonomii społecznej (w literaturze europejskiej zamiennie z
określenie celów
terminem ekonomia społeczna stosowane są również takie
jako
określenia jak : ekonomia obywatelska, ekonomia
efektów kształcenia solidarności, ekonomia społeczności lokalnej, gospodarka
i
społeczna, gospodarka obywatelska czy też gospodarka
kompetencji)
solidarna), umiejętność przeprowadzenia analizy cech
(objectives of the
wyróżniających ekonomię społeczną, umiejętność
course, preferably
scharakteryzowania funkcji przez nią spełnianych oraz
expressed in terms
umiejętność wskazania głównych źródeł finansowania
of
podmiotów ekonomii społecznej. Nadto nabycie wiedzy
learning outcomes
dotyczącej typowych dziedzin i form ekonomii społecznej, w
and competences)
tym przedsiębiorstw społecznych. Umiejętność analizy
aktów prawnych będących w Polsce podstawą działania
podmiotów ekonomii społecznej oraz znajomość informacji
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
statystycznych pozwalających określić tempo ich rozwoju w
naszym kraju. Nadmienić należy, iż przedmiotem rozważań
podejmowanych w ramach zajęć jest ekonomia społeczna
rozumiana jako specyficzna część gospodarki narodowej lub
gospodarki globalnej, a nie jako część analizy ekonomicznej
(ekonomii jako nauki).
Program przedmiotu :
Pojęcie, cechy oraz funkcje ekonomii społecznej.
Istota, cechy oraz formy przedsiębiorstwa społecznego.
Podmioty ekonomii społecznej w Polsce :
- organizacje pozarządowe ( pojęcie, cechy, funkcje oraz
klasyfikacja organizacji pozarządowych; historia
rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce; podstawy
prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych w Polsce; działalność pożytku
publicznego oraz wolontariat w Polsce; skala i kierunki
działania trzeciego sektora w Polsce; Rządowy Program
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005 – 2007
oraz jego kontynuacja w 2008 r.; założenia Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2009 – 2013; cele, priorytety oraz działania Strategii
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na
lata 2009 – 2015);
- sektor spółdzielczy (charakterystyka sektora
spółdzielczego w Polsce; analiza działalności wybranych
typów spółdzielni m.in. spółdzielni pracy i usług,
spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych,
spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
banków spółdzielczych);
- spółdzielnie socjalne (ramy prawne funkcjonowania
spółdzielni socjalnych w Polsce; kondycja sektora
spółdzielni socjalnych w Polsce);
- Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji
Społecznej (zasady tworzenia, obszary działania, formy
działań oraz finanse);
- Zakłady Aktywności Zawodowej (podstawy prawne oraz
początki funkcjonowania ZAZ w Polsce; źródła
finansowania ZAZ; problemy i potrzeby ZAZ);
- Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (idea i
specyfika TUW; istota i zasady wzajemności; aspekty
prawne funkcjonowania TUW; przegląd działalności i
charakterystyka TUW w Polsce).
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Cotygodniowa ocena pracy każdego studenta w ramach
konwersatorium na podstawie jego umiejętności
analizowania materiałów konwersatoryjnych, wyciągania z
nich wniosków oraz formułowania własnych opinii.
Końcowa ocena z konwersatorium uwzględniać będzie
również ocenę wygłoszonego przez studenta referatu.
1. BaczkoA., Ogrocka A., Społeczny kontekst rozwoju
lektur
(recommended
reading)
ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005 – 2007.
Raport z badań, Stowarzyszenie KLON/JAWOR,
Warszawa 2008.
2. Biernat A., Gumkowska M., Skrzypiec R., Kasprzak T.,
Jewdokimow M., Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej
w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie
KLON/JAWOR, Warszawa 2008.
3. Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery
rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, pod red.
A. Gizy – Poleszczuk, J. Hausnera, Wyd. Fundacja
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2008.
4. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu,
pod red. M. Rymszy, G. Makowskiego, M. Dudkiewicza,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
5. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla
rozwoju, pod red. P. Frączaka, J. J. Wygańskiego, Wyd.
Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych,
Warszawa 2008.
6. Szustek A., Polski sektor społeczny, Oficyna
Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2008.
7. “Trzeci sektor” – kwartalnik o problematyce
społeczeństwa obywatelskiego.
8. Zarządzanie organizacją pozarządową w UE. Wybrane
problemu, pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo
Naukowe “Śląsk”, Katowice 2009.
9. Ekomomia społeczna a rozwój, skrypt 1, pod red. J.
Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej w Krakowie.
10. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, skrypt 2,
pod red. J. Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej w Krakowie.
11. Finansowanie i otoczenie prawne ekonomii społecznej,
skrypt 3, pod red. J. Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej w Krakowie.
12. Przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Teoria i praktyka,
skrypt 4, pod red. J. Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej w Krakowie.
13. Wspieranie ekonomii społecznej, skrypt 5, pod red. J.
Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej w Krakowie.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Ekonomika mediów – konwersatorium
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
I rok
semester/trimester) I semestr
1 punkt ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 15 godz., konwersatorium
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 7 tygodni + 1 godz. x
1 tydzień
Metody realizacji przedmiotu:
- dyskusja
- przygotowanie projektu badawczego
- analizy studium przypadku
Zajęcia mają charakter konwersatorium realizowane
poprzez dyskusję na podstawie literatury przedmiotu jak i
przygotowanie
konkretnego
projektu
badawczego
dotyczącego ekonomicznej pozycji mediów na rynku.
Analizy sondażowe konkurencji rynkowej w wymiarze
lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Analizy struktur
organizacyjnych mediów masowych z różnych segmentów
rynku. Praktyczna analiza strategii marketingowych
wybranych mediów masowych.
Konsultacje: 2 godziny x 8 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii. Znajomość
Wymagania
struktury i funkcjonowania rynku medialnego w Polsce.
wstępne
(prerequisites)
Podstawowym celem przedmiotu jest charakterystyka
Cele przedmiotu
(wskazane jest
funkcjonowania rynku środków masowej informacji jako
określenie celów
segmentu rynku ekonomicznego. Poznanie zasad jego
jako
organizacji, specyfiki ekonomicznej poszczególnych jego
efektów kształcenia typów i rodzajów. Przedmiot bazuje zarówno na wiedzy
i
dotyczącej funkcjonowania całego systemu informacji, jego
kompetencji)
wybranych segmentów jak i aspektach prawnych
(objectives of the
organizacji środków masowej informacji. Kurs ma na celu
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
nabycie praktycznej wiedzy w zakresie praktycznej analizy
funkcjonowania
mediów
masowych
na
rynku
ekonomicznym zarówno w wymiarze segmentu medialnego
jak i konkretnego medium masowego.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z kolokwium (test pisemny), które
odbywa się w okresie poprzedzającym sesję
egzaminacyjną,
obecność na zajęciach,
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
zaliczenie praktycznego projektu badawczego.
.
- Dacko M., Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner.
Studium przypadku Warszawa 2007.
- Gmerek-Rajchel M., Formatowanie radia lokalnego. Toruń
2005.
- Jung, B. (red.): Media, komunikacja, biznes elektroniczny.
Warszawa 2001.
- Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny. Warszawa
2010.
- Katalog Mediów Polskich. Kraków 1995-2000.
- Kowalski, T.: Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty
działalności środków komunikowania masowego.
Warszawa 1998.
- Kowalski, T.: Między twórczością a biznesem.
Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce,
Warszawa 2008
- Kania, J.: Model działalności przedsiębiorstwa hurtu
prasowego. Szczecin 2000.
- Kowalski, T., Jung, B.: Media na rynku. Wprowadzenie do
ekonomiki mediów. Warszawa 2006.
- Mika, C.: Media masowe w europejskim prawie
wspólnotowym. Toruń 1999.
Nierenberg , B.: Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe.
Kraków 2011.
- Nierenberg, b.: Publiczne przedsiębiorstwo medialne,
determinaty, systemy, modele. Kraków 2007.
- Oleński, J.: Ekonomika informacji. Warszawa 2001.
- Sobczak, J.: Prawo środków masowej informacji. Prasa,
II B 12.
- Badanie rynku informacyjnego;
- Marketing na rynku środków masowego przekazu;
- Finansowa polityka redakcji; .
- Ekonomiczne podstawy pracy dziennikarskiej;
- Funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku
medialnego prasa, radio, telewizja, Internet;
- Analiza wybranego segmentu rynku prasowego. Zarówno
w wymiarze lokalno0regionalnym jak i ogólnokrajowym
radio,
telewizja.
Toruń
1999.
- Patrzałek, W.: Segmentacja rynku prasowego. Wrocław
2002.
- Patrzałek, W.: Elementy marketingu na rynku prasy.
Wrocław 2001.
- Żabiński, R.: Marketing na rynku prasowym. Warszawa
2010.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Erystyka i ortofonia - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semester/trimester) Rok II, semestr III
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
(teaching methods)
Metody realizacji przedmiotu:
prezentacja debat politycznych,
ćwiczenia warsztatowe dotyczące chwytów
erystycznych,
ćwiczenia ortofoniczne.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
dr Magdalena Ślawska
dr Maria Piekorz
Uczestniczenie w zajęciach: stylistyka i kultura języka
polskiego.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawowymi pojęciami z zakresu erystyki i ortofonii, z
istotą, funkcją i strukturą argumentacji, jak również
wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się
technikami argumentacyjnymi. Wykształcenie sprawności
komunikacyjnych z zakresu technik poprawnego tworzenia i
wygłaszania tekstów i umiejętności radzenia sobie oraz
wygrywania w sporach, debatach. Wykształcenie
świadomości dotyczącej wymowy, akcentowania i dykcji.
Wprowadzenia - czym jest retoryka, erystyka i
ortofonia.
Funkcje wypowiedzi, kompozycja wystąpienia, styl
przemówienia.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Erystyka i chwyty erystyczne.
Analiza medialnych debat i rozmów.
Wymowa a świadomość językowa użytkowników.
Poprawność wymawiania.
Język mówiony i język pisany.
Ćwiczenia ortofoniczne: ćwiczenia dotyczące
wymowy, prawidłowego oddychania.
Akcent i jego rodzaje.
Ćwiczenia intonacyjne i dykcyjne.
Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach,
kolokwium ustne.
Arystoteles: Retoryka, tłum. i oprac. H. Podbielski,
Warszawa 1988.
A. Budzyńska-Daca, J. Kwosek: Erystyka czyli o sztuce
prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera,
Warszawa 2009.
J. Bralczyk: Język propagandy politycznej w latach 90,
Warszawa 2003.
R. Fisher, W. Ury: Dochodząc do tak, Warszawa 1999.
M. Kochan: Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w
publicznych sporach. Kraków 2005.
M. Korolko: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny.
Warszawa 1998.
M. Oczkoś: Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i
faflunieniu, Warszawa 2007.
M. Poprawa: Telewizyjne debaty polityków jako przykład
dyskursu publicznego, Kraków 2009.
W. Pisarek: Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2001.
Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P.
Wilczek, Warszawa 2008.
Retoryka codzienności : zwyczaje językowe współczesnych
Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006.
M. Rusinek: Między retoryką a retorycznością, Kraków
2003.
Schopenhauer: Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów,
Warszawa 2003.
E. Szkudlarek-Śmiechowicz: Tekst w radiowej i
telewizyjnej debacie politycznej, Łódź 2010.
Sztuka perswazji, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków
2004.
B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik
do nauki emisji głosu. Kraków 2006.
E. Thiel: Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów,
Wrocław 1998.
B. Toczyska: Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2007.
B. Toczyska: Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego
mówienia, Gdańsk 2007.
E. Wierzbicka-Piotrowska: ABC dobrego mówcy, [w:]
Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać,
Warszawa 1994.
J. Ziomek: Retoryka opisowa, Wrocław 1990.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
EUROPEJSKA INTEGRACJA POLITYCZNA I
Nazwa przedmiotu
(course title)
GOSPODARCZA
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
I rok, II semestr studiów I stopnia (specjalność: europejska;
Rok studiów,
stacjonarne)
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady (30 h)
(teaching methods) Konsultacje (organizowane w indywidualnych przypadkach
w przypadku zaistnienia potrzeby)
Język wykładowy Język polski
(language of course)
dr Tomasz Kubin
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Umiejętność czytania (ze zrozumieniem) i pisania w języku
Wymagania
polskim oraz rozumienia ze słuchu mowy w języku polskim.
wstępne
(prerequisites)
Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej XX w.
oraz geografii Europy.
Wiedza na temat zagadnień zawartych w treści
Cele przedmiotu
(wskazane jest
merytorycznej przedmiotu (patrz część II B 12.) oraz
określenie celów
zrozumienie ich.
jako
Umiejętność przedstawienia, opisu i wyjaśnienia problemów
efektów kształcenia zawartych w treści przedmiotu oraz przedstawienia i obrony
i
własnych opinii na tematy składające się na treść
kompetencji)
przedmiotu.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Kategorie wstępne (funkcjonujące w literaturze
Treści
przedmiotu ro-zumienie m.in. takich pojęć jak integracja,
merytoryczne
integracja gospodarcza, etapy procesu integracji i ich
przedmiotu
(course contents)
wyznaczniki).
2. Geneza procesu integracji zachodnioeuropejskiej po II
wojnie światowej.
3. Geneza, powstanie, traktaty założycielskie, cele, środki
ich rea-lizacji, rozwój, skład członkowski Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
4. Geneza i najważniejsze postanowienia Traktatu o Unii
Europej-skiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
5. Integracja europejska w latach 90-tych XX w. i traktaty
rewizyj-ne TUE i TWE (Traktat z Amsterdamu i Traktat z
Nicei). Traktat z Lizbony.
6. Skład, sposób powoływania, kompetencje organów Unii
Euro-pejskiej.
7. Struktura i charakter prawny UE – przed oraz po wejściu
w ży-cie Traktatu z Lizbony – porównanie.
8. Źródła prawa obowiązującego w UE, zasady ogólne prawa
UE, wykładnia prawa UE.
9. Cele i ogólne zasady integracji gospodarczej, wspólne
polityki UE.
10. Proces integracji walutowej i powołanie Unii
Gospodarczej i Walutowej (korzyści i koszty z
wprowadzenia wspólnej waluty, proces tworzenia UGiW,
kryteria konwergencji, Pakt Stabilizacji i Wzrostu, Polska a
UGiW).
Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, przeprowadzony
w sesji egzaminacyjnej po II semestrze studiów, trwający ok.
2 h. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie
zaliczenia z ćwiczeń z przedmiotu integracja europejska.
1. J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej z
uwzględ-nieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2011
2. J. Barcz: Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa
2008
3. J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia
syste-mowe, Warszawa 2003
4. K. A. Wojtaszczyk (red.): System instytucjonalny Unii
Europej-skiej, Warszawa 2005
5. Red. M. Cini: Unia Europejska. Organizacja i
funkcjonowanie, Warszawa 2007
6. J. Barcz, E. Kawecka – Wyrzykowska, K. MichałowskaGory-woda: Integracja europejska, Warszawa 2007
7. A. Nowak, D. Milczarek (red.): Europeistyka w zarysie,
Warsza-wa 2006
8. K. Łastawski: Od idei do integracji europejskiej,
Warszawa 2004
9. T. Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii
walutowej w
Europie, Katowice 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Europejskie media i komunikowanie - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
II rok
Rok studiów,
II semestr (letni)
semestr
(year of study,
zaoczne
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 10 godz. ćwiczeń
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
dyskusja
prezentacje multimedialne
elementy samokształcenia
elementy aktywizujące
Zajęcia mają charakter konwersatorium w oparciu o
przygotowywane przez studentów propozycje ujęcia
problemów
z
zakresu
europejskiej
przestrzeni
komunikowania. Uzupełnieniem tekstów źródłowych są
treści podręcznikowe oraz filmy dokumentalne związane z
omawianymi zagadnieniami. Zajęcia prowadzone są z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Konsultacje: 2 godz. x 5 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Agnieszka Turska-Kawa
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu komunikowania masowego.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
- ujęcie procesów komunikowania z punktu widzenia
Cele przedmiotu
(wskazane jest
globalizacji, tendencji rozwojowych, uwarunkowań
określenie celów
politycznych,
jako
- analiza roli mediów w procesie integracji europejskiej
efektów kształcenia - rola agencji informacyjnych oraz fotograficznych w
i
komunikowaniu międzynarodowym
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
II B 12.
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. Globalizacja i jej wpływ na procesy komunikowania
międzynarodowego.
2. Globalizacja i jej wpływ na sferę kultury.
3. Światowe agencje informacyjne i ich rola w
komunikowaniu międzynarodowym.
4. Globalne telewizyjne stacje informacyjne –
uniwersalizacja treści czy nowy imperializm
informacyjny? ( CNN International, BBC World,
France 24, Al Jazeera)
5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu komunikowania
międzynarodowego – najważniejsze wyzwania i
zagrożenia: polityczne, demograficzne, ekonomiczne,
nierównomierny rozwój.
6. Zewnętrzne uwarunkowania procesu komunikowania
międzynarodowego - scenariusze na najbliższą
przyszłość.
7. Medialne podziały świata (przestrzenie medialne) i
ich konsekwencje dla międzynarodowej wymiany
informacji.
8. Światowe agencje fotograficzne –granice obiektywu.
9. Rola mediów w procesie integracji europejskiej.
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z pracy semestralnej (realizowane w
trakcie całego semestru),
obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1
nieobecność studenta),
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
1. Media a integracja europejska, (red.) T. SasińskaKlas, A. Hess, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielońskiego, Kraków 2004, ss. 67-94.
2. J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz,
Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996, ss. 107141.
3. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe,
Wydawnictwo naukowe PWN, 2005.
4. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i
biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa
2001.
5. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe,
Wrocław 2002.
6. J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa
2001.
7. W. Dudek, Międzynarodowe regulacje działalności
środków masowego przekazu, Katowice 1992.
8. Komorowski, Media za granicą. Agencje prasowe,
dzienniki i tygodniki. [w:] Z.Bauer, E. Chudziński
(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
9. Systemy telewizyjne na świecie, [w:] Studia z teorii
komunikowania masowego, pod red. B. Dobek –
Ostrowskiej, Wrocław, 1999.
10. R. Bartoszcze, L. Słupek, Telewizja – dobro kultury
czy element rynku. Transformacja telewizji
publicznych w krajach Unii Europejskiej, Rzeszów,
2001.
11. R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach
Unii Europejskiej, Kraków, 1997.
12. R. Bartoszcze, Rada Europy a wolność wypowiedzi,
Kraków, 1999.
13. K. Doktorowicz, Europejska telewizja publiczna.
Zmiana modelu w Europie Zachodniej, Katowice,
1995.
14. A. Komorowski, Media za granicą. Agencje
prasowe, dzienniki i tygodniki. [w:]
15. Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera,
E. Chudzińskiego, Kraków, 2000
16. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku.
Wprowadzenie do ekonomiki mediów,
Warszawa
2006 (rozdział IV – VIII).
17. L. Słupek, Media publiczne w Unii Europejskiej [w:]
Media, władza, prawo, pod red. M. Magoskiej,
Kraków 2005.
18. Systemy telewizyjne na świecie, [w:] Studia z teorii
komunikowania masowego, pod red. B. Dobek –
Ostrowskiej, Wrocław, 1999.
19. J. Keane, Media a demokracja, Aneks, Londyn 1992.
20. Z. Oniszczuk, Największe koncerny medialne świata,
ZP 1-2/1993.
21. Z. Oniszczuk, Przemiany w mediach austriackich, ZP
3-4/1993
22. R. Wojdan – Jaskulska, Chaos we włoskim eterze
trwa, ART. 1-2/1993.
23. R. Filas, Przemiany mediów skandynawskich w
latach osiemdziesiątych, ZP 3-4/1992
24. Media w postkomunistycznych krajach Europy
Środkowej, ZP 3-4/1991.
25. J. Mond, A. Kwiatkowska – Viatteau, Zmiany w
sytuacji mediów w krajach komunistycznych i
postkomunistycznych, ZP 3-4/1992
26. V. Holina, O systemie środków komunikacji masowej
w Słowacji, ZP 1-2/1993.
27. E. Alfandari, Przemiany w mediach bułgarskich, ZP
1-2/1993.
28. L.P. Jewsiejewa, Media w Rosji, ZP 3-4,1993.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II B 14.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Europejska myśl polityczna XIX i XX w.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Studia stacjonarne- magisterskie uzupełniające: I rok, II
Rok studiów,
semestr.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Dominującą metodą jest analiza tekstów i ich interpretacja.
(teaching methods) Wykład:15 g
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Prof. dr hab. Wojciech Kaute
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii polityki.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
europejskim dziedzictwem myślenia o polityce w
określenie celów
odniesieniu do XIX i XX w. Przedmiot skoncentrowany jest
jako
również na zaprezentowaniu głównych doktryn politycznych
efektów kształcenia tego okresu a mianowicie: liberalizmu, konserwatyzmu czy
i
marksizmu. Analiza tekstów źródłowych umożliwia
kompetencji)
poznanie najważniejszych współczesnych myślicieli
(objectives of the
obecnych w tradycji zachodniej, w aspekcie refleksji nad
course, preferably
szeroko rozumianą sferą polityczności.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
1. Liberalizm.
merytoryczne
2. Konserwatyzm.
przedmiotu
(course contents)
3. Marksizm.
4. Nauczanie społeczne papiestwa (od Leona XIII do Jana
Pawła II).
5. Neoliberalizm, libertarianizm, komunitaryzm, feminizm.
Podstawowym kryterium zaliczenia konwersatorium jest
Metody oceny
(assessment
aktywność na zajęciach oraz praca semestralna.
methods)
Spis zalecanych
Literatura:
M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po
lektur
(recommended
reading)
czasy współczesne, Gdańsk 1998.
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków
1999.
Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod
red. K. Chojnickiej i W. Kozuba-Ciembroniewicza, Kraków
2000.
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Kraków
1998.
P. Loubier, Myśl społeczna Kościoła Katolickiego od Leona
XIII do Jana Pawła II, Warszawa-Kraków, 1987.
H. Olszewski, Słownik twórców, Poznań 1998.
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Warszawa 1985.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993.
F. Hayek, Drogi do zniewolenia, Kraków 1996.
R. Legutko, Spory o kapitalizm, Kraków 1994.
A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?,
Wrocław 2001.
Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków
1999.
P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.
B. Szlachta, Konserwatyzm, Z dziejów myślenia o polityce,
Kraków-Warszawa 1998.
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Pod red. R.
E. Goodina i Ph. Petita, Warszawa 1998.
Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn
politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i
filozofię. Opracował zespół: Wł. Biernacki, K. Chojnicka, M.
Jaskólski, B. Szlachta, M. Waldenberg, Kraków 1994.
J. Justyński: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn
polityczno-prawnych, Toruń 1994.
R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.
Komunitarianie. Wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak,
Warszawa 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II B 14.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Europejska myśl polityczna XIX i XX w.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Studia stacjonarne – magisterskie uzupełniające: I rok, II
Rok studiów,
semestr.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Dominującą metodą jest analiza tekstów i ich interpretacja.
(teaching methods) Ćwiczenia: 15 g.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
dr Tomasz Słupik
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii polityki.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
europejskim dziedzictwem myślenia o polityce w
określenie celów
odniesieniu do XIX i XX w. Przedmiot skoncentrowany jest
jako
również na zaprezentowaniu głównych doktryn politycznych
efektów kształcenia tego okresu a mianowicie: liberalizmu, konserwatyzmu czy
i
marksizmu. Analiza tekstów źródłowych umożliwia
kompetencji)
poznanie najważniejszych współczesnych myślicieli
(objectives of the
obecnych w tradycji zachodniej, w aspekcie refleksji nad
course, preferably
szeroko rozumianą sferą polityczności.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
5. Liberalizm.
merytoryczne
6. Konserwatyzm.
przedmiotu
(course contents)
7. Marksizm.
8. Nauczanie społeczne papiestwa (od Leona XIII do Jana
Pawła II).
5. Neoliberalizm, libertarianizm, komunitaryzm, feminizm.
Podstawowym kryterium zaliczenia konwersatorium jest
Metody oceny
(assessment
aktywność na zajęciach oraz praca semestralna.
methods)
Spis zalecanych
Literatura:
M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po
lektur
(recommended
reading)
czasy współczesne, Gdańsk 1998.
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków
1999.
Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod
red. K. Chojnickiej i W. Kozuba-Ciembroniewicza, Kraków
2000.
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Kraków
1998.
P. Loubier, Myśl społeczna Kościoła Katolickiego od Leona
XIII do Jana Pawła II, Warszawa-Kraków, 1987.
H. Olszewski, Słownik twórców, Poznań 1998.
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Warszawa 1985.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993.
F. Hayek, Drogi do zniewolenia, Kraków 1996.
R. Legutko, Spory o kapitalizm, Kraków 1994.
A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?,
Wrocław 2001.
Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków
1999.
P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.
B. Szlachta, Konserwatyzm, Z dziejów myślenia o polityce,
Kraków-Warszawa 1998.
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Pod red. R.
E. Goodina i Ph. Petita, Warszawa 1998.
Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn
politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i
filozofię. Opracował zespół: Wł. Biernacki, K. Chojnicka, M.
Jaskólski, B. Szlachta, M. Waldenberg, Kraków 1994.
J. Justyński: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn
polityczno-prawnych, Toruń 1994.
R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.
Komunitarianie. Wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak,
Warszawa 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Europejska polityka społeczna
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr III, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja
(teaching methods) moderowana,
prezentacja,
analiza
dokumentów
strategicznych, aktów prawnych, forma referatu.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Ewelina Wiszczun, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
- zdobycie wiedzy na temat europejskiej polityki społecznej:
określenie celów
zakresu polityki społecznej, barier i możliwości rozwoju
jako
polityki
społecznej,
czynników
dynamizujących
i
efektów kształcenia ograniczających politykę społeczną,
i
-zdobycie wiedzy na temat instrumentów realizacji
kompetencji)
europejskiej polityki społecznej: prawnych, polityczno(objectives of the
koordynacyjnych, finansowych,
course, preferably
-zdobycie wiedzy na temat wybranych koncepcji
expressed in terms
teoretycznych europejskiej polityki społecznej: koncepcja
of
państwa opiekuńczego „welfare state”, reformy,
learning outcomes
państwa opiekuńczego, modelu aktywnej polityki społecznej
and competences)
-zdobycie wiedzy na temat procesu starzenia się społeczeństw
w Europie i ich konsekwencji dla polityki społecznej,
- zdobycie wiedzy na temat europejskiej polityki zatrudnienia
i rynku pracy: teoretyczne aspekty problematyki zatrudnienia,
koncepcja „flexicurity”, charakterystyka rynku pracy w
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
wybranych krajach europejskich
- zdobycie wiedzy na temat koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu(CSR)
-zdobycie wiedzy na temat problematyki związanej z
poziomem życia, kwestią ubóstwa i wykluczenia
- zdobycie wiedzy na temat sposobu adaptacji ekonomii
społecznej w wybranych krajach europejskich
- zdobycie wiedzy na temat gospodarki społecznej w
wybranych krajach europejskich
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Charakterystyka europejskiej polityki społecznej
Zakres polityki społecznej
Bariery i możliwości rozwoju polityki społecznej
Czynniki dynamizujące i ograniczające politykę
społeczną
2. Instrumenty realizacji polityki społecznej
Instrumenty prawne
Instrumenty polityczno-koordynacyjne
Instrumenty finansowe
3. Wybrane koncepcje teoretyczne europejskiej polityki
społecznej
Koncepcja państwa opiekuńczego „welfare state”
Próba reformy państwa opiekuńczego
Model aktywnej polityki społecznej
4. Polityka zatrudnienia i rynku pracy
Teoretyczne aspekty problematyki zatrudnienia i rynku
pracy – koncepcja „flexicurity”
Charakterystyka rynku pracy w wybranych krajach
europejskich
5. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu(CSR)
6. Problematyka związana z poziomem życia, kwestią
ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych
krajach europejskich.
7. Sposób adaptacji koncepcji ekonomii społecznej i
gospodarki społecznej w wybranych krajach
europejskich
8. Proces starzenia się społeczeństw w Europie i ich
konsekwencji dla polityki społecznej
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, ocena wygłoszonego
referatu
Literatura:
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
Wyd. PWE Warszawa 2009r.
W. Anioł, Europejska polityka społeczna : implikacje dla
Polski, Wyd. IPS UW , Aspra Warszawa 2003r.
G. Esping- Andersen, Społeczne podstawy gospodarki
postindustrialnej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010r.
J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w UE: wpływ na
politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw
członkowskich, Wyd. Scholar, Warszawa 2003r.
M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna, o
przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyd. WSP TWP
Warszawa 2009r.
M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie.
analiza porównawcza, Difin SA, Warszawa 2010r.
L. Jodkowska , Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech,
Wyd. Difin, Warszawa 2009r.
M. Lavalette A.Prat, Polityka społeczna , Teorie pojęcia
problemy, Wyd. Difin, Warszawa 2010r.
M. Rymsza, W stronę aktywnej polityki społecznej, Wyd.
ISP, Warszawa 2003r.
J. Wiśniewski, Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu
polityki społecznej w latach
1993-2003,, Wyd. Aspra
Warszawa 2005r.
K. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce –definicje,
zastosowania, oczekiwania, wątpliwości
www.ekonomiaspoleczna.pl
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka w polityce. Wykład i ćwiczenia.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Studia stacjonarne (MUD): I rok, I semestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń dominującą
(teaching methods) metodą jest analiza tekstów i ich interpretacja.
Wykład: 30 g.
Ćwiczenia: 15 g.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Prof. dr hab. Wojciech Kaute – wykład
Imię i nazwisko
Dr Tomasz Słupik – ćwiczenia
wykładowcy
(name of lecturer)
Mgr Agnieszka Turoń - ćwiczenia
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii polityki.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami
Cele przedmiotu
(wskazane jest
współczesnej filozofii i – związanej z nią – etyki polityki,
określenie celów
jak również klasycznych kierunków refleksji politycznej.
jako
Podstawowym zadaniem jest rozpoznanie inspiracji
efektów kształcenia filozoficzno-etycznej dla współczesnej refleksji o polityce i
i
etyce. Ma ono ułatwić zrozumienie oraz orientację w
kompetencji)
obszarze kluczowych dla zachodniej debaty politycznej idei i
(objectives of the
wartości.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
1. Filozofia, metafizyka, myślenie „pierwsze”.
merytoryczne
2. Etyka. Filozofia a etyka. Etyka opisowa. Etyka
przedmiotu
(course contents)
normatywna. Metaetyka.
3. Filozofia, etyka i polityka w ujęciu starożytności
(Sokrates, Platon, Arystoteles).
4. Etyka chrześcijańska; św. Tomasz z Akwinu,
neotomizm; nauka społeczna Kościoła Katolickiego
(od Rerum Novarum do Centesimus Annus).
5. Przełom nowożytny; Th. Hobbes; jednostka „wilk”.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
6. J. Locke; jednostka „zwierzę-właściciel”; podstawy
etyki liberalizmu.
7. Oświecenie; etyka a polityka w myśli J. J. Rousseau;
ideały 1989.
8. Kant i jego nauka o moralności. Etyka a polityka w
myśli socjaldemokracji (klasycznej i współczesnej);
A. Giddens.
9. Etyka a polityka w myśli neoliberalnej.
10. Pochwała absolutnej wolności jednostki;
libertarianizm.
11. W stronę dobra wspólnoty; komunitaryzm.
12. Świat symulakrów. Etyka i polityka w myśli
postmodernistycznej.
13. Etyka, polityka a ekologia.
14. Etyka i polityka w myśli feministycznej.
15. Etyka i polityka wobec zjawiska terroryzmu.
Podstawowym kryterium zaliczenia ćwiczeń z tego właśnie
przedmiotu jest kolokwium. Po uzyskaniu zaliczenia student
przystępuje do egzaminu w formie ustnej, którego termin jest
wyznaczony na ostatnim wykładzie w danym semestrze.
1. Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów
źródłowych, red D. Pietrzyk Reeves, B. Szlachta,
Kraków 2003
2. Marcin Król, Filozofia polityki, Kraków 2009.
3. Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityki,
Warszawa 2009
4. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red.
R. E. Goodin, Ph. Petit, Warszawa 1998.
5. Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, red. W.
Bernacki, K. Chojnicka, M. Jaskólski, B. Szlachta,
Kraków 2000
6. J. M Kelly, Historia zachodniej teorii prawa,
Kraków 2006
7. L. Strauss, J Cropsey, Historia filozofii politycznej,
Warszawa 2010
8. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu,
Kraków 1994
9. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii
moralności, Warszawa 1996
10. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Historia filozofii
moralności od Homera do XX wieku, Warszawa 1995
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
Historia instytucji politycznych (wykład i ćwiczenia)
Nazwa przedmiotu
(course title)
HIP
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
zaawansowany
Poziom przedmiotu
(level of course)
drugi rok studiów magisterskich uzupełniających, semestr
Rok studiów,
zimowy
semestr
(year of study,
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
5
Metody nauczania
(teaching methods) Wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin, zajęcia co dwa
tygodnia, (7 wykładów i 7 ćwiczeń), całkowita liczba
tygodni 7
-
-
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
Wykład wybranych zagadnień podstawowych z
wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
(wyjaśnianie)
Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem
następujących metod:
metoda opisująca, wyjaśnienie
dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia
rozwiązywanie problemów poprzez pracę
samodzielną bądź w grupie poprzez rekonstrukcję
wydarzeń historycznych i innych uwarunkowań
wpływających na działanie instytucji politycznych
wizualizacja uwarunkowań historycznych powstania
i działania instytucji politycznych, porównanie
różnych modeli instytucji i ich wpływu na
współczesne modele (prezentacja multimedialna,
inscenizacja)
Język polski
dr Małgorzata Lorencka
Słuchacz powinien posiadać znajomość historii Polski oraz
historii powszechnej a także wiedzy z zakresu
funkcjonowania państwa i systemów politycznych.
Słuchacz nabywa następującą wiedzę, umiejętności i
kompetencje w wyniku zaliczenia przedmiotu:
-
poznaje podstawowe pojęcia odnoszące się do instytucji
politycznych oraz definiuje i rozróżnia podstawowe
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
modele ustrojowe od okresu feudalizmu po czasy
nowożytne;
ma wiedzę na temat kierunków ewolucji historii
instytucji politycznych ukształtowanych w obszarze
cywilizacji euroamerykańskiej w aspekcie społecznoekonomicznym, politycznym i prawnym;
- poznaje specyfikę historii polskich instytucji
politycznych od okresu demokracji szlacheckiej oraz
instytucji ustanowionych na ziemiach polskich w XIX i
XX wieku;
potrafi operować wielkimi modelami ustrojowymi i
dokonywać ich komparatystyki z perspektywy
krytycznego ujęcia instytucji politycznych jako
zbioru ich narodowych historii;
- potrafi prezentować i oceniać wpływ uwarunkowań
socjokulturowych i socjoekonomicznych na kształt i
funkcjonowanie instytucji politycznych;
- umie dokonać analizy działania instytucji
politycznych od okresu feudalizmu po XX wiek w
sferze cywilizacji euroamerykańskiej oraz ich
oddziaływania na innych kontynentach
- ma szacunek dla instytucji politycznych powstałych
w różnych epokach historycznych i w odmiennych
kulturach;
potrafi świadomie uczestniczyć w życiu
publicznym oraz ma świadomość konieczności
uzupełniania wiedzy w wymiarze interdyscyplinarnym
-
II B 12.
II B 13.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i
zasadami funkcjonowanie instytucji politycznych w różnych
modelach ustrojowych (monarchia stanowa, monarcha
absolutna, państwo liberalne, reżimy autorytarne i totalitarne,
postabsolutyzm, państwo demokratyczne) w perspektywie
historycznej i porównawczej w sferze cywilizacji
euroamerykańskiej i ich oddziaływania na inne kontynenty.
Po zrealizowaniu modułu student powinien posiadać
umiejętność rozumienia uwarunkowań określających kształt
i funkcjonowanie instytucji politycznych w
ujęciu
krytycznym i porównawczym.
W trakcie realizacji modułu będzie zwracana uwaga na
specyfikę historii polskich instytucji politycznych na tle
europejskim.
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
egzamin pisemny (pytania w formie testu otwartego
przygotowane przez koordynatora przedmiotu na
zakończenie semestru, czas trwania egzaminu: 45
minut);
ćwiczenia:
kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru
obejmujące pytania otwarte z zakresu wiedzy i
umiejętności określonych w efektach kształcenia
niniejszego modułu (czas trwania 45 minut);
dyskusje moderowane przez prowadzącego zajęcia w trakcie ćwiczeń prowadzący zadaje pytania,
sprawdzając wiedzę opisaną w efektach kształcenia.
Jeśli słuchasz nie dysponuje wystarczającą wiedzą,
musi dane zagadnienie zaliczyć w trakcie konsultacji
rozwiązywanie problemów – w czasie ćwiczeń
prowadzący zadaje pytanie problemowe albo
zadania, które słuchacze rozwiązują samodzielnie
albo w grupach (na ocenę), analizując i oceniając
teoretyczne (analiza aktów prawnych) i praktyczne
wymiary danego zagadnienia (skutki);
ocena prezentacji multimedialnej - prezentacja i
wizualizacja
szerokiego
kontekstu
działania
poszczególnych
instytucji
politycznych,
sprawdzająca
umiejętności
oceny
wpływu
uwarunkowań
socjokulturowych
i
socjoekonomicznych na kształt i funkcjonowanie
instytucji politycznych
1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów
państwowych, Gdańsk 1998.
2. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J.
Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór
tekstów źródłowych, Poznań 2004.
3. A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1997,
Warszawa 2001.
4. S. Grodziński, Porównawcza historia ustrojów
państwowych, Kraków 1998.
5. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i
prawa, Warszawa 1994.
6. T. Maciejowski, Historia powszechna ustroju i
prawa, Warszawa 2000.
7. R. Backer, Totalitaryzm, Toruń 1992.
8. R. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław
1974.
9. R. Eatwell, Faszyzm. Historia, Poznań 1999.
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Cele przedmiotu
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Metody oceny
Spis zalecanych
lektur
Historia polityczna Polski XX wieku
ćwiczenia
obowiązkowy
podstawowy
I rok studiów I stopnia, I semestr
W ramach ćwiczeń zajęcia prowadzone są metodą analizy historycznej na
bazie literatury przedmiotu w wymiarze 2 godzin tygodniowo (łącznie 30
godzin).
polski
Dr Elżbieta Pioskowik
Znajomość historii Polski i świata XX wieku na poziomie absolwenta
Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym.
Student winien nabyć umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej
wydarzeń i syntezy procesów historycznych, jakie zachodziły w Polsce w
XX wieku.
W ramach ćwiczeń omawiany jest problem kształtowania się granic II
Rzeczpospolitej, ewolucja jej systemu politycznego (ze szczególnym
uwzględnieniem genezy i następstw przewrotu majowego), sprawa
polska na arenie międzynarodowej w latach II wojny światowej w
kontekście polityki zagranicznej władz RP na emigracji i stanowiska
mocarstw wobec kwestii polskich granic i rządu, wprowadzenie systemu
tzw. realnego socjalizmu w Polsce, specyfika „polskiego stalinizmu”;
geneza , przebieg i następstwa kryzysów społeczno-politycznych w PRL
(kryzys 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-81), przyczyny upadku tzw.
realnego socjalizmu w Polsce; bilans II RP i PRL pod względem dorobku
w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki.
Student jest oceniany na podstawie aktywności na zajęciach, wskazującej
na znajomość faktografii, a także rozumienie przyczyn i charakteru
procesu przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych, jakie
dokonały się w Polsce w XX wieku. Wymagana jest obecność na
zajęciach (dopuszczalna jedna absencja).
Ocena jest dokonywana po ostatnich zajęciach w semestrze.
1/ Ajnenkiel A., Polskie konstytucje 1791-1997, Warszawa 2001.
2/ Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2003.
3/ Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
4/ Tegoż, Polska – losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
5/ Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Warszawa
1992.
6/ Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Lublin
1989.
7/ Tejże, Polska 1944-1956. Między wyzwoleniem a zniewoleniem,
Londyn 1996.
8/ Landau Z., Tomaszewski J., Polska w Europie i świecie 1918-1939,
Warszawa 1980.
9/ Łuczak C., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.
10/ Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2005.
11/ Tegoż, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez
socjalizm,
Pznań 2003.
12/ Roszkowski A., Najnowsza historia Polski 1914-2002, t. 1-3,
Warszawa 2003.
13/ Słabek H., Spór o PRL, Kraków 1996.
14/ Zaremba P., Historia dwudziestolecia 1918-1939, t. 1-2, Paryż 1981.
15/ Zieliński H., Historia Polski 1914-1939, Warszawa 1983.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu HISTORIA PRASY, RADIA i TELEWIZJI - wykład
(course title)
HPRT
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy (compulsory / obligatory),
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu podstawowy,
(level of course)
poziom pierwszy,
Rok studiów,
rok I, semestr drugi, studia stacjonarne,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6 /w tym 3 – praca własna studenta, obejmująca
Liczba punktów
(number of credits) przygotowanie do egzaminu/
Metody nauczania 30 godz. wykładów z historii mediów na tle historii, historii
(teaching methods) kultury i historii literatury, które student wykorzysta
efektywnie na ćwiczeniach
Język wykładowy język polski
(language of course)
Anna Mielczarek, dr nauk human.
Imię I nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student przystępując do zajęć z historii prasy, radia i
Wymagania
telewizji dysponuje zdobytą w szkole średniej i na
wstępne
(prerequisites)
wcześniejszych latach studiów wiedzą z zakresu historii
politycznej, historii kultury oraz historii literatury, potrafi
więc kojarzyć procesy i związki zachodzące między tymi
dyscyplinami a historią mediów.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Dydaktyka historii prasy, radia i telewizji ma zbudować
wiedzę studentów w zakresie zjawisk prasowowydawniczych. Przychodzący do nas studenci dysponują już
znaczną wiedzą z zakresu historii politycznej, historii kultury
i historii literatury. Sprawą nadrzędną będzie więc
uchwycenie ogólnych prawidłowości i zależności między
tymi dyscyplinami a historią mediów. Zdobyta w ten sposób
wiedza, poparta literaturą przedmiotu, powinna być na tyle
obszerna, by studenci mogli zjawiska prasowe w
poszczególnych okresach historycznych czy
historycznoliterackich oceniać na zasadzie przyczyn i
skutków.
Kształtowanie się procesu informacji w Europie i w
Polsce: epizody „prasowe” w Rzymie i Chinach; pierwsze
próby zaspokajania informacji; czynniki sprawcze rozwoju
prasy, stała poczta; kontrola nad prasą; pierwsze druki
ulotne; „Polnische Nouvellen”; „Merkuriusz Polski”.
Etapy rozwojowe mediów w Polsce: podział historii prasy
na okresy: wstępny; 1661-1815/20 (prasa staropolska, prasa
saska, prasa stanisławowska, prasa Sejmu Czteroletniego,
prasa Insurekcji Kościuszkowskiej, prasa porozbiorowa);
1820-1963 -rola Warszawy(1815-23), Wilna (1815-22),
Krakowa ( po 1831 r.), Poznania (w l. 40-tych); 1864-1918 –
uwzględniając sytuację w zaborach podział na prasę
pozytywistyczną, prasę modernistyczną, prasę polityczną;
okres II Rzeczypospolitej (prasa ogólnoinformacyjna i
polityczna, czasopiśmiennictwo, prasa mniejszości
narodowych); prasa w czasie wojny i okupacji (prasa
konspiracyjna wychodząca w kraju, prasa emigracyjna).
Ekonomiczne, polityczne i kulturalne warunki rozwoju
prasy w Polsce w l. 1661-1815/20: sytuacja po upadku
„Merkuriusza”; zjawiska prasowe do 1729 roku; prasa saska
/1729-1763/: przywilej prasowy dla pijarów, najważniejsze
tytuły prasowe; prasa oświeceniowa /1764-1795/: rola
literatury, teatru, sztuki, wydawnictw, rola mecenasów,
przywilej dla S. Łuskiny, charakterystyka „Gazety
Warszawskiej”; typologia „literatury periodycznej: gazety i
czasopisma „zbiorowe”, czasopisma uczone, czasopisma
moralne; przegląd tytułów europejskich; charakterystyka
„Monitora”, „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”,
„Pamiętnika Politycznego i Historycznego”; prasa Sejmu
Czteroletniego; ostatnie lata Rzeczypospolitej szlacheckiej,
prasa insurekcji kościuszkowskiej, sytuacja prasy w
pierwszych latach po rozbiorach.
Literatura periodyczna w XVIII w.: typologia prasy
(”zbiorowe, uczone i moralne); nowoczesne gazety
angielskie i francuskie – charakterystyka wybranych tytułów
; tendencje rozwojowe prasy amerykańskiej (lokalność).
Tendencje rozwojowe prasy w XIX wieku: warunki
społeczne, ekonomiczne, techniczne i prawne; nowe formuły
prasowe: prasa sensacyjna, gazety niedzielne; powstanie
agencji informacyjnych; wiek „The Times”’a w Anglii;
charakterystyka „starych” tytułów i tzw. „nowej prasy”; rola
E. de Girardin’a, A. Dutaq’a i P. Millauda dla prasy
francuskiej, działalność prasowo-wydawnicza J.G. Benneta i
J. Pulitzera.
Czynniki sprawcze i hamujące rozwój prasy w Polsce
oraz polityczne i kulturalne jej znaczenie w życiu narodu
w l. 1820-1863: Królestwo: kulturotwórcza rola salonów,
rynek wydawniczo-księgarski, cenzura, najważniejsze tytuły:
„Gazeta Codzienna Narodowa i Obca”, „Gazeta
Warszawska”, „Gazeta Korespondenta”, „Kurier Polski” i
inne; Wolne Miasto Kraków: ośrodki koncentrujące życie
kulturalne Krakowa, drukarnie, księgarnie, cenzura,
najważniejsze tytuły prasowe: „Gazeta Krakowska”,
„Tygodnik Krakowski” i inne; Poznańskie: salony, rynek
wydawniczy, najważniejsze tytuły, wyjątkowa rola
„Tygodnika Literackiego”.
Prasa emigracyjna: 1832-1836 – ukształtowanie się
stronnictw i ich organów prasowych; 1837-1849 – okres
szczytowy w rozwoju prasy emigracyjnej; 1850-1862 –
kryzys czasopiśmiennictwa po klęsce demokracji; powolne
odradzanie się tytułów; prasa emigracji postyczniowej.
Prasa pozytywistyczna: tendencje pozytywistyczne w
Galicji; pozytywizm w Wielkopolsce; Warszawa po 1864 r.:
rola zebrań towarzyskich, instytucje, prawo prasowe w
Królestwie, prasa – dynamiczny rozwój tytułów;
charakterystyka poszczególnych pism wg podziału na:
dzienniki (”Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny”,
„Gazeta Warszawska”, „Gazeta Polska”, „Wiek” i in.),
czasopisma społeczno-polityczne (”Przegląd Tygodniowy”,
„Prawda”, „Niwa”), czasopisma kulturalne (”Tygodnik
Ilustrowany”, „Kłosy”, „Wędrowiec”), czasopisma kobiece
(”Tygodnik Mód”, „Bluszcz”, Świt”), czasopisma
pedagogiczne i dziecięce, czasopisma naukowe (”Biblioteka
Warszawska”, „Ateneum”), czasopisma fachowe.
Prasa modernistyczna: przedpole Młodej Polski
(”Wędrowiec”); okres I: „Życie” pod red. Z. Przesmyckiego
i „Świat” pod red. Z. Sarneckiego; okres II: „Życie”
krakowskie –trzy fazy w rozwoju pisma związane z trzema
osobowościami.: L. Szczepańskim, A. Górskim i S.
Przybyszewskim oraz „Chimera” Z. Przesmyckiego i
„Krytyka” Feldmana; okres III: „Witeź”, „Sfinks”.
Prasa II Rzeczypospolitej: mnogość tytułów; prawo
prasowe; podział prasy na ogólnoinformacyjną i polityczną:
w l. rządów parlamentarnych (prasa prawicowa, centrowa i
lewicowa) oraz w l. 1926-1939 (prasa prorządowa i
opozycyjna) i czasopiśmiennictwo: masowe (”Rycerz
Niepokalanej”, „Kino”, „Morze”), społeczno-kulturalne i
literackie (”Wiadomości Literackie”, „Prosto z Mostu”,
„Pion”, „Kultura), „popularne”( „Tygodnik Ilustrowany”,
„Świat”, „7 Dni”) i specjalne ( wydawane przez organizacje,
związki, zrzeszenia, czasopiśmiennictwo naukowe i
fachowe); prasa mniejszości narodowych.
Prasa w okresie wojny i okupacji: polska prasa
konspiracyjna na ziemiach polskich wg podziału
politycznego; prasa powstania warszawskiego; polska prasa
emigracyjna.
Wiek XX w prasie: koncentracja i uniformizacja prasy;
sposoby „podboju” czytelników; rola amerykańskich królów
prasy - Hearsta i Pulitzera; narodziny tabloidu i rozkwit
prasy trzeciej generacji; charakterystyka wielkich
magazynów; prasa informacyjna w Polsce na początku
wieku, wielkie tytuły informacyjne, kuriery, czasopisma;
koncern prasowy M. Dąbrowskiego.
Rozwój radiofonii: radio jako potężny środek masowej
komunikacji; pierwsza rozgłośnia nadająca regularny
program – Pittsburg; pierwsze rozgłośnie europejskie;
periodyzacja polskiej radiofonii: okres preradiofoniczny,
1925-1929 – działalność Polskiego Towarzystwa
Radiofonicznego, koncesja Polskiego Radia, 1929-1935 –
rozpowszechnianie, akcja „Detefon”, 1935-1939 – etatyzacja
radiofonii, okres wojenny, okres odbudowy do 1949 r.;
dalszy rozwój ilościowy i jakościowy; charakterystyka
programów radiowych.
Początki telewizji: konsekwencje psychologiczne i
polityczne nowego wynalazku; kumulatywność środków
masowego komunikowania; organizowanie pierwszych
emisji w 1928 r. i dalsze próby; pierwsze regularne
programy telewizyjne; start telewizji polskiej; strefy
kolorów: PAL, SECAM, NTSC; rozwój polskiego programu
telewizyjnego; pierwsza „Kobra”; pierwszy talk show;
pierwsze seriale, pierwsze teleturnieje.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Po pomyślnym zaliczeniu ćwiczeń – egzamin w sesji letniej
(ustny lub testowy)
Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008,
Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E.
Chudzińskiego, Kraków 1996 i nast.
Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. maślanki, Kraków
1976,
T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków
2001,
Z. Grot, Życie umysłowe w l. 1793-1870 /w:/ Dziesięć
wieków Poznania, t. 2, Poznań-Warszawa 1956,
D. Grzelewska, R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, L.
Piwońśka-Pykało, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys
dziejów, Warszawa 2001,
Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, t.I-III, Warszawa
1976, t.IV, Warszawa 1980,
Z. Jagoda, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta
Krakowa 1816-1846, Kraków 1991,
Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu,
Warszawa 1971,
W. Kubaszewska, M. Hermanowski, Radio. Histowia i
współczesność, Poznań 2008,
K. Koźniewski, Historia co tydzień, t. I i II, Warszawa 1976
H. Kurta, L. Meissner, Prasa za granicą, Kraków 1972,
J. Łojek J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej,
Warszawa 1988,
S. Miszczak, Radiofonia i telewizja na świecie 1920-1970,
Warszawa 1971,
A. Paczkowski, Czwarta władza, Prasa dawniej i dziś,
Warszawa 1973,
W. Władyka, Krew na pierwszej stronie, Warszawa 1986,
W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków
2005,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” – wskazane numery.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu HISTORIA PRASY, RADIA i TELEWIZJI - ćwiczenia
(course title)
HPRT
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy (compulsory / obligatory),
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu podstawowy,
(level of course)
Poziom pierwszy,
Rok studiów,
rok I, semestr drugi, studia stacjonarne.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6 /w tym – praca własna studenta, obejmująca studiowanie
Liczba punktów
(number of credits) zadanej na ćwiczenia literatury przedmiotu oraz
przygotowywanie referatów.
Metody nauczania 30 godz. ćwiczeń z historii mediów, na których student po
(teaching methods) przeanalizowaniu poszczególnych epok historycznych,
kulturalnych i literackich potrafi ustalić miejsce prasy, radia
i telewizji oraz określi ich rolę na danym etapie rozwoju.
Język wykładowy język polski
(language of course)
Anna Mielczarek, dr nauk human.
Imię I nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student przystępując do zajęć z historii prasy, radia i
Wymagania
telewizji dysponuje zdobytą w szkole średniej i na
wstępne
(prerequisites)
wcześniejszych latach studiów wiedzą z zakresu historii
politycznej, historii kultury oraz historii literatury, potrafi
więc kojarzyć procesy i związki zachodzące między tymi
dyscyplinami a historią mediów.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Dydaktyka historii prasy, radia i telewizji ma zbudować
wiedzę studentów w zakresie zjawisk prasowowydawniczych. Przychodzący do nas studenci dysponują już
znaczną wiedzą z zakresu historii politycznej, historii kultury
i historii literatury. Sprawą nadrzędną będzie więc
uchwycenie ogólnych prawidłowości i zależności między
tymi dyscyplinami a historią mediów. Zdobyta w ten sposób
wiedza, poparta literaturą przedmiotu, powinna być na tyle
obszerna, by studenci mogli zjawiska prasowe w
poszczególnych okresach historycznych czy
historycznoliterackich oceniać na zasadzie przyczyn i
skutków.
Ustalane każdorazowo ze studentami.
Zaczynamy od baroku:
Barok – podłoże filozoficzne, estetyczne, literackie, sytuacja
polityczna w Europie i w Polsce; rozwój kultury;
zapotrzebowanie na informację, referaty dotyczące historii
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
prasy w tym okresie /na podst. materiałów wskazanych przez
prowadzącą/.
Na zaliczenie ćwiczeń składa się:
- aktywny udział w dyskusjach,
- przygotowanie zagadnień szczegółowych, wskazanych
przez prowadzącą.
Zaliczenie na ocenę, uzyskane na ostatnich zajęciach w
semestrze.
Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008,
Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E.
Chudzińskiego, Kraków 1996 i nast.
Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. maślanki, Kraków
1976,
T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków
2001,
Z. Grot, Życie umysłowe w l. 1793-1870 /w:/ Dziesięć
wieków Poznania, t. 2, Poznań-Warszawa 1956,
Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, t.I-III, Warszawa
1976, t.IV, Warszawa 1980,
Z. Jagoda, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta
Krakowa 1816-1846, Kraków 1991,
Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu,
Warszawa 1971,
K. Koźniewski, Historia co tydzień, t. I i II, Warszawa 1976
H. Kurta, L. Meissner, Prasa za granicą, Kraków 1972,
J. Łojek J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej,
Warszawa 1988,
S. Miszczak, Radiofonia i telewizja na świecie 1920-1970,
Warszawa 1971,
A. Paczkowski, Czwarta władza, Prasa dawniej i dziś,
Warszawa 1973,
W. Władyka, Krew na pierwszej stronie, Warszawa 1986,
W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków
2005,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” – wskazane numery.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Integracja europejska - wykład
(course title)
IE
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Rok I , sem. II
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5 ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
(teaching methods)
- 30h / sem
- 2h / tygodniowo
- 1h / tygodniowo konsultacji
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Małgorzata Kubicka
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
- wiedza zdobyta na wcześniejszych etapach edukacji z
Wymagania
zakresu historii najnowszej oraz wiedzy o
wstępne
(prerequisites)
społeczeństwie
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
II B 11.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
C1. zaznajomienie studentów procesem integracji
europejskiej
C2.zapoznanie studentów z istotą działania i funkcjonowania
Unii Europejskiej
C3. wyrobienie umiejętności analizy procesów jakie
zachodzą w UE i jaki mają wpływ na funkcjonowanie
państw, społeczeństw, zbiorowości lokalnych
EK1(W) definiuje i opisuje podstawowe mechanizmy i
struktury integrującej się Europy
EK2(W) posiada podstawową wiedzę w zakresie polityk
wspólnotowych
EK3(U) posiada umiejętność analizy przyczyn, przebiegu i
skutków integracji europejskiej
EK4(U) rozpoznaje złożoność procesów integracyjnych
EK5(U) potrafi analizować mechanizmy integracji
europejskiej, a także interpretować prawo europejskie oraz
ocenić przebieg i efektywność procesów integracyjnych
1. Historyczne aspekty integracji europejskiej
2. Teorie, modele integracji
3. Rozwój integracji w ramach Wspólnot Europejskich
4. Instytucje i system prawny UE. Wybrane zagadnienia
5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
6. Polityka spójności UE
7. Unia gospodarcza i walutowa
8. Wspólna Polityka Rolna
9. Droga Polski do Unii Europejskiej
10. Stosunki zewnętrzne UE
11. Dylematy integracyjne UE
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych
ocena umiejętności pracy w grupie oraz sposobu
prezentacji/ referowania/
- ocena aktywności podczas zajęć
- ocena opanowania materiału nauczania będącego
przedmiotem ćwiczeń – zaliczenie
- ocena opanowania materiału nauczania będącego
przedmiotem wykładu, ćwiczeń oraz pracy własnej
studenta - egzamin
1. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowsa, K. Michałowska
–Gorywoda: Integracja europejska, Warszawa 2007
2. Integracja europejska , /red/ A. Marszałek, PWE
Warszawa 2004
3. Integracja europejska/ red/ K.A. Wojtaszczyk
Warszawa 2006
4. K.Łastawski: Od idei do integracji europejskiej,
Warszawa 2004
5. W.Nicoll, T.C. Salmon: Zrozumieć Unię
EuropejskąWarszawa 2001
6. E. Kawecka- Wyrzykowska, E. Synowiec Polska w
Unii Europejskiej, Warszawa 2004
-
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
INTEGRACJA EUROPEJSKA
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
I rok, II semestr studiów I stopnia (stacjonarne)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia (30 h)
(teaching methods) Konsultacje (organizowane w indywidualnych przypadkach
w przypadku zaistnienia potrzeby)
Język wykładowy Język polski
(language of course)
dr Tomasz Kubin
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Umiejętność czytania (ze zrozumieniem) i pisania w języku
Wymagania
polskim oraz rozumienia ze słuchu mowy w języku polskim.
wstępne
(prerequisites)
Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej XX w.
oraz geografii Europy.
Wiedza na temat zagadnień zawartych w treści
Cele przedmiotu
(wskazane jest
merytorycznej przedmiotu (patrz część II B 12.) oraz
określenie celów
zrozumienie ich.
jako
Umiejętność przedstawienia, opisu i wyjaśnienia problemów
efektów kształcenia zawartych w treści przedmiotu oraz przedstawienia i obrony
i
własnych opinii na tematy składające się na treść
kompetencji)
przedmiotu.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Geneza integracji państw Europy Zachodniej po II wojnie
Treści
świa-towej; najważniejsze struktury współpracy w
merytoryczne
płaszczyźnie polity-cznej, militarnej i gospodarczej państw
przedmiotu
(course contents)
Europy Zachodniej (gene-za, powstanie, cele, rozwój, skład
członkowski, organy).
2. Struktury współpracy państw bloku wschodniego – Układ
Warszawski i RWPG.
3. Geneza, powstanie, traktaty założycielskie, cele, środki
ich rea-lizacji, rozwój, skład członkowski Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
4. Geneza i najważniejsze postanowienia Traktatu o Unii
Europej-skiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
5. Integracja europejska w latach 90-tych XX w. i traktaty
rewizyj-ne TUE i TWE (Traktat z Amsterdamu i Traktat z
Nicei).
6. Skład, sposób powoływania, kompetencje organów Unii
Euro-pejskiej.
7. Struktura i charakter prawny UE - przed oraz po wejściu
w ży-cie Traktatu z Lizbony - porównanie.
8. Źródła prawa obowiązującego w UE, zasady ogólne prawa
UE, 9. Proces integracji walutowej i powołanie Unii
Gospodarczej i Walutowej.
10. Współpraca państw UE w zakresie polityki zagranicznej
i bez-pieczeństwa oraz w sferze wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedli-wości.
11. Droga Polski do UE - geneza i najważniejsze
postanowienia Układu Europejskiego; główne etapy drogi
Polski do Unii Euro-pejskiej; procedura negocjacji
akcesyjnych o członkostwo Polski w UE.
12. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ich
ocena. Korzyści i wyzwania (zagrożenia) dla Polski
wynikające z przy-stąpienia do Unii Europejskiej w
płaszczyźnie politycznej, gospo-darczej i kulturowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:
- pozytywna ocena z pisemnego kolokwium
przeprowadzonego pod koniec II semestru studiów (pytania
otwarte, ok. 1,5 h);
- udział w zajęciach.
Wpływ na końcową ocenę z zaliczenia ma także
merytoryczna aktywność na zajęciach.
1. J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej z
uwzględ-nieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2011
2. J. Barcz: Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa
2008
3. J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia
syste-mowe, Warszawa 2003
4. K. A. Wojtaszczyk (red.): System instytucjonalny Unii
Europej-skiej, Warszawa 2005
5. Red. M. Cini: Unia Europejska. Organizacja i
funkcjonowanie, Warszawa 2007
6. J. Barcz, E. Kawecka – Wyrzykowska, K. MichałowskaGory-woda: Integracja europejska, Warszawa 2007
7. A. Nowak, D. Milczarek (red.): Europeistyka w zarysie,
Warsza-wa 2006
8. K. Łastawski: Od idei do integracji europejskiej,
Warszawa 2004
9. A. Domagała: Integracja Polski z Unią Europejską,
Warszawa 2008
10. Z. Doliwa – Klepacki: Unia Europejska – Polska. Od
człon-kostwa stowarzyszonego do członkostwa zwyczajnego,
Ostrowiec Świętokrzyski 2003
11. T. Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii
walutowej w Europie, Katowice 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJNazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
II rok, III semestr studiów I stopnia (specjalność: europejska;
Rok studiów,
stacjonarne)
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady (30 h)
(teaching methods) Konsultacje (organizowane w indywidualnych przypadkach
w przypadku zaistnienia potrzeby)
Język wykładowy Język polski
(language of course)
dr Tomasz Kubin
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Umiejętność czytania (ze zrozumieniem) i pisania w języku
Wymagania
polskim oraz rozumienia ze słuchu mowy w języku polskim.
wstępne
(prerequisites)
Znajomość wstępnych zagadnień z zakresu integracji
europejskiej po II wojnie światowej (geneza, zarys historii,
system instytucjonalny, źródła prawa Unii Europejskiej,
Polska w UE)
Wiedza na temat zagadnień zawartych w treści
Cele przedmiotu
(wskazane jest
merytorycznej przedmiotu (patrz część II B 12.) oraz
określenie celów
zrozumienie ich.
jako
Umiejętność przedstawienia, opisu i wyjaśnienia problemów
efektów kształcenia zawartych w treści przedmiotu oraz przedstawienia i obrony
i
własnych opinii na tematy składające się na treść
kompetencji)
przedmiotu.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Struktura i charakter prawny Unii Europejskiej – przed
Treści
oraz po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – porównanie.
merytoryczne
2. Traktat z Lizbony – geneza, postanowienia, znaczenie dla
przedmiotu
(course contents)
procesu integracji.
3. Specyfika systemu instytucjonalnego UE i zagadnienie
tzw. deficytu demokracji w UE.
4. Proces integracji walutowej i powołanie Unii
Gospodarczej i Walutowej (korzyści i koszty z
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
wprowadzenia wspólnej waluty, proces tworzenia UGiW,
kryteria konwergencji, Pakt Stabilizacji i Wzrostu, Polska a
UGiW).
5. Polityka regionalna UE.
6. Budżet UE i polityka budżetowa.
7. Wspólna Polityka Rolna UE.
8. Zagadnienie ,,wzmocnionej współpracy’’ i zróżnicowania
integracji w UE.
Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, przeprowadzony
w sesji egzaminacyjnej po III semestrze studiów, trwający
ok. 2 h. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
posiadanie zaliczenia z ćwiczeń z przedmiotu prawo i
instytucje UE.
1. J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej z
uwzględ-nieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2011
2. J. Barcz: Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa
2008
3. J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia
syste-mowe, Warszawa 2003
4. Red. M. Cini: Unia Europejska. Organizacja i
funkcjonowanie, Warszawa 2007
5. J. Barcz, E. Kawecka – Wyrzykowska, K. MichałowskaGory-woda: Integracja europejska, Warszawa 2007
6. A. Nowak, D. Milczarek (red.): Europeistyka w zarysie,
Warsza-wa 2006
7. T. Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii
walutowej w
Europie, Katowice 2007
8. T. Kubin:Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii
Europej-skiej. Część I: aspekty teoretyczne, ,,Studia
Europejskie’’ nr 1 (41) 2007.
9. T. Kubin: Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii
Europej-skiej. Część II: aspekty praktyczne związane z
funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot
Europejskich, ,,Studia
Europejskie’’ nr 2 (42) 2007.
10. T. Kubin: Wzmocniona współpraca państw Unii
Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, ,,Rocznik
Integracji Europejskiej’’ nr 4 (2010), s. 119-135.
11. T. Kubin: Zdynamizowanie procesu integracji czy
członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej
współpracy w Unii Europejskiej, [w:] red. M. Stolarczyk:
Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych
na początku XXI wieku, Toruń 2006.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Instytucje i prawo Wspólnot Europejskich - Ćwiczenia.
(course title)
II B 2.
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
II B 3.
Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4.
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
II B 5.
Rok
studiów, Rok II, semestr zimowy.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
II B 7.
Metody nauczania Całkowita liczba godzin: 30, średnio 2 godziny w tygodniu,
(teaching methods) liczba tygodni: 15.
Metody nauczana:
-ćwiczenia w grupach,
-praca praktyczna (rozwiązywanie problemów i kazusów),
-dyskusje grupowe inspirowane i moderowane,
-referaty indywidualne,
-przegląd najnowszych informacji medialnych dot. integracji
europejskiej,
-konsultacje regularne w formie indywidualnej i w małych
grupach,
-kolokwium w formie testowej.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane
jest
określenie
celów
jako
efektów
kształcenia
i
kompetencji)
Język polski.
mgr Tomasz Iwanek.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauki
o
państwie
i
prawie,
wstępu
do
stosunków
międzynarodowych oraz znajomość historii politycznej i
gospodarczej XX/XXI wieku na poziomie średnio
zaawansowanym.
Znajomość tematyki związanej z integracją europejską nie
jest konieczna, lecz wskazana ze względu na ścisłe
powiązanie
przedmiotu
niniejszego
z
tematyką
politologiczną i historyczną.
Celem
przedmiotu
jest
zapoznanie
studentów
z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze strukturą,
prawem i instytucjami Unii Europejskiej. Student po
ukończeniu zajęć będzie w stanie połączyć wiadomości
uzyskane podczas niniejszych zajęć oraz innych kursów
dotyczących integracji europejskiej.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Ukończenie zajęć z tego przedmiotu pozwoli na
kontynuowanie studiów (w znacznie pogłębionej formie)
podczas kursu z dziedziny Prawa Europejskiego
realizowanego na I roku studiów magisterskich
uzupełniających.
W przypadku zakończenia kształcenia po ukończeniu
ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu niniejszego student uzyska
wiedzę z zakresu:
-podstawowych wiadomości na temat ustroju i prawa
publicznego Unii Europejskiej,
-pojęcia i roli organów Unii Europejskiej,
-podstawowej
orientacji
w
dziedzinie
prawa
instytucjonalnego Unii Europejskiej,
oraz będzie w stanie samodzielnie kontynuować poszerzanie
wiedzy lub dostatecznie swobodnie rozumieć istotę tej
organizacji międzynarodowej.
Student po ukończeniu kursu niniejszego wzmocni i
rozwinie kompetencje obejmujące rozumienie konstrukcji i
funkcjonowania
złożonego
organizmu
publicznego,
analizowania struktury instytucjonalnej i w podstawowym
zakresie metody podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
analizy i rozbioru na elementy konstrukcyjne złożonych
systemów władzy i prawa.
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Moduł I: Unia Europejska jako samodzielny podmiot
stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.
Wybrane treści merytoryczne: rys historyczny integracji
europejskiej; pojęcie integracji; wybrane organizacje
międzynarodowe w Europie; kształt, cele, zasady, główne
instytucje Unii Europejskiej; Unia Europejska jako
organizacja międzynarodowa.
Moduł II: Instytucje Unii Europejskiej.
Wybrane
treści
merytoryczne:
ustrój,
zadania
i funkcjonowanie organów głównych Unii Europejskiej;
ustrój sądownictwa wspólnotowego.
Moduł III: Prawo wspólnotowe.
Wybrane treści merytoryczne: akty prawa wspólnotowego;
obowiązywanie i stanowienie prawa Unii Europejskiej;
wspólnotowy
system
ochrony
prawnej;
skargi
i postępowanie przed sądami wspólnotowymi; pozasądowa
ochrona prawna; prawa człowieka w Unii Europejskiej.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Kryteria uzyskania zaliczenia:
-obecność na określonej liczbie zajęć,
-wykazanie się aktywnością (w podstawowym zakresie)
w trakcie zajęć,
-zaliczenie kolokwium końcowego.
Kryteria uzyskania zaliczenia na ocenę dobrą/bardzo dobrą:
-zaprezentowanie referatu na zadany temat,
-wysoka aktywność w trakcie zajęć,
-wysoka ocena z kolokwium końcowego.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. Literatura podstawowa:
-J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej
z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, 2008;
-Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13
grudnia 2007 r., tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej C 115 Tom 51 z dnia 9 maja 2008;
-J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. MichałowskaGorywoda (red.): Integracja Europejska, 2007;
-J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej (tom I), 2006.
2. Literatura uzupełniająca:
-G. Michałowska: Ochrona praw człowieka w Radzie
Europy i Unii Europejskiej, 2007;
-E. Latoszek: Integracja Europejska. Mechanizmy
i wyzwania, 2007;
-J. Tyranowski: Prawo europejskie, 2005;
-M. Ahlt, M. Szpunar: Prawo europejskie, 2005.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(course title)
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Do wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok II, semestr 1, studia I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
Wykłady – 0/15
Konsultacje (zarówno regularne, jak też
organizowane w
indywidualnych przypadkach) – 1/15
Seminaria i warsztaty grupowe – 0/15
Praca w laboratorium – 0/15
Projekty i prace terenowe – 0/15
Inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne – 2/15
Formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowane),
np.
e-learning – 0/15
Inne metody/formy – 0/15
Język wykładowy Polski
(language of course)
Patrycja Szostok, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
psychologicznymi aspektami komunikacji międzyludzkiej.
określenie celów
Dzięki lepszemu zrozumieniu zasad, mechanizmów i
jako
elementów procesu komunikacyjnego studenci skuteczniej
efektów kształcenia komunikują się z innymi osobami, rozwiązują konflikty oraz
i
osiągają zamierzone cele.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Pojęcie komunikowania, jego typy i poziomy, funkcje,
historia rozwoju komunikacji
Typologia aktów komunikacyjnych
Płeć a zachowania komunikacyjne
Autoprezentacja
Aktywne słuchanie
Odsłanianie się i ekspresja
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
Wywieranie wpływu na ludzi – komunikacja perswazyjna
Komunikowanie się w sytuacjach towarzyskich
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie
rozwiązywania problemów
Ocena krótkich wystąpień studentów na temat
poszczególnych aspektów komunikacji interpersonalnej
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP Gdańsk
2003;
B. Dobek – Ostrowska Podstawy komunikowania
społecznego, Wydawnictwo Astrum Wrocław 1999;
M. Filipiak Homo Comunicans – wprowadzenie do teorii
masowego komunikowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2004;
T. Goban – Klas Media i komunikowanie masowe,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP Gdańsk
2003;
M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce
autoprezentacji, GWP Gdańsk 2004;
M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego
porozumiewania się, GWP Gdańsk 2003;
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2002;
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN
Warszawa 2003;
J. Stewart (red), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się
między ludźmi, PWN Warszawa 2002;
P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S
– ka, Poznań 1998;
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu KOMUNIKOWANIE LOKALNE
(course title)
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok I, semestr 2, studia I stopnia, specjalność samorządowa
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
Wykłady – 0/15
Konsultacje (zarówno regularne, jak też
organizowane w
indywidualnych przypadkach) – 1/15
Seminaria i warsztaty grupowe – 0/15
Praca w laboratorium – 0/15
Projekty i prace terenowe – 1/15
Inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne – 2/15
Formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowane),
np.
e-learning – 0/15
Inne metody/formy – 0/15
Język wykładowy Polski
(language of course)
Patrycja Szostok, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z systemem
Cele przedmiotu
(wskazane jest
komunikowania lokalnego w Polsce z uwzględnieniem jego
określenie celów
podstaw prawno-instytucjonalnych, teorii z nim związanej
jako
oraz sposobów realizacji tego komunikowania, również w
efektów kształcenia aspekcie historyczny. Po zrealizowaniu modułu słuchacz
i
powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w tym
kompetencji)
zakresie, umieć się skutecznie komunikować, będąc
(objectives of the
aktywnym uczestnikiem tego procesu na poziomie lokalnym
course, preferably
zarówno jako obywatel, jak i przedstawiciel władz
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
samorządowych.
Komunikowanie jako proces, jego poziomy i cele, znaczenie
poziomu lokalnego.
Informacja na poziomie lokalnym – prawne aspekty,
sposoby realizacji prawa obywateli do informacji
Funkcje mediów lokalnych – znaczenie komunikowania
lokalnego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i
informacyjnego.
Historia prasy lokalnej z uwzględnieniem warunków jej
powstawania na poszczególnych terenach
Prasa lokalna w systemie komunikowania
Prasa samorządowa, relacje prasy z władzą
Radio i telewizja na poziomie lokalnym
Internet na poziomie lokalnym
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie
rozwiązywania problemów
Ocena wystąpień studentów na temat mediów w
poszczególnych miejscowościach
Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania
lokalnego w wybranej miejscowości lub jednego medium w
jego różnych aspektach występowania
J. Chłopecki, J. Polak Media lokalne a demokracja lokalna,
Rzeszów 2005
S. Michalczyk Prasa samorządowa, Katowice 1996;
M. Gierula Polska prasa lokalna 1989 – 2000, Katowice
2005
J. Regulska Grochem o ścianę, Warszawa 1995
J. Glensk, M. Kalczyńska Regionalne i lokalne media w
społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004
M. Gmerek – Rajchel Formatowanie radia lokalnego, Toruń
2006
B. Ociepka Public Relations w teorii i praktyce, Wrocław
2002
A. Roguska Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z
obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej,
Kraków 2012
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
(course title)
wykład
II B 2.
Kod przedmiotu
KMiM
Obowiązkowy
II B 3.
Typ przedmiotu
II B 4.
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
II B 5.
Rok
studiów, Stacjonarne studia II stopnia:
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
I rok, II semestr
semester/trimester)
5 punktów ECTS
II B 6.
Liczba punktów
II B 7.
Metody nauczania Studia stacjonarne
(teaching methods) Wymiar: 15 godz. wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 8 tygodni
Metody realizacji przedmiotu: Wykład: Metoda podająca
Konsultacje: 1,5 godz. x 8 tygodni
II B 8.
Język wykładowy Język polski.
Prof. zw. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
II B 9.
Imię i nazwisko
wykładowcy
Brak
II B 10. Wymagania
wstępne
Zapoznanie studentów z płaszczyznami komunikowania
II B 11. Cele przedmiotu
(objectives of the
międzynarodowego oraz międzykulturowego i ich
course)
determinantami; uświadomienie źródeł zróżnicowania
postaw i motywacji o podłożu kulturowym w procesie
komunikowania
międzykulturowego,
obejmującego
najbardziej
wrażliwe
obszary
stosunków
międzynarodowych. Uświadomienie studentom przyczyn
istniejących
nieporozumień
i konfliktów
pomiędzy
przedstawicielami różnych kultur. Zwrócenie uwagi
studentów na rolę mediów w kształtowaniu relacji
międzynarodowych
i międzykulturowych
pomiędzy
uczestnikami procesu komunikowania.
Po zrealizowaniu modułu student powinien lepiej rozumieć
problemy
komunikowania
międzynarodowego
i
międzykulturowego, co umożliwi lepsze wykorzystanie
narzędzi komunikacyjnych do realizacji interesów lokalnych,
międzynarodowych i globalnych o charakterze społecznym,
politycznym, gospodarczym i kulturowym.
Komunikacja międzykulturowa (definicja, rodzaje, cele
II B 12. Treści
nauki o komunikacji międzykulturowej, podstawowe
merytoryczne
podejścia badawcze, kształtowanie się współczesnej nauki w
przedmiotu
(course contents)
tej dziedzinie). Relatywizm kulturowy. Kontekst i znaczenie,
wysoki i niski kontekst kultury. Wymiary kultur narodowych
(dystans władzy; indywidualizm-kolektywizm; męskośćżeńskość; unikanie niepewności; dynamizm konfucjański).
Stereotypy narodowe i autostereotypy, „charakter
narodowy”, tożsamość narodowa – źródła różnic
i konfliktów, wielokulturowość. Znaczenie komunikacji
niewerbalnej.
Proksemika.
Komunikowanie
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
międzynarodowe – definicje. Historia komunikowania
międzynarodowego. Dyplomacja obywatelska i kulturalna.
Media międzynarodowe jako uczestnik komunikowania
międzynarodowego. Kształtowanie wizerunku państwa w
stosunkach międzynarodowych.
Egzamin ustny – pytania problemowe zadawane przez
koordynatora przedmiotu.
Hall E. T., Poza kulturą; Warszawa 2001;
Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie
umysłu, Warszawa 2007;
Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze
sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu
medialnym, Kraków 2007;
Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław
2002;
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
(course title)
Ćwiczenia
II B 2.
Kod przedmiotu
KMiM
Obowiązkowy
II B 3.
Typ przedmiotu
II B 4.
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
II B 5.
Rok studiów,
Stacjonarne studia II stopnia:
Kierunek: Politologia
semestr
I rok, II semestr
5 punktów ECTS
II B 6.
Liczba punktów
II B 7.
Metody nauczania Studia stacjonarne
(teaching methods)
Wymiar: 15 godz. ćwiczeń
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 8 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych
z komunikowaniem międzynarodowym
i międzykulturowym.
Konsultacje: 1 godz. x 8 tygodni
Język polski.
II B 8.
Język wykładowy
II B 9.
Imię i nazwisko
dr Mirosława Wielopolska-Szymura
wykładowcy
Brak
II B 10. Wymagania
wstępne
Zapoznanie studentów z płaszczyznami komunikowania
II B 11. Cele przedmiotu
(objectives of the
międzynarodowego oraz międzykulturowego i ich
course)
determinantami; uświadomienie źródeł zróżnicowania
postaw i motywacji o podłożu kulturowym w procesie
komunikowania
międzykulturowego,
obejmującego
najbardziej
wrażliwe
obszary
stosunków
międzynarodowych. Uświadomienie studentom przyczyn
istniejących
nieporozumień
i konfliktów
pomiędzy
przedstawicielami różnych kultur. Zwrócenie uwagi
studentów na rolę mediów w kształtowaniu relacji
międzynarodowych
i międzykulturowych
pomiędzy
uczestnikami procesu komunikowania.
Po zrealizowaniu modułu student powinien lepiej rozumieć
problemy
komunikowania
międzynarodowego
i międzykulturowego, co umożliwi lepsze wykorzystanie
narzędzi komunikacyjnych do realizacji interesów
lokalnych, międzynarodowych i globalnych o charakterze
społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym.
Komunikacja międzykulturowa (definicja, rodzaje, cele
II B 12. Treści
nauki o komunikacji międzykulturowej, podstawowe
merytoryczne
podejścia badawcze, kształtowanie się współczesnej nauki w
przedmiotu
(course contents)
tej dziedzinie). Relatywizm kulturowy. Kontekst i
znaczenie, wysoki i niski kontekst kultury. Wymiary kultur
narodowych (dystans władzy; indywidualizm-kolektywizm;
męskość-żeńskość; unikanie niepewności; dynamizm
konfucjański). Stereotypy narodowe i autostereotypy,
II B 13.
Metody oceny
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
„charakter narodowy”, tożsamość narodowa – źródła różnic
i konfliktów, wielokulturowość. Znaczenie komunikacji
niewerbalnej.
Proksemika.
Komunikowanie
międzynarodowe – definicje. Historia komunikowania
międzynarodowego. Dyplomacja obywatelska i kulturalna.
Media międzynarodowe jako uczestnik komunikowania
międzynarodowego. Kształtowanie wizerunku państwa
w stosunkach międzynarodowych.
Rozwiązywanie problemów – w trakcie ćwiczeń studenci
analizują, interpretują i rozwiązują na ocenę, samodzielnie
bądź w grupach problemy związane z komunikowaniem
międzynarodowym i międzykulturowym.
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
ćwiczeń – w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt
kształcenia. Jeśli student nie dysponuje wystarczającą
wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji.
Hall E. T., Poza kulturą; Warszawa 2001;
Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie
umysłu, Warszawa 2007;
Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze
sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu
medialnym, Kraków 2007;
Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław
2002;
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Komunikowanie polityczne (wykład).
(course title)
05-4300800
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
Rok II, semestr III studiów magisterskich uzupełniających.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady – 30 godz.
(teaching methods)
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat
Wymagania
systemu politycznego Polski i innych krajów
wstępne
(prerequisites)
demokratycznych. Powinien posiadać wiedzę z zakresu
systemu medialnego Polski oraz teorii komunikowania
masowego. Wiedza ta zdobywana jest wcześniej na innych
przedmiotach na I roku studiów magisterskich
uzupełniających. Przydatna jest ogólna wiedza socjologiczna
oraz politologiczna.
W wyniku zaliczenia przedmiotu student nabywa wiedzę i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
umiejętność rozumienia relacji między polityką a
określenie celów
komunikowaniem masowym. Rozumie rolę komunikowania
jako
politycznego w procesach politycznych. Rozumie także rolę
efektów kształcenia aktorów
politycznych
i
w
społeczeństwie
medialnym.
Rozróżnia
pojęcia
kompetencji)
„obywatele”
(objectives of the
i „publiczność medialna”. Jest zorientowany w
course, preferably
podstawowych funkcjach politycznych mediów. Zna
expressed in terms
mechanizmy kształtowania opinii publicznej, socjalizacji
of
politycznej i rozumie rolę mediów w kampaniach
learning outcomes
wyborczych.
Poznaje
mechanizmy
funkcjonowania
and competences)
dziennikarstwa politycznego, propagandy politycznej oraz
marketingu
politycznego.
Nabywa
umiejętności
analizowania stron internetowych partii politycznych,
instytucji politycznych oraz blogów poszczególnych aktorów
politycznych.
Zwięzły opis treści przedmiotu:
Treści
1. Polityka a komunikacja
merytoryczne
2. Procesy polityczne a komunikowanie polityczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
3. Komunikowanie polityczne jako dyscyplina naukowa
4. Pojmowanie aktorów politycznych
5. Międzynarodowe aspekty komunikowania politycznego
6. Pierwotne funkcje polityczne mediów
7. Medialne kształtowanie opinii publicznej
8. Udział mediów w kampaniach wyborczych
9. Dziennikarstwo polityczne
10. Polityczne Public Relations
11. Komunikowanie polityczne w przestrzeni lokalnej
12. Medializacja polityki i komunikowania politycznego
Wiedza studentów zostaje sprawdzona i oceniona na
egzaminie ustnym. Termin tegoż egzaminu zostaje podany
do wiadomości studentów z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem oraz dostarczone są studentom tezy
egzaminacyjne (na początku semestru). Pod koniec semestru
podane zostają do wiadomości terminy egzaminów
poprawkowych. Nie organizuje się tzw. terminów zerowych.
Czas poświęcony studentowi na egzaminie jest elastyczny i
zależy od jego kompetencji merytorycznych.
Wykaz lektur i innych materiałów:
1. Stanisław Michalczyk, Komunikowanie polityczne.
Teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005.
2.
Stanisław
Michalczyk,
Demokracja
medialna.
Teoretyczna analiza problemu. Toruń 2010.
3. Stanisław Michalczyk, Lokalne komunikowanie
polityczne. „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1-2.
4. Bogusława Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne
i publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007.
5. Brian McNair, Wprowadzenie do komunikowania
politycznego. Poznań 1998.
6. Iwona Hofman, Polityka, Media, Społeczeństwo. Studia i
szkice. Toruń 2007.
7. John Street, Mass media, polityka, demokracja. Kraków
2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Komunikowanie polityczne (ćwiczenia)
(course title)
KP
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy (compulsory / obligatory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr III
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30h ćwiczeń
(teaching methods) 2h x 15 tygodni
Konsultacje
2h x 15 tygodni
Metody nauczania:
-elementy podające
-dyskusja
-analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych w
odniesieniu do zdobywanej wiedzy przedmiotowej
Praca własna studenta obejmuje:
- studiowanie literatury przedmiotu
- przygotowywanie krótkich wystąpień ustnych
- przygotowywanie do kolokwium
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Marek Mazur
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy komunikacji społecznej
Wymagania
Wstęp do teorii polityki
wstępne
(prerequisites)
Przystąpienie do egzaminu możliwe jest po uzyskaniu
pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Współcześnie w państwach demokratycznych coraz
Cele przedmiotu
(wskazane jest
większego znaczenia społecznego nabierają relacje między
określenie celów
komunikacją a polityką, czyli stosunki między systemem
jako
politycznym a systemem komunikacyjnym (medialnym).
efektów kształcenia Komunikowanie polityczne jako subdyscyplina nauki o
i
komunikowaniu stała się przedmiotem penetracji i refleksji
kompetencji)
teoretycznej w wielu państwach (głównie USA, Niemcy).
(objectives of the
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z tą tematyką:
course, preferably
perspektywami trzech aktorów komunikowania politycznego
expressed in terms
(organizacjami politycznymi, mediami oraz wyborcami /
of
publicznością) oraz relacjami miedzy nimi. Pośród celów
learning outcomes
szczegółowych można wskazać: zapoznanie studentów z
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
podstawowymi funkcjami politycznymi mediów, takimi jak
informacja i kształtowanie medialnej opinii publicznej oraz
rolą mediów w socjalizacji politycznej, a także w
kampaniach wyborczych na różnych szczeblach. W efekcie
zajęć student: potrafi wykorzystywać zasady i instrumenty
komunikowania politycznego w działalności publicznej na
różnych szczeblach i rozumie mechanizmy relacji miedzy
mediami a polityką, przez co jest przygotowany do
aktywnego udziału w życiu
społeczeństwa obywatelskiego wraz z przewidywaniem
skutków swojej działalności.
o Wpływ telewizji na człowieka / społeczeństwo i politykę
o Konwergencja i homogenizacja systemów medialnych w
kontekście relacji mediów i polityki
o Demokracja komunikacyjna / medialna – szanse i
zagrożenia
o Rola Internetu w komunikowaniu politycznym
(komunikowanie polityczne Web 2.0, kultura polityczna
polskich internautów)
o Laboratorium informacyjnego przekazu medialnego w
świetle teorii ramowania - analiza pod kątem
stronniczości, dominującej ramy nadanej przez
dziennikarzy oraz sposobu konstrukcji informacji
o Tendencje
profesjonalizacji
polskich
kampanii
wyborczych
o Komunikowanie polityczne w ujęciu marketingowym
(marketing polityczny)
o Laboratorium perswazji politycznej na przykładzie
telewizyjnej reklamy politycznej
o Rekonstrukcja strategii wyborczych
o Spin doctoring
Trzy podstawowe metody oceny efektów kształcenia:
o w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy efekt kształcenia,
o studenci samodzielnie przygotowują analizę w formie
wystąpień przed grupą (w odniesieniu do konkretnych
przekazów i mediów)
o kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach
Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa,
Warszawa 2009
Dobek – Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i
publiczne, Warszawa 2006
Garlicki J., Kultura polityczna polskich Internautów, w:
Studia politologiczne, vol. 21, 2011
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations,
Warszawa 2006
Jakubowicz K., Demokracja komunikacyjna: (nieskończona)
ewolucja pojęcia, w: Studia Medioznawcze 3, 2004
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i
nowych mediów, Warszawa 2007
Kepplinger H.M., Demontaż polityki w społeczeństwie
informacyjnym, Kraków 2007
Kolczyński M., Mazur M., Broń masowego wrażenia,
Warszawa 2009
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego,
Katowice 2007
Kołodziej J., Nowy paradygmat legitymizacji władzy? :
wybrane konsekwencje marketyzacji i mediatyzacji polityki,
w: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1 – 2, 2006.
Mazur M., Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?,
w: Churska K., Drobczyński S., Profesjonalizacja i
mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2011
Mazur M., Marketing polityczny, Warszawa 2004
Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005
Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Katowice 2008
Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama
telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku,
W-wa 2009
Pearson M., Patching R., Government media relations: A
spin
through
the
literature,
2008,
http://epublications.bond.edu.au/hss pubs/228
Piontek D., Mediatyzacja polityki w tzw. mediach miękkich
wiadomości. Polityczni celebryci jako nowy element
komunikowania politycznego, w: Kolczyński M., Michalczyk
S., Mazur M., Mediatyzacja kampanii politycznych,
Katowice 2009
Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich
kampaniach wyborczych, Warszawa 2008
Satori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa
1999
Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i
wyniki badan empirycznych na temat mediów masowych w
polityce, Kraków 2006
Szwed R., Sondaże w mediach, w: Zeszyty Prasoznawcze nr
1 - 2, 2009
Święckowska T., Public relations a demokracja, Warszawa
2008
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II B 14.
II (B) OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe w Afryce w XXI wieku.
(course title)
Konwersatorium monograficzne.
05-4203902-02
Kod przedmiotu
(course code)
Dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Drugi rok semestr 4, studia I stopnia.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Konwersatorium 2 godz. Tygodniowo, 30 godz. W
Metody nauczania
(teaching methods)
semestrze.
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Kazimierz Gołosz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak wymagań wstępnych
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Samodzielne zdobywanie informacji o aktualnych
Cele przedmiotu
(wskazane jest
wydarzeniach politycznych w Afryce. Wybór tematu do
określenie celów
samodzielnego opracowania. Zreferowanie opracowanego
jako
tematu. Umiejętność pisania samodzielnych prac na wybrany
efektów kształcenia temat.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Konflikty militarne w Afryce.
Treści
2. Konflikty polityczne w Afryce.
merytoryczne
3. Przestrzeganie praw człowieka w Afryce.
przedmiotu
(course contents)
4. Organizacje międzynarodowe w Afryce.
5. Główne problemy społeczne w Afryce.
6. Najważniejsze problemy gospodarcze Afryki.
Obecność
na konwersatoriach. Przygotowanie i zreferowanie
Metody oceny
(assessment
wybranego tematu. Oddanie pracy końcowej napisanej na
methods)
wybrany temat wraz z bibliografią i przypisami.
Literaturę studenci zgromadzą samodzielnie.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Polska myśl polityczna.
Konwersatorium monograficzne
obowiązkowy
podstawowy
II, III rok I stopnia, semestr II
Analiza przyczyn historycznych, ekonomicznych, politycznych i
kulturowych powstawania, rozwoju, polskiej myśli społecznej oraz jej
wpływu na kształtowanie sceny politycznej. Ćwiczenia odbywają się w
wymiarze 2 godz. tygodniowo (łącznie 30 godzin).
polski
Dr Szymon Hrebenda
Student winien posiadać wiedzę z zakresu historii Polski, historii myśli
społeczno-politycznej i podstaw wiedzy o państwie i polityce na poziomie
wymaganym na I stopniu studiów z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią polskiego
myślenia o własnym państwie jego miejscu na międzynarodowej scenie
politycznej jakie kształtowało się na przełomie XIX i XX wieku.
Poznanie tych zagadnień ma pomóc w zrozumieniu specyfiki polskich
wyobrażeń politycznych, które nadal rzutują w XXI wieku na stan
wewnętrznej sceny politycznej.
1. Konserwatyzm I. Narodziny polskiego konserwatyzmu;
Treści
konserwatyzm Wprowadzenie do polskiej myśli politycznej –
merytoryczne
zagadnienia ogólne
przedmiotu
2. między powstaniem listopadowym a styczniowym (z
uwzględnieniem różnic między koncepcjami krajowymi i
emigracyjnymi)
3. Konserwatyzm II. Konserwatyzm po powstaniu styczniowym;
różnicowanie się koncepcji w poszczególnych zaborach;
konserwatyzm podczas I wojny Światowej i w II RP.
4. Liberalizm. Koncepcje polityczne „Kaliszan”, Józefa Supińskiego,
Aleksandra Świętochowskiego, Demoliberałów galicyjskich,
Krakowskiej Szkoły ekonomicznej.
5. Myśl demokratyczna. Koncepcje polityczne Joachima Lelewela,
TDP i Gromad Ludu Polskiego.
6. Nacjonalizm I. Narodziny polskiego nacjonalizmu; rozwój
organizacyjny w poszczególnych zaborach; koncepcje ruchu
narodowego do 1905 roku;
7. Nacjonalizm II. Ewolucja poglądów w latach 1906-1939.
Koncepcje R. Dmowskiego, Z. Balickiego i L. Popławskiego.
8. Socjalizm I. Narodziny i historia polskiego ruchu
socjalistycznego;
9. Socjalizm II Koncepcje L. Waryńskiego, B. Limanowskiego, E.
Abramowskiego, K. Kelles-Krauza, R. Luksemburg.
10. Ruch ludowy I. Historia ruchu ludowego; kształtowanie się
Metody oceny
Spis zalecanych
lektur
koncepcji chłopskich na przełomie wieków; agraryzm jako
fundament koncepcji ludowych.
11. Ruch ludowy II. Koncepcje ruchu ludowego w II RP; spory
wewnętrzne; proces jednoczenia się polskiego ruchu ludowego.
12. Kształtowanie się dwubiegunowości polskiej sceny politycznej od
1906 – „pasywiści” i „aktywiści”; narastający spór ideologiczny
między R. Dmowskim a J. Piłsudskim.
13. II RP. Dyskusja na temat kształtu ustrojowego państwa w
pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
14. Sanacja. Ukształtowanie się obozu sanacyjnego; wewnętrzne
zróżnicowanie ideologiczne; spór z „endecją”; dekompozycja
obozu po śmierci J. Piłsudskiego.
15. Chadecja. Powstanie, historia oraz koncepcje polskiej chadecji w
II RP.
Merytoryczna aktywność na zajęciach, referat prezentujący zdolność
analizowania myśli politycznej w ujęciu historycznym.
1. Rett R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 –
1890, W-wa 1982.
2. M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1993.
3. R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku,
Gdańsk 1997.
4. Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli
politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. A.
Dudek, B. Szlachta, Kraków 1996
5. B. Szlachta, Konserwatyzm, Kraków 1998
6. W. Bernacki, Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego, Kraków
1994.
7. R. Wapiński, Narodowa Demokracja w latach 1893-1939, Wrocław
1980.
8. Zarys historii polskiego ruchu ludowego, red. J. Kowal i A.
Więziowa, W-wa 1963.
9. Państwo w polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna
XIX i XX wieku, t. VII, red. W. Wrzesiński, wydawnictwo PAN
1988.
10. Twórcy polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna XIX
i XX wieku, t. II, red. H. Zieliński, Wyd. PAN 1978
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
KONWERSATORIUM MONOGRAFICZNE
(course title)
(Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych)
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
studia stopnia stacjonarne magisterskie uzupełniające: rok I,
Rok studiów,
semestr I;
semestr
(year of study,
studia stacjonarne magisterskie uzupełniające, rok II, semestr
semester/trimester) 2
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia odbywają się w cyklu 15 tygodni w semestrze po 2
(teaching methods) jednostki 45min.
Dyżury zostały zorganizowane odpowiednio w cyklu 60
min. w każdym tygodniu oraz 60 min. w weekend raz w
miesiącu.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
W trakcie konwersatorium wykorzystywane będą metody:
podająca oraz problemowa. Studenci będą przede wszystkim
aktywizowani do uczestniczenia w dyskusjach (w tym
dyskusjach panelowych), debatach dydaktycznych oraz
grach symulacyjnych.
polski
mgr Katarzyna Czornik
Brak
Celem
konwersatorium
o
tematyce:
„Terroryzm
międzynarodowy, fundamentalizm islamski oraz problemy
Bliskiego Wschodu” jest zaznajomienie studenta z
problematyką
bliskowschodnią,
uwarunkowaniami
politycznymi, religijnymi, kulturowymi oraz społecznogospodarczymi tego regionu świata. Student powinien umieć
wskazać zasadnicze problemy i konflikty występujące w
tym obszarze oraz dokonać symulacji możliwych sposobów
rozwiązywania w/w.
1. Islam jako religia i źródło prawa.
2. Terroryzm międzynarodowy (źródła, klasyfikacje,
próba definicji, rys historyczny, sylwetka terrorysty).
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
3.
4.
5.
6.
Fundamentalizm islamski.
Konflikt izraelsko-palestyński.
Egipt w XX i XXI wieku.
Irak – historia państwa – trzy wojny w Zatoce
Perskiej.
7. Trzecia wojna w Zatoce Perskiej i jej implikacje dla
regionu bliskowschodniego.
8. Iran jako państwo teokratyczne.
9. Problemy Libanu.
10. Problem kurdyjski.
11. Arabia Wschodnia (Arabia Saudyjska, Bahrajn, ZEA,
Oman, Katar).
12. Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu.
Student, aby uzyskać zaliczenie z konwersatorium
monograficznego, zobligowany jest do zaliczenia
ewentualnych nieobecności na zajęciach. Pod uwagę brana
jest przede wszystkim aktywność studenta podczas ćwiczeń
oraz przygotowanie i przedstawienie na forum grupy
wybranych zagadnień
1. M. Ruthven: Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie,
Warszawa 1998
2. red. A. Bartnicki: Zarys dziejów Afryki i Azji 1969-1996,
Warszawa 1998
J. Modrzejewska-Leśniewska: Konflikt sueski (1956).
J.
Modrzejewska-Leśniewska:
Bliskowschodni
dylemat (1947-1993).
J. Modrzejewska-Leśniewska: Walka o hegemonię w
rejonie Zatoki Perskiej. Wojna iracko-irańska (19801988).
M. Leśniewski: Pustynna Burza. Wojna w Zatoce
Perskiej (1990-1991).
3. J. Bielawski: Islam, Warszawa 1995
4. B. Hoffman: Terroryzm międzynarodowy, Warszawa
2001
5. J. Kaczmarek: Terroryzm i konflikty zbrojne a
fundamentalizm islamski, Wrocław 2001
6. D. Duda: Terroryzm islamski, Kraków 2002
7. red. R. Becker: S. Kitara: Islam a świat, Toruń 2004
8. W. Szymborski: Zatoka Perska. Problemy stabilizacji,
Bydgoszcz 1999
9. W. Szymborski: Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004
10. G. Soros: Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków
2004
11. M. Giedz: Węzeł kurdyjski, Warszawa 2002
12. J. Świeca: Bliskowschodni proces pokojowy. Idee –
inicjatywy - dyplomacja, Katowice 1996
13. J.H. Davis: Złudny pokój. Rzecz o konflikcie
syjonistyczno-arabskim, Warszawa 1970
14. E. Laurent: Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu,
Warszawa 2003
15. R. Stefoff: Saddam Husajn. Absolutny władca Iraku,
Warszawa 2000
16. W. Giełżyński: Rewolucja w imię Allaha, Warszawa
1979
17. G.P. Wujek, T. Wujek: Liban i jego problemy, Warszawa
1983
18. D. Madeyska: Liban, Warszawa 2003
19. J. Zdanowski: Historia Arabii Wschodniej, Wrocław
2004
20. K. Sidor: Naseryzm. Historia, praktyka i teoria
socjalizmu w ZRA, Warszawa 1969
21. K. Sidor: Rewolucja pod piramidami, Warszawa 1969
22. J.
Kukułka:
Historia
współczesna
stosunków
międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001
23. P. Calvocoressi: Polityka międzynarodowa 1945-2000,
Warszawa 2002
24. Roczniki Strategiczne
25. Koran
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Konwersatorium monograficzne
Nazwa przedmiotu
(course title)
Polska w Europie
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok III, semestr V, Rok I Mud, studia stacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania ćwiczenia: 30h, konsultacje regularne: czwartek: 13.30 –
(teaching methods) 15.00 WNS pok.205 oraz organizowane w indywidualnych
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
dr Katarzyna Forst
System polityczny Polski, Integracja europejska, warunki i
termin przystąpienia Polski do UE,
Celem przedmiotu jest wskazanie na rolę Polski jako
członka Unii Europejskiej w integrującej się Europie,
poprzez analizę aktualnych doniesień medialnych. Zajęcia
mają na celu zapoznanie studenta z bieżącymi wydarzeniami
i rozszerzeniem wiedzy na poruszane problemy np.
odbywające się szczyty UE, problem dostaw gazu w
Europie, emisja dwutlenku węgla itp.
1. Wybór i charakterystyka mediów do analizy pod
kątem wiedzy europejskiej
2. Najważniejsze wydarzenia medialne z tygodnia
3. Historyczne
przedstawienie
szczytów
Unii
Europejskiej w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń
4. Rola Jerzego Buzka jako przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego
5. Polska polityka zagraniczna
6. Gazociąg Północny a polityka energetyczna UE
7. Głos Polski w sprawie dalszej integracji
8. Polityka bezpieczeństwa w zintegrowanej Europie
9. Stanowisko UE w sprawie emisji dwutlenku węgla w
państwach Europy Środkowo-Wschodniej
10. Realizacja wytycznych dotyczących ochrony
środowiska w Polsce
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zaliczenie na ocenę, studenci analizują wybrane przez siebie
media pod kątem informacji o UE i stanowiska Polski.
Zapoznają się z profilem danego medium i pozyskują wiedzę
na temat jego wiarygodności poprzez konfrontację z innymi.
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Dziennik Gazeta Prawna,
Polityka
Wprost
Newsweek
Polskie Radio PR 1
Telewizja Polska
TVN
Polsat
Portale internetowe
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne: Przestrzeń postradziecka
(course title)
05-4301802-01
Kod przedmiotu
(course code)
Konwersatorium (wybieralny, dodatkowy)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
MU Rok I, semestr 2
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Konwersatorium (dyskusja na zajęciach)
(teaching methods)
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Anna Czyż
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólne informacje dotyczące najnowszej historii Europy i
Wymagania
Azji
wstępne
(prerequisites)
Zapoznanie studentów studiów stacjonarnych
Cele przedmiotu
(wskazane jest
uzupełniających z procesami zachodzącymi na obszarze
określenie celów
postradzieckim po rozpadzie ZSRR ora próba oceny skutków
jako
owych procesów dla polityki światowej poprzez dyskusję w
efektów kształcenia trakcie zajęć.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Historia ZSRR – od powstania do rozpadu
Treści
2. Współczesna Rosja – polityka wobec bliskiej
merytoryczne
zagranicy
przedmiotu
(course contents)
3. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim
4. Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa
5. Sprawa Naddniestrza, Górskiego Karabachu
6. Rosja a Czeczenia
7. Tendencje dezintegracyjne i reintegracyjne na
obszarze postradzieckim (WNP, GUAM, Organizacja
Współpracy Szanghajskiej, „kolorowe rewolucje”,
Partnerstwo Wschodnie)
8. Znaczenie surowców energetycznych (gazu i ropy)
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
na obszarze postradzieckim
9. Władza autorytarna w krajach byłego ZSRR
obecność i aktywność na zajęciach
1. D. R. Marples: Historia ZSRR od rewolucji do
rozpadu. Wrocław 2006.
2. Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych
Państw. Red. W. Baluk, A. Czajowski. Wrocław
2007.
3. S. Parzymies: Stosunki międzynarodowe w Europie
1945-2009. Warszawa 2009.
4. Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego
ZSRR. Red. E. Zieliński. Warszawa 1993.
5. Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach
postkomunistycznych. Red. K. Janicki. KrakówWarszawa 2009.
6. Czeczenia-Rosja: mity i rzeczywistość. Red. J.
Brodowski, M. Smoleń. Kraków 2006.
7. Opracowania Ośrodka Studiów Wschodnich,
www.osw.waw.pl
8. Rosja. Red. B. J. Albin, W. Baluk. Wrocław 2003.
9. Transformacja systemów politycznych państw
obszaru byłego Związku Radzieckiego. Red. R.
Herbut, W. Baluk. Wrocław 2010.
10. Z badań nad współczesną problematyką państw
Europy Środkowej i Wschodniej. Red. J. Albin, J. M.
Kupczak. Wrocław 2000.
11. S. Ciesielski: Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia
konfliktu. Wrocław 2003.
12. J.J. Wiatr: Europa pokomunistyczna, przemiany
państw i społeczeństw po 1989 roku. Warszawa
2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne: Bezpieczeństwo na
(course title)
szczeblu lokalnym
05-4301804-06
Kod przedmiotu
(course code)
Konwersatorium (wybieralny, dodatkowy)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
MU, Rok II, semestr 4
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Konwersatorium (dyskusja na zajęciach)
(teaching methods)
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Anna Czyż
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólne informacje dotyczące pojęcia bezpieczeństwa na
Wymagania
poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz struktury
wstępne
(prerequisites)
samorządu terytorialnego w Polsce.
Zapoznanie studentów studiów stacjonarnych
Cele przedmiotu
(wskazane jest
uzupełniających ze strukturami i funkcjonowaniem władz
określenie celów
samorządowych oraz ich zadaniami w zakresie
jako
bezpieczeństwa poprzez dyskusję w trakcie zajęć, a także
efektów kształcenia innych podmiotów na szczeblu lokalnym zapewniającym
i
bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
10. Pojecie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Treści
11. Miejsce samorządu terytorialnego w systemie
merytoryczne
administracji publicznej
przedmiotu
(course contents)
12. Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa
13. Gminna administracja bezpieczeństwa
14. Straże gminne (miejskie)
15. Powiatowa administracja bezpieczeństwa
16. Organizacja i funkcjonowanie policji
17. Bezpieczeństwo imprez masowych
18. Państwowa Straż Pożarna i ochotnicze straże
Obecność i aktywność na zajęciach
Metody oceny
(assessment
II B 14.
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
13. S. Pieprzny: Policja: organizacja i funkcjonowanie.
Warszawa 2011.
14. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Red. S.
Sulowski, M. Brzeziński. Warszawa 2009.
15. T. Serafin, S. Parszowski: Bezpieczeństwo
społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w
systemie bezpieczeństwa. Warszawa 2011.
16. A. Urban: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
Warszawa 2011.
17. M. Lisiecki: Zarządzanie bezpieczeństwem
publicznym. Warszawa 2011.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Sztuka budowania wizerunku.
(course title)
(Konwersatorium monograficzne)
Kod przedmiotu
(course code)
ograniczonego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Niestacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: europejska, polityka społeczno-gospodarcza,
semester/trimester) samorządowa.
II rok
III semestr
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 10 godzin ćwiczeń
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
- Prezentacja wybranych zagadnień;
- Dyskusja moderowana na tematy omawianych zagadnień w
oparciu o materiały np slajdy i literaturę;
- Praktyczne ćwiczenia związane z badaniem własnego
wizerunku – praca indywidualna;
- Wystąpienia przed kamerą i analiza wystąpień;
- Gra symulacyjna – praca grupowa.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
mgr Matylda Sęk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe zagadnienia związane z komunikowaniem
Wymagania
wynikające z wiedzy ogólnej.
wstępne
(prerequisites)
Celem warsztatów jest przekazanie informacji na temat
Cele przedmiotu
(wskazane jest
narzędzi i zasad budowania wizerunku.
określenie celów
Student po ukończeniu kursu powinien umiejętnie budować i
jako
wykorzystywać swój wizerunek.
efektów kształcenia
i
kompetencji)
- Podstawowe elementy wizerunku, wizerunek
Treści
konserwatywny i nowoczesny, wizerunek rozwinięty;
merytoryczne
- Mowa ciała; style komunikowania;
przedmiotu
(course contents)
- Autoprezentacja – taktyki obronne i asertywne
autoprezentacji;
- Autowaloryzacja;
- Potęga pierwszego wrażenia; filtry komunikacyjne;
- Mowa ubrania;
- Narzędzia PR w tworzeniu wizerunku osobistego;
- Zarządzanie sobą w czasie jako element wizerunku
zawodowego;
- Wystąpienia publiczne;
- Zarządzanie wizerunkiem w Internecie.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą zaliczenie przedmiotu są:
- Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć;
- Przygotowywanie projektów samodzielnych i grupowych
poza zajęciami.
- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna
nieobecność).
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formą
zaliczenia jest kolokwium.
Literatura:
M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław
2001;
E. Sampson, Jak tworzyć własny wizerunek,Warszawa 1996;
A. Jaskółka, Mowa ciała, Kielce 2007;
M. Łebkowski, E-wizerunek : Internet jako narzędzie
kreowania image'u w biznesie, Gliwice 2009;
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki kulturalne. Konwersatorium
(course title)
monograficzne.
05-4301802-05
Kod przedmiotu
(course code)
Dowolnego wyboru.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Rok I, studia magisterskie uzupełniające, semestr 2 studiów
Rok studiów,
stacjonarnych.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Konwersatorium 2 godz. Tygodniowo a razem 30
Metody nauczania
(teaching methods)
godzin. Uczenie samodzielności w poszukiwaniu
literatury i samodzielnym wyborze tematów.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Dr Kazimierz Gołosz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Zaliczenie przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Zrozumienie, że stosunki międzynarodowe to nie tylko
Cele przedmiotu
(wskazane jest
stosunki polityczne. Rolę ważną odgrywają także stosunki
określenie celów
kulturalne. Zrozumienia czym są międzynarodowe stosunki
jako
kulturalne i jake jest ich znaczenie dla stosunków
efektów kształcenia politycznych i gospodarczych. Uświadomienie, że w
i
międzynarodowych stosunkach kulturalnych uczestniczy nie
kompetencji)
tylko państwo. Zwrócenie uwagi na rolę samorządów w
(objectives of the
realizacji zagranicznej polityki kulturalnej państw.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Pojęcie międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Treści
2. Zagraniczna polityka kulturalna wybranych państw.
merytoryczne
3. Podstawowe metody prowadzenia zagra licznej polityki
przedmiotu
(course contents)
kulturalnej.
4. Stosunki kulturalne między wybranymi państwami.
5. Samorząd terytorialny a międzynarodowe stosunki
kulturalne.
Obecność na zajęciach. Samodzielny wybór tematu do
Metody oceny
(assessment
opracowania. Zreferowanie wybranego tematu w trakcie
methods)
zajęć. Napisanie i oddanie pracy końcowej. Praca końcowa
będzie oceniana zarówno merytorycznie jak i pod względem
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
właściwego doboru literatury i umiejętności stosowania
przypisów.
Nie ma spisu zalecanych lektur. Samodzielny dobór
bibliografii do wybranego tematu.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne. Stosunki polityczne w
(course title)
Europie w XXI wieku.
05-4203904-01
Kod przedmiotu
(course code)
Fakultatywny dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia stacjonarne I stopnia, rok III semestr VI.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Konwersatorium 2 godz. Tygodniowo a razem 30
Metody nauczania
(teaching methods)
godzin. Uczenie samodzielności w poszukiwaniu
literatury i samodzielnym wyborze tematów.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Dr Kazimierz Gołosz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Historia powszechna XX wieku. Zaliczenie przedmiotu
Wymagania
Integracja Europejska.
wstępne
(prerequisites)
Wskazanie na rolę i znaczenie Europy w świecie. Wiodąca
Cele przedmiotu
(wskazane jest
rola Europy w zakresie przestrzegania praw człowieka.
określenie celów
Stabilność polityczna Europy na tle zmieniającego się
jako
świata. Specyfika stosunków politycznych między
efektów kształcenia państwami europejskimi.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Europa po rozpadzie systemu komunistycznego.
Treści
2. Zagraniczna polityka wybranych państw
merytoryczne
europejskich.
przedmiotu
(course contents)
3. Przestrzeganie praw człowieka w wybranych
państwach europejskich.
4. Międzynarodowe organizacje regionalne w Europie z
wyłączeniem Unii Europejskiej.
5. Europa jako element globalnych stosunków
międzynarodowych.
Obecność na zajęciach. Samodzielny wybór tematu do
Metody oceny
(assessment
opracowania. Zreferowanie wybranego tematu w trakcie
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zajęć. Napisanie i oddanie pracy końcowej. Praca końcowa
będzie oceniana zarówno merytorycznie jak i pod względem
właściwego doboru literatury i umiejętności stosowania
przypisów.
Nie ma spisu zalecanych lektur. Samodzielny dobór
bibliografii do wybranego tematu.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu KONWERSATORIUM
(course title)
Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.
ŚWWWIZ
Kod przedmiotu
(course code)
Fakultatywny, dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia I stopnia stacjonarne: rok II semestr I
Rok studiów,
Studia II stopnia niestacjonarne: rok I semestr I
semestr
(year of study,
semester/trimester)
ETCS 6
Liczba punktów
(number of credits)
- warsztaty grupowe
Metody nauczania
(teaching methods)
- prezentacje z wykorzystaniem środków
multimedialnych
- dyskusja
studia stacjonarne – 30h/semestr – 2h/tydzień
studia niestacjonarne – 10h/semestr – 5x w semestrze
konsultacje - stacjonarne – 1h/tydz.
Konsultacje niestacjonarne 1h/miesięcznie
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Małgorzata Kubicka
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Szeroka wiedza zdobyta na wcześniejszych etapach edukacji
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Uświadomienie złożoności procesów zachodzących we
Cele przedmiotu
(wskazane jest
współczesnym świecie i wpływu jakie mają na państwa,
określenie celów
instytucje i społeczności lokalne.
jako
Określenie , opisanie wyzwań i zagrożeń , którym musi
efektów kształcenia sprostać świat u progu XXI wieku.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Przedmiotem konwersatorium są rozważania na temat
Treści
wyzwań i zagrożeń wynikających z działań ludzi, państw,
merytoryczne
organizacji międzynarodowych, transnarodowych korporacji,
przedmiotu
(course contents)
organizacji terrorystycznych i zorganizowanej
przestępczości. Dotyczą zagrożeń dla spoistości porządku
międzynarodowego, funkcjonowania gospodarki,
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
bezpieczeństwa ludzkiego i praw człowieka, wyzwania i
zagrożenia związane ze zmianami klmatu i degradacja
środowiska naturalnego.
Oceniana jest aktywność i zaangażowanie w dyskusji,
prezentacjach i poszukiwaniu materiałów do zajęć.
Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, pod red. J.
Symonidesa, Warszawa 2010
E. Luttwak: Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani
światowej gospodarki,Wrocław 2000.
L.C. Thurow: Przyszłość kapitalizmu. Jak dziśiejsze siły
ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne – Etyka w PR - ćwiczenia
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok III, semestr V, Rok I Mud, studia stacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania ćwiczenia: 30h, konsultacje regularne: czwartek: 15.00 –
(teaching methods) 16.30 WNS pok.205 oraz organizowane w indywidualnych
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
dr Katarzyna Forst
Podstawy marketingu politycznego
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z
podstawowymi informacjami na temat etyki w ogóle, zasad
etyki dziennikarskiej i zastanowienie się nad
funkcjonowaniem etyki w polskim public relations
11. Etyka i wartości
12. Etyka dziennikarska
13. Etyka mediów
14. Definicja PR
15. Normy etyki zawodowej i funkcje kodeksów
etycznych
16. Społeczna odpowiedzialność PR
17. Mechanizmy
kontroli
i
przeciwdziałania
nieuczciwym praktykom PR
18. Public relations a dziennikarstwo i media
19. Przykłady kodeksów etyki zawodowej innych państw
europejskich
20. Przykłady z praktyki
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zaliczenie na ocenę, studenci analizują Kodeksy etyki
zawodowej wybranych organizacji public relations,
opracowują materiały w formie referatów
J.Olędzki, Etyka w polskim public relations, refleksje
Badawcze, Warszawa, 2009r.
J.Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa
2007r.
W.Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations,
Warszawa 2006r.
Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public
Relations w Polsce
Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public
Relations w Polsce
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne – Polska w Europie (course title)
ćwiczenia
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok III, semestr V, Rok I Mud, studia stacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania ćwiczenia: 30h, konsultacje regularne: czwartek: 15.00 –
(teaching methods) 16.30 WNS pok.205 oraz organizowane w indywidualnych
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
dr Katarzyna Forst
System polityczny Polski, Integracja europejska, warunki i
termin przystąpienia Polski do UE,
Celem przedmiotu jest wskazanie na rolę Polski jako
członka Unii Europejskiej w integrującej się Europie,
poprzez analizę aktualnych doniesień medialnych. Zajęcia
mają na celu zapoznanie studenta z bieżącymi wydarzeniami
i rozszerzeniem wiedzy na poruszane problemy np.
odbywające się szczyty UE, problem dostaw gazu w
Europie, emisja dwutlenku węgla itp.
21. Wybór i charakterystyka mediów do analizy pod
kątem wiedzy europejskiej
22. Najważniejsze wydarzenia medialne z tygodnia
23. Historyczne
przedstawienie
szczytów
Unii
Europejskiej w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń
24. Rola Jerzego Buzka jako przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego
25. Polska polityka zagraniczna
26. Gazociąg Północny a polityka energetyczna UE
27. Głos Polski w sprawie dalszej integracji
28. Polityka bezpieczeństwa w zintegrowanej Europie
29. Stanowisko UE w sprawie emisji dwutlenku węgla w
państwach Europy Środkowo-Wschodniej
30. Realizacja wytycznych dotyczących ochrony
środowiska w Polsce
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zaliczenie na ocenę, studenci analizują wybrane przez siebie
media pod kątem informacji o UE i stanowiska Polski.
Zapoznają się z profilem danego medium i pozyskują wiedzę
na temat jego wiarygodności poprzez konfrontację z innymi.
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Dziennik Gazeta Prawna,
Polityka
Wprost
Newsweek
Polskie Radio PR 1
Telewizja Polska
TVN
Polsat
Portale internetowe
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne – Społeczeństwo
(course title)
obywatelskie - ćwiczenia
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Rok III, semestr V, rok I MUD, studia stacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia: 30h, konsultacje regularne: czwartki: 15.00 –
(teaching methods) 16.30 WNS, pok. 205 oraz organizowane w indywidualnych
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Katarzyna Forst
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Samorząd terytorialny w Polsce, system polityczny RP
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest próba definicji społeczeństwa
Cele przedmiotu
(wskazane jest
obywatelskiego i wskazanie na możliwości funkcjonowania
określenie celów
na polskim gruncie. Studenci na podstawie wskazanej
jako
literatury analizują funkcjonowanie społeczeństwa
efektów kształcenia obywatelskiego w Europie Zachodniej.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Teorie społeczeństwa obywatelskiego
Treści
2. Społeczeństwo obywatelskie a państwo
merytoryczne
3. Społeczeństwo obywatelskie w strategii Światowego
przedmiotu
(course contents)
Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2003-2005
4. Życie społeczne w przestrzeni wirtualnej
5. Zaufanie w społeczeństwie obywatelskim
6. Społeczeństwo otwarte a społeczeństwo obywatelskie
7. Zadania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie
rozwoju zrównoważonego
8. Korupcja w społeczeństwie obywatelskim
9. Organizacje non-profit
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
10. Obywatelstwo Unii Europejskiej - założenia
Zaliczenie na ocenę, studenci czytają i analizują materiały
wskazane przez prowadzącego, poddając pod dyskusję
przykłady zaczerpnięte z mediów.
S.Partycki (red.), Nowoczesność ponowoczesność,
społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i
Wschodniej, Lublin, 2007r. t.1 i t.2
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZEŃSWTO NARODOWE I
Nazwa przedmiotu
(course title)
MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany
(level of course)
Studia I stopnia niestacjonarne: rok II, semestr 3,4 oraz rok
Rok studiów,
III, semestr 5,6
semestr
(year of study,
Studia I stopnia stacjonarne: rok III, semestr 5
semester/trimester)
8
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu stosunków
(teaching methods) międzynarodowych w dyskusji poprzez stawianie i
rozwiązywanie problemów.
Język wykładowy polski
(language of course)
dr Barbara Osadnik
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz
Wymagania
międzynarodowych stosunków politycznych.
wstępne
(prerequisites)
Umiejętność prowadzenia dyskusji, stawiania tez i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
formułowania ocen dotyczących zjawisk i procesów
określenie celów
wszystkich sfer stosunków międzynarodowych.
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Pojęcie bezpieczeństwa. Typologie w nauce o
Treści
stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo
merytoryczne
narodowe i międzynarodowe.
przedmiotu
(course contents)
2. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i
systemów międzynarodowych.
3. Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki
bezpieczeństwa państw instytucji europejskich.
4. Mechanizm euroatlantycki.
5. Mechanizm zachodnioeuropejski WPZiB.
6. Mechanizm współpracy subregionalnej.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
7. Mechanizm paneuropejski.
8. WNP i polityka Rosji XXI wieku w Europie.
9. Konflikty w Europie po 1989 roku.
10. Pozawojskowe czynniki bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego (czynnik społeczny,
ekonomiczny, ekologiczny, etniczny, technologiczny,
energetyczny i surowcowy).
11. Terroryzm w Europie.
12. Własna wizja ewolucji bezpieczeństwa
europejskiego.
Aktywność, prowadzenie dyskusji, prezentacja indywidualna
Literatura podstawowa:
1. Kuczyński M., Krwawiąca Europa, Warszawa 2001
2.Kuźniar R., Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000,
Warszawa 2000
3.Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony,
Warszawa 2000
4.Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa
europejskiego, Warszawa 1999
5.Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2003
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne
(course title)
Kultura amerykańska i jej oddziaływanie na kulturę
światową
II B 2.
Kod przedmiotu
KmKA
Obowiązkowy ograniczonego wyboru
II B 3.
Typ przedmiotu
II B 4.
Poziom przedmiotu Podstawowy
Studia stacjonarne
II B 5.
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
Rok III, semestr V
2 punkty ECTS
II B 6.
Liczba punktów
II B 7.
Metody nauczania Studia stacjonarne
(teaching methods) Wymiar: 30 godz. konwersatorium
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
podczas której analizowane są aktualne zjawiska i
wydarzenia kulturalne w USA i ich oddziaływanie na kulturę
polską i europejską.
- przedstawienie przez studentów, indywidualnie lub
w małych
grupach,
referatów
lub
prezentacji
multimedialnych dotyczących wybranych zagadnień kultury
USA.
- część tematów przygotowywanych referatów lub
prezentacji studenci wybierają samodzielnie spośród zestawu
zaproponowanego przez prowadzącego na pierwszych
zajęciach.
II B 8.
Język wykładowy Język polski
dr Mirosława Wielopolska-Szymura
II B 9.
Imię i nazwisko
wykładowcy
Brak
II B 10. Wymagania
wstępne
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom złożoności
II B 11. Cele przedmiotu
i zróżnicowania kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki,
postrzeganej głównie przez pryzmat kultury masowej;
zwrócenie uwagi na wartościowe zjawiska i wydarzenia
kulturalne w USA, odznaczające się oryginalnością treści i
formy, a jednocześnie wpływające na tworzenie nowych
trendów w sztuce, literaturze oraz w nowych formach
przekazu poza USA – szczególnie w Polsce i Europie.
Studenci poznają najważniejsze osiągnięcia artystyczne USA
w zakresie literatury, sztuk plastycznych, muzyki, teatru,
filmu, nowych mediów, z uwzględnieniem wytworów
kultury popularnej; a także zdobywają wiedzę o
najważniejszych aktualnych zjawiskach kulturowych
wpływających na postawy i zachowania społeczne i życie
publiczne.
Kultura rdzennych Amerykanów oraz pierwsze osadnictwo
II B 12. Treści
(mit Dzikiego Zachodu); Problem niewolnictwa i segregacji
merytoryczne
rasowej – współczesne konflikty rasowe i etniczne w USA;
przedmiotu
(course contents)
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Kultura okresu modernizmu – powstawanie nowych
gatunków w muzyce i nowych form w sztukach
plastycznych. Narodziny Hollywood i kinematografii USA.
Kultura USA po 1945 r. – nowe trendy literackie, plastyczne,
muzyczne, teatralne i filmowe. Ekspansja amerykańskiej
kultury popularnej.
Zaliczenie na ocenę.
Dyskusja nad zadanymi problemami moderowana przez
prowadzącego w trakcie konwersatorium – ocena końcowa
wystawiana jest na podstawie aktywnego udziału studenta
w dyskusjach moderowanych przez prowadzącego, co
pozwoli ocenić jego wiedzę i zaangażowanie w realizację
przedmiotu w trakcie kolejnych zajęć; brak aktywności
skutkuje koniecznością zaliczenia tematów podczas
konsultacji.
Prezentacje multimedialne lub referaty przygotowane przez
studenta indywidualnie bądź w małych grupach – do oceny
końcowej brana pod uwagę jest ocena za przedstawienie
przez studentów, indywidualnie lub w małych grupach,
referatów lub prezentacji multimedialnych dotyczących
wybranych zagadnień kultury USA.
J. Baudrillard: Ameryka. Warszawa 2011;
M. Gołębiowski: Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych.
Warszawa 2006;
Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Red. A. Salska.
T. 1-2. Kraków 2003.
G. B. Tindall, D. E. Shi: Historia Stanów Zjednoczonych.
Poznań 2002.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe na przełomie XX i XXI
(course title)
wieku – konwersatorium monograficzne
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Ograniczonego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
II rok, semestr letni
Rok studiów,
I rok MU, semestr letni
semestr
(year of study,
II rok MU, semestr zimowy
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods)
dyskusja,
praca z książką / z tekstem,
burza mózgów,
wyjaśnianie,
prezentacje multimedialne.
Zajęcia odbywają się co tydzień – 2 godziny lekcyjne (30
godzin w semestrze). W ramach zajęć studenci mają też do
dyspozycji regularne konsultacje organizowane co tydzień –
1 godzina, oraz możliwość konsultacji z wykładowcą przez
Internet (e-mail, skype).
polski
Język wykładowy
(language of course)
dr Miron Lakomy
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać:
Wymagania
wstępne
elementarną znajomość geografii politycznej świata,
(prerequisites)
znajomość systemów politycznych poszczególnych
krajów europejskich,
znajomość najnowszej historii politycznej Polski,
Europy i świata,
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
Cele przedmiotu
(wskazane jest
kategoriami bezpieczeństwa narodowego i
określenie celów
międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku. W
jako
ramach zajęć słuchacze uzyskają również wiedzę na temat
efektów kształcenia wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz
i
przebiegu, przyczyn i skutków najpoważniejszych
kompetencji)
konfliktów zbrojnych po 1989 roku.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
II B 12.
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- Ćwiczenia I – objaśnienie głównych zagadnień związanych
z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.
- Ćwiczenia II – podstawowe kategorie i klasyfikacje
bezpieczeństwa narodowego.
- Ćwiczenia III – podstawowe kategorie i klasyfikacje
bezpieczeństwa międzynarodowego.
- Ćwiczenia IV – najpoważniejsze wyzwania dla
bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie
pozimnowojennym.
- Ćwiczenia V – operacja „Pustynna Burza”, Bliski Wschód
na początku lat 90-tych XX wieku.
- Ćwiczenia VI – wojny na Bałkanach w pierwszej połowie
lat 90-tych. Konflikt serbsko-chorwacki i wojna w Bośni i
Hercegowinie.
- Ćwiczenia VII – wojna w Kosowie w 1999.
- Ćwiczenia VIII – wojna w Afganistanie, cz. 1.
- Ćwiczenia IX – wojna w Afganistanie, cz. 2.
- Ćwiczenia X – wojna w Iraku 2003.
- Ćwiczenia XI – wojna gruzińsko-rosyjska 2008.
- Ćwiczenia XII – konflikty izraelsko-arabskie.
- Ćwiczenia XIII – konflikty zbrojne w Afryce w okresie
pozimnowojennym.
- Ćwiczenia XIV – wojna w Libii.
- Ćwiczenia XV – terroryzm międzynarodowy.
Metody oceny pracy studenta:
aktywność na zajęciach (uzyskanie dwóch
aktywności oznacza podniesienie oceny końcowej o
pół stopnia),
- R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej
wojnie, Warszawa 2008,
-W.
Malendowski,
Zbrojne
konflikty
i
spory
międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003
- R. Kuźniar (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 19892000, Warszawa 2001,
- Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,
- Biuletyn PISM, Państwowy Instytut Stosunków
Międzynarodowych,
- Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW,
R.
Zięba,
Instytucjonalizacja
bezpieczeństwa
europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie,
Warszawa 1999
- Robert Kupiecki, NATO u progu XXI wieku, Warszawa
2000
- A. Halamski, M. Kazana, Współpraca polityczna i
wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa
1997.
- J. Kukułka, Historia współczesna stosunków
międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Propaganda, dezinformacja i manipulowanie
(course title)
społecznościami - konwersatorium
Km
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
średnio zaawansowany
(level of course)
rok II, sem. III
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- aranżowanie debat,
- prezentacje z wykorzystanie technik multimedialnych
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Praca własna studenta obejmuje 60h:
- studiowanie literatury przedmiotu,
- przygotowywanie wystąpień ustnych
polski
Robert Rajczyk, dr n. hum.
Po zakończeniu modułu słuchacz potrafi: przedstawić
mechanizmy
funkcjonowania
władzy
politycznej,
interpretować znaczenie relacji między mediami masowymi
a polityką, identyfikować złożoność mechanizmów władzy
politycznej, potrafi określać sposoby korzystania z metod
komunikowania politycznego w działalności publicznej, jak
również jest przygotowany do wykorzystania informacji w
sferze publicznej.
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami i
metodami wykorzystywanymi w procesie dezinformowania,
manipulowania zbiorowościami oraz propagandowymi. Po
zakończeniu modułu słuchacz powinien posiadać
umiejętność wskazania metod przeciwdziałania technikom
propagandowym, manipulacyjnym i dezinformacyjnym.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Debata - w trakcie konwersatorium odbywają się krótkie,
oceniane przez prowadzącego debaty, w trakcie których ich
uczestnicy bronią różnych stanowisk.
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
konwersatorium - w trakcie dyskusji prowadzący zadaje
pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany
efekt kształcenia.
3. Fabrice
d’Almeida,
Manipulacja,
Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
4. B. Dobek Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i
praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1997.
5. M.
Karwat,
O
złośliwej
dyskredytacji.
Manipulowanie
wizerunkiem
przeciwnika,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
6. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i
publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
7. Waldemar Dziak, Kim Ir Sen, Państwowe
Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.
8. Stanley
Newcourt-Nowodworski,
Czarna
propaganda, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
9. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
10. Urszula Jarecka, Propaganda słusznej wojny,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.
11. Kevin Franzier, Arto Halonen, W cieniu wielkiej
księgi, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
12. Janusz Sztumski, Propaganda – jej problemy i
metody, skrypty UŚ nr 438, Wydawnictwo UŚ,
Katowice 1990.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
(course title)
Prawo i postępowanie administracyjne ( konwersatorium).
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
PPA
Obowiązkowy (compulsory / obligatory), fakultatywny,
ograniczonego wyboru, fakultatywny dowolnego wyboru
(optional).
Poziom przedmiotu
(level of course)
Podstawowy
II B 5.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
- stacjonarne
III ( sem. 5 ) – niestacjonarne.
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
Punkty ECTS 3 – stacjonarne
2 – niestacjonarne
II B 7.
Metody nauczania
(teaching methods)
Zajęcia prowadzone są zgodnie z następującymi metodami
nauczania:
- opis prowadzącego, dotyczący wybranych zagadnień,
- dyskusja moderowana przez prowadzącego,
- analiza i rozwiązywanie praktycznych problemów
funkcjonowania administracji ( w aspektach rzeczowych i
formalnych ).
II B 8.
II B 9.
II B 10.
Język wykładowy
(language of course)
polski
Imię i nazwisko
Tadeusz Gieraszek, doktor
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Podstawowa wiedza z zakresu wstępu do nauki o państwie i
prawie.
Wykazanie się wiedzą specyficzną dla nauki o
społeczeństwie.
Znajomość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
Znajomość podstaw prawnych i zasad funkcjonowania
administracji.
Rozróżnianie i rozumienie przepisów prawa
administracyjnego materialnego i procesowego.
Istota specyfiki organów administracji ( w tym stanowiących
i wykonawczych ) w aspekcie ich bieżącego
funkcjonowania.
Przyswojenie potrzeby weryfikacji zmian obowiązujących
przepisów prawa oraz nawyku doskonalenia wiedzy i
umiejętności.
Świadomość etycznego i profesjonalnego postępowania w
pracy zawodowej
Ustrój administracji publicznej.
Struktura administracji publicznej.
Istota prawa administracyjnego materialnego.
Pojęcie i źródła prawa materialnego.
Kompetencje prawotwórcze administracji publicznej.
Prawo miejscowe w hierarchii źródeł prawa.
Stosowanie norm prawa administracyjnego materialnego.
Prawne formy działania administracji (akty administracyjne,
umowy cywilnoprawne, porozumienia administracyjne).
Kontrola a nadzór w administracji publicznej.
Pojęcie, stadia i tryby postępowania administracyjnego.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania
kodeksu postępowania administracyjnego.
Ogólne zasady postępowania administracyjnego.
Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość.
Strony postępowania.
Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego.
Decyzja administracyjna.
Postępowanie odwoławcze.
Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce.
Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej i charakterystyka
postępowania przed sądami administracyjnymi.
Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy
studenta w ramach danego przedmiotu z uwzględnieniem
takich
elementów, jak: forma, czas trwania, kalendarz (okres,
częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy i sesji
egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od
regulaminowych).
Program zakłada przyswojenie podstawowych regulacji
materialnego i procesowego prawa administracyjnego.
W trakcie zajęć student zapoznaje się z regulacjami
dotyczącymi ustroju i funkcjonowania administracji.
Prowadzący opisuje istotę poszczególnych aktów
normatywnych, student natomiast zapoznaje się z tekstami
ustaw i na ich podstawie przygotowuje wystąpienia i
uczestniczy w dyskusji.
Student przygotowuje również (na podstawie konkretnych
stanów faktycznych) projekty decyzji administracyjnych.
Praca studenta obejmuje także studiowanie literatury
przedmiotu oraz poddawanie się weryfikacji znajomości
przyswojonej wiedzy w formie sprawdzianów i kolokwiów.
Ponad to na zajęciach przewiduje się również:
- rozwiązywanie kazusów ( na podstawie konkretnych
stanów faktycznych redagowanie projektów decyzji
administracyjnych ),
- przygotowywanie referatów,
- aktywny udział w dyskusjach,
- obecność na zajęciach.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom
podejmującym naukę przedmiotu.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i
sądowoadministracyjne, Warszawa 2004
Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna,
Wrocław 2004
Boć J., Chajbowicz A., Kowalczyk B., Lisowski P.,
Mikowski R.,
Szadek- Bratuń A., Prawo administracyjne. Konwersatoria.
Ćwiczenia, Wrocław 2005
Boć J ( red.) Prawo administracyjne, Wrocław 2005
Hauser J.( red ) Administracja publiczna, Warszawa 2006
Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne,
egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005
Wierzbowski M. ( red.) Postępowanie administracyjne –
ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami
administracyjnymi, Warszawa 2004
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153,poz.1270 z
późn. zm. )
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody nauczania
Historia Polskiej Myśli Politycznej
Konwersatorium monograficzne
obowiązkowy
podstawowy
III rok I stopnia, II rok II stopnia, semestr II,
Analiza przyczyn historycznych, ekonomicznych, politycznych i
kulturowych powstawania, rozwoju, polskiej myśli społecznej oraz jej
wpływu na kształtowanie sceny politycznej. Ćwiczenia odbywają się w
wymiarze 2 godz. tygodniowo (łącznie 30 godzin).
Język wykładowy polski
Imię i nazwisko
Dr Szymon Hrebenda
prowadzącego
Wymagania
Student winien posiadać wiedzę z zakresu historii Polski, historii myśli
wstępne
społeczno-politycznej i podstaw wiedzy o państwie i polityce na poziomie
wymaganym na I stopniu studiów z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią polskiego
myślenia o własnym państwie jego miejscu na międzynarodowej scenie
politycznej jakie kształtowało się na przełomie XIX i XX wieku.
Poznanie tych zagadnień ma pomóc w zrozumieniu specyfiki polskich
wyobrażeń politycznych, które nadal rzutują w XXI wieku na stan
wewnętrznej sceny politycznej.
Treści
16. Konserwatyzm I. Narodziny polskiego konserwatyzmu;
merytoryczne
konserwatyzm Wprowadzenie do polskiej myśli politycznej –
przedmiotu
zagadnienia ogólne
17. między powstaniem listopadowym a styczniowym (z
uwzględnieniem różnic między koncepcjami krajowymi i
emigracyjnymi)
18. Konserwatyzm II. Konserwatyzm po powstaniu styczniowym;
różnicowanie się koncepcji w poszczególnych zaborach;
konserwatyzm podczas I wojny Światowej i w II RP.
19. Liberalizm. Koncepcje polityczne „Kaliszan”, Józefa Supińskiego,
Aleksandra Świętochowskiego, Demoliberałów galicyjskich,
Krakowskiej Szkoły ekonomicznej.
20. Myśl demokratyczna. Koncepcje polityczne Joachima Lelewela,
TDP i Gromad Ludu Polskiego.
21. Nacjonalizm I. Narodziny polskiego nacjonalizmu; rozwój
organizacyjny w poszczególnych zaborach; koncepcje ruchu
narodowego do 1905 roku;
22. Nacjonalizm II. Ewolucja poglądów w latach 1906-1939.
Koncepcje R. Dmowskiego, Z. Balickiego i L. Popławskiego.
23. Socjalizm I. Narodziny i historia polskiego ruchu
socjalistycznego;
24. Socjalizm II Koncepcje L. Waryńskiego, B. Limanowskiego, E.
Abramowskiego, K. Kelles-Krauza, R. Luksemburg.
25. Ruch ludowy I. Historia ruchu ludowego; kształtowanie się
koncepcji chłopskich na przełomie wieków; agraryzm jako
Metody oceny
Spis zalecanych
lektur
fundament koncepcji ludowych.
26. Ruch ludowy II. Koncepcje ruchu ludowego w II RP; spory
wewnętrzne; proces jednoczenia się polskiego ruchu ludowego.
27. Kształtowanie się dwubiegunowości polskiej sceny politycznej od
1906 – „pasywiści” i „aktywiści”; narastający spór ideologiczny
między R. Dmowskim a J. Piłsudskim.
28. II RP. Dyskusja na temat kształtu ustrojowego państwa w
pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
29. Sanacja. Ukształtowanie się obozu sanacyjnego; wewnętrzne
zróżnicowanie ideologiczne; spór z „endecją”; dekompozycja
obozu po śmierci J. Piłsudskiego.
30. Chadecja. Powstanie, historia oraz koncepcje polskiej chadecji w
II RP.
Merytoryczna aktywność na zajęciach, referat prezentujący zdolność
analizowania myśli politycznej w ujęciu historycznym.
11. Rett R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 –
1890, W-wa 1982.
12. M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1993.
13. R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku,
Gdańsk 1997.
14. Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli
politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. A.
Dudek, B. Szlachta, Kraków 1996
15. B. Szlachta, Konserwatyzm, Kraków 1998
16. W. Bernacki, Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego, Kraków
1994.
17. R. Wapiński, Narodowa Demokracja w latach 1893-1939, Wrocław
1980.
18. Zarys historii polskiego ruchu ludowego, red. J. Kowal i A.
Więziowa, W-wa 1963.
19. Państwo w polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna
XIX i XX wieku, t. VII, red. W. Wrzesiński, wydawnictwo PAN
1988.
20. Twórcy polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna XIX
i XX wieku, t. II, red. H. Zieliński, Wyd. PAN 1978
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Polska myśl polityczna.
Konwersatorium monograficzne
obowiązkowy
podstawowy
II, III rok I stopnia, semestr II
Analiza przyczyn historycznych, ekonomicznych, politycznych i
kulturowych powstawania, rozwoju, polskiej myśli społecznej oraz jej
wpływu na kształtowanie sceny politycznej. Ćwiczenia odbywają się w
wymiarze 2 godz. tygodniowo (łącznie 30 godzin).
polski
Dr Szymon Hrebenda
Student winien posiadać wiedzę z zakresu historii Polski, historii myśli
społeczno-politycznej i podstaw wiedzy o państwie i polityce na poziomie
wymaganym na I stopniu studiów z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią polskiego
myślenia o własnym państwie jego miejscu na międzynarodowej scenie
politycznej jakie kształtowało się na przełomie XIX i XX wieku.
Poznanie tych zagadnień ma pomóc w zrozumieniu specyfiki polskich
wyobrażeń politycznych, które nadal rzutują w XXI wieku na stan
wewnętrznej sceny politycznej.
31. Konserwatyzm I. Narodziny polskiego konserwatyzmu;
Treści
konserwatyzm Wprowadzenie do polskiej myśli politycznej –
merytoryczne
zagadnienia ogólne
przedmiotu
32. między powstaniem listopadowym a styczniowym (z
uwzględnieniem różnic między koncepcjami krajowymi i
emigracyjnymi)
33. Konserwatyzm II. Konserwatyzm po powstaniu styczniowym;
różnicowanie się koncepcji w poszczególnych zaborach;
konserwatyzm podczas I wojny Światowej i w II RP.
34. Liberalizm. Koncepcje polityczne „Kaliszan”, Józefa Supińskiego,
Aleksandra Świętochowskiego, Demoliberałów galicyjskich,
Krakowskiej Szkoły ekonomicznej.
35. Myśl demokratyczna. Koncepcje polityczne Joachima Lelewela,
TDP i Gromad Ludu Polskiego.
36. Nacjonalizm I. Narodziny polskiego nacjonalizmu; rozwój
organizacyjny w poszczególnych zaborach; koncepcje ruchu
narodowego do 1905 roku;
37. Nacjonalizm II. Ewolucja poglądów w latach 1906-1939.
Koncepcje R. Dmowskiego, Z. Balickiego i L. Popławskiego.
38. Socjalizm I. Narodziny i historia polskiego ruchu
socjalistycznego;
39. Socjalizm II Koncepcje L. Waryńskiego, B. Limanowskiego, E.
Abramowskiego, K. Kelles-Krauza, R. Luksemburg.
40. Ruch ludowy I. Historia ruchu ludowego; kształtowanie się
Metody oceny
Spis zalecanych
lektur
koncepcji chłopskich na przełomie wieków; agraryzm jako
fundament koncepcji ludowych.
41. Ruch ludowy II. Koncepcje ruchu ludowego w II RP; spory
wewnętrzne; proces jednoczenia się polskiego ruchu ludowego.
42. Kształtowanie się dwubiegunowości polskiej sceny politycznej od
1906 – „pasywiści” i „aktywiści”; narastający spór ideologiczny
między R. Dmowskim a J. Piłsudskim.
43. II RP. Dyskusja na temat kształtu ustrojowego państwa w
pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
44. Sanacja. Ukształtowanie się obozu sanacyjnego; wewnętrzne
zróżnicowanie ideologiczne; spór z „endecją”; dekompozycja
obozu po śmierci J. Piłsudskiego.
45. Chadecja. Powstanie, historia oraz koncepcje polskiej chadecji w
II RP.
Merytoryczna aktywność na zajęciach, referat prezentujący zdolność
analizowania myśli politycznej w ujęciu historycznym.
21. Rett R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 –
1890, W-wa 1982.
22. M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1993.
23. R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku,
Gdańsk 1997.
24. Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli
politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. A.
Dudek, B. Szlachta, Kraków 1996
25. B. Szlachta, Konserwatyzm, Kraków 1998
26. W. Bernacki, Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego, Kraków
1994.
27. R. Wapiński, Narodowa Demokracja w latach 1893-1939, Wrocław
1980.
28. Zarys historii polskiego ruchu ludowego, red. J. Kowal i A.
Więziowa, W-wa 1963.
29. Państwo w polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna
XIX i XX wieku, t. VII, red. W. Wrzesiński, wydawnictwo PAN
1988.
30. Twórcy polskiej myśli politycznej, seria: Polska myśl polityczna XIX
i XX wieku, t. II, red. H. Zieliński, Wyd. PAN 1978
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Podstawowe relacje między sferą polityki a mediami
(course title)
masowymi - konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
przedmiotów.
Obowiązkowy
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Stacjonarne studia I stopnia – rok III
Specjalizacja: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Język wykładowy
(language of course)
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
II B 11. Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
II B 8.
Średnio zaawansowany
Wymiar: 30 godzin konwersatorium
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni.
Metody realizacji przedmiotu:
13. dyskusja
14. indywidualne prezentacje wybranych
zagadnień
Zajęcia mają charakter dyskursu opartego o lekturę
opracowań naukowych i tekstów źródłowych dotyczących
mediów masowych na świecie.. Dyskusja ma na celu
uchwycenie charakterystycznych cech systemów medialnych
w wybranych krajach świata..
Konsultacje: 1 godz. x 7 tygodni
Język polski
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
Wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie oraz z
dziedziny teorii systemu politycznego
Głównymi celami są:
15. poznanie ogólnych związków i zależności łączących
działalność mediów masowych ze sferą polityki
16. analiza pojęć: polityka komunikowania, polityka
medialna, polityka informacyjna, określenie
wzajemnych relacji oraz podmiotów i obszarów
działania
17. wyznaczenie występujących i możliwych powiązań i
oddziaływań pomiędzy mediami masowymi a
głównymi podmiotami polityki.- mediatyzacja
and competences)
II B 12. Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
polityki a polityzacja mediów
18. pojęcie systemu politycznego i systemu medialnego
19. wpływ charakteru władzy politycznej na system
medialny (system autorytarny, demokratyczny i
mieszany)
20. główne typy relacji między sferą polityki a mediami
masowymi:: symbioza, dominacja, „super=system”)
21. wyznaczenie granic pojęciowych dla terminów:
polityka komunikowania, polityka informacyjna,
polityka medialna
22. podmioty, obszary i narzędzia współczesnej polityki
medialnej
23. mediatyzacja polityki, jej przejawy i skutki
24. polityzacja mediów, jej narzędzia i zakładane
rezultaty
25. komunikowanie polityczne jako obszar styku
interesów systemu politycznego i medialnego
26. rola mediów masowych podczas wyborów
27. znaczenie mediów dla procesów demokratyzacji
28. media masowe a społeczeństwo obywatelskie
29. nowe media w sferze polityki
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
ocena indywidualnej prezentacji wybranych
zagadnień
obecność na zajęciach
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w
dyskusji, znajomość zalecanej literatury.
kolokwium z zakresu omawianej problematyki
Red. B. Dobek-Ostrowska. Komunikowanie
polityczne i publiczne. Warszawa 2011.
K. Jakubowicz. Unia Europejska a media. Między
kulturą a gospodarką. Warszawa 2010.
Red. B. Dobek-Ostrowska. Media masowe na
świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa.. Wrocław 2007.
Red. B. Dobek-Ostrowska. Media masowe w
demokratyzujących się systemach politycznych.
Wrocław 2006.
W. Schulz. Komunikacja polityczna. Koncepcje
teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat
mediów masowych w polityce. Kraków 2006.
M. Mrozowski. Media masowe. Władza, rozrywka i
biznes. Warszawa 2001.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu KWESTIE SPOŁECZNE W MEDIACH
(course title)
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Do wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok II, semestr 1, studia II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
Wykłady – 0/15
Konsultacje (zarówno regularne, jak też
organizowane w
indywidualnych przypadkach) – 1/15
Seminaria i warsztaty grupowe – 0/15
Praca w laboratorium – 0/15
Projekty i prace terenowe – 0/15
Inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne – 2/15
Formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowane),
np.
e-learning – 0/15
Inne metody/formy – 0/15
Język wykładowy Polski
(language of course)
Patrycja Szostok, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Zajęcia mają za zadanie przybliżyć słuchaczom sposób
Cele przedmiotu
(wskazane jest
funkcjonowania mediów masowych w kontekście określania
określenie celów
przez nie agendy prezentowanych problemów społecznych.
jako
Słuchacze, dokonując analizy przekazów medialnych uczą
efektów kształcenia się krytycznego podejścia do środków masowego
i
komunikowania i aktywnego poszukiwania informacji na
kompetencji)
temat kondycji społeczeństwa i nurtujących go problemów.
(objectives of the
course, preferably
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu
problematyki społecznej oraz ich odzwierciedlenie w
środkach masowego komunikowania, do czego tłem jest
wiedza teoretyczna z zakresu Agenda Setting i
oddziaływania mediów. Proponowane kwestie społeczne:
Przestępczość
Aborcja, eutanazja
Dewiacje seksualne
Wykluczenie społeczne
Uzależnienia
Prostytucja
Handel ludźmi
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena krótkich wystąpień studentów na temat występowania
problemów społecznych w wybranym medium.
M. McCombs, Ustanawianie agendy, 2009
I. Pospiszyl, Patologie społeczne, 2009
McLuhan M., Zrozumieć media, 2004
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA POLITYKI
(course title)
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok I, semestr 2, studia II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
Wykłady – 0/15
Konsultacje (zarówno regularne, jak też
organizowane w
indywidualnych przypadkach) – 1/15
Seminaria i warsztaty grupowe – 0/15
Praca w laboratorium – 0/15
Projekty i prace terenowe – 0/15
Inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne – 2/15
Formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowane),
np.
e-learning – 0/15
Inne metody/formy – 0/15
Język wykładowy Polski
(language of course)
Patrycja Szostok, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
psychologicznymi aspektami życia politycznego
określenie celów
ujmowanego jako aktywność polityczna sensu stricte, jak
jako
również w wymiarze udziału polityki w życiu przeciętnego
efektów kształcenia obywatela. Dzięki poznaniu psychologicznych
i
mechanizmów polityki słuchacze lepiej rozumieją świat
kompetencji)
polityki, jak również własne zachowania z nim związane.
(objectives of the
course, preferably
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Czym jest psychologia polityki
Aktywność i bierność polityczna
Przywództwo polityczne
Podmiotowość a alienacja polityczna
Anomia polityczna
Paranoja polityczna
Osobowość a polityka
Płeć a polityka
Autorytaryzm
Ekstremizm polityczny
Nacjonalizm
Myślenie polityczne
Wybory i zachowania wyborcze
Konflikty polityczne
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie
rozwiązywania problemów
Ocena krótkich wystąpień studentów na temat
poszczególnych aspektów psychologii polityki
Kolokwium zaliczeniowe – test wyboru
K. Skarżyńska, Podstawy psychologii politycznej
D. Sears, L. Jevris, Psychologia polityczna
D. Goleman Inteligencja emocjonalna w praktyce
G. Hofstede, Kultury i organizacje
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Prawica i lewica w Polsce - konwersatorium
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Rok II/III
semester/trimester) Semestr III/V
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. Zajęć (2 X 15godz. tygodniowo)
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
dyskusja
analiza badań empirycznych
prezentacje multimedialne
elementy samokształcenia
elementy aktywizujące
Zajęcia mają charakter konwersatoryjny z elementami
dyskusji oraz pracy własnej studentów w oparciu o lekturę
tekstów źródłowych, poruszających problematykę prawicy i
lewicy w Polsce. Uzupełnieniem tekstów źródłowych są
treści podręcznikowe oraz prezentacje multimedialne
związane z omawianymi zagadnieniami oraz analiza
wyników badań empirycznych
Konsultacje: 2 godz. X 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Waldemar Wojtasik
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu humanistyki
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania
(wskazane jest
oraz problematyki teorii partii politycznych i
określenie celów
systemów partyjnych.
jako
Opis diady lewica-prawica. Kwestie teoretyczne i
efektów kształcenia
praktyczne związane ze sferą aksjologii i ideologii.
i
Relacje pomiędzy partiami politycznymi w zakresie
kompetencji)
wzorców rywalizacji politycznej, tworzenia koalicji
(objectives of the
gabinetowych, stosunków rząd-opozycja i układu
II B 12.
II B 13.
II B 14.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
lewica-prawica w zakresie oddziaływujących
podziałów socjopolitycznych.
Ewolucja diady lewica-prawica w Polsce po 1989
roku. Dynamika podziału postkomunistycznego i
jego rola w strukturyzacji sceny politycznej w Polsce.
System partyjny a system polityczny.
Rola systemu wyborczego w kształtowaniu układu
lewica prawica
Miejsce ideologii w systemach partyjnych i jej
dynamika.
Zamrożenie i odmrożenie systemów partyjnych. Podziały
socjopolityczne i ich rola w kształtowaniu systemów
partyjnych.
Lewica i prawica jako czynnik konstytuujący partie
polityczne.
Polaryzacja polityczna i jej rola w strukturyzacji sceny
partyjnej
Historyczna ewolucja ideologii partii politycznych
Modele partii politycznych.
Lewica i prawica a modele przywództwa politycznego.
Funkcje partii politycznych: aksjologiczna, ideologiczna
i programowa.
Potencjał koalicyjny w układzie lewica – prawica.
Centrum polityczne i jego rodzaje.
Struktura społeczna a układ lewica-prawica.
Przyszłość lewicy – przyszłość prawicy.
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
Udział i aktywność na zajeciach.
Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III RP, Wrocław
2002.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Polityka w Polsce w latach
90. Wybrane problemy, Wrocław 1999..
Grabowska B., Podział postkomunistyczny. Społeczne
podstawy polityki w Polsce, Warszawa 2004
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji,
Warszawa 2002.
Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Polskie partie i ugrupowania
parlamentarne, Toruń 2004.
K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Partie i system partyjny RP. Stan
i perspektywy, Toruń 2007.
Markowski R., System partyjny i zachowania wyborcze.
Dekada polskich doświadczeń, Warszawa 2003
Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny,
Warszawa 2006.
Myślik-Sobolewska K., Partie i systemy partyjne na świecie,
Warszawa 2005
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze
społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszwa 1997.
Wiatr J.J. i in., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa
2003.
Wiszniowski R., Europejska przestrzeń polityczna.
Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, Wrocław 2008.
\Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty
ekonomiczno-społeczne. Sosnowiec 2011.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne
(course title)
Teoria i praktyka funduszy strukturalnych
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr III, studia niestacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja
(teaching methods) moderowana, prezentacja, analiza dokumentów strategicznych, analiza
aktów prawnych, analiza projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych,
Liczba godzin: 10 godz. w semestrze zgodnie z harmonogramem zajęć
studiów niestacjonarnych I stopnia.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 15 godz. w semestrze zgodnie z
harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla studentów studiów
niestacjonarnych.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Język polski
Ewelina Wiszczun, dr
Cele przedmiotu:
- zdobycie wiedzy na temat instrumentów finansowych polityki
spójności
- zdobycie wiedzy na temat dokumentów strategicznych i prawnych w
zakresie polityki spójności: Rozporządzeń UE dotyczących funduszy
strukturalnych, NSRO, programów operacyjnych na lata 2007-2013, w
tym Priorytetów i Działań i Poddziałań dla następujących programów:
PO Kapitał ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PO Innowacyjna
Gospodarka
- analiza projektów modelowych w Unii Europejskiej
- zdobycie wiedzy na temat zasad dotyczących przygotowania
projektów unijnych oraz zasad dotyczących zarządzania projektami
unijnymi
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Polityka spójności UE i jej podstawowe zasady funkcjonowania w
Polsce
2. Instrumenty finansowe polityki spójności
3. Podstawy prawne polityki spójności – Rozporządzenia UE
dotyczące funduszy strukturalnych
4. Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności w Polsce
w latach 2007-2013: NSRO, przedstawienie układu programów
operacyjnych na lata 2007-2013, w tym Priorytetów i Działań dla
następujących programów: PO Kapitał ludzki, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013, PO Innowacyjna Gospodarka
5. Charakterystyka interwencji w wymiarze regionalnym : PO Kapitał
Ludzki 2007-2013, RPO Województwa Śląskiego 2007-2013
6. Przykłady projektów modelowych w Polsce i Unii Europejskiej
7. Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce
8. Charakterystyka projektodawców projektów unijnych
9. Zasady dotyczące przygotowania projektów unijnych
10. Zasady dotyczące zarządzania projektami unijnymi
11. Przygotowanie wniosku (fiszki projektowej) do wybranego
programu operacyjnego
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy studentów
podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność oraz umiejętność
analizowania literatury przedmiotu, aktów prawnych, dokumentów
strategicznych, przygotowanej pracy pisemnej oraz wystąpienia w
formie ustnej dotyczącego priorytetowych projektów w wybranych
obszarze
Literatura:
Spis zalecanych
K. Głąbicka, M.Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej
lektur
(recommended
UE, Wyd. ELIPSA,Warszawa 2005
reading)
T.G Grosse, Polska wobec nowej polityki spójności UE”, ISP,
Warszawa 2004
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej
2007-2013, Wyd. UJ, Kraków 2008r.
„ProE. Wis E. Wiszczun, Elementy systemu monitoringu funduszy przedakcesyjnych
w Polsce oraz jego różnice w stosunku do systemu monitoringu
funduszy strukturalnych, ; (w)„Unia Europejska i miejsce Polski w
integrującej się Europie” pod red. M.W. Wanatowicz, WSBiF w
Bielsku-Białej 2004
E. Wiszczun, Przesłanki realizacji polityki spójności w Polsce w latach
2007- 2013,; (w)„Unia Europejska i Polska wobec dylematów
integracyjnych na początku XXI wieku” pod red. M. Stolarczyka, Wyd.
Adam Marszałek, Toruń 2006
E. Wiszczun, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji
polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce (w:)Polska Polityka
Społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE pod
red. K. Głąbickiej Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2007
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Trzeci sektor w Polsce (konwersatorium)
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
III rok studia licencjackie dzienne
Rok studiów,
5 semestr
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Konwersatorium – 30 godz. w semestrze zgodnie z
(teaching methods) harmonogramem zajęć studiów licencjackich dziennych.
W ramach konwersatorium lektura literatury przedmiotu,
analiza aktów prawnych, danych statystycznych
Stowarzyszenia KLON/JAWOR, a także materiałów
empirycznych udostępnionych przez organizacje
pozarządowe.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
Dr Joanna Lustig
Umiejętność zdefiniowanie pojęcia “organizacje
pozarządowe”, a także umiejętność przedstawienia cech oraz
funkcji trzeciego sektora. Nabycie wiedzy pozwalającej na
wskazanie oraz dokonanie samodzielnej analizy form oraz
zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi. Ponadto zaznajomienie się z głównymi
dokumentami programowymi stanowiącymi w Polsce
podstawę wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
oraz nabycie wiedzy dotyczącej tempa ich wdrażania.
Program przedmiotu:
- pojęcie, cechy, funkcje oraz klasyfikacja organizacji
pozarządowych;
- historia rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce;
- podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania
organizacji pozarządowych w Polsce;
działalność pożytku publicznego w Polsce;
obowiązki i przywileje wynikające ze statusu organizacji
pożytku publicznego w Polsce;
- wolontariat w Polsce;
- skala i kierunki działania trzeciego sektora w Polsce;
- Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2005-2007 oraz jego kontynuacja w 2008 r.
Założenia Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2009-2013;
- Cele, priorytety oraz działania Strategii Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 20092015.
Ocena pracy każdego studenta w ramach konwersatorium –
prowadzonych zgadnie z harmonogramem zajęć studiów
licencjackich dziennych – na podstawie jego umiejętności
analizowania materiałów konwersatoryjnych, wyciągania z
nich wniosków oraz formułowania własnych opinii.
Końcowa ocena z konwersatorium uwzględniać będzie
również ocenę wygłoszonego przez studenta referatu.
1. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu,
pod red. M. Rymszy, G. Makowskiego, D. Dutkiewicza,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
2. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego : trzeci sektor,
praca zbiorowa pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein,
A. Sicińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
2002.
3. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego : III sektor i
wspólnoty lokalne w jedoczącej się Europie, pod red. P.
Glińskiego, B. Lewenstein, A. Sicińskiego,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
4. Szustek A., Polski sektor społeczny, Oficyna
Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2008.
5. “Trzeci Sektor” – kwartalnik o problematyce
społeczeństwa obywatelskiego.
6. Zarządzanie organizacją pozarządową w UE. Wybrane
problemy, pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo
Naukowe “Śląsk”, Katowice 2009.
-
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok
studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Mitologia społeczno-polityczna
Konwersatorium monograficzne
obowiązkowy
podstawowy
II rok zaoczny I stopnia, semestr I
Analiza struktur społecznych z perspektywy symboli kulturowych
organizujących jedność społeczną. Zajęcia odbywają się jako wolna
dyskusja oparta na dotychczasowej wiedzy studentów oraz
przygotowanych materiałach źródłowych. Ćwiczenia odbywają się w
wymiarze 2 godz. miesięcznie (łącznie 10 godzin).
polski
Język
wykładowy
Imię i nazwisko Dr Szymon Hrebenda
prowadzącego
Student winien posiadać wiedzę z zakresu teorii kultury, historii myśli
Wymagania
społeczno-politycznej i podstaw wiedzy o państwie i polityce na poziomie
wstępne
wymaganym na I stopniu studiów z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Wbrew racjonalnej cywilizacji to mity w znacznej mierze organizują
społeczeństwo. Stereotypy będące jednym z ich elementów zapełniają
lukę w wiedzy i wpływają na
ludzkie myślenie o stosunkach
społecznych, a także kształtują postawy adekwatne dla danej wspólnoty.
Wraz z rytuałami kształtują tożsamość wspólnotową oraz nadają sens jej
istnieniu. Studenci na zajęciach mają za zadanie tropić mitologiczne
aspekty myślenia politycznego, znaleźć ich źródło oraz określić wpływ na
samoorganizowanie się państwa, narodu czy też wspólnoty lokalnej.
1. Mit i nauka jako dwa sposoby obłaskawiania rzeczywistości.
Treści
2. Mit i ideologia
merytoryczne
3. Rytuał polityczny
przedmiotu
4. Utopizm w polityce
5. Mesjanizm polityczny
Merytoryczna aktywność na zajęciach, referat prezentujący zdolność
Metody oceny
analizowania kulturowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa.
1. S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
Spis zalecanych
2. R. May, Błaganie o mit, Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997.
lektur
3. S. Hrebenda, Mitologia w literaturze fantastycznonaukowej,
Katowice 2000.
4. S. Hrebenda, Teoria fantastyki. Aspekt politologiczny,
maszynopis.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1. Nazwa przedmiotu Konwersatorium monograficzne (studia stacjonarne) – Ośrodek
(course title)
Dydaktyczny w Rybniku
Temat: „Rządy mniejszościowe na świecie a stabilność rządzenia”
II B 2. Kod przedmiotu
(course code)
II B 3. Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4. Poziom
przedmiotu
(level of course)
II B 5. Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
II B 6. Liczba punktów
(number of credits)
II B 7. Metody nauczania
(teaching methods)
II B 8. Język wykładowy
(language of
course)
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
II B
Wymagania
10.
wstępne
(prerequisites)
II B
Cele przedmiotu
(wskazane jest
11.
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B
Treści
12.
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
fakultatywny, ograniczonego wyboru, (optional).
średnio zaawansowany
III rok – semestr VI
2
W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie metoda podająca (w
tym m.in. objaśnienie, wyjaśnienie) oraz problemowa wykorzystująca
metody aktywizujące w postaci symulacji przypadków (np. tworzenie
gabinetu w świetle obowiązujących przepisów prawnych)
polski
dr Robert Radek
Wiedza z zakresu nauki o państwie i systemach politycznych oraz partiach
i systemach partyjnych
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi
kategoriami opisującymi fenomen funkcjonowania gabinetów
mniejszościowych w różnych państwach. Student po zajęciach powinien w
oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w sposób kompetentny dokonywać
analiz sytuacji występujących w obszarze rządzenia w wybranych
państwach na różnych kontynentach i tym samym być w pełni
świadomym obserwatorem i jednocześnie analitykiem życia społecznopolitycznego.
I.
Rząd jako instytucja władzy wykonawczej. Porównanie rządów
większościowych i mniejszościowych w kontekście wzorców
rywalizacji we współczesnych demokracjach – ujecie
teoriopolityczne. Modele demokracji przedstawicielskiej i ich
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
wpływ na kształtowanie się gabinetów rządowych.
II.
Systemy wyborcze i partyjne – ich wpływ na powstawanie
gabinetów,
III.
Rządy mniejszościowe w modelu westminsterskim – przypadek
czy nowa tendencja? Analiza normatywna zjawiska
powstawania rządów mniejszościowych. Przyczyny polityczne
powstawania tego typu gabinetów. Trwałość i przyczyny
upadku rządów mniejszościowych. Wnioski.
IV.
Rządy mniejszościowe w państwach Skandynawskich –
studium przypadków. Analiza normatywna zjawiska
powstawania rządów mniejszościowych. Przyczyny polityczne
powstawania tego typu gabinetów. Trwałość i przyczyny
upadku rządów mniejszościowych. Wnioski.
V.
Rządy mniejszościowe w państwach Europy Środkowej i
Wschodniej – studium przypadków. Analiza normatywna
zjawiska powstawania rządów mniejszościowych. Przyczyny
polityczne powstawania tego typu gabinetów. Trwałość i
przyczyny upadku rządów mniejszościowych. Wnioski.
VI.
Rządy mniejszościowe w innych państwach na świecie. Rządy
mniejszościowe w Polsce – studium przypadków. Analiza
normatywna zjawiska powstawania rządów mniejszościowych.
Przyczyny polityczne powstawania tego typu gabinetów.
Trwałość i przyczyny upadku rządów mniejszościowych.
Wnioski.
Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na
wszystkich zajęciach konwersatoryjnych w semestrze. Każdą nieobecność
student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego
dyżurach, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się
ćwiczenia. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej
wymienionego jest jednak opracowanie przydzielonych przez
prowadzącego zagadnień w zespołach 2-3 osobowych (prezentacja
multimedialna) oraz aktywność w trakcie zajęć i branie udziału w
dyskusjach. W sytuacjach losowych, w wyniku których student był
nieobecny na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu
wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez
prowadzącego temat.
 Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej
Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych
demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie
porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A.
Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 Grzybowski M., Rząd i administracja rządowa w państwach
skandynawskich, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2001.
 Sobolewska-Myslik, Partie i systemy partyjne na świecie,




Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Strom K., Minority Government and Majority Rule, Cambridge
University Press 2010.
Wrzos M., Rządy mniejszościowe w Kanadzie, [w:]
Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i
praktyczne uwarunkowania, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny,
Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2009.
Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i
praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2005.
Zakrzewski P., Rząd mniejszościowy – zagadnienia definicyjne i
przegląd stanowisk, [w:] Wielowymiarowość systemów
politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania,
red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa
2009.
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Stosunki państwo – Kościół w Europie
konwersatorium
fakultatywny, ograniczonego wyboru
podstawowy
V rok, semestr 9, studia dzienne
W ramach konwersatorium zajęcia prowadzone są metodą analizy
porównawczej na bazie literatury przedmiotu w wymiarze 2 godzin
tygodniowo (łącznie 30 godzin).
polski
Dr Elżbieta Pioskowik
Znajomość historii Polski i innych państw europejskich na poziomie,
który winien prezentować student po ukończeniu IV roku studiów
politologicznych.
Cele przedmiotu Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie różnych modeli
stosunków państwo – Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej
Europie na wybranych przykładach. Student winien nabyć
bądź
rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat w duchu tolerancji i zrozumienia
różnorodności form relacji państwo – Kościół (Kościoły, związki
wyznaniowe).
W ramach konwersatorium przedmiotem analizy porównawczej są
Treści
historyczne uwarunkowania roli Kościołów i związków wyznaniowych w
merytoryczne
życiu społeczeństw wybranych państw europejskich oraz pojmowania
przedmiotu
zasady wolności i równości religijnej i laickości państwa, a także
regulacje prawne stosunków państwowo-kościelnych (konstytucje,
ustawodawstwo wyznaniowe, konkordaty) i ich społeczne konsekwencje.
Analizowane są stosunki państwo – Kościół w Polsce, Belgii, Francji,
Hiszpanii i Włoszech (kraje z przewagą ludności katolickiej) oraz w
Bułgarii, Czechach, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii (kraje z
przewagą ludności niekatolickiej).
Student jest oceniany na podstawie aktywności na zajęciach, wskazującej
Metody oceny
na znajomość faktografii, a także zrozumienie przyczyn występowania
różnorodnych modeli relacji państwo- Kościół (Kościoły i związki
wyznaniowe) we współczesnej Europie.
Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja).
Ocena jest dokonywana po ostatnich zajęciach w semestrze.
Spis zalecanych 1/ Bockenforde E., Wolność – państwo – Kościół, Kraków 1994.
2/ Czohara A., Stosunki państwo-Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania,
lektur
Włochy, Wwa 94.
3/ Gowin J., Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999.
4/ Krukowski J., Kościół i państwo, Lublin 2000.
5/ Łakomy H., Państwo a Kościół we Francji, Kraków 1999.
6/ Mazurkiewicz P., Kościół i demokracja, Warszawa 2001.
7/ Micewski A., Kościół – państwo 1945-1989, Warszawa 1994.
8/ Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, (red.) I.
Borowik i A. Szyjewski, Kraków 1993.
9/ Staszewski M., Państwo i Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej.
Aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994.
10/ Włodarczyk T., Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym
uwzględnieniem XX wieku, Cz. I i II, Warszawa 1986.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Mediatyzacja polityki (konwersatorium z tematyki ogólnej
(course title)
kierunkowej)
KZOKMP
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok III, 5 semestr
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30h
(teaching methods) 2h x 15 tygodni
Konsultacje: 2h x 15 tygodni
Metody:
o dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
o aranżowanie debat,
o studia przypadków.
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Marek Mazur
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy komunikacji społecznej
Wymagania
Wstęp do teorii polityki
wstępne
(prerequisites)
Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
rozważenie przez nich wybranych zagadnień związanych z
określenie celów
relacjami na różnych płaszczyznach mediów i polityki, ze
jako
szczególnym uwzględnieniem wzajemnych wpływów i
efektów kształcenia złożonych uwarunkowań tych relacji. Student powinien
i
zdobyć wiedzę i umiejętności służące analizie i interpretacji
kompetencji)
przesłanek, charakteru i skutków tych relacji w kontekście
(objectives of the
funkcjonowania mediów oraz instytucji politycznych w
course, preferably
państwie demokratycznym. Ważnym efektem jest także
expressed in terms
stworzenie warunków do wypracowania postawy etycznej i
of
gotowości studentów do zaangażowanie się w omawiane
learning outcomes
procesy w praktyce życia publicznego.
and competences)
W efekcie zajęć student: zna wybrane podejścia teoretyczne i
metodologiczne związane z problematyką mediatyzacji
polityki, rozumie istotę i złożony, wieloaspektowy charakter
procesu mediatyzacji, identyfikuje podstawowe
uwarunkowania tego procesu, zna i rozumie wpływ
zapośredniczenia rzeczywistości politycznej przez media, jak
i mediatyzacji tej rzeczywistości w rozumieniu wpływu
logiki medialnej na politykę.
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
o Pojęcie i wymiary mediatyzacji polityki
o Fazy mediatyzacji polityki
o Modele relacji polityki i mediów – uwarunkowania
mediatyzacji
o Analiza krytyczna współczesnego dziennikarstwa
politycznego
o Analiza treści politycznych w polskich mediach (sposób
relacjonowania polityki przez media)
o Polityzacja mediów
o Internet jako medium polityczne
o Media relations (spin doctoring)
o Zapośredniczenie polityki przez media (mediated
politics) czy kolonizacja logiki politycznej przez logikę
medialną (mediatized politics)? Przypadek Polski.
ocena przez prowadzącego wypowiedzi studentów w trakcie
dyskusja,
ocena przez prowadzącego projektów przygotowywane
przez studentów,
kolokwium
Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa,
Warszawa 2009
Dobek Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu.
Media w polityce. Polityka w mediach, Wrocław 2011
Hallin D. C., Mamcini P., Systemy medialne. Trzy modele
mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007
Iyengar S., McGrady J., Środki masowego przekazu i
perswazja polityczna w: Brock C.T., Green M.C. (red),
Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations,
Warszawa 2006
Keen Andrew, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę,
Warszawa 2007
Kepplinger H.M., Demontaż polityki w społeczeństwie
informacyjnym, Kraków 2007
McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia
publiczna, Kraków 2008
Michalczyk S., Demokracja medialna. Teoretyczna analiza
problemu, Toruń 2010
Olczyk Tomasz, Politrozrywka i popperswazja. Reklama
telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku,
W-wa 2009
Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne
i wyniki badan empirycznych na temat mediów masowych w
polityce, Kraków 2006
Święckowska Teresa, Public relations a demokracja,
Warszawa 2008
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu KONWERSATORIUM MONOGRAFICZNE Z
(course title)
ZAKRESU WYBRANEJ PROBLEMATYKI
KIERUNKOWEJ:
POLSKI FILM DOKUMENTALNY
Kod przedmiotu
KM
(course code)
ograniczonego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
poziom kształcenia: drugi - rok I studiów magisterskich
Rok studiów,
uzupełniających, semestr drugi,
semestr
(year of study,
studia stacjonarne
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania 30 godz. 2 godz. tygodniowo/ zajęć konwersatoryjnych ,
(teaching methods) których przedmiotem jest:
- wprowadzenie merytoryczne do proponowanego pokazu,
- pokaz filmu,
- jego analiza treściowa i formalna ,
- dyskusja.
Wyboru filmów do prezentacji I dyskusji dokonuje
prowadząca bądź studenci.
Język wykładowy polski
(language of course)
Anna Mielczarek, dr nauk humanistycznych
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
1. Wiedza na temat różnych form komunikacji, którą student
Wymagania
zdobył już na studiach licencjackich.
wstępne
(prerequisites)
2. Wiedza na temat historii politycznej Polski.
II B 11.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
Treści
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w
zakresie zarówno historii polskiego filmu dokumentalnego,
jak i jego kondycji współczesnej. Uczestniczący w zajęciach
studenci , posiadający odpowiednią wiedzę z historii
politycznej Polski oraz wiedzę na tema różnorodnych form
komunikacji potrafią dostrzec relacje między historią a
fragmentem rzeczywistości rejestrowanym przez film.
Na pierwszych zajęciach wspólnie ustalamy tematy, które
będziemy realizować.
Następnie próbujemy od strony merytorycznej przygotować
się do zajęć /na podstawie literatury wskazanej prze
prowadzącą/. Kolejne zajęcia odbywają się wg schematu:
wprowadzenie,
prezentacja wybranego wcześniej dokumentu,
dyskusja nad jego walorami treściowymi i formalnymi.
1. wybrane Polskie Kroniki Filmowe,
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
2. Czarna seria. Polska szkoła dokumentu, wyd. przez
Narodowy Instytut Audiowizualny – wybrane filmy;
3. Polskie debiuty 2009/2010, wyd. przez Studio Munka
i Stowarzyszenie Filmowców Polskich – wybrane
filmy.
Zaliczenie zajęć na ocenę - na podstawie aktywnego
uczestnictwa w dyskusjach,
Termin zaliczenia – ostatnie zajęcia w semestrze.
A. Helman, Co to jest kino, Kraków 1992,
A. Helman, Słownik pojęć filmowych, t.1-3, Wrocław
1991,
Z. Duś, Podstawy montażu filmowgo, Katowice, 2002,
M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk
2000,
P. Witek, Kultura. Film. Historia, Lublin 2005.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Konwersatorium z zakresu tematyki specjalistycznej
(course title)
dziennikarskiej – analiza języka mediów
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Obowiązkowy
Średnio zaawansowany
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek: Politologia
Specjalność: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rok III, semestr V
Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
prezentacja tekstów medialnych (prasowych,
radiowych, telewizyjnych i internetowych)
dyskusja
Zajęcia mają charakter warsztatów polegających na analizie
wybranych tekstów dziennikarskich.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
Język polski
dr Magdalena Ślawska
Przedstawienie
systematycznego
(teoretycznego
i
praktycznego) opisu, umożliwiającego studentom rozeznanie
i interpretację form tekstowych w coraz bardziej
komplikującym się świecie komunikacji medialnej.
Zajęcia mają uwrażliwić na formę językową różnych tekstów
medialnych, rozwijać zdolność ich krytycznej oceny przy
użyciu naukowo umotywowanej argumentacji.
Analiza
poszczególnych
tekstów
powinna
uczyć
konstruowania
tekstów
dziennikarskich,
pokazywać
przemiany w polu genologicznym.
II B 12.
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Kwalifikacja gatunkowa i stylistyczna jako
niezbywalne atrybuty tekstu. Główne elementy
struktury dzieła literackiego, kompozycja utworu.
Analiza wyznaczników tekstu za pomocą narzędzi
teoretycznych (spojrzenie na teksty dziennikarskie
z perspektywy lingwistyki tekstu). Omówienie
strategicznych pozycji w tekście (tytuły, akapity,
strategie nadawczo-odbiorcze).
Analiza konkretnych tekstów np. reportaży R.
Kapuścińskiego, H. Krall, J. Hugo-Badera, W.
Tochmana,
M.
Szczygła,
felietonów
S.
Kisielewskiego, S. Stommy, J. Pilcha, wywiadów P.
Najsztuba, J. Żakowskiego, P. Mucharskiego, K.
Janowskiej. Omawianie tekstów ciekawych z punktu
widzenia kompozycji, przyjętej konwencji, układu
treści czy zatarcia granic gatunkowych.
Konwersatorium zalicza się na podstawie bieżącego udziału
w zajęciach: wypowiedzi w dyskusjach, prezentacji
własnych
komentarzy
do
przeczytanych
tekstów
dziennikarskich, praktycznej analizy wybranych tekstów
medialnych.
S. Bortnowski: Warsztaty dziennikarskie, Warszawa
1999.
Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E.
Chudziński, Kraków 2000.
Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz,
Poznań 2001.
M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa
2006.
J. Fras: Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław
1999.
T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe.
Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Warszawa 2004.
Język w perswazji publicznej, red. K. MosiołekKłosińska, Poznań 2003.
I. Loewe: Gatunki paratekstowe w komunikacji
medialnej, Katowice 2007.
A. Magdoń: Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.
K. Mroziewicz: Dziennikarz w globalnej wiosce,
Warszawa 2004.
O warsztacie dziennikarskim, red. J. Adamowski,
Warszawa 2002.
W. Pisarek: Nowa retoryka dziennikarska, Kraków
2001.
Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
Wilkoń: Spójność i struktura tekstu, Kraków 2001.
Witosz: Genologia lingwistyczna. Zarys
problematyki, Katowice 2005.
M. Wojtak: Analiza gatunków prasowych, Lublin
2008.
M. Wojtak: Gatunki prasowe, Lublin 2004.
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman:
Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język,
Warszawa 2006.
U. Żydek-Bednarczuk: Wprowadzenie do
lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.
Oprócz wymienionej literatury, wykorzystane zostaną teksty
dziennikarskie, które zostaną poddane analizie w trakcie
zajęć, na przykład:
J .
H u g o B a d e r :
B i a ł a
g o r ą c z k a , Wołowiec 2009.
W. Nowak: Obwód głowy, Wołowiec 2007.
W. Nowak: Serce narodu koło przystanku, Wołowiec
2009.
M. Szczygieł: Gottland, Wołowiec 2006.
W. Tochman: Schodów się nie pali, Kraków 2006.
W. Tochman: Wściekły pies, Kraków 2007.
(Propozycje tekstów modyfikowane będą z uwzględnieniem
zainteresowań studentów i tekstów nagrodzonych np. Grand
Press, Prix Italia).
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Sztuka wystąpień publicznych jako narzędzie pracy
(course title)
dziennikarza.
Konwersatorium z zakresu tematyki specjalistycznej.
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
średnio zaawansowany
(level of course)
Niestacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo,
semester/trimester) II rok
IV semestr
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 10 godzin ćwiczeń
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
- Prezentacja wybranych zagadnień;
- Dyskusje moderowana na tematy omawianych zagadnień w
oparciu o materiały np slajdy i literaturę;
- Burza mózgów.
- Ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna oraz praca
poza zajęciami.
- Wystąpienia przed kamerą i analiza wraz z prowadzącym.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
mgr Matylda Sęk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji, warsztatu
Wymagania
dziennikarskiego.
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze sposobami i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
technikami wystąpień publicznych.
określenie celów
Po ukończeniu kursu student wie jakie są techniki
jako
wywierania wpływu, potrafi w skuteczny sposób planować i
efektów kształcenia prowadzić równego rodzaju wystąpienia publiczne.
i
kompetencji)
- rodzaje wystąpień publicznych
Treści
- przygotowanie do wystąpienia publicznego
merytoryczne
- zasady konstruowania wypowiedzi
przedmiotu
(course contents)
- nie co mówić, ale jak mówić
- komunikacja niewerbalna i wizerunek werbalny
- wybrane techniki wywierania wpływu
- metody radzenia sobie ze stresem
- jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych
Podstawą zaliczenie przedmiotu są:
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć;
- Przygotowywanie projektów samodzielnych i grupowych
poza zajęciami.
- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna
nieobecność).
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formą
zaliczenia jest kolokwium.
G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i
polityce, Warszawa, 2009;
M. Bolińska, Na papierze i w eterze : (o wystąpieniach
publicznych również dla dziennikarzy), Kraków 2006;
J. Detz, Sztuka przemawiania, Gdańsk 2002;
D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005;
M. McCay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego
porozumiewania się, Gdańsk 2004;
M. Bolińska, Na papierze i w eterze : (o wystąpieniach
publicznych również dla dziennikarzy), Kraków 2006;
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Konwersatorium specjalizacyjne – Etyka dziennikarska
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) I rok
I semestr
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 15 godz. ćwiczeń
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 8 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Dyskusja z wprowadzeniami uczestników zajęć; analiza
kazusów w świetle zasad kodeksów deontologii
dziennikarskiej
Konsultacje: 3 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Śledzenie i bieżąca orientacja w treściach społecznych debat
Wymagania
nad etycznymi „ekscesami” mediów
wstępne
(prerequisites)
ukazanie etycznego aspektu mediów i zawodu
Cele przedmiotu
(wskazane jest
dziennikarskiego (jako odrębnego wobec aspektu
określenie celów
prawnego); wdrożenie do myślenia o dziennikarstwie w
jako
kategoriach odpowiedzialności moralnej; zapoznanie z
efektów kształcenia polskimi i międzynarodowymi zbiorami (kodeksami) zasad
i
etycznych dziennikarstwa.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Moralność, etyka – podstawowe pojęcia.
Treści
- Moralność i prawo – wzajemne relacje
merytoryczne
- Etyka szczegółowa; deontologia.
przedmiotu
(course contents)
- Historyczne i współczesne uwarunkowania wolności oraz
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
odpowiedzialności dziennikarskiej.
- Aksjologia mediów
- Zbiory dziennikarskich zasad etycznych (dziennikarskie
kodeksy obyczajowe); sposoby i struktury ich
egzekwowania.
- Etyczne zasady dziennikarstwa – międzynarodowe i
polskie.
- Typowe konflikty etyczne dziennikarstwa
Podstawą oceny zaliczeniowej są: ocena aktywność na
zajęciach, ocena powierzonego wprowadzenia do zajęć oraz
ocena pisemnej analizy kazusu
- M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji,
Warszawa 1985
- Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007
- Claude-Jean Bertrand, Deontologia mediów Warszawa
2007
- P. Czarnecki, Deontologia mediów, Warszawa 2008
- M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego
działania zawodowego, Warszawa 2001
- Z. Kobylińska, R.D. Grabowski (red.), Dziennikarski etos.
Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej,
Olsztyn 1996
- W. L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu,
Warszawa 1995
- M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o
dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000
- T. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo, Częstochowa
2000
- T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja społecznej
odpowiedzialności dziennikarzy, Warszawa 1995
- Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat
mediów, Kraków 1996
- T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe,
Warszawa - Kraków 1999
- Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SDRP; Kodeks Etyki
dziennikarskiej SDP; Karta etyczna mediów polskich;
Vademecum dziennikarstwa BBC
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Lokalna i regionalna polityka społeczna, ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr III, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza dokumentów strategicznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Natalia Stępień, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat pojęcia lokalnej i
określenie celów
regionalnej polityki społecznej;
jako
zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań oraz celów
efektów kształcenia
polityki społecznej w skali lokalnej;
i
zdobycie wiedzy na temat relacji wzajemnych
kompetencji)
centralnej, regionalnej i lokalnej polityki społecznej;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat modeli lokalnej polityki
course, preferably
społecznej;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat zadań społecznych
of
samorządu terytorialnego w Polsce;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat podstaw strategicznych
and competences)
realizacji polityki społecznej na szczeblu lokalnym i
regionalnym;
zdobycie wiedzy na temat roli organizacji
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
pozarządowych w wykonywaniu zadań społecznych;
zdobycie wiedzy na temat lokalnej i regionalnej
polityki edukacyjnej;
zdobycie wiedzy na temat polityki samorządu
terytorialnego w obszarze zdrowia;
zdobycie wiedzy na temat lokalnej polityki rynku
pracy;
zdobycie wiedzy na temat podstawowych podmiotów
ekonomii społecznej;
zdobycie wiedzy na temat pomocy społecznej na
szczeblu lokalnym;
zdobycie wiedzy na temat polityki mieszkaniowej w
skali lokalnej;
zdobycie wiedzy na temat działań samorządu na
rzecz osób bezdomnych;
zdobycie wiedzy na temat problemów osób starych i
niepełnosprawnych w działaniach samorządu;
zdobycie wiedzy na temat lokalnej polityki rodzinnej
i opieki nad dzieckiem;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu lokalnej i regionalnej polityki
społecznej;
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
dokumentów strategicznych z zakresu lokalnej i
regionalnej polityki społecznej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
pojęcie lokalnej i regionalnej polityki społecznej;
uwarunkowania i cele polityki społecznej w skali
lokalnej;
relacje wzajemne centralnej, regionalnej i lokalnej
polityki społecznej;
modele lokalnej polityki społecznej;
zadania społeczne samorządu terytorialnego w
Polsce;
podstawy strategiczne realizacji polityki społecznej
na szczeblu lokalnym i regionalnym;
organizacje pozarządowe jako partner samorządu i
administracji rządowej w dziedzinie polityki
społecznej;
lokalna i regionalna polityka edukacyjna;
polityka samorządu terytorialnego w obszarze
zdrowia;
lokalna polityka rynku pracy;
ekonomia
społeczna
ze
szczególnym
uwzględnieniem zatrudnienia socjalnego;
pomoc społeczna na szczeblu lokalnym;
polityka mieszkaniowa w skali lokalnej;
działania samorządu na rzecz osób bezdomnych;
problemy osób starych i niepełnosprawnych w
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
działaniach samorządu;
lokalna polityka rodzinna i opieka nad dzieckiem;
lokalna polityka społeczna w województwie śląskim,
próba oceny.
Ocena przygotowania studentów do zajęć. Ocena pracy
studentów podczas zajęć, na którą składa się aktywność oraz
umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych.
Literatura:
1. Badora S., Brągiel J. (red.), Formy opieki,
wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie
pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2005.
2. Balcerzak-Paradowska
B.,
Sytuacja
osób
niepełnosprawnych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2002.
3. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec
ludzi starych, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 2002.
4. Borkowski Ł., Krajewski R., Szymański S.,
Komentarz
do
nowej
ustawy
i pomocy społecznej, Wydawnictwo Prawnicze
„Leges”, Kutno 2006.
5. Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys
wykładu wybranych problemów, Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
6. Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej
polityki
mieszkaniowej,
Instytut
Gospodarki
Nieruchomościami, Katowice 2002.
7. Frączkiwicz-Wronka A., Samorządowa polityka
społeczna, Wydawnictwo TWP WSP, Warszawa
2002.
8. Frączkiewicz-Wronka
A
(red.),
Zarządzanie
publiczne
w
lokalnej
polityce
społecznej,
Wydawnictwo TWP WSP, Warszawa 2007.
9. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.), Polityka
społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
10. Graniewska D., Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w
Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
11. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna –
o
przeobrażeniach
państwa
opiekuńczego,
Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009.
12. Golinowska S., Boni M., Nowe dylematy polityki
społecznej,
Centrum
Analiz
SpołecznoEkonomicznych, Warszawa 2006.
13. Kaźmierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny.
Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007.
14. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
15. Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a
opiekuńczym
społeczeństwem.
Determinanty
funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej
na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2005.
16. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, Warszawa 2006.
17. Moroń D., Zamorska K. (red.), Samorządowa
polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalnoprawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław 2010.
18. Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim
systemie prawnym, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Warszawa 2008.
19. Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy
społecznej: komentarz, Wydawnictwo Prawnicze
„LexisNexis”, Warszawa 2008.
20. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i
cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 2008.
21. Piątek K., Karwacki A., Aktywna polityka społeczna z
perspektywy Europy socjalnej, Wydawnictwo
Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2007.
22. Pisz Z., Zadania społeczne, Wydawnictwo akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
23. Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T., Regionalna polityka
edukacyjna, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole
2008.
24. Sierpowska I., Pomoc społeczna. Przepisy z
wprowadzeniem, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Kraków 2008.
25. Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej,
Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, Kraków
2007.
26. Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej:
komentarz, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Warszawa 2007.
27. Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i
Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej, Poznań 2004.
28. Staręga-Piasek J. (red.), Ekonomia społeczna.
Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej,
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa
2007.
29. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na lata 2006-2020.
30. Śliwierski B., Problemy współczesnej edukacji.
Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP,
Wydawnictwa
akademickie
i
Profesjonalne,
Warszawa 2009.
31. Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian,
Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2003.
32. Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika
instytucji,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2005.
33. Zapart J., Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys
przemian, Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław 1998.
34. „Polityka Społeczna” – miesięcznik poświęcony
pracy i sprawom socjalnym.
35. Akty prawne, dokumenty rządowe, ministerialne,
strategie i programy: wybór zgodnie z tematyką
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Marketing polityczny
(course title)
MP
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany - słuchacz powinien dysponować
(level of course)
wiedzą nt. funkcjonowania systemów politycznych oraz
systemów partyjnych w państwach demokratycznych.
studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
Rok III
semester/trimester) Semestr VI
Ćwiczenia 3 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
prezentacja metod analizy strategii kampanijnych,
kształtowanie umiejętności kreowania strategii
komunikacyjnych,
dyskusja.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język polski
Prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Słuchacz powinien dysponować wiedzą nt. funkcjonowania
systemów politycznych oraz systemów partyjnych w
państwach demokratycznych oraz potrafić poddać analizie
zjawiska towarzyszące współczesnej rywalizacji wyborczej.
Poznanie i charakterystyka współczesnych koncepcji
organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych.
Poznanie specyfiki komunikowania wyborczego
zorientowanego rynkowo.
Metody
analizy
strategii
komunikacyjnych
realizowanych w kampaniach wyborczych.
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Typologia politycznych strategii komunikacyjnych –
charakterystyka poszczególnych typów; analiza case studies .
Strategia polityczna a strategia wyborcza.
Strategie komunikacyjne jako kluczowy obszar
strategii wyborczych.
Polityczne strategie komunikacyjne w erze mediów
elektronicznych; omówienie roli mediów masowych we
współczesnych działaniach politycznych; charakterystyka
procesu mediatyzacji polityki.
Marketigowe strategie komunikacyjne - istota
procesu modernizacji (amerykanizacji)
kampanii
politycznych w Europie; analiza przykładów.
Profesjonalizacja kampanii politycznych.
Metody badania rynku politycznego; prezentacja
procedur badawczych; przygotowanie standardowych
narzędzi badawczych.
Znaczenie tradycyjnych działań bezpośrednich we
współczesnych strategiach wyborczych.
Reklama polityczna.
Debaty polityczne w kampaniach wyborczych.
Analiza strategii wyborczych polskich podmitów
politycznych w wyborach różnego szczebla (Wybory
parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, europejskie).
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
ocena przygotowywanych przez studentów projektów,
obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2
nieobecności studenta),
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
M.
Kolczyński,
Strategie
komunikowania
politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2007.
M. Kolczyński (red.), Marketing polityczny;
założenia teoretyczne – reguły działania – praktyka
kampanijna, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2005.
M. Jeziński (red.), Marketing polityczny – w
poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Wydawnictwo Duet, Toruń 2004.
M. Kolczyński, M. Mazur, Wojna na wrażenia.
Strategie polityczne i telewizja w kampaniach
wyborczych 2005 r. w Polsce, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2007.
M. Kolczyński, M. Mazur, Broń masowego wrażenia,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
T. Święćkowska, Public relations a demokracja,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Warszawa 2008.
P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań
2005.
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny –
perspektywa
psychologiczna,
Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
D. Shea, M.J. Burton, Campaign Craft. The
Strategies, Tactics and Art of Political Campaign
Management, Praeger, Wesport – London 2001.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE
(course title)
konwersatorium
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Rok II, semestr 1, studia II stopnia, specjalność
Rok studiów,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
Wykłady – 0/15
Konsultacje (zarówno regularne, jak też
organizowane w
indywidualnych przypadkach) – 1/15
Seminaria i warsztaty grupowe – 0/15
Praca w laboratorium – 0/15
Projekty i prace terenowe – 1/15
Inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne – 2/15
Formy kształcenia na odległość (jeśli są stosowane),
np.
e-learning – 0/15
Inne metody/formy – 0/15
Język wykładowy Polski
(language of course)
Patrycja Szostok, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z systemem
Cele przedmiotu
(wskazane jest
komunikowania lokalnego i środowiskowego w Polsce z
określenie celów
uwzględnieniem jego podstaw prawno-instytucjonalnych,
jako
teorii z nim związanej oraz sposobów realizacji tego
efektów kształcenia komunikowania, również w aspekcie historycznym. Po
i
zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać
kompetencji)
niezbędną wiedzę teoretyczną w tym zakresie, umieć się
(objectives of the
skutecznie komunikować, będąc aktywnym uczestnikiem
course, preferably
tego procesu na poziomie lokalnym zarówno jako obywatel,
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
jak i przedstawiciel władz samorządowych oraz skutecznie
poszukiwać iformacji o funkcjonowaniu różnego rodzaju
środowisk.
Komunikowanie jako proces, jego poziomy i cele, znaczenie
poziomu lokalnego.
Informacja na poziomie lokalnym – prawne aspekty,
sposoby realizacji prawa obywateli do informacji
Funkcje mediów lokalnych – znaczenie komunikowania
lokalnego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i
informacyjnego.
Historia prasy lokalnej z uwzględnieniem warunków jej
powstawania na poszczególnych terenach
Prasa lokalna w systemie komunikowania
Prasa samorządowa, relacje prasy z władzą
Radio i telewizja na poziomie lokalnym
Internet na poziomie lokalnym
Media różnych środowisk – do wyboru
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie
rozwiązywania problemów
Ocena wystąpień studentów na temat mediów
środowiskowych Ocena pracy semestralnej na temat mediów
wybranego środowiska
J. Chłopecki, J. Polak Media lokalne a demokracja lokalna,
Rzeszów 2005
S. Michalczyk Prasa samorządowa, Katowice 1996;
M. Gierula Polska prasa lokalna 1989 – 2000, Katowice
2005
J. Regulska Grochem o ścianę, Warszawa 1995
J. Glensk, M. Kalczyńska Regionalne i lokalne media w
społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004
M. Gmerek – Rajchel Formatowanie radia lokalnego, Toruń
2006
B. Ociepka Public Relations w teorii i praktyce, Wrocław
2002
A. Roguska Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z
obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej,
Kraków 2012
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład
(course title)
MSG
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średniozaawansowany
(level of course)
Rok II , semestr IV
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5 ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
(teaching methods)
- 15 h/sem
- 2 h/ co dwa tygodnie
- 1h konsultacji tygodniowo
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Język polski
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
C1. Zaznajomienie studentów z elementami i strukturą
systemu międzynarodowych stosunków gospodarczych
C2. Wyjaśnienie zasad i współzależności funkcjonujących
we współczesnej gospodarce światowej
C.3 Zrozumienie istoty, skutków i wymogów
międzynarodowego konkurowania we wszystkich
dziedzinach
EK 1(W) Definiuje i opisuje podstawowe zasady
funkcjonowania systemu międzynarodowych stosunków
gospodarczych
EK 2(W) Identyfikuje wpływ podstawowych zjawisk
gospodarczych na gospodarkę światową
EK 3(U) Posiada umiejętność analizy tendencji w rozwoju
gospodarki światowej na podstawie międzynarodowych
przepływów gospodarczych
Dr Małgorzata Kubicka
-
wiedza z zakresu mikro i makroekonomii zdobyta na
wcześniejszych latach studiów
umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
umiejętność pracy samodzielnej i w grupie
umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy
oraz własnych poglądów odnośnie różnych zjawisk i
procesów mających miejsce w gospodarce światowej
EK 4(U) Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną przedmiotu
w celu interpretacji i analizy sytuacji na rynku
międzynarodowym
EK 5(K) Pracuje samodzielnie oraz w zespole, dyskutuje na
tematy związane ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce
światowej oraz potrafi formułować odnośnie tych zjawisk
opinie.
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
1. System gospodarki światowej – powstanie i ewolucja
2. Międzynarodowe przepływy gospodarcze – pojęcie,
rodzaje
3. Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej
4. Międzynarodowe obroty kapitałowe
5. Konkurencyjność gospodarek narodowych – pojęcie i
przegląd wg. wybranych rankingów
konkurencyjności
6. Globalizacja gospodarki światowej
7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
-
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
ocena przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych
ocena umiejętności pracy w grupie oraz sposobu
prezentacji/ referowania/
ocena aktywności podczas zajęć
ocena opanowania materiału nauczania będącego
przedmiotem ćwiczeń – zaliczenie
ocena opanowania materiału nauczania będącego
przedmiotem wykładu, ćwiczeń oraz pracy własnej
studenta – egzamin
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze pod red.
A.Budnikowskiego i E.Kaweckiej-Wyrzykowskiej.
Warszawa 1996.
2. A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, PWE Warszawa 2006
3. T. Rynarzewski, A> Zielińska- Głębocka;
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria
wymiany i polityki handlu międzynarodowego.PWN,
Warszawa 2006
4. P. Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
PWE, Warszawa 2008
5. Współczesna gospodarka światowa pod red. A>B>
Kisiel-Łowczyc, Gdańsk 1997
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Krytyka demokracji w XX w.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Studia stacjonarne I stopnia: III rok, VI semestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Dominującą metodą jest analiza tekstów i ich interpretacja.
(teaching methods) Konwersatorium: 30 g.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
dr Tomasz Słupik
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii demokracji.
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
dyskusją na temat stanu demokracji w XX w. Chodzi przede
określenie celów
wszystkim o analizę jej źródeł i różnych sposobów jej
jako
legitymizacji. Przedmiot ten ma pokazać podstawowe
efektów kształcenia napięcie, jakie zachodzi pomiędzy logiką demokracji
i
(równość) i logiką liberalizmu (wolność). Kryzys tradycyjnej
kompetencji)
demokracji reprezentacyjnej sprawił, że zarówno po lewej,
(objectives of the
jak i prawej stronie sceny intelektualnej zaczęto się
course, preferably
zastanawiać czy „władza ludu” jest dobrą metodą
expressed in terms
uzyskiwania przez władzę prawomocności.
of
learning outcomes
and competences)
1. Demokracja klasyczna. Ateny.
Treści
2. Republikanizm: wolność, obywatelstwo, państwo.
merytoryczne
3. Ewolucja demokracji liberalnej. Relacja obywatelprzedmiotu
(course contents)
społeczeństwo-państwo.
4. Lewicowa krytyka demokracji.
5. Prawicowa krytyka demokracji.
6. Demokracja deliberatywna.
7. Demokracja bezpośrednia i kres polityczności.
Metody oceny
(assessment
methods)
Podstawowym kryterium zaliczenia konwersatorium jest
aktywność na zajęciach oraz praca semestralna.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Literatura:
Robert Dahl, O demokracji, Kraków 2000.
David Held, Modele demokracji, Kraków 2010.
Hans-Herman Hoppe, Demokracja bóg, który zawiódł,
Warszawa 2006.
Chantal Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005.
Joseph Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja,
Warszawa 2009.
Ian Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006.
Paweł Śpiewak, Obietnice demokracji, Warszawa 2004.
Przyszłość demokracji, red. P. Śpiewak, Warszawa 2005.
Charles Tilly, Demokracja, Warszawa 2008.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Media w świecie - wykład
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
II B 5.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Stacjonarne studia II stopnia
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
II rok MuD oraz I rok MUD
III semestr oraz II semestr
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
5 punktów ETCS
II B 7.
Język wykładowy
(language of course)
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
II B 11. Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12. Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 8.
Wymiar: 30 godzin wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład
Konsultacje: 1 godz, x 15 tygodni
Język polski
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
Wiadomości z zakresu historii mediów i polskiego systemu
medialnego uzyskane na studiach I stopnia.
Głównymi celami przedmiotu są:
ogólna charakterystyka współczesnych systemów
masowego komunikowania występujących w
świecie, określenie ich głównych cech
modelowych i tendencji rozwojowych
ukazanie specyfiki systemów medialnych pod
względem cech strukturalnych, uregulowań
prawnych, struktury własności oraz uwarunkowań
historycznych
wskazanie na znaczenie systemu politycznego i
ekonomicznego dla funkcjonowania systemu
medialnego
pojęcie systemu medialnego, jego elementy składowe
oraz otoczenie. Globalny i narodowy system
medialny. Politologiczna i medioznawcza koncepcja
systemu medialnego
cztery modele systemów medialnych (Koncepcja F.
Sieberta, W. Schramma i T. Petersena z 1955 roku) podstawą ich wyróżnienia jest charakter systemu
politycznego w danym kraju (otwarty lub zamknięty)
– model autorytarny, liberalny, komunistyczny i
model odpowiedzialności społecznej.
teoria czterech wymiarów powiązań struktur
politycznych i mediów masowych we współczesnym
świecie wg J. Blumlera i M Gurevitcha (1995) –
stopień kontroli państwa, stopień upartyjnienia
mediów, stopień integracji mediów z aktorami
politycznymi, legitymizująca wiara w media masowe.
trzy główne modele systemów medialnych w
warunkach
ustabilizowanej
demokracji
(1.
Północnoatlantycki model liberalny, 2. Model
demokratycznego
korporacjonizmu,
3.
Śródziemnomorski
model
spolaryzowanego
pluralizmu),
czynniki stymulujące rozwój globalnego systemu
medialnego oraz jego zasadnicze tendencje
rozwojowe
(konwergencja,
specjalizacja,
internacjonalizacja, glokalizacja itp.
charakterystyka
głównych
faz
przeobrażeń
medialnych powiązanych z czterema fazami procesu
demokratyzacji w sferze polityki,
media masowe w procesie transformacji politycznej –
specyfika przemian w krajach Europy ŚrodkowoWschodnie.
historia i współczesność prasy na świecie
historyczny rozwój radiofonii i telewizji na świecie
30. „nowe media” i ich znaczenia w światowym
komunikowaniu.
31. koncentracja medialna i próby jej powstrzymywania i
kontrolowania
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
readin
Egzamin ustny z całości materiału. Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
T. Flew. Media globalne, Kraków 2010.
K. Williams. Media w Europie, Warszawa 2008.
J.W. Adamowski (red.).. Wybrane zagraniczne
systemy medialne. Warszawa 2008.
Z. Bajka. Historia mediów. Kraków 2008.
E. Chudziński. (red.) Słownik wiedzy o mediach.
Warszawa -Bielsko-Biała 2007.
B. Dobek-Ostrowska (red.) Media masowe na świecie.
Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa.. Wrocław 2007.
D.C.Hallin, P. Mancini. Systemy medialne. Trzy
modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym.
Kraków 2007.
K. Jakubowicz. Media publiczne. Początek końca czy
nowy początek. Warszawa 2007.
Z. Oniszczuk, M. Gierula. (red.) Mało znane systemy
medialne. Sosnowiec 2007.
T. Sasińska-Klas, A. Hess (red.). Media a integracja
europejska. Kraków 2004.
B. Ociepka.
Komunikowanie międzynarodowe.
Wrocław 2002.]
J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa
1998.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Media w świecie - ćwiczenia
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
II B 5.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Stacjonarne studia II stopnia
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
II rok MuD
III semestr
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
5 punktów ETCS
II B 7.
Wymiar: 30 godzin ćwiczeń
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni.
Metody realizacji przedmiotu:
 dyskusja
 indywidualne prezentacje wybranych
zagadnień
Zajęcia mają charakter konwersatorium opartego o lekturę
opracowań naukowych i tekstów źródłowych dotyczących
mediów masowych na świecie.. Dyskusja ma na celu
uchwycenie charakterystycznych cech systemów medialnych
w wybranych krajach świata..
Konsultacje: 1 godz. x 7 tygodni
Język wykładowy
(language of course)
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Język polski
II B 11. Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
Głównymi celami przedmiotu są:
– określenie charakterystycznych cech
współczesnych systemów medialnych w
wybranych krajach świata,
– zwrócenie uwagi na znaczenie uwarunkowań
politycznych, prawnych, ekonomicznych i
społecznych dla funkcjonowania mediów
masowych w różnych państwach
– ukazania znaczenia instytucji medialnych
działających w skali globalnej (agencje
II B 8.
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
Wiadomości z zakresu współczesnych systemów
politycznych i polskiego systemu medialnego uzyskane na
studiach I stopnia.
learning outcomes
and competences)
II B 12. Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
informacyjne, globalne sieci telewizyjne itp.)
16. Światowe agencje informacyjne (AP, Reuter, AFP) i
ioch znaczenie dla mediów masowych
Globalne sieci telewizyjne i międzynarodowe
rozgłośnie radiowe – skutki ich działania
Historyczne, polityczne, ekonomiczne, prawne i
społeczne uwarunkowania amerykańskiego systemu
medialnego
Prasa, radio i telewizja oraz nowe media w USA
1. Wpływ rezultatów II wojny światowej na kształt
niemieckiego systemu medialnego
Charakterystyka współczesnych mediów masowych
w RFN,
Różnorodne uwarunkowania brytyjskiego systemu
medialnego
Prasa, radio i telewizja w Wielkiej Brytanii
Charakterystyczne cechy francuskiego systemu
medialnego
Prasa, radiofonia i telewizja we Francji
Czynniki kształtujące specyfikę rosyjskiego systemu
medialnego
Charakterystyka rosyjskich mediów masowych
Kulturowe podłoże odmienności japońskiego
systemu medialnego
Prasa, radio, telewizja i internet w Japonii
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
ocena indywidualnej prezentacji wybranych
zagadnień
obecność na zajęciach
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w
dyskusji, znajomość zalecanej literatury.
Uwaga ! Brak zaliczenia z ćwiczeń uniemożliwia
przystąpienie do egzaminu.
17. K. Williams. Media w Europie, Warszawa 2008.
J.W. Adamowski (red.).. Wybrane zagraniczne
systemy medialne. Warszawa 2008.
B. Dobek-Ostrowska (red.) Media masowe na
świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa.. Wrocław 2007.
Z. Oniszczuk, M. Gierula. (red.) Mało znane systemy
medialne. Sosnowiec 2007.
T. Sasińska-Klas, A. Hess (red.). Media a integracja
europejska. Kraków 2004.
J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa
2001.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B
1.
Nazwa przedmiotu
(course title)
II B
2.
II B
3.
II B
4.
II B
5.
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów, semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
II B
6.
II B
7.
II B
8.
II B
9.
II B
10.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania wstępne
(prerequisites)
II B
11.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów jako
efektów kształcenia i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of learning outcomes
and competences)
II B
12.
Treści merytoryczne
przedmiotu
METODOLOGIA BADAŃ
POLITOLOGICZNYCH
konwersatorium
obowiązkowy
średnio zaawansowany
stacjonarne – I rok – II stopień / semestr 1
4
FORMA – konwersatorium oparte na rozwiązywaniu
podstawowych problemów w oparciu o przeczytana
literaturę przedmiotu
OBCIĄŻENIE - 30 godzin
polski
dr Zbigniew Kantyka
w trakcie zajęć przydatne będą:
- zdobyte wcześniej wiadomości z zakresu: wstępu do
nauki o polityce, teorii polityki, logiki oraz filozofii
- umiejętność lektury i analizy tekstów źródłowych oraz
samodzielnego poszukiwania rozwiązania stawianych
problemów
Przedmiot poświęcony zdobyciu elementarnej
samowiedzy o specyfice studiowanej dyscypliny
naukowej – nauki o polityce (politologii), ze
szczególnym uwzględnieniem:
– znaczenia podstawowych pojęć metodologicznych
– genezy, celów i funkcji nauki i teorii naukowych
– problemów związanych z odkrywaniem prawdy o
rzeczywistości społecznej i politycznej
– treści sporów metodologicznych we współczesnej
politologii oraz ich konsekwencji.
Konwersatorium odwołuje się do umiejętności analizy
tekstów, formułowania samodzielnych sądów oraz
dyskusji na temat zagadnień teoretycznych i metateoretycznych.
Tradycje, geneza i rozwój badań politycznej sfery
życia społecznego – Proces unaukowienie wiedzy o
(course contents)
II B
13.
Metody oceny
(assessment methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
polityce – od pierwszej refleksji filozoficznej po
metodologiczny przełom w początkach XX wieku;
Nauka, teoria, wyjaśnianie – wstęp do zagadnień
metodologicznych – Podstawowe pojęcia: zjawisko,
fakt naukowy, pojęcie, definicja, hipoteza, prawo
naukowe, wyjaśnianie, teoria, nauka;
Podstawowe spory i kontrowersje związane z
poznawaniem rzeczywistości społecznej – Idealizm,
esencjalizm i fenomenalizm – spór o drogę do prawdy
i bariery poznania naukowego. Pozytywizm kontra
antypozytywizm – spór o status nauk społecznych;
Orientacje metodologiczne i metody badawcze –
podejście tradycyjne, normatywizm, instytucjonalizm,
marksizm,
behawioralizm,
postbehawioralizm,
postmodernizm, feminizm, neobehawioryzm, metody
porównawcze, analiza systemowa, analiza decyzyjna,
teoria racjonalnego wyboru, interpretacja humanistyczna, modelowanie matematyczne i teoria gier,
krytyczna analiza dyskursywna;
Przebieg procesu badawczego – sformułowanie idei
badań, przegląd literatury, konstrukcja hipotez,
zdefiniowanie i operacjonalizacja koncepcji, zebranie
i pomiar danych, analiza statystyczna, prezentacja
konkluzji, raport z badań;
Podstawowe problemy metodologiczne – granice
poznawalności zjawisk politycznych, semiotyka
świata polityki, wartości a obiektywizm, społeczna
funkcja wiedzy o polityce;
Perspektywy – metodologiczna przyszłość politologii.
o ocenie decydują trzy kryteria:
- obecność na zajęciach (w razie nieobecność
obowiązuje zaliczenie tematu na konsultacjach)
- aktywność (osoby szczególnie aktywne premiowane
są podwyższeniem oceny o ½ stopnia)
- pisemny sprawdzian zaliczeniowy (zawiera krótkie
pytania otwarte)
PODSTAWOWE:
David Marsh, Gerry Stoker (red.), Teorie i metody w
naukach politycznych, Wyd. UJ, Kraków 2006.
Tadeusz Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys
metodologii nauki o polityce, Dom Wydawniczy
Elipsa 2010.
Marian Surmaczyński, Podstawowe problemy
metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wyd.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
Barbara Krauz-Mozer, Teorie polityki, PWN,
Warszawa 2005.
Janet Buttolph Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D.
Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Earl Babbie, Podstawy badań społecznych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Władysław Krajewski, Prawa nauki, PWN, Warszawa
1998 (wyd. 2).
Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody
badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań 2001.
W. Philips Shively, Sztuka prowadzenia badań
politycznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
2001.
Piotr Sztompka, Teoria i wyjaśnienie. Z metodologicznych problemów socjologii, PWN, Warszawa
1973.
UZUPEŁNIAJĄCE:
Klaus von Beyme, Współczesne teorie polityczne,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Janina Kowalik, Władysław Szostak, Metodologiczne
problemy nauk o polityce, Wydawnictwo Akademii
Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
Jan R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii.
Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
J. Box-Steffensmeier, H. Brady, D. Collier (ed.), The
Oxford Handbook of Political Methodology, 2008.
Andrzej J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2004.
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Metody
badań jakościowych, PWN, T. 1-2, Warszawa 2009.
Stephen van Evera, Guide to Methods for Students of
Political Science, Cornell University, Ithaca-London
1997.
Jonathan H. Turner, Struktura teorii socjologicznej
(wydanie nowe), PWN, Warszawa 2004.
Jerzy Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk,
Warszawa 1977.
Ernet Nagel, Struktura nauki, Warszawa 1970.
Leszek Porębski, Behawioralny model władzy, Wyd.
Universitas, Kraków 1996.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Metody badań medioznawczych - konwersatorium
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
Specjalizacja: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semester/trimester) I rok
I semestr
3Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Liczba punktów
(number of credits)
punkty ETCS
Metody nauczania Wymiar: 30 godz., konwersatorium.
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
- dyskusja
- przygotowanie projektu badawczego
- analizy studium przypadku
Zajęcia mają charakter konwersatorium realizowane
poprzez dyskusję na podstawie literatury przedmiotu jak i
przygotowanie
konkretnego
projektu
badawczego
dotyczącego zawartości mediów lub społecznego odbioru.
Analizy sondażowe pomiaru funkcjonowania konkretnych
mediów masowych. Praktyczna nauka zastosowania metod
badawczych mediów masowych jak i opracowania i
wnioskowania.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu badań
Wymagania
społecznych oraz metod i technik badań.
wstępne
(prerequisites)
Podstawowa znajomość systemu medialnego w Polsce.
Zapoznanie się z podstawowymi procedurami badań
Cele przedmiotu
(wskazane jest
medioznawczych.
Wykorzystanie
wyników
badań
określenie celów
medioznawczych w pracy dziennikarza. Praktyczna nauka
jako
konstruowania narzędzi badawczych oraz techniki
efektów kształcenia posługiwania się nimi. Interpretacja i analiza wyników
i
badań medioznawczych.
kompetencji)
Opracowywanie materiałów badawczych; programy
(objectives of the
komputerowe w badaniach.
course, preferably
II B 12.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Wybrane
aspekty
metodologiczne
badań
medioznawczych;
- Pojęcie metody, techniki, procedury badawczej;
- Analiza zawartości mediów i jej praktyczne zastosowanie;
- Badania oparte na dokumentach;
- Badania całościowe i reprezentacyjne;
- Badania ankietowe, rodzaje ankiet;
- Zasady opracowywania ankiet, struktura i forma;
- Sondaże opinii publicznej; formy i techniki;
- Sondaże a manipulowanie społeczeństwem;
- Metody i techniki pomiaru społecznego zasięgu mediów;
- Metody analiz statystycznych.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z kolokwium, które odbywa się w
okresie poprzedzającym sesję egzaminacyjną,
przygotowanie projektu badawczego,
obecność na zajęciach,
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2004.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w
naukach społecznych. Poznań 2001.
Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii.
Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 1991.
Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem,
Kraków 1997.
Jupowicz-Ginalska., Marketing medialny. Warszawa 2010.
Pamuła S., Metoda analizy zawartości prasy i jej
zastosowanie w wybranych tygodnikach, Częstochowa
1996.
Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
Siwek H., Sondaże terenowe w ekspertyzach
prasoznawczych, Kraków 1974.
Siwek H., Wartość praktyczna wskaźników zasięgu
czytelnictwa prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1973, nr. 2.
Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych,
Olsztyn 1999.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych,
Katowice 1999.
Wimmer Roger D., Dominick Joseph R., Mass media.
Metody badań. Kraków 2008.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B
1.
II B
2.
II B
3.
II B
4.
II B
5.
II B
6.
II B
7.
II B
8.
II B
9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów, semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów jako
efektów kształcenia i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of learning outcomes
and competences)
Treści merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
METODYKA PRACY REDAKCYJNEJ 2
laboratorium
obowiązkowy
podstawowy
stacjonarne – II rok – I stopień / semestr 4
2
FORMA - ćwiczenia / zajęcia praktyczne w pracowni
komputerowej / konsultacje w zakresie przygotowywania
własnych projektów
OBCIĄŻENIE - 2 godziny tygodniowo
polski
dr Zbigniew Kantyka
mgr Przemysław Grzonka
podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera
osobistego i edytora tekstu
zapoznanie studentów z:
- adiustacją materiałów dziennikarskich
- zasadami makietowania
- praktycznym łamaniem komputerowym gazety
(czasopisma)
Elementy szaty graficznej gazet i czasopism, ich
funkcje i charakterystyka. Makietowanie kolumny przestrzeganie zasad łamania - atrakcyjności i
percepcji graficznej.
Współczesne techniki składu i druku gazet i
czasopism. Wykorzystanie komputerów w pracy
redakcyjnej. Zastosowanie składu komputerowego w
procesie drukowania gazety i czasopisma.
Przygotowanie tekstu do wykorzystania w składzie
komputerowym.
Przygotowywanie
fotografii,
ilustracji i grafik - skanowanie, formaty graficzne,
możliwości obróbki materiałów ilustracyjnych.
Łamanie komputerowe - ćwiczenia praktyczne:
praktyczne zastosowanie konkretnego programu do
łamania komputerowego (Quark XPress)
II B
13.
Metody oceny
(assessment methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
– ocena realizacji ćwiczeń bieżących związanych z
poznawaniem możliwości programu DTP
– praca semestralna: praktyczne wykonanie samodzielnie
zaprojektowanych dwóch kolumn gazety
Ambrose Gavin, Harris Paul, Layout - zasady,
kompozycja, zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
Bann David, Poligrafia - praktyczny przewodnik, ABE
Dom Wydawniczy, Warszawa 2008.
Blatner David, Real World QuarkXPress 7, Peachpit
Press. 2007;
Burke C., Pismo w technice Desktop Publishing,
Warszawa 1995;
Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo,
Warszawa 2008;
Dziennikarstwo i świat mediów, prac. zbior. pod red.
Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2006;
Garlicki B., Metodyka dziennikarska, Kraków 1974;
Garlicki B., Metodyka redagowania gazety, Kraków
1978;
Garlicki B., Selekcja informacji w dziennikarstwie,
Kraków 1981;
M. Kafel. Zarys techniki wydawniczej. Warszawa
1976;
Mocek St., Dziennikarze po komunizmie. Warszawa
2006.
Mallette M.F. (red.), Zasady i tajniki dziennikarstwa.
Podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i
Wschodniej, Warszawa 1996;
Niczyporowicz A. (red.), Dziennikarstwo od kuchni.
Poznań 2001;
Parker Roger C., DTP dla opornych, Warszawa 1995;
Parker Roger C., Skład komputerowy - tajniki
projektowania, Warszawa 1995;
Peters S., Ilustracja prasowa, Kraków 1960;
Peters S., Redagowanie książki gazety i czasopisma,
Warszawa 1958;
Tempski Z., Proces redagowania dziennika,
Warszawa 1979;
Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976;
Zamęccy M. i W., Desktop Publishing czyli
publikowanie zza biurka, Warszawa 1994.
INTERNET:
http://www.quark.waw.pl
http://www.quark.com
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
II rok, III semestr studiów II stopnia (stacjonarne)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia (15 h)
(teaching methods) Konsultacje (organizowane w indywidualnych przypadkach
w przypadku zaistnienia potrzeby)
Język wykładowy Język polski
(language of course)
dr Tomasz Kubin
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ukończone studia I stopnia.
Wymagania
Umiejętność czytania (ze zrozumieniem) i pisania w języku
wstępne
(prerequisites)
polskim, rozumienia ze słuchu mowy w języku polskim.
Przydatna znajomość podstawowych pojęć z zakresu
ekonomii.
Wiedza na temat zagadnień zawartych w treści
Cele przedmiotu
(wskazane jest
merytorycznej przedmiotu (patrz część II B 12.) oraz
określenie celów
zrozumienie ich.
jako
Umiejętność przedstawienia, opisu i wyjaśnienia problemów
efektów kształcenia zawartych w treści przedmiotu oraz przedstawienia i obrony
i
własnych opinii na tematy składające się na treść
kompetencji)
przedmiotu.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Korzyści płynące z handlu międzynarodowego w świetle
Treści
teorii (teorie przedklasyczne, teoria kosztów absolutnych,
merytoryczne
teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasobów,
przedmiotu
(course contents)
współczesne teorie wyjaśniające korzyści płynące z handlu.
2. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków
gospodarczych; międzynarodowy podział pracy i czynniki
go określające.
3. Ceny w handlu międzynarodowym (pojęcie terms of
trade, kró-tkookresowe zmiany cen na rynkach światowych i
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
długookresowe kształtowanie się cen na rynkach
światowych).
4. Rola wymiany międzynarodowej w gospodarce
narodowej.
5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
(przyczyny przepływu czynników produkcji,
krótkookresowe i długookresowe korzyści i koszty
wynikające z eksportu i importu kapitału oraz odpływu i
napływu siły roboczej).
6. Zagraniczna polityka ekonomiczna państwa (instrumenty,
argumenty uzasadniające zasadność stosowania).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:
- pozytywna ocena z pisemnego kolokwium
przeprowadzonego na ostatnich zajęciach (pytania otwarte,
ok. 1,5 h);
- udział w zajęciach.
Wpływ na końcową ocenę z zaliczenia ma także
merytoryczna aktywność na zajęciach.
1. E. Kawecka-Wyrzykowska, A. Budnikowski (red.):
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, różne wyd.
2. J. Rymarczyk: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Warszawa 2010.
3. A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
różne
wyd.
4. P. Bożyk, J. Misala, M Puławski: Międzynarodowe
stosunki
ekonomiczne, różne wyd.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne – wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Rok III, semestr V
semestr
(year of study,
Specjalności: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
semester/trimester) polityka społeczna, specjalność samorządowa
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of
course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
4 punkty ETCS
Wymiar: 30 godz. wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język polski
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o Polsce i
świecie współczesnym
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
zjawiskami i procesami występującymi w stosunkach
międzynarodowych
w
okresie
pozimnowojennym.
Omówione zostaną kwestie związane z ewolucją
pozimnowojennego systemu międzynarodowego, procesem
globalizacji i jego głównymi implikacjami, rolą organizacji
międzynarodowych we współczesnym świecie oraz
uwarunkowaniami i przebiegiem głównych konfliktów
międzynarodowych. Szerzej omówiona zostanie polityka
zagraniczna państw pełniących rolę mocarstw (USA, ChRL,
RFN, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Indie) oraz cele i
główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w okresie
pozimnowojennym.
Uwarunkowania i najważniejsze przejawy rozpadu
układu
bipolarnego
i
systemu
jałtańskopoczdamskiego;
Wizje i ewolucja porządku międzynarodowego w
okresie pozimnowojennym;
Główne problemy polityczne i ekonomiczne świata
pozimnowojennego - wyzwania i zagrożenia;
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego;
Istota i najważniejsze implikacje procesów globalizacji;
Charakter procesów integracji w ramach Unii
Europejskiej;
Geneza, przebieg i implikacje najważniejszych
konfliktów międzynarodowych;
Rola organizacji międzynarodowych we współczesnych
stosunkach międzynarodowych;
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, RFN,
Rosji, ChRL, Indii i Japonii na początku XXI wieku;
Polityka
zagraniczna
Polski
w
okresie
pozimnowojennym.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin pisemny z całości materiału (termin: styczeń –
luty).
Czas trwania egzaminu: 1 godz.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń!
Literatura:
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie.
Red. R. Zięba. Warszawa 2008;
Bieleń S.: Tożsamość międzynarodowa Federacji
Rosyjskiej. Warszawa 2006;
Brzeziński Z.: Druga szansa. Warszawa 2008;
Cziomer E.: Polityka zagraniczna Niemiec. Warszawa
2005;
Globalizacja polityki światowej. Red. J. Baylis, S.
Smith. Kraków 2008;
Kiwerska J.: Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia –
konflikty -procesy. Poznań 2009
Międzynarodowe stosunki polityczne. Red. M. Pietraś.
Lublin 2006;
Wiśniewski
J,
Żodź-Kuźnia
K.:
Mocarstwa
współczesnego
świata.
Problem
przywództwa
światowego. Poznań 2008;
Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski.
Warszawa 2010.
Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Red.
J. Symonides, warszawa 2010
Kuźniar R.: Pozimnowojenne dwudziestolecie 19892010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i
XXI wieku. Warszawa 2011.
Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały - strategie.
Red. T. Łoś-Nowak. Warszawa 2011.
Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red.
R. Kuźniar, Warszawa 2011.
Bliski Wschód coraz bliżej. Red. J. Danecki, S.
Sulowski, Warszawa 2011.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne – wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Rok III, semestr V
semestr
(year of study,
Specjalności: Europejska
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of
course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
4 punkty ETCS
Wymiar: 30 godz. wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język polski
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o Polsce i
świecie współczesnym
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
zjawiskami i procesami występującymi w stosunkach
międzynarodowych
w
okresie
pozimnowojennym.
Omówione zostaną kwestie związane z ewolucją
pozimnowojennego systemu międzynarodowego, procesem
globalizacji i jego głównymi implikacjami, rolą organizacji
międzynarodowych we współczesnym świecie oraz
uwarunkowaniami i przebiegiem głównych konfliktów
międzynarodowych. Szerzej omówiona zostanie polityka
zagraniczna państw pełniących rolę mocarstw (USA, ChRL,
RFN, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Indie) oraz cele i
główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w okresie
pozimnowojennym.
Uwarunkowania i najważniejsze przejawy rozpadu
układu
bipolarnego
i
systemu
jałtańskopoczdamskiego;
Wizje i ewolucja porządku międzynarodowego w
okresie pozimnowojennym;
Główne problemy polityczne i ekonomiczne świata
pozimnowojennego - wyzwania i zagrożenia;
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego;
Istota i najważniejsze implikacje procesów globalizacji;
Charakter procesów integracji w ramach Unii
Europejskiej;
Geneza, przebieg i implikacje najważniejszych
konfliktów międzynarodowych;
Rola organizacji międzynarodowych we współczesnych
stosunkach międzynarodowych;
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, RFN,
Rosji, ChRL, Indii i Japonii na początku XXI wieku;
Polityka
zagraniczna
Polski
w
okresie
pozimnowojennym.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin pisemny z całości materiału (termin: styczeń –
luty).
Czas trwania egzaminu: 1 godz.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń!
Literatura:
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie.
Red. R. Zięba. Warszawa 2008;
Bieleń S.: Tożsamość międzynarodowa Federacji
Rosyjskiej. Warszawa 2006;
Brzeziński Z.: Druga szansa. Warszawa 2008;
Cziomer E.: Polityka zagraniczna Niemiec. Warszawa
2005;
Globalizacja polityki światowej. Red. J. Baylis, S.
Smith. Kraków 2008;
Kiwerska J.: Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia –
konflikty -procesy. Poznań 2009
Międzynarodowe stosunki polityczne. Red. M. Pietraś.
Lublin 2006;
Wiśniewski
J,
Żodź-Kuźnia
K.:
Mocarstwa
współczesnego
świata.
Problem
przywództwa
światowego. Poznań 2008;
Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski.
Warszawa 2010.
Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Red.
J. Symonides, warszawa 2010
Kuźniar R.: Pozimnowojenne dwudziestolecie 19892010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i
XXI wieku. Warszawa 2011.
Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały - strategie.
Red. T. Łoś-Nowak. Warszawa 2011.
Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red.
R. Kuźniar, Warszawa 2011.
Bliski Wschód coraz bliżej. Red. J. Danecki, S.
Sulowski, Warszawa 2011.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Polityczne - ćwiczenia
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany
(level of course)
III rok studiów, semestr zimowy
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods)
dyskusja,
praca z książką / z tekstem,
burza mózgów,
wyjaśnianie.
Zajęcia odbywają się co tydzień – 2 godziny (30 godzin w
semestrze). W ramach zajęć studenci mają też do dyspozycji
regularne konsultacje organizowane co tydzień – 1 godzina,
oraz możliwość konsultacji z wykładowcą przez Internet (email).
polski
Język wykładowy
(language of course)
dr Miron Lakomy
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać:
Wymagania
wstępne
elementarną znajomość geografii politycznej świata,
(prerequisites)
znajomość systemów politycznych poszczególnych
krajów europejskich,
znajomość najnowszej historii politycznej Polski,
Europy i świata,
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
Cele przedmiotu
(wskazane jest
kategoriami międzynarodowego prawa publicznego, teorii
określenie celów
stosunków międzynarodowych oraz omówienie
jako
najważniejszych kierunków polskiej polityki zagranicznej w
efektów kształcenia okresie pozimnowojennym.
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
II B 12.
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- Ćwiczenia I – objaśnienie głównych zagadnień związanych
z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.
- Ćwiczenia II – omówienie podstawowych zagadnień prawa
międzynarodowego publicznego. Zarys historii prawa
międzynarodowego.
- Ćwiczenia III – źródła prawa międzynarodowego,
podmioty prawa międzynarodowego.
- Ćwiczenia IV – organy państwa w stosunkach
międzynarodowych oraz znaczenie terytorium.
- Ćwiczenia V – ludność w prawie międzynarodowym,
organizacje międzynarodowe.
- Ćwiczenia VI – pokojowe załatwianie sporów
międzynarodowych, prawo konfliktów zbrojnych.
- Ćwiczenia VII – omówienie podstawowych kategorii teorii
stosunków międzynarodowych, w tym m.in.: systemu
międzynarodowego, suwerenności, globalizacji.
- Ćwiczenia VIII – prezentacja najważniejszych
paradygmatów nauki o stosunkach międzynarodowych.
- Ćwiczenia IX – wstęp do polskiej polityki zagranicznej,
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polskiej polityki
zagranicznej po 1989 roku.
- Ćwiczenia X – stosunki polsko-amerykańskie.
- Ćwiczenia XI – stosunki Polski z państwami Europy
Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania),
stosunki Polski z krajami Europy Północnej.
- Ćwiczenia XII – polska polityka wschodnia oraz
środkowoeuropejska.
- Ćwiczenia XIII – zaangażowanie RP na Bliskim
Wschodzie i w Afryce.
- Ćwiczenia XIV – inne kierunki polskiej polityki
zagranicznej, członkostwo w organizacjach
międzynarodowych.
- Ćwiczenia XV – kolokwium zaliczeniowe.
Metody oceny pracy studenta:
aktywność na zajęciach (uzyskanie czterech
aktywności oznacza podniesienie oceny końcowej o
pół stopnia),
obowiązkowe recenzje minimum 2 publikacji
książkowych z dziedziny stosunków
międzynarodowych przedstawianych na koniec
semestru,
kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach w
semestrze. Forma: pisemna. Czas trwania: 30 minut.
Poprawa: w ciągu dwóch tygodni od pierwszego
terminu.
- R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP
1989-2002, Warszawa 2002,
- R. Kuźniar (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 19892000, Warszawa 2001,
- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe
publiczne, Warszawa 2005,
- Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,
- Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM
- Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW,
- M. Stolarczyk, B. Łomiński (red.), Polska i jej sąsiedzi w
latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998,
- Robert Kupiecki, NATO u progu XXI wieku, Warszawa
2000
- A. Halamski, M. Kazana, Współpraca polityczna i
wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa
1997.
- R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa
europejskiego, Warszawa 1999,
- J. Kukułka, Historia współczesna stosunków
międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.
- R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej
wojnie, Warszawa 2008,
-W. Malendowski, Zbrojne konflikty i spory
międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Modele polityki społecznej, wykłady i ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr I, studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykłady, miniwykład, wykład
(teaching methods) interaktywny, dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z
podziałem na grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza
aktów prawnych, analiza danych statystycznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.;
Imię i nazwisko
Paweł Grzywna, mgr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat podejścia modelowego do
określenie celów
polityki społecznej jako działalności praktycznej
jako
(pojęcie modelu, wzorca i wzoru polityki społecznej);
efektów kształcenia
zdobycie wiedzy na temat genezy i etapów
i
kształtowania się współczesnej polityki społecznej
kompetencji)
(prawa cywilne-prawa polityczne-prawa socjalne);
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat motywów ingerencji
course, preferably
państwa w sferę realizacji polityki społecznej;
expressed in terms
zdobycie wiedzy dotyczącej kształtowania się
of
koncepcji welfare state:
learning outcomes
okres wielkiego eksperymentu,
and competences)
okres konsolidacji,
okres ekspansji,
okres eksperymentu socjalistycznego,
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
okres modernizacji i globalizacji;
zdobycie wiedzy na temat państwo opiekuńczego i
jego krytyki;
zdobycie wiedzy dotyczącej modeli polityki
społecznej
Zakres tematyczny przedmiotu:
Podejście modelowe do polityki społecznej jako
działalności praktycznej (modele, wzorce i wzory
polityki społecznej),
Geneza i etapy kształtowania się współczesnej
polityki społecznej (prawa cywilne-prawa polityczneprawa socjalne), Motywy ingerencji państwa w sferę
realizacji polityki społecznej;
Kształtowanie się koncepcji welfare state, Państwo
opiekuńcze i jego krytyka;
Charakterystyka
wybranych
modeli
polityki
społecznej.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych. Końcowa ocena na
podstawie wyniku kolokwium, obecności i aktywności na
zajęciach.
Literatura:
1. Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy,
Kraków 2006.
2. Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty
polityki społecznej, Wrocław 2000.
3. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny G. (red.), Polityka
społeczna, Warszawa 2007.
4. Frieske K.W., Poławski P. (red.), Welfare state.
Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa
opiekuńczego, Warszawa 1997.
5. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa
opiekuńczego. Wybór i tłumaczenie tekstów na
prawach rękopisu, Warszawa 1997.
6. Ideologiczne przesłanki polityki społecznej: strategie
podziału,
socjologia
problemów
społecznych,
Warszawa 1996.
7. Księżpolski M., Modele polityki społecznej, Warszawa
1999.
8. Morawski W. (red.), Socjologia ekonomiczna,
Warszawa 2001.
9. Murray Ch., Bez korzeni. Polityka społeczna USA
1950-1980, Warszawa 2001.
10. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele,
Poznań 2008.
11. Sen A., Rozwój i wolność, przeł. J. Łoziński, Poznań
2002.
12. Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla
praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
13. Zarzeczny J. (red.), Model społeczny zintegrowanej
Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, Wrocław 2007.
14. Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej,
Warszawa 1996.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Myśl polityczna,
ćwiczenia.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Polski
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Obowiązkowy (compulsory)
Podstawowy
Studia stacjonarne: II rok, I semestr.
Forma zajęć: analiza tekstów źródłowych (literatura
obowiązkowa), na ich podstawie konstruowanie modelu
państwa i polityki u poszczególnych myślicieli ze
wskazaniem specyfiki okresu historycznego.
Liczba godzin: 1,5 h/tydzień, w semestrze 15 ćwiczeń i 15
wykładów.
Student ma możliwość indywidualnej konsultacji:
1,5/tydzień w czasie wyznaczonych dyżurów.
Wykłady: prof. dr hab. Wojciech Kaute, dr Tomasz Słupik
(OD Rybnik)
Ćwiczenia: Dr Tomasz Słupik, Dr Szymon Hrebenda,
Mgr Agnieszka Turoń
Podstawowe
wiadomości
i
umiejętności
analizy
problemowej z zakresu filozofii i historii powszechnej.
Student nabywa umiejętności i kompetencje analizowania i
porównywania nurtów myśli politycznej i krytyki świadectw
myśli politycznej. Materiał zrealizowany pozwala na
wykorzystanie myśli politycznej do opisu i analizy sytuacji
politycznych. Student nabywa umiejętności rozumienia
mechanizmów ciągłości i zmiany w myśleniu i działaniu
politycznym oraz rozumienia problemów z zakresu historii
idei, które związane są z państwem i polityką. Student
nabywa również umiejętności przewidywania skutków
określonych teorii dla życia politycznego (aspekt utylitarny).
Definicje i struktura myśli politycznej. Metody i środki
realizacji myśli politycznej. Główne kierunki i ewolucja
myśli politycznej od antyku do czasów nowożytności (od
(course contents)
szkoły sofistycznej do myśli politycznej G.W.F. Hegel).
Refleksja dotycząca współczesnej myśli politycznej (z
uwzględnieniem jej źródeł ideowych i podstawowych
wartości europejskiej myśli politycznej).
Wykłady:
1. CZŁOWIEK - ZOON POLITIKON.
2. MYŚL
POLITYCZNA
STAROŻYTNOŚCI
(SOFISTYKA,
SOKRATES,
PLATON,
ARYSTOTELES).
3. MYŚL
POLITYCZNA
WCZESNEGO
CHRZEŚCIJAŃSTWA
I
ŚREDNIOWIECZA
(NOWY TESTAMENT , ŚW. AUGUSTYN; ŚW.
TOMASZ Z AQUINU).
4. U
PODSTAW
MYŚLI
POLITYCZNEJ
NOWOŻYTNOŚCI
(N.MACHIAVELLI,
KARTEZJUSZ, TH. HOBBES; J. LOCKE; J.J.
ROUSSEAU).
5. K. MARKS I DOKTRYNA KOMUNIZMU.
6. FASZYZM.
7. NAUKA
SPOŁECZNA
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
(OD LEONA XIII DO JANA PAWŁA II).
8. NEOLIBERALIZM.
9. LIBERTARIANIZM
10. KOMUNITARYZM.
11. POLSKA MYŚL POLITYCZNA XIX I XX W.
(KONSERWATYZM, SOCJALIZM, NARODOWA
DEMOKRACJA, LIBERALIZM).
Ćwiczenia:
1. Myśl polityczna starożytnej Grecji (sofiści, Sokrates i
sokratycy, Platon i Arystoteles).
2. Szkoły etyczne starożytnej Grecji.
3. Wczesne chrześcijaństwo – ogólna charakterystyka.
4. Św. Augustyn i Św. Tomasz.
5. Niccolo Machiavelli.
6. Thomas Hobbes.
7. John Locke.
8. J. J Rousseau.
9. Konserwatyzm . Romantyzm polityczny.
10. I. Kant.
11. G. W. F. Hegel.
12. K. Marks i F. Engels.
13. Nauka społeczna Kościoła Katolickiego od Rerum
Novarum do Centesimus Annus.
14. Neoliberalizm, libertarianizm, komunitaryzm.
15. Polska myśl polityczna XIX i XX w. (konserwatyzm,
socjalizm, narodowa demokracja, liberalizm).
Metody oceny
(assessment
methods)
Częstotliwość ćwiczeń: 1,5 h/tydzień (od października do
stycznia).
Forma zaliczenia: kolokwium pisemne na ostatnich
ćwiczeniach na podstawie zrealizowanego materiału oraz
obowiązkowej literatury podanej na zajęciach. Na ocenę
końcową może mieć również wpływ aktywność studenta w
trakcie zajęć. Po uzyskaniu zaliczenia student przystępuje do
egzaminu w formie ustnej, którego termin jest wyznaczony
na ostatnim wykładzie w danym semestrze.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Literatura obowiązkowa (fragmenty):
1. Platon, Obrona Sokratesa.
2. Platon, Sofista.
3. Platon, Państwo.
4. Arystoteles, Polityka.
5. Św. Tomasz, Prawa.
6. Św. Augustyn, Państwo Boże.
7. Machiavelli, Książę.
8. Tomasz Hobbes, Lewiatan.
9. John Locke, Dwa traktaty o rządzie.
10. Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna.
11. Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki
moralności.
12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii
dziejów.
Literatura dodatkowa:
1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów
państwowych, Gdańsk.
2. Historia doktryn politycznych i prawnych do
początku XX wieku. Materiały źródłowe. Wybór i
opracowanie: Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec,
Grzegorz Ławnikowicz, Małgorzata Łuszczyńska,
Wojciech Więcław, Wyd. UMCS, Lublin.
3. Historia doktryn politycznych i prawnych. Wybór
źródeł, pod red. B. Szlachty, Sopot.
4. Historia idei politycznych. Wybór tekstów,
Opracowali: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K.
Pieliński, M. Tański, T. I-II, Wyd. Uniw.
Warszawskiego, Warszawa.
5. Henryk Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań.
6. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod
red. E. Kundery, M. Maciejewskiego, Wyd. C. H.
Beck, Warszawa.
7. M. Król, Historia myśli politycznej i prawnej od
Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk.
8. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków.
9. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej,
Gdańsk.
10. Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo
Sejmowe.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Typ przedmiotu
obowiązkowy
(type of course)
Poziom przedmiotu
zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
semestr
Rok I; semestr I
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykład 30 godzin – 1 semestr
(teaching methods)
Język wykładowy
Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Dr Olga Szura - Olesińska
wykładowcy
(name of lecturer)
Opanowany podstawowy zakres wiedzy z historii, geografii,
Wymagania
wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.
wstępne
(prerequisites)
Przyswojenie i zrozumienie głównych procesów
Cele przedmiotu
(wskazane jest
politycznych, ekonomicznych i społecznych w XX wieku w
określenie celów
oparciu o analizy czynnikowe i systemowe
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Świat na przełomie XIX i XX wieku.
Treści
- I wojna światowa - panorama wydarzeń politycznomerytoryczne
militarnych.
przedmiotu
(course contents)
- Ład wersalsko-waszyngtoński.
- Faszyzmy w Europie międzywojennej.
- Stalinizm, analiza polityczna, gospodarcza i społeczna.
- Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej.
- Upadek systemu wersalskiego.
- Główne problemy stosunków międzynarodowych w latach
II wojny światowej.
- System jałtańsko - poczdamski.
- Problem „niemiecki” w powojennej Europie.
- Europa Zachodnia, sytuacja polityczna, gospodarcza i
militarna.
- Blok radziecki, sytuacja polityczna, gospodarcza i
militarna.
- Bliski i Środkowy Wschód po II wojnie światowej.
- Azja po II wojnie światowej.
- Afryka po II wojnie światowej.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin ustny.
- H. Batowski, Między dwiema wojnami 191 9-1939. Zarys
historii dyplomatycznej, Kraków 1998,2001.
- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań
2003.
- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 19391997, Poznań 1998.
- J. Pajewski, Historia powszechna 1871 -1918, Warszawa
1994.
- Ch. Barlett, Korlfikt globalny. Międzynarodowa
rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990,
Wrocław 1997.
- P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku,
Warszawa 1998.
- P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000,
Warszawa 2002.
- W.Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w
czasach nowożytnych, 1815 -1945. Warszawa 1996.
- T.W. Kowalski, Wielka Koalicja, t. I-III, Warszawa 19721976.
- J. Kukułka, Historia współczesna stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2001.
- M. Smoleń Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991,
Warszawa-Kraków 1994.
- O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej,
Kraków 1984.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Typ przedmiotu
obowiązkowy
(type of course)
Poziom przedmiotu
zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
semestr
Rok I; semestr I
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia 30 godzin – 1 semestr
(teaching methods)
Język wykładowy
Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Dr Olga Szura - Olesińska
wykładowcy
(name of lecturer)
Opanowany podstawowy zakres wiedzy z historii, geografii,
Wymagania
wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.
wstępne
(prerequisites)
Przyswojenie i zrozumienie głównych procesów
Cele przedmiotu
(wskazane jest
politycznych, ekonomicznych i społecznych w XX wieku w
określenie celów
oparciu o analizy czynnikowe i systemowe
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Traktaty pokojowe z sojusznikami Niemiec po I wojnie
Treści
światowej.
merytoryczne
- Liga Narodów – statut, struktura, działalność.
przedmiotu
(course contents)
- Problem niemiecki, reparacje, Locarno, Pakt Kellogga, Pakt
Wschodni.
- Stabilizacja i destabilizacja w Europie ŚrodkowoWschodniej. Problemy mniejszości narodowych.
- Daleki i Bliski Wschód w okresie międzywojennym.
- Tworzenie się bloku mocarstw agresywnych.
- Aneksja Austrii i rozbiór Czechosłowacji.
- Kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej w okresie II
wojny światowej.
- Wpływ II wojny światowej na procesy przemian
politycznych, gospodarczych i społecznych w świecie.
- ONZ – statut, struktura, działalność.
- Zimna wojna – pomiędzy konfrontacją a odprężeniem.
- Europa Środkowo-Wschodnia – konflikty społeczne.
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – polityka
wewnętrzna i międzynarodowa.
- Bliski i Środkowy Wschód po II wojnie światowej.
- Azja po II wojnie światowej.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie ustne.
- H. Batowski, Między dwiema wojnami 191 9-1939. Zarys
historii dyplomatycznej, Kraków 1998,2001.
- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań
2003.
- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 19391997, Poznań 1998.
- J. Pajewski, Historia powszechna 1871 -1918, Warszawa
1994.
- Ch. Barlett, Korlfikt globalny. Międzynarodowa
rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990,
Wrocław 1997.
- P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku,
Warszawa 1998.
- P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000,
Warszawa 2002.
- W.Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w
czasach nowożytnych, 1815 -1945. Warszawa 1996.
- T.W. Kowalski, Wielka Koalicja, t. I-III, Warszawa 19721976.
- J. Kukułka, Historia współczesna stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2001.
- M. Smoleń Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991,
Warszawa-Kraków 1994.
- O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej,
Kraków 1984.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Nauka o państwie i prawie (studia stacjonarne) – ćwiczenia /Katowice/
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory/obligatory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
I rok – semestr II
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie metoda podająca (w
(teaching methods) tym m.in. objaśnienie, wyjaśnienie) oraz problemowa wykorzystująca metody
aktywizujące w postaci symulacyjnych gier dydaktycznych (np. stosowanie
odpowiedniej wykładni prawnej)
Język wykładowy polski
(language of
course)
dr Robert Radek
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza podstawowa nabyta w trakcie nauki w szkole średniej obejmująca
Wymagania
teorię państwa i prawa
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi kategoriami
Cele przedmiotu
(wskazane jest
opisującymi państwo i prawo. Student po zajęciach powinien w oparciu o
określenie celów
zdobytą wiedzę teoretyczną w sposób kompetentny dokonywać analiz
jako
sytuacji występujących w sferach prawa i państwa, i tym samym być w pełni
efektów kształcenia świadomym obserwatorem i jednocześnie analitykiem życia społecznoi
politycznego.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
Państwo jako podmiot życia politycznego – część I.
Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa (nazwa,
merytoryczne
składniki konstytutywne państwa, suwerenność, przymus
przedmiotu
(course contents)
państwa etc.)
Koncepcje genezy państwa (od starożytności po dzień dzisiejszy)
Doktryna prawa międzynarodowego a powstanie państwa
Istota państwa
Państwo jako podmiot życia politycznego – część II.
Jednostka, naród, państwo
Typy i formy państwa (m.in. pojęcie typu państwa, państwo
kapitalistyczne a państwo socjalistyczne; pojęcie formy
państwa, forma rządów, reżim polityczny, ustrój terytorialny
państwa)
Problemy formy rządów
Przemiany w dziejach państwa (rewolucja, reforma,
transformacja)
Autorytaryzm i totalitaryzm – charakterystyka
Państwo a wojna
Państwo jako podmiot życia politycznego – część III.
Funkcje państwa (pojęcie, analiza oraz metody i techniki
badawcze, klasyfikacja funkcji państwa)
Państwo prawa – pojęcie i cechy charakterystyczne (m.in. pojęcie
prawa, gałęzie prawa, normy postępowania i normy prawne)
Organizacja władzy państwowej (m.in. pojecie organu
państwowego, podział i rodzaje organów państwowych,
kierunki działalności organów państwowych)
Pojęcie systemu politycznego i typologia systemów politycznych
Państwo a organizacje społeczne i polityczne
Państwo i samorząd
Tendencje i problemy rozwojowe współczesnego państwa.
Demokratyzacja
Rozwój samorządu terytorialnego
Państwo a grupy nacisku
Inne tendencje w oparciu o przykłady
Zjawiska korupcji w państwie
Państwo wobec procesów globalizacyjnych
Podstawowe koncepcje prawa. Wieloznaczność terminu „prawo”. Prawo
jako przedmiot badań naukowych
Koncepcje prawnonaturalne
Pozytywizm prawniczy
Realizm prawny
Koncepcje hermeneutyczne, argumentacyjne i komunikacyjne
Cechy prawa
Podstawowe problemy nauk prawnych
Metody badawcze w prawoznawstwie
Prawo a inne regulatory zachowań. Prawo jako zjawisko polityczne.
Język prawa.
Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje norm i przepisów. Akt
normatywny.
Pojęcie normy postępowania
Abstrakcyjność i generalność norm
Elementy norm prawnych
Hipoteza, dyspozycja i sankcja normy prawnej
Rodzaje sankcji prawnych
Norma a przepis prawny
Rodzaje norm i przepisów prawnych
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zasady prawa i ich rodzaje
Instytucje prawne
Budowa aktu normatywnego
System prawa. Obowiązywanie prawa.
Pojęcie i rodzaje systemów prawa
Elementy systemu prawa i związki między nimi
Zasada niesprzeczności norm i reguły kolizyjne
Zupełność systemu prawa. Luki w prawie i sposoby ich usuwania
Kryteria podziału prawa na gałęzie
Funkcje prawa. Postrzeganie prawa. Tworzenie prawa
Stosowanie prawa i jego wykładnia
Pojęcie ustawodawcy
Stanowienie prawa w państwach współczesnych
Pojęcie, teorie i rodzaje wykładni prawa
Reguły interpretacyjne i inferencyjne
Przestrzeganie i stosowanie prawa
Stanowienie a stosowanie prawa
Stosunki prawne. Odpowiedzialność prawna
Pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne
Podmioty stosunku prawnego
Przedmiot i treść stosunku prawnego
Rodzaje stosunków prawnych
Instytucje prawne
Sprawiedliwość i rządy prawa
Kolokwium zaliczeniowe
Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na
wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest
zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w
terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się ćwiczenia. Podstawowym
kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie
kolokwium na przedostatnich zajęciach. Negatywny wynik kolokwium
oznacza konieczność ponownego pisania testu przez studenta
i może wiązać się z przesunięciem terminu uzyskania wpisu (prowadzący
dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie ustne
studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny
na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z
napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego
temat.
 Banaszak B.: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych
państw demokratycznych. Zakamycze 2004.
 Bohdanowicz J., Dzięcielski M.: Zarys geografii historycznej i
politycznej cywilizacji. Gdańsk 1996.
 Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa.
CH. Beck. Warszawa 2011.
 Giddens. A.: Socjologia. PWN. Warszawa 2005. [rozdz. 14]
 Gołębiowski B.: Polityka jako samorządność. W: Metafory polityki 2.
Red. B. Kaczmarek. Warszawa 2003.
 Kuciński J.: Podstawy wiedzy o państwie. Wydawnictwo C.H. Beck.
Warszawa 2003.
 Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 2003.







(definicje zależnie od tematyki)
Studia z teorii polityki. Red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak. Tom II.
Acta Universitatis Wrateslaviensis No 2003. Wrocław 1997.
Szot L.: Norma prawna i norma polityczna. W: Studia z teorii
polityki. Red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak. Tom II. Acta
Universitatis Wrateslaviensis No 2003. Wrocław 1997.
Winczorek P.: Nauka o państwie. Warszawa 2005.
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M.
Żmigrodzki. Lublin 2003.
Wybrane problemy teorii polityki. Red. A. Wojtaszak, D.
Wybranowski. Szczecin 2002.
Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2001.
Żyro T.: Wstęp do politologii. PWN. Warszawa 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Nazwa przedmiotu
NAUKA O POLITYCE
(course title)
wykład i ćwiczenia
NP
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
I rok / semestr 1(studia stacjonarne )
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Forma – wykład i ćwiczenia oparte na omówieniu zagadnień
(teaching methods) i problemów na podstawie literatury przedmiotu .
Obciążenie – 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń (
studia stacjonarne)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Polski
Prowadzący wykłady : prof.dr hab.Sylwester Wróbel , dr
Bogusława Podsiadło
Prowadzący ćwiczenia : dr Bożena Pietrzko, dr Bogusława
Podsiadło
Podstawowa wiedza o społeczeństwie i jego organizacji oraz
polityce jako działalności związanej ze sprawowaniem
władzy .
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą
politologii , jej nurtami badawczymi, podstawami
teoretycznymi i metodologicznymi oraz z istotą polityki i jej
społecznymi uwarunkowaniami . Studenci w trakcie zajęć
poznają najważniejsze kategorie politologiczne , ich różne
ujęcia i koncepcje .
Efekty :
-rozumienie zakresu przedmiotowego nauki o polityce jako
dyscypliny naukowej i pojęcia polityki ;
-zdobycie umiejętności analizowania , interpretowania i
porównywania zjawisk politycznych oraz mechanizmów
życia politycznego ;
1.Ewolucja myśli politycznej od filozofii politycznej do
nauki o polityce .Zainteresowanie polityką w nauce
europejskiej .
2.Nauka o polityce jako dyscyplina akademicka .Etapy
rozwoju nauki o polityce w Polsce i ich charakterystyczne
cechy .Przedmiot , funkcje , metody badawcze nauki o
polityce .Metodologiczne podstawy nauki o polityce .
3. Miejsce nauki o polityce wśród nauk społecznych .
Współczesne modele nauki o polityce .
4. Pojęcie polityki . Polityka jako dziedzina życia
społecznego .Główne sposoby definiowania polityki .
Przyczyny wieloznaczności pojęcia polityka.
5. Uwarunkowania zachodzące między polityką a innymi
sferami społecznego życia .Polityka a ekonomia, ideologia
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
(zakres , funkcje ) ,prawo, moralność .
6.Kultura polityczna . Pojęcie kultury i kultury politycznej .
Różnorodność definicji .Funkcje , uwarunkowania i typy
kultury politycznej .
7. Potrzeby , interesy i wartości w polityce. Polityka jako
przetarg interesów .Znaczenie interesu w wyjaśnianiu
decyzji i działań politycznych . Proces artykulacji interesów .
8. Pojęcie , modele i koncepcje działania politycznego. Typy
i rodzaje działań politycznych .
9.Pojęcie i koncepcje podmiotowości politycznej .Typologia
głównych podmiotów życia politycznego .Przejawy
,poziomy i formy realizacji podmiotowości .Podmiotowość
polityczna jako atrybut jednostek i grup społecznych .
10. Decyzje i procesy decyzyjne w polityce .Pojęcie ,
klasyfikacja ,optymalizacja .
11. Władza polityczna jako podstawowa kategoria nauki o
polityce . Koncepcje i aspekty zjawiska . Władza , władza
państwowa , władza polityczna .Legitymizacja władzy
politycznej .
12. Państwo jako instytucja polityczna . Geneza, istota, typy
i funkcje państwa. Przemiany w dziejach państwa . Rola
państwa w polityce
13. Teorie , koncepcje i modele partii politycznych . Partie
polityczne a państwo i władza . Istota systemów partyjnych .
14. Proces polityczny –pojęcie i typologia . Rewolucja ,
ewolucja , zmiana , rozwój polityczny .
15. Koncepcje i modele współczesnej demokracji .Geneza i
współczesne przesłanki .Dylematy wokół istoty demokracji ,
zagrożenia .
Warunki zaliczenia :
-obecność na zajęciach ( w przypadku nieobecności
konieczność zaliczenia tematu na konsultacjach ) ;
- punktowane jest aktywne uczestnictwo na zajęciach ;
-kolokwium zaliczeniowe ( zawiera krótkie pytania otwarte
)
Egzamin : wariant pisemny – zestaw pytań
problemowych obejmujących materiał wykładowy i
konwersatoryjny .
Literatura podstawowa :
lektur
(recommended
reading)
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce . Red.
Bogumił
Szmulik
,
Marek
Żmigrodzki
.Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008.
Piotr Winczorek : Wstęp do nauki o państwie .
Wydawnictwo Liber. Warszawa 1995.
Eugeniusz Zieliński :Nauka o państwie i polityce .
Wydawnictwo Elipsa 2006.
Tomasz Żyro : Wstęp do politologii. Wydawnictwo
PWN.Warszawa 2004.
Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki : Wprowadzenie
do teorii polityki . Wydawnictwo UMCS. Lublin
1996.
Piotr Dobrowolski , Sylwester Wróbel :
Wprowadzenie do nauki o polityce . Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego 1987.
Andrew Heywood:Politologia . Warszawa 2006.
Michael G. Roskin, Robert L.Cord, James
A.Mederios,Walter S.Jones : Wprowadzenie do nauk
politycznych .Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań
2001.
Vernon Van Dyke : Wprowadzenie do polityki .
Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2000
Literatura uzupełniająca :
Henryk Przybylski : Politologia . Wydawnictwo
Śląsk. Katowice 1996.
Społeczeństwo i polityka . Podstawy nauk
politycznych . Red. Konstanty A. Wojtaszczyk ,
Wojciech Jakubowski , Oficyna Wydawnicza ASPRJR. Warszawa 2002.
Mariusz Gulczyński : Nauka o polityce.
Wydawnictwo ALMAMER. Warszawa 2007.
Andrzej
Chodubski
:
Wstęp
do
badań
politologicznych . Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego. Gdańsk 1995.
Studia z Teorii Polityki . Red. Andrzej W. Jabłoński,
L. Sobkowiak . Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego . T.I-III.Wrocław 1996,1997, 2000.
Leksykon politologii. Red.Andrzej Antoszewski
,Ryszard Herbut . Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego .Wydanie II poprawione. Wrocław
1996
Franciszek Ryszka : O pojęciu polityki .Warszawa
1992.
Homo Politicus.Wstęp do nauki o polityce. Red.
Stanisław Filipowicz . Wydawnictwo ,, Czasopisma
Wojskowe „. Warszawa1993.
Władza i społeczeństwo. T. I i II. Red. Jerzy
Szczupaczyński .Wydawnictwo Naukowe Scholar .
Warszawa 1995 i 1998.
Kim jesteś politologu . Historia i stan dyscypliny w
Polsce . T.I Red. B. Kraus -Mozer , P. Borowiec , P.
Ścigaj . Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2011.
Władysław Szostak : Zarys teorii polityki Wyd. II.
Kielce 2002.
Ziemowit J. Pietraś : Decydowanie polityczne .
Warszawa – Kraków 1998.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Obserwatorium mediów - konwersatorium
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semester/trimester) rok III
semestr VI
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. konwersatoryjnych
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Dyskusja z wprowadzeniami uczestników zajęć; analiza
bieżących zdarzeń i zjawisk
Konsultacje: 3 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy metody analizy zawartości treści mediów
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Wyrobienie nawyku obserwowania mediów dla nich
Cele przedmiotu
(wskazane jest
samych oraz wyrobienie umiejętności ich profesjonalnego
określenie celów
opisu i oceny – tj. z wykorzystaniem aparatury pojęciowej i
jako
metodologii nauki o mediach
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Powstawanie i znikanie mediów (tytułów prasowych,
Treści
stacji nadawczych, portali internetowych, zdarzenia i
merytoryczne
zjawiska konwergencji)
przedmiotu
(course contents)
- Przemiany własnościowe
- Stabilność i zmienność linii programowych oraz opcji
polityczno-ideowych
- Ewolucja form i gatunków dziennikarskich
- Ewolucja metod reklamy i promocji
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą oceny zaliczeniowej są: ocena aktywność na
zajęciach, ocena powierzonego wprowadzenia do zajęć oraz
ocena pisemnej prezentacji wybranego lokalnego tytułu
prasowego
W. Pisarek: Analiza zawartości prasy, Kraków 1983,
S.Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy, Częstochowa
1996,
M. Chyliński, S. Russ-Mohl: Dziennikarstwo, Warszawa
2007,
L. Olszański: Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006
Miesięczniki: Press oraz Forum Dziennikarskie
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Opinia publiczna i jej badanie (wykład, ćwiczenia)
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy (compulsory / obligatory),
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
Podstawowy
(level of course)
Rok II i semestr studiów – 3 MU ,
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5 p. ECTS.
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/
(teaching methods)
Wykłady 90 min co 2 tyg.
Ćwiczenia 90 min co 2 tyd.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
Język polski.
Marek Jachimowski, dr hab. prof. UŚl.
Podstawowa wiedza z zakresu teorii komunikacji,
systemów medialnych , socjologii mediów
1. Rozumienie roli opinii publicznej w społeczeństwie
2. Poznanie istoty i funkcji opinii publicznej
3.Wiedza na temat znaczenia mediów masowych w
kształtowaniu opinii publicznej
3.Zapoznaniez studentów z głównymi metodami badania
opinii publicznej
4. Wykształcenie umiejętności budowy narzędzi
badawczych
- Historia badania opinii publicznej
- Periodyzacja rozwoju opinii publiczne
- Czynniki kształtujące opinię publiczną .
- Funkcje opinii publicznej.
- Teoria „spirali milczenia” E. Noelle-Neuman
- Kompetencje opinii publicznej
- Metody i techniki badania opinii publicznej.
- Mass-media a procesy kształtowania opinii publicznej
- Etyczne i prawne aspekty bada opinii publicznej.
Ćwiczenia: obecność na zajęciach, zaliczenie
II B 14.
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
sprawdzianów, praca semestralna.
Przedmiot kończy się egzaminem.
1. Amerykańskie Stowarzyszenie Socjologiczne
(ASA).Kodeks etyczny. „Kultura i Społeczeństwo” 1997,
nr. 4
2. Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii i Rynku
(ESOMAR), Badania opinii publicznej. Poradnik ESOMAR
3. Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik bada
społecznych. Katowice 1999
4. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce.
PWN.Warszawa 2003
5. Czesław Mojsiewicz, Rola opinii publicznej w polityce.
Wyd. Forum naukowe. Poznań –Wrocław 1999
6. Eugeniusz Młyniec, Opinia publiczna, jako element
społeczeństwa obywatelskiego [w:] Forum Naukowe. T
IV. Pozna –Wrocław 2003
7. Mirosław Szreder Metody i techniki sondażowych badań
opinii publicznej. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne. Warszawa 2004
8. Ryszard Dyoniziak. Sondaże a manipulowanie
społeczeństwem. Kraków1999
9. A. Jabłoński Opinia publiczna [w] Wprowadzenie do
nauki o państwie i polityce pod red. Bogumiła
Szmulika i Marka Żmigrodzkiego. Wyd. UMCS Lublin
2002
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1. Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie – wykłady i ćwiczenia, studia stacjonarne
(course title)
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
II B 2. Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory/obligatory)
II B 3. Typ przedmiotu
(type of course)
zaawansowany
II B 4. Poziom
przedmiotu
(level of course)
III rok – semestr V
II B 5. Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
II B 6. Liczba punktów
(number of credits)
II B 7. Metody nauczania W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie metoda podająca (w
(teaching methods) tym m.in. objaśnienie, wyjaśnienie) oraz problemowa wykorzystująca
metody aktywizujące w postaci symulacyjnych gier dydaktycznych (np.
wyjaśnienie procesu decyzyjnego, procesu planowania, procesu kontroli)
II B 8. Język wykładowy polski
(language of
course)
dr Robert Radek
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza z zakresu socjologii, ekonomii i nauki o polityce
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi kategoriami
II B 11. Cele przedmiotu
(wskazane jest
opisującymi organizację i zarządzanie, a także skorelowanie wiedzy
określenie celów
teoretycznej z praktyczną (analiza przypadków na zajęciach). Studenci
jako
powinni nabyć umiejętność wykazania, jak funkcjonują współczesne
efektów kształcenia organizacje, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i globalnym. Świat
i
organizacji w procesach integracyjnych i globalizacyjnych na świecie,
kompetencji)
zarządzanie i podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, tworzenie
(objectives of the
odpowiednich strategii dla poszczególnych organizacji to tylko część
course, preferably
elementów, jaka będzie poruszana podczas zajęć. Studenci powinni również
expressed in terms umieć planować działania w organizacjach i jednocześnie przeprowadzić
of
proces kontroli. Większa część zajęć będzie prowadzona w taki sposób, by
learning outcomes w jak największym stopniu odnosić się do aspektów psychologicznych w
and competences)
zarządzaniu. W związku z tym dokładnie będzie omawiany moduł
poświęcony
decydowaniu,
motywacji,
przywództwu,
kulturze
organizacyjnej, procesom rekrutacji personelu itp. Student po zajęciach
powinien w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w sposób kompetentny
dokonywać analiz świata organizacji i procesów zarządzania, a także być w
pełni świadomym obserwatorem i jednocześnie analitykiem życia
społeczno-politycznego. W oparciu o zdobytą wiedzę student powinien
również identyfikować węzłowe problemy funkcjonowania współczesnych
II B 12. Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
organizacji oraz znajdować powiązania ze sferą polityki. Ważnym efektem
zajęć ma być również przygotowanie studentów do samodzielnego
rozwiązywania sytuacji problemowych z zakresu zarządzania.
WYKŁADY
I.
Historia i ewolucja kierunków i koncepcji dotyczących
organizacji i zarządzania.
II.
Kształtowanie systemu organizacyjnego polityki.
III.
Władza i sposoby jej sprawowania w organizacjach
politycznych.
IV. Formalizacja i centralizacja w organizacjach politycznych.
V. Struktury organizacji politycznych.
VI.
Kultura w organizacjach politycznych.
VII. Strategia jako naczelna funkcja kierowania.
VIII. Przewodzenie w organizacjach politycznych.
IX.
Decydowanie w organizacjach politycznych.
X.
Kierowanie konfliktem w organizacji politycznej.
XI.
Kształtowanie informacji i komunikacji w organizacjach
politycznych.
XII. Kontrolowanie w organizacjach politycznych.
ĆWICZENIA
I.
ŚWIAT ORGANIZACJI. ZARZĄDZANIE.
 CZYM JEST ORGANIZACJA?
 OTOCZENIE
ORGANIZACJI
WEWNĘTRZNE
I
ZEWNĘTRZNE
 GENEZA, ROZWÓJ, CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI
 ORGANIZACJA FORMALNA I NIEFORMALNA
 NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE?
 CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA
 ROLE KIEROWNICZE
 MENEDŻER DOSKONAŁY
 ZARZĄDZANIE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
II.
ZARZĄDZANIE JAKO PROCES PODEJMOWANIA
DECYZJI
 CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW INFORMACYJNO –
DECYZYJNYCH
 Racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji
 Behawioralne aspekty podejmowania decyzji
 Istota procesu decyzyjnego (klasyfikacja problemów
decyzyjnych; analiza sytuacji decyzyjnych)
 Proces
podejmowania
decyzji
(struktura
procesu
podejmowania decyzji; istota i struktura błędów w
decydowaniu; rodzaje decyzji)
III.
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 ZNACZENIE, ELEMENTY I TYPY STRATEGII
 PRZEGLĄD GŁÓWNYCH KONCEPCJI STRATEGII
ORGANIZACYJNEJ
 PODSTAWOWE
ELEMENTY
ANALIZY
STRATEGICZNEJ
 ANALIZA TYPU SWOT
 OKNO PRODUKTU/RYNKU H.J. ANSOFFA






MACIERZE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
MACIERZ GENERAL ELECTRIC
MACIERZ OPŁACALNOŚCI BIZNESU
ANALIZA ZNACZENIA STAKEHOLDERS
CYKL ŻYCIA PRODUKTU
ŁAŃCUCH WARTOŚCI
IV.
ZARZĄDZANIE CELAMI ORGANIZACJI I PLANOWANIE.
 ISTOTA PLANOWANIA (PROGNOZOWANIE I INNE
TECHNIKI PLANISTYCZNE)
 WYMIARY PROCESU PLANOWANIA
 ETAPY PROCESU PLANOWANIA
 ROZWÓJ FIRMY A PLANOWANIE
 RODZAJE PLANÓW
 PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ W PLANOWANIU
V.
KONTROLA I CONTROLLING
 ISTOTA KONTROLI
 PROCES KONTROLI
 ZADANIA I FUNKCJE KONTROLI
 RODZAJE KONTROLI
 CONTROLLING W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI
 CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ
 CONTROLLING DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
 CONTROLLING W ZARZĄDZANIU FINANSOWYM
VI.
STRUKTURY ORGANIZACYJNE
 BUDOWA
ORGANIZACJI
I
SPOSOBY
JEJ
CHARAKTERYZOWANIA
 FORMALIZACJA
 ROZMIESZCZENIE UPRAWNIEŃ DECYZYJNYCH
 TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
 TYPY IDEALNE STRUKTUR W TEORII MINTZBERGA
 PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
 FUNKCJE STRUKTURY
VII KIEROWANIE ZACHOWANIAMI ORGANIZACYJNYMI MOTYWACJA
 WCZESNE
TEORIE
MOTYWACJI
(TEORIA
HIERARCHII POTRZEB, TEORIA X Y;
TEORIA CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH I
HIGIENICZNYCH FREDERICA HERZBERGA)
 WSPÓŁCZESNE TEORIE MOTYWACJI (TEORIA
TRZECH POTRZEB; TEORIA USTALANIA
CELÓW; TEORIA WZMOCNIENIA; TEORIA
SPRAWIEDLIWOŚCI; TEORIA OCZEKIWAŃ)
 MOTYWACYJNE ZNACZENIE NAGRÓD I KAR
 WARUNKI SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA NAGRÓD I
KAR
 POTRZEBY CZŁOWIEKA A MOTYWACJA DO PRACY
 ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA
 OGÓLNE WARUNKI SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ
INFORMACYJNYCH
VIII. PRZYWÓDZTWO





II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
KONCEPCJE WŁADZY
POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRZYWÓDZTWA
PODEJŚCIE KWALIFIKACYJNE
PODEJŚCIE BEHAWIORALNE
PODEJŚCIE SYTUACYJNE (MODEL FIEDLERA;
TEORIA ŚCIEŻKI DO CELU; MODEL
PRZYWÓDZTWA – UCZESTNICTWA)
 PRZYWÓDZTWO TRANSAKCYJNE
 PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE
 PRZEMIANY W TEORIACH PRZYWÓDZTWA (TEORIA
CECH; TEORIA ZACHOWAŃ)
 MODEL KWALIFIKACYJNY KIEROWNIKA
 STYLE KIEROWANIA
 METODY DOSKONALENIA KIEROWNIKÓW
IX. KULTURA ORGANIZACYJNA
 POJĘCIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 MODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJ E. SCHEINA
 TWORZENIE
I
UTRZYMYWANIE
KULTURY
ORGANIZACYJNEJ
 FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 W JAKI SPOSÓB PRACOWNICY UCZĄ SIĘ KULTURY
ORGANIZACYJNEJ?
 ZMIANA KULTUROWA
 UWARUNKOWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ
X.
ZARZĄDZANIE
POTENCJAŁEM
SPOŁECZNYM
ORGANIZACJI
 FUNKCJA
ZARZĄDZANIA
POTENCJAŁEM
SPOŁECZNYM ORGANIZACJI
 PLANOWANIE PERSONELU
 REKRUTACJA I SELEKCJA
 REKRUTACJA
 ALTERNATYWY REKRUTACJI
 SELEKCJA
 SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW
 WYNAGRADZANIE
 ROZWÓJ PERSONELU
 PLANOWANIE KARIER
 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM
SPOŁECZNYM ORGANIZACJI
Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na
wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest
zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w
terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się ćwiczenia.
Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest
jednak uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, które jest podstawą dopuszczenia do
egzaminu. W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny
na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z
napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego
temat. Na ćwiczeniach oceniana jest aktywność studentów i ewentualne
wyniki kartkówek.
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin pisemny.
 Bednarski A.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Toruń 2001.
 Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 Hatch M.J.: Teoria organizacji. PWN. Warszawa 2002.
 Kolczyński M., Sztumski J.: Zarys socjologii organizacji. Katowice
2003.
 Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i
praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
 Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE.
Warszawa 2002.
 Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE. Warszawa 2004.
 Sokołowska S.: Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne.
Opole 2004.
 Stoner J.A.F., Freeman R., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE.
Warszawa 2001.
 Zawadzki J.: Organizacja i zarządzanie w polityce. Strukturalnofunkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji.
Poznań 2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Patologie społeczne (konwersatorium )
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
I rok studia licencjackie dzienne
Rok studiów,
2 semestr
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Konwersatorium – 2 godz. tygodniowo.
(teaching methods) Całkowita liczba tygodni obejmująca konwersatorium – 15.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje – 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów dziennych.
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje - 15.
W ramach konwersatorium lektura literatury przedmiotu,
analiza aktów prawnych, danych statystycznych GUS oraz
materiałów empirycznych udostępnionych przez podmioty
działające na rzecz przezwyciężania zjawisk patologii
społecznej.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Joanna Lustig
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Umiejętność dokonania charakterystyki przyczyn,
Cele przedmiotu
(wskazane jest
rozmiarów i konsekwencji zjawisk patologii społecznej
określenie celów
występujących w Polsce, a także umiejętność analizowania
jako
działań podejmowanych przez organy administracji rządowej
efektów kształcenia i samorządowej oraz przez organizacje pozarządowe na
i
rzecz zapobiegania tym zjawiskom i pomocy osobom
kompetencji)
znajdującym się w kręgu ich oddziaływania.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Program przedmiotu :
Treści
- teorie zachowań dewiacyjnych; charakterystyka
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zasadniczych kierunków rozwoju teorii dewiacji
wywodzących się z paradygmatu etiologicznego;
alkoholizm oraz związane z nim problemy społeczne i
zdrowotne;
narkomania – przyczyny, rozmiary oraz terapia osób
uzależnionych;
przemoc w rodzinie – rodzaje i formy przemocy, pomoc
ofiarom przemocy;
bezdomność jako problem społeczny;
zjawisko samobójstwa w świetle badań empirycznych i
statystyk;
charakterystyka współczesnej prostytucji;
charakterystyka i dominujące przejawy współczesnej
przestępczości;
działalność sekt.
Cotygodniowa ocena pracy każdego studenta w ramach
konwersatorium na podstawie jego umiejętności
analizowania materiałów konwersatoryjnych, wyciągania z
nich wniosków oraz formułowania własnych opinii.
Końcowa ocena z konwersatorium uwzględniać będzie
również ocenę wygłoszonego przez studenta referatu.
1. Badura – Madej M., Dobrzyńska – Mesterhazy A.,
Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i
psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000.
2. Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny. Leczenie.
Profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2001.
3. Gulla B., Wysocka – Pelczyk M., (red.), Przestępczość
nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2009.
4. Jarosz M., Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997.
5. Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne. Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006.
6. Jędrzejko M., (red.), Prostytucja jako problem społeczny,
moralny i zdrowotny, Akademia Humanistyczna im. A.
Gieysztora, Pułtusk – Warszawa 2006.
7. Karpowicz P., Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego
rodzinie?, Instytut Wydawniczy KREATOR, Białystok
2003.
8. Nowakowski P. T., Sekty. Oblicza werbunku, Maternus
Media, Tychy 2001.
9. Piekut – Brodzka D. M., Bezdomność, Oficyna
Wydawniczo – Poligraficzna “ADAM”, Warszawa 2006.
10. Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
11. Wieczorek K., Przestępczość i demoralizacja nieletnich
w Polsce w okresie transformacji ustrojowej,
Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice 2005.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Partie i systemy partyjne - wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr IV
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. wykładów
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
wykład
prezentacje multimedialne
elementy samokształcenia
elementy aktywizujące
Zajęcia mają charakter wykładu z elementami dyskusji oraz
pracy własnej studentów w oparciu o lekturę tekstów
źródłowych, poruszających problematykę partii politycznych
i systemów partyjnych. Uzupełnieniem tekstów źródłowych
są treści podręcznikowe oraz prezentacje multimedialne
związane z omawianymi zagadnieniami.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Waldemar Wojtasik
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemów
Wymagania
politycznych. Podstawowe umiejętności definiowania i
wstępne
(prerequisites)
stosowania w analizie politologicznej pojęć związanych ze
sferą polityki.
Cele przedmiotu
Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania
(wskazane jest
oraz problematyki teorii partii politycznych i systemów
określenie celów
partyjnych.
jako
Funkcjonalne powiązanie partii politycznych z
efektów kształcenia innymi
instytucjami systemu politycznego w świetle
i
obowiązujących regulacji normatywnych i tradycji
kompetencji)
demokratycznych.
(objectives of the
Zrozumienie relacji pomiędzy partiami politycznymi
II B 12.
II B 13.
II B 14.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
w zakresie wzorców rywalizacji politycznej, tworzenia
koalicji gabinetowych, stosunków rząd-opozycja i układu
lewica-prawica w zakresie oddziaływujących podziałów
socjopolitycznych.
Systemy
partyjne
w
świetle
procesów
demokratyzacji.
System partyjny a system polityczny.
Modele systemów partyjnych w państwach
demokratycznych.
System partyjny a system wyborczy.
Dynamika systemów partyjnych.
Zamrożenie i odmrożenie systemów partyjnych.
Podziały socjopolityczne i ich rola w kształtowaniu
systemów partyjnych.
Lewica i prawica w systemach partyjnych.
Polaryzacja polityczna i jej dynamika w systemach
partyjnych.
Historyczna ewolucja ustrojowej roli partii
politycznych.
Modele partii politycznych.
Procesy instytucjonalizacji partii politycznych.
Funkcje partii politycznych.
Modele koalicji gabinetowych.
Zarządzanie strategiczne partią polityczną.
Partie polityczne a otoczenie społeczne.
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
Pozytywnie zdany egzamin po uprzednim uzyskaniu
zaliczenia z ćwiczeń
Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III RP, Wrocław
2002.
Antoszewski A., Partie polityczne Europy Środkowej i
Wschodniej, Poznań-Wrocław 2005.
Antoszewski A (i. in.), Partie i systemy partyjne Europy
Środkowej, Wrocław 2003
Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii
Europejskiej na początku XXI w., Toruń 2008.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Polityka w Polsce w latach
90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001,
Kraków 2002.
Grabowska B., Podział postkomunistyczny. Społeczne
podstawy polityki w Polsce, Warszawa 2004
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji,
Warszawa 2002.
Iwanek J. (red.), Partie i systemy partyjne państw
wysokorozwiniętych, Katowice 2002
Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Polskie partie i ugrupowania
parlamentarne, Toruń 2004.
K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Partie i system partyjny RP. Stan
i perspektywy, Toruń 2007.
Markowski R., System partyjny i zachowania wyborcze.
Dekada polskich doświadczeń, Warszawa 2003
Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny,
Warszawa 2006.
Myślik-Sobolewska K., Partie i systemy partyjne na świecie,
Warszawa 2005
Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii
systemów wyborczych, Warszawa 2004.
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze
społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszwa 1997.
Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy
partyjne, Lublin 2002
Wiatr J.J. i in., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa
2003.
Wiszniowski R., Europejska przestrzeń polityczna.
Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, Wrocław 2008.
Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty społecznoekonomiczne.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Partie i systemy partyjne - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr IV
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
dyskusja
prezentacje multimedialne
debata oksfordzka
elementy samokształcenia
elementy aktywizujące
Zajęcia mają charakter prezentacji z elementami dyskusji
oraz pracy własnej studentów w oparciu o lekturę tekstów
źródłowych, poruszających problematykę partii politycznych
i systemów partyjnych. Uzupełnieniem tekstów źródłowych
są treści podręcznikowe oraz prezentacje multimedialne
związane z omawianymi zagadnieniami.
Integralną częścią procesu dydaktycznego jest dwukrotny
czynny udział każdego studenta w debacie oksfordzkiej.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Waldemar Wojtasik
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemów
Wymagania
politycznych
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania
(wskazane jest
oraz problematyki teorii partii politycznych i systemów
określenie celów
partyjnych.
jako
Poznanie i rozumienia konkurencyjnych modeli
efektów kształcenia opisu sfery systemu partyjnego wraz z ich subiektywnym
i
odniesieniem.
II B 12.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zrozumienie relacji pomiędzy partiami politycznymi
w zakresie wzorców rywalizacji politycznej, tworzenia
koalicji gabinetowych, stosunków rząd-opozycja i układu
lewica-prawica w zakresie oddziaływujących podziałów
socjopolitycznych.
Poznanie historii oraz mechanizmów funkcjonowania
polskiego systemu partyjnego.
Ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku
.
Polski system partyjny w świetle koncepcji
Huntingtona, Maira i Kitschelta.
Rola wyborów w kształtowaniu się systemu
partyjnego w Polsce.
Zmiana modelu partii politycznej w Polsce po 1989 r.
Koalicje gabinetowe w Polsce po 1989 r.
Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady
lewica-prawica.
Charakterystyka zachowań wyborczych w Polsce po
1989 r.
Proces profesjonalizacji kampanii wyborczych w
Polsce po 1989 r,
Systemy partyjne na świecie.
Systemy partyjne i partie polityczne w krajach
anglosaskich.
Systemy partyjne i partie polityczne w państwach
zachodnio-europejskich
Systemy partyjne i partie polityczne w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej.
Systemy partyjne i partie polityczne w wybranych
państwach demokratycznych na świecie
Systemy partyjne i partie polityczne w państwach
totalitarnych, autorytarnych oraz juntach i reżimach
wojskowych
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
Aktywne
uczestnictwo
w
zajęciach
oraz
przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany
temat.
Aktywne uczestnictwo w debatach oksfordzkich wraz
z ich retrospektywną analizą.
Pozytywnie ocena poznania i przyswojenia treści na
podstawie pisemnego testu.
Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III RP, Wrocław
2002.
Antoszewski A., Partie polityczne Europy Środkowej i
Wschodniej, Poznań-Wrocław 2005.
Antoszewski A (i. in.), Partie i systemy partyjne Europy
Środkowej, Wrocław 2003
Antoszewski A., Erozja systemu politycznego PRL w latach
osiemdziesiątych, Wrocław 1992.
Antoszewski A. (red.), Ewolucja polskiego systemu
politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej
teorii polityki, Wrocław 1994.
Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii
Europejskiej na początku XXI w., Toruń 2008.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Polityka w Polsce w latach
90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001,
Kraków 2002.
Grabowska B., Podział postkomunistyczny. Społeczne
podstawy polityki w Polsce, Warszawa 2004
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji,
Warszawa 2002.
Iwanek J. (red.), Partie i systemy partyjne państw
wysokorozwiniętych, Katowice 2002
Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Polskie partie i ugrupowania
parlamentarne, Toruń 2004.
K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Partie i system partyjny RP. Stan
i perspektywy, Toruń 2007.
Markowski R., System partyjny i zachowania wyborcze.
Dekada polskich doświadczeń, Warszawa 2003
Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny,
Warszawa 2006.
Myślik-Sobolewska K., Partie i systemy partyjne na świecie,
Warszawa 2005
Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii
systemów wyborczych, Warszawa 2004.
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze
społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszwa 1997.
Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy
partyjne, Lublin 2002
Wiatr J.J. i in., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa
2003.
Wiszniowski R., Europejska przestrzeń polityczna.
Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, Wrocław 2008.
Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty
ekonomiczno-społeczne.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Planowanie lokalne i regionalne (konwersatorium ).
Nazwa przedmiotu
(course title)
PLIR
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Efektem realizowanego przedmiotu jest przekazanie studentom
kompendium wiedzy na temat istoty planowania i jego
uwarunkowań związanych z powstawaniem strategii na poziomie
gmin i regionów a w szczególności:
1. teoretycznych założeń dotyczących planowania,
2.czynników społecznych, gospodarczych i ekonomicznych
mających wpływ na planowanie w gminach i regionach,
3.metod diagnostycznych wykorzystywanych na potrzeby
planowania,
4. reguł racjonalnego i sprawnego działania gmin i regionów w
oparciu o dokumenty planistyczne jakimi dysponują.
Rok studiów, semestr 1 rok studiów drugiego stopnia, semestr 1
(year of study,
semester/trimester)
1 ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
2 godziny zajęć co drugi tydzień a w sumie 15 tygodni, forma
Metody nauczania
(teaching methods)
zajęć:
-wykłady wprowadzające
-dyskusje grupowe na wybrane tematy
- prace grupowe związane z rozwiązywaniem studiów
przypadków
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania wstępne
(prerequisites)
Język polski
Michał Czuba, dr
Student powinien mieć ogólną wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych jednostek administracyjnych i ich zadań oraz na
temat podstawowych grup usług publicznych.
W wyniku realizacji przedmiotu studenci powinni mieć ogólną
Cele przedmiotu
(wskazane jest
wiedzę dotyczącą zasad planowania lokalnego i regionalnego oraz
określenie celów jako umieć odnieść ją do uwarunkowań panujących w tej dziedzinie w
efektów kształcenia i Polsce. Powinni mieć wiedzę oraz umiejętność interpretowania
kompetencji)
uwarunkowań politycznych, społecznych i ekonomicznych
(objectives of the
wywierających wpływ na procedury związane z planowaniem
course, preferably
lokalnym i regionalnym. Powinni umieć posługiwać się
expressed in terms of wybranymi metodami analizy strategicznej w sposób przydatny do
learning outcomes and optymalnego planowania na poziomie lokalnym i regionalnym.
competences)
Treści merytoryczne Istota strategii gminy i jej przekroje, Analiza otoczenia i zasobów
gminy na potrzeby stworzenia dokumentów o charakterze
przedmiotu
(course contents)
planistycznym, Analiza SWOT jako narzędzie pomocne przy
ustalaniu celów zawartych w dokumentach planistycznych gminy,
Badania opinii mieszkańców gminy jako narzędzie pomocne w
tworzeniu jej planów rozwoju, Plany związane z
zagospodarowaniem przestrzennym, Strategie i plany kreowania
przedsiębiorczości na poziomie gmin i regionów. Klastry jako
narzędzie realizacji planów kształtowania przedsiębiorczości na
poziomie lokalnym i regionalnym, Analizy przyszłości rozwoju
regionów jako narzędzie pomocne do kształtowania i korygowania
ich planów i strategii rozwoju.
Określanie
źródeł
konkurencyjności regionów na potrzeby budowania przez nie
planów rozwoju.
II B 13.
Metody oceny
(assessment methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
W trakcie zajęć słuchacze analizują, interpretują i rozwiązują na
ocenę, w grupach 2 studia przypadków, dotyczące planowania
lokalnego i regionalnego.
W trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające
wiedzę, której dotyczy opisywany efekt kształcenia. Jeśli słuchacz
nie dysponuje wystarczającą wiedzą, musi temat zaliczyć w
trakcie konsultacji
1. J. Biniecki B. Szczupak: Strategiczne myślenie o
przyszłości gminy, AE Katowice 2004
2. A. Klasik: Strategie regionalne. Formułowanie i
wprowadzanie w życie, AE Katowice 2001
3. Gospodarka regionalna i lokalna, praca zbiorowa pod red
Z. Strzeleckiego, PWN, Warszawa 2008
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Podmioty i wymiary polityki społecznej, ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr II, studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza danych statystycznych.
Liczba godzin: 15 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Paweł Grzywna, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat podstawowych kategorii
określenie celów
naukowych organizujących myślenie o przedmiocie
jako
polityki społecznej;
efektów kształcenia
zdobycie wiedzy na temat historycznych i
i
doktrynalnych aspektów kształtowania się polityki
kompetencji)
socjalnej/polityki społecznej;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat klasyfikacji podmiotów
course, preferably
polityki społecznej (wielosektorowości);
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat znaczenia polityki
of
społecznej w bezpieczeństwie państwa.
learning outcomes
and competences)
Zakres tematyczny przedmiotu:
Treści
merytoryczne
kategorie naukowe organizujące myślenie o
przedmiotu
przedmiocie polityki społecznej;
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
historyczne i doktrynalne aspekty kształtowania się
polityki socjalnej/polityki społecznej;
klasyfikacja podmiotów polityki społecznej;
znaczenie polityki społecznej w bezpieczeństwie
państwa.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych. Końcowa ocena na
podstawie wyniku kolokwium, obecności i aktywności na
zajęciach.
Literatura:
15. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań
1993.
16. Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty
polityki społecznej, Wrocław 2000.
17. Głąbicka K., Brewiński M. (red.), Wokół polityki
społecznej, Warszawa 2008.
18. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w
gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne,
Warszawa 1994.
19. Golinowska S., Boni M. (red.), Nowe dylematy
polityki społecznej, Raport CASE 65/2006,
Warszawa 2006.
20. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym
świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2010.
21. Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki
społecznej, Wrocław 2009.
22. Księżpolski M., Modele polityki społecznej,
Warszawa 1999.
23. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej
w Polsce, Katowice 2006.
24. Rysz-Kowalczyk B., Szatr-Jaworska B., Wokół teorii
polityki społecznej, Warszawa 2003.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka regionalna – ćwiczenia
(course title)
PR
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory / obligatory) dla wybranych
Typ przedmiotu
(type of course)
specjalizacji
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok II, semestr IV
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
4 ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia 30 godzin w semestrze realizowane w 15
(teaching methods)
tygodni – zajęcia prowadzone są w formie dyskusji
moderowanej przez prowadzącą ćwiczenia.
Konsultacje (regularne – 2 godziny w tygodniu oraz
dodatkowe organizowane w indywidualnych
przypadkach)
Język wykładowy Polski
(language of course)
Dr Martyna Dudzicz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać podstawową wiedzę o różnych
Wymagania
rodzajach struktur i instytucji samorządowych, jak również
wstępne
(prerequisites)
potrafić określać relacje zachodzące pomiędzy nimi. Ponadto
powinien znać normy oraz reguły organizujące struktury i
instytucje samorządowe.
Student pozna mechanizmy kształtowania polityki:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
interregionalnej, intraregionalnej, a także czynniki rozwoju
określenie celów
regionalnego. Pozna pojęcia regionu, regionalizmu, a także
jako
współpracy transgranicznej i euroregionalnej. Będzie potrafił
efektów kształcenia scharakteryzować wyzwania oraz perspektywy rozwoju
i
polityki regionalnej w Polsce i w innych krajach UE.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Wprowadzenie do nauki przedmiotu. Pojęcie regionu,
Treści
cechy regionu, rodzaje regionów, regiony w różnych
merytoryczne
rozwiązaniach ustrojowych. Nomenklatura Jednostek
przedmiotu
(course contents)
Terytorialnych NUTS. Czynniki kształtujące region.
Endogeniczne i egzogeniczne funkcje regionu.
Regionalizacja i jej modele. Pojęcie regionalizacji,
regionalizmu, tożsamości regionalnej. Modele regionalizacji.
Reformy regionalne w wybranych państwach europejskich.
Regiony w wybranych państwach europejskich. Status i
funkcjonowanie regionów we Włoszech, Hiszpanii, Belgii i
Francji.
Pojęcie, rodzaje i cele polityki regionalnej. Polityka
intraregionalna a polityka interregionalna. Podmioty i
adresaci polityki regionalnej. Ustrojowe podstawy polityki
rozwoju regionalnego w Polsce. Narodowa Strategia
Rozwoju Regionalnego, a strategie rozwoju województw –
planowanie i programowanie polityki regionalnej w Polsce.
Zasady, cele, priorytety, instrumenty polityki rozwoju
regionalnego. Koordynacja, wdrażanie i finansowanie.
Kompetencje organów administracji publicznej w
przedmiocie wykonywania zadań z zakresu rozwoju
regionalnego. System instytucjonalny. Zakres kompetencji
administracji państwowej i samorządu.
Teorie rozwoju regionalnego
Polityka regionalna Unii Europejskiej a polityka rozwoju
regionalnego w Polsce. Podstawy prawne polityki
regionalnej Unii Europejskiej. Polityka zmniejszania
dysproporcji rozwojowych Unii Europejskiej - podstawowe
rozwiązania. Znaczenie polityki regionalnej w polityce
spójności społecznej i gospodarczej UE. Polityka regionalna
Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy państw
członkowskich. Polska wobec polityki regionalnej Unii
Europejskiej.
Ewolucja polityki regionalnej UE. Etapy rozwoju polityki
regionalnej oraz jej instrumentów prawnych i finansowych w
latach: 1957 – 1985; 1986 – 1999; 2000 – 2006; 2007 –
2013.
Podstawowe zasady polityki regionalnej w UE. Zasady
generalne, zasady organizacji, zasady finansowania, oceny
realizacji polityki regionalnej UE.
Instrumenty polityki regionalnej w UE. ramy prawne i
praktyka wdrażania. Fundusze strukturalne. Fundusze
kohezyjne. Inicjatywy Wspólnotowe.
Podmioty europejskiej polityki regionalnej. Rola i
znaczenie instytucji wspólnotowych w procesie
programowania i wdrażania polityki regionalnej UE.
Euroregionalizacja i jej miejsce w polityce regionalnej.
Euroregionalizacja zachodnioeuropejska – rola INTERREG
w niwelowaniu dysproporcji regionów transgranicznych.
Efekty euroregionalizacji w państwach UE.
Euroregionalizacja w Polsce i jej efekty.
Podsumowanie zajęć. Analiza realizacji założeń polityki
regionalnej w Polsce. Perspektywy polityki regionalnej w
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
UE.
Pytania sprawdzające wiedzę zadawane podczas dyskusji.
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru.
1. P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka
regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią
Europejską, Poznań 2008;
2. L. Ciamaga, Polityka regionalna, w: Unia Europejska
- podręcznik akademicki, pod red. L. Ciamagi,
Warszawa 2001;
3. M. Ciepielewska, Polityka regionalna i strukturalna
WE, w: Unia Europejska - przygotowania Polski do
członkostwa, pod red. E. Kawecka - Wyżykowska,
Warszawa, 2001;
4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.,
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,
Warszawa 2007;
5. Czykier – Wierzba D., Finansowanie polityki
regionalnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2006;
6. Filipiak B., Kogut M., Szweczuk A., Zioło M.,
Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania,
finanse, procedury, Szczecin 2005;
7. Głabicka K., Grewiński M., Polityka spójności
społeczno – gospodarczej Unii Europejskiej,
Warszawa 2005.
8. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i
jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji,
Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000;
9. Jałowiecki B., Szczepański M., Rozwój lokalny i
regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy
2002;
10. Kaczmarek T., Struktury terytorialno –
administracyjne i ich reformy w krajach europejskich,
Poznań 2005;
11. Lemańska J., Koncepcja samorządu województwa na
tle porównawczym, Kraków 2006;
12. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i
regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2001;
13. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka
przestrzenna, Toruń 2003;
14. Pyszkowski A, Szlachta J., Szomburg J., Model
instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w
Polsce, Gdańsk – Warszawa 2000;
15. Pyszkowski A., Szlachta J., Rozwój regionalny jako
element strategii społeczno – gospodarczej Polski,
Gdańsk – Warszawa 1999,
16. Regiony, pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2005;
17. Rudnicki M., Polityka regionalna UE. Zagadnienia
prawno - finansowe, Poznań 2000;
18. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce,
pod red. J. Kaja, K. Piech, Warszawa 2005;
19. Sauer A., Kawecka-Wyrzykowska E., Kulesza M.,
Polityka regionalna Unii Europejska a instrumenty
wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Elipsa,
Warszawa 2000;
20. Sługocki J., Wach S., Samorząd terytorialny i regiony
w Europie Zachodniej na przykładzie wybranych
państw, Gorzów Wielkopolski;
21. Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej,
Warszawa 2000;
22. Szomburg J., Polityka regionalna państwa – pośród
uwikłań instytucjonalno – regionalnych, Gdańsk
2001;
23. D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w
procesie przemian kulturowo – cywilizacyjnych.
Zarys problemu, Olsztyn 2005.
24. Jałowiecki B, Regionalizacja we Francji
25. Oblicza decentralizacji, pod red. J. Iwanka, Katowice
1996;
26. Philips V., Vermeersch P., Belgia: geneza i
organizacja państwa federalnego, Studia Europejskie
1998/1;
27. Skrzypczak T., Region jako element struktury
niektórych państw Europy Zachodniej, Państwo i
Prawo 1985/9;
28. Skrzypczak T., Regionalizm we Włoszech, Studia
Prawnicze 1986/z. 3 – 4;
29. Skrzypczak T., „Państwo regionalne” – wybrane
problemy autonomii terytorialnej we Włoszech i
Hiszpanii, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Nauk
Politycznych, 1984/ z. 21;
Akty prawne:
1. Europejska Karta Samorządu Regionalnego z dnia 5
czerwca 1997 r.;
2. Europejska Karta Regionów Granicznych i
Przygranicznych z dnia 20 listopada 1981 r.;
3. Europejska Konwencja Ramowa o współpracy
transgranicznej między wspólnotami i władzami
terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 r.;
4. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158);
5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka regionalna Unii Europejskiej - wykład.
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
I MUZ, sem II, studia niestacjonarne.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady 10h, konsultacje regularne: wtorki: 12.40 – 13.00,
(teaching methods) WNS pok 205, oraz niedziele zgodne z planem zajęć 14.30 –
15.00
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Dr Katarzyna Forst.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
System polityczny RP, Integracja europejska, Geografia
Wymagania
polityczna.
wstępne
(prerequisites)
Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
podstawowymi definicjami regionu, rodzajami regionów, a
określenie celów
w szczególności wskazanie na zasady europejskiej polityki
jako
regionalnej z uwzględnieniem polityki regionalnej Polski.
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Podstawy teoretyczne i definicja polityki regionalnej
Treści
2. Rozwój europejskiej polityki regionalnej
merytoryczne
- geneza
przedmiotu
(course contents)
- Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego
- Reformy Funduszy Strukturalnych
3. Zasady europejskiej polityki regionalnej
- zasady generalne
- zasady organizacji polityki regionalnej
- zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- zasady oceny realizacji programów
4. Rodzaje regionów w państwach członkowskich
5. Polska polityka regionalna
Egzamin ustny po realizacji programu nauczania z zakresu
przedmiotu, termin ustalony ze studentami w letniej sesji
egzaminacyjnej .
Ivan T.Berend: Od bloku sowieckiego do Unii
Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i
społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973
roku,
Kraków, 2011r.
Ładysz J.: Polityka strukturalna Polski i Unii
Europejskiej, Warszawa, 2008r.
Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji
europejskiej, Kraków, 2007r.
Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i
regiony w państwach członkowskich, Warszawa,
2003r.
Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy
regionalnej Polski, wybór dokumentów,
A.Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski, St.
Wrzosek, Białystok, 2000r.
Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór
ekspertyz, red. W.Toczyski, W.Sartorius, J.Zaucha,
Warszawa, 1997r.
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Polityka rodzinna - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
II rok semestr 4
semestr
studia stacjonarne
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia- 2 godz. tygodniowo
(teaching methods)
Całkowita liczba tygodni obejmująca ćwiczenia – 15
Dodatkowe fakultatywne konsultacje – 2 godz.
tygodniowo zgodnie z harmonogramem dyżurów
wyznaczonym dla studentów dziennych
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje – 15
Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja,
dyskusja moderowana, prezentacja, analiza aktów
prawnych, analiza dokumentów strategicznych, burza
mózgów
język polski
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
Bożena Zasępa, dr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
-poznanie aparatu pojęciowego umożliwiającego analizę
Cele przedmiotu
(wskazane jest
rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej,
określenie celów
-zapoznanie z historycznym rozwojem polityki rodzinnej,
jako
-zdobycie wiedzy na temat rozwiązań modelowych w
efektów kształcenia zakresie polityki rodzinnej w Europie (analiza
i
porównawcza) oraz na temat działań podejmowanych w tej
kompetencji)
dziedzinie na obszarze UE,
(objectives of the
-nabycie umiejętności krytycznej oceny funkcjonujących
course, preferably
rozwiązań,
expressed in terms
-nabycie umiejętności interpretacji zapisów prawnych i ich
of
praktycznego wykorzystania, poprzez analizę aktów
learning outcomes
prawnych i dokumentów strategicznych,
and competences)
-kształtowanie postawy otwartości na problemy związane z
\polityką rodzinną w kontekście zmian demograficznych,
społecznych i ekonomicznych,
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
-pojęcie polityki rodzinnej, cele i zasady polityki rodzinnej,
uwarunkowania polityki rodzinnej, podmioty polityki
rodzinnej i ich zadania,
-funkcje rodziny, modele rodziny, fazy funkcjonowania
rodzin,
-geneza i ewolucja polityki rodzinnej, modele polityk
rodzinnych w Europie,
-polityka rodzinna w Polsce,
-sytuacja rodzin w Polsce, przemiany rodzin i ich funkcji w
okresie transformacji,
-instrumenty polityki rodzinnej-analiza skuteczności,
-dokumenty strategiczne i akty prawne w obszarze polityki
rodzinnej (kontekst międzynarodowy i krajowy),
-problemy współczesnych rodzin (przemoc w rodzinie,
uzależnienia, ingerencja we władzę rodzicielską,
niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, ubóstwo),
-wydatki publiczne na transfery bezpośrednie dla rodzin w
Polsce-dynamika i struktura,
-wyzwania dla polityki rodzinnej: zmiana roli państwa w
sferze społecznej, starzenie społeczeństw, alternatywne
formy życia rodzinnego, aktywizacja i emancypacja kobiet,
zmiana modelu rodziny,
Ocena pracy: możliwe 2 nieobecności w trakcie kursu
(nieobecności ponad wyznaczony limit wymagają zaliczenia
w ramach konsultacji). Ocena końcowa uwzględnia
aktywność studenta, która jest odnotowywana po każdych
ćwiczeniach. Dla osób bez aktywności w ciągu semestru
podstawą zaliczenia jest kolokwium z całości materiału,
które odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych w
czerwcu.
1. ANDRZEJEWSKI M.: Ochrona praw dziecka w
rodzinie
dysfunkcyjnej
(dziecko-rodzinapaństwo), Kraków 2003.
2. BALCERZAK-PARADOWSKA B.: Rodzina i
polityka rodzinna na przełomie wieków,
Warszawa 2004.
3. Formy opieki, wychowania i wsparcie w
zreformowanym systemie pomocy społecznej, pod
red. J. BRĄGIEL, S. BADORY, Opole 2005.
4. ŁUCZYŃSKI A., Dzieci w rodzinach zastępczych
i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.
5. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od
form instytucjonalnych do rodzinnych, red. M.
RACŁAW-MARKOWSKA,
S.
LEGAT,
Warszawa 2004.
6. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku
lokalnym. Debata o nowym systemie, pod red.
M. RACŁAW-MARKOWSKIEJ, Warszawa
2005.
7. Rodzina i formy jej wspomagania, S. BADORA,
B. CZEREDRECKA, D. MARZEC, Kraków
2001.
8. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie
polskim. Pod red. W. WARZYWODYKRUSZYŃSKIEJ I P. SZUKALSKIEGO, Łódź
2004.
9. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej
Europie, red. S. Badora, D. Marzec, Kraków
2002.
10. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce.
Uwarunkowania demograficzne i społeczne, pod
red. D. GRANIEWSKIEJ, Warszawa 2004.
11. Sytuacja rodziny i polityka rodzinna w wymiarze
lokalnym, red. B. Balcerzak-Paradowska,
Warszawa 2009.
12. SZYSZKA M., Polityka rodzinna w Polsce 19902004, Lublin 2008.
13. Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a
rzeczywistość, pod red. A. KWAK, Warszawa
2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka społeczna i gospodarcza, wykłady i ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok I, semestr I, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
wykład,
miniwykład,
wykład
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods) interaktywny, dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z
podziałem na grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza
aktów prawnych, analiza danych statystycznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.
Imię i nazwisko
Joanna Lustig, dr
wykładowcy
(name of lecturer)
Paweł Grzywna, mgr
Natalia Stępień, mgr
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat istoty polityki społecznej;
określenie celów
zdobycie wiedzy na temat pojęcia „polityka
jako
społeczna”;
efektów kształcenia
zdobycie wiedzy na temat głównych nurtów polityki
i
społecznej;
kompetencji)
zdobycie wiedzy na temat genezy i rozwoju polityki
(objectives of the
społecznej w Polsce i na świecie jako kategorii
course, preferably
naukowej oraz jako praktyki;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat pojęcia „kwestia
of
społeczna”,
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat podmiotów, instrumentów
and competences)
oraz sektorów polityki społecznej;
zdobycie wiedzy na temat doktryn oraz modeli
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
polityki społecznej;
zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań polityki
społecznej;
zdobycie wiedzy na temat pojęcia „polityka
gospodarcza”;
zdobycie wiedzy na temat podmiotów polityki
gospodarczej;
zdobycie wiedzy na temat związków pomiędzy
polityką gospodarczą i polityką społeczną oraz
funkcji
polityki
gospodarczej
w
systemie
kapitalistycznym;
zdobycie wiedzy na temat polityk szczegółowych
wchodzących w skład polityki społecznej (m. in.
polityki ludnościowej, rodzinnej, rynku pracy,
edukacyjnej, ochrony zdrowia, mieszkaniowej,
zabezpieczenia społecznego);
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu polityki społecznej;
nabycie umiejętności dokonywania analizy danych
statystycznych GUS.
Zakres tematyczny przedmiotu:
istota polityki społecznej;
charakterystyka pojęcia „polityka społeczna”;
główne nurty polityki społecznej;
geneza i rozwój polityki społecznej w Polsce i na
świecie jako kategorii naukowej oraz jako praktyki;
charakterystyka pojęcia „kwestia społeczna”,
podmioty, instrumenty oraz sektory polityki
społecznej;
doktryny i modele polityki społecznej;
charakterystyka pojęcia „polityka gospodarcza”;
podmioty polityki gospodarczej;
analiza związków pomiędzy polityką gospodarczą i
polityką społeczną, funkcje polityki gospodarczej w
systemie kapitalistycznym;
uwarunkowania polityki społecznej;
charakterystyka polityk szczegółowych wchodzących
w skład polityki społecznej (m. in. polityki
ludnościowej, rodzinnej, rynku pracy, edukacyjnej,
ochrony zdrowia, mieszkaniowej, zabezpieczenia
społecznego).
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych. Końcowa ocena na
podstawie wyniku egzaminu, który zostanie zapowiedziany z
co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Literatura:
1. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie
(recommended
reading)
chaosu socjalnego, Wydawnictwo TWP WSP,
Warszawa 2002.
2. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna
pomiędzy
opiekuńczością
a
pomocniczością,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Warszawa 2000.
3. Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M., Progi
minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.
4. Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty
polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2000.
5. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka
społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa 2007.
6. Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys
wykładu wybranych problemów, Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
7. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.), Polityka
społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
8. Głąbicka K., Europejska przestrzeń socjalna,
Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2002.
9. Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u
progu
członkostwa
w
Unii
Europejskiej,
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji,
Radom 2004.
10. Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I., Ubóstwo i
wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki,
Warszawa 2005
11. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O
przeobrażeniach
państwa
opiekuńczego,
Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009.
12. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym
świecie. analiza porównawcza, Difin SA, Warszawa
2010.
13. Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki
społecznej,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
14. Kroszel J., Podstawy polityki społecznej, PoznańWrocław 1997.
15. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, Warszawa 2006.
16. Mitręga M., Demografia społeczna, Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Katowice 1995.
17. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i
cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 2008.
18. Sierpowska I., Pomoc społeczna. Przepisy z
wprowadzeniem, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Kraków 2008.
19. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2006.
20. „Polityka Społeczna” – miesięcznik poświęcony
pracy i sprawom socjalnym.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka spójności społecznej i gospodarczej Unii
(course title)
Europejskiej
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok I, semestr II, studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład, wykład interaktywny, dyskusja,
(teaching methods) dyskusja moderowana, prezentacja, analiza dokumentów
strategicznych, aktów prawnych, forma referatu.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Ewelina Wiszczun, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
- zdobycie wiedzy na temat definicji spójności społecznej,
określenie celów
gospodarczej, terytorialnej, proces kształtowani spójności w
jako
UE
efektów kształcenia -zdobycie wiedzy na temat
zakresu
oddziaływania
i
spójności społecznej, gospodarczej, terytorialnej na politykę
kompetencji)
społeczną i gospodarczą
(objectives of the
- zdobycie wiedzy na temat instrumentów realizacji
course, preferably
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej:
expressed in terms
instrumenty prawne, instrumenty polityczno-koordynacyjne
of
instrumenty finansowe (fundusze strukturalne),
learning outcomes
- zdobycie wiedzy na temat polityki spójności w UE
and competences)
- zdobycie wiedzy na temat europejskiej polityki
zatrudnienia i
rynku pracy: teoretycznych aspektów
problematyki zatrudnienia i rynku pracy – koncepcja
„flexicurity”, charakterystyka rynku pracy w wybranych
-zdobycie wiedzy na temat koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu(CSR) oraz przedsiębiorczości
społecznej krajach europejskich
-zdobycie wiedzy na temat problematyki związanej z
poziomem życia, kwestią ubóstwa i wykluczenia
-zdobycie wiedzy na temat sposobu realizacji ekonomii
społecznej w wybranych krajach europejskich
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Paradygmat spójności społecznej,
gospodarczej, terytorialnej, proces kształtowania
spójności w UE.
2. Zakres oddziaływania spójności społecznej,
gospodarczej, terytorialnej na politykę społeczną i
gospodarczą
3. Instrumenty realizacji spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej
Instrumenty prawne
Instrumenty polityczno-koordynacyjne
Instrumenty finansowe (fundusze strukturalne)
4. Polityka spójności w UE
Podstawowe zasady funkcjonowania polityki spójności
w Polsce
Podstawy prawne polityki spójności – Rozporządzenia
UE dotyczące funduszy strukturalnych
Strategiczne dokumenty programujące politykę
spójności w Polsce w latach 2007-2013
NSRO,Przedstawienie układu programów operacyjnych
na lata 2007-2013, w tym Priorytetów i Działań dla
następujących programów: PO Kapitał ludzki,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, PO Innowacyjna
Gospodarka
Przykłady projektów modelowych w UE
Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce
Zasady dotyczące przygotowania projektów unijnych
Zasady dotyczące zarządzania i wdrażania projektów
unijnych
5. Aspekt spójności w zakresie polityki zatrudnienia i
rynku pracy, teoretyczne aspekty problematyki
zatrudnienia i rynku pracy – koncepcja „flexicurity”
6. Charakterystyka rynku pracy w wybranych krajach
europejskich
7. Aspekt spójności w zakresie problematyki związanej
z poziomem życia,
8. Aspekt spójności w zakresie kwestią ubóstwa i
wykluczenia społecznego,
9. Sposób adaptacji koncepcji gospodarki
społecznej i ekonomii społecznej w UE
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, ocena wygłoszonego
referatu
Literatura:
W. Anioł, Europejska polityka społeczna : implikacje dla
Polski, Wyd. IPS UW , Aspra Warszawa 2003r.
G. Esping- Andersen, Społeczne podstawy gospodarki
postindustrialnej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010r.
J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w UE: wpływ na
politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw
członkowskich, Wyd. Scholar, Warszawa 2003r.
M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna, o
przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyd. WSP TWP
Warszawa 2009r.
M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie.
analiza porównawcza, Difin SA, Warszawa 2010r.
K. Głąbicka, M.Grewiński, Polityka spójności społecznogospodarczej UE, Wyd. ELIPSA,Warszawa 2005r.
T.G Grosse, Polska wobec nowej polityki spójności UE”,
ISP, Warszawa 2004r.
L. Jodkowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech,
Wyd. Difin, Warszawa 2009r.
M. Klamut, E.Pander-Cybulska, Spójność społeczna,
gospodarcza i terytorialna w Polityce Unii Europejskiej,
Wyd. AE, Wrocław2006r.
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii
Europejskiej 2007-2013, Wyd. UJ, Kraków 2008r.
M. Lavalette A.Prat, Polityka społeczna , Teorie pojęcia
problemy, Wyd. Difin, Warszawa 2010r.
M. Rymsza, W stronę aktywnej polityki społecznej, Wyd.
ISP, Warszawa 2003r.
K. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce –definicje,
zastosowania, oczekiwania, wątpliwości
www.ekonomiaspoleczna.pl
E. Wiszczun, Elementy systemu monitoringu funduszy
przedakcesyjnych w Polsce oraz jego różnice w stosunku do
systemu monitoringu funduszy strukturalnych; (w)„Unia
Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie” pod
red. M.W. Wanatowicz, WSBiF w Bielsku-Białej 2004r.
E. Wiszczun ,Przesłanki realizacji polityki spójności w
Polsce w latach 2007- 2013; (w)„Unia Europejska i Polska
wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku”
pod red. M. Stolarczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2006r.
E. Wiszczun
,Europejski Fundusz Społeczny jako
instrument realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w
Polsce, (w)Polska Polityka Społeczna wobec wyzwań
spójności społeczno-ekonomicznej UE pod red. K.
Głąbickiej Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2007r.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka zatrudnienia i rynku pracy
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok I, semestr II, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład, wykład interaktywny, dyskusja,
(teaching methods) dyskusja moderowana, prezentacja, analiza dokumentów
strategicznych, aktów prawnych, forma referatu.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Marian Mitręga prof. UŚ dr hab.
Imię i nazwisko
Ewelina Wiszczun dr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
- zdobycie wiedzy na temat teoretycznych podstaw polityki
określenie celów
zatrudnienia i rynku pracy: pojęcia polityki zatrudnienia i
jako
polityki rynku pracy, mierników sytuacji na rynku pracy
efektów kształcenia - zdobycie wiedzy na temat diagnozy i analizy polskiego
i
rynku pracy: identyfikacja grup społecznych o szczególnie
kompetencji)
wysokiej stopie bezrobocia, polskie modele polityki rynku
(objectives of the
pracy i przeciwdziałania bezrobociu
course, preferably
- zdobycie wiedzy na temat ram instytucjonalno-prawnych
expressed in terms
polityki zatrudnienia i rynku pracy: podmiotów polskiego
of
rynku pracy, zakresu działań zawartych w ustawie o
learning outcomes
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, usług
and competences)
rynku pracy
- zdobycie wiedzy na temat programów przeciwdziałania
bezrobociu i łagodzenia jego skutków – zasad i zakresu jego
stosowania
-zdobycie wiedzy na temat zasad stosowania i skuteczność
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
instrumentów APRP
- zdobycie wiedzy na temat programowania polityki
zatrudnienia i rynku pracy: strategiczne dokumenty
programujące politykę zatrudnienia
- zdobycie wiedzy na temat koncepcji „flexicurity”
- zdobycie wiedzy na temat koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu(CSR)
- zdobycie wiedzy na temat rynku pracy w skali regionalnej
i lokalnej: specyfika rynek pracy województwa śląskiego
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Teoretyczne podstawy polityki zatrudnienia i rynku
pracy: pojęcie polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy,
mierniki sytuacji na rynku pracy
2. Diagnoza i analiza cechy polskiego rynku pracy:
identyfikacja grup społecznych o szczególnie wysokiej
stopie bezrobocia, polskie modele polityki rynku pracy i
przeciwdziałania bezrobociu
3. Ramy instytucjonalno-prawne polityki zatrudnienia i
rynku pracy: podmioty polskiego rynku pracy, zakres działań
zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, usługi rynku pracy
4. Programy przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego
skutków – zasady i zakres jego stosowania
5. Zasady stosowania i skuteczność instrumentów APRP
6. Programowanie polityki zatrudnienia i rynku pracy:
strategiczne dokumenty programujące politykę zatrudnienia
7. Koncepcja Flexicuirty i Społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) w zakresie realizacji polityki zatrudnienia
8. Rynek pracy w skali regionalnej i lokalnej: Specyfika
lokalnych i regionalnych rynków pracy, rynek pracy
województwa śląskiego
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, ocena wygłoszonego
referatu
Literatura:
A. S. Barczak, K. Tausz, Śląski rynek pracy. Analiza
Wielowymiarowa, Wyd. GIG Warszawa 2004r.
K. Głąbicka Rynek pracy w jednoczącej się Europie, WSP
TWP, Warszawa 2005r.
E. Kryńska ,Polski rynek pracy- niedopasowania
strukturalne,IPiSS, Warszawa 2004r.
M. Kabaj Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu
w UE i Polsce, Wyd. Scholar, Warszawa 2004r.
M. Kabaj ,Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy.
Dezaktywacja Polski?, IPiSS, Warszawa 2005r.
R. Szula, A.Tucholska ,Rynek pracy w skali lokalnej,Wyd.
Scholar ,Warszawa 2004r.
M. Rymsza ,Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo
socjalne Flexicurity, Wyd. ISP, Warszawa 2004r.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
POLITYKI SEKTOROWE UE
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Typ przedmiotu
fakultatywny,
(type of course)
Poziom przedmiotu
zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
Rok III; semestr V
semestr
(year of study,
Magisterskie uzupełniające – rok II; semestr III lub IV
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia 30 godzin – 1 semestr
(teaching methods)
Język wykładowy
Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Dr Olga Szura - Olesińska
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość zagadnień dotyczących celów, zasad oraz
Wymagania
instrumentów integracji europejskiej.
wstępne
(prerequisites)
Definicje, pojęcia, zakres i rozwój poszczególnych polityk
Cele przedmiotu
(wskazane jest
sektorowych w kontekście poszerzania i pogłębiania Unii
określenie celów
Europejskiej.
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Ewolucja polityki regionalnej na tle procesu integracji
Treści
europejskiej.
merytoryczne
- Funkcjonowanie funduszy strukturalnych UE.
przedmiotu
(course contents)
- Analiza projektów i wykorzystania funduszy strukturalnych
w Polsce.
- Ewolucja WPR, dylematy i skutki przeprowadzonych
reform.
- Zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu
Społecznego.
- Problematyka Schengen, unijna polityka wizowa i
przekraczania granic.
- Europejskie programy kulturalne.
- Polityka UE w dziedzinie edukacji, strategii lizbońskiej,
procesu bolońskiego.
- Programy edukacyjne UE.
- Funkcjonowanie polskiego sektora nauki po wejściu do UE.
- Polityka Polski w dziedzinie ochrony środowiska.
- Rozwój polityk w kontekście konkurencyjności
gospodarek.
- Strategia zrównoważonego rozwoju i proces Cardiff.
- Funkcjonowanie polskiego sektora postępu
technologicznego po wejściu Polski do UE. Programy
finansowania.
- Tworzenie Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie ustne lub test otwarty.
- Ciamaga L., Latoszek E., Teichman E., Oręziak L.,
Michałowska- Gorywoda K., Unia Europejska, PWN,
Warszawa 2002
- Dudek M., red., Inwestycje i handel w warunkach integracji
europejskiej, Wyd. UZ Zielona Góra, WSM Legnica,
Legnica, Zielona Góra 2006
- Fuchs D., Zarys prawa ubezpieczeń socjalnych w Unii
Europejskiej, Katowice 1997
- Grewiński M., Europejski fundusz społeczny jako
instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej,
Warszawa 2001
- Hansen J.D., Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
- http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/sec
toral/index_pl.htm
- http://ec.europa.eu/enterprise/sme/sectoral_pl.htm
- Jankowska A., Kierzkowski T., red., Knopik R., Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, C.H.
Beck, Warszawa 2005
- Kierzkowska D. (red.), Podstawowe akty Wspólnot
Europejskich w dziedzinie ochrony społecznej, t. 1 i 2,
Warszawa 1998
- Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i
wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007
- Nicoll W., Salmon T., Zrozumieć Unię Europejską,
Książka i Wiedza, Warszawa 2002
- Płowiec U., Polska i Unia Europejska- stan obecny i
wyzwania na przyszłość, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 2000
- Sawicka J. Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki
sektorowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2004
- Sobotka K. (red.), Europejski Fundusz Społeczny: zasady
korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich, Łódź 2000;
- Szydło M., Swobody rynku wewnetrznego a reguły
konkurencji. Miedzy konwergencją a dywergencją. Dom
Organizatora, Toruń 2006
- Witkowska M., Wojtaszczyk K. Polskie polityki sektorowe
z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej Oficyna
wydawnicza Aspra JR F.H.U. 2003
- Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska.
Dostosowania w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004
- Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii
międzynarodowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
POLITYKI SEKTOROWE UE
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Typ przedmiotu
fakultatywny,
(type of course)
Poziom przedmiotu
zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
Rok III; semestr V
semestr
(year of study,
Magisterskie uzupełniające – rok II; semestr III lub IV
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykład 30 godzin – 1 semestr
(teaching methods)
Język wykładowy
Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Dr Olga Szura - Olesińska
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość zagadnień dotyczących celów, zasad oraz
Wymagania
instrumentów integracji europejskiej.
wstępne
(prerequisites)
Definicje, pojęcia, zakres i rozwój poszczególnych polityk
Cele przedmiotu
(wskazane jest
sektorowych w kontekście poszerzania i pogłębiania Unii
określenie celów
Europejskiej.
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Założenia integracyjne w świetle postanowień
Treści
traktatowych.
merytoryczne
- Polityka spójności.
przedmiotu
(course contents)
- Polityka regionalna.
- Fundusze strukturalne UE.
- Wspólna polityka rolna.
- Polityka społeczna.
- Polityka w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
- Polityka imigracyjna, wizowa i azylowa.
- Polityka kulturalna
- Współpraca w dziedzinie oświaty.
- Polityka w dziedzinie ochrony środowiska.
- Polityka energetyczna
- Polityka konkurencji
- Wspólna polityka transportowa
- Spójność gospodarcza, społeczna i kulturowa
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin pisemny (test otwarty) lub egzamin ustny.
- Ciamaga L., Latoszek E., Teichman E., Oręziak L.,
Michałowska- Gorywoda K., Unia Europejska, PWN,
Warszawa 2002
- Dudek M., red., Inwestycje i handel w warunkach integracji
europejskiej, Wyd. UZ Zielona Góra, WSM Legnica,
Legnica, Zielona Góra 2006
- Fuchs D., Zarys prawa ubezpieczeń socjalnych w Unii
Europejskiej, Katowice 1997
- Grewiński M., Europejski fundusz społeczny jako
instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej,
Warszawa 2001
- Hansen J.D., Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
- http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/sec
toral/index_pl.htm
- http://ec.europa.eu/enterprise/sme/sectoral_pl.htm
- Jankowska A., Kierzkowski T., red., Knopik R., Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne, C.H.
Beck, Warszawa 2005
- Kierzkowska D. (red.), Podstawowe akty Wspólnot
Europejskich w dziedzinie ochrony społecznej, t. 1 i 2,
Warszawa 1998
- Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i
wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007
- Nicoll W., Salmon T., Zrozumieć Unię Europejską,
Książka i Wiedza, Warszawa 2002
- Płowiec U., Polska i Unia Europejska- stan obecny i
wyzwania na przyszłość, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 2000
- Sawicka J. Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki
sektorowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2004
- Sobotka K. (red.), Europejski Fundusz Społeczny: zasady
korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich, Łódź 2000;
- Szydło M., Swobody rynku wewnetrznego a reguły
konkurencji. Miedzy konwergencją a dywergencją. Dom
Organizatora, Toruń 2006
- Witkowska M., Wojtaszczyk K. Polskie polityki sektorowe
z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej Oficyna
wydawnicza Aspra JR F.H.U. 2003
- Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska.
Dostosowania w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004
- Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii
międzynarodowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu POLSKI SYSTEM MEDIALNY
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
I
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
R.III , sem. VI
semestr
(year of study,
semester/trimester)
punkty ETCS 5
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład + ćwiczenia
(teaching methods)
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr hab. prof. UŚl. Marek Jachimowski
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza z zakresu teorii komunikacji, historii mediów,
Wymagania
historii mediów polskich, medioznastwa, teorii systemów,
wstępne
(prerequisites)
doktryn politycznych, ekonomiki mediów
1. Kształcenie systemowej analizy kształtowania się
Cele przedmiotu
(wskazane jest
poszczególnych sektorów mediow periodycznych
określenie celów
Polsce przed i w okresie transformacji społeczno –
jako
ustrojowej,
efektów kształcenia
2. Opanowania umiejętności operowania wiedzą z
i
akresu doktryn medialnych.
kompetencji)
3. Poznanie specyfiki mediów periodycznych na
(objectives of the
poziomie regionalnym i ogólnokrajowym ,
course, preferably
4. Poznanie regionów medialnych w Polsce
expressed in terms
5. Opanowanie w stopniu podstawowym umiejętności
of
analizy rynków medialnych ( prasy, radia, telewizji
learning outcomes
Internetu ) w Polsce
and competences)
6. Wykształcenie umiejętności oceny wpływu sfery
władzy, sfery korporacyjnej i sfery publicznej na
kształtowanie się pluralizmu strukturalnego w
mediach periodycznych i komunikowaniu masowym
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
system mediów periodycznych w Polsce
w okresie transformacji społecznopolitycznej
proces konstytuowania się regionów
medialnych w Polsce
etapy transformacji mediów w Polsce
kształtowanie się polityki medialnej w
Polsce
kształtowanie się systemu
wydawniczego i kolportażowego w
Polsce
transformacja radia i telewizji w Polsce
organizacje dziennikarskie w Polsce
agencje prasowe w Polsce
kapitał zagraniczny w mediach polskich
wpływ zmian w prasie polskiej po 1989
roku na kształtowanie się systemu
informacji społecznej
instytucje medialne i okołomedialne w
polskim systemie mediów periodycznych
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
- prace studyjne odnoszących się do określonych mediów z
każdego segmentu sytemu mediów periodycznych lub
instytucji medialnych
- praca semestralna
pozytywna ocena z sprawdzianów; obecność na
zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności studenta),
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
Uwaga!
Brak zaliczenia z ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do
egzaminu.
Egzamin
1. Materiały pomocnicze do najnowszej historii
dziennikarstwa. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny
Słomkowskiej .Warszawa 1992, 1993, Tom XX, XXI
2. Jacek Sobczak , Prawo środków masowej informacji.
Prasa, radio, telewizja. Toruń 1999
3. Media i dziennikarstwo w Polsce 1989 – 1995. Praca
zbiorowa po redakcją: Gerda Koppera, Ignacego
Rutkiewicza, Kathariny Schliep. Kraków 1996
4. Transformacja telewizji w Polsce. Praca zbiorowa pod
redakcja Wiesława Dudka. Katowice 1996
5. Transformacja radia w Polsce i na świecie. Praca
zbiorowa pod redakcją Jana Kantyki i Marka
Jachimowskiego. Katowice 1996
6. Stanisław Jędrzejewski, Radio renesans. Od monopolu
do konkurencji. Warszawa 1997
7. Tomasz Mielczarek, Międzzy monopolem a
pluralizmem. Kielce 1998
8. Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego
przekazu w kulturze religijnej Polski. Praca zbiorowa
pod redakcja Witolda Zdanowicza
9. Wiesław Sonczyk, Media w Polsce. Warszawa 1999
10. Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji
instytucji cenzury ( 1990- 2000). Warszawa 2000
11. Polskie media u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod
redakcją
Janusza
Adamowskiego
iMarka
JabłonowskiegoWarszawa 2001
12.Media w Polsce . Pierwsza władza IV RP. Redakcja
naukowa Marek Sokołowski.Warszawa 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Pomoc społeczna, ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr IV, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza dokumentów strategicznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Natalia Stępień, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat genezy pomocy
określenie celów
społecznej;
jako
zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy pomocą
efektów kształcenia
społeczną a opieką społeczną;
i
zdobycie wiedzy na temat miejsca i roli pomocy
kompetencji)
społecznej w systemach polityki społecznej i
(objectives of the
zabezpieczenia społecznego;
course, preferably
zdobycie wiedzy na temat pojęcia pomoc społeczna;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat celów, wartości i zasad
of
pomocy społecznej w Polsce;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat modelowych rozwiązań z
and competences)
zakresu pomocy społecznej;
zdobycie wiedzy na temat zakresu podmiotowego i
przedmiotowego pomocy społecznej w Polsce;
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zdobycie wiedzy na temat administrowania pomocą
społeczną oraz organizacji działalności pomocowej w
Polsce;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu pomocy społecznej;
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
dokumentów strategicznych z zakresu polityki
pomocy społecznej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
geneza i rozwój pomocy społecznej;
pomoc społeczna a opieka społeczna;
pomoc społeczna w systemie polityki społecznej i
zabezpieczenia społecznego;
prawo do pomocy społecznej w aktach prawa
międzynarodowego;
prawo do pomocy społecznej w polskim systemie
prawa, ujęcie historyczne (ustawy z 1923 r., 1990 r. i
2004 r.);
pojęcie, cele i zasady pomocy społecznej;
modele pomocy społecznej;
administrowanie pomocą społeczną;
organizacja pomocy społecznej;
służby społeczne i ich rola w obszarze pomocy
społecznej;
system świadczeń pomocy społecznej;
instytucjonalny wymiar pomocy społecznej;
opieka nad dzieckiem i rodziną;
formy pomocy społecznej na podstawie odrębnych
aktów prawnych;
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na lata 2006-2020.
Ocena przygotowania studentów do zajęć. Ocena pracy
studentów podczas zajęć, na którą składa się aktywność oraz
umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych.
Literatura:
1. Badora S., Brągiel J. (red.), Formy opieki,
wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie
pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2005.
2. Borkowski Ł., Krajewski R., Szymański S.,
Komentarz do nowej ustawy i pomocy społecznej,
Wydawnictwo Prawnicze „Leges”, Kutno 2006.
3. Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczowychowawcze, Wydawnictwo Naukowe „Novum”,
Płock 2001.
4. Góralski Z., Działalność charytatywna w Polsce
przedrozbiorowej,
Państwowe
Wydawnictwo
Naukowe – Oddział w Krakowie, Kraków 1973.
5. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego,
Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001.
6. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między
upośledzeniem
społecznym
a obywatelskością, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2006.
7. Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do
pomocy społecznej, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 1998.
8. Krajewski R., Mielczarek A., Polskie prawo
pomocy
społecznej.
Zarys
problematyki,
Wydawnictwo Prawnicze „Leges”, Kutno 2006.
9. Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a
opiekuńczym
społeczeństwem.
Determinanty
funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej
na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2005.
10. Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic
socjologiczny,
Instytut
Rozwoju
Służb
Społecznych, Warszawa 2008.
11. Kryszkowski J., Majer R. (red.), Problemy
społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna,
Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i
Socjalnych, Częstochowa 2004.
12. Leszczyńska-Rejchert A., Wspomaganie osób
starszych
w
domach
pomocy
społecznej,
Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2008.
13. Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium
porównawcze
rozwoju
i działalności organizacji społecznych, Dom
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2000.
14. Leś E. (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do
partycypacji, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR,
Warszawa 2002/2003.
15. Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii
w Polsce, Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”,
Warszawa 2001.
16. Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej,
Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa
2009.
17. Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy
społecznej: komentarz, Wydawnictwo Prawnicze
„LexisNexis”, Warszawa 2008.
18. Marczykowska I., Szluz B., Walc W. (red.), Opieka
i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
Rzeszów 2008.
19. Marzec-Holka K. (red.), Pomoc społeczna, praca
socjalna.
Teoria
i praktyka, t. I, Wydawnictwo Akademii
Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
20. Mielczarek A., Polska pomoc społeczna –
doświadczenia historyczne, b. w., Toruń 2006.
21. Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim
systemie prawnym, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Warszawa 2008.
22. Sierpowska I., Pomoc społeczna. Przepisy z
wprowadzeniem, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Kraków 2008.
23. Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej,
Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, Kraków
2007.
24. Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej:
komentarz, Wydawnictwo „Wolters Kluwer
Polska”, Warszawa 2007.
25. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na lata 2006-2020.
26. Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika
instytucji,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2005.
27. „Polityka Społeczna”, „Opiekun Społeczny”, „Praca i
Zabezpieczenie Społeczne”.
28. Akty prawne: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami
wykonawczymi.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Pracownia dziennikarska - laboratorium
(course title)
PD
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
Podstawowy
(level of course)
Rok I i II
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- aranżowanie debat,
- analizowanie i rozwiązywanie zadań dziennikarskich
Język wykładowy polski
(language of course)
Robert Rajczyk, dr n. hum.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Po zakończeniu kursu słuchacz:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
potrafi klasyfikować, wyjaśniać i interpretować rolę
określenie celów
mediów we współczesnym świecie
jako
posiada umiejętność analizowania różnych stanowisk
efektów kształcenia
polemicznych
i
ma potrzebę poszerzania własnych umiejętności
kompetencji)
warsztatowych oraz wiedzy merytorycznej
(objectives of the
potrafi rozpoznawać różne punkty widzenia
course, preferably
determinowane czynnikami społecznymi,
expressed in terms
politycznymi i kulturowymi
of
umie identyfikować znaczenie etyki w pracy
learning outcomes
dziennikarskiej
and competences)
potrafi wyjaśnić znaczenie mediów masowych we
współczesnej polityce
identyfikuje własne miejsce na rynku pracy w
zawodzie dziennikarskim oraz określa samodzielnie
ścieżkę kariery zawodowej
jest przygotowany do samodzielnego konstruowania
przekazu informacyjnego i jego dystrybucji w sferze
publicznej
umie profesjonalnie reagować na pojawiające się w
pracy zawodowej problemy etyczne
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
samodzielnie potrafi rozpoznawać luki we własnej
specjalistycznej wiedzy zawodowej i aktywnie
reagować w tej sytuacji
Zapoznanie słuchaczy z warunkami funkcjonowania mediów
we współczesnym świecie. Po zrealizowaniu modułu
słuchacz powinien posiadać umiejętność aktywnego
uczestniczenia w medialnym dyskursie publicznym poprzez
przygotowanie zróżnicowanych form dziennikarskich, jak
również mieć świadomość znaczenia etyki w wykonywaniu
zawodu dziennikarskiego. Ponadto zapoznanie słuchaczy z
metodyką pracy współczesnych redakcji radiowych,
prasowych, telewizyjnych oraz mediów internetowych, jak
również
praktycznymi
aspektami
warsztatu
dziennikarskiego, w tym przede wszystkim strukturą
informacji, metodologią jej konstruowania oraz specyfiką
przekazów medialnych.
Rozwiązywanie
problemów
w
trakcie
zajęć
laboratoryjnych słuchacze analizują, interpretują i realizują
na ocenę, samodzielnie bądź w grupach zadania
dziennikarskie.
Debata - w trakcie zajęć laboratoryjnych odbywają się
krótkie, oceniane przez prowadzącego debaty, w trakcie
których ich uczestnicy bronią różnych stanowisk.
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie zajęć
laboratoryjnych - w trakcie dyskusji prowadzący zadaje
pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany
efekt kształcenia. Jeśli słuchacz nie dysponuje wystarczającą
wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji.
Praca własna studenta obejmuje 90h:
- studiowanie literatury przedmiotu,
- przygotowywanie wystąpień ustnych
- przygotowywanie zadań dziennikarskich do realizacji
podczas zajęć
ABC dziennikarstwa / o swojej pracy opowiadają Tomasz
Lis - telewizja, Krzysztof Skowroński - radio, Mariusz
Ziomecki - prasa. - Warszawa : "Axel Springer Polska",
2002
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. - Wyd. 2.
popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2005
Dziennikarstwo / Marek Chyliński, Stephen Russ-Mohl. Warszawa : "Polskapresse", 2008
Długi stół : skrypt dla dziennikarzy programów
informacyjnych / Kazimierz Żórawski. - Wyd. 2 uzup. Warszawa : Telewizja Polska S.A. Centrum Strategii Akademia Telewizyjna, 2004
Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa
Bauera, Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2004
Dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. - Warszawa
: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa
Kapitałowa WSiP, 2006
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne : techniki tworzenia
programów informacyjnych / Andrew Boyd ; przekł. [z ang.]
Agata Sadza. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2006
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wywiad dziennikarski
(course title)
Pracownia dziennikarska (Laboratorium)
Kod przedmiotu
(course code)
(optional).
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) II rok
IV semestr
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godzin ćwiczeń
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
- praktyczne prowadzenie wywiadu – praca w parach,
- opracowywanie wybranych zagadnień – praca w grupach,
- prezentacje – praca indywidualna,
- Dyskusja moderowana na tematy omawianych zagadnień w
oparciu o materiały np slajdy i literaturę;
- Wystąpienia przed kamerą i analiza wystąpień,
- Przygotowywanie zadań poza zajęciami – praca
indywidualna.
- Przygotowywanie prac pisemnych.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
mgr Matylda Sęk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe zagadnienia związane z gatunkami
Wymagania
dziennikarskimi.
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z gatunkiem
Cele przedmiotu
(wskazane jest
dziennikarskim jakim jest wywiad. Student po ukończeniu
określenie celów
kursu wie czym jest wywiad, jakie są jego rodzaje. Potrafi w
jako
praktyce przeprowadzać wywiady. Wie jak radzić sobie z
efektów kształcenia trudnym rozmówcą.
i
kompetencji)
- wywiad jako gatunek dziennikarski
Treści
- przygotowanie do wywiadu
merytoryczne
- źródła informacji - research dziennikarski
przedmiotu
(course contents)
- metody konstruowania wywiadu
- sztuka zadawania pytań
- techniki przeprowadzania wywiadu
- aktywne słuchanie
- redagowanie wywiadu
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- wywiad prasowy
- wywiad radiowy
- wywiad telewizyjny
- wywiad telefoniczny
- techniki unikania odpowiedzi
Podstawą zaliczenie przedmiotu są:
- Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć;
- Przygotowywanie projektów samodzielnych i grupowych
poza zajęciami.
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formą
zaliczenia jest kolokwium.
Literatura:
S. Adams, W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Kraków 2007;
J. Bloch, Bez komentarza, Warszawa 2011;
M. Kita, Wywiad prasowy, Katowice 1998;
M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton. Zielona Góra
2006;
G. Lawrence, Sztuka wywiadu Lekcje mistrza, Warszawa
2007.
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
PRAWA CZŁOWIEKA
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Typ przedmiotu
fakultatywny
(type of course)
Poziom przedmiotu
zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
Rok III; semestr V
semestr
(year of study,
Magisterskie uzupełniające – rok I; semestr I lub II
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia 30 godzin – 1 semestr
(teaching methods) Konsultacje indywidualne w trakcie dyżurów
Język wykładowy
Język polski
(language of course)
Imię i nazwisko
Dr Olga Szura - Olesińska
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków
Wymagania
politycznych
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
Poznanie mechanizmów uniwersalnych i regionalnych
i
ochrony praw człowieka, oraz skuteczności działań
kompetencji)
organizacji rządowych i pozarządowych w polityce
(objectives of the
zagranicznej i społecznej państwa
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
- Pojęcie i zakres praw człowieka
merytoryczne
- Historia kształtowania się praw człowieka
przedmiotu
- Ochrona praw człowieka w systemie Narodów
(course contents)
Zjednoczonych
- Prawa człowieka w systemie prawnym Rady Europy
- Ludzki wymiar w procesie KBWE/OBWE
- Prawa człowieka w Unii Europejskiej
- Wyspecjalizowane systemy międzynarodowej ochrony
praw człowieka
- Pozaeuropejskie systemy ochrony praw człowieka
- Prawa mniejszości narodowych w systemie europejskim
- Mechanizmy kontroli praw człowieka
- Prawa człowieka w polityce zagranicznej państw
- Organizacje pozarządowe wobec łamania praw człowieka
- Aktywność Polski w zakresie egzekwowania praw
człowieka
- Nowe idee w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw
człowieka
- Analiza dokumentów
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie ustne.
- Z. Brzeziński:
Wielka szachownica, Warszawa 1998
- Z. Brzeziński:
Wybór dominacja czy przywództwo,
Kraków 2004
- Encyclopedia of human rights / [compiled by] Edward
Lawson; with a foreword by Jose Ayala-Lasso ; introductory
essay by Laurie S. Wiseberg. - Bristol, 1996
- Lammy Betten, Nicholas Grief: EU law and human rights,
London ; New York, 1998
- Europejska Konwencja Praw Człowieka / wprowadzenie
Piotr Hofmański. - Kraków , 2000
- Europejska Konwencja Praw Człowieka : podstawowe
dokumenty / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Warszawa, 1999
- Europejska Konwencja Praw Człowieka : schemat
procedury, stawki związane z pomocą prawną, wzór skargi
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / wybór i
oprac. Marek Antoni Nowicki. - Kraków, 1999
- Andrzej Redelbach: Europejska Konwencja Praw Człowieka
w polskim wymiarze sprawiedliwości, Poznań , 1997
- Marek Piechowiak: Filozofia praw człowieka : prawa
człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin,
1999
- Adam Łopatka: Międzynarodowe prawo praw człowieka :
zarys, Warszawa, 1998
- Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod
red. Leszka Wiśniewskiego. - Bydgoszcz ; Poznań , 2000
- Human rights in interanational law : basic texts / Council of
Europe. - Strasbourg , 2000
- Human Rights in the OSCE region: the Balkans, the
Caucasus, Europe, Central Asia and North America : report
2000 (events of 1999) red. Ursula Lindenberg]. - Viena,
2000
- Richard Clayton, Hugh Tomlinson: The Law of Human
Rights, Oxford ; New York, 2000
- Red. B. Fijałkowska; A. Żukowski
Unifikacja i
różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa 2002.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
(course title)
Kod przedmiotu PWI
(course code)
Typ przedmiotu Obowiązkowy
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok III, s.5.
Rok studiów,
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
semestr
(year of study,
semester/trimester)
1/3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady 15 h
(teaching methods) Omówienie przepisów dotyczących prawa własności
intelektualnej na tle praktyki życia społecznego, w tym
dokonywanych najczęściej naruszeń
/ konwersatorium (10) h
Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego,
- analizowanie i rozwiązywanie kazusów na tle zapadłych
orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu własności
intelektualnej.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Agnieszka Grzesiok - Horosz, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy prawa; Wstęp do nauki o prawie; Teoria prawa
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
W rezultacie przeprowadzonych zajęć student powinien
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zapoznać się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi
określenie celów
prawa własności intelektualnej zawartymi w: ustawie z dnia
jako
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
efektów kształcenia (Dz. U. 2006, Nr 90, poz.631 ze zm.); ustawie z dnia 27
i
lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz. U. Nr 128,
kompetencji)
poz.1402 ze zm.) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.
(objectives of the
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119,
course, preferably
poz.1117 ze zm.). Student ma podstawową wiedzę o
expressed in terms
normach prawnych i etycznych oraz zasadach służących
of
ochronie własności intelektualnej. Student prawidłowo
learning outcomes
posługuje się systemem aksjonormatywnym, w tym
and competences)
konkretnymi normami z ich wykorzystaniem dla
rozwiązywania problemów praktycznych.
Treści
PROGRAM WYKŁADÓW ( 1h):
merytoryczne
1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej.
przedmiotu
(course contents)
Pojęcie dóbr niematerialnych oraz własności intelektualnej.
Zakazowy
charakter
praw
wyłącznych.
Zasada
terytorialności. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu
podmiotowym i przedmiotowym. Rys historyczny ochrony
własności
intelektualnej.
Wybrane
zagadnienia
prawnoporównawcze.
2. Przedmioty ochrony prawa autorskiego.
Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego.
Dzieła zbiorowe. Zbiory dzieł. Utwory współautorskie.
Utwór audiowizualny. Programy komputerowe.
3. Podmioty praw autorskich.
Twórca, utwory współautorskie samoistne i niesamoistne.
Twórczość pracownicza. Autorskie prawa osobiste.
Autorskie prawa majątkowe. Czas trwania ochrony.
4. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Dozwolony użytek osobisty (prywatny).
Dozwolony użytek publiczny. Prawo cytatu. Antologie,
przedruk, licencje dla bibliotek, szkół i ośrodków
dokumentacji; publiczne odtwarzanie programu radiowego
lub telewizyjnego.
5.Umowy prawa autorskiego.
Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia. Prawo
rozporządzenia prawem autorskim poprzez zawarcie umowy
sprzedaży, zamiany, darowizny. Rodzaje licencji, umowa
licencyjna - pojęcie, strony, czas trwania, zakres
obowiązywania.
6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych.
Środki niemajątkowe ochrony dóbr osobistych twórcy;
sankcje majątkowe. Osoby uprawnione.
Środki ochrony majątkowych praw autorskich i praw
pokrewnych. Roszczenie o: zaniechanie naruszenia;
usunięcie skutków naruszenia; naprawienie szkody na
ogólnych zasadach; zapłatę sumy pieniężnej; wydanie
uzyskanych korzyści; zapłatę na rzecz Funduszu Promocji
Twórczości; o ogłoszenie oświadczenia lub wyroku.
7.Przedmiot
i
podmioty
praw
pokrewnych.
Charakterystyka prawa do artystycznych wykonań, prawo do
fonogramów, prawa do wideogramów, prawa do nagrań
radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz
wydań naukowych i krytycznych. Podmioty uprawnione z
tytułu praw pokrewnych.
8. Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej.
Pojęcie własności przemysłowej, źródła regulacji. Prawa
autorskie a prawa własności przemysłowej. Organizacje
zajmujące się prawem własności przemysłowej.
9.Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej.
Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki
towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe i
topografie układów scalonych. Zasady dotyczące projektów
racjonalizatorskich.
10. Ochrona własności przemysłowej.
Procedura i przesłanki uzyskania patentu, prawa ochronnego
i prawa z rejestracji; opłaty, czas ochrony.
11. Środki cywilne i karne związane z naruszeniem praw
własności przemysłowej.
12. Organy udzielające praw własności przemysłowej.
Urząd Patentowy RP. Polska Izba Rzeczników Patentowych.
13. Czyny nieuczciwej konkurencji.
Omówienie czynów nieuczciwej konkurencji. Środki
ochrony cywilnej i karnej.
14. Nieuczciwe praktyki rynkowe.
Omówienie agresywnych i wprowadzających w błąd
praktyk. Środki ochrony cywilnej i karnej.
15. Ochrona baz danych.
Pojęcie bazy danych. Treść wyłącznego prawa do bazy
danych. Podmioty uprawnione. Czas trwania ochrony.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Na początku zajęć prowadzący przeprowadza krótki pisemny
sprawdzian wiedzy. Kolokwium zaliczeniowe na
zakończenie semestru obejmuje
pytania wymagające
wiedzy, umiejętności określonych w modułowych efektach
kształcenia. W trakcie zajęć słuchacze analizują, interpretują
i rozwiązują na ocenę, samodzielnie bądź w grupach
praktyczne problemy związane z ochroną własności
intelektualnej. W trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt
kształcenia. Jeśli słuchacz nie dysponuje wystarczającą
wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji.
Literatura podstawowa:
Stec P. (red.), Ochrona własności intelektualnej, Zarys
wykładu, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Opole Gliwice 2011.
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H.
Beck, Warszawa 2010.
Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej,
LexisNexis, Warszawa 2011.
Załucki M. (red.) Prawo własności intelektualnej.
Repetytorium, Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
Antoniuk J.R., Własność intelektualna, Prawo autorskie i
prawa pokrewne, Własność przemysłowa w: Podstawy
prawne przedsiębiorczości, red. P. Horosz, wyd.2, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Barta J., Markiewicz R., Ustawa o ochronie baz danych.
Komentarz, ABC, Warszawa 2002.
Barta J., Czajkowska- Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z.,
Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer 2005.
Jyż G., Szewc A., Prawo własności przemysłowej, C.H.
Beck, Warszawa 2003.
Nowińska E., U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności
przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2008.
Nowińska E., M. du Vall, Komentarz do ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis, Warszawa
2008.
Promińska U. ( red.), Prawo własności przemysłowej, Difin,
Warszawa 2009.
System Prawa Prywatnego, t.13, Prawo autorskie, pod red.
J. Barty, Warszawa 2008.
.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka edukacyjna, ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok III, semestr V, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, debata oxfordzka, burza mózgów, testy,
kwestionariusze, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza dokumentów strategicznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Natalia Stępień, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat podstawowego aparatu
określenie celów
pojęciowego umożliwiającego analizę polskiego
jako
systemu edukacji;
efektów kształcenia
zdobycie wiedzy na temat historycznego zarysu
i
kształtowania się systemu edukacji w Polsce;
kompetencji)
zdobycie wiedzy na temat systemu edukacji III RP;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat polityki edukacyjnej Unii
course, preferably
Europejskiej;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat systemów edukacyjnych
of
państw europejskich i pozaeuropejskich;
learning outcomes
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
and competences)
porównawczej systemów edukacyjnych państw
europejskich i pozaeuropejskich;
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu polityki edukacyjnej;
nabycie
umiejętności
dokonywania
analizy
dokumentów strategicznych z zakresu polityki
edukacyjnej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
analiza pojęć definicyjnych;
uwarunkowania polityki oświatowej,
funkcje oświaty;
bariery dostępu do edukacji;
prawo
do
edukacji
w
dokumentach
międzynarodowych;
projekty reform edukacyjnych w Polsce;
podstawy prawne polskiego systemu edukacji;
analiza polskiego systemu edukacji;
reforma edukacyjna z 1999 roku;
nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
w różnych typach szkół;
Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013;
szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów
biedy, edukacja jako przeciwdziałanie marginalizacji;
polityka edukacyjna Unii Europejskiej;
zmiany
w
procesie
edukacji
(edukacja
wielokulturowa, kształcenie na odległość, kształcenie
ustawiczne);
europejskie systemy edukacyjne – studium
porównawcze wybranych państw;
pozaeuropejskie systemy edukacyjne – studium
porównawcze wybranych państw.
Ocena przygotowania studentów do zajęć. Ocena pracy
studentów podczas zajęć, na którą składa się aktywność oraz
umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych.
Literatura:
1. Ćwikliński A, Zmiany w polskiej edukacji w okresie
globalizacji, integracji i transformacji systemowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Poznań 2005.
2. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy
prawne i organizacyjne oświaty, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
3. Dziewięcka-Bokun L, Ładyżyński A. (red.), Polska
wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Wrocławskiego,
Wrocław 2004.
4. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej,
Wydawnictwo „ Żak”, Warszawa 1997.
5. A. Fabiś (red.), Edukacja dorosłych wobec zjawiska
marginalizacji, GWSP, Mysłowice 2007.
6. Górniewicz J., Dylematy współczesnej edukacji,
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2007.
7. Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji,
konteksty zagrożenia i możliwości, Wydawnictwo
Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.
8. Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i
zawodowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2006.
9. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
10. Kołaczek B., Systemy edukacyjne. Analiza
porównawcza, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 1999.
11. Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w
Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
12. Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej,
WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2010.
13. Pachociński R., Współczesne systemy edukacyjne,
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
14. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej.
Nowe konteksty, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Warszawa 2007.
15. Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T., Regionalna polityka
edukacyjna, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole
2008.
16. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013;
17. Śliwierski B., Problemy współczesnej edukacji.
Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP,
Wydawnictwa
akademickie
i
Profesjonalne,
Warszawa 2009.
18. Akty prawne: ustawa o systemie oświaty wraz z
rozporządzeniami
wykonawczymi;
Karta
Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka zdrowia publicznego, wykłady i ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr I, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
wykład,
miniwykład,
wykład
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods) interaktywny, dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z
podziałem na grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza
aktów prawnych, analiza danych statystycznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.;
Imię i nazwisko
Paweł Grzywna, mgr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat pojęcie zdrowia i potrzeb
określenie celów
zdrowotnych oraz postrzegania tych zjawisk;
jako
zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań stanu
efektów kształcenia
zdrowia, pól zdrowia Lalonda;
i
zdobycie wiedzy dotyczącej metod pomiaru stanu
kompetencji)
zdrowia;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat pojęć: polityka zdrowotna
course, preferably
i zdrowie publiczne,
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat modeli polityki
of
zdrowotnej;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat modeli systemów ochrony
and competences)
zdrowia;
zdobycie wiedzy na temat zmian w systemie ochrony
zdrowia w Polsce;
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zdobycie wiedzy na temat finansowania systemu
ochrony zdrowia;
zdobycie wiedzy dotyczącej pojęcia promocji i
profilaktyki zdrowotnej oraz Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2007-2015;
zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony praw pacjenta
w Polsce;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych z zakresu polityki zdrowia publicznego;
nabycie umiejętności dokonywania analizy danych
statystycznych GUS.
Zakres tematyczny przedmiotu:
Pojęcie zdrowia i potrzeb zdrowotnych, postrzeganie
tych zjawisk;
Uwarunkowania stanu zdrowia, Pola zdrowia
Lalonda, Metody pomiaru stanu zdrowia, Ocena
stanu zdrowia populacji;
Pojęcie polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego,
Modele polityki zdrowotnej;
Modele systemów ochrony zdrowia;
Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce;
Polski system ochrony zdrowia po zmianach
(ubezpieczeniowy/zabezpieczeniowy?);
Promocja i profilaktyka zdrowotna, Narodowy
Program Zdrowia na lata 2007-2015;
Ochrona praw pacjenta w Polsce.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność,
umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych oraz kolokwium
zaliczeniowe. Końcowa ocena na podstawie wyniku
egzaminu, który zostanie zapowiedziany z co najmniej
trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Literatura:
21. Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys
wykładu wybranych problemów, Katowice 2002.
22. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Ochrona zdrowia w
regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Katowice
2006.
23. Golinowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec
dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz
nierówności w zdrowiu, Warszawa 2007.
24. Golinowska S. (red.), Zmiany i reformy w systemie
zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu
indywidualnej odpowiedzialności, Warszawa 1999.
25. Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia,
Państwo i Prawo, nr8/2010.
26. Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia,
Warszawa 2008.
27. Karta Praw Pacjenta.
28. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne,
Warszawa 2010.
29. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
30. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i
cele, Poznań 2008.
31. Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście UE
na lata 2008-2013.
32. Rymsza M.(red.), Reformy społeczne. Bilans dekady,
Warszawa 2004.
33. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia.
Inne wyzwania, Warszawa 2007.
34. Szumlicz T., Podmiotowość w zarządzaniu zmianą
systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2007.
35. Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla
praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
36. Włodarczyk
W.C.,
Polityka
zdrowotna
w
społeczeństwie demokratycznym, Łódź-KrakówWarszawa 1996.
37. Włodarczyk W.C., Wprowadzenie do polityki
zdrowotnej, Warszawa 2010.
38. Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla
systemów zdrowia w XXI w., Warszawa 2009.
39. Wojtyniak B., Goryński P. (red.), Sytuacja zdrowotna
ludności Polski, Warszawa 2008.
40. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009
r., nr 52, poz. 417, z pózn. zm.).
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Polityka zrównoważonego rozwoju, wykłady i ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr II, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
wykład,
miniwykład,
wykład
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods) interaktywny, dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z
podziałem na grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza
aktów prawnych, analiza danych statystycznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Zofia Hrebenda, dr;
Imię i nazwisko
Paweł Grzywna, mgr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat motywów powstania
określenie celów
koncepcji zrównoważonego rozwoju;
jako
zdobycie wiedzy dotyczącej światowych programów
efektów kształcenia
na rzecz zrównoważonego rozwoju (Raport U
i
Thanta, Deklaracja Sztokholmska, Szczyt Ziemi Rio
kompetencji)
de Janeiro, Milenijne Cele Rozwoju, Szczyt Ziemi w
(objectives of the
Johannesburgu);
course, preferably
zdobycie wiedzy na temat relacji zachodzących
expressed in terms
między pojęciami „zrównoważonego rozwoju” a
of
„ekorozwoju”;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat praw ekorozwoju;
and competences)
zdobycie
wiedzy
dotyczącej
współczesnych
dylematów zrównoważonego rozwoju;
zdobycie wiedzy na temat zrównoważonej
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
konsumpcji, w tym: żywność GMO, rolnictwo
ekologiczne, ekoznaki;
zdobycie wiedzy dotyczącej ruchów ekologicznych;
zdobycie wiedzy na temat nieskuteczności w zakresie
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
zdobycie wiedzy w zakresie wybranych programów
realizowanych w Polsce oraz w Europie w ramach
zrównoważonego rozwoju
zdobycie wiedzy dotyczącej realizacji idei
zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach.
Zakres tematyczny przedmiotu:
motywy
(przesłanki)
powstania
koncepcji
zrównoważonego rozwoju;
programy światowe na rzecz zrównoważonego
rozwoju (Raport U Thanta, Deklaracja Sztokholmska,
Szczyt Ziemi Rio de Janeiro, Milenijne Cele
Rozwoju, Szczyt Ziemi w Johannesburgu);
zrównoważony rozwój a ekorozwój – relacje między
zakresem pojęć;
prawa ekorozwoju;
współczesne dylematy zrównoważonego rozwoju;
zrównoważona konsumpcja:
żywność GMO,
rolnictwo ekologiczne,
ekoznaki,
rola państwa w promowaniu ekologicznej
konsumpcji;
ekoturystyka
ruchy ekologiczne;
nieskuteczność w zakresie realizacji koncepcji
zrównoważonego rozwoju – przyczyny stanu rzeczy.
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych,
dokumentów
strategicznych,
zajęć
warsztatowych. Końcowa ocena na podstawie wyniku
egzaminu, który zostanie zapowiedziany z co najmniej
trzytygodniowym wyprzedzeniem.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Literatura:
41. Bohdanowicz J., Ku cywilizacji ekorozwoju, Gdańsk
2006.
42. Borys T., (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Białystok
1999.
43. Jeżowski P., (red.), Ekonomiczne problemy ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI w.,
Warszawa 2007.
44. Kiełczowski D., Ekologia społeczna, Białystok 2001.
45. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005.
46. Kozłowski S., Zrównoważony rozwój – program na
jutro, Poznań-Warszawa 2008.
47. Małachowski K., (red.), Gospodarka a środowisko i
ekologia, Warszawa 2008.
48. Papuziński A., (red.), Zrównoważony rozwój. Od
utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
49. Poskrobko B., Kozłowski S., (red.), Zrównoważony
rozwój.
Wybrane
problemy
teoretyczne
i implementacja w świetle dokumentów Unii
Europejskiej, Białystok-Warszawa 2005.
50. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty,
kontrowersje, Toruń 2002.
51. Zegar J.S., Kierowanie zrównoważonym rozwojem
społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), Warszawa
2003.
52. Zięba S., Perspektywy ekologii człowieka, Lublin
2008.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Polska polityka zagraniczna
(course title)
ćwiczenia
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Studia II stopnia; specjalność europejska
Rok studiów,
Studia niestacjonarne: I rok, I semestr
semestr
(year of study,
Studia stacjonarne: I rok, II semestr
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar zajęć:
(teaching methods) Na studiach stacjonarnych zajęcia obejmują łącznie 15
godzin ćwiczeń (2 godziny co dwa tygodnie).
Na studiach niestacjonarnych zajęcia obejmują łącznie 10
godzin ćwiczeń (5 razy w semestrze po 2 godziny).
Konsultacje odbywają się w ustalonych terminach
dyżurów.
(pn-pt – raz w tygodniu przez 1 godzinę;
sb-niedz – raz w miesiącu przez 1 godzinę).
Pod koniec semestru, jak i w czasie trwania sesji
egzaminacyjnej ustalane są dodatkowe terminy dyżurów.
Możliwe są również konsultacje przez internet (e-mail).
Język wykładowy
(language of
course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
Metody realizacji ćwiczeń:
- praca z tekstami źródłowymi;
- dyskusja;
- burza mózgów;
- praca w grupach.
język polski
mgr Justyna Tomala-Wawrowska
Podstawowe wiadomości z zakresu polskiego systemu
politycznego
i
aktywności
Polski
na
arenie
międzynarodowej po 1989 roku oraz współczesnych
stosunków międzynarodowych.
Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z
najważniejszymi
zagadnieniami
polskiej
polityki
zagranicznej po 1989 roku – jej priorytetami, głównymi
kierunkami oraz uwarunkowaniami.
II B 12.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po 1989
roku;
2. Subregionalne struktury współpracy w Europie
Środkowo–Wschodniej: Grupa Wyszehradzka,
Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw
Morza Bałtyckiego;
3. Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 roku ze
szczególnym
uwzględnieniem
współpracy
wojskowej i w dziedzinie bezpieczeństwa;
4. Stosunki polsko-niemieckie po 1989 roku;
5. Polska polityka wschodnia ze szczególnym
uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego oraz
stosunków bilateralnych Polski z Rosją, Ukrainą
oraz Białorusią.
- aktywność na zajęciach;
- pisemne kolokwium z całości omawianego materiału
trwające 1,5 godziny i przeprowadzane na ostatnich
zajęciach.
Literatura:
1. Bieleń S. (red. nauk.), Polityka zagraniczna Polski
po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej.
Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2010;
2. Cziomer E, Zyblikiewicz L.W., Zarys
współczesnych stosunków międzynarodowych,
Warszawa 2007;
3. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI
wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia,
Zakrzewo 2009;
4. Kukułka J., Historia współczesna stosunków
międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000;
5. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa
2000
6. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa
1989-2000, Warszawa 2001;
7. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka
zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008;
8. Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka
zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002;
9. Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM;
10. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR;
11. Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW;
12. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej
Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
(course title)
ćwiczenia
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia II stopnia niestacjonarne: rok II, semestr 4
Rok studiów,
Spec. europejska
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia obywają się 5 razy w semestrze po 2 godziny –
(teaching methods) łącznie zajęcia obejmują 10 godzin ćwiczeń.
Konsultacje odbywają się w ustalonych terminach dyżurów.
(pn-pt – raz w tygodniu przez 1 godzinę;
sb-niedz – raz w miesiącu przez 1 godzinę).
Pod koniec semestru, jak i w czasie trwania sesji
egzaminacyjnej ustalane są dodatkowe terminy dyżurów.
Możliwe są również konsultacje przez internet (e-mail).
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
Metody realizacji ćwiczeń:
- praca w grupach;
- praca indywidualna;
- „burza mózgów”;
- dyskusja;
- praca z materiałami źródłowymi.
polski
mgr Justyna Tomala-Wawrowska
Student rozpoczynający zajęcia z przedmiotu „Polska w Unii
Europejskiej” powinien dysponować podstawową wiedzą o
Unii Europejskiej i procesach integracji europejskiej
zarówno w aspekcie historycznym , jak i politycznym oraz
prawnym.
Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie studentom
zagadnień związanych z integracją Polski z Unią Europejską
zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i z perspektywy
doświadczeń pierwszych lat członkostwa. Po ukończeniu
zajęć z przedmiotu „Polska w Unii Europejskiej” student
powinien posiadać pogłębioną wiedzę na temat procesu
integracji Polski z UE, aktywności Polski w strukturach UE
oraz wykorzystywania przez Polskę unijnych środków
II B 12.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
pomocowych.
13. Droga Polski do UE
14. Omówienie głównych obszarów negocjacyjnych
15. Analiza traktatu akcesyjnego i warunków na jakich
Polska przystąpiła do UE
16. Stosunek społeczeństwa i głównych partii
politycznych do akcesji Polski z UE
17. Analiza aktywności Polski w unijnych strukturach
18. Próba oceny pierwszych lat członkostwa i przykłady
wykorzystania pomocy unijnej w wybranych
gminach Polski
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego
(przeprowadzanego na ostatnich zajęciach);
- napisanie pracy zaliczeniowej, której tematyka związana
jest z wykorzystaniem przez Polskę funduszy unijnych.
(Powyższa praca powinna zostać oddana najpóźniej na
tydzień przed datą ostatnich zajęć).
Ponadto wpływ na końcową ocenę ma także aktywność na
zajęciach.
1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., MichałowskaGorywoda K., Integracja europejska, Warszawa
2007
2. Doliwa – Klepacki Zb. M., Integracja Europejska.
Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją
dla Europy, Białystok 2005
3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red. nauk. i
koordynacja), Unia Europejska: przygotowania
Polski do członkostwa, Warszawa 2001
4. Marczewska-Rytko M. (red.), Polska między
Zachodem i Wschodem w dobie integracji
europejskiej, Lublin 2001
5. Marszałek A. (red. nauk.), Integracja Europejska.
Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.
6. Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system
partyjny, Warszawa 2006
7. Reyes V.M., Reguły gry, czyli o negocjacjach
akcesyjnych i łączeniu się Europy, Warszawa 2000
8. Stolarczyk M. (red. nauk.), Unia Europejska i Polska
wobec dylematów integracyjnych na początku XXI
wieku, Toruń 2006
9. Stolarczyk M. (red.), Dylematy integracyjne Polski:
wybrane aspekty, Katowice 2003
10. Wojtaszczyk K.A. (red. nauk.), Integracja
Europejska, Wstęp, Warszawa 2006
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA
(course title)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – wykład i ćwiczenia
PPFSL
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
rok I, sem. I, stacjon. I st.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
obejmujących:
wykłady
(metoda
podająca)
prezentujące
problematykę samorządności, decentralizacji i
regionalizacji - 2/15
ćwiczenia obejmujące zagadnienia funkcjonowania w
praktyce prawnej kilkunastu ustaw regulujących
ustrój samorządu terytorialnego w Polsce - 2/15
konsultacje 1/15
dyskusja moderowana przez prowadzącego - w
trakcie dyskusji podczas ćwiczeń prowadzący zadaje
pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy
prezentowany efekt kształcenia. Brak wiedzy oznacza
konieczność
ponownej
weryfikacji
podczas
indywidualnych konsultacji
gry symulacyjne (inscenizacja, metoda przypadków,
metoda sytuacyjna)
Język wykładowy polski
(language of course)
Małgorzata Domagała, dr n. hum.
Imię i nazwisko
Robert Rajczyk, dr n. hum.
wykładowcy
(name of lecturer)
brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
podstawowymi przepisami prawnymi kształtującymi ustrój
określenie celów
samorządu terytorialnego w Polsce. Po zrealizowaniu
jako
modułu słuchacz powinien posiadać wiedzę, kompetencję
efektów kształcenia oraz umiejętności umożliwiające aktywny udział w życiu
i
publicznym wspólnoty lokalnej.
II B 12.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
32. Gmina jako podstawowa jednostka podziału
terytorialnego państwa.
33. Rola jednostek pomocniczych w kształtowaniu
lokalnej wspólnoty samorządowej.
34. Zadania i zakres działania jednostek samorządu
terytorialnego.
35. Powiat a lokalna wspólnota samorządowa.
36. Województwo jako przykład regionalnej wspólnoty
samorządowej.
37. Status prawny pracowników samorządowych.
38. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.
39. Finanse samorządu terytorialnego.
40. System wyboru organów jednostek samorządu
terytorialnego.
41. Ustrój miasta stołecznego Warszawy.
42. Akty prawa miejscowego stanowione przez jednostki
samorządu terytorialnego.
43. Stowarzyszenia oraz porozumienia i związki
komunalne jednostek samorządu terytorialnego.
44. Referendum lokalne a konsultacje społeczne.
45. Przeciwdziałanie korupcji w jednostkach samorządu
terytorialnego.
46. Mienie komunalne i majątek jednostek samorządu
terytorialnego.
Egzamin pisemny w formie testowej przygotowany i
przeprowadzany przez koordynatora przedmiotu
Kolokwium zaliczeniowe w formie testu wyboru realizowane na zakończenie semestru i obejmuje zagadnienia
wymagające wiedzy opisanej w modułowych efektach
kształcenia
Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja
moderowana przez prowadzącego
Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie
rozwiązywania problemów - podczas ćwiczeń słuchacze
rozwiązują w grupach praktyczne problemy wynikające z
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
B. Dolnicki - Samorząd terytorialny - Zakamycze 2006
Z. Gilowska, A. Agopszowicz, M. Taniewska-Peszko, Prawo
samorządu terytorialnego w zarysie – Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001
M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Wolters
Kluwer Polska, 2010
Ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1990 z późn. zm.
Dz.U.01.142.1591
Ustawa o samorządzie powiatowym z 05.06.1998 z późn.
zm. Dz.U.01.142.1592
Ustawa o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 z
późn. zm., Dz.U.01.142.1590
Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z 15.03.2002
z późn. zm. Dz.U. z 19.04.2002, Dz.U.02.41.361
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z
13.11.2002, Dz. U. z 29.11. 2003 r., Dz.U.03.203.1966
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991 z
późn. zm., Dz.U.06.121.844
Ustawa o referendum lokalnym z dnia 15.09.00, (Dz. U. z
20.10.2000) Dz.U.00.88.985
Ustawa o bezpośrednim wyborcze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta z 20.06.02, Dz.U.02.113.984 (Dz.U. z
20.07.2002)
Ustawa o pracownikach samorządowych z 22.03.1990 z
późn. zm. Dz.U.01.142.1593
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Prawo Europejskie - Ćwiczenia
(course title)
II B 2.
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
II B 3.
Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4.
Poziom przedmiotu Zaawansowany.
(level of course)
II B 5.
Rok
studiów, Studia magisterskie uzupełniające, rok I, studium stacjonarne
i studium niestacjonarne, semestr letni.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
II B 7.
Metody nauczania Studia stacjonarne: całkowita liczba godzin wynosi 30,
(teaching methods) zajęcia prowadzone są przez średnio 2 godziny w tygodniu, a
liczba tygodni wynosi 15.
Studia niestacjonarne: całkowita liczba godzin wynosi 10,
zajęcia prowadzone są przez średnio 2 godziny w miesiącu, a
liczba zjazdów wynosi 5.
Metody nauczana są wspólne dla studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych:
- ćwiczenia w grupach,
- praca praktyczna (rozwiązywanie problemów i kazusów) w
grupach w trakcie zajęć,
- referaty indywidualne stanowiące podstawę omówienia i
dyskusji na forum grupy ćwiczeniowej,
- dyskusje grupowe inspirowane i moderowane,
- omawianie wybranych orzeczeń sądów Unii Europejskiej,
- prezentacja węzłowych problemów,
- kolokwium w formie testowej,
- konsultacje regularne i indywidualne w formie dyskusji
indywidualnej.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Język polski.
mgr Tomasz Iwanek.
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z:
-integracją europejską (takich jak: historia integracji
europejskiej,
jej
zasadnicze
uwarunkowania
i konsekwencje);
-instytucjami europejskimi (system organów Unii
Europejskiej oraz ich zadania i rola);
-wstępem do nauk prawnych/prawoznawstwem (konstrukcja
przepisu i normy prawnej, zasadnicze terminy i pojęcia
języka prawnego i prawniczego).
II B 11.
Wiadomości konieczne dla zrealizowania materiału
dydaktycznego i osiągnięcia celów przedmiotu zostaną
omówione i rozwinięte w toku zajęć.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem
Cele przedmiotu
(wskazane jest
prawnym Unii Europejskiej, jego zasadami, źródłami prawa,
określenie
celów regułami obowiązywania i praktycznym wykorzystaniem.
jako
Przedmiot łączy wiadomości ogólne i teoretyczne na temat
efektów kształcenia struktury systemu prawa Unii Europejskiej z praktycznym
i
zastosowaniem jej do interpretowania orzeczeń sądów
kompetencji)
wspólnotowych (stanowiących „żywe” prawo i stale je
(objectives of the
rozwijających).
course, preferably
expressed in terms Student po ukończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę na
of
temat: konstrukcji systemu prawnego Unii Europejskiej, jego
learning outcomes specyfiki, poszczególnych źródeł prawa Unii Europejskiej
and competences)
oraz zasad ich interpretowania, stosowania i skuteczności,
jak również na temat relacja prawa Unii Europejskiej do
prawa państw członkowskich w ogóle, a prawa polskiego w
szczególności.
Student po ukończeniu zajęć będzie posiadał umiejętności w
zakresie: podstawowej wykładni prawa Unii Europejskiej,
podstawowej interpretacji i rozumienia orzecznictwa
Trybunału
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej;
podstawowego zrozumienia języka prawnego i prawniczego;
orientację w węzłowych i podstawowych problemach
prawnych prawa Unii Europejskiej.
Student po ukończeniu zajęć wzmocni swoje kompetencje w
zakresie: rozumienia i stosowania prawa; odnajdywania i
opracowywania referatów na określony temat z zakresu
merytorycznego; dyskutowania i omawiania złożonych
zagadnień politologicznych i prawnych w grupie;
świadomości konwergencji zagadnień z zakresu nauk
politycznych i nauk prawnych.
Przedmiot stanowi podstawę funkcjonowania w ramach
coraz obszerniejszego stosowania przepisów i norm
tworzonych na forum Unii Europejskiej. Wiedza uzyskana
podczas zajęć może znaleźć zastosowanie w administracji
publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach
pozarządowych,
podmiotach
gospodarczych
funkcjonujących w oparciu reguły wspólnej konkurencji oraz
w pracy dziennikarzy zajmujących się sprawami
międzynarodowymi.
II B 12.
Treści
Treści merytoryczne realizowane podczas zajęć podzielone
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
są na trzy moduły:
Moduł I
Przekazuje treści o charakterze wstępnym, konieczne dla
realizacji bardziej zaawansowanych zagadnień. Obejmuje
wiadomości ogólne na temat organizacji międzynarodowych,
ustrój Unii Europejskiej, jej podmiotowość prawną i jej
podstawowe zasady o charakterze ustrojowym.
Moduł II
Realizacja modułu rozpoczyna się od przedstawienia pozycji
prawodawczej Unii Europejskiej, systemu organów
zaangażowanych w stanowienie prawa oraz relacji
zachodzących między nimi, opartych na zasadzie równowagi
instytucjonalnej.
Dalsza jego część obejmuje pogłębioną analizę katalogu
źródeł prawa Unii Europejskiej, poszczególnych aktów
prawnych oraz zasad obowiązywania prawa Unii
Europejskiej. Moduł realizowany jest w oparciu o
wiadomości teoretyczne oraz analizę orzecznictwa.
Moduł III
Obejmuje przedstawienie relacji pomiędzy porządkami
prawnymi i źródłami prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej a systemem prawa samej Unii. Dodatkowo,
moduł ten ma na celu analizę wybranych ustaw zasadniczych
państw członkowskich Unii Europejskiej pod kątem podstaw
obowiązywania prawa Unii w tych państwach.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Kryteria uzyskania zaliczenia:
-obecność na określonej liczbie zajęć,
-wykazanie się aktywnością (w podstawowym zakresie)
w trakcie zajęć,
-zaliczenie kolokwium końcowego.
Kryteria uzyskania zaliczenia na ocenę dobrą/bardzo dobrą:
-zaprezentowanie referatu na zadany temat,
-wysoka aktywność w trakcie zajęć,
-wysoka ocena z kolokwium końcowego.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. Literatura podstawowa:
-J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej
z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, 2008/2011;
-A. Kuś (red.): Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem
Traktatu z Lizbony, 2010;
-W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska
(red.): Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, 2001 i
n.;
-M. Zdanowicz (red.): Wybór orzeczeń Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 2007;
-Damian Chalmers,Gareth Davies,Giorgio Monti: European
Union Law: Text and Materials, Cambridge 2010;
-Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13
grudnia 2007 r., tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej C 115 Tom 51 z dnia 9 maja 2008;
-A. Kustra: Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach
wybranych państw członkowskich UE, 2009;
-T. Dubowski: Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie
Unii Europejskiej, 2010.
2. Literatura uzupełniająca:
-E. Latoszek: Integracja Europejska. Mechanizmy
i wyzwania, 2007;
-J. Tyranowski: Prawo europejskie, 2005;
-M. Ahlt, M. Szpunar: Prawo europejskie, 2005;
-J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej (tom I), 2006;
-J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. MichałowskaGorywoda (red.): Integracja Europejska, 2007;
-W. Czapliński, A. Wyrozumska: Prawo międzynarodowe
publiczne. Zagadnienia systemowe, 2004.
3. Materiały pomocnicze:
-P. Chybalski Analiza porównawcza konstytucji państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie podstaw
członkostwa tych państw w Unii, Biuro Analiz Sejmowych.
Wydawnictwo Sejmowe 2010;
-Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych
porządkach prawnych według orzecznictwa ETS i Sądu
Pierwszej Instancji, Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Zespół Orzecznictwa i Studiów 2005;
-Węzłowe
problemy
w
orzecznictwie
Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Biuro Trybunału
Konstytucyjnego Zespół Orzecznictwa i Studiów 2003.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Prawo mediów – wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) II rok
III semestr
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. wykładu
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z odwołaniem do tekstów aktów prawnych
Konsultacje: 3 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa
Wymagania
(wiedzy o państwie i prawie)
wstępne
(prerequisites)
wprowadzenie
w
prawno-ustrojowe
aspekty
Cele przedmiotu
(wskazane jest
funkcjonowania mediów i dziennikarzy oraz zaznajomienie
określenie celów
z całokształtem uprawnień obywateli wobec mediów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Dobra osobiste – pojęcie, ochrona prawna, przesłanki
Treści
wykluczenia bezprawności naruszenia;
merytoryczne
2. Pojęcia prawa autorskiego – przedmiot i podmioty pr.
przedmiotu
(course contents)
aut;
3. Zasady ochrony autorskoprawnej – treść autorskich praw
osobistych i majątkowych;
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
4. Dziennikarz jako autor i jako korzystający z cudzych
utworów;
5. Wolność myśli i słowa, informacji, opinii, mediów źródła w prawie zewnętrznym i w Konstytucji RP;
6. Dostęp do informacji publicznej;
7. Pojęcie prawa prasowego; terminologia ustaw
medialnych
8. Prawa i obowiązki mediów i dziennikarzy;
9.Odpowiedzialność cywilna i karna dziennikarzy;
10. Organizacja działalności prasowej, radiowej i
telewizyjnej;
11. Szczególne zasady programowej działalności radia i
telewizji;
12. Reklama i ogłoszenia w mediach – reglamentacja
prawna;
Egzamin pisemny – test pytań otwartych
Czas trwania egzaminu: 1 godz.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń!
Literatura podstawowa:
- akty prawne: Konstytucja RP; Kk, Kpk; Kc; Ustawa Prawo prasowe; Ustawa o dostępie do informacji
publicznej; Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych; Ustawa o radiofonii i telewizji;
- I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Kraków 2006
- R. Golat, Prawo autorskie. Pytania, kazusy, tablice,
Warszawa 2002
- J. Barta, R. Markiewicz, B. Matlak, Prawo mediów,
Kraków 2005
- M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne,
Warszawa 2007
- J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008
Literatura zalecana:
- J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2000
- J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy,
Kraków 2001
- J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie autorskim.
Podstawowe zagadnienia, Kraków 2004
- M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej, Toruń
2002
- J. Sadomski, Naruszanie dóbr osobistych przez media,
Warszawa 2003
- M. Puwalski, Prawo do prywatności osób publicznych,
Toruń 2003
- I. C. Kamieński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
Kraków 2003
- R. Golat, Internet – aspekty prawne, Warszawa 2003
- E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz.,
Warszawa 2008
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Prawo mediów – ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) II rok
III semestr
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu: grupowa (w ramach
wprowadzenia i dyskusji) analiza instytucji prawa
prasowego w obszarze obowiązków zakazów i nakazów
dziennikarskich; rozwiązywanie kazusów
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza o normie i przepisie prawnym, ich
Wymagania
strukturze
wstępne
(prerequisites)
Uzdolnienie do samodzielnej, poprawnej oceny zgodności z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
prawem czynów i zachowań dziennikarza i mediów
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- szczególna staranność i rzetelność dziennikarska
Treści
- obowiązek autoryzacji
merytoryczne
- sprawozdawczość sądowa
przedmiotu
(course contents)
- ochrona dóbr osobistych
- tajemnica dziennikarska
- sprostowania i odpowiedzi
- reklama (i kryptoreklama) w prasie, radio i TV
- listy do redakcji
- prasa internetowa (w Internecie)
- lojalność wobec linii programowej oraz pracodawcy
- prawne nakazy i zakazy dot. treści przekazów medialnych
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest średnia z ocen uzyskanych
za przygotowane wprowadzenia do dyskusji oraz za
znajomość przepisów wykazaną w trakcie analizy
rozpatrywanych kazusów. Dopuszcza się 2 nieobecności na
zajęciach w semestrze.
- T. Kononiuk, B. Michalski, Problemy prawne zawodu
dziennikarskiego, Warszawa 1998
- B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego,
Warszawa 1998
- J. Sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i
obowiązki, Warszawa 2000
- M. Kępiński (red), Sport i media – problemy prawne,
Poznań 1997
- A. Młynarska-Sobaczewska, Wolność informacji w prasie,
Toruń 2003
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu PRAWO PRACY
(course title)
PP
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok I mag. uzup., s. I
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykłady 15 (10) h
(teaching methods) Przedstawienie przez prowadzącego zagadnień objętych
programem nauczania
Ćwiczenia 15 (10) h
Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- analizowanie i rozwiązywanie hipotetycznych spraw z
zakresu prawa pracy.
Praca własna studenta obejmuje:
- studiowanie literatury przedmiotu,
- przygotowywanie wystąpień ustnych,
- przygotowania do sprawdzianów, kolokwium i egzaminu.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Agnieszka Grzesiok - Horosz, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Słuchacz powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu
Wymagania
wstępu do nauki o prawie; teorii prawa. Poza tym powinien
wstępne
(prerequisites)
dysponować wiedzą dotyczącą podstaw prawa. Pomocna
powinna się okazać również wiedza z zakresu propedeutyki
nauki o społeczeństwie.
W rezultacie przeprowadzonych zajęć student powinien
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zapoznać się z podstawowymi regulacjami Kodeksu pracy.
określenie celów
Przedmiotem zajęć są m.in. geneza i rozwój prawa pracy;
jako
zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje i źródła
efektów kształcenia prawa pracy; charakterystyka zasad prawa pracy. Student
i
uzyska wiadomości na temat stosunku pracy, praw i
kompetencji)
obowiązków
pracownika
oraz
pracodawcy,
(objectives of the
odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia.
course, preferably
Założonemu celowi służą dodatkowo zajęcia praktyczne w
expressed in terms
postaci analizy orzecznictwa z zakresu prawa pracy oraz
of
rozwiązywanie kazusów na tle hipotetycznych stanów
learning outcomes
faktycznych.
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
WYKŁADY:
1. Wiadomości ogólne na temat prawa pracy.
Geneza i rozwój prawa pracy.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pracy.
Funkcje prawa pracy: ochronna i organizacyjna.
Źródła
prawa
pracy:
Konstytucja,
umowy
międzynarodowe, kodeks pracy, inne ustawy, pragmatyki
służbowe; specyficzne źródła prawa pracy- układy zbiorowe,
akty wewnątrzzakładowe.
2. Charakterystyka zasad prawa pracy: zasada wolności
pracy, prawo do wynagrodzenia - prawo do minimalnego
wynagrodzenia, prawo do godziwego wynagrodzenia;
obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr
osobistych pracownika; prawo do wypoczynku, obowiązek
zapewnienia pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy,
obowiązek zaspokajania, stosownie do możliwości
warunków, bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb
pracowników,
obowiązek
ułatwiania
pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zasada wolności
zrzeszania się, zasada uczestnictwa pracowników w
zarządzaniu zakładem pracy; zasada uprzywilejowania
pracownika, zasada automatyzmu prawnego. Zasada
równego traktowania.
3. Stosunek pracy.
Pojęcie i cechy szczególne. Przedmiot stosunku pracy.
Podmioty stosunku pracy – pracownik i pracodawca.
Podstawy stosunku pracy: umowa o pracę i jej rodzaje: na
okres próbny, na czas określony (+umowa o zastępstwo), na
czas wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony.
Mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę
jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie atypowe: telepraca, praca tymczasowa.
4. Nawiązanie stosunku pracy- zawarcie umowy o pracę treść umowy, sposoby i formy zawarcia; umowy o zakazie
konkurencji. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem.
Zmiana umownego stosunku pracy - porozumienie
zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. Ustanie
umownego stosunku pracy: wypowiedzenie, rozwiązanie
bez wypowiedzenia, wygaśnięcie, rozwiązanie za
porozumieniem stron, rozwiązanie stosunku pracy z
przyczyn nie dotyczących pracowników-zwolnienia grupowe
(wzmianka).
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem. Roszczenia z
tytułu bezprawnego wypowiedzenia
5. Treść stosunku pracy-charakterystyka obowiązków
pracownika i pracodawcy.
Wzajemne prawa stron: Prawo do zatrudnienia na
stanowisku odpowiadającym umówionej pracy. Prawo do
wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy. Prawo do
korzystania z wyników pracy pracownika. Uprawnienia
kierownicze.
Obowiązki pracodawcy. Obowiązki pracownika.
6. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków
pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna i
porządkowa
pracowników.
Kary
porządkowe.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie praw
pracowniczych - majątkowa, za przestępstwa i wykroczenia
przeciwko prawom pracownika.
7. Ochrona pracy.
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy.
Obowiązki i prawa pracowników w zakresie ochrony pracy.
Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem.
Zatrudnianie młodocianych.
Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad
ochrony pracy. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy;
społeczna inspekcja pracy.
8. Spory ze stosunku pracy
Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy. Właściwość
sądów pracy. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa
pracy.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
1. Stosunek pracy i jego podmioty a umowy
cywilnoprawne.
Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Umowa agencyjna. Inne
umowy o świadczenie usług.
Kontrakt managerski. Praca nakładcza (chałupnicza).
2. Orzecznictwo z zakresu zasad i źródeł prawa pracy.
3. Europejskie prawo pracy dotyczące dyskryminacji w
zatrudnieniu (dyrektywy 2000/43, 2000/78, 2006/54).
4. Problematyka wynagrodzeniowa
Wynagrodzenie za pracę – pojęcie, zasady kształtowania
wynagrodzeń (składniki),
wynagrodzenie chorobowe,
należności z tytułu podróży służbowej, akty płacowe).
Odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na
emeryturę.
Szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za pracę.
4. Czas pracy.
Pojęcie czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w dniach
ustawowo wolnych od pracy. Praca w godzinach
nadliczbowych.
5. Urlopy: zasady udzielania i korzystania wypoczynkowe, bezpłatne, okolicznościowe, urlop na
żądanie, usprawiedliwiona nieobecność w pracy.
6. Praktyczne ujęcie problematyki nawiązania i
rozwiązywania stosunku pracy na podstawie analizy
orzecznictwa.
7. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy; akta
osobowe pracowników.
8. Wypadki przy pracy. Choroba zawodowa. Świadczenia
powypadkowe.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Przedmiot kończy się egzaminem- pytania problemowe
zadawane przez koordynatora przedmiotu.
Na początku ćwiczeń prowadzący przeprowadza krótki
pisemny sprawdzian wiedzy.
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru obejmuje
pytania wymagające wiedzy, umiejętności określonych w
modułowych efektach kształcenia.
W trakcie ćwiczeń słuchacze analizują, interpretują i
rozwiązują kazusy na tle orzeczeń sądowych z zakresu prawa
pracy.
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy , C. H. Beck, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis , Warszawa
2010.
Kerplik J., Prawo w diagramach-Kodeks Pracy, BielskoBiała 2010.
Kosacka-Łędzewicz D. Olszewski B., Leksykon
Pracodawcy, Wrocław 2010.
Liszcz T., Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2010.
Mitrus,L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo
pracy, Zakamycze 2006.
Niedbała,Z.(red.), Prawo pracy, Warszawa 2009.
Skąpski,M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce
rynkowej, Zakamycze 2006.
Sobczyk,A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy,
Warszawa 2005.
Szewczyk,H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu,
Warszawa 2007.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Prawo rodzinne.
(course title)
PR
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
Rok II semestr I. Studia niestacjonarne. Specjalizacja:
Rok studiów,
polityka społeczno- gospodarcza.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład 10 godzin w semestrze - 5 spotkań dwugodzinnych.
(teaching methods) Analiza instytucji prawa rodzinnego na tle polskiego prawa
cywilnego, administracyjnego i karnego.
Konsultacje zarówno regularne, jak też organizowane w
indywidualnych przypadkach - zaliczenia nieobecności na
zajęciach.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Wanda Poniatowska-Grochalska, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien w miarę sprawnie posługiwać się
Wymagania
terminologią, z którą zapoznał się na zajęciach z Nauki o
wstępne
(prerequisites)
państwie i prawie, posiadać podstawową wiedzę
socjologiczną dotyczącą rodziny, powinien posiadać
podstawową wiedzę z perspektywy historycznej i
współczesnej roli człowieka w życiu społecznym oraz jego
interakcjach z otoczeniem społecznym.
II B 11.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
Kompetencje- w sensie indywidualnym- student jest
przygotowany do świadomego podjęcia obowiązków w roli
małżonka i rodzica.
Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach
publicznych zajmujących się problemami rodziny.
Umiejętności - posiada zdolność analizowania i wyjaśniania
mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych
strukturach społecznych, przede wszystkim w rodzinie; umie
interpretować poszczególne przepisy prawne w kontekście
polskiego prawa cywilnego., administracyjnego i karnego.
Rozumie konieczność nowelizowania podstawowej ustawy
na tle zmieniających się warunków społecznoekonomicznych państwa i harmonizowania jej z systemem
prawa międzynarodowego.
Zapoznanie studentów z instytucjami polskiego prawa
rodzinnego na tle prawa cywilnego.
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. Pojęcie rodziny i powiązań rodzinnych - ochrona
praw rodzinnych.
2. Zawarcie małżeństwa i skutki tego zdarzenia.
Ustanie małżeństwa
3. Małżeńskie ustroje majątkowe.
4. Macierzyństwo i ojcostwo. Przysposobienie.
5. Władza rodzicielska.
6. Obowiązek alimentacyjny.
7. Opieka i kuratela.
Wskazanie podstawowych zasad formułowania pism
procesowych. Wskazanie przepisów prawa
administracyjnego regulujących kwestie rodzinne oraz
przepisów prawa karnego dotyczących przestępstw
przeciwko rodzinie.
Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie oceny
aktywności za zajęciach oraz indywidualnej rozmowy sprawdzenia wiadomości - w wyznaczonym terminie w sesji
zaliczeniowej.
Literatura podstawowa:
1.Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z 25.02.1964 najnowsze wydanie.
Podręczniki (do wyboru):
1.Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, CH Beck
2011.
2.IgnatowiczJ.Nazar M., Prawo rodzinne, Lexis Nexis,
2010.
3.Goettel M., Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach.
Lexis Nexis 2010.
4.Jędrzejek G., Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w
w zarysie ,Walters Kluwer Polska, 2011.
5.Piasecki K., Prawo małżeńskie, Lexis Nexis, 2011.
6.Smyczyński T., Prawo rodzinne, CH Beck, 2011
Literatura dodatkowa:
1.Ciepła H. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism
procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Objaśnienia. Lexis Nexis, 2010.
2.Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe.
Lexis Nexis, 2010.
3.Kosek M. Stojanowska W., Nowelizacja prawa rodzinnego
na
podstawie ustaw z 6 listopada 2008 i 10 czerwca 2010.
Analiza. Wykładnia. Komentarz. Lexis Nexis 2011.
4.Zieliński A. Postępowanie odrębne w sprawach
małżeńskich.
CH Beck 2010
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Prawo własności intelektualnej – wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: wszystkie
semester/trimester) II rok
IV semestr
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 15 godz. wykładu
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. co drugi tydzień
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z odwołaniem do tekstów aktów prawnych
Konsultacje: 3 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa
Wymagania
(wiedzy o prawie)
wstępne
(prerequisites)
Uświadomienie doniosłości i obowiązku respektowania we
Cele przedmiotu
(wskazane jest
współczesnym świecie społecznych reguł chroniących
określenie celów
rezultaty twórczej pracy intelektualnej
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- zakres pojęcia „prawo własności intelektualnej”, źródła
Treści
prawa zewnętrznego i wewnętrznego;
merytoryczne
- przedmioty ochrony prawa wł. przemysłowej;
przedmiotu
(course contents)
- przedmiot i podmioty prawa autorskiego;
- prawa autorskie – osobiste, majątkowe; ich przenoszenie i
obrót; organizacje zbiorowego zarządzania prawami
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
autorskimi;
- licencje ustawowe w zakresie pr. autorskiego
- prawa pokrewne pr. autorskiemu
- odpowiedzialność prawna za naruszenie praw autorskich
- nieuczciwa konkurencja a zwł. nieuczciwa reklama.
Kolokwium zaliczeniowe pisemne – test pytań otwartych
Literatura podstawowa:
- akty prawne: Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych; Ustawa Prawo własności przemysłowej;
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- J. Sieńczyło-Chlabicz (red), Prawo własności
intelektualnej, Warszawa 2009
- M. Załucki (red), Prawo własności intelektualnej.
Repetytorium, Warszawa 2010
- R. Golat, Prawo autorskie. Pytania, kazusy, tablice,
Literatura zalecana:
- A. Szewc (red), Leksykon własności przemysłowej i
intelektualnej, Kraków 2003
- J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie autorskim.
Podstawowe zagadnienia, Kraków 2004
- P. Białecki, H. Tuchołka, Nieuczciwa lub zakazana
reklama, Warszawa 2002
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Problemy osób niepełnosprawnych i starych, ćwiczenia.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok III, semestr V, studia niestacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych,
analiza dokumentów strategicznych.
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Natalia Stępień, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie poziomu wiedzy na temat problemów osób
określenie celów
starszych i niepełnosprawnych;
jako
zdobycie wiedzy na temat procesu starzenia się i jego
efektów kształcenia
konsekwencji;
i
zdobycie wiedzy na temat zjawiska starości i sposobów
kompetencji)
definiowania tego problemu;
(objectives of the
zdobycie wiedzy na temat aktywności: edukacyjnej,
course, preferably
zawodowej, rodzinnej osób starszych;
expressed in terms
zdobycie wiedzy na temat problemu dyskryminacji osób
of
starszych;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat instrumentów polityki
and competences)
społecznej wobec osób starszych;
zdobycie wiedzy na temat zjawiska niepełnosprawności;
zdobycie wiedzy na temat aktywności: edukacyjnej,
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zawodowej, rodzinnej osób niepełnosprawnych;
zdobycie wiedzy na temat instrumentów polityki
społecznej wobec osób niepełnosprawnych;
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
prawnych;
nabycie umiejętności dokonywania analizy dokumentów
strategicznych z zakresu lokalnej i regionalnej polityki
społecznej.
Zakres tematyczny:
pojęcie starości, starzenia się; główne cechy starości;
dynamika zjawiska.
sytuacja edukacyjna, zawodowa, sytuacja rodzinna osób
starych;
postawy społeczne wobec starości; formy dyskryminacji;
zadania polityki społecznej wobec osób starszych;
definicja niepełnosprawności; przyczyny i skutki
niepełnosprawności; dynamika zjawiska.
sytuacja edukacyjna, zawodowa, rodzinna osób
niepełnosprawnych;
zadania
polityki
społecznej
wobec
osób
niepełnosprawnych.
Ocena pracy każdego studenta w ramach ćwiczeń na
podstawie jego umiejętności analizowania materiałów
ćwiczeniowych, wyciągania z nich wniosków oraz
formułowania własnych opinii.
Literatura:
1. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi
starszych, SGH, Warszawa 2002.
2. Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian,
Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003.
3. Polska starość, red. B. Synak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska 2003.
4. Kraus A.,Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń
społecznych, Impuls, Kraków 2005.
5. Poliwczak
I.,
Wyrównywanie
szans
osób
niepełnosprawnych
na
rynku
pracy,
KIG-R,
IPiSS,Warszawa 2007.
6. Pomyślne starzenie się, Red. Kowaleski J., Szukalski P.,
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008 (T.I-III).
7. Przeciw
wykluczeniu
społecznemu
osób
niepełnosprawnych.
Red.
L.
Frąckiewicz,
IPiSS,Warszawa 2008.
8. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Red. A.
Fabiś, WSZiM, Sosnowiec 2005,
9. Szatur - Jaworska B. Błędowski P. Dzięgielewska M.,
Podstawy
gerontologii
społecznej.
ASPRA-JR,
Warszawa 2006
10. W obliczu starości. Opis Projektu i dobrych praktyk,
Red. H.Misiewicz, D. Błasiak, S. Adamczyk, RPOS,
Katowice 2007.
11. W obliczu starości, Red. L. Frąckiewicz, RPOS,
Katowice 2007.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Programy i fundusze europejskie
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr III, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja
(teaching methods) moderowana,
prezentacja,
analiza
dokumentów
strategicznych, analiza aktów prawnych, analiza projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych, analiza oraz
przygotowanie projektu do wybranego Programu
Operacyjnego
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Ewelina Wiszczun, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
- zdobycie wiedzy na temat polityki spójności UE i jej
określenie celów
podstawowych zasad funkcjonowania w Polsce
jako
- zdobycie wiedzy na temat instrumentów finansowych
efektów kształcenia polityki spójności
i
- zdobycie wiedzy na temat dokumentów strategicznych w
kompetencji)
zakresie polityki spójności:
(objectives of the
NSRO, Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, w tym
course, preferably
Priorytetów, Działań i Poddziałań dla następujących
expressed in terms
programów: PO Kapitał ludzki, Regionalnego RPO
of
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PO Innowacyjna
learning outcomes
Gospodarka
and competences)
- analiza projektów modelowych w Unii Europejskiej
- zdobycie wiedzy na temat zarządzania i wdrażania
II B 12.
II B 13.
II B 14.
polityki spójności w Polsce
- zdobycie wiedzy na temat zasad
dotyczących
przygotowania projektów unijnych
- zdobycie wiedzy na temat zasad dotyczących zarządzania
projektem
- zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych przygotowanie projektu do wybranego PO
Zakres tematyczny przedmiotu:
Treści
1. Polityka spójności UE i jej podstawowe zasady
merytoryczne
funkcjonowania w Polsce
przedmiotu
(course contents)
2. Instrumenty polityki spójności
3. Podstawy prawne polityki spójności- Rozporządzenia
UE dotyczące funduszy strukturalnych
4. Strategiczne dokumenty programujące politykę
spójności w Polsce w latach 2007-2013
Omówienie NSRO
5. Analiza PO na lata 2007-2013, w tym Priorytetów,
Działań i Poddziałań dla następujących programów:
PO Kapitał ludzki, RPO Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, Innowacyjna Gospodarka
6. Przykłady projektów modelowych w Polsce i Unii
Europejskiej
7. Charakterystyka interwencji w wymiarze
regionalnym : PO Kapitał Ludzki 2007-2013, RPO
Województwa Śląskiego 2007-2013
8. Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce
w zakresie zarządzania i wdrażania
9. Zasady dotyczące przygotowania projektów
unijnych
10. Zasady dotyczące zarządzania projektami unijnymi
11. Przygotowanie wniosku (fiszki projektowej) do
wybranego programu operacyjnego
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
Metody oceny
(assessment
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
methods)
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, przygotowany
projekt do wybranego programu operacyjnego
Literatura:
Spis zalecanych
K. Głąbicka, M.Grewiński, Polityka spójności społecznolektur
(recommended
gospodarczej UE,, Wyd. ELIPSA,Warszawa 2005
reading)
T.G Grosse, Polska wobec nowej polityki spójności UE, ISP,
Warszawa 2004
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii
Europejskiej 2007-2013, Wyd. UJ, Kraków 2008r.
„ProE. Wisz E. Wiszczun, Elementy systemu monitoringu funduszy
przedakcesyjnych w Polsce oraz jego różnice w stosunku do
systemu monitoringu funduszy strukturalnych,;(w)„Unia
Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie” pod
red. M.W. Wanatowicz, WSBiF w Bielsku-Białej 2004
E. Wiszczun, Przesłanki realizacji polityki spójności w
Polsce w latach 2007- 2013,; (w)„Unia Europejska i Polska
wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku”
pod red. M. Stolarczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2006
E. Wiszczun, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument
realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce, (w:)
Polska Polityka Społeczna wobec wyzwań spójności
społeczno-ekonomicznej UE pod red. K. Głąbickiej Wyd.
Politechnika Radomska, Radom 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Programy i fundusze europejskie
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok III, semestr IV, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja
(teaching methods) moderowana,
prezentacja,
analiza
dokumentów
strategicznych, analiza aktów prawnych, analiza projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych, analiza oraz
przygotowanie
projektu
do wybranego
programu
operacyjnego
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 4 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Ewelina Wiszczun, dr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
- zdobycie wiedzy na temat polityki spójności UE i jej
określenie celów
podstawowe zasady funkcjonowania w Polsce
jako
- zdobycie wiedzy na temat instrumentów polityki spójności
efektów kształcenia - zdobycie wiedzy na temat dokumentów strategicznych i
i
prawnych w zakresie polityki spójności: Rozporządzenia
kompetencji)
UE dotyczące funduszy strukturalnych, NSRO, programów
(objectives of the
operacyjnych na lata 2007-2013, w tym Priorytetów i
course, preferably
Działań i Poddziałań dla następujących programów: PO
expressed in terms
Kapitał ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego
of
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PO Innowacyjna
learning outcomes
Gospodarka.
and competences)
- analiza projektów modelowych w Unii Europejskiej
- zdobycie wiedzy na temat roli i zadań instytucji polityki
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
spójności w Polsce
- zdobycie wiedzy na temat zasad dotyczących zarządzania i
wdrażania projektów unijnych
- zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących
przygotowania projektu (fiszki projektowej) do wybranego
programu operacyjnego
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Polityka spójności UE i jej podstawowe zasady
funkcjonowania w Polsce
2. Instrumenty polityki spójności
3. Podstawy prawne polityki spójności – Rozporządzenia
UE dotyczące funduszy strukturalnych
4. Strategiczne dokumenty programujące politykę
spójności w Polsce w latach 2007-2013
NSRO,Przedstawienie układu programów operacyjnych
na lata 2007-2013, w tym Priorytetów i Działań dla
następujących programów: PO Kapitał ludzki,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, PO Innowacyjna
Gospodarka
5. Charakterystyka interwencji w wymiarze regionalnym :
PO Kapitał Ludzki 2007-2013, RPO Województwa
Śląskiego 2007-2013
6. Przykłady projektów modelowych w Polsce i Unii
Europejskiej
7. Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce
8. Charakterystyka projektodawców projektów unijnych
9. Zasady dotyczące przygotowania projektów unijnych
10. Zasady dotyczące zarządzania projektami unijnymi
11. Przygotowanie wniosku (fiszki projektowej) do
wybranego programu operacyjnego
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, przygotowany
projekt do wybranego programu operacyjnego
Literatura:
Spis zalecanych
K. Głąbicka, M.Grewiński, Polityka spójności społecznolektur
(recommended
gospodarczej UE, Wyd. ELIPSA,Warszawa 2005
reading)
T.G Grosse ,Polska wobec nowej polityki spójności UE, ISP,
Warszawa 2004
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak ,Fundusze Unii
Europejskiej 2007-2013, Wyd. UJ, Kraków 2008r.
„ProE. WiszE. Wiszczun, Elementy systemu monitoringu funduszy
przedakcesyjnych w Polsce oraz jego różnice w stosunku do
systemu monitoringu funduszy strukturalnych; (w)„Unia
Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie” pod
red. M.W. Wanatowicz, WSBiF w Bielsku-Białej 2004
E. Wiszczun ,Przesłanki realizacji polityki spójności w
Polsce w latach 2007- 2013; (w)„Unia Europejska i Polska
wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku”
pod red. M. Stolarczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2006
E. Wiszczun
,Europejski Fundusz Społeczny jako
instrument realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w
Polsce (w:)Polska Polityka Społeczna wobec wyzwań
spójności społeczno-ekonomicznej UE pod red. K.
Głąbickiej Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Psychologia polityki - wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
I rok, II semestr, II poziom (magisterskie uzupełniające)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metoda podająca
(teaching methods)
Praca własna studenta obejmuje studiowanie literatury
przedmiotu oraz przygotowanie pracy pisemnej na wybrany
z przedstawionych przez prowadzącego tematów
podejmujących zagadnienie problemowe.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Agnieszka Turska-Kawa
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe informacje z zakresu nauki o polityce i
Wymagania
psychologii społecznej, uzyskane poprzez zaliczenie z tych
wstępne
(prerequisites)
przedmiotów.
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom
Cele przedmiotu
(wskazane jest
usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii polityki z
określenie celów
podkreśleniem głównych tendencji rozwoju dyscypliny w
jako
świecie, zaznajomienie studentów ze statusem psychologii
efektów kształcenia polityki jako sfery rzeczywistości społecznej oraz jako
i
dyscypliny naukowej, zaznajomienie studentów z głównymi
kompetencji)
teoriami współczesnymi, dotyczącymi w swym przedmiocie
(objectives of the
polityki i psychologii, nauczenie studentów korzystania z
course, preferably
różnorodnych opracowań z zakresu psychologii polityki.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Aktywność i bierność polityczna. Psychologia
Treści
zachowań elektoratu.
merytoryczne
2. Metody i techniki stosowane w psychologii
przedmiotu
(course contents)
politycznej
3. Emocje w polityce, psychologia emocji
4. Demokracja
Ocena przygotowanej przez studentów pracy pisemnej na
Metody oceny
(assessment
wybrany z przedstawionych przez prowadzącego tematów
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
podejmujących zagadnienie problemowe.
Aktywność na zajęciach.
Kolokwium obejmujące zagadnienia zarówno wykładów, jak
i ćwiczeń z przedmiotu.
Jakubowska U., Ekstremizm polityczny. Studium
psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005 (fragmenty)
Bronowicka A. (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w
Polsce w świetle wyborów 2005, Opole 2006.
Pilch I., Osobowość „idealnego” prezydenta oraz profile
osobowościowe
kandydatów
w
wyborach
prezydenckich 2010 w ocenie wyborców, [w:] J.
Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w
Polsce 2010, Wydawnictwo REMAR, Katowice
2011.
Preferencje polityczne 2009. Postawy. Identyfikacje.
UNIKAT 2, Wydawca: Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.Zachowania
(współautorstwo: W. Wojtasik) (fragment)
Reykowski J., Poziom politycznego myślenia a
rozwiązywanie społecznych zadań koordynacyjnych,
„Czasopismo psychologiczne”, 1996, tom 2, nr 1.
Reykowski J., Psychologiczne antynomie demokracji,
„Kolokwia psychologiczne” 1993, tom 2.
Sears D. O., Buddy L., Jervis R. (red.), Psychologia
polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Skarżyńska K., U. Jakubowska, J. Wasilewski, (Red.)
Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody
rozwiązywania, Wydawnictwo Academika, 2007.
Sutter P. de., Szaleńcy u władzy, Wydawnictwo Dialog,
Warszawa 2007, rozdział IV.
Turska-Kawa A., Dyspozycyjny lęk jako zmienna
różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. [w:] A.
Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.),
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w
Polsce i Europie. Toruń 2010: Wydawnictwo
TNOiK.
Turska-Kawa A., Profile psychologiczne kandydatów na
prezydenta RP, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.),
Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Wydawnictwo
REMAR, Katowice 2011.
Turska-Kawa A., Psychologiczne portrety elektoratów w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
[w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do
Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku,
Wydawnictwo REMAR 2010.
Turska-Kawa A., Psychologiczne uwarunkowania zachowań
wyborczych, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik
(red.), Preferencje polityczne 2009. Postawy.
Identyfikacje. Zachowania, UNIKAT 2, Wydawca:
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Turska-Kawa A., Społeczna recepcja partycypacyjnej
płaszczyzny demokracji w świetle koncepcji kontraktu
psychologicznego, „Rocznik nauk politycznych”
2010, nr 1(13).
Zimbardo P., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, (fragmenty).
Zimbardo P., Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej.
Zrozumieć dlaczego dobrzy ludzie stają się
przestępcami, [w:] G. Miller, Dobro i zło z
perspektywy psychologii społecznej, Wydawnictwo
WAM.
Dalton R. J., Klingemann H-D; R Markowski (przekład
polski), Zachowania polityczne, tom 1 i 2,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Psychologia polityki - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
I rok, II semestr, II poziom (magisterskie uzupełniające)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego
- analizowanie, interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk i
procesów politycznych z wykorzystaniem przedmiotowej
wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii
- warsztat metodologiczny (analiza rezultatów
przeprowadzonego badania w odwołaniu do wiedzy
teoretycznej określonej w modułowych efektach kształcenia)
Praca własna studenta obejmuje:
-Studiowanie literatury przedmiotu
-Przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego oraz
dyskusji prowadzonych podczas zajęć
-Samodzielne przeprowadzenie badania z wykorzystaniem
konkretnej metody stosowanej w psychologii polityki
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Agnieszka Turska-Kawa
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe informacje z zakresu nauki o polityce i
Wymagania
psychologii społecznej, uzyskane poprzez zaliczenie z tych
wstępne
(prerequisites)
przedmiotów.
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom
Cele przedmiotu
(wskazane jest
usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii polityki z
określenie celów
podkreśleniem głównych tendencji rozwoju dyscypliny w
jako
świecie, zaznajomienie studentów ze statusem psychologii
efektów kształcenia polityki jako sfery rzeczywistości społecznej oraz jako
i
dyscypliny naukowej, zaznajomienie studentów z głównymi
kompetencji)
teoriami współczesnymi, dotyczącymi w swym przedmiocie
(objectives of the
polityki i psychologii, nauczenie studentów korzystania z
course, preferably
różnorodnych opracowań z zakresu psychologii polityki.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
1. Aktywność i bierność polityczna. Psychologia
zachowań elektoratu.
2. Metody i techniki stosowane w psychologii
politycznej
3. Przywództwo polityczne
4. Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje
5. Ekstremizm polityczny
6. Profile psychologiczne przywódców politycznych.
7. Emocje w polityce, psychologia emocji
8. Psychologia zła
9. Demokracja
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru obejmuje pytania wymagające wiedzy i umiejętności
określonych w modułowych efektach kształcenia.
Warsztat metodologiczny - Przeprowadzenie własnych badań
z wykorzystaniem konkretnych metod stosowanych w
psychologii polityki oraz interpretacja ich wyników w
odniesieniu do zdobytej wiedzy.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Dyskusje moderowane przez prowadzącego - W trakcie
dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę,
której dotyczy efekt kształcenia. W trakcie dyskusji i
ćwiczeń słuchacze wykorzystują zdobytą wiedzę
psychologiczną do analizy, interpretowania i wyjaśniania
zjawisk i procesów politycznych. Praca odbywa się
samodzielnie bądź w grupach.
Dalton R. J., Klingemannm H.-D. (red.), Zachowania
polityczne, tomy 1,2 , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
Jakubowska
U.,
Ekstremizm
polityczny.
Studium
psychologiczne,
Gdańskie
Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005 (fragmenty)
Bronowicka A. (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w
Polsce w świetle wyborów 2005, Opole 2006.
Pilch I., Osobowość „idealnego” prezydenta oraz profile
osobowościowe
kandydatów
w
wyborach
prezydenckich 2010 w ocenie wyborców, [w:] J.
Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w
Polsce 2010, Wydawnictwo REMAR, Katowice
2011.
Preferencje polityczne 2009. Postawy. Identyfikacje.
UNIKAT 2, Wydawca: Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.Zachowania
(współautorstwo: W. Wojtasik) (fragment)
Reykowski J., Poziom politycznego myślenia a
rozwiązywanie społecznych zadań koordynacyjnych,
„Czasopismo psychologiczne”, 1996, tom 2, nr 1.
Reykowski J., Psychologiczne antynomie demokracji,
„Kolokwia psychologiczne” 1993, tom 2.
Sears D. O., Buddy L., Jervis R. (red.), Psychologia
polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Skarżyńska K., U. Jakubowska, J. Wasilewski, (Red.)
Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody
rozwiązywania, Wydawnictwo Academika, 2007.
Sutter P. de., Szaleńcy u władzy, Wydawnictwo Dialog,
Warszawa 2007, rozdział IV.
Turska-Kawa A., Dyspozycyjny lęk jako zmienna
różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. [w:] A.
Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.),
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w
Polsce i Europie. Toruń 2010: Wydawnictwo
TNOiK.
Turska-Kawa A., Profile psychologiczne kandydatów na
prezydenta RP, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.),
Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Wydawnictwo
REMAR, Katowice 2011.
Turska-Kawa A., Psychologiczne portrety elektoratów w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
[w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do
Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku,
Wydawnictwo REMAR 2010.
Turska-Kawa A., Psychologiczne uwarunkowania zachowań
wyborczych, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik
(red.), Preferencje polityczne 2009. Postawy.
Identyfikacje. Zachowania, UNIKAT 2, Wydawca:
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Turska-Kawa A., Społeczna recepcja partycypacyjnej
płaszczyzny demokracji w świetle koncepcji kontraktu
psychologicznego, „Rocznik nauk politycznych”
2010, nr 1(13).
Zimbardo P., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, (fragmenty).
Zimbardo P., Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej.
Zrozumieć dlaczego dobrzy ludzie stają się
przestępcami, [w:] G. Miller, Dobro i zło z
perspektywy psychologii społecznej, Wydawnictwo
WAM.
Dalton R. J., Klingemann H-D; R Markowski (przekład
polski), Zachowania polityczne, tom 1 i 2,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Regionalizm europejski i współpraca transgraniczna (course title)
wykład
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy,
(level of course)
II Muz (E), sem III, studia niestacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykłady 30 h, konsultacje regularne: czwartek: 15.00 –
(teaching methods) 16.30 WNS pok. 205
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Dr Katarzyna Forst
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Integracja europejska, System polityczny RP, Samorząd i
Wymagania
wspólnoty lokalne
wstępne
(prerequisites)
Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
podstawowymi kategoriami opisującymi regionalizm i
określenie celów
współpracę transgraniczną w Europie. Wskazanie związku
jako
pomiędzy regionalizmem a integracją europejską i zwrócenie
efektów kształcenia uwagi na fakt, iż pogłębianie Unii Europejskiej nie może
i
nastąpić bez udziału szczebla regionalnego.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
1. Historia i rodzaje regionalizmu w Europie
merytoryczne
2. Zróżnicowanie pojęć region i regionalizm
przedmiotu
(course contents)
3. Pojęcie granicy państwowej w ujęciu historycznym
4. Współpraca transgraniczna w Europie
- zasady współpracy
- etapy współpracy
- funkcje współpracy
- czynniki sprzyjające współpracy
- czynniki utrudniające współpracę
- narzędzia finansowe spierające współpracę
transgraniczną w Europie
5. Podstawy prawne i organizacyjne współpracy
transgranicznej w Europie
6. Charakterystyka europejskich obszarów transgranicznych
ze szczególnym uwzględnieniem: EUREGIO, Region
SAAR-LOR-LUX, Euroregion Basiliensis
7. Pojęcie polityki regionalnej Unii Europejskiej
8. Zasady polityki regionalnej UE
- zasady generalne
- zasady organizacji polityki regionalnej
- zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego
- zasady oceny realizacji programów
9. Organy przedstawicielskie regionów w Europie
10. Polityka regionalna i rozwój regionalny w Polsce.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
egzamin ustny po realizacji programu nauczania z zakresu
przedmiotu. Termin I: 24.01.2012r. godz. 13.00, II
07.02.2012r. godz. 12.00
R.Radek: Znaczenie współpracy transgranicznej w
rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych
polskiego pogranicza, Katowice, 2011r.
Ładysz J.: Polityka strukturalna Polski i Unii
Europejskiej, Warszawa 2008r.
Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji
europejskiej. Kraków 2007r.
E.Halizak, R.Kuźniar, (red.) Stosunki międzynarodowe
- geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006r.
Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy
wykluczenie? Red. G.Gorzelak, K.Krok. Warszawa
2006r.
Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań
regionalnych, etnicznych i lokalnych,
red.M.Malikowski, D.Wojakowski, wyd. Nomos,
Kraków 2005r.
Unia Europejska leksykon integracji, red. W.Bokajła,
K.Dziubka, Wrocław 2004r.
Pietrzyk I..: Polityka regionalna Unii Europejskiej i
regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2003r.
Malarski S.: Regiony i euroregiony. Zagadnienia
organizacyjne, prawne, administracyjne. Opole 2003r.
Greta M.: Euroregiony a integracja europejska. Wnioski
dla Polski. Łódź 2003r.
Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony.
Red.J.Runge. Katowice 2003r.
Wielki Region Saar-Lor-Lux przykład współpracy
transgranicznej, P.Dobrowolski, M.Łata, Wrocław
2001r.
Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej
Polski, wybór dokumentów, A.PrzyborowskaKlimczak, W.Szczepan Staszewski, St.Wrzosek,
Białystok 2000r.
Euroregiony mosty do Europy bez granic, red.
W.Malendowski, M.Szczepaniak , Warszawa 2000r.
Panorama
euroregionów,
opr.
Z.Panasiewicz, Jelenia Góra 1997r.
T.Borys,
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Regionalizm europejski i współpraca transgraniczna.(course title)
ćwiczenia
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy,
(level of course)
II Muz (E), III semestr – studia niestacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia 15h, Konsultacje regularne: czwartek: 15.00 –
(teaching methods) 16.30 WNS pok.205
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Dr Katarzyna Forst
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Integracja europejska, System polityczny RP, Samorząd i
Wymagania
wspólnoty lokalne
wstępne
(prerequisites)
Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z
Cele przedmiotu
(wskazane jest
podstawowymi kategoriami opisującymi regionalizm i
określenie celów
współpracę transgraniczną w Europie. Wskazanie związku
jako
pomiędzy regionalizmem a integracją europejską i zwrócenie
efektów kształcenia uwagi na fakt, iż pogłębianie Unii Europejskiej nie może
i
nastąpić bez udziału szczebla regionalnego. W ramach
kompetencji)
ćwiczeń studenci zdobywają materiały źródłowe z
(objectives of the
konkretnych euroregionów funkcjonujących na pograniczu
course, preferably
Polski, które są analizowane pod kątem tematyki danych
expressed in terms
zajęć. Są to praktyczne zajęcia umożliwiające przyjrzenie się
of
rzeczywistemu funkcjonowaniu struktur euroregionalnych.
learning outcomes
and competences)
Treści
1.Podstawy prawne umożliwiające funkcjonowanie
merytoryczne
euroregionów w Polsce
przedmiotu
2. Zasady funkcjonowania i finansowania euroregionów
(course contents)
3. Euroregiony na polskich granicach – aktualny stan,
modele.
-Euroregion Nysa
- Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
- Euroregion Pro Europa Viadrina
- Euroregion Pomerania
- Euroregion Karpaty
- Euroregion Tatry
- Euroregion Śląsk Cieszyński
- Euroregion Glacensis
- Euroregion Pradziad
- Euroregion Silesia
- Euroregion Beskidy
- Euroregion Bug
- Euroregion Niemen
- Euroregion Puszcza Białowieska
- Euroregion Bałtyk
- Euroregion Łyna-Ława
4. Władze euroregionów, ich zadania i kompetencje
5. Efekty współpracy w poszczególnych euroregionach
– sprawozdania z działalności.
6. Euroregiony w Polsce a integracja europejska
7. Funkcjonowanie i znaczenie euroregionów po
przystąpieniu Polski do UE
8. Korzyści dla polskich gmin z przynależności do
euroregionów .
9. Inne formy i płaszczyzny współpracy transgranicznej
w Europie (m.in. miasta bliźniacze, partnerskie)
10 Współpraca transgraniczna Województwa Śląskiego
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie na ocenę. Złożenie pracy pisemnej z zakresu
konkretnego euroregionu wybranego do analizy przez
studenta. Praca ma wskazać umiejętność wyboru i
interpretacji materiałów źródłowych, a także umiejętność
wysnucia wniosków końcowych i wskazanie perspektywy
funkcjonowania struktury euroregionalnej w Polsce.
Euroregion Pro Europa Viadrina 15 lat współpracy na
pograniczu polsko-niemieckim. Red. K.Skrzydłak,
Gorzów Wlkp. 2009r.
K.Jóskowiak: Samorząd terytorialny w procesie
integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski
na przyszłość. Katowice 2008r.
Ciok S.: Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy
współpracy transgranicznej. Wrocław 2004r.
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna
województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego
województwa katowickiego), red. P.Dobrowolski,
Katowice 2004r.
Malarski S.: Regiony i euroregiony. Zagadnienia
organizacyjne, prawne, administracyjne. Opole 2003r.
Kulesza E.: Współpraca transgraniczna jako czynnik
rozwoju lokalnego na przykładzie gmin polskiego
pogranicza z Rosją. Toruń 2003r.
Greta M.: Euroregiony a integracja europejska. Wnioski
dla Polski. Łódź 2003r.
Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony.
Red.J.Runge. Katowice 2003r.
Euroregiony wschodniego pogranicza – założenia i
osiągnięcia. Red. A.Stasiak. Białystok 2002r.
Dobrowolski P.: Euroregiony na granicy polskoniemieckiej i ich znaczenie w procesach integracyjnych.
W: Proces integracji Polski z Unią Europejską
(Materiały z konferencji naukowej. Wisła, 2527.08.2000 r., red. P.Dobrowolski, M.Stolarczyk, O.
Szura. Katowice 2001r.
Dobrowolski P.: Euroregiony na pograniczu z
Niemcami i ich znaczenie w procesie zmian społecznopolitycznych na tym obszarze. W: Społeczno-polityczne
aspekty transformacji ustrojowej. Red. P.Dobrowolski,
J.Liszka, J.Sztumski. Ustroń 2001r.
Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej
Polski, wybór dokumentów, A.PrzyborowskaKlimczak, W.Szczepan Staszewski, St.Wrzosek,
Białystok 2000r.
Euroregiony mosty do Europy bez granic, red.
W.Malendowski, M.Szczepaniak , Warszawa 2000r.
Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa.
Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, red. D.Bingen,
K.Malinowski, Poznań 2000r.
Strategia rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2015, Katowice 2000r.
Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski,
Warszawa-Wrocław 1999r.
Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, red.
Z.Kurcz, Wrocław 1999r.
Euroregiony pierwszy krok do integracji europejskiej,
W.Malendowski, M.Ratajczak, Wrocław 1998r.
Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (19911997), Cz.Osękowski, H.Szczegóła,
Zielona Góra 1998r.
Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach
dziewięćdziesiątych, Wrocław 1998r.
Panorama euroregionów, opr. T.Borys, Z.Panasiewicz,
Jelenia Góra 1997r.
Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór
ekspertyz, red. W.Toczyski, W.Sartorius, J.Zaucha,
Warszawa 1997r.
Współpraca transgraniczna w Polsce – efekty i
możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, opr. T.Borys,
Z.Panasiewicz, Jelenia Góra 1996r.
Strony internetowe poszczególnych euroregionów
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Regionalne i lokalne systemy partyjne - wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr IV
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. wykładów
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
wykład
prezentacje multimedialne
elementy samokształcenia
elementy aktywizujące
Zajęcia mają charakter wykładu z elementami dyskusji oraz
pracy własnej studentów w oparciu o lekturę tekstów
źródłowych, poruszających problematykę partii politycznych
i systemów partyjnych. Uzupełnieniem tekstów źródłowych
są treści podręcznikowe oraz prezentacje multimedialne
związane z omawianymi zagadnieniami.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Waldemar Wojtasik
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza o partiach i systemach partyjnych.
Wymagania
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemów
wstępne
(prerequisites)
politycznych. Podstawowe umiejętności definiowania i
stosowania w analizie politologicznej pojęć związanych ze
sferą polityki.
Cele przedmiotu
Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania
(wskazane jest
oraz problematyki teorii partii politycznych i systemów
określenie celów
partyjnych.
jako
Funkcjonalne powiązanie systemów partyjnych na
efektów kształcenia poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym
i
Zrozumienie relacji pomiędzy partiami politycznymi
kompetencji)
w zakresie wzorców rywalizacji politycznej, na poziomie
II B 12.
II B 13.
II B 14.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
regionalnym i lokalnym.
Poznanie specyfiki regionalnych i lokalnych partii
politycznych
System partyjny a system polityczny.
Regionalne i lokalne systemy partyjne a struktura
administracyjna i decentralizacja.
Modele systemów partyjnych w państwach
demokratycznych.
Dynamika systemów partyjnych.
Specyfika regionalnych i lokalnych systemów
partyjnych
Zamrożenie i odmrożenie systemów partyjnych.
Podziały socjopolityczne i ich rola w kształtowaniu
systemów partyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym
Lewica i prawica na poziomie regionalnym.
Polaryzacja polityczna i jej dynamika w systemach
partyjnych.
Ewolucja ustrojowej roli partii politycznych.
Modele partii politycznych i ich specyfika na
poziomie regionalnym i lokalnym.
Procesy instytucjonalizacji partii politycznych.
Funkcje regionalnych i lokalnych partii politycznych.
Regionalne i lokalne modele koalicji gabinetowych.
Zarządzanie strategiczne partią polityczną.
Partie polityczne a regionalne i lokalne otoczenie
społeczne.
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
Pozytywnie zdany egzamin po uprzednim uzyskaniu
zaliczenia z ćwiczeń
Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III RP, Wrocław
2002.
Antoszewski A., Partie polityczne Europy Środkowej i
Wschodniej, Poznań-Wrocław 2005.
Antoszewski A (i. in.), Partie i systemy partyjne Europy
Środkowej, Wrocław 2003
Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii
Europejskiej na początku XXI w., Toruń 2008.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001,
Kraków 2002.
Grabowska B., Podział postkomunistyczny. Społeczne
podstawy polityki w Polsce, Warszawa 2004
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji,
Warszawa 2002.
M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Wybory samorządowe
2010, Katowice 2011.
K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Polskie partie i ugrupowania
parlamentarne, Toruń 2004.
K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Partie i system partyjny RP. Stan
i perspektywy, Toruń 2007.
Markowski R., System partyjny i zachowania wyborcze.
Dekada polskich doświadczeń, Warszawa 2003
Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny,
Warszawa 2006.
Myślik-Sobolewska K., Partie i systemy partyjne na świecie,
Warszawa 2005
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze
społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszwa 1997.
Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy
partyjne, Lublin 2002
Wiatr J.J. i in., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa
2003.
Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty społecznoekonomiczne.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Reklama
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
I
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
R.I, sem. 2 lic.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
punkty ETCS 2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania konwersatorium
(teaching methods)
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr hab. prof.U.Sl. Marek Jachimowski
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy wiedzy z zakresu teorii komunikacj,
Wymagania
komunikowania perswazyjnego, systemu medialnego.
wstępne
(prerequisites)
1. Zrozumienie roli reklamy w społeczeństwie
Cele przedmiotu
(wskazane jest
2. Opanowanie wiedzy pozwalającej określić istotę i
określenie celów
funkcje reklamy w komunikowaniu perswazyjnym
jako
3. Opanować umiejętność wykorzystania mediów
efektów kształcenia
masowych jako środków reklamy i kryteria ich
i
doboru ,
kompetencji)
4. Umiejętność opracowania planu mediów
(objectives of the
5. Poznanie zasad doboru mediów
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Rola reklamy w społeczeństwie
Treści
- Rodzaje reklamy
merytoryczne
- Społeczno – prawne aspekty reklamy
przedmiotu
(course contents)
- Organizacje i instytucje reklamy
- Reklama a marketing mix
- Postępowanie konsumentów i segmentacja rynku
- Reklama prasowa
- Reklam radiowa
- Reklama telewizyjna
- Reklama zewnętrzna
i
-
Reklama w Internecie
Inne formy reklamy
Komunikacja marketingowa
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z sprawdzianów; obecność na
zajęciach, praca semestralna (dopuszczalne są 2
nieobecności studenta( studnia dzienne) i 1
nieobecność (studnia niestacjonarne) ),
aktywne uczestnictwo w zajęciach- w tym
przygotowanie prezentacji w grupach studyjnych
kształtujących kreratywnośc studenta i jego
umiejętności operowania wiedzą . .
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. . Marian Golka Świat reklamy. ARTIA 1994
2. 2. Philip Kotler, Marketing, Warszawa 1994
3. 3. Dell Dennison i Linda Tobey, Podręcznik reklamy,
Lublin 1994
4. 4. Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1995
5. 5. Theresa M. Rosania, Advertising, Warszawa 1996
6. 6. Joanna Łodziana – Grabowska, Efektywność
Reklamy, Warszawa 1996
7. 7 Robert Skubisz, Prawo reklamy, Lublin 1997
8. 8. Dariusz Doliński, Psychologia Reklamy, Warszawa
1998
9. 9. Wojciech Budzyński, Reklama, Warszawa 1999
10. 10. Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż
11. 11. Andrzej Pitrus, Znaki na sprzedaż, Kraków 2000
12. 12. J. Thomas Russel, W.Ronald Lane, Reklama
według Ottona Kleppnera. FELBERG 2000
13. 13. Robert Nowacki, Reklama .Warszawa 2005
14. 14. Grzegorczyk Adam. Reklama .Warszawa 2010
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody nauczania
Ruchy społeczne
Wykład
obowiązkowy
podstawowy
I rok MUZ, semestr I
Analiza przyczyn historycznych, ekonomicznych, politycznych i
kulturowych powstawania, rozwoju, zaniku ruchów społecznych oraz ich
charakterystyka. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze 3 godz.
miesięcznie (łącznie 15 godzin).
Język wykładowy polski
Imię i nazwisko
Dr Szymon Hrebenda
prowadzącego
Wymagania
Student winien posiadać wiedzę z zakresu historii myśli społecznowstępne
politycznej i podstaw socjologii na poziomie absolwenta I stopnia studiów
z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi
problemami związanymi z ruchami społeczno – politycznymi, takimi jak:
definicja ruchu społecznego; typologia, historia powstania czy wreszcie
główne idee przyświecające ruchom społecznym. Istotne jest również
uświadomienie jak istotną rolę pełnią one w procesie kształtowania
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno pełniąc rolę grupy nacisku jak i
forum, na którym realizowane są cele edukacyjne. Zwłaszcza
współcześnie, przy dominującym przeświadczeniu o niewydolności
„państwa” w wielu dziedzinach życia, ruchy społeczne wywodzące się z
sektora non-profit stają się podstawową formą organizowania aktywności
społecznej. Efektem kształcenia ma się stać zatem zdolność do
samodzielnej i pogłębionej analizy mechanizmów oraz różnych aspektów
ruchów społecznych; uczestniczenia w ruchach społecznych; działalności
eksperckiej.
Treści
1. Teoria ruchów społecznych
merytoryczne
2. Stare ruchy społeczne przełomu XIX i XX wieku
przedmiotu
3. Ruchy kontestacyjne lat 60-tych i 80-tych
4. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne
5. Nowe ruchy religijne
6. Ruchy emancypacyjne
Metody oceny
?
Spis zalecanych
1. H. Olszewski, Idee i ruchy społeczne XX wieku, Poznań 2001.
lektur
2. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą. Poznań: Zysk i S-ka. 2001.
3. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2005.
4. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin i P.
Pettit, Warszawa 1998.
5. Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka i W. Kozub –
Ciembroniewicz, Kraków 2000.
6. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa
1984.
7. Donatello Della Porta, Mario Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie,
Kraków 2009.
8. G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych
społeczeństw, WSiP 1993.
9, T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.
10. Wolność, równość, odmienność - Nowe ruchy społeczne w Polsce
początku XXI wieku, red. Ireneusz Krzemiński, Wydawnictwa
akademickie i profesjonalne 2006.
11. Internet i prasa.
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Ruchy społeczne
ćwiczenia
obowiązkowy
podstawowy
I rok MUS, semestr I
Analiza przyczyn historycznych, ekonomicznych, politycznych i
kulturowych powstawania, rozwoju, zaniku ruchów społecznych oraz ich
charakterystyka. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze 2 godz.
tygodniowo (łącznie 30 godzin).
polski
Dr Elżbieta Pioskowik, dr Szymon Hrebenda, mgr Agnieszka Turoń
Student winien posiadać wiedzę z zakresu historii myśli społecznopolitycznej i podstaw socjologii na poziomie absolwenta I stopnia studiów
z zakresu politologii.
Cele przedmiotu Student winien opanować wiedzę na temat na temat genezy powstawania
ruchów społecznych, ich dynamiki, roli w życiu społeczeństwa i państwa
w perspektywie historycznej i współcześnie; powinien rozumieć dlaczego
nawet w demokratycznych państwach pewne grupy społeczne czują się
sekowane.
Punktem wyjścia jest teoria ruchów społecznych (definicje, typologia). W
Treści
następnym etapie omawiana jest geneza, rozwój i cele tzw. starych
merytoryczne
ruchów społecznych, które zrodziły się w XIX wieku na gruncie
przedmiotu
podziałów klasowych bądź narodowych (w ramach ćwiczeń analizowana
jest w tym kontekście historia ruchu nacjonalistycznego, ludowego i
robotniczego – od powstania do współczesności, przede wszystkim w
wymiarze polskim, ale w odniesieniu do analogicznych ruchów w
Europie). W drugim etapie zajęć przedmiotem analizy są tzw. nowe
ruchy społeczne, które powstały na fali kontestacji lat 60. (jakkolwiek
niektóre z nich – np. feminizm korzenie mają znacznie starsze). Owe
„nowe ruchy” obejmują m.in. ekologizm, feminizm, pacyfizm, ruch
mniejszości seksualnych, ruch alterglobalistów itd., które pojawiły się w
Polsce z opóźnieniem, ale istnieją i wywierają wpływ na sytuację
wewnętrzną naszego kraju.
Aktywność na zajęciach, wskazująca na znajomość omawianej
Metody oceny
problematyki (zwłaszcza cenione są, wobec braku zwartych opracowań,
wystąpienia indywidualne w formie krótkich referatów, dotyczących
znaczących postaci danego ruchu lub charakterystyki danego ruchu
społecznego w ogóle.
Dopuszczalna jedna absencja.
Spis zalecanych 1/ Janicki J., Lewacy, Warszawa 1981.
2/ Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.
lektur
3/ Kozłowski C.. Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948
roku, Wwa 1980.
4/ Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu
ludowego, Wwa 1982.
5/ Pietrzak E., Wolność, równość i siostrzeństwo, Łódź 2008.
6/ Porta della D., Diani M., Ruchy społeczne. Kraków 2009.
7/ Sommer J,. Społeczne ruchy alternatywne, Wrocław 1992.
8/ Sztompka P., Ruchy społeczno-strukturalne w procesie stawania się,
Wwa 1988.
9/ Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1988.
10/ Internet i prasa.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Samorząd i polityka lokalna.
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
II rok studiów licencjackich, IIIsemestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
Liczba punktów
(number of credits) przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania Program nauczania przewiduje 60 h zajęć-30 h wykładu oraz
(teaching methods) 30 h ćwiczeń . Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj zajęć
prowadzone są metodą problemową. Odbywają się one
cotygodniowo w wymiarze 2 h wykładu i 2h ćwiczeń
Język wykładowy Polski.
(language of course)
Prof.. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel, dr Martyna Dudzicz, dr
Imię i nazwisko
Bożena Pietrzko.
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość zasad funkcjonowania współczesnego państwa
Wymagania
oraz ogólna wiedza na temat decentralizacji.
wstępne
(prerequisites)
1. Zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania
Cele przedmiotu
(wskazane jest
samorządu terytorialnego.
określenie celów
2. Ukształtowanie umiejętności uczestniczenia w życiu
jako
społeczności lokalnych
efektów kształcenia 3. Ukazanie możliwości udziału w polityce lokalnej
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
II B 12.
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Problematyka zajęć obejmuje szeroki krąg zagadnień, który
tworzą: pojęcie, modele i typologia społeczności lokalnych,
pojęcie i zasady funkcjonowania samorządy terytorialnego,
geneza i dzieje europejskiego i polskiego samorządu
terytorialnego, miejsce i rolę samorządu w życiu społecznym
i funkcjonowaniu państwa , podstawy prawne, zadania i
organy polskiego samorządu terytorialnego, źródła jego
finansowania, instytucje nadzoru, oraz pojęcie zakres
przedmiot, cele i funkcje polityki lokalnej, w tym
funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej i
działalność lokalnych organów władzy
Cotygodniowej ocenie podlega wiedza studentów i poziom
ich przygotowania do zajęć a także umiejętność łączenia
faktów i formułowania wniosków z odwołujących się do
uzyskanych informacji, co dokonywane jest na
ćwiczeniach..Końcowym sprawdzianem wiedzy jest egzamin
przeprowadzany w formie pisemnej
1. B. DolnickI, Samorząd terytorialny, Kraków 2006
2. A. K. Piasecki , Samorząd i wspólnoty lokalne, Kraków
2009
3. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa
2002
4. E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma
decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010
5. Samorząd terytorialny na przełomieXX/XXI wieku, red.
A. Lutrzykowski, M. Popławski, R. Gawłowski, Toruń
2010
6. Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red.M.
Majchrzak, A. Zalewski, Warszawa2000
7. A. K. Piasecki, Władza w samorządzie terytorialnym III
RP, Zielona Góra 2002
8. J. Bartkowski, Lokalne elity władzy w Polsce w latach
1966-19995, Waeszawa
9. M. Halamska, Reprodukcja czy wymiana,
Warszawa2001
10. P. Starosta poza metrpolią, Łódź 1995
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Samorząd i wspólnoty lokalne w państwach europejskich.
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Trzeci rok studiów licencjackich, piąty semestr
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
Liczba punktów
(number of credits) przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania Zajęcia realizowane są w dwojakiej formie: wykładów, w
(teaching methods) wymiarze 30 h, oraz ćwiczeń, także 30 h. Zarówno wykłady,
jak i ćwiczenia zaplanowano w wymiarze 2 h, co tydzień
Język wykładowy Polski.
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel, dr M. Dudzicz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza na temat samorządu terytorialnego jako instytucji
Wymagania
życia politycznego, społecznego i ekonomicznego.
wstępne
(prerequisites)
Znajomość struktury, zadań i organów polskiego samorządu
terytorialnego. Wiedza na temat systemów politycznych
państw europejskich.
Zapoznanie studentów ze strukturą, organizacją organami i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zadaniami jednostek samorządu terytorialnego w państwach
określenie celów
europejskich. Ukazanie różnic i podobieństw między
jako
samorządem poszczególnych państw. Przedstawienie roli
efektów kształcenia samorządu w polityce Unii Europejskiej i jej organów oraz
i
instytucji.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
II B 12.
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zajęcia poświęcone są zapoznaniu studentów z aktami prawa
Rady Europy i organów Unii Europejskiej, zwłaszcza zaś
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego i Europejską Kartą
Samorządu Regionalnego, oraz z historią, strukturą,
zadaniami, finansami i organami samorządu w wybranych
państwach europejskich: Niemczech, Francji, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Szwecji,
Norwegii, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier
Dla uzyskania zaliczenia przedmiotu studenci winni
wykazać się merytorycznym przygotowaniem do zajęć,
obecnością na ćwiczeniach oraz aktywnością. Winni także
uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. Na
egzaminie, przeprowadzanym w formie ustnej studenci
losują zestawy pytań o charakterze problemowym, mające na
celu przekrojowe sprawdzenie ich wiadomości
1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego / w: /Zbiór
prawa samorządowego ,Poznań 2010
2. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych
krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J.
Jeżewski Wrocław 1999
3. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, red K.
Kociubiński, Toruń 2008
4. Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i
Wschodniej red. M. Barański, Toruń 2009,
5. Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red L.
Rajca, Warszawa 2009
6. Samorząd terytorialny w Europie; studia z nauk
administracyjnych, red. P. Szreniawski, Lublin 2009
.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Samorząd i wspólnoty lokalne w państwach europejskich
(course title)
– ćwiczenia
SWLPE
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy dla wybranych specjalizacji
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok III, semestr V
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6 ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia 30 godzin w semestrze realizowane w 15
(teaching methods)
tygodni – zajęcia prowadzone są w formie dyskusji
moderowanej przez prowadzącą ćwiczenia.
Konsultacje (regularne – 2 godziny w tygodniu oraz
dodatkowe organizowane w indywidualnych
przypadkach)
Język wykładowy Polski
(language of course)
Dr Martyna Dudzicz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać podstawową wiedzę o różnych
Wymagania
rodzajach struktur i instytucji samorządowych, jak również
wstępne
(prerequisites)
potrafić określać relacje zachodzące pomiędzy nimi. Ponadto
powinien znać normy oraz reguły organizujące struktury i
instytucje samorządowe.
Nabycie wiedzy z zakresu organizacji, kompetencji i zasad
Cele przedmiotu
(wskazane jest
funkcjonowania samorządu lokalnego i regionalnego w
określenie celów
wybranych krajach Europy Zachodniej oraz Środkowej i
jako
Wschodniej.
efektów kształcenia Rozwijanie wiedzy w zakresie znajomości różnorodnych
i
rozwiązań politycznych i instytucjonalnych występujących
kompetencji)
na poziomie lokalnym, w krajach europejskich.
(objectives of the
Ukazanie miejsca i znaczenia samorządu terytorialnego w
course, preferably
systemach władzy publicznej przywoływanych krajów.
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
1. Samorząd terytorialny jako systemowa wartość
polityczna. Standardy europejskie
merytoryczne
w zakresie struktury i mechanizmów działania samorządu
przedmiotu
(course contents)
lokalnego. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i
demokracji lokalnej. Europejska Karta Samorządu
Lokalnego.
2. Geneza samorządu europejskiego. Tradycje samorządu
terytorialnego krajów Europy Zachodniej. Dzieje i losy
samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina,
kraje nadbałtyckie, Federacja Rosyjska, kraje b. Jugosławii).
3. Modele samorządu lokalnego w Europie – Miejsce
samorządu w strukturze podziału administracyjno –
terytorialnego. Samorząd w warunkach federacji, samorząd
w państwie unitarnym zregionalizowanym, samorząd w
państwie unitarnym zdecentralizowanym. Model brytyjski,
zachodnioeuropejski, północnoeuropejski,
południowoeuropejski, samorząd w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej.
4. System władzy lokalnej w warunkach państwa
federalnego. Szwajcaria. Organizacja (tradycyjne formy
organizacyjne, gminy z organizacją parlamentarną) i rodzaje
gmin (gmina polityczna, obywatelska, gminy częściowe) w
Szwajcarii. Demokracja bezpośrednia, jej formy i znaczenie.
Zadania gmin, finanse gmin, nadzór nad gminami. Układ
zależności między gminą, kantonem i konfederacją.
5. System władzy lokalnej w warunkach federacji.
Republika Federalna Niemiec. Pozycja ustrojowa gmin w
Niemczech. Typy i modele ustroju gmin niemieckich (model
magistracki,
burmistrzowski,
północnoniemiecki,
południowoniemiecki). Organy gminne, zadania gmin,
finanse gmin. Pozycja prawna i zadania powiatów, organy
powiatu, typy ustrojów powiatu.
6. System władzy lokalnej w warunkach federacji.
Austria. Gminy w strukturze państwa, organizacja gmin w
Austrii, podział zadań gmin, finanse, nadzór nad gminami.
Ustrój miasta i kraju związkowego - Wiednia.
7. System władzy lokalnej w warunkach federacji. Belgia.
Specyfika federalizmu belgijskiego – wspólnoty i regiony.
Układ zależności pomiędzy gminą a ponadlokalnymi
strukturami zarządzania. Organy gminy, zadania gminy,
finanse gminy, nadzór nad gminami. Ustrój aglomeracji
brukselskiej.
8. Samorząd lokalny w państwach regionalnych.
Specyfika państwa regionalnego na przykładzie Hiszpanii i
Włoch (status i kompetencje regionów). Pozycja prawna
gmin i prowincji.. Organizacja gmin i prowincji. Zadania
gmin i prowincji. Nadzór i finanse komunalne.
9. Model władzy lokalnej w systemie anglosaskim.
Anglia. Historia brytyjskich rozwiązań samorządowych.
Struktury i mechanizmy w rozwiązaniu anglosaskim (organy
administracji lokalnej – pojęcie, rodzaje, ustrój,
kompetencje). Finanse organów administracji lokalnej,
kontrola funkcjonowania organów administracji lokalnej.
Ustrój Londynu.
10. Samorząd terytorialny w Holandii. Gminny i
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
prowincjonalny system zarządzania sprawami publicznymi.
Pozycja prawna i ustrój prowincji oraz gmin. Nadzór nad
funkcjonowaniem gmin. Finanse samorządowe.
11. System władzy lokalnej we Francji. Organizacja
gminnej, departamentalnej i regionalnej sceny politycznej.
Mechanizmy wyborcze. Ewolucja systemu lokalnego w
latach osiemdziesiątych i jej skutki polityczne. Szczególny
status Paryża, Marsylii i Lyonu.
12. Władze lokalne w Skandynawii. Szwecja. Norwegia i
Finlandia. Model skandynawski i jego charakterystyka
(samorząd dwustopniowy w Szwecji i Norwegii, samorząd
jednoszczeblowy w Finlandii). Modele organizacji gmin w
Szwecji i Norwegii. Organy samorządu. Zadania i zakres
kompetencji władz lokalnych w Szwecji i Norwegii.
Mechanizmy demokracji bezpośredniej i ich znaczenie.
Finansowe aspekty mechanizmów zarządzania. Nadzór nad
gminami. Organizacja gminy w Finlandii. Zadania i nadzór
nad działalnością gmin fińskich.
13. Transformacja władzy lokalnej w systemach
politycznych Europy Środkowej
i Wschodniej. Mechanizm tranzycji politycznej - aspekty
polityczne i prawne transformacji władzy lokalnej. Ewolucja
od scentralizowanego i upaństwowionego systemu
społecznego do rozwiązania samorządowego na przykładzie
Węgier, Czech, Słowacji, państw poradzieckich, b.
Jugosławii, Bułgarii, Rumunii.
14. Tendencje przekształceń władzy lokalnej w
warunkach europejskich. Kryzys czy renesans samorządu
lokalnego w Europie.
Pytania sprawdzające wiedzę zadawane podczas dyskusji.
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru.
Literatura obowiązkowa:
1. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych
krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, pod
red. Jana Jeżewskiego, Wrocław 1999.
2. Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, pod
red. L. Rajcy, Warszawa 2010.
3. Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy,
Poznań – Chorzów 2008.
4. Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej,
pod red. Marka Barańskiego, Katowice 1998.
5. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach
ościennych, pod. Red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki,
Warszawa 2007.
6. Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo –
Wschodniej, pod red. A. Miszczuk, Lublin 1995.
7. A. Ferens, Władza lokalna w procesie przejścia do
demokracji na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i
Węgier wybrane aspekty struktur i procesów), w:
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w
perspektywie porównawczej, pod red. A.
Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1998.
Literatura uzupełniająca:
8. Samorząd terytorialny w państwach UE, pod red. A.
Piaseckiego, Zielona Góra 2001.
9. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, pod red.
M. Obrębalskiego, Wrocław 1991
10. Jacek Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i
Europie, Pułtusk 2003.
11. Bogdan Dolnicki, Modele samorządu terytorialnego
w Europie i w Polsce, Katowice 1994.
12. Administracja państwowa i samorząd terytorialny w
wybranych krajach pod red. Lucyny Wojtasiewicz,
Poznań 1996.
13. Zygmunt Niewiadomski, Samorząd terytorialny w
wybranych krajach zachodnioeuropejskich,
Warszawa 1989.
14. Zygmunt Niewiadomski, Samorząd terytorialny w
Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele,
Warszawa 1990.
15. Wincenty Kawalec, Systemy władz lokalnych w
wybranych krajach europejskich, Warszawa 1979.
16. Regulska J, Regulski J., Reforma samorządowa w
Europie Środkowej i Wschodniej - sukcesy i porażki
w: Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i
społeczeństwa w procesie transformacji, pod red. J.
A. Rybczyńskiej, Lublin 2000.
17. P. Swianiewicz., Modele samorządu terytorialnego w
Krajach Europy Zachodniej oraz
Środkowowschodniej - próba generalizacji, Studia
Regionalne i Lokalne 2002 nr 4.
18. L. Rajca, Pozycja ustrojowa burmistrza
(przewodniczącego organu wykonawczego) w
wybranych krajach, Samorząd Terytorialny 2002/10
19. N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie,
Warszawa 1993.
20. Finanse komunalne w wybranych krajach
europejskich, pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok
1997.
21. Swianiewicz P., Podatki lokalne w systemie
finansowania zadań samorządów - zagadnienia
teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce oraz w
krajach europejskich, Samorząd Terytorialny
2002/12.
22. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i
demokracji lokalnej, red P. Swianiewicz, Warszawa
1997
23. P. Radzimiński, Samorząd terytorialny w Szwecji,
Samorząd Terytorialny 1994/6.
24. P. Radzimiński, Związki komunalne w Szwecji i
Finlandii, Samorząd Terytorialny 1995/4.
25. Joachim Osiński, Doświadczenia samorządu
lokalnego w krajach nordyckich nordyckich reforma
samorządowa w Polsce, [w:] Władza i społeczności
lokalne a reforma samorządowa w Polsce, pod red. P.
Dobrowolski, S. Wróbel, Katowice1995.
26. A. Gustaffson, Samorząd terytorialny w Szwecji,
Szczecin 1992.
27. S. Haggroth, Samorząd terytorialny w Szwecji:
tradycja i reformy, Sztokholm 1999.
28. E. Ganowicz, Szwedzki model gminy w ramach
województwa Skania [w:] Polityka:przedmiot badań i
formy jej przejawiania się, pod red. P. Dobrowolski,
M. Stolarczyk,
29. H. Baldersheim, Samorządy lokalne krajów
skandynawskich w okresie przejściowym: od
wolnych gmin do wolnego wyboru? Nowy program
reform samorządowych w państwach
skandynawskich, Samorząd Terytorialny 1994/1-2.
30. K. Stahlberg, Samorząd terytorialny w Europie
północnej [w]: Nordycki model demokracji i państwa
dobrobytu pod red. T.S. Edvardsena, B. Hagtveta,
Warszawa 1994.
31. M. Popławski, Samorząd terytorialny w Królestwie
Szwecji, Toruń.
32. M.Bassand, J-P. Fragniere, Trwałość i zmiana w
systemie społeczności terytorialnych Szwajcarii w:
Tendencje rozwoju władzy lokalnej we
współczesnym świecie, red. S. Zawadzki, Warszawa
1976.
33. E. Nowacka, Organizacja gmin w Szwajcarii,
Samorząd Terytorialny 1994/3.
34. Niewiadomski Z., Gmina w Szwajcarii.
35. B. Dolnicki, Ustrój samorządu terytorialnego w
Niemczech po reformie, Samorząd Terytorialny
2001/3.
36. K. Chorąży, Zagadnienia ustroju lokalnego Francji,
Lublin 1998
37. K. Chorąży, Ewolucja pozycji prawnej regionów we
Francji, Lublin 1986.
38. F.C Bruhnus, Regionalizm a reforma władzy
lokalnej: Francja [w:] Tendencje rozwoju samorządu
terytorialnego, Warszawa 1983.
39. L.J. Sharpe, Demokracja i samorząd lokalny w
Wielkiej Brytanii. Zarys problematyki, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991/2.
40. P. Swaniewicz, Samorząd lokalny w Wielkiej
Brytanii, Wspólnota 1998/16.
41. K. Łokucijewski, Angielski model demokracji
lokalnej i jego praktyczne uwarunkowania, Samorząd
Terytorialny 1998/3
42. A. Szmytt, Ustrój metropolii stołecznej - Londyn,
Samorząd Terytorialny 2001/7-8.
43. Tradycja i współczesne odmiany samorządności, red.
naukowa D. Walczak-Duraj, Zeszyty Naukowe
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
Płock 1999, nr 11.
44. J. Sługocki, S. Wach, Samorząd terytorialny i regiony
w Europie Zachodniej na przykładzie wybranych
państw, Gorzów Wielkopolski.
45. A. Lipska – Sondecka, Samorząd terytorialny
Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii,
Koszalin 2005.
Akty prawne:
1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia
15.X.1985 r. /Dz.U. 1994 r., nr 124, poz. 607/
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Seminarium warsztatowe - seminarium
(course title)
SW
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
Podstawowy
(level of course)
Rok I i II
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- analizowanie i rozwiązywanie zadań dziennikarskich
- debata
Język wykładowy polski
(language of course)
Robert Rajczyk, dr n. hum.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Po zakończeniu kursu słuchacz:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
potrafi interpretować rolę mediów we współczesnym
określenie celów
świecie
jako
ma wiedzę na temat zróżnicowanych uwarunkowań
efektów kształcenia
życia politycznego
i
potrafi rozwiązywać problemy etyczne związane z
kompetencji)
zawodem dziennikarskim
(objectives of the
potrafi rozwijać własną wiedzę merytoryczną
course, preferably
ma umiejętność identyfikowania zróżnicowanych
expressed in terms
stanowisk polemicznych
of
potrafi formułować własne opinie na temat roli
learning outcomes
mediów masowych w społeczeństwie informacyjnym
and competences)
samodzielnie proponuje ścieżkę własnej kariery
zawodowej w dziennikarstwie
samodzielnie konstruuje przekaz informacyjny
potrafi rozstrzygać problemy etyczne zawodu
dziennikarskiego
samodzielnie potrafi rozwijać własną wiedzę oraz
zdobywać nowe umiejętności
Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami tworzenia
Treści
przekazów informacyjnych w powiązaniu z najnowszymi
merytoryczne
rozwiązaniami w zakresie stosowania form dziennikarskich,
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
uwzględniających nowoczesne metody i techniki przekazu,
jak również zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami
tworzenia przekazów informacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem zróżnicowanych gatunków dziennikarskich.
Celem modułu jest także doskonalenie zawodowych
umiejętności dziennikarskich słuchaczy.
Rozwiązywanie problemów - w trakcie seminarium
słuchacze analizują, interpretują i realizują na ocenę,
samodzielnie bądź w grupach zadania dziennikarskie.
Debata - w trakcie seminarium odbywają się krótkie,
oceniane przez prowadzącego debaty, w trakcie których ich
uczestnicy bronią różnych stanowisk.
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
seminarium - w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt
kształcenia. Jeśli słuchacz nie dysponuje wystarczającą
wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji.
Praca własna studenta obejmuje 60h:
- studiowanie literatury przedmiotu,
- przygotowywanie wystąpień ustnych
- przygotowywanie zadań dziennikarskich do realizacji
podczas zajęć
Dziennikarz - sprawozdawca sądowy : prawa i obowiązki /
Jacek Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze,
2000
Gatunki dziennikarskie : specyfika ich tworzenia i
redagowania / Wojciech Furman, Andrzej Kaliszewski,
Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła
Zarządzania, 2000
Nowe media, nowe w mediach / pod red. Igora
Borkowskiego, Aleksandra Woźnego. - Wrocław :
"Arboretum", 2001
Nowa retoryka dziennikarska / Walery Pisarek ; Studium
Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop.
2002
Jak zostać dziennikarzem/Jarosław Ściślak, Wydawnictwo
Astrum, Wrocław, 2007
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Mowa ciała - Sztuka komunikacji pozawerbalnej.
(course title)
Seminarium warsztatowe (laboratorium)
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
(optional).
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalizacja: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) rok I
semestr II
2
Liczba punktów
Metody nauczania Wymiar: 30 godzin ćwiczeń
(teaching methods) Seminarium warsztatowe prowadzone metodą: wykładów,
dyskusji, konsultacji indywidualnych, pracy indywidualnej i
grupowej oraz zajęć praktycznych.
Język wykładowy
Imię i nazwisko
wykładowcy
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Język polski
mgr Matylda Sęk
Podstawowe zagadnienia związane z komunikowaniem
wynikające z wiedzy ogólnej.
Celem seminarium warsztatowego jest poznanie przez
studenta podstawowych technik z zakresu komunikacji,
autoprezentacji, perswazji, sztuki wystąpień publicznych,
prowadzenia i moderowania dyskusji i wywiadów w
kontekście mowy ciała.
Po ukończeniu kursu student zna podstawowe elementy
mowy ciała, zauważa je i właściwie interpretuje. Wie jak
efektywnie pracować nad własnym przekazem
pozawerbalnym.
Podczas zajęć zostanie przekazana i utrwalona wiedza na
temat technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
perswazji, autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych.
Zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące narzędzi
komunikacyjnych stosowanych podczas prowadzenia
wywiadów, dyskusji oraz debat ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji pozawerbalnej. Wszystkie
zagadnienia zostaną zastosowane w praktyce podczas
ćwiczeń grupowych i indywidualnych.
Ocena następuje na podstawie aktywności studenta podczas
zajęć, przygotowania do zajęć oraz poprawnego
wykonywania poszczególnych zadań w trakcie semestru.
- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna
nieobecność).
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formą
zaliczenia jest kolokwium.
C. Huber, Mowa ciała, Warszawa 2008;
M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław
2001;
M. Bolińska, Na papierze i w eterze : (o wystąpieniach
publicznych również dla dziennikarzy), Kraków 2006;
M. McCay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego
porozumiewania się, Gdańsk 2004;
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Seminarium warsztatowe - Publicystyka
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia …
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) …rok
…semestr
…
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz.
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Praca studenta nad materiałem prasowym publicystycznym
pod kierunkiem prowadzącego
Konsultacje: 3 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Dr Franciszek Szpor
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Zaliczony kurs na temat teorii form i gatunków
Wymagania
dziennikarskich
wstępne
(prerequisites)
- praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu teorii form i
Cele przedmiotu
(wskazane jest
gatunków dziennikarskich w samodzielnym podjęciu zadań
określenie celów
publicystycznych.
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Na początku semestru uczestnik seminarium wyszukuje i
Treści
formułuje dwa tematy (na każdy z dwóch semestrów
merytoryczne
trwania seminarium). Tematy - ich atrakcyjność, doniosłość,
przedmiotu
(course contents)
świeżość oraz realność wykonania – są oceniane przez
wszystkich uczestników. Po pozytywnej ocenie następuje
indywidualna praca nad zebraniem materiału i stworzeniem
tekstu. Na tym etapie prowadzący seminarium pracuje z
jego uczestnikami indywidualnie. Po wykonaniu zadania
teksty poddawane są zbiorowej ocenie uczestników
seminarium i kierowane do ewentualnych poprawek.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą oceny zaliczeniowej jest stopień rzetelności
wykonania zadań - na poziomie „drukowalności”
- W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
- A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993
- Z. Bauer, E. Chudziński (red.) Dziennikarstwo i świat
mediów, Kraków 1996
- J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999
- S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999
- J. Adamowski (red) O warsztacie dziennikarskim,
Warszawa 2002
- T. Lis, K. Skowroński, M. Ziomecki, ABC Dziennikarstwa
Warszawa 2002
- K.Wolny-Zamorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman,
Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka język. Warszawa
2006
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Sztuka budowania i zarządzania wizerunkiem.
(course title)
Seminarium warsztatowe (Laboratorium)
Kod przedmiotu
(course code)
(optional)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
semester/trimester) II rok
IV semestr
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godzin ćwiczeń
(teaching methods) Metody realizacji przedmiotu:
- Prezentacja wybranych zagadnień;
- Dyskusja moderowana na tematy omawianych zagadnień w
oparciu o materiały np slajdy i literaturę;
- Praktyczne ćwiczenia związane z badaniem własnego
wizerunku – praca indywidualna;
- Wystąpienia przed kamerą i analiza wystąpień;
- Gra symulacyjna – praca grupowa.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
mgr Matylda Sęk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe zagadnienia związane z komunikowaniem
Wymagania
wynikające z wiedzy ogólnej.
wstępne
(prerequisites)
Celem warsztatów jest przekazanie informacji na temat
Cele przedmiotu
(wskazane jest
narzędzi i zasad budowania wizerunku.
określenie celów
Student po ukończeniu kursu powinien umiejętnie budować i
jako
wykorzystywać swój wizerunek. Powinie skutecznie
efektów kształcenia kreować swoją sylwetkę zawodową i stosować narzędzia i
i
techniki związane z kreacją wizerunku.
kompetencji)
- Podstawowe elementy wizerunku, wizerunek
Treści
konserwatywny i nowoczesny, wizerunek rozwinięty;
merytoryczne
- Mowa ciała; style komunikowania;
przedmiotu
(course contents)
- Autoprezentacja – taktyki obronne i asertywne
autoprezentacji;
- Autowaloryzacja;
- Potęga pierwszego wrażenia; filtry komunikacyjne;
- Mowa ubrania;
- Narzędzia PR w tworzeniu wizerunku osobistego;
- Zarządzanie sobą w czasie jako element wizerunku
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zawodowego;
- Wystąpienia publiczne;
- Zarządzanie wizerunkiem w Internecie;
- Zarządzanie wizerunkiem na rynku pracy, konstruowanie
dokumentów zawodowych (LM, CV),
- Sztuka prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych,
wystąpień przed komisją.
Podstawą zaliczenie przedmiotu są:
- Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć;
- Przygotowywanie projektów samodzielnych i grupowych
poza zajęciami.
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formą
zaliczenia jest kolokwium.
Literatura:
M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław
2001;
E. Sampson, Jak tworzyć własny wizerunek,Warszawa 1996;
A. Jaskółka, Mowa ciała, Kielce 2007;
M. Łebkowski, E-wizerunek : Internet jako narzędzie
kreowania image'u w biznesie, Gliwice 2009;
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Socjologia- wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory / obligatory),
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
I rok, I semestr studiów, niestacjonarne, I poziom
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3 ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metoda podająca
(teaching methods)
Praca własna studenta obejmuje studiowanie literatury
przedmiotu.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
Dr Grażyna Pawlik
Podstawy wiedzy o społeczeństwie zdobyte w szkole
średniej
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
socjologicznymi (rozumienie i samodzielna interpretacja
podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych) oraz
mechanizmami rządzącymi zbiorowościami ludzkimi (ocena
mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i
większych grup społecznych). Poznanie głównych
kierunków i nurtów w socjologii współczesnej oraz
dokonanie charakterystyki zmian struktury społecznej po
1989 roku w Polsce.
Omawianie podstawowych pojęć, problemów i koncepcji
socjologicznych pozwala dostrzec, iż wiele zdarzeń na pozór
dotyczących jednostki, w rzeczywistości odzwierciedla
szersze kwestie i dominujące tendencje społeczne.
Socjologia jako nauka
Metody badań stosowane w socjologii
Warunki przyrodnicze wywierające wpływ na życie
społeczne
Kultura – ujęcie definicyjne
Proces socjalizacji jako efekt wpływu kultury na
życie społeczne
Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości
Kontrola i przymus w społeczeństwie
Zbiorowości społeczne
Analiza socjologiczna państwa
Nierówności społeczne
Zbiorowości wyróżniane na podstawie odrębnej
kultury
Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań
Zagadnienia rozwoju społecznego
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Kolokwium obejmujące zagadnienia zarówno wykładów, jak
i ćwiczeń z przedmiotu.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2007
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002
Giddens A. Socjologia, Warszawa 2004
Turowski J., Socjologia. Małe i wielkie struktury społeczne,
Lublin 1994
Goodmann N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa
2005
Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby
ich przezwyciężania, Częstochowa 2000
Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1997
Walczak-Duraj D. Podstawy socjologii, Łódź 1998
Bolesta –Kukułka K., Socjologia ogólna, Warszawa 2003
Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999
Scott J. Władza, Warszawa 2006
Dyoniziak R., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys
socjologii ogólnej, Kraków 1994
Markowski R. Populizm a demokracja., Warszawa 2004
Szczurkiewicz T. Studia socjologiczne
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od
społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych., Katowice
2002
Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia
nad warsztatem socjologa., Warszawa1990
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii., Warszawa
1972
Znaniecki F., Wstęp do socjologii., Warszawa 1988
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa
2008
Aronson E., Pratkanis A., Wiek propagandy, Warszawa 2008
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Socjologia- ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory / obligatory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu podstawowy
(level of course)
I rok, II semestr studiów, stacjonarne, I poziom
Rok studiów,
I rok, I semestr studiów, niestacjonarne, I poziom
semestr
(year of study,
semester/trimester)
ECTS 2 stacjonarne
Liczba punktów
(number of credits) ECTS 3 niestacjonarne
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem poniższych metod:
(teaching methods) - dyskusja moderowana przez prowadzącego
- analizowanie, interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk i
procesów politycznych z wykorzystaniem przedmiotowej
wiedzy teoretycznej z zakresu socjologii.
Praca własna studenta obejmuje:
-Studiowanie literatury przedmiotu
-Przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego oraz
dyskusji prowadzonych podczas zajęć
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Język polski
Dr Grażyna Pawlik
Podstawy wiedzy o społeczeństwie zdobyte w szkole
średniej
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
socjologicznymi (rozumienie i samodzielna interpretacja
podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych) oraz
mechanizmami rządzącymi zbiorowościami ludzkimi (ocena
mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i
większych grup społecznych). Poznanie głównych
kierunków i nurtów w socjologii współczesnej oraz
dokonanie charakterystyki zmian struktury społecznej po
1989 roku w Polsce.
Omawianie podstawowych pojęć, problemów i koncepcji
socjologicznych pozwala dostrzec, iż wiele zdarzeń na pozór
dotyczących jednostki, w rzeczywistości odzwierciedla
szersze kwestie i dominujące tendencje społeczne.
Socjologia jako nauka
Metody badań stosowane w socjologii
Warunki przyrodnicze wywierające wpływ na życie
(course contents)
II B 13.
II B 14.
społeczne
Ekonomiczne podstawy życia społecznego
Ważne kierunki teoretyczne w socjologii
Kultura – ujęcie definicyjne
Proces socjalizacji jako efekt wpływu kultury na
życie społeczne
Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości
Człowiek istotą społeczną
Więź społeczna w grupie
Kontrola i przymus w społeczeństwie
Zbiorowości społeczne
Socjologiczna analiza rodziny
Grupy celowe
Analiza socjologiczna państwa
Nierówności społeczne
Zbiorowości terytorialne
Zbiorowości wyróżniane na podstawie odrębnej
kultury
Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań
Ważniejsze procesy społeczne
Konflikty społeczne
Zagadnienia rozwoju społecznego
Refleksja teoretyczna nad mechanizmami
powstawania i oddziaływania opinii publicznej
Utajone elementy struktury społecznej
Metody oceny
(assessment
methods)
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru obejmuje pytania wymagające wiedzy i umiejętności
określonych w modułowych efektach kształcenia.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Dyskusje moderowane przez prowadzącego - W trakcie
dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę,
której dotyczy efekt kształcenia. W trakcie dyskusji i
ćwiczeń słuchacze wykorzystują zdobytą wiedzę
socjologiczną do analizy, interpretowania i wyjaśniania
zjawisk i procesów społecznych. Praca odbywa się
samodzielnie bądź w grupach.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2007
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002
Giddens A. Socjologia, Warszawa 2004
Turowski J., Socjologia. Małe i wielkie struktury społeczne,
Lublin 1994
Goodmann N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa
2005
Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby
ich przezwyciężania, Częstochowa 2000
Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1997
Walczak-Duraj D. Podstawy socjologii, Łódź 1998
Bolesta –Kukułka K., Socjologia ogólna, Warszawa 2003
Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999
Scott J. Władza, Warszawa 2006
Dyoniziak R., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys
socjologii ogólnej, Kraków 1994
Markowski R. Populizm a demokracja., Warszawa 2004
Szczurkiewicz T. Studia socjologiczne
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od
społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych., Katowice
2002
Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia
nad warsztatem socjologa., Warszawa1990
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii., Warszawa
1972
Znaniecki F., Wstęp do socjologii., Warszawa 1988
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa
2008
Aronson E., Pratkanis A., Wiek propagandy, Warszawa 2008
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B
1.
II B
2.
II B
3.
II B
4.
II B
5.
II B
6.
II B
7.
II B
8.
II B
9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów, semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów jako
efektów kształcenia i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of learning outcomes
and competences)
Treści merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
SOCJOLOGIA POLITYKI
wykład i ćwiczenia
obowiązkowy
średnio zaawansowany
stacjonarne – I rok – II stopień / semestr 2
5
FORMA:
– wykład: przekaz podstawowych zagadnień w formie
tradycyjnej oraz z wykorzystaniem środków
audiowizualnych
– ćwiczenia: konwersacja polegająca na rozwiązywaniu
kwestii problemowych w oparciu o przeczytana literaturę
OBCIĄŻENIE - 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń
polski
dr Zbigniew Kantyka
dr Bogusława Podsiadło
mgr Agnieszka Kandzia
Podstawowa wiedza o społeczeństwie i polityce,
umiejętność lektury i analizy tekstów źródłowych oraz
samodzielnego poszukiwania rozwiązania stawianych
problemów
W trakcie zajęć przydatne będą zdobyte wcześniej
wiadomości z zakresu: wstępu do nauki o polityce, nauki
o państwie i prawie, teorii polityki i myśli politycznej.
Przedmiot poświęcony wiedzy o socjologicznych
aspektach polityki. Cel i efekty:
– zdobycie umiejętności analizowania społecznych
mechanizmów życia politycznego
– postrzegania zjawisk politycznych w szerokim
kontekście społecznym i kulturowym
Polityka jako przedmiot badań naukowych - Geneza i
rozwój badań politycznej sfery życia społecznego.
Socjologia polityki a nauka o polityce. Definicje
polityki. Główne podejścia badawcze.
Podmiotowość polityczna - Struktura społeczna a
polityka. Istota stosunków politycznych: koncepcja
Maxa Webera. Interesy polityczne i ich reprezentacja.
Poziomy podmiotowości politycznej. Rodzaje
podmiotów polityki. Ideologia i utopia: koncepcja
Karla Mannheima.
Władza polityczna - Socjologiczny sens pojęcia
władza – zalety ujęcia relacjonalnego. Cechy władzy
jako relacji. Specyfika władzy politycznej wśród
innych typów władzy społecznej. Legitymizacja
władzy politycznej.
Socjologia państwa - Koncepcje genezy państwa.
Socjologiczne rozumienie państwa. Państwo, aparat
państwa, system polityczny. Polityczny spór o zakres
funkcji państwa – argumenty.
Zachowania polityczne - Behawioralny aspekt
polityki. Założenia i przebieg rewolucji behawioralnej
w politologii i jej konsekwencje. Znaczenie analizy
zachowań politycznych w wyjaśnianiu zjawisk
politycznych. Psychologiczny kontekst zachowań
politycznych.
Działania i decyzje polityczne - Polityka jako splot
działań i decyzji politycznych. Mechanizmy działania
politycznego. Elementy procesu decyzyjnego.
Instytucje polityczne - Instytucjonalny wymiar
polityki. Zalety i ograniczenia instytucjonalnej analizy
polityki.
Partie i ruchy polityczne - Geneza i właściwości partii
politycznych jako podmiotów polityki. Ruchy
społeczne i ich cechy. Specyfika ruchów
politycznych. Ruchy polityczne a partie polityczne.
Stare i nowe ruchy polityczne.
Grupy interesu - Pojecie grup interesu (nacisku).
Grupy interesu wśród innych podmiotów polityki.
Lobbing – cele i metody działania grup interesu.
Demokracja - Klasyczny i współczesny sens pojęcia.
Filozoficzne i społeczne podstawy demokracji.
Pluralizm polityczny i socjologia wyborów.
Podstawowe kontrowersje wokół istoty demokracji.
Wewnętrzne zagrożenia.
Zmiana
polityczna
Dynamika
systemów
politycznych. Teorie zmiany. Rewolucja polityczna.
Transformacja. Modernizacja polityczna.
Kultura polityczna - Kultura a polityka. Typy kultury
politycznej. Socjalizacja polityczna.
Elity polityczne - Miejsce i rola elit politycznych w
strukturze społecznej. Teorie elit (Vilfredo Pareto.
Gaetano Mosca). Elitaryzm a egalitaryzm –
współczesne kontrowersje.
Komunikowanie polityczne i opinia publiczna Znaczenie obiegu informacji w systemie politycznym.
Teorie komunikowania politycznego. Powstanie i
rozwój opinii publicznej. Teorie opinii publicznej.
Opinia publiczna a kultura polityczna.
II B
13.
Metody oceny
(assessment methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
o zaliczeniu decydują trzy kryteria:
- obecność na zajęciach (w razie nieobecność obowiązuje
zaliczenie tematu na konsultacjach);
- aktywność (osoby szczególnie aktywne premiowane są
podwyższeniem oceny o ½ stopnia);
- pisemny sprawdzian zaliczeniowy (zawiera krótkie
pytania otwarte);
egzamin: wariant pisemny – zestaw krótkich pytań
problemowych z zakresu materiału konwersatoryjnego i
wykładowego.
PODSTAWOWE:
Jakub Potulski, Socjologia polityki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Jerzy Wiatr, Socjologia polityki, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
Edmund Wnuk-Lipiński, Socjologia życia
publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2008 (wyd. 2).
Robert Dahl, Demokracja i jej krytycy, Wyd. Znak,
Kraków 1995.
Donatella della Porta, Mario Dani, Ruchy społeczne.
Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Seymour M. Lipset, Homo politicus. Społeczne
podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A.
Medeiros, Walter S. Jones, Wprowadzenie do nauk
politycznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
2001.
Franciszek Ryszka, O pojęciu polityki, Warszawa
1992.
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wyd.
Znak, Kraków 2007.
Jerzy Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo,
cz. I i II, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1995 i
1998.
UZUPEŁNIAJĄCE:
Piotr Winczorek, Nauka o państwie, Wyd. Liber,
Warszawa 2011 [wyd. 2].
Aleksandra Jasińska-Kania i inni (wybór i
opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne, t.1 i
2, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
2006.
Jacek Tarkowski, Socjologia świata polityki. Władza i
społeczeństwo, ISP PAN, Warszawa 1994.
Reinhard Bendix, Max Weber. Portret uczonego,
PWN, Warszawa 1975.
Ralf Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w
społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy
Nomos, Kraków 2008.
Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i
S-ka, Poznań 1997.
Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Wyd.
Znak, Kraków 1998.
Jurgen Habermas, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
1983.
Karl Mannheim, Ideologia i utopia, Test, Lublin 1992.
Guy Peters, Administracja publiczna w systemie
politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 1999.
Leszek Porębski, Behawioralny model władzy, Wyd.
Universitas, Kraków 1996.
Krystyna Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys
psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2005.
Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki (red.),
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Jonathan H. Turner, Struktura teorii socjologicznej
(wydanie nowe), PWN, Warszawa 2004.
Anthony Giddens, Konsekwencje nowoczesności,
Eidos. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2008.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Społeczności i polityka miejska.
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany.
(level of course)
I rok studiów magisterskich, II semestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. W
(teaching methods) programie studiów przewidziano po 15 h na każdy rodzaj
zajęć. Realizowane są one co drugi tydzień, w wymiarze 2h,
metodą problemową.
Język wykładowy Polski
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel, dr Bożena Pietrzko.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego i polityki
Wymagania
lokalnej.
wstępne
(prerequisites)
Ukształtowanie umiejętności śledzenia i analizowania
Cele przedmiotu
(wskazane jest
polityki władz i instytucji miejskich oraz kompetencji
określenie celów
uczestnictwa w różnych sferach życia społecznego i
jako
politycznego miasta.
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
II B 12.
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Ukazanie swoistości miasta jako skupiska społecznego i
typu społeczności lokalnej. Charakterystyka dziejowych
typów miast. Analiza współczesnych rodzajów miast i ich
funkcji. Prezentacja typów i struktury społeczności
miejskich ( demograficznej, zawodowej, przestrzennej, grup
społecznych ).Charakterystyka polityki miejskiej – jej
podmiotów celów, zakresu, funkcji i środków. Analiza
układów władzy w miastach.
Wiedza studentów jest oceniana na bieżąco, w trakcie
ćwiczeń. Całościowym jej sprawdzianem jest egzamin
końcowy, obejmujący treść wykładów i ćwiczeń oraz
literaturę przedmiotu.
Literatura podstawowa:
1. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w
perspektywie socjologicznej, Warszawa 2005
2. L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995
3. Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, red. S.
Wróbel, Poznań-Chorzów 2008
4. A. Wierzbica, Miasta na prawach powiatu, Warszawa
2005
5. S. Nowakowski, Miasto polskie w okresie powojennym,
Warszawa 1988
6. J. P. Gieorgica, J. Tarkowski, R. Żółtaniecki, Władza i
polityka lokalna, Warszawa 1982
7. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii,
Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca
1. P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, Warszawa1972
2. M. Castells, Kwestia miejska, Warszawa1982
3. M. Castells, The Informational City, Oxford 2002
4. R. L. Florida, Cities and the Creative Class, New YorkLondon 2005
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Statystyka i demografia - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
I rok, semestr 1
semestr
studia stacjonarne
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia- 2 godz. tygodniowo
(teaching methods)
Całkowita liczba tygodni obejmująca ćwiczenia – 15
Dodatkowe fakultatywne konsultacje – 2 godz.
tygodniowo zgodnie z harmonogramem dyżurów
wyznaczonym dla studentów dziennych
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje – 15
Metody nauczania: miniwykład, dyskusja, dyskusja
moderowana, prezentacja, analiza danych
statystycznych, ćwiczenia przedmiotowe
język polski
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
Bożena Zasępa, dr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
-poznanie aparatu pojęciowego i metodologii
Cele przedmiotu
(wskazane jest
umożliwiającego poruszanie się w obszarze statystyki i
określenie celów
demografii
jako
-zapoznanie z historycznym rozwojem obu dyscyplin
efektów kształcenia naukowych,
i
-poznanie teorii ludnościowych w ujęciu historycznym i
kompetencji)
problemowym,
(objectives of the
-zdobycie wiedzy na temat budowy podstawowych
course, preferably
wskaźników i metod analizy statystycznej oraz nabycie
expressed in terms
umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce,
of
-zdobycie wiedzy na temat ludności w ujęciu globalnym oraz
learning outcomes
na temat głównych problemów demograficznych świata,
and competences)
-poznanie zakresu polityki ludnościowej,
-nabycie umiejętności samodzielnej analizy danych
statystycznych, właściwej ich interpretacji oraz posługiwania
się informacją statystyczną,
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
-zdobycie umiejętności analizy stanu, struktur ludności,
zjawisk i procesów demograficznych,
-nabycie umiejętności powiązania kwestii demograficznych
z kontekstem politycznym, społecznym i ekonomicznym
(wzajemne uwarunkowania ),
-nabycie umiejętności oceny kształtu rozwiązań w obszarze
polityki ludnościowej w powiązaniu z sytuacją społecznogospodarczą,
-kształtowanie postawy otwartości na problemy
demograficzne
-geneza, historia i zadania statystyki, przedmiot badań
statystycznych, podstawowe pojęcia, źródła statystyczne,
-metody i techniki badań statystycznych (opracowanie
materiału statystycznego), metody prezentacji danych
statystycznych (analiza statystyczna, wnioskowanie
statystyczne),
-wybrane elementy analizy struktury zbiorowości
statystycznej,
-statystyczne badanie zjawisk społecznych- specyfika
statystyki społecznej, źródła danych w statystyce społecznej,
podstawowe badania społeczne statystyki publicznej w
Polsce (poziom i jakość życia, dochód i konsumpcja
społeczna, gospodarowanie czasem, ubóstwo i nierówności,
wskaźniki kosztów utrzymania), wskaźniki społeczne,
-geneza demografii, przedmiot demografii, podstawowe
pojęcia i kategorie demograficzne,
-metoda demografii, analiza demograficzna, źródła
informacji w demografii, współczynniki demograficzne
(standaryzacja), siatka demograficzna, tablice wymieralności
(trwania życia), metody prognozowania demograficznego,
-stan i struktura ludności według podstawowych cech,
-podstawowe zjawiska demograficzne: reprodukcja ludności
(syntetyczne miary reprodukcji ludności), ruch naturalny,
mobilność przestrzenna,
-ludność świata i jej rozmieszczenie ze szczególnym
uwzględnieniem teorii ludnościowych i teorii uwarunkowań
procesów demograficznych,
-sytuacja demograficzna świata (problemy demograficzne:
urbanizacja, starzenie demograficzne, eksplozja
ludnościowa, globalizacja migracji, uchodźstwo),
-polityka ludnościowa (podstawowe pojęcia, zakres,
podmioty, instrumenty) i jej związki z procesami
politycznymi i gospodarczymi, polityka ludnościowa w
Polsce,
-zmiany demograficzne na świecie i w Polsce w przyszłości,
Ocena pracy: możliwe 2 nieobecności w trakcie kursu
(nieobecności ponad wyznaczony limit wymagają zaliczenia
w ramach konsultacji). Ocena końcowa uwzględnia
aktywność studenta, która jest odnotowywana po każdych
ćwiczeniach. Dla osób bez aktywności w ciągu semestru
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
podstawą zaliczenia jest kolokwium z całości materiału,
które odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych w
styczniu.
1. AUGUSTYNIAK H.: Statystyka opisowa z
elementami demografii, Poznań 2002.
2. BALICKI J., FRĄTCZAK E., NAM CH. B.,
Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie,
Warszawa 2007.
3. DZIENIO K.: Wybór podstawowych metod
statystycznych, Warszawa 2003.
4. HOLZER J.Z.: Demografia. Warszawa 2003, 2005.
5. KĘDELSKI M., PARADYSZ J.: Demografia,
Poznań 2006.
6. MAKSYMOWICZ-AJCHEL A.: Wstęp do statystyki.
Metody opisu statystycznego, Warszawa 2007.
7. MITRĘGA M.: Demografia społeczna. Katowice
1995.
8. OKÓLSKI M.: Demografia zmiany społecznej.
Warszawa 2004.
9. OKÓLSKI M.: Demografia. Podstawowe pojęcia,
procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie.
Warszawa 2004, 2005.
10. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2002. GUS, Warszawa 2003.
11. Rocznik Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny,
Rocznik Demograficzny z wybranych lat.
12. SOBCZYK M.: Statystyka, Warszawa 2002, 2004,
2005.
13. Statystyka społeczna, wybrane zagadnienia, pod red.
T. PANKA, A. SZULCA, Warszawa 2004.
14. Statystyka, red. naukowa J. PARADYSZ, Poznań
2005.
Nazwa
przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom
przedmiotu
Rok studiów,
semestr
Liczba punktów
Metody
nauczania
Język
wykładowy
Imię i nazwisko
prowadzącego
Wymagania
wstępne
Cele przedmiotu
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Metody oceny
Spis zalecanych
lektur
Stosunki wyznaniowe we współczesnej Europie.
wykład
ćwiczenia
obowiązkowy
podstawowy
I rok MUD, semestr I
Zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń dominującą metodą jest
analiza porównawcza.
Wykład – 15 godz.
Ćwiczenia – 15 godz.
polski
Dr Elżbieta Pioskowik
Znajomość historii Polski i innych państw europejskich na poziomie,
który winien prezentować absolwent I stopnia studiów politologicznych.
Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie różnych modeli
stosunków państwo – Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej
Europie na wybranych przykładach. Student winien nabyć
bądź
rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat w duchu tolerancji i zrozumienia
różnorodności form relacji państwo – Kościół (Kościoły, związki
wyznaniowe).
W ramach wykładu przedmiotem analizy porównawczej są relacje
państwo – Kościół w doktrynie Kościoła katolickiego, głównych
Kościołów protestanckich, prawosławia , judaizmu i islamu., a także
koncepcje stosunku państwa do Kościołów i związków wyznaniowych w
ujęciu liberałów, konserwatystów, socjalistów i innych nurtów
politycznych. W ramach ćwiczeń przedmiotem analizy są historyczne
uwarunkowania roli Kościołów i wyznań
wybranych państw
europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rosja,
Wielka Brytania), obecna struktura wyznaniowa społeczeństw tych
państw, a także regulacje prawne w kwestii stosunków wyznaniowych
oraz konflikty na tym tle.
Student ocenę z ćwiczeń uzyskuje na podstawie aktywności na
zajęciach, wskazującej na znajomość faktografii, a także zrozumienie
przyczyn występowania różnorodnych form relacji państwo- Kościół
(Kościoły i związki wyznaniowe) we współczesnej Europie. Wymagana
jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna absencja).
Ocena jest dokonywana po ostatnich zajęciach w semestrze.
Po uzyskaniu zaliczenie z ćwiczeń student przystępuję do egzaminu w
formie ustnej w terminie wyznaczonym na ostatnim wykładzie.
Zobligowany jest do znajomości problematyki omówionej na wykładach
i zawartej w zalecanej literaturze.
1/ Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie,
chrześcijaństwie i islamie,
Warszawa 2005.
2/ Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005.
3/ Czohara A., Stosunki państwo-Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania,
Włochy, Wwa 94.
4/ Haarscher G., Laickość, państwo, religia, Warszawa 2004.
5/ Johnson P., Historia chrześcijaństwa, Gdańsk 1993.
6/ Krukowski J., Kościół i państwo, Lublin 2000.
7/ Mazurkiewicz P., Kościół i demokracja, Warszawa 2001.
8/ Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, (red.) I.
Borowik i A. Szyjewski, Kraków 1993.
9/ Staszewski M., Państwo i Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej.
Aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994.
10/ Włodarczyk T., Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym
uwzględnieniem XX wieku, Cz. I i II, Warszawa 1986.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Stylistyka i kultura języka polskiego – ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semester/trimester) Rok I, semestr II
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
ćwiczenia poprawnościowe,
praca z własnym tekstem,
analiza błędów dziennikarskich,
dyskusja.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Język polski
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
W części teoretycznej studenci poznają podstawowe pojęcia
z zakresu kultury języka i stylistyki. Poznają rozstrzygnięcia
konkretnych faktów językowych, sprawiających szczególną
trudność użytkownikom języka polskiego. Część praktyczna
dotyczy analizy poprawnościowej i stylistycznej tekstów.
Studenci sami zbierają i interpretują materiał językowy.
dr Maria Piekorz
dr Magdalena Ślawska
Student przystępujący do realizacji przedmiotu posiada
podstawowe kompetencje językowe zdobyte w szkole
średniej.
Język i jego funkcje. Język jako wartość. Pojęcie
świadomości językowej. Postawy użytkowników
wobec języka.
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Pojęcie kultury języka. Omówienie składników
kultury języka (poprawność językowa, sprawność
językowa, etyka słowa, estetyka słowa).
Kryteria poprawności językowej.
Podstawowe pojęcia kultury języka: system
językowy, norma językowa i uzus. Dwa poziomy
normy: wzorcowa i użytkowa.
Błędy językowe. Typy błędów językowych.
Innowacje językowe.
Odmiany języka polskiego. Język pisany a język
mówiony. Kwestia oficjalności i nieoficjalności
języka.
Problematyka stylu. Odmiany stylowe języka
polskiego (styl potoczny, naukowy, artystyczny,
dziennikarsko-publicystyczny,
przemówień,
urzędowo-kancelaryjny).
Zagadnienia poprawności fleksyjnej: odmiana nazw
własnych (imiona, nazwiska, nazwy miejsc),
zagadnienia poprawnościowe związane z odmianą
poszczególnych części mowy.
Zagadnienia poprawności składniowej.
Zagadnienia
poprawności
frazeologicznej
i
leksykalnej: definicja frazeologizmu, istota doboru
wyrazów i związków frazeologicznych.
Kwestie związane z emisją głosu.
Pojęcie grzeczności językowej.
Zaliczenie na podstawie aktywności, prezentacji własnych
komentarzy do zebranych faktów językowych,
ocena
sprawności i poprawności językowej studentów oraz na
podstawie kolokwium pisemnego.
J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska: Tekstologia,
Warszawa 2009.
M. Bugajski: Pół wieku kultury języka w Polsce 1945-1995,
Warszawa 1999.
D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka
polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, Warszawa
1973.
Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz,
Warszawa 2006.
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red.
K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
S. Grabias: Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
H. Jadacka: Kultura języka polskiego. Fleksja,
słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2006.
H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak:
Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.
T. Karpowicz: Kultura języka polskiego. Wymowa,
ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
H. Kurkowska, S. Skorupka: Stylistyka polska. Zarys.
Warszawa 2001.
W. Lubaś: Społeczne uwarunkowania współczesnej
polszczyzny, Kraków 1979.
A. Markowski: Kultura języka polskiego. Zagadnienia
leksykalne. Warszawa 2006.
T. Milewski: Językoznawstwo, Warszawa 2006.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski,
Warszawa 1999.
E. Polański: Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa 2008.
Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
R. Przybylska: Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik
dla szkół wyższych, Kraków 2003.
J. Puzynina: Słowo - wartość – kultura, Lublin 1997.
A. Skudrzyk, K. Urban: Znaleźć słowo trafne... Stylistycznokomunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny, Katowice
2007.
E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak:
Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.
A. Wilkoń: Typologia odmian językowych współczesnej
polszczyzny, Katowice 1987.
Współczesne odmiany języka narodowego, red. K.
Michalewskiego, Łódź 2006.
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007.
D. Zdunkiewicz-Jedynak: Wykłady ze stylistyki, Warszawa
2008.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
Nazwa przedmiotu Systemy polityczne państw UE i USA
(course title)
SPPUEUSA
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
zaawansowany
Poziom przedmiotu
(level of course)
drugi rok studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia,
Rok studiów,
semestr czwarty
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Wykład: 30 godzin, ćwiczenia: 30 godzin, w tygodniu 2
Metody nauczania
(teaching methods)
godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń, całkowita liczba
tygodni: 15
wykład informacyjny, wyjaśniający, opisujący;
ćwiczenia prowadzone z użyciem metod:
- dyskusja i debaty moderowane przez
prowadzącego ćwiczenia;
- rozwiązywanie
problemów
poprzez
rekonstrukcję
zaimprowizowanych
wydarzeń politycznych;
- wizualizacja funkcjonowania wybranych
instytucji politycznych i relacji między
nimi (np. prezentacja multimedialna,
inscenizacja);
- metoda przypadków;
- metoda opisująca, wyjaśnianie
II B 8.
II B 9.
II B 10.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
język polski
Prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek
Dr Małgorzata Domagała
Dr Małgorzata Lorencka
Słuchacz powinien znać podstawowe terminy politologiczne
z zakresu funkcjonowania państwa i systemu politycznego
oraz nauki prawa. Poza tym powinien dysponować ogólną
wiedzą z historii Europy i USA oraz wykazywać
zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami politycznymi,
społecznymi, ekonomicznymi, które mają wpływ na
funkcjonowanie omawianych państw.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
Słuchacz nabywa następującą wiedzę, umiejętności i
kompetencje w wyniku zaliczenia przedmiotu:
- definiuje i klasyfikuje podstawowe elementy tworzące
system polityczny oraz zna podstawy normatywne
funkcjonowania organów naczelnych w wybranych
państwach UE i USA;
- zna podstawowe kierunki procesów politycznospołecznych w aspekcie historycznym i współczesnym, w
państwach UE i USA;
- poznaje specyfikę rywalizacji politycznej na poziomie
wyborczym, parlamentarnym i gabinetowym;
- potrafi, odwołując się do analizy politologicznej, wyjaśniać
relacje zachodzące między naczelnymi organami w
wybranych państwach;
- potrafi prezentować i oceniać zmiany zachodzące w
strukturach systemów politycznych;
- umie dokonać komparatystyki systemów politycznych;
- trafnie prognozuje kierunki przemian struktur państwa,
wynikające z megatrendów (integracja, globalizacja) oraz
krytycznie oceniać dynamikę zmian systemów politycznych;
- uznaje i akceptuje różne punkty widzenia, determinowane
odmiennym
podłożem
politycznym,
społecznym,
normatywnym;
- potrafi świadomie uczestniczyć w życiu publicznym oraz
jest świadomy konieczności uzupełniania wiedzy i
poszerzania umiejętności
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami
funkcjonowania wybranych systemów politycznych w ujęciu
prawno-ustrojowym, omówienie pozycji ustrojowej organów
i instytucji konstytuujących system polityczny (forma
rządów, forma państwa) oraz przestawienie różnic w
działaniu naczelnych organów państwa w poszczególnych
ustrojach politycznych. Po zrealizowaniu modułu słuchacz
powinien rozpoznawać typy systemów politycznych,
analizować strukturę i sposób działanie poszczególnych
instytucji politycznych, przewidywać konsekwencje
dokonujących się zmian na arenie politycznej. W trakcie
realizacji modułu szczególna uwaga będzie zwrócona na
dynamikę funkcjonowania współczesnych systemów
politycznych w USA, W.Brytanii, Francji, RFN, Hiszpanii,
Rep.Włoskiej, Szwajcarii, Szwecji.
(assessment
methods)
Egzamin pisemny w formie testu otwartego, przygotowany
przez koordynatora przedmiotu, czas trwania egzaminu 25
min., zapisy na egzamin 2 tygodnie przed planowanym
terminem egzaminu;
Ćwiczenia:
-kolokwia zaliczeniowe w połowie i na zakończenie modułu,
obejmujące pytania z zakresu wiedzy i umiejętności
określonych w modułowych efektach kształcenia, czas
trwania 45 min.
-prezentacja multimedialna przygotowana z wybranego
fragmentu modułu, sprawdzająca umiejętności
wykorzystania przyswojonej na zajęciach wiedzy i
wskazująca na trafne powiązanie modeli teoretycznych w
praktyce politycznej,
-referat, przygotowywany w oparciu o wskazówki
prowadzącego, przedstawiający ewolucję wybranych
procesów polityczno-społecznych, ewolucję organów i
instytucji politycznych, referat przestawiany w formie ustnej
podczas trwania zajęć,
-dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas trwania
ćwiczeń- w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisany efekt
kształcenia. Jeśli słuchacz nie wykazuje wystarczającej
wiedzy musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji,
-debata, krótkie debaty aranżowane przez prowadzącego, na
temat aktualnych wydarzeń politycznych, w których
słuchacze w oparciu o zdobytą wiedzę i informacje medialne
bronią swojego stanowiska.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
1. P.Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych,
Warszawa 2008
2. Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich,
pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2007.
3. Ustroje państw współczesnych, praca zbiorowa,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, tom 1.
4. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne
współczesnej Europy, Warszawa 2008.
5. B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne
współczesnych państw demokratycznych, Oficyna a Wolters
Kluwer Bussines, Warszawa 2007
6.A.Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006
Teksty konstytucji w języku polskim wybranych państw
wydane przez Wydawnictwo Sejmowe
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu System prawny podmiotów samorządowych.
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy, specjalizacyjny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia magisterskie uzupełniające, dzienne. Rok I semestr I
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
4 pkt. ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykłady 15 godzin, 2 godziny co dwa tygodnie
(teaching methods)
Ćwiczenia 15 godzin, 2 godziny co dwa tygodnie.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Dr Kazimierz Gołosz
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Zaliczenie wstępu do prawoznawstwa, systemów
Wymagania
ustrojowych i wiadomości o samorządach lokalnych w
wstępne
(prerequisites)
Polsce i Europie.
Umiejętność interpretacji i znajomość ustaw o samorządzie
Cele przedmiotu
(wskazane jest
gminy, powiatu i województwa oraz ustawy o pracownikach
określenie celów
samorządowych i o gospodarce komunalnej
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
Program przedmiotu:
merytoryczne
Koncepcja gminy samorządowej.
przedmiotu
Organy gminy, jednostki pomocnicze gminy.
(course contents)
Ustrój powiatu, miasta na prawach powiatu.
Region samorządowy, struktura organizacyjna
województwa samorządowego.
Samorząd władzą publiczną – jawność w dostępie do
informacji publicznej.
Treść i istota samorządowego stosunku pracy.
Obowiązki i uprawnienia pracowników
samorządowych.
Radni jako pracobiorcy i pracodawcy, ograniczenia
antykorupcyjne.
Pojecie mienia komunalnego, sposoby nabyci mienia
komunalnego.
Gospodarowanie mieniem komunalnym.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego dotyczące samorządów.
Statutów jednostek samorządowych i inne regulacje
prawa lokalnego.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin końcowy polegający na interpretacji ustaw,
obecność na ćwiczeniach, aktywność i przygotowanie
jednego samodzielnego wystąpienia.
Literatura:
47. B. Doliński – Samorząd terytorialny. Warszawa
2010.
48. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko –
Zarys prawa samorządu terytorialnego. Katowice
1997 i następne wydania.
49. M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś –
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne.
Warszawa 2007.
50. Ustawa o samorządzie gminy z 1990 r. teks jednolity.
51. Ustawa o samorządzie powiaty z 1998 r. tekst
jednolity.
52. Ustawa o samorządzie województwa z 1998 r. tekst
jednolity.
53. Ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 r.
54. Ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r. tekst
jednolity.
55. Zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
System prawny podmiotów samorządowych i
(course title)
gospodarczych
wykład
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy, specjalizacyjny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia magisterskie uzupełniające, niestacjonarne, rok II
Rok studiów,
semestr I
semestr
(year of study,
semester/trimester)
4 pkt. ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykłady 10 godzin realizowanych w ramach 5
(teaching methods)
zjazdów po 2 godziny. Konsultacje 1 godzina w
terminach zjazdów.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
Dr Kazimierz Gołosz
Zaliczenie wstępu do prawoznawstwa, systemów
ustrojowych i wiadomości o samorządach lokalnych w
Polsce i Europie.
Umiejętność interpretacji i znajomość ustaw o samorządzie
gminy, powiatu i województwa oraz ustawy o pracownikach
samorządowych i o gospodarce komunalnej. Znajomość
ustroju jednostek samorządowych. Rozróżnienie metod i
form prowadzenia działalności gospodarczej przez
samorządy.
Program przedmiotu:
Koncepcja gminy samorządowej.
Organy gminy, jednostki pomocnicze gminy.
Ustrój powiatu, miasta na prawach powiatu.
Region samorządowy, struktura organizacyjna
województwa samorządowego.
Samorząd władzą publiczną – jawność w dostępie do
informacji publicznej.
Treść i istota samorządowego stosunku pracy.
Obowiązki i uprawnienia pracowników
samorządowych.
Radni jako pracobiorcy i pracodawcy, ograniczenia
antykorupcyjne.
Pojecie mienia komunalnego, sposoby nabyci mienia
komunalnego.
Gospodarowanie mieniem komunalnym.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego dotyczące samorządów.
Statutów jednostek samorządowych i inne regulacje
prawa lokalnego.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin końcowy polegający na interpretacji ustaw,
obecność na ćwiczeniach, aktywność i przygotowanie
jednego samodzielnego wystąpienia.
Literatura:
56. B. Doliński – Samorząd terytorialny. Warszawa
2010.
57. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko –
Zarys prawa samorządu terytorialnego. Katowice
1997 i następne wydania.
58. M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś –
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne.
Warszawa 2007.
59. Ustawa o samorządzie gminy z 1990 r. teks jednolity.
60. Ustawa o samorządzie powiaty z 1998 r. tekst
jednolity.
61. Ustawa o samorządzie województwa z 1998 r. tekst
jednolity.
62. Ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 r.
63. Ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r. tekst
jednolity.
64. Zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II B 13.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
System prawny podmiotów samorządowych i
(course title)
gospodarczych
ćwiczenia
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy, specjalizacyjny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia magisterskie uzupełniające, niestacjonarne, rok II
Rok studiów,
semestr I
semestr
(year of study,
semester/trimester)
4 pkt. ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Ćwiczenia 10 godzin realizowanych w ramach 5
(teaching methods)
zjazdów po 2 godziny. Konsultacje 1 godzina w
terminach zjazdów.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
Język polski
Dr Kazimierz Gołosz
Zaliczenie wstępu do prawoznawstwa, systemów
ustrojowych i wiadomości o samorządach lokalnych w
Polsce i Europie.
Umiejętność interpretacji i znajomość ustaw o samorządzie
gminy, powiatu i województwa oraz ustawy o pracownikach
samorządowych i o gospodarce komunalnej. Znajomość
ustroju jednostek samorządowych. Rozróżnienie metod i
form prowadzenia działalności gospodarczej przez
samorządy.
Program przedmiotu:
Omówienie ustawy o samorządzie gminy.
Omówienie ustawy o samorządzie powiatu.
Omówienie ustawy o samorządzie województwa.
Ustawa o pracownikach samorządowych.
Ustawa o gospodarce komunalnej.
Egzamin końcowy polegający na interpretacji ustaw,
obecność na ćwiczeniach, aktywność i przygotowanie
II B 14.
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
jednego samodzielnego wystąpienia.
Literatura:
65. B. Doliński – Samorząd terytorialny. Warszawa
2010.
66. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko –
Zarys prawa samorządu terytorialnego. Katowice
1997 i następne wydania.
67. M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś –
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne.
Warszawa 2007.
68. Ustawa o samorządzie gminy z 1990 r. teks jednolity.
69. Ustawa o samorządzie powiaty z 1998 r. tekst
jednolity.
70. Ustawa o samorządzie województwa z 1998 r. tekst
jednolity.
71. Ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 r.
72. Ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r. tekst
jednolity.
73. Zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Systemy polityczne państw Europy Wschodniej
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok II, III semestr 4,5
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania wykład
(teaching methods)
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr hab. Prof. UŚ Marek Barański
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólne informacje dotyczące pojęcia system polityczny i
Wymagania
jego elementów
wstępne
(prerequisites)
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z podstawami
Cele przedmiotu
(wskazane jest
ustrojowymi władzy państwowej oraz mechanizmami
określenie celów
rządzenia charakterystycznych dla systemów politycznych o
jako
różnym poziomie standardów demokratycznych oraz
efektów kształcenia zaawansowaniu zmian rynkowych w gospodarce.
i
Umiejętność przeprowadzenia analizę porównawczą w celu
kompetencji)
wskazania podobieństw i różnic w procesie kształtowania się
(objectives of the
demokracji w państwach postsocjalistycznych
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Metoda systemowa i porównawcza w politologii.
Treści
Endogenne i egzogenne czynniki demokratycznej zmiany
merytoryczne
państw postosjalistycznych. Struktura etniczna, kulturowa i
przedmiotu
(course contents)
wyznaniowa państw Europy Wschodniej. Reżimy polityczne
w Europie Wschodniej. Struktura i funkcje parlamentu.
Pozycja głowy państwa. Pozycja rządu i premiera.
Decentralizacja władzy państwowej. Lokalne i regionalne
systemy polityczne. Władza sądownicza. Partie polityczne
w systemie politycznym.
System polityczny: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Republiki
Czeskiej, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej i
Ukrainy.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin w formie testu
1.Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, pod
red. M. Barański: Katowice 2005; 2.Systemy polityczne
państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sokoła
i M. Żmigrodzkiego Lublin 2005;
3. Ustroje państw współczesnych, tom 2. pod red. E.
Dulewicz, Lublin 2005; Partie i systemy partyjne państw
Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Migalskiego
Warszawa 2009; Systemy polityczne Europy Środkowej i
Wschodniej: perspektywa porównawcza, pod red. A.
Antoszewskiego, Wrocław 2006;
5.Władza państwowa i administracja publiczna w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego,
Toruń 2007; 6.Ustroje polityczne krajów Wspólnoty
Niepodległych Państw, pod red. W. Baluka i A.
Czajowskiego Wrocław 2007;
7.J. Karp, M. Grzybowski: System konstytucyjny Bułgarii.
Warszawa 2002; 8.J. Karp, M. Grzybowski: System
konstytucyjny Chorwacji. Warszawa 2007; 9.K. Skotnicki.
System konstytucyjny Czech. Wydawnictwo Sejmowe.
Warszawa 2000; 10.J. Zieliński: Systemy konstytucyjne
Łotwy, Estonii i Litwy. Warszawa 2000.
11.E. Zieliński: System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.
Warszawa 2005; 12.P. Mikuli: System polityczny Słowenii.
Warszawa 2004; 13.E. Zieliński: System konstytucyjny
Ukrainy. Warszawa 2007; 14.W. Brodziński: System
konstytucyjny Węgier. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa
2003.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Systemy polityczne państw Europy Wschodniej
(course title)
05-4200401
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Stacjonarne, I stopnia, rok III, semestr 5
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
6 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Ćwiczenia (dyskusja na zajęciach)
(teaching methods)
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr Anna Czyż
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólne informacje dotyczące pojęcia system polityczny i
Wymagania
jego elementów
wstępne
(prerequisites)
Zapoznanie studentów studiów stacjonarnych ze strukturami
Cele przedmiotu
(wskazane jest
i funkcjonowaniem najwyższych władz w państwach Europy
określenie celów
Środkowej i Wschodniej oraz próba porównania i oceny
jako
zachodzących procesów poprzez dyskusję w trakcie zajęć.
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Struktura i funkcje parlamentu, pozycja głowy państwa,
Treści
pozycja rządu i premiera, władza sądownicza i miejsce partii
merytoryczne
politycznych w systemie politycznym.
przedmiotu
(course contents)
19. System polityczny Bułgarii.
20. System polityczny Chorwacji.
21. System polityczny Estonii.
22. System polityczny Republiki Czeskiej.
23. System polityczny Republiki Słowackiej.
24. System polityczny Republiki Węgierskiej.
25. System polityczny Republiki Litewskiej.
26. System polityczny Białorusi.
27. System polityczny Ukrainy.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
28. System polityczny Federacji Rosyjskiej.
Aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe
18. M. Barański: Systemy polityczne państw Europy
Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy,
partie polityczne. Katowice 2005.
19. W. Sokół, M. Żmigrodzki: Systemy polityczne
państw Europy Środkowej i Wschodniej. Lublin
2005.
20. E. Gdulewicz: Ustroje państw współczesnych, tom 2.
Lublin 2005.
21. M. Migalski: Partie i systemy partyjne państw
Europy Środkowej i Wschodniej.
22. A. Antoszewski (red.): Systemy polityczne Europy
Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza.
Wrocław 2006.
23. M. Barański (red.): Władza państwowa i
administracja publiczna w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej. Toruń 2007.
24. W. Baluk, A. Czajowski (red.): Ustroje polityczne
krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Wrocław
2007.
25. J. Karp, M. Grzybowski: System konstytucyjny
Bułgarii. Warszawa 2002.
26. J. Karp, M. Grzybowski: System konstytucyjny
Chorwacji. Warszawa 2007.
27. K. Skotnicki. System konstytucyjny Czech.
Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2000.
28. J. Zieliński: Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i
Litwy. Warszawa 2000.
29. E. Zieliński: System konstytucyjny Federacji
Rosyjskiej. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2005
30. P. Mikuli: System polityczny Słowenii.
Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2004.
31. E. Zieliński: System konstytucyjny Ukrainy.
Warszawa 2007.
32. W. Brodziński: System konstytucyjny Węgier.
Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2003.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1. Nazwa
przedmiotu
(course title)
II B 2. Kod przedmiotu
(course code)
II B 3. Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4. Poziom
przedmiotu
(level of course)
II B 5. Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester
)
II B 6. Liczba punktów
(number of
credits)
II B 7. Metody
nauczania
(teaching
methods)
System polityczny RP (Ośrodek dydaktyczny w Rybniku) – studia stacjonarne
[wykłady i ćwiczenia]
Obowiązkowy (compulsory/obligatory)
zaawansowany
II rok – semestr III
8
W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie metoda podająca (w tym
m.in. objaśnienie, wyjaśnienie) oraz problemowa wykorzystująca metody
aktywizujące w postaci symulacyjnych gier dydaktycznych (np. wyjaśnienie
procesu ustawodawczego, analiza wymyślonych przypadków w świetle polskiego
prawa konstytucyjnego)
II B 8. Język wykładowy polski
(language of
course)
dr Robert Radek
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza z zakresu teorii państwa i prawa
II B
Wymagania
10.
wstępne
(prerequisites)
II B
Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta ze znaczeniem instytucji i procedur
(wskazane jest
w procesie sprawowania władzy. Studenci powinni nabyć umiejętność wykazania,
11.
określenie celów
iż rzeczywista rola instytucji ustrojowych zależy nie tylko od ich konstytucyjnej
jako
regulacji, ale także od tradycji ustrojowej, kontekstu sytuacyjnego oraz osobowości
efektów
i zachowań ich piastunów. Studenci powinni umieć określić zasady i wolności na
kształcenia i
jakich winien się opierać system polityczny demokratycznego państwa prawa.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
WYKŁADY:
II B
Treści
1. Pojęcie „prawa konstytucyjnego”.
12.
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
2.
3.
4.
5.
Przedmiot prawa konstytucyjnego.
Prawo konstytucyjne w systemie prawa.
Źródła prawa konstytucyjnego.
Ogólne wiadomości o konstytucji (pojęcie, typologie: pisana/niepisana,
materialna/formalna,
rzeczywista/pisana/fikcyjna,
normatywna/nominalna/semantyczna, pełna/niepełna, zamknięta/otwarta/
rozproszona, sztywna/elastyczna).
6. Funkcje konstytucji.
7. Konstytucja jako ustawa zasadnicza.
8. Kontrola konstytucyjności prawa – modele i ich cechy.
9. Treść, forma, tryb zmiany, systematyka konstytucji.
10. Przesłanki uchwalenia konstytucji.
11. Sposoby uchwalania konstytucji.
12. Wejście w życie konstytucji.
13. Zmiany w treści konstytucji na przestrzeni lat.
14. Rodzaje norm konstytucyjnych.
15. Ustawa jako element systemu prawnego. Cechy ustawy i jej zakres
przedmiotowy.
16. Rodzaje ustaw (m.in. organiczna, konstytucyjna, prywatna, ramowa, dekret
ustawodawczy).
17. Czasowe ramy obowiązywania ustaw.
18. Akty ustawodawcze egzekutywy.
19. Rozporządzenia i ich rodzaje (samoistne, niesamoistne, wykonawcze).
20. Status jednostki w państwie.
21. Obywatelstwo a tzw. przynależność państwowa.
22. Charakter prawny obywatelstwa i sposoby jego nabywania oraz utraty.
23. Podstawowe prawa i wolności jednostki.
24. Istota i funkcje konstytucyjnych praw jednostki.
25. Zakres konstytucyjnych praw jednostki
26. Środki ochrony praw i wolności jednostki.
27. Skarga konstytucyjna.
28. Rzecznik praw obywatelskich – cechy, typy rzeczników.
29. Zasady demokratycznego państwa prawnego.
30. Demokratyczne sposoby podejmowania decyzji.
31. Demokracja bezpośrednia i jej rodzaje (zgromadzenie ludowe, referendum,
plebiscyt, weto ludowe, inicjatywa ludowa).
32. Kontrowersje wokół referendum (minusy i plusy tej formy demokracji
bezpośredniej).
33. Cechy demokracji przedstawicielskiej.
34. Lobbing w polskim systemie politycznym – regulacje normatywne a
praktyka polityczna.
35. Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989. (dwa ośrodki władzy podczas II
wojny światowej, struktura tymczasowych organów państwowych ich rola i
nazewnictwo, referendum ludowe z czerwca 1946, wybory 1947 roku i ich
wyniki, Mała Konstytucja z 1947 i ogólna charakterystyka okresu Sejmu
Ustawodawczego wraz z podziałem organów władzy w państwie,
przygotowanie Konstytucji z 22 lipca 1952 roku, charakterystyka nowej
konstytucji i zasady ustroju politycznego po 1952 roku, system organów
państwowych w świetle lipcowej konstytucji).
36. Przesłanki i zakres reform ustrojowych z 1989 roku.
37. Na czym polegała blokada systemu w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku?
38. Konferencja „okrągłego stołu” – przebieg obrad, reformy i ich
konsekwencje.
39. Charakterystyka zmian ustrojowych w pierwszym okresie transformacji
1989-1992.
40. Mała Konstytucja z 1992 roku i jej charakterystyka.
41. Projekty konstytucyjne i uchwalenie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.
42. Współczesne propozycje zmian konstytucji (m.in. projekt DiP-u z 2009
roku i propozycje podmiotów polskiej sceny politycznej).
43. Partycypacja wyborcza w okresie polskiej transformacji ustrojowej.
ĆWICZENIA:
1. Podstawowe formy udziału obywateli w polskim systemie politycznym.
Pojęcie praw obywatelskich i rodzaje praw obywatelskich.
Podstawowe prawa obywatelskie dotyczące udziału obywateli w życiu
politycznym. (Prawo do zgromadzeń; stowarzyszania i
organizowania; wybierania organów państwa i samorządu; wolność
słowa)
Zgromadzenia ich istota i rodzaje.
 Stowarzyszenia ich rodzaje i istota.
 Prawo do organizowania się w związki pracodawców i
pracobiorców.
 Prawo obywateli do organizowania się w partie polityczne (zasady
tworzenia partii w polskim systemie politycznym; finansowanie
partii politycznych; ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989
roku w tym główne partie i ich koalicje)
 Referendum. (rodzaje referendum; podmioty zarządzające referenda;
warunki ważności referendum i zakres ich mocy obowiązującej)
2. Prawo obywateli do wybierania organów państwa i samorządu.
Podmioty władzy państwowej i samorządu wybierane przez obywateli.
Pojęcie „prawa wyborczego” i „systemu wyborczego”.
Funkcje prawa wyborczego.
Zasady prawa wyborczego.
Tryb przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu.
Zasady wyboru Prezydenta RP.
Wybory samorządowe w Polsce.
3. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego organizacja i funkcje.
Posłowie i senatorowie – ich prawa i obowiązki oraz sposoby
organizowania się w izbach parlamentu.
Organy Sejmu i Senatu – sposób ich powoływania oraz kompetencje
(Marszałek; Prezydium; konwent Seniorów; komisje).
Zasady i formy przeprowadzania obrad Sejmu i Senatu.
Rola Sejmu i Senatu w powoływaniu organów państwowych (tworzenie
Rady Ministrów oraz innych organów państwa).
Rola Sejmu i Senatu w stanowieniu prawa (m.in. inicjatywa
ustawodawcza; rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm;
postępowanie z ustawą budżetową; postępowanie w trybie pilnym z
ustawami).
Tryb uchwalania uchwał przez Sejm. Rodzaje uchwał.
Procedury kontrolne w Sejmie (interpelacje i zapytania poselskie;
procedura składania sprawozdań przez organy państwowe i ich
rozpatrywanie przez Sejm; kontrolne uprawnienia komisji
sejmowych; procedura uchwalania wniosku o wotum nieufności
jako przejaw kontroli politycznej; procedura uchwalania
absolutorium z wykonania ustawy budżetowej; rola Sejmu w
procedurze odpowiedzialności konstytucyjnej).
Zgromadzenie Narodowe (organizacja, tryb funkcjonowania i organy;
rola Zgromadzenia Narodowego w uchwalaniu Konstytucji oraz
procedurze odpowiedzialności konstytucyjnej; inne zadania
Zgromadzenia Narodowego).
4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie podziału władzy.
Rola Prezydenta w stanowieniu prawa (zadania spełniane przez
Prezydenta w procedurze zmian konstytucji; rola Prezydenta w
procedurze stanowienia prawa, ratyfikacji umów międzynarodowych
oraz wykonywaniu ustaw).
Uprawnienia Prezydenta w sferze powoływania organów państwowych.
Kompetencje Prezydenta w sferze prowadzenia polityki państwa oraz w
dziedzinie
zapewnienia
wewnętrznego
i
zewnętrznego
bezpieczeństwa państwa.
Kancelaria, Ministrowie Stanu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
jako instytucje doradcze i wykonawcze Prezydenta.
Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta.
5. Rada Ministrów i administracja rządowa.
Procedura powoływania Rady Ministrów.
Struktura organizacyjna Rady Ministrów (Prezes i wiceprezesi Rady
Ministrów; ministrowie i przewodniczący komisji i komitetów
pełniących funkcje naczelnych organów administracji państwowej;
Komitety Rady Ministrów).
Odpowiedzialność Rady Ministrów (polityczna; konstytucyjna).
Kompetencje Rady Ministrów (w dziedzinie stanowienia prawa;
prowadzenia polityki państwa; obsadzania stanowisk państwowych).
Tryb funkcjonowania Rady Ministrów (prowadzenie obrad;
podejmowanie decyzji).
6. Instytucje kontrolne i ich rola w systemie politycznym RP.
Trybunał Konstytucyjny (powoływanie Trybunału i jego kierownictwa;
organizacja Trybunału; funkcje i zadania spełniane przez Trybunał;
postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym; orzeczenia
Trybunału konstytucyjnego).
Trybunał Stanu (sposób powoływania Trybunału i jego kierownictwa;
organizacja Trybunału; podmioty ponoszące odpowiedzialność
przed Trybunałem; podmioty uprawnione do rozpoczynania
postępowania przed Trybunałem; tryb postępowania przed
Trybunałem; kary wymierzane przez Trybunał Stanu).
Najwyższa Izba Kontroli (Organizacja NIK i sposób powoływania
prezesa NIK; zadania, zakres i podmioty podlegające kontroli NIK;
uprawnienia NIK w związku z przeprowadzoną kontrolą).
Rzecznik Praw Obywatelskich (sposób powoływania Rzecznika; okres
trwania kadencji Rzecznika; funkcje i zadania Rzecznika; tryb
postępowania przy realizacji jego zadań ; uprawnienia Rzecznika i
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
jego Biuro).
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (konstytucyjne i ustawowe zadania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; sposób powoływania i
struktura organizacyjna KRRiT; zakres kompetencji i tryb
funkcjonowania KRRiT).
Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na wszystkich
ćwiczeniach
w semestrze. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na
wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w terminie 2 tygodni od dnia, w
którym odbywały się ćwiczenia. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok
wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie kolokwium na przedostatnich
zajęciach. Negatywny wynik kolokwium oznacza konieczność ponownego pisania
testu przez studenta i może wiązać się z przesunięciem terminu uzyskania wpisu
(prowadzący dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie
ustne studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny
na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem
krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat.
Dwa kolokwia w semestrze na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia w
pierwszym terminie jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczna jednego z
dwóch kolokwiów.
Egzamin ustny (losowane pytania w zestawach).
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr
78, poz. 483)
 Bałaban A.: Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP. Warszawa 2011.
 Garlicki L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2005.
 Glajcar R.: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach
1989-2000. Toruń 2004.
 Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W.: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie.
Bielsko-Biała 2006.
 Jednaka W.: Gabinety koalicyjne w III RP. Wrocław 2004.
 Migalski M., Mazur M., Wojtasik W.: Polski system partyjny.
PWN.Warszawa 2006.
 Mojak R.: Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.
Lublin 2007
 Polskie prawo konstytucyjne. Red. W. Skrzydło. Lublin 2006.
 Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne. Red. R. Glajcar, M.
Migalski. Warszawa 2006.
 Sarnecki P.: Prawo konstytucyjne RP. Warszawa 2004.
 Sarnecki P.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów.
Zakamycze 2000.
 Słomka T.: Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze.
Warszawa 2005.
 System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Red. H. Zięba-Załucka. Warszawa 2005.
 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Red. H. Lisicka. Wrocław
2005.
 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Red. M. Gulczyński, R.
Zaradny. Wrocław 2000.
 Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, red. R. Glajcar, W.
Wojtasik, Katowice 2009.
 Wiatr J.J.: Prezydent w systemie demokratycznym. Koszalin 2001.
 Zaleśny J.: Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu
transformacji ustrojowej. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2004.
Wybrane akty prawne:
 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. (Dz.U. Nr
102, poz. 643 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr
57, poz. 507 ze zm.)
 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 14, poz. 147)
 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. Nr 35
poz. 321 ze zm.)
 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli. (t.j. Dz.U. z
2000 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.)
 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. (Dz.U. Nr 240,
poz. 2052 ze zm.)
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001
r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli. (Dz.U. Nr 62, poz. 688)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. (Dz.U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1218 ze zm.)
 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
(Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.)
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2001
r. Nr 79 poz. 857 ze zm.)
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (Dz.U. Nr
100, poz. 1082 ze zm.)
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych.(Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.)
 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr
7 poz. 34 ze zm.)
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z
2005 r. Nr 1 poz. 2 ze zm.)
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112
ze zm.)
 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.)
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Wpływ sfery polityki na
(course title)
funkcjonowanie mediów masowych
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
przedmiotów.
Obowiązkowy
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
1 punkt ETCS
Średnio zaawansowany
Stacjonarne studia Ii stopnia
Kierunek: Politologia
II rok
IV semestr
Wymiar: 30 godzin wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
wykład połączony z lekturą zaleconych opracowań
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy
(language of course)
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Język polski
II B 11. Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Głównymi celami są:
poznanie ogólnych związków i zależności łączących
działalność mediów masowych ze sferą polityki
II B 8.
II B 12. Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk.
Wiadomości z zakresu teorii polityki dotyczące systemu
politycznego i współczesnych systemów politycznych
analiza pojęć: polityka komunikowania, polityka
medialna, polityka informacyjna, określenie
wzajemnych relacji oraz podmiotów i obszarów
działania
wyznaczenie występujących i możliwych powiązań i
oddziaływań pomiędzy mediami masowymi a
głównymi podmiotami polityki.- mediatyzacja
polityki a polityzacja mediów
pojęcie systemu politycznego i systemu medialnego
wpływ charakteru władzy politycznej na system
medialny (system autorytarny, demokratyczny i
mieszany)
główne typy relacji między sferą polityki a mediami
masowymi:: symbioza, dominacja, „super=system”)
wyznaczenie granic pojęciowych dla terminów:
polityka komunikowania, polityka informacyjna,
polityka medialna
podmioty, obszary i narzędzia współczesnej polityki
medialnej
mediatyzacja polityki, jej przejawy i skutki
polityzacja mediów, jej narzędzia i zakładane
rezultaty
komunikowanie polityczne jako obszar styku
interesów systemu politycznego i medialnego
rola mediów masowych podczas wyborów
znaczenie mediów dla procesów demokratyzacji
media masowe a społeczeństwo obywatelskie
nowe media w sferze polityki
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Obecność i aktywność (zadawanie pytań) na wykładach
B. Dobek-Ostrowska. Polski system medialny na
rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach,
Wrocław 2011.
K. Jakubowicz. Unia Europejska a media. Między
kulturą a gospodarką. Warszawa 2010.
Red. B. Dobek-Ostrowska. Media masowe na
świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa.. Wrocław 2007.
Red. B. Dobek-Ostrowska. Media masowe w
demokratyzujących się systemach politycznych.
Wrocław 2006.
W. Schulz. Komunikacja polityczna. Koncepcje
teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat
mediów masowych w polityce. Kraków 2006.
M. Mrozowski. Media masowe. Władza, rozrywka i
biznes. Warszawa 2001.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Systemy i zachowania wyborcze
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
fakultatywny dowolnego wyboru.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany,
(level of course)
III rok studiów licencjackich, VI semestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
Liczba punktów
(number of credits) przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania Wykład monograficzny
(teaching methods)
Język wykładowy Polski
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. S. Wróbel
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólna wiedza na temat wyborów i ich znaczenia w życiu
Wymagania
politycznym
wstępne
(prerequisites)
1. Znajomość systemów wyborczych.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
2. Umiejętność wskazania ich zalet i wad oraz
określenie celów
funkcjonalności wobec różnych typów systemów
jako
partyjnych i politycznych
efektów kształcenia 3. Umiejętność analizy kampanii wyborczych
i
4. Zdolność identyfikacji determinant i konsekwencji
kompetencji)
zachowań wyborczych
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
II B 14.
Tematyka wykładów obejmuje charakterystykę różnych ujęć
systemów i zachowań wyborczych, analizę systemów
wyborczych stosowanych w elekcjach we współczesnych
państwach, ich zalet i słabości, związku z układem sił w
legislatywach .
Drugi krąg zagadnień dotyczy struktury kampanii
wyborczych, form i sposobów jej prowadzenia
Trzeci zaś obejmuje problematykę zachowań wyborczych; :
ich uwarunkowań ,form i skutków ukazanych na przykładzie
wyborów w Polsce po 1989 roku
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w
zajęciach
1. A. Żukowski, Systemy wyborcze; wprowadzenie,
Olsztyn 1999
2. A. Żukowski, System wyborczy do sejmu i senatu,
Warszawa2004
3. J. Raciborski, Polskie wybory, Warszawa1997
4. A. K. Piasecki, Wybory w Polsce Kraków 2011
5. R. Markowski, Zachowania polityczne, Warszawa 2010
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Sztuka negocjacji - ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
Specjalność: wszystkie specjalności
semester/trimester) Rok I, semestr II
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. ćwiczeń
(teaching methods)
Metody realizacji przedmiotu:
dyskusja,
kolokwium (pisemny sprawdzian wiedzy z
zakresu technik negocjacyjnych, stylów
negocjacyjnych, faz negocjacji),
ćwiczenia negocjacyjne
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Język polski
dr Magdalena Ślawska
dr Maria Piekorz
Uczestniczenie w zajęciach: retoryka i erystyka na studiach
pierwszego stopnia.
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych
wiadomości teoretycznych, ale przede wszystkim
przedstawienie najważniejszych praktycznych wskazówek
dotyczących negocjacji. Przedmiot, oprócz określonej
wiedzy,
przekazuje
umiejętności
związane
z
przygotowywaniem i prowadzeniem negocjacji w kontekście
zasad poprawnej i skutecznej komunikacji. Prezentowane są
przykłady określonych zachowań negocjacyjnych. Celem
jest wykształcenie świadomości tego, że każdego
negocjatora powinno cechować dążenie do doskonałości i
ciągły rozwój.
Sens negocjacji, definicja i ocena negocjacji
Komunikacja w negocjacjach
Sposoby
prowadzenia
negocjacji
–
negocjowania
style
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Fazy negocjacji
Cechy dobrego negocjatora
Zaliczenie na podstawie aktywności
kolokwium.
na
zajęciach,
Cenker E. M.: Negocjacje, Poznań 2002.
Fisher R., Ury W.: Dochodząc do TAK: negocjowanie bez
poddawania się, Warszawa 2007.
Kennedy G.: Negocjacje doskonałe, Poznań 2003.
Kochan M.: Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w
publicznych sporach. Kraków 2005.
Lunden B., Lennart R.: Techniki negocjacji, Gdynia 2005.
Mayer R.: Jak wygrać każde negocjacje, Warszawa 2007.
Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Kraków 2000.
Retoryka codzienności : zwyczaje językowe współczesnych
Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006.
Sztuka perswazji, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków
2004.
Thiel E.: Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów,
Wrocław 1998.
Ury W.: Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji
do kooperacji, Warszawa 2000.
Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać,
Warszawa 1994.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Środowisko zamieszkania i polityka mieszkaniowa,
(course title)
ćwiczenia
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok I, semestr II, studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny,
(teaching methods) dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na
grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych.
Liczba godzin: 15 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Natalia Stępień, mgr
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat pojęcia mieszkania,
określenie celów
kwestii mieszkaniowych;
jako
zdobycie wiedzy na temat prawa do mieszkania i
efektów kształcenia
funkcji mieszkania;
i
zdobycie wiedzy na temat pojęcia polityki
kompetencji)
mieszkaniowej, typologii polityk mieszkaniowych;
(objectives of the
poznanie podmiotów mieszkaniowych;
course, preferably
zdobycie wiedzy na temat sytuacji mieszkaniowej w
expressed in terms
Polsce;
of
poznanie lokalnej polityki mieszkaniowej;
learning outcomes
zdobycie wiedzy na temat działalności Towarzystw
and competences)
Budownictwa Społecznego;
zdobycie wiedzy na temat zjawiska bezdomności;
zdobycie Widzy na temat rewitalizacji i rekultywacji.
nabycie umiejętności dokonywania analizy aktów
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
prawnych z zakresu polityki mieszkaniowej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
pojęcie mieszkania, kwestii mieszkaniowej;
prawo do mieszkania, funkcje mieszkania;
pojęcie polityki mieszkaniowej, typologie polityk
mieszkaniowych;
podmioty polityki mieszkaniowej;
sytuacja mieszkaniowa w Polsce, budownictwo
mieszkaniowe;
lokalna
polityka
mieszkaniowa,
dodatek
mieszkaniowy, mieszkania socjalne;
Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
bezdomność – analiza zjawiska;
pojęcie rewitalizacji i rekultywacji;
typy rewitalizacji;
przykłady rewitalizacji;
Raport Zdrowe Miasto Stowarzyszenia Zdrowych
Miast Polskich.
Ocena przygotowania studentów do zajęć. Ocena pracy
studentów podczas zajęć, na którą składa się aktywność oraz
umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych.
Literatura:
1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE,
Warszawa 1987.
2. Bończak-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B., TBS
buduje mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Warszawa 1998.
3. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w
latach 1988-2005. Dziedzictwo i przemiany, Oficyna
Wydawnicza
Szkoły
Głównej
Handlowej,
Warszawa 2007.
4. Cesarski M., Mieszkaniowy majątek trwały oraz
jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w
Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa 1998.
5. Chmielewski J., Teoria urbanistyki w projektowaniu
i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
6. Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość
polskiej polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i
Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
7. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.), Polityka
społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
8. Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, „Ekonomia
społeczna teksty” 2008, Nr 3.
9. Korniłowicz J., Mieszkalnictwo w Polsce w latach
1991-2000, IGM, Warszawa 2002.
10. Kotlorz D. (red.), Rewitalizacja obszarów
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
wykluczenia społecznego w miastach śląskich,
Wydawnictwo
Akademii
Ekonomicznej
w
Katowicach, Katowice 2008.
Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i
cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 2008.
Piekut-Brodzka D., Bezdomność, Chrześcijańska
Akademia Teologiczna, Warszawa 2006.
Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność (aspekty
polityki społecznej), Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i
wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Raport z
badań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2007.
Zapart J., Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys
przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 1998.
„Polityka Społeczna” – miesięcznik poświęcony
pracy i sprawom socjalnym.
„Sprawy Mieszkaniowe” – kwartalnik poświęcony
kwestiom mieszkaniowym.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
1
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna (laboratorium).
(course title)
TI - Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy (compulsory / obligatory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany
(level of course)
Poziom można zdefiniować przy pomocy takich czynników,
jak:
Warunki wstępne (dopuszczające).
Efekty kształcenia (learning outcomes).
Informacje bibliograficzne.
Rok I, semestr studiów 1.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod
(teaching methods) nauczania,
w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę
tygodni
Praca w laboratorium (pracownia komputerowa
2godz tygodniowo, 15 tygodni)
Wszystkie ćwiczenia złożone i wykonywane prace
indywidualne poprzedza krótki wstęp teoretyczny
w formie wykładu oraz instruktaż.
Inne metody/formy / prace terenowe
– zadanie złożone dotyczące ćwiczenia na
platformach elektronicznej administracji:
Wykorzystanie obligatoryjnych procedur i uzyskanie
w odpowiednich urzędach administracji publicznej
gadżetów służących do uwierzytelnienia obywatela
on-line, następnie wykonanie zadań ćwiczeniowych
na platformach e-urzędu.
Metody nauczania: Konstruktywizm, kognitywistyka
ukierunkowana na metapoznanie, zasady
heurystyczne.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Imię, nazwisko i stopień naukowy wykładowcy.
Imię i nazwisko
Ilona Neffe, mgr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagane wiadomości, umiejętności i kompetencje
Wymagania
na poziomie programu szkoły średniej.
wstępne
(prerequisites)
Opis zakładanych kompetencji i umiejętności jakie student
Cele przedmiotu1
Efekty kształcenia wynikają z celów programu nauczania przedmiotu.
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu.
Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta
do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, tak,
aby nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje w
posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami technik
teleinformatycznych, które posiadają szczególne znaczenie w
modernizacji administracyjnej państwa i gospodarki. Chodzi
tu m.in. o znajomość funkcjonowania systemów
elektronicznej administracji oraz metod uwierzytelnienia eobywatela, rozróżnienia tych metod i aspektów prawnych jak
również o praktyczną umiejętność załatwiania spraw w
urzędzie on line.
Dla przyszłego absolwenta w zawodzie: dziennikarza,
polityka, urzędnika państwowego ważną jest wiedza na
temat bezpiecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach
zawodowych i kontaktach dyplomatycznych, oraz
praktyczna umiejętność korzystania z bezpiecznej poczty
elektronicznej: stosowanie metody uwierzytelnienia danych i
podpisującego, opcjonalnie z zachowaniem poufności, czyli
podpisu elektronicznego niekwalifikowanego.
Celem przedmiotu jest również przygotowanie studenta
do przyszłej roli prelegenta (przydatnej w różnych
okolicznościach), aby potrafił wykazać się szczególną
umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnych,
z mocnym akcentem na komunikatywność dostosowaną
do percepcji odbiorców. Metoda konstruktywizmu ma tutaj
umocowanie w wyborze innowacyjnego zagadnienia IT jako
tematu prezentacji.
Istotną jest również umiejętność administrowania własną
stroną WWW. Na zajęciach technologii informacyjnej
student nabywa wiedzę teoretyczną co do logistyki, zasad
nawigacji, i zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania
Treścią (CMS), oraz umiejętność praktyczną w wykonaniu
wortalu tematycznego, alternatywnie autoprezentacji z
wykorzystaniem własnej inwencji twórczej.
Generalnie celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie
przyszłego absolwenta do roli kompetentnego użytkownika
nowoczesnych programów i rozwiązań teleinformatycznych
w sytuacjach zawodowych; aby posiadał umiejętność
szacowania bezpieczeństwa w Internecie i wykorzystania go
jako platformy transakcyjnej, edukacyjnej oraz
komunikacyjnej z zapewnieniem sprawdzenia integralności
przesyłanej informacji i wiarygodności autorstwa.
Szczególny akcent w dydaktyce przedmiotu stawiany jest
na efektywny e-learning, który w trakcie studiów może być
traktowany jako uzupełniający w procesie kształcenia,
a koniunkturalnie przydatny w „nauce przez całe życie”,
czyli skuteczną metodą kształcenia w sytuacji wymagającej
zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż wyuczony.
Przyszły absolwent, dzięki umiejętnościom osiągniętym w
ramach tego przedmiotu będzie nie tylko kompetentnym
użytkownikiem sieci w ramach działań zawodowych, ale
również instruktorem dla e-obywatela w praktycznych
poradach: jak wykorzystać Internet w komunikacji z eurzędem, w e-biznesie , e-learningu.
W sprzyjających okolicznościach będzie kreatywnym
uczestnikiem wdrażania kluczowych założeń planu
informatyzacji państwa w infrastrukturze krajowej i Unii
Europejskiej (wg kluczowych założeń Europejskiej Agendy
Cyfrowej).
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić
jego
zakres tematyczny
Treści merytoryczne przedmiotu technologia informacyjna
oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań
teleinformatycznych: programowych i narzędziowych,
związanych pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem
informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem
bezpieczeństwa IT. Treści merytoryczne przedmiotu
ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi
w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci
UŚ jako dziennikarze, politycy, urzędnicy administracji
państwowej. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie
tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i
kompetencje zawodowe, które bardziej szczegółowo
omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z
silnym akcentem zastosowania Internetu jako bezpiecznej
(bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej,
transakcyjnej i edukacyjnej (z odwołaniem do elementarnej
wiedzy w aspektach prawnych).
Zakres tematyczny przedmiotu z wyszczególnieniem
zagadnień:
Wprowadzenie do ćwiczeń - wstęp teoretyczny n.t.
współczesnej kryptografii stosowanej w zabezpieczeniach
internetowych (kryptografia asymetryczna – temat
wspomagany filmoteką ATVN); Mechanizm podpisu
cyfrowego, modelowe odwzorowanie w PGP – akredytacja
kluczy kryptograficznych, klasyczne zastosowania. Podpis
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
elektroniczny a Infrastruktura Klucza Publicznego w Polsce i
UE. Dokument elektroniczny w elektronicznym obiegu
dokumentów oraz w Centralnym Repozytorium wzorów
Dokumentów. Działania platform elektronicznej
administracji: elektroniczna skrzynka podawcza,
elektroniczny obieg dokumentu, elektroniczna kancelaria
(działanie HSM - generowanie urzędowego poświadczenia
odbioru, urzędowego poświadczenia przedłożenia); metody
uwierzytelnienia obywatela: zaufany profil, podpis
elektroniczny
- aspekty technologiczne i prawne. Usługi urzędów
certyfikacji, znaczenie listy CRL, analiza zawartości
certyfikatów – szacowanie bezpieczeństwa, zabezpieczenia
bankowości elektronicznej oraz innych transakcji on-line;
zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych i
rejestrów - „idea jednego okienka”, lista rejestrów
kwalifikowanych urzędów certyfikacji w UE oraz oraz
WebNotarius - usługi w chmurze.
Komunikacja interpersonalna, konfiguracja programów
pocztowych i aplikacji do podpisu cyfrowego, prawo do
poufności poczty elektronicznej w technologii S/MIME,
zastosowanie certyfikatów Certum (Test ID) lub CC
SEKAP.
E- learnig, funkcjonalność narzędzi platform elearningowych, podstawy metodyczne dobrego szkolenia online, porównanie wiodących ośrodków oraz ofert
edukacyjnych.
Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych z
uwzględnieniem percepcji odbiorców, tematycznie: nowości
w dziedzinie IT, w tym zagadnienia cyfryzacji (z akcentem
na cyfryzację dóbr kultury), zagadnienie archiwizacji;
Europeana.
Sposoby tworzenia stron WWW - kreatory off-line i on-line,
aktualizacja treści; wybór serwerów hostingowych,
alternatywnie wykorzystanie windowsowej usługi IIS
(Internetowe Usługi Informacyjne). Systemy zarządzania
treścią (CMS) – wybór i praktyczne zastosowania, metodyka
tworzenia stron, zasady nawigacji i administrowania.
Zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju Technologii
Informacyjno Komunikacyjnych: Europejska Agenda
Cyfrowa, a plan informatyzacji państwa, projekty
innowacyjne (rządowe Centrum Projektów
Informatycznych).
Ocena pracy studenta jest składową za wykonanie kilku
obowiązkowych ćwiczeń praktycznych, 2 prac w tematach
wybranych indywidualnie (ale wg instrukcji) oraz testu
(ćwiczenia nieobowiązkowe premiowane są jako plusy za
aktywność).
Ćwiczenie obowiązkowe 1
Student indywidualnie sprawdza na jakiej platformie
elektronicznej administracji funkcjonuje e-urząd jego
rodzimej gminy. Postępując wg instruktażu prowadzącego
zajęcia, jak również wg wymogów stawianych przez urząd,
stara się o uzyskanie odpowiedniego gadżetu
uwierzytelnienia e-obywatela (rejestracja, założenie konta,
wypełnienie wniosku).
Ćwiczenie obowiązkowe 2
Student zgłasza się osobiście do odpowiedniego urzędu, w
celu potwierdzenia swoich danych osobowych; Uzyskuje
odpowiednio: zaufany profil (w urzędowych punktach
potwierdzenia zaufanego profilu) lub w Centrum
Certyfikacji SEKAP podpisuje z urzędem umowę cywilno
prawną na stosowanie podpisu elektronicznego
niekwalifikowanego - odbiera parę kluczy kryptograficznych
z certyfikatem w formacie pliku certyfikat.pfx
Ćwiczenie obowiązkowe 3 – jest praktycznym ćwiczeniem
załatwienia w urzędzie sprawy on-line.
Studenci dzielą się na dwie grupy, wzajemnie wymieniając
doświadczenia.
Grupa I – te osoby, których gminy realizują zadania
elektronicznej administracji na e-PUAP, wg instrukcji
prowadzącego wybierają i wypełniają odpowiedni wniosek,
następnie podpisują deklarując swój zaufany profil, wysyłają
do urzędu. Poprawna weryfikacja zaufanego profilu jest
jednoznaczna z podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
stanowi o skutkach prawnych podpisu odręcznego złożonego
pod wnioskiem. Dowodem na poprawność wykonanego
ćwiczenia jest uzyskanie UPP - Urzędowego Poświadczenia
Przedłożenia, wysyłanego automatycznie przez Urząd
(urządzenie HSM), do skrzynki kontaktowej użytkownika.
Grupa II – jeżeli gmina realizuje usługi elektronicznej
administracji w regionalnej platformie SEKAP, to student po
zalogowaniu pobiera i wypełnia odpowiedni formularz,
wysyła go do urzędu stosując jako metodę uwierzytelnienia
podpis elektroniczny niekwalifikowany (posiadający
wyłącznie moc dowodową). O poprawności wykonanego
ćwiczenia stanowi urzędowe UPO, czyli Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (generowane przez HSM) oraz
informacja z elektronicznej kancelarii o tym, iż sprawa z
odpowiednio przydzielonym numerem nabrała biegu
prawnego.
Ćwiczenie obowiązkowe 4
Po zarejestrowaniu się i założeniu konta w Powszechnym
Centrum Certyfikacji student wykonuje złożoną procedurę
uzyskując
on-line parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem
testowym, alternatywnie dokonuje importu pary kluczy z
certyfikatem sekapowskim. Sprawdzenie poprawności
ćwiczenia jest jednoznaczne ze sprawdzeniem obecności
certyfikatu w tzw. widnowsowym magazynie certyfikatów.
Ćwiczenie obowiązkowe 5
Konfiguracja odpowiedniego programu pocztowego
będącego aplikacją do podpisu elektronicznego
niekwalifikowanego, wg instrukcji prowadzącego.
Sprawdzeniem poprawności wykonanego ćwiczenia jest
możliwość wysłania poczty z podpisem cyfrowym (po
wymianie kluczy publicznych, również szyfrowanej).
Zalecane jest wykonanie ćwiczenia parami.
Ćwiczenie obowiązkowe 6
Porównanie 2 platform e-learningowych, spełniających
różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu
Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych
kurów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii
PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako
typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego,
ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą.
Ćwiczeniem obowiązkowym jest analiza porównawcza
platform pod względem funkcjonalności, używanych
narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i udział w dyskusji
moderowanej przez prowadzącego. Oceniana jest aktywność
w dyskusji oraz odpowiedzi na pytania konkursowe.
Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe - to udział
w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu
PUW; wskazany jest również instruktaż: podstawy
użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na
Odległość UŚ.
Ćwiczenie nieobowiązkowe – dotyczące edycji
(wyrównawcze, dla uzupełnienia braków TI ze szkoły
średniej).
Ćwiczenie jest symulacją obróbki tekstu do pracy
licencjackiej.
Proponowane teksty do ćwiczeń: z zakresu kognitywistyki,
metod szybkiego uczenia się, kreatywności itp.
Praca indywidualna 1
Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny) oceniana
jest pod względem merytorycznym, wg wymogów
zawartych podanej literaturze, oraz wg instrukcji z akcentem
na komunikatywność przekazu dostosowaną do percepcji
odbiorców; oceniana jest również kreatywność w
atrakcyjnym przedstawieniu treści
- student domyślnie ma przyjąć tu rolę prelegenta.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Praca indywidualna 2
Strona WWW oceniana jest pod kątem przydatności,
estetyki, logistyki projektu i nawigacji; student
obowiązkowo musi stronkę „obronić”, to znaczy wykazać
się biegłością administrowania.
Dodatkowo praca oceniana jest za inwencję twórczą wg skali
O’Quina i Besmera (E. Nęcka Psychologia twórczości s.29)
Test
Sprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z
całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia
trudności.
Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką
ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia.
W ocenie końcowej brana jest również pod uwagę
frekwencja oraz liczba symbolicznych plusów zdobytych za
proponowane ćwiczenia nieobowiązkowe, odpowiedzi
na pytania konkursowe oraz udział w dyskusjach (np. ćwicz.
6).
Polecana literatura:
Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów, Warszawa
2006
Olszański L.: Dziennikarstwo internetowe Warszawa 2006
Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.
[W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,
Kraków 2006.
Neffe I.: Podpis elektroniczny w polskiej administracji
publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i
prawne w świetle wymogów unijnych.
[W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce.
Doświadczenia państw postsocjalistycznych i
Trzeciego
Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo
Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2009, s. 483-519
Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla
rozwoju dziennikarstwa internetowego.
[W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,
Kraków 2008, s. 164-167.
Neffe I.: Nowoczesne technologie przetwarzania informacji
a hipermedialny Internet. Nowa sylwetka
dziennikarza.
[W:] Studia nad komunikacją popularną,
międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Pod redakcją Janiny Fras, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007, s. 286-300.
Neffe I.: Dziennikarstwo internetowe. Wybrane
zagadnienia metodyczne.
[W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,
Kraków 2007, s.165-171.
Nęcka. E.: Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002
Juszczyk.S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć,
reguł
i procesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2003
Akty prawne:
Dyrektywa o podpisach elektronicznych (preambuła),
Ustawa o podpisie elektronicznym, Kodeks postępowania
cywilnego, Dyrektywa usługowa (w kontekście „idei
jednego okienka”), Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Ustawa o informatyzacji, Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek
prywatny oraz publiczny),
Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Zalecane czasopisma: Chip, PC Magazin, PC Format, PC
Word, Komputer Świat itp.
Samouczek na temat sprzętu komputerowego dostępny jest
na każdym stanowisku ćwiczeniowym w pracowni
komputerowej: Komputer od A do Z z cyklu Cyfrowe
encyklopedie.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
Nazwa przedmiotu Teoria demokracji
(course title)
TD
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
zaawansowany
Poziom przedmiotu
(level of course)
pierwszy rok studiów stacjonarnych, drugiego stopnia,
Rok studiów,
semestr pierwszy
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2
Liczba punktów
(number of credits)
ćwiczenia: 30 godzin, w tygodniu 2 godziny ćwiczeń,
Metody nauczania
(teaching methods)
całkowita liczba tygodni: 15
ćwiczenia prowadzone z użyciem metod:
- wyjaśniania
podstawowych
modeli
teoretycznych demokracji;
- dyskusje i debaty pod kierunkiem
prowadzącego konwersatorium;
- analizowanie i rozwiązywanie problemów
związanych z teorią i praktyką
demokracji;
- prezentacja multimedialna z wykorzystaniem
fragmentów filmów dotyczących omawianej
problematyki (np. „Wideokracja” 2009, reż. Erik
Gandini).
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
język polski
Dr Małgorzata Domagała
Dr Małgorzata Lorencka
Słuchacz powinien znać podstawowe terminy politologiczne
z zakresu doktryn politycznych, myśli politycznej, genezy
państwa, funkcjonowania systemów politycznych, teorii
polityki.
Słuchacz w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12.
II B 13.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
- zna podstawowe terminy i definicje związane z pojęciem
demokracji w różnych wymiarach: historycznym,
filozoficznym, prawnym, politycznym, społecznym oraz ma
wiedzę z zakresu modeli demokracji w ujęciu ewolucyjnym;
- zna mechanizmy funkcjonowania demokracji na różnych
poziomach: lokalnym, krajowym i ponadnarodowym;
- zna i rozumie uwarunkowania procesów demokratyzacji i
erozji demokracji, w różnych aspektach związanych z
występującymi megatrendami: globalizacją, wymianą
cywilizacyjną i integracją;
- posiada wiedzę o czynnikach wpływających na stan
współczesnej
demokracji
związanych
z
budową
społeczeństwa
obywatelskiego,
z
mechanizmami
partycypacji politycznej, relacji między mediami masowymi
a instytucjami reżimu demokratycznego;
- potrafi opisać i zinterpretować funkcjonowanie systemów
demokratycznych
z
perspektywy
różnych
ujęć
teoretycznych;
- umie analizować i rozumie potencjalne czynniki zagrożenia
procesów demokratyzacji oraz ma świadomość roli
społeczeństwa obywatelskiego w systemie demokratycznym;
- jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu
politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych
poziomach: lokalnym, krajowym itd.
- jest zdolny do podejmowania różnych form aktywności w
życiu publicznym i kreowania siebie w wymiarze
interdyscyplinarnym.
Zapoznanie słuchaczy z pojęciami, wartościami i zasadami
funkcjonowania demokracji w różnych modelach
teoretycznych. Przedstawienie tradycji demokratycznych i
praktyki
funkcjonowania
współczesnej
demokracji.
Prezentacja współczesnych koncepcji demokracji i procesów
demokratyzacji
w
wymiarze
narodowym
i
ponadnarodowym. Analiza zagadnień związanych z
działaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz refleksja nad
wzajemnym przenikaniem się doktryn politycznych,
cywilizacji, instytucji.
-dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
konwersatorium- w czasie zajęć prowadzący zadaje pytania,
sprawdzając przygotowanie merytoryczne, zachęca do
polemiki z przedstawianymi teoriami;
-rozwiązywanie problemów: prowadzący prowokuje do
samodzielnego konstruowania poglądów, stanowisk i opinii,
interpretowani aktualnych wydarzeń w odniesieniu do
analizowanych modeli teoretycznych;
-debata: liczne wystąpienia ustne, prowadzące do
wypracowania własnego stanowiska w omawianej kwestii,
opartego na trafnej argumentacji;
-referat: przygotowanie pisemnych wystąpień jako
sprawdzenie umiejętności krytycznego podejścia do
omówionych modeli teoretycznych.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Literatura obowiązkowa:
G.Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998
R.Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995
D.Held, Modele demokracji, Kraków 2010
S.P.Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa
1995.
Literatura uzupełniająca:
A.Jamróz, Współczesna demokracja. Wprowadzenie,
Białystok 1993
H.Kelsen, O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936
S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki,
Warszawa 1998
F.Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład
międzynarodowy w XXI w, Poznań 2005
E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2004
A. Antoszewski, R.Herbut ( red.), Demokracje
zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław
1997
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu TEORIA FORM DZIENNIKARSKICH - wykład
(course title)
TFD
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy (compulsory /
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu podstawowy
(level of course)
rok III, semestr piąty,
Rok studiów,
studia stacjonarne I stopnia
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5 / w tym 2 – praca własna studenta obejmująca
Liczba punktów
(number of credits) przygotowanie do egzaminu/
Metody nauczania 30 godz. wykładów, przedstawiających wiedzę teoretyczną,
(teaching methods) którą student powinien efektywnie wykorzystać na
ćwiczeniach, biorąc w nich aktywny udział oraz wykonując
prace zlecane przez prowadzącego.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
polski
Anna Mielczarek, dr nauk humanist.
Student przystępujący do zajęć z Teorii form dziennikarskich
ma już za sobą odpowiednią wiedzę z teorii literatury,
zdobytą w szkole średniej oraz wiedzę językową, zdobytą na
zajęciach z kultury języka – potrafi więc zrozumieć i
skojarzyć procesy zachodzące w obrębie genologii, a
zdobyta już na studiach wiedza językowa pozwoli ocenić
poprawność i zasadność użytych w wypowiedziach
dziennikarskich form gatunkowych.
Celem przedmiotu jest opanowanie w dobrym stopniu
wiedzy teoretycznej i umiejętne jej zastosowanie we własnej
praktyce dziennikarskiej i pr, chodzi bowiem o to, by wiedza
o gatunkach i indywidualna refleksja nad gatunkowymi
problemami była pomocna w doskonaleniu warsztatu
zawodowego. Przyszły dziennikarz powinien podać definicje
poszczególnych gatunków, zastosować najlepszą formę
językową, która najpełniej i najlepiej przedstawi temat,
wiedzieć, kiedy może operować indywidualnym stylem, a
kiedy powinien z niego zrezygnować. Powinien także
rozumieć zmiany zachodzące w polu genologicznym
podyktowane zmianami współczesnej kultury.
GENOLOGIA DZIENNIKARSKA – genologia, stylistyka,
styl, tradycje dziennikarstwa i publicystyki.
STYLE FUNKCJONALNE JĘZYKA A GATUNKI
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
DZIENNIKARSKIE – podział gatunków na trzy grupy:
wypowiedzi sprawozdawcze, (wpływ stylu
administracyjnego) wypowiedzi analityczne i dyrektywne
(wpływ stylu naukowego), wypowiedzi pogranicza (wpływ
stylu artystycznego).
PRASOWOŚĆ, RADIOGENICZNOŚĆ,
TELEWIZYJNOŚĆ, INTERNETOWOŚĆ – charakterystyka
wyróżników każdej z tych form.
WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIE
SPRAWOZDAWCZE- szczegółowa charakterystyka
poszczególnych gatunków wg schematu: rys historyczny,
definicja gatunku, cechy gatunkowe, struktura i kompozycja:
wiadomości i jej odmian, notki, korespondencji, depeszy,
komunikatu, doniesienia, flesza, wzmianki, zajawki,
WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIE ANALITYCZNE I
DYREKTYWNE – szczegółowa charakterystyka gatunków
zaliczanych do tej grupy: apelu, artykułu i jego odmian,
analizy, oceny, rozprawki, recenzji, komentarza, rozmowy,
dyskusji, debaty, polemiki itd.
WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIE POGRANICZA.
DZIENNIKARSTWO A LITERATURA- wyznaczniki
literatury- wyznaczniki publicystyki; charakterystyka
genologiczna gatunków pogranicza wg podziału na gatunki o
właściwościach faktograficzno-opisowych: reportażu i jego
odmian, szkicu, gawędy, feature, anegdoty itd. oraz o
właściwościach omawiająco-oceniających: felietonu i jego
odmian, glosy, kursywki, camera obscura, eseju.
CHARAKTERYSTKA GATUNKÓW RADIOWYCH –
tradycyjnych i w radiu sformatowanym, charakterystyka
poszczególnych gatunków.
GATUNKI TELEWIZYJNE – przestrzeń i czas w
neotelewizji a gatunki; charakterystyka gatunków.
GATUNKI INTERNETOWE – specyfika funkcjonowania
gatunków w Internecie; charakterystyka newsa, raportu „big
picture, artykułu i in.
INDYMEDIA – ODBIORCA W ROLI NADAWCY.
GATUNKI PARATEKSTOWE w prasie, radiu, telewizji i
Internecie; powody wzrostu ich znaczenia; charakterystyka
poszczególnych pratekstów.
Na ocenę z przedmiotu składa się:
- ocena pracy na ćwiczeniach,
- ocena z prac pisemnych wykonywanych na ćwiczeniach,
- egzamin ustny w sesji zimowej.
S. Adams, W. Hiks, Wywiad dziennikarski, Kraków 2007,
S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2004,
S. Allan, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków
2008,
A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Kraków
2006,
Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E.
Chudzińskiego, Kraków 2000 i nast.,
Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza,
Poznań 2001,
J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999 i
nast.,
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004,
Internetowe gatunki dziennikarskie, red. Naukowa: K.
Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Warszawa 2010,
I. Loewe, Gatunki pratekstowe w komunikacji medialnej,
Katowice 2007,
R. McLeish, Produkcja radiowa, Kraków 2007,
Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P.
Nowaka, Lublin 2003,
L Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006,
T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków
2006,
W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007,
G. Stachyra, Gatunki w radiu sformatowanym, Lublin 2008,
M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008,
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004,
K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki
dziennikarskie, Warszawa 2007,
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, M. Furman, Gatunki
dziennikarskie. Teoria, praktyka język, Warszawa 2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu TEORIA FORM DZIENNIKARSKICH - ćwiczenia
(course title)
TFD
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy (compulsory /
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu podstawowy
(level of course)
rok III, semestr piąty,
Rok studiów,
studia stacjonarne I stopnia
semestr
(year of study,
semester/trimester)
5 /w tym 3 – praca własna studenta obejmująca studiowanie
Liczba punktów
(number of credits) literatury przedmiotu oraz przygotowanie zadanych na
ćwiczenia prac /
Metody nauczania 30 godz. ćwiczeń, utrwalających wiedzę teoretyczną:
(teaching methods) - przygotowywanie przez studentów prezentacji na zadane
tematy,
- analiza wybranych przez prowadzącego tekstów,
- dyskusje o sposobach realizacji poszczególnych gatunków
w różnych mediach,
- ćwiczenia warsztatowe, sprawdzające,
- prace pisemne, zlecane przez prowadzącego.
Na tej podstawie zaliczenie na stopień na ostatnich zajęciach
w semestrze.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
polski
Anna Mielczarek, dr nauk humanist.
Student przystępujący do zajęć z Teorii form dziennikarskich
ma już za sobą odpowiednią wiedzę z teorii literatury,
zdobytą w szkole średniej oraz wiedzę językową, zdobytą na
zajęciach z kultury języka – potrafi więc zrozumieć i
skojarzyć procesy zachodzące w obrębie genologii, a
zdobyta już na studiach wiedza językowa pozwoli ocenić
poprawność i zasadność użytych w wypowiedziach
dziennikarskich form gatunkowych.
Celem przedmiotu jest opanowanie w dobrym stopniu
wiedzy teoretycznej i umiejętne jej zastosowanie we własnej
praktyce dziennikarskiej i pr, chodzi bowiem o to, by wiedza
o gatunkach i indywidualna refleksja nad gatunkowymi
problemami była pomocna w doskonaleniu warsztatu
zawodowego; przyszły dziennikarz powinien podać definicje
poszczególnych gatunków, zastosować najlepszą formę
językową, która najpełniej najlepiej przedstawi temat,
II B 12.
II B 13.
II B 14.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Metody oceny
(assessment
methods)
wiedzieć, kiedy może operować indywidualnym stylem, a
kiedy powinien z niego zrezygnować.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
S. Adams, W. Hiks, Wywiad dziennikarski, Kraków 2007,
S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2004,
S. Allan, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków
2008,
A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Kraków
2006,
Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E.
Chudzińskiego, Kraków 2000 i nast.,
Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza,
Poznań 2001,
J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999 i
nast.,
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004,
Internetowe gatunki dziennikarskie, red. Naukowa: K.
Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Warszawa 2010,
I. Loewe, Gatunki pratekstowe w komunikacji medialnej,
Katowice 2007,
R. McLeish, Produkcja radiowa, Kraków 2007,
Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P.
Nowaka, Lublin 2003,
L Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006,
T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków
2006,
W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007,
G. Stachyra, Gatunki w radiu sformatowanym, Lublin 2008,
M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008,
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004,
K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki
dziennikarskie, Warszawa 2007,
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, M. Furman, Gatunki
dziennikarskie. Teoria, praktyka język, Warszawa 2006.
Ustalane wspólnie ze studentami, skorelowane z wykładami,
ale i uwzględniające indywidualne zainteresowania
studentów.
Na ocenę pracy na ćwiczeniach składa się efektywne w nich
uczestnictwo oraz oceny z przygotowanych prezentacji i prac
pisemnych.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Teorie kultury i polityka kulturalna RP
(course title)
wykład
Kod przedmiotu
TKPKRP
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
I rok
semester/trimester) I semestr
6 punktów ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Studia stacjonarne/ niestacjonarne
(teaching methods) Wymiar: 30 godz. wykładu/ 10 godz. wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni / 2 godz. x
5 zjazdów;
Metody realizacji przedmiotu: Wykład: Metoda podająca
Konsultacje: 1,5 godz. x 15 tygodni/ 1 godz. x 5 zjazdów
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
dr Mirosława Wielopolska-Szymura
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami
Cele przedmiotu
kulturowymi oraz przemianami w obrębie kultury, które
wpływają na zachowania kulturowe współczesnych
społeczeństw oraz z zagadnieniami teoretycznymi i
praktycznymi z zakresu polityki kulturalnej w Polsce: z
podstawowymi funkcjami organów władzy publicznej w
sferze kultury, zasadami finansowania kultury i organizacją
działalności kulturalnej w kraju, a także ewolucją koncepcji
politycznych w zakresie polityki kulturalnej po 1989 r.
Po zrealizowaniu modułu student powinien posiadać
umiejętność kategoryzacji zjawisk kultury oraz wykazać
działania państwa polskiego w zakresie polityki kulturalnej.
Treści
Klasyczne definicje kultury – rozwój pojęcia od
merytoryczne
czasów starożytnych do czasów nowożytnych;
przedmiotu
Sposoby definiowania kultury – różne ujęcia wg
(course contents)
Clyde’a Klukhohna i Alfreda Kroebera;
Kultura bytu – cywilizacja – sposoby adaptacji
człowieka do środowiska naturalnego;
Kultura symboliczna – zachowania symboliczne:
proces semiozy - znaki, symbole, wartości;
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Dziedziny kultury symbolicznej – sztuka, nauka,
religia i zabawa;
Kultura socjetalna – funkcje kultury socjetalnej,
normy, wzory kulturowe, układy komunikacyjne
kultury;
Kultura narodowa;
Kultura ludowa;
Kultura popularna;
Kultura elitarna;
Zmiana kulturowa - ewolucja w kulturze; dyfuzja
i akulturacja; synkretyzm kulturowy.
Studia stacjonarne – egzamin ustny:
Pytania problemowe zadawane przez koordynatora
przedmiotu.
Studia niestacjonarne – Egzamin pisemny:
Test złożony z pytań otwartych i problemowych.
Studentów wszystkich typów studiów do egzaminu
obowiązuje całość materiału obejmującego tematy
wykładów i ćwiczeń.
Termin: w sesji egzaminacyjnej semestru letniego).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona,
Warszawa 2006;
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007;
Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006;
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Teorie kultury i polityka kulturalna RP
(course title)
ćwiczenia
II B 2.
Kod przedmiotu
TKPKRP
(course code)
Obowiązkowy
II B 3.
Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4.
Poziom przedmiotu średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia
II B 5.
Rok studiów,
Kierunek: Politologia
semestr
(year of study,
III rok
semester/trimester) VI semestr
6 punktów ECTS
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
II B 7.
Metody nauczania Studia stacjonarne/ niestacjonarne
(teaching methods) Wymiar: 30 godz. ćwiczeń/ 10 godz. ćwiczeń
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni / 2 godz. x
5 zjazdów;
Konsultacje: 1,5 godz. x 15 tygodni/ 1 godz. x 5 zjazdów
Metody realizacji przedmiotu: Studia stacjonarne:
Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- przygotowanie przez studentów podzielonych na grupy
prezentacji dotyczących wybranych zagadnień z polityki
kulturalnej.
- analizowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów
dotyczących prowadzenia polskiej polityki kulturalnej.
Metody realizacji przedmiotu: Studia niestacjonarne:
Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:
- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,
- analizowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów
dotyczących prowadzenia polskiej polityki kulturalnej.
II B 8.
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
dr Mirosława Wielopolska-Szymura
II B 9.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Brak
II B 10. Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami
II B 11. Cele przedmiotu
polityki kulturalnej, a także z praktycznym wymiarem
polityki kulturalnej: z podstawowymi funkcjami organów
władzy publicznej w sferze kultury, zasadami finansowania
kultury w Polsce, a także przemianami w koncepcjach
w zakresie polityki kulturalnej podczas dwudziestu lat
transformacji systemowej w Polsce. Po ukończeniu kursu
student powinien posiadać umiejętność identyfikowania
zjawisk kulturowych i oddziałującego na nie wpływu
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
politycznego, analizowania oraz
dostrzegania/przewidywania możliwych efektów
społecznych istniejących zjawisk kulturowych. Powinien
także rozumieć rolę instytucji publicznych w oddziaływaniu
na kulturę.
Definicje polityki kulturalnej;
Podmioty polityki kulturalnej;
Modele polityki kulturalnej;
Instrumenty polityki kulturalnej;
Prawo do kultury – Konstytucja RP oraz inne akty
prawne;
Edukacja kulturalna; Potrzeby kulturalne
społeczeństwa; Uczestnictwo w kulturze;
Zmiany w kulturze i polityce kulturalnej w Polsce
w okresie transformacji systemowej po 1989 r.;
Nowe zasady finansowania kultury, nowa
organizacja działalności kulturalnej, nowa sytuacja
twórców kultury;
Programy polskich partii politycznych w zakresie
kultury w latach 1990-2012 oraz programy i strategie
kolejnych rządów w dziedzinie kultury;
Rozwiązywanie problemów, także z wykorzystaniem
prezentacji wykonanych przez studentów w grupach – w
trakcie ćwiczeń studenci analizują, interpretują i rozwiązują
na ocenę, samodzielnie bądź w grupach problemy związane
z polityką kulturalną państwa. Przygotowują także w
grupach prezentacje dotyczące zagadnień polityki
kulturalnej.
Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie
ćwiczeń – w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania
sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt
kształcenia. Jeśli student nie dysponuje wystarczającą
wiedzą, musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji.
Obecność na zajęciach – jeśli student był nieobecny więcej
niż 2 razy, wszystkie opuszczone tematy zajęć musi zdać
podczas konsultacji.
Literatura:
Czerwiński M., Kostyrko T., Kultura polska w dekadzie
przemian, Warszawa 1999;
Golka M., Transformacja systemowa a kultura w Polsce po
1989 roku, Warszawa 1997;
Krzemień-Ojak S., Ziemilski A., Wiedza o polityce
kulturalnej. Próba typologii problemów, Warszawa 1984;
Akty prawne – Konstytucja RP, dokumenty rządowe,
programy partii politycznych.
Raporty o stanie kultury w Polsce: dostępne na stronach
internetowych Kongresu Kultury Polskiej,
Sprawozdania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Teoria polityki
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany
(level of course)
.
I rok studiów magisterskich uzupełniających, I semestr
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
Liczba punktów
(number of credits) przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania 30 h wykładów ( 2 h tygodniowo ) oraz 15 h ćwiczeń ( 2 h
(teaching methods) co dwa tygodnie ). Łącznie 45 h zajęć
Język wykładowy Polski.
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel., dr Z. Kantyka
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiedza na temat zjawisk i procesów społecznych oraz
Wymagania
znajomość odzwierciedlających je kategorii nauk
wstępne
(prerequisites)
społecznych, zwłaszcza nauki o polityce, wyniesiona ze
studiów licencjackich. Umiejętność logicznego myślenia i
wnioskowania
Celami zajęć są:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
1. Poszerzenie i ugruntowanie znajomości przez studentów
określenie celów
kategorii teoretycznych nauki o polityce oraz
jako
zachodzących między nimi relacji
efektów kształcenia 2. Ukazanie procesu budowy zdań, twierdzeń, praw i teorii
i
w nauce o polityce
kompetencji)
3. Umożliwienie zapoznania się przez studentów z teoriami
(objectives of the
średniego zasięgi, koncepcjami i modelami zjawisk
course, preferably
politycznych
expressed in terms
4. Ukształtowanie umiejętności samodzielnej analizy
of
zjawisk i procesów politycznych
II B 12.
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Pierwsza część zajęć poświęcona jest zagadnieniom procesu
budowy teorii w nauce o polityce. Obejmuje ona takie
zagadnienia jak: prawidłowości w nauce o polityce,
konstruowanie zdań naukowych, formułowanie i budowa
twierdzeń naukowych w nauce o polityce, struktura,
typologia i funkcje teorii zjawisk i procesów politycznych.
Przedmiotem drugiej części wykładów i ćwiczeń są wybrane
teorie zjawisk politycznych: władzy, panowania, elit
podmiotowości politycznej, działania i zachowania
politycznego, dynamiki politycznej, kultury politycznej,
partii politycznych, socjalizacji politycznej
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu
poprzedzone uzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń. Wysokość
oceny z zaliczenia uzależniona jest od przygotowania
studentów do zajęć, ich aktywności oraz uzyskania
pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Egzamin obejmuje całość wiedzy przekazanej na zajęciach i
wyniesionej z lektury literatury przedmiotu
Literatura podstawowa
1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005
2. A. Heywood, Teoria polityki: wprowadzenie, Warszawa
2009
3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk
2004
4. K. Von Beyme, Współczesne teorie polityczne,
Warszawa 2005
5. Studia z teorii polityki, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak,
Wrocław 1998, t. 1-3
6. Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh,
G. Stoker, Kraków 2006
7. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B.
Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002
8. F. Ryszka, Nauka co polityce, Warszawa 1984
Literatura uzupełniająca:
1. T. Klementewicz, Spór o status metodologiczny nauki o
polityce, Warszawa 1991
2. Czym jest teoria w politologii, red. Z. Blok, Poznań 2011
3. M.Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków
1997
4. W. Krajewski, Prawa nauki, Warszawa 1978
5. P. Sztompka, Teoria i wyjaśnienie. Z metodologicznych
problemów socjologii, Warszawa 1974
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B
1.
II B
2.
II B
3.
II B
4.
II B
5.
II B
6.
II B
7.
II B
8.
II B
9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów, semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów jako
efektów kształcenia i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of learning outcomes
and competences)
Treści merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
TEORIA POLITYKI
ćwiczenia
obowiązkowy
średnio zaawansowany
stacjonarne – I rok – II stopień / semestr 1
FORMA:
– ćwiczenia: dyskusja w oparciu o przeczytaną literaturę
OBCIĄŻENIE 15 godzin ćwiczeń
polski
mgr Agnieszka Kandzia
Podstawowa wiedza o społeczeństwie i polityce,
umiejętność analizy tekstów źródłowych oraz
samodzielnego poszukiwania rozwiązania
podejmowanych problemów
Zdobyte wcześniej wiadomości z zakresu: wstępu do
nauki o polityce, nauki o państwie i prawie, myśli
społeczno-politycznej.
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z
teoretycznym dorobkiem współczesnej politologii.
Studenci poznają najważniejsze szkoły politologii i
teorie zjawisk politycznych. Efektem kształcenia jest
zdobycie umiejętności wykorzystania teorii do analizy
zjawisk i mechanizmów życia politycznego.
Miejsce teorii w nauce o polityce – znaczenia teorii w
politologii, budowa teorii, funkcje teorii naukowych
Teorie władzy politycznej – pojęcie władzy, ujęcia
władzy, władza wg. Maxa Webera, legitymizacja
władzy politycznej,
Teorie rewolucji – zmiana pojęcia, typy rewolucji,
cechy rewolucji politycznej, teorie rewolucji,
Modele systemu politycznego – pojęcie systemu
II B
13.
Metody oceny
(assessment methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
społecznego i systemu politycznego, modele
systemów
politycznych,
elementy
systemu
politycznego, typologia systemów politycznych
Teorie państwa - Koncepcje genezy państwa,
państwo, aparat państwa, funkcje państwa, państwo
minimalne czy prawa socjalne
Teorie demokracji – zwolennicy i krytycy demokracji,
modele demokracji, społeczeństwo otwarte, poliarchie
i niepoliarchie - cechy,
Grupy interesu w systemie politycznym – interes
polityczny, proces artykulacji interesów politycznych,
organizacja grup interesu, podstawowe wiadomości z
zakresu lobbyingu
Kryteria zaliczenia:
- obecność (dozwolona jedna nieobecność, w razie dalszych
nieobecności obowiązuje zaliczenie tematu na
konsultacjach),
- aktywność (odnotowana na każdych zajęciach, osoby
szczególnie
aktywne otrzymują wyższą o pół stopnia ocenę z zaliczenia),
- kolokwium na ostatnich zajęciach (zawierające 5 pytań
otwartych),
PODSTAWOWE:
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A.
Medeiros, Walter S. Jones, Wprowadzenie do nauk
politycznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red.
B.Szmulik, M.Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2002
Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd.
LIBER, Warszawa 1995
Klaus von Beyme, Współczesne teorie polityczne,
Warszawa 2007
Studia z teorii polityki, tom I i II, red. A.W. Jabłoński,
L. Sobkowiak, Wrocław 1996, 1997,
J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria
państwa i prawa, PWN, Warszawa 1983
Władza i społeczeństwo, red. Jerzy Szczupaczyński,
część I i II, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 1995 i 1998.
Robert Dahl, Bruce Stinebrickner, Współczesna
analiza polityczna, Scholar, Warszawa 2007
UZUPEŁNIAJĄCE:
Barbara Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia
metodologiczne, PWN, Warszawa 2005
Czym jest teoria w politologii?, red. Z.Blok,
Warszawa 2011
Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach,
Wyd. Znak, Kraków 1997
Hannah Arendt, O rewolucji, Wydawnictwo X,
Kraków 1991
Otfried Höffe, Etyka państwa i prawa, wyd. ZNAK,
Kraków 1992
Demokracja dla wszystkich, (praca zbiorowa), Wyd.
ZNAK, b.d.,
David Held, Modele demokracji, Wydawnictwo UJ,
Warszawa 2010
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Teoria stosunków międzynarodowych – wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia, specjalność europejska
Rok studiów,
I rok, II semestr
semestr
(year of study,
Niestacjonarne studia II stopnia, specjalność europejska
semester/trimester) I rok, semestr I
punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Studia stacjonarne:
(teaching methods) Wymiar: 30 godz. wykładu
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Studia niestacjonarne: 10 godz. wykładu
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe wiadomości z zakresu współczesnych
Wymagania
stosunków międzynarodowych
wstępne
(prerequisites)
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
Cele przedmiotu
(wskazane jest
teoretycznymi aspektami polityki zagranicznej państw oraz
określenie celów
stosunków międzynarodowych. Szerzej wyeksponowane
jako
zostaną kwestie związane z podstawowymi podejściami do
efektów kształcenia wyjaśniania spraw międzynarodowych, bezpieczeństwem
i
jako głównym celem polityki zagranicznej państw,
kompetencji)
głównymi modelami bezpieczeństwa międzynarodowego
(objectives of the
oraz normami prawnymi w stosunkach międzynarodowych.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
Modele eksplanacyjne w nauce o stosunkach
merytoryczne
międzynarodowych;
przedmiotu
Państwo
w
późnowestfalskim
ładzie
(course contents)
międzynarodowym;
Mocarstwowość
w
teorii
stosunków
międzynarodowych;
Racja stanu jako cel (motyw) polityki zagranicznej
państwa;
Bezpieczeństwo jako cel (motyw) polityki zagranicznej
państwa;
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Główne
modele bezpieczeństwa międzynarodowego;
Teoretyczne aspekty terroryzmu jako zagrożenia dla
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Kontrowersje w ocenie globalizacji dla bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego;
Teoretyczne aspekty konfliktów zbrojnych;
Specyfika prawa międzynarodowego;
Państwo
jako
główny
podmiot
prawa
międzynarodowego.
Atrybuty
podmiotowości
prawnomiędzynarodwej państwa. Prawne i polityczne
aspekty powstania i upadku państw. Prawo do
samostanowienia;
Suwerenność – prawa człowieka - prawo do interwencji
humanitarnej.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Egzamin pisemny z całości materiału (termin: styczeń –
luty).
Czas trwania egzaminu: 1 godz.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń!
Literatura:
Andrzejczuk Robert: Uzasadnione prawa narodów do
samostanowienia. Lublin 2002;
Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz:
międzynarodowe publiczne (różne wydania);
Czaputowicz
Jacek:
Teorie
międzynarodowych. Warszawa 2007;
Prawo
stosunków
Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego
instytucje w procesie uniformizacji. Red. B. KrauzMozer i P. Borowiec. Kraków 2008;
Kukułka Józef: Teoria stosunków międzynarodowych.
Warszawa 2000;
Kuźniar Roman: Polityka i siła. Studia strategiczne –
zarys problematyki. Warszawa 2006;
Madej
Marek:
Zagrożenia
asymetryczne
bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego.
Warszawa 2007;
Morgenthau Hans J.: Polityka między narodami. Walka
o potęgę i pokój. Warszawa 2010;
Państwo
w
teorii
i
praktyce
stosunków
międzynarodowych. Red. M. Sułek, J. Symonides.
Warszawa 2009;
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Red. R.
Zięba. Toruń 2004;
Zajadło Jerzy: Dylematy humanitarnej interwencji.
Gdańsk 2005;
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Teoria stosunków międzynarodowych
(course title)
ćwiczenia
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Studia stacjonarne II stopnia, spec. europejska, I rok, I
Rok studiów,
semestr
semestr
(year of study,
Studia niestacjonarne II stopnia, spec europejska, I rok, I
semester/trimester) semestr
punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Studia stacjonarne:
(teaching methods) Wymiar: 15 godz. ćwiczeń
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie po 2 godz.
Studia niestacjonarne:
Wymiar: 10 godzin ćwiczeń
Zajęcia odbywają się 5 razy w semestrze po 2 godz.
Metody realizacji przedmiotu: ćwiczenia
- dyskusja
- analiza dokumentów
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
Język wykładowy
(language of
course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
Język polski
dr Barbara Osadnik
Znajomość podstawowej faktografii z zakresu najnowszej
historii powszechnej oraz międzynarodowych stosunków
politycznych.
Przyswojenie
kategorii
z
zakresu
stosunków
międzynarodowych (np.: polityka zagraniczna państwa,
interes narodowy, racja stanu, pokój, bezpieczeństwo.
Wskazanie na prawidłowości funkcjonowania ładów
europejskich w perspektywie historycznej.
Umiejętność egzemplifikacji założeń rożnych teorii
obowiązujących we współczesnej nauce stosunków
międzynarodowych.
Umiejętność samodzielnego konstruowania wniosków i
ocen.
1. Stosunki międzynarodowe. Pojęcie. Cechy środowiska
II B 13.
II B 14.
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
międzynarodowego;
2. Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe.
Formy stosunków międzynarodowych;
3. Dominujące
nurty
badawcze
(klasyczny,
modernistyczny, paradygmatyczny, globalistyczny);
4. Podejście systemowe w nauce o stosunkach
międzynarodowych;
5. Pokój w teorii stosunków międzynarodowych (podejście
politologiczne, socjologiczne, psychologiczne);
6. Kategoria
bezpieczeństwa
narodowego
i
międzynarodowego;
7. Uczestnicy stosunków międzynarodowych (państwowi i
niepaństwowi);
8. Polityka zagraniczna państwa (uwarunkowania,
wyznaczniki);
9. Cele polityki zagranicznej. Interes narodowy. Racja
stanu;
10. Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego;
11. Źródła prawa międzynarodowego;
12. Organizacje
międzynarodowe
(uczestnicy
półautonomiczni czy suwerenni);
13. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
Praw konfliktów zbrojnych;
14. Podsumowanie i ocena.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Aktywność
Kolokwium z zakresu prawa międzynarodowego
1. T. Kukułka, Wstęp
międzynarodowych
do
nauki
2. T.
Łoś-Nowak,
Stosunki
Wrocław-Warszawa 2009
o
stosunkach
Międzynarodowe,
3. T. Łoś-Nowak, Stosunki Międzynarodowe. Teoriesystemy-uczestnicy, Wrocław 2000
4. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne,
Warszawa 2005
5. R. Zięba (red,.), Wstęp do
zagranicznej państwa, Toruń 2004
teorii
polityki
6. J. Kukułka (red.), Pokój w teorii i praktyce
stosunków międzynarodowych, Warszawa 1991
7. E. Haliżak, R.. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe.
Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2004
8. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe
publiczne, Warszawa 2003
9. Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór
dokumentów. Opr. S. Bieleń, Warszawa 2004
10. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo
narodowe i międzynarodowe u schy7łku XX wieku,
Waarszawa 1997.
11. GRUBA NIBIESKA GLOBALIZACJA
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Nazwa przedmiotu
Teoria systemów demokratycznych
Kod ECTS**
Prowadzący
Dr Małgorzata Domagała
Zakład:
Systemów państw wysokorozwiniętych
Liczba punktów ECTS**
Status przedmiotu:
Semestr
Liczba godzin
ogólny/
ćw.
w.
podstawowy/
30
kierunkowy/
specjalnościowy *
Cele, metody nauczania:
Celem przedmiotu jest dyskusja nad trwającym już dwa i pół tysiąca lat doświadczeniem jakim
jest demokracja. Spór o demokrację, pod wpływem ostatnich wydarzeń, nabrał ożywczego
charakteru. Pożądaną zdaje się więc refleksja nad kondycją współczesnego ustroju
demokratycznego poprzez krytyczną analizę teorii i praktyki.
Program przedmiotu:
Demokracja ateńska.
Atrybuty, cechy współczesnej demokracji.
Pojęcie demokracji w różnych okresach historycznych, przyczyny wyodrębnienia w postrzeganiu
demokracji elementów kontynuacji i zmiany?
1. Wartości demokracji.
Wolność, równość, prawo, sprawiedliwość. Demokracja pluralistyczna, consensus a kompromis.
2. Liberalizm a demokracja.
3. Demokracja pionowa.
Zasada większości a rządy mniejszości, tyrania większości. Mniejszości i elity.
5. Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli.
Demokratyczne instytucje gwarantujące prawa i wolności obywatelskie.
6. Zasada podziału władzy jako źródło współczesnego państwa.
7. Mechanizmy funkcjonowania demokracji.
Dynamika rozwoju systemów politycznych, opozycja, marketing polityczny.
8. Przemiany demokratyczne –Samuela Huntingtona.
Problemy demokratyzacji.
9. Wyjaśnienie fal demokratyzacji przez S.Huntingtona.
10. Zderzenia cywilizacji.
Kwestie sporne między cywilizacjami.
11. Mity demokracji.
Zagrożenia demokracji.
Literatura:
Giovanni Sartori,Teoria demokracji,Warszawa 1994
Robert Dahl,Demokracja i jej krytycy,Kraków 1995
John.Hallowell,Moralne podstawy demokracji,Warszawa 1993
Norberto Bobbio,Liberalizm i demokracja,Kraków 1998
Samuel.Huntington,Trzecia fala demokratyzacji,Warszawa 1995
Samuel.Huntington,Zderzenie cywilizacji,Warszawa 1997
Grażyna Ulicka,Demokracje zachodnie,Warszawa 1992
Stanisław Filipowicz,O demokracji,Warszawa1992
Francis Fukuyama,Koniec historii,Poznań 1992
Francis Fukuyama,Ostati człowiek,Poznań 1992
Francis Fukuyama,Wielki wstrząs,Warszawa 2000
Zygmunt Bauman,Globalizacja,Warszawa 2000
Adam Jamróz,Demokracja współczesa,Białystok 1993
Oblicza demokracji,red.R.Legutko,J.Kloczkowski,Kraków 2002
E.Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, globalizacja, demokracja, państwa narodowe, Kraków
2004
Zaliczenie przedmiot
Pisemna praca semestralna, aktywność na zajęciach
* niepotrzebne usunąć
** wypełnia Instytut
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Współczesne Systemy Polityczne
------------
Prowadzący
Zakład:
Systemów Państw Wysokorozwiniętych
Semestr
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
---------------ćw.
30
w.
30
Cele, metody nauczania:
Celem przedmiotu jest przedstawienie w formie analizy porównawczej podstawowych instytucji
politycznych i prawnokonstytucyjnych, typowych dla rozwiniętych europejskich państw
demokratycznych, a także Polski i wybranej grupy nowych demokracji Europy Środkowej i
Wschodniej. Ponadto, zagadnienia transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej, analiza ustrojów demokratycznych tych państw w perspektywie porównawczej. W
ostatniej części: geneza, rozwój i typologia systemów nie-demokratycznych.
Program przedmiotu:
Tematyka wykładu:
1. Pojęcie demokracji, systemu politycznego, główne nurty w teoriach demokracji.
2. Zasady demokratycznego ustroju politycznego:
- zasada suwerenności narodu,
- zasada trójpodziału władz, zagadnienie "czwartej władzy",
- zasada konstytucjonalizmu,
- zasada praworządności i demokratycznego państwa prawnego,
- zasada praw i wolności jednostki, bezpieczeństwo państwowe i międzynarodowe a
wolności i prawa jednostki.
1. Zasady i charakterystyka systemów wyborczych: większościowego, proporcjonalnego i
mieszanego.
2. Systemy podziału mandatów.
3. Przywództwo polityczne w systemach demokratycznych i w nie-demokracjach.
4. Modele systemów politycznych (klasyfikacje prawnicze i politologiczne).
5. Państwo federalne, państwo unitarne, podstawowe kategorie współczesnego decentralizmu:
samorząd, autonomia terytorialna, struktury władz samorządowych.
6. Struktury polityczne parlamentu, bikameralizm, struktura organizacyjna parlamentu,
klasyfikacja.
7. Powoływanie i odwoływanie rządu.
8. Procesy decyzyjne – postępowanie ustawodawcze, prawodawcza rola władz wykonawczych.
9. Kontrolna funkcja parlamentu.
10. Kontrola stanowienia prawa, zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego.
11. System ochrony gwarancji konstytucyjnych praw i wolności jednostki. (wymiar
sprawiedliwości,
ombudsman,
skarga
konstytucyjna,
ochrona
sądownictwa
międzynarodowego).
12. Zagadnienia stanów nadzwyczajnych.
13. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe a ochrona praw człowieka.
14.Proces transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
14. Cechy nowych demokracji w ujęciu porównawczym.
15. Zagadnienia zmiany, stabilności i rywalizacji politycznej w krajach Europy Zachodniej,
Środkowej i Wschodniej.
16. Demokracja międzynarodowa.
17. Zagadnienia reprezentacji a system stanowienia prawa i podejmowania decyzji w Unii
Europejskiej.
16. Systemy nie-demokratyczne: geneza, cechy, rozwój, typologie.
Zakres tematyczny ćwiczeń:
I. Systemy polityczne następujących państw: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch,
Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Rosji, Czech i Słowacji.
Każdy z wymienionych systemów politycznych będzie analizowany według następującego
schematu:
1.Geneza ustroju
2.Źródła prawa konstytucyjnego
3.System wyborczy
4.Główne organy państwa: głowa państwa, władza ustawodawcza, rząd, władza sądownicza,
główne problemy praktyki ustrojowej.
II. Parlament Europejski a parlamenty narodowe.
III. Współczesne systemy nie-demokratyczne.
Literatura:
Literatura podstawowa:
1. Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli. Red. J.Iwanek. Katowice 1993
2. Postępowanie ustawodawcze. Red. E.Zwierzchowski. Warszawa 1993
3. Izby drugie parlamentu. Red. E. Zwierzchowski. Białystok 1996
4. Demokracje zachodnioeuropejskie. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997
5. A.Antoszewski, R.Herbut: Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk 2001.
6. Ustroje państw współczesnych, tom 2. Red.E.Gdulewicz. Lublin 2002.
7. P. Sarnecki: Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Zakamycze 2003
8. Parlament Europejski a parlamenty narodowe. Red.B.Banaszak. Wrocław 2004.
9. A.Antoszewski: Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Wrocław 2006
10. A.Antoszewski, R.Herbut: Systemy polityczne współczesnej Europy. Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
1. Seria Wydawnictwa Sejmowego "Systemy konstytucyjne państw świata" wspomnianych w
programie państw.
2. Konstytucje wydawnictwa Sejmowego wspomnianych w programie państw.
3. A.Antoszewski: Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach
europejskich. Wrocław 2004.
4. Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych. Red. M.Grzybowski. Kraków 1991.
5. L.Garlicki: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej. Warszawa 1987.
6. E.Zieliński, I.Bokszczanin: Rządy w państwach Europy. Warszawa 2003.
7. A.Stelmach: Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji
8. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red.M.Barański,
E;Pioskowik. Katowice 2004.
Demokracje
Europy
Środkowo-Wschodniej
w
perspektywie
porównawczej.
Red.A.Antoszewski, R.Herbut. Wrocław 1997.
10. W.Sokół, A.Zmigrodzki: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Lublin 2005
11. M.Barański (red): Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Katowice
2005.
9.
Zasady zaliczania przedmiotu:
Zaliczenie: aktywność na zajęciach+ kolokwia
Zaliczenie przedmiotu: egzamin w formie testu
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wstęp do teorii komunikowania - wykład
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
Specjalizacja: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semester/trimester) II rok
IV semestr
5 punktów ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz., wykład.
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
- wykład,
- prezentacje,
- analizy studium przypadku.
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawy socjologii i psychologii
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Zdobycie i porządkowanie wiedzy z zakresu teorii
Cele przedmiotu
(wskazane jest
komunikowania. Poznanie mechanizmów funkcjonowania
określenie celów
komunikowania w społeczeństwie. Teorie i hipotezy
jako
objaśniające skutki i
uwarunkowania skutecznego
efektów kształcenia komunikowania się. Umiejętność analizy procesów
i
komunikowania społecznego. Znajomość podstawowych
kompetencji)
systemów komunikowania społecznego i ich specyficznych
(objectives of the
cech.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Kształtowanie się wiedzy o środkach masowego przekazu;
Treści
Interdyscyplinarność nauki o komunikowaniu; ośrodki ,
merytoryczne
instytucje i czasopisma zajmujące się problematyką
przedmiotu
(course contents)
komunikowania masowego;
Podstawowe pojęcia i terminy w nauce o komunikowaniu;
Komunikowanie jako proces;
Sposoby porozumiewania się ludzi;
Formy i typy komunikowania się;
Pojęcie skuteczności komunikowania;
Podstawowe teorie w nauce o komunikowaniu;
Modele komunikowania;
Porozumiewanie się ludzi w perspektywie fragmentaryzacji
komunikowania masowego.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
- egzamin
pozytywna ocena z kolokwium, które odbywa się w
okresie poprzedzającym sesję egzaminacyjną,
obecność na zajęciach,
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji,
znajomość lektur itp.).
Uwaga!
Brak zaliczenia z ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do
egzaminu.
Baran, S.J., Davis, D.K.: Teorie komunikowania masowego.
Kraków 2007.
Dobek –Ostrowska, B.(red.): Nauka o komunikowaniu
Podstawowe
orientacje teoretyczne. Wrocław 2001.
Filipiak, M.: Homo Communicas. Wprowadzenie do teorii
masowego komunikowania, Lublin 2003.
Goban-Klas, T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i
analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. WarszawaKraków 1999.
Griffin, E.: Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk
2003.
Kunczik, M, Zipfel, A.: Wprowadzenie do nauki o
dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
Mc Quail, D.: Teoria komunikowania masowego.
Warszawa 2007.
Mikułowski Pomorski, J., Nęcki, J.: Komunikowanie
skuteczne. Kraków 1983.
Nęcki, Z.: Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
Pisarek, W.: Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa
2008.
Taylor,L., Willis, A.: Medioznawstwo. Kraków 2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Ekonomika mediów – wykład monograficzny
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
III rok
semester/trimester)
V semestr
2 punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Wymiar: 30 godz., wykład.
Metody nauczania
(teaching methods)
Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni.
Metody realizacji przedmiotu:
- wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
- analizy studium przypadku
Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni
Język polski
Język wykładowy
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii. Znajomość struktury i
Wymagania
funkcjonowania rynku medialnego w Polsce.
wstępne
(prerequisites)
Podstawowym celem przedmiotu jest charakterystyka
Cele przedmiotu
(wskazane jest
funkcjonowania rynku środków masowej informacji jako
określenie celów jako segmentu rynku ekonomicznego. Poznanie zasad jego
efektów kształcenia i organizacji, specyfiki ekonomicznej poszczególnych jego typów
kompetencji)
i rodzajów. Przedmiot bazuje zarówno na wiedzy dotyczącej
(objectives of the
funkcjonowania całego systemu informacji, jego wybranych
course, preferably
segmentów jak i aspektach prawnych organizacji środków
expressed in terms of masowej informacji. Kurs ma na celu nabycie praktycznej
learning outcomes
wiedzy w zakresie praktycznej analizy funkcjonowania mediów
and competences)
masowych na rynku ekonomicznym zarówno w wymiarze
segmentu medialnego jak i konkretnego medium masowego.
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
- Badanie rynku informacyjnego;
- Marketing na rynku środków masowego przekazu;
- Finansowa polityka redakcji; .
- Ekonomiczne podstawy pracy dziennikarskiej;
- Funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku
medialnego prasa, radio, telewizja, Internet;
- Analiza wybranego segmentu rynku prasowego. Zarówno w
wymiarze lokalno0regionalnym jak i ogólnokrajowym
II B 13.
Metody oceny
(assessment methods)
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z kolokwium (test pisemny), które
odbywa się w okresie poprzedzającym sesję
egzaminacyjną,
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka propagandy politycznej – wykład
(course title)
monograficzny
WM/TiPPP
Kod przedmiotu
(course code)
Fakultatywny.
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: politologia
semestr
(year of study,
Rok II
semester/trimester) Semestr III
1 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład wybranych zagadnień podstawowych z
(teaching methods) wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
Język wykładowy Język polski.
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych terminów politologicznych;
Wymagania
wiedza nt. funkcjonowania systemów politycznych.
wstępne
(prerequisites)
Pomocna wiedza z zakresu historii najnowszej.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Poznanie i charakterystyka koncepcji organizowania i
prowadzenia kampanii propagandowych.
Poznanie specyfiki metod i technik propagandowych.
Umiejętność analizy strategii komunikacyjnych
realizowanych w kampaniach propagandowych.
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi
zagadnieniami dotyczącymi naukowej refleksji nad
komunikowaniem politycznym oraz rozwojem
propagandy politycznej.
Prezentacja głównych podejść badawczych w
badaniach nad propagandą polityczną.
Analiza porównawcza praktyki propagandowej w
XX-wiecznych reżimach totalitarnych.
Praktyka współczesnej propagandy politycznej.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Kolokwium zaliczeniowe na zakończenie semestru.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania
politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2007.
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne,
Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne
i publiczne, PWN, Warszawa 2006,
Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN
2003,
G. Jowett, V. O’Donnell, Propaganda and
persuasion, Sage, London 1999.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Media lokalne - wykład monograficzny
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
Stacjonarne studia I stopnia
semestr
Kierunek: politologia
(year of study,
III rok
semester/trimester) V semestr
3 punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30godz., wykład.
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
- wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
- analizy studium przypadku
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu systemu
Wymagania
medialnego,
wstępne
(prerequisites)
Podstawowa znajomość systemu medialnego w Polsce.
Podstawowym celem przedmiotu jest zaznajomienie się ze
Cele przedmiotu
(wskazane jest
specyfiką komunikowania lokalnego oraz
poznanie
określenie celów
struktury mediów lokalnych środowiskowych w Polsce, jej
jako
typów i rodzajów. Znaczenie mediów lokalnych w systemie
efektów kształcenia medialnym Polski oraz ich rola w budowaniu społeczeństwa
i
obywatelskiego.
kompetencji)
Celem kursu jest poznanie przez studentów znaczenia
(objectives of the
mediów lokalnych w funkcjonowaniu społeczności lokalnej.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
- Pojecie komunikowania lokalnego;
Treści
- Miejsce w systemie komunikowania w systemie
merytoryczne
komunikowania;
przedmiotu
(course contents)
- Współczesne media lokalne w Polsce:
- prasa lokalna – typologia i struktura
- radiofonia lokalna – typologia i struktura
- telewizja lokalna
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
- media lokalne w Internecie.
- Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów lokalnych;
- Dziennikarz mediów lokalnych, specyfika pracy;
- Media lokalne w procesie budowy społeczeństwa
obywatelskiego;
- Media lokalne w wybranych zagranicznych systemach
medialnych
Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
pozytywna ocena z kolokwium,
obecność na zajęciach.
Chłopecki J., Polak R. (red.): Media lokalne a demokracja
lokalna. Rzeszów 2005.
Chorązki W.: Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I
połowie 1994 roku. Kraków 1994.
Furman W., Wolny K. (red.): Media lokalne i regionalne a
demokracja na szczeblu lokalnym. Rzeszów 1998.
Gierula M.: „Kurier Miejski” i radio „Rezonans” na tle
rozwoju mediów lokalnych. W: „Rocznik Sosnowiecki”.
Red. K. Gołosz. Sosnowiec 1999.
Gierula M.: Polska prasa lokalna 1989-2000.Typologia i
społeczne funkcjonowanie. Katowice 2005.
Goban-Klas T.: Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach
Zjednoczonych w cieniu gigantów. Wrocław 1989.
Habryń M.: Polskie media katolickie 1989-1999. „Zeszyty
Prasoznawcze” 1999, nr 3-4.
Hejman A. (red.): Poradnik dla wydawców i dziennikarzy
prasy lokalnej. T. 1-3. Warszawa 1997-1998.
Jachimowski M.: Dziennikarze w społeczności lokalnej.
Wybrane aspekty problemu. W: Elity w transformacji
społeczno-gospodarczej. Red. J. Sztumski, Katowice 1995.
Jarowiecki J., Paszko A., Kolasa W.M (red.): Polskie media
lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria –
zjawiska. Kraków 2007.
Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce. T.I-III. Poznań
2008.
Maciejewska K.: Prasa lokalna w kampaniach wyborczych.
Łysomice 2008.
Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania.
Katowice 2000.
Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku.
Historia, teoria, zjawiska, pod redakcją naukową Jerzego
Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka Kolasy,
Kraków 2007.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny na temat: Azja Południowo(course title)
Wschodnia w polityce międzynarodowej na początku XXI
wieku
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Niestacjonarne studia II stopnia
Rok studiów,
semestr
II rok
(year of study,
VI semestr
semester/trimester)
punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 10 godz. wykładu
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo:
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe wiadomości z zakresu międzynarodowych
Wymagania
stosunków politycznych
wstępne
(prerequisites)
Celem wykładu jest ukazanie rosnącej roli regionu Azji
Cele przedmiotu
(wskazane jest
Południowo-Wschodniej we współczesnych stosunkach
określenie celów
międzynarodowych oraz wskazanie na najważniejsze
jako
przejawy ścierania się interesów mocarstw w tym regionie.
efektów kształcenia Szerzej omówiona zostanie polityka zagraniczna ChRL,
i
Japonii oraz Indii oraz główne problemy dla bezpieczeństwa
kompetencji)
tych państw oraz bezpieczeństwa międzynarodowego w
(objectives of the
Azji Południowo-wschodniej. Istotnym celem wykładu jest
course, preferably
wskazanie na czynniki sprawcze rosnącej roli Azji
expressed in terms
Południowo-Wschodniej we współczesnych stosunkach
of
międzynarodowych i wskazanie na implikacje tego stanu
learning outcomes
rzeczy
dla
ewolucji
pozimnowojennego
ładu
and competences)
międzynarodowego w wymiarze globalnym.
- Cechy charakterystyczne regionu Azji PołudniowoTreści
Wschodniej;
merytoryczne
- Główne przejawy wzrostu znaczenia regionu Azji
przedmiotu
(course contents)
Południowo-Wschodniej w gospodarce i polityce
światowej;
- Uwarunkowania, cele i główne kierunki polityki
zagranicznej ChRL na początku XXI wieku;
- Uwarunkowania, cele i główne kierunki polityki
zagranicznej Japonii na początku XXI wieku;
- Uwarunkowania, cele i główne kierunki polityki
zagranicznej Indii na początku XXI wieku;
- Główne problemy bezpieczeństwa Azji PołudniowoWschodniej;
- Relacje Stanów Zjednoczonych z głównymi mocarstwami
Azji Południowo-Wschodniej;
- Relacje Rosji z głównymi mocarstwami Azji PołudniowoWschodniej;
- Perspektywy rozwoju stosunków międzynarodowych w
Azji Południowo-Wschodniej.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Obecność na wykładzie
Literatura:
- Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Red.
R. Zięba. Warszawa 2008;
- Chiny supermocarstwem XXI wieku? Red. J. MarszałekKawa.Toruń 2010;
- Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania. Red.
J. Marszałek-Kawa. Toruń 2008;
- Haliżak E.: Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i
Pacyfiku. Warszawa 1999;
- Japonia na początku XXI wieku. Red. K. Gawlikowski i
M. Ławacz. Toruń 2008;
- Mondry J.: Powrót geopolityki. Europa, Ameryka i Azja u
progu XXI wieku. Elbląg 2004;
- Zajączkowski J.: Indie w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa 2008;
- Zbytek D.S.: Azjatycka szachownica. Ameryka, Chiny,
Indie, Pakistan. Warszawa 2008;
- Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie.
Red. J. marszałek-Kawa. Toruń 2008;
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Związek Radziecki/Rosja w XX – XXI wieku
(course title)
(wykład monograficzny)
Kod przedmiotu
(course code)
Fakultatywny
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Zaawansowany
(level of course)
II rok – niestacjonarne studia magisterskie uzupełniające,
Rok studiów,
czwarty semestr.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wykład, 5 x 2 godz. = 10 godz. w semestrze
(teaching methods)
Język wykładowy Polski.
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Bogdan Łomiński
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Zaliczone przedmioty historyczne wykładane w ramach
Wymagania
studiów politologicznych.
wstępne
(prerequisites)
Zainteresowanie problematyką podejmowaną w ramach
wykładu (monograficznego).
Pogłębienie wiedzy o współczesnych zjawiskach i procesach
Cele przedmiotu
(wskazane jest
politycznych.
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Uwarunkowania rewolucji rosyjskiej 1917 roku:
Treści
- ideologiczne zaplecze rewolucji (marksizm, leninizm),
merytoryczne
- rosyjska tradycja historyczno-kulturowa a rewolucja.
przedmiotu
(course contents)
Rewolucja jako projekt modernizacyjny:
- historia wysiłków modernizacyjnych w Rosji,
- stalinizm jako realizacja rewolucyjnego projektu
modernizacji.
System stalinowski i jego ewolucja (erozja):
- destalinizacja w Związku Radzieckim,
-destalinizacja w Europie Środkowej.
Pierestrojka i upadek systemu „realnego socjalizmu”:
- rozpad bloku radzieckiego,
- rozpad ZSRR i upadek socjalizmu typu radzieckiego.
Rosja proradziecka – próby zbudowania systemu liberalnodemokratycznego.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładzie.
A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności.
Warszawa 1996
B. Zientara, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja.
Warszawa 1995
Z. Madej, Rosyjskie zmagania cywilizacyjne.
Warszawa 1993
A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe.
Warszawa 1994
R. Pipes, Rewolucja rosyjska. Warszawa 2006
P. Klebnikov, Ojciec chrzestny Kremla. Warszawa
2010
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami
(course title)
pozarządowymi w budowie społeczeństwa obywatelskiego
Kod przedmiotu
(course code)
Do wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Podstawowy
(level of course)
Rok III, semestr,6
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania wykład
(teaching methods)
Język wykładowy polski
(language of course)
Dr hab. Prof. UŚ Marek Barański
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Ogólne informacje dotyczące wiedzy o społeczeństwie w
Wymagania
układzie 3. sektorowym
wstępne
(prerequisites)
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności w
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zakresie percepcji zmian dokonujących się w
określenie celów
społeczeństwie z perspektywy procesów politycznych,
jako
gospodarczych i aktywności obywatelskiej, zapoznanie się z
efektów kształcenia rolami społecznymi uczestnika każdego z trzech sektorów
i
(roli politycznej, roli gospodarczej i roli aktywisty) oraz
kompetencji)
zdolności do wykorzystywania dobrych praktyk
(objectives of the
(doświadczeń) w różnych sektorach.
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Koncepcja społeczeństwa trzysektorowego, składającego się
Treści
z sektora publicznego (państwa i samorządu), sektora
merytoryczne
biznesu oraz trzeciego sektora – obywatelskiego. Istota,
przedmiotu
(course contents)
charakterystyka i funkcje trzech sektorów. Współpraca
międzysektorowa ( publiczno-biznesowa i publicznospołeczna i społeczno-biznesowa o raz publicznobiznesowo- społeczna). Współpraca jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Rola ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
standaryzacji współpracy międzysektorowej. Inicjatywa
lokalna jako nowa forma współpracy samorządu z trzecim
sektorem. Koncepcja tworzenia i wdrażania w praktyce
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
lokalnych polityk publicznych jako form partnerskiej
współpracy międzysektorowej. Indeks społeczeństwa
obywatelskiego i strategia rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Aktywność w trakcie wykładu.
1.A. Szustek, Polski sektor społeczny, Warszawa 2008;
2.Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej,
red. M. Barański, Toruń-Katowice 2009; 3. Społeczeństwo
obywatelskie. Między ideą a praktyką, red. A. Kościański i
W. Misztal; 4. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III
sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P.
Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, Warszawa 2004; 5. A.
K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne,
Warszawa 2009; 6. Zarządzanie organizacją pozarządową w
Unii Europejskiej, red. M. Barański, Katowice 2009; 7. Idea
społeczeństwa obywatelskiego wobec lokalnych problemów
społecznych w procesie globalizacji, red. M. Barański i B.
Kubiczek, Dąbrowa Górnicza 2008; 8. Państwo a trzeci
sektor. Prawo i instytucje w działaniu, red. M. Rymsza, G.
Makowski i M. Dudkiewicz, Warszawa 2007; E. WnukLipiński, socjologia życia publicznego, Warszawa
2005,2008; Poradnik modelowej współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych, Warszawa 2012.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny : Historia zimnej wojny
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Dowolnego wyboru
Typ przedmiotu
(type of course)
Średnio zaawansowany
Poziom
przedmiotu
(level of course)
Stacjonarne studia I stopnia
Rok studiów,
Kierunek: wszystkie specjalności
semestr
(year of study,
II rok
semester/trimester) IV semestr
punkty ETCS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Wymiar: 30 godz. wykładu
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy Język polski
(language of
course)
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o Polsce i
Wymagania
świecie współczesnym
wstępne
(prerequisites)
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zjawiskami i procesami występującymi w stosunkach
określenie celów
międzynarodowych w okresie funkcjonowania układu
jako
bipolarnego. Szerzej omówione zostaną kwestie dotyczące
efektów kształcenia uwarunkowań powstania układu bipolarnego i jego cech
i
najbardziej charakterystycznych. Wyeksponowane zostaną
kompetencji)
zagadnienia związane z ewolucją układu bipolarnego.
(objectives of the
Dokonana zostanie charakterystyka kolejnych faz „zimnej
course, preferably
wojny” oraz czynniki sprawcze, które doprowadziły do
expressed in terms
rozpadu układu bipolarnego i zakończenia zimnej wojny.
of
learning outcomes
and competences)
- Uwarunkowania powstania układu bipolarnego;
Treści
- Cechy najbardziej charakterystyczne układu bipolarnego;
merytoryczne
- Ewolucja układu bipolarnego;
przedmiotu
(course contents)
- Fazy zimnej wojny;
- Faza wstępna zimnej wojny 1945-1947;
- Apogeum zimnej wojny 1948-1953;
- Cechy charakterystyczne fazy 1953-1962;
- Faza wzrostu odprężenia 1963-1975/79;
- Powrót tendencji zimnowojennych 1979-1984;
- Końcowa faza zimnej wojny 1985-1989;
- Główne uwarunkowania rozpadu układu bipolarnego.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie
Literatura:
Kukułka J.: Historia współczesnych stosunków
międzynarodowych 1945-2000. Warszawa 2001;
Calvocoressi P.: Polityka międzynarodowa po roku
2945, Warszawa 1998;
Stolarczyk M.: Podział i zjednoczenie Niemiec jako
elementy ładów europejskich po drugiej wojnie
światowej. Katowice 1995;
Parzymies S.: Stosunki międzynarodowe w Europie
1945-2009, Warszawa 2009;
McCauley M.: Rosja, Ameryka i zimna wojna 19491991. Wrocław 2001;
Gaddis J.L.: Zimna wojna. Historia podzielonego
świata. Kraków 2007;
Stańczyk J.: Kres „zimnej wojny”. Toruń 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Polityka zagraniczna Polski po
(course title)
roku 1989
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
Fakultatywny dowolnego wyboru
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Rok studiów,
Stacjonarne studia II stopnia
semestr
II rok
(year of study,
I semestr
semester/trimester)
Liczba punktów
Punkty ETCS
(number of credits)
Metody nauczania
Wymiar: 30 godz. wykładu
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 15 tygodni
Metody realizacji przedmiotu:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni
Język wykładowy
Język polski
(language of
course)
Imię i nazwisko
Prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
Podstawowe
wiadomości
z
zakresu
spraw
wstępne
międzynarodowych
(prerequisites)
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
(wskazane jest
uwarunkowaniami, celami i kierunkami polskiej polityki
określenie celów
zagranicznej w okresie pozimnowojennym. Na kierunku
jako
zachodnim polityki zagranicznej RP wyeksponowane
efektów kształcenia zostaną zagadnienia dotyczące charakteru stosunków
i
polsko-niemieckich i polsko-amerykańskich oraz udział
kompetencji)
Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego i
(objectives of the
europejskiego. Na kierunku wschodnim polskiej polityki
course, preferably
zagranicznej szerzej zostaną omówione kwestie związane z
expressed in terms
istotą stosunków polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich i
of
polsko-białoruskich w omawianym przedziale czasowym
learning outcomes
and competences)
Treści
Uwarunkowania wewnątrzpolskie i międzynarodowe
merytoryczne
polityki zagranicznej Polski po roku 1989;
przedmiotu
Nowe cele polskiej polityki zagranicznej;
(course contents)
Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polskoniemieckich po roku 1989;
Charakter stosunków polsko-amerykańskich;
Udział Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
transatlantyckiego i ogólnoeuropejskiego;
Koncepcje i główne cele polityki wschodniej Polski po
roku 1989;
Stosunki polsko-rosyjskie;
Stosunki polsko-ukraińskie;
Stosunki polsko-białoruskie;
Stosunki polsko-litewskie.
Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie
Literatura:
Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar,
K. Szczepanik, Warszawa 2002;
Kuźniar R.: Droga do wolności. Polityka zagraniczna
III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008;
Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski
po zimnej wojnie, Warszawa 2010;
Stolarczyk M.: Zbieżność i różnice interesów w
stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2010,
Katowice 2010.
Fedorowicz K.: Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i
Białorusi w latach 1989-2010, Poznań 2011.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Społeczne konsekwencje restrukturyzacji węgla kamiennego,
(course title)
wykład monograficzny
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok III, semestr V, studia niestacjonarne
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład
(teaching methods) Liczba godzin tygodniowo: 2 godz.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów stacjonarnych.
Całkowita
liczba
tygodni
obejmująca
dodatkowe
fakultatywne konsultacje: 15 tyg.
Język wykładowy Język polski
(language of course)
Marian Mitręga, prof. UŚ dr hab.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
(wskazane jest
zdobycie wiedzy na temat górników jako przedmiotu
określenie celów
zainteresowań polityki społecznej;
jako
zdobycie wiedzy na temat wpływu transformacji
efektów kształcenia
ustrojowej na ograniczenie funkcji socjalno-bytowej
i
zakładu pracy;
kompetencji)
zdobycie wiedzy na temat przeobrażeń górniczej
(objectives of the
służby zdrowia w okresie transformacji ustrojowej;
course, preferably
poznanie założeń polityki mieszkaniowej resortu
expressed in terms
górnictwa;
of
zdobycie wiedzy na temat przeobrażeń górniczego
learning outcomes
systemu edukacji;
and competences)
poznanie pozostałych form kopalnianej działalności
socjalno-bytowej i ich przeobrażeń w okresie
transformacji;
poznanie postaw górników wobec ograniczania
pozaprodukcyjnych funkcji zakładów pracy;
zdobycie wiedzy na temat społecznych aspektów
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
europejskich doświadczeń w restrukturyzacji
przemysłu węgla kamiennego;
poznanie społecznego kontekstu restrukturyzacji
przemysłu węglowego w wybranych krajach Europy
Środkowej;
poznanie społecznych uwarunkowań restrukturyzacji
polskiego górnictwa;
poznanie perspektyw rozwoju polskiego górnictwa
węgla kamiennego na tle tendencji i zasad
występujących w UE;
zdobycie wiedzy na temat racjonalizacji zatrudnienia
w polskim górnictwie węgla kamiennego;
zdobycie wiedzy na temat osłon socjalnych i
alternatywnych miejsc pracy (podstawowych
instrumentów wsparcia socjalnego w programach
restrukturyzacji
polskiego
górnictwa
węgla
kamiennego);
poznanie społecznych uwarunkowań restrukturyzacji
węgla kamiennego w skali regionalnej;
nabycie
umiejętności
krytycznej
oceny
funkcjonujących rozwiązań;
kształtowanie postawy otwartości na problemy
związane z restrukturyzacją węgla kamiennego.
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Górnicy jako podmiot zainteresowań polityki
społecznej:
a) badania nad górnikami i ich rodzinami.
b) zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego.
c) poziom i warunki życia górników i ich rodzin.
d) emeryci i renciści.
2. Wpływ transformacji ustrojowej na ograniczenie
funkcji socjalno-bytowej zakładu pracy:
a) Kopalniana działalność socjalno-bytowa w okresie
transformacji ustrojowej.
b) Przeobrażenia w górniczej służbie zdrowia.
c) Geneza górniczej służby zdrowia.
3. Przeobrażenia górniczej służby zdrowia w okresie
transformacji ustrojowej.
a) Fundacja „Unia Bracka”.
4. Założenia polityki mieszkaniowej resortu górnictwa:
a) Przeobrażenia w polityce mieszkaniowej górnictwa
węgla kamiennego.
b) Cele górniczej polityki mieszkaniowej w okresie
transformacji.
c) Zbiorowe zakwaterowanie.
5. Przeobrażenia górniczego systemu edukacji:
a) Problemy górniczego szkolnictwa zawodowego.
b) System oświaty pozaszkolnej w górnictwie węgla
kamiennego.
c) Aspiracje edukacyjne uczniów wiejskich środowisk
Górnego Śląska.
6. Pozostałe formy kopalnianej działalności socjalnobytowej
i ich przeobrażenie w okresie transformacji.
7. Postawy
górników
wobec
ograniczania
pozaprodukcyjnych funkcji zakładów pracy.
8. Społeczne
aspekty
europejskich
doświadczeń
w restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego:
a) Restrukturyzacji przemysłu węglowego w Wielkiej
Brytanii.
b) Restrukturyzacji przemysłu węglowego w Francji.
c) Restrukturyzacji przemysłu węglowego w Belgii.
d) Restrukturyzacji przemysłu węglowego w Niemczech.
e) Restrukturyzacji przemysłu węglowego w Hiszpanii.
9. Kontekst społeczny restrukturyzacji przemysłu
węglowego w wybranych krajach Europy Środkowej:
a) Węgry.
b) Czechy.
c) Bułgaria.
d) Rosja.
10. Przydatność europejskich doświadczeń w społecznej
strefie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w
warunkach polskiej transformacji ustrojowej.
11. Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji polskiego
górnictwa.
a) Metodologiczne problemy restrukturyzacji.
12. Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla
kamiennego na tle tendencji i zasad występujących w
Unii Europejskiej.
13. Racjonalizacja zatrudnienia w polskim górnictwie
węgla kamiennego.
14. Osłony socjalne i alternatywne miejsca pracy jako
podstawowe instrumenty wsparcia socjalnego w
programach restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla
kamiennego:
a) Instrumenty wsparcia socjalnego w programach
restrukturyzacyjnych górnictwa.
b) Program socjalny likwidowanej kopalni węgla
kamiennego.
c) Preorientacja zawodowa i alternatywne miejsca pracy.
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
15. Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji węgla
kamiennego - skala regionalna:
a) Reforma górnictwa a otoczenie regionalne.
b) Rola
instytucji
Kontraktu
Regionalnego
w
restrukturyzacji górnictwa.
c) Status gminy górniczej i jej rola w procesie
restrukturyzacji górnictwa.
d) Samorząd terytorialny a reforma górnictwa węgla
kamiennego.
Zaliczenie na podstawie obecności studentów na zajęciach
Literatura:
1. Aktywność
zawodowa
ludności
województwa
katowickiego - wyniki badań, Urząd Statystyczny, Katowice
1998.
2. Bartoszek, A., Gruszczyński L.A.,: Województwo
katowickie’96. Obraz życia i jego warunków w świadomości
mieszkańców (w:) Raport o rozwoju społecznym, UNPD,
Katowice 1996r.
3. Frąckiewicz L: Społeczne problemy śląskiego
górnictwa,-referat wygłoszony na XXX sesji Sejmiku
Samorządowego Województwa Katowickiego, maszynopis
powielony, Katowice
4. Górnictwo Węgla Kamiennego. Polityka Państwa i
sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa
węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i
międzynarodowej konkurencyjności- dokument przyjęty w
dniu 10.04.1996r. przez Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów ,maszynopis powielony, Warszawa, kwiecień
1996r.
5. Górny Śląsk na moście Europy, pr. zbior. pod red. M. S.
Szczepańskiego, Katowice 1994.
6. Kwestie społeczne regionu uprzemysłowionego, pr.
zbior. pod red. L. Frąckiewicz Akademia Ekonomiczna,
Katowice 1989.
7. Lisowski A: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce,
Katowice 1996.
8. Mitręga M: Polityka socjalna wobec górników węgla
kamiennego, Gliwice 1994.
9. Mitręga Marian : Restrukturyzacja umiejscowiona,
Katowice 2001.
10. Program realizacji II etapu restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego. PAWK S.A., Katowice 1995r
11. Raport o stanie Województwa Śląskiego,- materiał
powielony, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wydział Gospodarki, Katowice, marzec 1999r.
12. Raport o rozwoju społecznym, UNPD, Katowice 1996.
13. Reforma górnictwa węgla kamiennego. Polityka Państwa
i sektora na lata 1996-2000. Warszawa, kwiecień 1996.
14. Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1998-2002, Warszawa, lipiec 1998.
15. Reformy społeczne i zagrożenie ich realizacji; pr. zbior.
pod red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Katowice 1998.
16. Rozwój społeczny województwa katowickiego, pr. zbior.
pod red.L. Frąckiewicz, Katowice 1996.
17. Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, Warszawa
1994.
18. Społeczno-gospodarcze i polityczne konsekwencje
restrukturyzacji Górnego Śląska pr. zbior. pod red. J.
Sztumski, Katowice 1996.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Władza lokalna w ujęciu porównawczym.
(course title)
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
II rok studiów magisterskich, III semestr.
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Punkty winny być przyporządkowane wszystkim
Liczba punktów
(number of credits) przedmiotom,
które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład
pracy
przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki
odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy
przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.
Punkty powinny uwzględniać także czas studenta
poświęcony na
wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z
danego przedmiotu jak prace
semestralne/roczne/dyplomowe,
dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,
prace terenowe itp.
Metody nauczania Ogólna liczba godzin zajęć wynosi 30. Są one podzielone po
(teaching methods) równo między wykład i ćwiczenia, zaplanowane co drugi
tydzień w wymiarze 2 h. Ćwiczenia są prowadzone zarówno
metodą problemową, jak i w postaci case studies. W
wykładach zaś znajduje zastosowanie tylko pierwsza metoda
Język wykładowy Polski
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. S. Wróbel, dr M. Dudzicz.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego oraz
Wymagania
koncepcji i teorii władzy politycznej.
wstępne
(prerequisites)
1. Znajomość organów i instytucji władzy lokalnej
Cele przedmiotu
(wskazane jest
2. Umiejętność analizy i oceny różnych sposobów
określenie celów
sprawowania władzy lokalnej
jako
3. Zdolność uczestnictwa w procesach selekcji i rekrutacji
efektów kształcenia
do lokalnych organów władzy
i
4. Znajomość form środków i narzędzi sprawowania
kompetencji)
władzy w społecznościach lokalnych
(objectives of the
.
course, preferably
.
expressed in terms
II B 12.
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie i
modele polityki i władzy lokalnej, podejścia naukowe w
badaniu władzy lokalnej, formy zbiorowej i indywidualnej
aktywności politycznej społeczności lokalnych w Europie,
instytucje demokracji bezpośredniej, procesy i mechanizmy
wyłaniania organów władzy w społecznościach lokalnych w
państwach europejskich, wielkość, kształt i struktura
organów władzy lokalnej w krajach europejskich,
kompetencje tych organów,
Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest merytoryczne
przygotowanie się studentów do zajęć, sprawdzane przez
osobę je prowadzącą oraz aktywność w czasie ich trwania.
Na egzaminie, przeprowadzonym w formie ustnej, studenci
odpowiadają na pytania problemowe zawarte w losowanych
zestawach .
1. J. P. Gieorgica, J. Tarkowski, R. Żółtaniecki, Władza i
polityka lokalna, Warszawa 1982
2. A. K. Piasecki, Władza w samorządzie terytorialnym III
RP, Zielona Góra 2002
3. A. K. Piasecki, Polityk czy menadżer.Wójt, burmistrz,
prezydent miasta, Kraków 2006
4. M. Grabowska, M. Szawiel, Korzenie demokracji,
Warszawa 2000
5. M. Halamska, Reprodukcja czy wymiana.
Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w
latach 1990-1998, Warszawa 2001
6. J. Tarkowski, Socjologia świata polityki, Warszawa 1994
7. Władza lokalna po reformie samorządowej, red. J. J.
Wiatr, Warszawa2002
8. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych
krajach. Gminna w państwach Europy Zachodniej, red. J.
Jeżewski Wrocław 1999
9. Samorząd terytorialny w Europie i w Polsce, red. K.
Kociubiński, Toruń 2008
10. Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i
Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2009
.
Nazwa przedmiotu
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Współczesna myśl polityczna. Wykład i ćwiczenia.
Obowiązkowy
Podstawowy
Studia stacjonarne: III rok, V semestr. Ośrodek dydaktyczny
w Rybniku.
Zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń dominującą
metodą jest analiza tekstów i ich interpretacja.
Wykład: 30 h
Ćwiczenia: 30 h
Język polski
dr Tomasz Słupik – wykład
mgr Agnieszka Turoń - ćwiczenia
Student powinien posiadać wiedzę o podstawowych
pojęciach z zakresu myśli politycznej.
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z
europejskim dziedzictwem myślenia o polityce w
odniesieniu do XIX i XX w. Przedmiot skoncentrowany jest
również na zaprezentowaniu głównych doktryn politycznych
tego okresu a mianowicie: liberalizmu, konserwatyzmu czy
marksizmu. Analiza tekstów źródłowych umożliwia
poznanie najważniejszych współczesnych myślicieli
obecnych w tradycji zachodniej, w aspekcie refleksji nad
szeroko rozumianą sferą polityczności.
Wykłady:
1. Doktryna konserwatywna. Neokonserwatyzm. (6
godzin)
2. Doktryna liberalna. Neoliberalizm. (6 godzin)
3. Libertarianizm. (4 godziny)
4. Marksizm. Komunizm. (6 godziny)
5. Socjaldemokracja. (2 godziny)
6. Komunitaryzm. (4 godziny)
7. Feminizm. (2 godziny)
Ćwiczenia:
1. Powstanie marksizmu.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
2. Narodziny nacjonalizmu w Europie.
3. Ewolucja myśli marksistowskiej w II połowie XIX
stulecia.
4. Kształtowanie się idei państwa opiekuńczego.
5. Myśl europejskiego imperializmu.
6. Geneza i konsekwencje leninizmu.
7. I wojna światowa a rozwój europejskiej myśli
politycznej.
8. Niemiecki nazizm i włoski faszyzm.
9. Bolszewizm i idea tzw. realnego socjalizmu.
10. Rozwój myśli społecznej Kościoła w XIX wieku (do
Leona XIII).
11. Nauczanie społeczne papiestwa (od Leona XIII do Jana
Pawła II)
12. Neoliberalizm. Libertarianizm.
13. Neokonserwatyzm.
14. Komunitaryzm.
Feminizm.
Podstawowym kryterium zaliczenia ćwiczeń z tego właśnie
przedmiotu jest kolokwium. Po uzyskaniu zaliczenia student
przystępuje do egzaminu w formie ustnej, którego termin jest
wyznaczony na ostatnim wykładzie w danym semestrze.
Literatura:
1. Jerzy Szacki, Sir Isaiah Berlin: Historia idei a
filozofia. W: „Literatura na świecie”, nr 6 (179) z
czerwca 1986.
2. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Pod
redakcją R. E. Goodina i Ph. Pettita, Warszawa 1998.
3. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna,
Kraków 1998.
4. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu,
Kraków 1994.
5. J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn
politycznych i prawnych, Warszawa 1973.
6. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn
politycznych i prawnych, Poznań 1993.
7. A.Sylwestrzak,
Historia doktryn politycznych i
prawnych, Warszawa 1994.
8. J. Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych,
Toruń 1997.
9. Doktryny polityczne XIX, XX wieku [pod red. K.
Chojnickiej i Ciembroniewicza], wyd. UJ, Kraków
2000.
10. B. Szlachta, Konserwatyzm. Z dziejów myślenia o
polityce, Kraków-Warszawa 1998.
11. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne,
Kraków 1999.
12. Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii
doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki
polityczne i filozofię. Opracował zespół: Wł.
Bernacki, K. Chojnicka, M. Jaskólski, B. Szlachta,
M. Waldenberg, Kraków 1994.
13. J. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii
doktryn polityczno-prawnych, Toruń 1994.
14. R. Legutko, Spory o kapitalizm, Kraków 1994..
15. A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 1997.
16. J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001.
17. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
18. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa
1999.
19. S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką,
Gdańsk 2005.
20. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2004.
21. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, T I i II,
Kraków 1996.
22. A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja,
Kraków 1994.
23. L.Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn
1988.
24. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności,
Warszawa 1996.
25. P. L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna, Warszawa
1995.
26. Ch. Taylor. Źródła podmiotowości. Narodziny
tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
27. J. Rawls, Teoria sprawiedliowści, Warszawa 1994.
28. J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
29. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa
2004.
30. Komunitarianie. Wybór tekstów. Wybrał i wstępem
opatrzył Paweł Śpiewak, Warszawa 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Zabezpieczenie społeczne-wykład i ćwiczenia
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
obowiązkowy
Typ przedmiotu
(type of course)
podstawowy
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
III rok, semestr 6
semestr
studia stacjonarne
(year of study,
semester/trimester)
6
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania
Wykłady – 2 godz. tygodniowo
(teaching methods)
Ćwiczenia – 2 godz. tygodniowo
Całkowita liczba tygodni obejmująca wykłady i
ćwiczenia – 15
Dodatkowe fakultatywne konsultacje – 2 godz.
tygodniowo zgodnie z harmonogramem dyżurów
wyznaczonym dla studentów dziennych
Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe
fakultatywne konsultacje – 15
Metody nauczania: wykład, wykład interaktywny,
dyskusja, dyskusja moderowana, prezentacja, analiza
aktów prawnych, analiza dokumentów strategicznych
język polski
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
Bożena Zasępa, dr
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
-poznanie aparatu pojęciowego umożliwiającego analizę
Cele przedmiotu
(wskazane jest
rozwiązań w obszarze zabezpieczenia społecznego,
określenie celów
-zapoznanie z historycznym rozwojem zabezpieczenia
jako
społecznego i jego technik ,
efektów kształcenia -zdobycie wiedzy na temat kształtu zabezpieczenia
i
społecznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji)
systemu świadczeń ubezpieczeniowych,
(objectives of the
-zdobycie wiedzy w obszarze rozwiązań modelowych
course, preferably
systemów zabezpieczenia społecznego w krajach
expressed in terms
europejskich (analiza porównawcza) oraz działań
of
podejmowanych w tej dziedzinie na obszarze UE,
learning outcomes
-nabycie umiejętności krytycznej oceny funkcjonujących
and competences)
rozwiązań,
-nabycie umiejętności interpretacji zapisów prawnych i ich
II B 12.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
praktycznego wykorzystania, poprzez analizę aktów
prawnych i dokumentów strategicznych,
-kształtowanie postawy otwartości na problemy związane z
wyborem konstrukcji i drogi reform systemów
zabezpieczenia społecznego w Europie, w kontekście zmian
demograficznych, społecznych i ekonomicznych,
-definiowanie zabezpieczenia społecznego, pojęcie
bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa społecznego i
ryzyka socjalnego, geneza zabezpieczenia społecznego i
etapy jego rozwoju, strategie budowy systemów
zabezpieczenia społecznego, modele,
-techniki administracyjno-finansowe zabezpieczenia
społecznego, geneza technik,
-zabezpieczenie społeczne w regulacjach unijnych
(koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego),
-podstawowe pojęcia, zasady, cele i funkcje ubezpieczenia
społecznego i gospodarczego, rozwój ubezpieczeń
społecznych w Polsce do 1998 roku – rys historyczny,
uwarunkowania zmian systemu ubezpieczeń po 1998 roku,
cele reformy systemu emerytalnego i jego kształt po
reformie,
-kształt systemu ubezpieczeniowego w Polsce – zakres
podmiotowy i przedmiotowy, zasady finansowania, podmioty
realizujące zadania ubezpieczenia społecznego,
-system świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem,
-ubezpieczenie rentowe,
-system emerytalny (konstrukcja filarowa),
-system świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy i
chorobą zawodową,
-system zaopatrzeniowy w Polsce (zaopatrzenie inwalidów
wojennych i wojskowych, żołnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy oraz ich rodzin, pomoc dla kombatantów,
ofiar wojny i wypadków w szczególnych okolicznościach,
pracowników przymusowych świadczenia przedemerytalne i
renta socjalna)- zarys problematyki,
-system ubezpieczenia społecznego rolników
-modele zabezpieczenia społecznego w krajach europejskich
a model polski- ocena rozwiązań i perspektyw.
Ocena pracy w części ćwiczeniowej: możliwe 2
nieobecności w trakcie kursu (nieobecności ponad
wyznaczony limit wymagają zaliczenia w ramach
konsultacji). Ocena końcowa uwzględnia aktywność
studenta, która jest odnotowywana po każdych ćwiczeniach,
Ocena końcowa przedmiotu: egzamin obejmujący treści
wykładowo-ćwiczeniowe (1 termin-pisemny, 2 termin
poprawkowy-ustny). Nie przewidziano terminu zerowego.
1. JĘDRASIK – JANKOWSKA I.: Emerytura i inne
świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007.
2. JĘDRASIK – JANKOWSKA I.: Pojęcia i
reading)
konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, tom
1-2, Warszawa 2006.
3. JĘDRASIK-JANKOWSKA
I.:
Ubezpieczenie
społeczne, tom 1-3, Warszawa 2003.
4. JOŃCZYK J.: Prawo zabezpieczenia społecznego.
Kraków 2001, 2004.
5. Miesięczniki: ,,Polityka Społeczna”, ,,Praca i
Zabezpieczenie Społeczne”, ,, Przegląd Ubezpieczeń”
z lat 2000-2010.
6. SIERPOWSKA I.: Prawo pomocy społecznej,
Kraków 2006.
7. Społeczne aspekty ubezpieczenia społecznego, pod
red. T. SZUMLICZA, Warszawa 2005.
8. System emerytalny 9 lat po reformie, Studnia BAS nr
11, Warszawa 2008.
9. System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia
podstawowe, Z. KLUSZCZYŃSKA, W.KOCZUR,
K.RUBEL, G.SZPOR, T.SZUMLICZ. Warszawa
2004, 2005.
10. SZCZEPAŃSKI M., Dylematy reformy polskiego
systemu emerytalnego, Poznań 2006.
11. SZUMLICZ T.: Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla
praktyki. Warszawa 2005.
12. UŚCIŃSKA G.: Świadczenia z zabezpieczenia
społecznego w regulacjach międzynarodowych
i polskich, Warszawa 2005.
13. Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do
rozwiązania w najbliższej przyszłości, pod red. G.
UŚCIŃSKIEJ, Warszawa 2008.
14. ŻUKOWSKI M., Reformy emerytalne w Europie,
Poznań 2006.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Zarządzanie funduszami europejskimi
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
Obowiązkowy (compulsory)
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok II, semestr III, studia stacjonarne I stopnia
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania: wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja
(teaching methods) moderowana,
prezentacja,
analiza
dokumentów
strategicznych, analiza aktów prawnych, analiza projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych,
Liczba godzin: 10 godz. w semestrze zgodnie z
harmonogramem zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia.
Liczba tygodni: 15 tyg.
Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 15 godz. w semestrze
zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla
studentów studiów niestacjonarnych.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
Język wykładowy
(language of course)
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wymagania
wstępne
(prerequisites)
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Język polski
Ewelina Wiszczun, dr
Cele przedmiotu:
- zdobycie wiedzy na temat instrumentów polityki spójności
- zdobycie wiedzy na temat dokumentów strategicznych i
prawnych w zakresie polityki spójności:
NSRO, programów operacyjnych na lata 2007-2013, w tym
Priorytetów i Działań i Poddziałań dla następujących
programów: PO Kapitał ludzki, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
PO Innowacyjna Gospodarka
- analiza projektów modelowych w Unii Europejskiej
- zdobycie wiedzy na temat roli i zadań instytucji polityki
spójności w Polsce
- zdobycie wiedzy na temat zasad
dotyczących
przygotowania projektów unijnych oraz zasad dotyczących
zarządzania projektami unijnymi
II B 12.
II B 13.
II B 14.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Polityka spójności UE i jej podstawowe zasady
funkcjonowania w Polsce
2. Instrumenty polityki spójności
3. Podstawy prawne polityki spójności – Rozporządzenia UE
dotyczące funduszy strukturalnych
4. Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności
w Polsce w latach 2007-2013:Omówienie NSRO
Przedstawienie programów operacyjnych na lata 2007-2013,
w tym Priorytetów i Działań dla następujących programów:
PO Kapitał ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
5. Charakterystyka interwencji w wymiarze regionalnym :
PO Kapitał Ludzki 2007-2013, RPO Województwa
Śląskiego 2007-2013
6. Przykłady projektów modelowych w Polsce i Unii
Europejskiej
7. Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce
8. Charakterystyka projektodawców projektów unijnych
9. Zasady dotyczące przygotowania projektów unijnych
10. Zasady dotyczące zarządzania projektami unijnymi
11. Przygotowanie wniosku (fiszki projektowej) do
wybranego programu operacyjnego
Ocena przygotowania studentów do ćwiczeń. Ocena pracy
Metody oceny
(assessment
studentów podczas ćwiczeń, na którą składa się aktywność
methods)
oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów
prawnych, dokumentów strategicznych, przygotowanej pracy
pisemnej oraz wystąpienia w formie ustnej dotyczącego
priorytetowych projektów w wybranych obszarze
Literatura:
Spis zalecanych
K. Głąbicka, M.Grewiński, Polityka spójności społecznolektur
(recommended
gospodarczej UE, Wyd. ELIPSA,Warszawa 2005
reading)
T.G Grosse ,Polska wobec nowej polityki spójności UE, ISP,
Warszawa 2004
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak ,Fundusze Unii
Europejskiej 2007-2013, Wyd. UJ, Kraków 2008r.
„ProE. WiszE. Wiszczun, Elementy systemu monitoringu funduszy
przedakcesyjnych w Polsce oraz jego różnice w stosunku do
systemu monitoringu funduszy strukturalnych, ; (w)„Unia
Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie” pod
red. M.W. Wanatowicz, WSBiF w Bielsku-Białej 2004
E. Wiszczun, Przesłanki realizacji polityki spójności w
Polsce w latach 2007- 2013,; (w)„Unia Europejska i Polska
wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku”
pod red. M. Stolarczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2006
E. Wiszczun, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument
realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce,
(w:)Polska Polityka Społeczna wobec wyzwań spójności
społeczno-ekonomicznej UE pod red. K. Głąbickiej Wyd.
Politechnika Radomska, Radom 2007
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1. Nazwa przedmiotu Znaczenie i projektowanie szaty graficznej w prasie (course title)
ćwiczenia.
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
II B 2. Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Obowiązkowy
II B 3. Typ przedmiotu
(type of course)
II B 4. Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Stacjonarne studia II stopnia
II B 5. Rok studiów,
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
semestr
(year of study,
semester/trimester)
2 punkty ETCS
II B 6. Liczba punktów
(number of credits)
II B 7. Metody nauczania Ćwiczenia/zajęcia praktyczne
(teaching methods)
II B 8. Język wykładowy Język polski
(language of course)
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk
II B 9. Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Wiadomości z zakresu historii mediów i ogólnej wiedzy o
II B 10. Wymagania
prasie
wstępne
(prerequisites)
II B 11. Cele przedmiotu
charakterystyka znaczenia i funkcji szaty graficznej
(wskazane jest
pisma
określenie celów
poznanie specyfiki pracy redaktorów technicznych,
jako
ich zadań i obowiązków
efektów kształcenia
nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w
i
procesie projektowania i tworzenia szaty graficznej
kompetencji)
pisma.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
II B 12. Treści
elementy składowe szaty graficznej, ich funkcje i
merytoryczne
znaczenia dla czytelnictwa prasy
przedmiotu
makietowania a łamanie, typy łamania
(course contents)
podstawowe środki ekspozycji tekstu (miejsce na
kolumnie, tytuł, lid, boczek, kolor, ozdobniki
techniczne),
rola korekty i adiustacji technicznej (wybór wielkości
i kroju czcionki, określenie szerokości składu,
poznanie znaków korektorskich
zasady makietowania tekstu i tytułu publikacji, rola i
znaczenia lidu
II B 13. Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14. Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
zasady makietowania fotografii, rysunków, tabel i
innych materiałów graficznych
sposoby
makietowania
dużych
tekstów,
wykorzystanie śródtytułów i inicjałów, stosowanie
wyróżników i ozdobników technicznych
wykorzystanie tekstów agencyjnych, sposoby ich
wzbogacania
eksponowanie małych tekstów – stosowane metody i
zabiegi techniczne
makietowanie całych kolumn – wykorzystywane
rozwiązania i nowości techniczne
współpraca działów redakcyjnych w procesie
planowania i kształtowania szaty graficznej gazet i
czasopism
Analiza zalecanej literatury oraz ćwiczenia praktyczne z
makietą i materiałami dziennikarskimi.
74. B. Garlicki. Metodyka redagowania gazety. Kraków
1978.
75. M. Kafel. Zarys techniki wydawniczej. Warszawa
1976.
76. Red. M.F. Mallette. Zasady i tajniki dziennikarstwa.
Podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i
Wschodniej. Warszawa 1996.
77. Red. A. Niczyporowicz. Dziennikarstwo od kuchni.
Poznań 2001.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu International security – ćwiczenia dla studentów programu
(course title)
ERASMUS
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Fakultatywny – dla studentów programu ERASMUS
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Przedmiot do wyboru dla studentów ERASMUS
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods)
dyskusja,
praca z książką / z tekstem,
burza mózgów,
wyjaśnianie,
prezentacje multimedialne.
Język wykładowy angielski
(language of course)
dr Miron Lakomy
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać:
Wymagania
wstępne
podstawową wiedzę z zakresu nauk politycznych,
(prerequisites)
znajomość najnowszej historii politycznej Polski,
Europy i świata.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi
Cele przedmiotu
(wskazane jest
kategoriami bezpieczeństwa narodowego i
określenie celów
międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku. W
jako
ramach zajęć słuchacze uzyskają również wiedzę na temat
efektów kształcenia wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz
i
przebiegu, przyczyn i skutków najpoważniejszych
kompetencji)
konfliktów zbrojnych po 1989 roku.
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
podstawowe kategorie i klasyfikacje bezpieczeństwa
merytoryczne
narodowego.
przedmiotu
podstawowe kategorie i klasyfikacje bezpieczeństwa
(course contents)
międzynarodowego.
najpoważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa
międzynarodowego w okresie pozimnowojennym.
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
operacja „Pustynna Burza”, Bliski Wschód na
początku lat 90-tych XX wieku.
wojny na Bałkanach w pierwszej połowie lat 90-tych.
Konflikt serbsko-chorwacki i wojna w Bośni i
Hercegowinie.
wojna w Kosowie w 1999.
wojna w Afganistanie, cz. 1.
wojna w Afganistanie, cz. 2.
wojna w Iraku 2003.
wojna gruzińsko-rosyjska 2008.
konflikty izraelsko-arabskie.
konflikty zbrojne w Afryce w okresie
pozimnowojennym.
wojna w Libii.
zjawisko terroryzmu.
Metody oceny pracy studenta:
aktywność na zajęciach,
praca zaliczeniowa omawiająca wybrany konflikt
zbrojny.
Bello V., Gebrewold B., A global security triangle,
Routledge 2009
Siniver A., Terrorism and Counter-Terrorism in the
post 9/11 Era, Routledge 2009,
McCormack T., Critique, Security and Power,
Routledge 2009,
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa
europejskiego, Wyd. SCHOLAR 1999,
Daalder I., Gnesotto N., Gordon P. (dir.), Crescent of
Crisis. U.S.-European Strategy for the Greater
Middle East, Brookings Institution Press, Washington
D.C. 2006,
Haglund D. (dir.), The France-US Leadership Race:
Closely Watched Allies, Queen’s Quarterly, Kingston
2000,
Gordon P.H., A Certain Idea of France. French
Security Policy and the Gaullist Legacy, Princeton
University Press, New Jersey 1993,
Menon A., France, NATO and the limits of
independence 1981-97. The politics of ambivalence,
Macmillan Press LTD, London 2000,
Serfaty S., Balis C.V. (dir.), Visions of America and
Europe. September 11, Iraq, and Transatlantic
Relations, The CSIS Press, Washington D.C. 2004.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Local government in Poland
(course title)
Kod przedmiotu
(course code)
for Erasmus students
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu
(level of course)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3 pkt ECTS
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania classes (presentation and discussion)
(teaching methods)
Język wykładowy English
(language of course)
Ph.D. Anna Czyż
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
General information about political system, local
Wymagania
government
wstępne
(prerequisites)
Knowledge about the structure and functioning of local
Cele przedmiotu
(wskazane jest
government in Poland
określenie celów
jako
efektów kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
1. Structure of Public Administration in Poland (central
Treści
and territorial administration, special administrative
merytoryczne
units-autonomous and consolidated administration)
przedmiotu
(course contents)
2. Local Government Reform (process of
decentralization, territorial division of the state)
3. Legal basis of municipalities, counties, provinces
(voivodships) (constitutional provisions, main
legislation, basic principles)
4. Powers and responsibilities (public service delivery)
5. Internal structure of local and regional authorities
(organs-body of representatives and executive body),
direct citizen participation in decision-making
II B 13.
II B 14.
Metody oceny
(assessment
methods)
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
6. System of local elections and status of local and
regional elected representatives
7. Local and regional finance and property
8. Supervision of local and regional authorities
Activity during the classes, test
1. T. Horvath, Decentralization: experiments and
reforms, Budapest 2000.
2. G. Soos, G. Tóka, G. Wright, The state of local
democracy in Central Europe, Budapest 2002.
3. J. Regulski, Local government in Poland: an insider’s
story, Budapest 2003.
4. P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation? The
state of local governments in Central and Eastern
Europe, Budapest 2002.
5. Ministry of Internal Affairs and Administration,
Territorial self-government in Poland- basic
solutions- directions of changes, Warsaw 2004.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Introduction to State and Law Research (LLP/Erasmus) - zajęcia dla
(course title)
obcokrajowców /Katowice/
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny dowolnego wyboru (optional)
Typ przedmiotu
(type of course)
Podstawowy (primary)
Poziom
przedmiotu
(level of course)
LLP/Erasmus (nieokreślony rok/semestr)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania In the course there will be used stating and problematic method supported by
(teaching methods) activating methods e.g. simulation games
Język wykładowy angielski
(language of
course)
dr Robert Radek
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Basic knowledge acquired during high school including the theory of state
Wymagania
and law.
wstępne
(prerequisites)
The main aim of this subject is to teach students essential categories, which
Cele przedmiotu
(wskazane jest
are used to describe the state, politics and law. Students ought to be able to
określenie celów
analyze competently different problems concerning various situations, which
jako
occur in the sphere of politics and government. Students also should be able
efektów kształcenia to use theoretical knowledge in order to compare and contrast a socioi
political life and its impact on political systems.
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
The concept, ways of defining and state characteristics (name,
merytoryczne
constitutive elements of state sovereignty, state coercion, etc.).
przedmiotu
The concepts of the genesis of the state (from antiquity to the present
(course contents)
day)
The doctrine of international law and the creation of the state
The essence of the State
The citizen, nation, state
Types and forms of state (including the notion of a state, the capitalist
state and the socialist state, the concept of state forms, form of
government, political regime, the territorial constitution of the State)
Problems of forms of government
Changes in state history (revolution, reform, transformation)
Authoritarianism and totalitarianism - characteristics
The state and war
The functions of the state (the concept, analysis and research methods
and techniques, classification of the functions of the State)
Rule of law - the concept and characteristics (including the concept of
law, branches of law, rules of conduct and legal norms)
The organization of state power (including the concept of state
authority, distribution and types of state bodies, the directions of activity
of state bodies)
The concept of the political system and typology of political systems
The state and social and political organizations
State and local government
Ways of defining the concept of "authority"
Authority - the rule, governance, management
Criteria for the size of power
The exercise of political power
Functions of political power and the types of political power
The question of legitimacy
Political power and influence
The political elites in each country. Political leadership in the modern
world.
The notion and concept of the elite (from classic to contemporary theory
approach), and leadershipelitism and democracy
The structure of elite
Typological classification of elites
Types and styles of political leadership
The concept, origin and the study of political parties. Classification of
political parties [political party category; concepts of the genesis of
political parties, the mechanisms of formation of political parties in the
processes of democratization, a process of institutionalization of
political parties and their importance in the processes of
democratization, party divisions, taking into account various criteria
such as organizational, ideological and programmatic]
The functions of political parties [the concepts and typologies of
political parties, functions, characteristics of the selected features
including articulation and aggregation function of the needs and
interests of society; electoral function, the function of government, the
evolution of the party and the evolution of features]
Systems Party [party system - definition of the term; selected typologies
of party systems - J. Blondel, G. Sartori, G. Smith; elements of the party
system analysis: measurement of the number and size of the lot (index
fragmentation D. Rea, the effective number of parties index M. Laakso
and R. Taagepery, aggregation index, an index of relevance of the
government), the level of polarization of the party system (the distance
between the parties), patterns of behavior coalition]
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
The role and importance of political decisions in the state.
Characteristics of state decision-making process
Political Behavior Policies
The concept of a political decision
The division of political decisions
The criteria for optimization of policy decisions
The process of political decision-making (decision making)
Poland transitions and transformation - the creation of the Third
Republic, the consolidation of Polish democracy.
Trends and problems of development of the modern state.
Democratization
Development of local government
The state and pressure groups
Other trends based on examples
State to globalization processes
One of the conditions for receiving credit is the presence of students on
seminars in the semester. The basic criterion to receive the final mark is to
pass the test at the end of the semester. A negative test result means that the
test must be repeated by the student (sometimes it is possible to change
passing the test into oral answer). A paper is required to pass absence of the
student (non obligatory and if necessary).
 Bobbio N.: Democracy and dictatorship. The nature and limits of state
power. Cambridge 1997.
 Burton M. G., Higley J.: Elite settlements. ‘American Sociological Review’
1987, Vol. 52.
 Cerny P.: The Chnaging Architecture of Politics. Structure, Agency and the
Future of hte State. London 1997.
 Field G.L., Higley J.: Elitism. London 1980.
 Finner S. E: Empires, monarchies and the modern state. Oxford 1999.
 Goodin R.E., Klingemann H.D.: A New Handbook of Political Sience.
Oxford University Press 1996.
 Held D.: Political theory and the modern state: essays on state power and
democracy. Cambridge 1989.
 Heywood A.: Politics. London 1998.
 Huntington S.P.: The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order. New York 1996.
 Jabłońska-Bonca J.: Wprowadzenie do prawa/Introduction to law.
Warszawa 2008.
 Migdal J. S.: State and society: studding how states and societies transform
and constitute one another. Cambridge 2001.
 Schmidt H.J.: The role and the realities of public opinion. W: European
Democratic Culture. Red. A. Rieu, G. Dupart. London – New York 1995.
 The Concise Dictionary of Politics. I. McLean, A. McMillan. Oxford
University Press 2003.
 The Encyclopedia of Government and Politics. Red. M. Hawkesworth, M.
Kogan. London – New York 2004.
 Winczorek P.: Nauka o państwie. Warszawa 2005.
 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M.
Żmigrodzki. Lublin 2003.
 Wybrane problemy teorii polityki. Red. A. Wojtaszak, D. Wybranowski.
Szczecin 2002.
 Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2001.
 Żyro T.: Wstęp do politologii. PWN. Warszawa 2004.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Political System of the Republic of Poland (LLP/Erasmus) - zajęcia dla
(course title)
obcokrajowców /Katowice/
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny dowolnego wyboru (optional)
Typ przedmiotu
(type of course)
Podstawowy (primary)
Poziom
przedmiotu
(level of course)
LLP/Erasmus (nieokreślony rok/semestr)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania In the course there will be used many different methods during the lectures,
(teaching methods) especially proper explanation and drama method which has got many
advantages (for instance better way for exchanging ideas, better
communication, speeding up the learning process, cooperation and etc.)
Students will also play didactic games like explanation how the act of
parliament is passed.
Język wykładowy angielski
(language of
course)
dr Robert Radek
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Basic knowledge acquired during high school including the theory of state
Wymagania
and law.
wstępne
(prerequisites)
The main aim of this subject is to teach students essential cathegories, which
Cele przedmiotu
(wskazane jest
are used to describe the political system and its impact on political life in
określenie celów
Poland. Students ought to be able to analyse competently different levels of
jako
political system with government, parliament and president. Students also
efektów kształcenia should be able to explain using theoretical and juridical knowledge that the
i
role of political institutions is not only dependent on constitution but also on
kompetencji)
tradition, current situation and behavior of politicians. Student should also
(objectives of the
obtain the knowledge about the crucial rules of constitutional law in Poland
course, preferably
(for instance: how the parliament is elected, who can vote, how the
expressed in terms government is built, what types of courts do we have in Poland, what are the
of
rights of the members of the parliament and etc.)
learning outcomes
and competences)
XI.
Constitutional law.
Treści
 Definition of ‘constitutional law’
merytoryczne
 Costitutional law vs system of law
przedmiotu
(course contents)


Roots of constitutional law
Main information about the constitution: name, origin of
written constitution, constitution as a general act, controlling
of constitutional system of law
 Main body of the constitution
 Forms of constitutions (the method of fundation; the rules used
during the process of changing constitution and etc.)
 Other sources of constitutional law.
XII. Polish constitutional law – historical background.
 Creating the basis of state form 1944 to 1946 (two
governments; structure of state organs; referendum and
elections).
 Constitutional law from 1947 to 1952 and ‘Small Constitution’
(charactersitic of constituent assembly; legislature; executive).
 Constitutional law from 1952 to 1980 (characteristic of
constitution from 1952; situation of human rights; local
government; judiciary; changes in the constitution from 1952
to 1989)
XIII. Transformation of constitutional law from 1989 to 1997.
 Reasons of the reforms from 1989 (sources and reform of the
‘round table’ and its consequences)
 Forming the regime of Poland from 1989 to 1992
 Regime of Poland in ‘Small Constitution’ from 1992 to 1997
 Process of passing the current Constitution from 1997 and its
characteristic
XIV. Essential forms of citizens participation in polish political system.
 Civil rights.
 Civil rights concerning political participation.
 Gatherings.
 Association.
 Polish parties
 Groups of interests
 Referendum. (types; characteristics)
XV.
Elections in Polish system.
 Definition of ‘electional law’ and ‘system of election’
 Functions of elections.
 Election rules
 Parliamentary elections
 President elections
 Local government elections
XVI. Polish Parliament (Lower House of the Parliament and
Senate) – its structure and functions.
 Memebers of Parliament – their rights and duties.
 Organs of Parliament – foundation and competences (Speaker;
the presiding officers; convent of seniors; commissions of
parliament).
 Debates in parliament
 Creating government
 How a bill becomes a law
 Controlled procedures in Polish Parliament
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
 National Assembly
XVII. President of the Republic of Poland.
 Position of President in Polish system.
 How is the President responsible for passing a bill
 How is the President responsible for government
 How is the President responsible for foreign affairs and
internal/external security.
 Constitutional responsibility.
XVIII. Government.
 How the cabinet is elected to govern.
 Structure of the cabinet (Prime Minister and ministers)
 Political and constitutional responsibily of the cabinet
 Competence
 Process of making decisions
 Polish cabinets from 1989 to 2005.
XIX. Institutions responsibility for control in Polish political system
and Judiciary – its functions and structure.
 The Polish Constitutional Tribunal
 Tribunal of State
 The Highest Chamber of Control
 Commissioner for Civil Rights Protection (Ombudsman)
 The National Broadcasting Council
 Supreme Chamber of Control
 Supreme Court of the Republic of Poland
 Judiciary system in Poland
 The Supreme Administrative Court
 How the judges are chosen and what are their rights
 How the jures are chosen and what are their tasks
 Public prosecutor
XX. Government Administration and Local Government
 Voivodeships.
 Voivodeships Councils.
 Regional Governments
 Powiats
 Communes
 Finances of local governments
 Aims and functions of local government
 The Civil Service System in Poland .
XXI. Test.
XXII. Polish political system and the European Union.
 History of European Integration.
 Institutions of the European Union
 European policies
 System of government of the European Union and its influence
on members of the UE
Firstly, students ought to be present during all lessons that are in the semester.
If students are absent, they must come on a duty in two weeks (the time is
limited from that day the student was absent). The main criterion to obtain the
credit is passing the test which is planned usually at the end of a semester. If
the result of the test is poor the student must answer additional questions
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
during discussion with the lecturer. This situation may of course retard the
process of getting the final mark. When there is an extraordinary situation,
which isn’t caused by the student themselves (for instance: disease, mishap
and etc.) the lecturer decides individually about the credit rules. If the
students are absent on most of the lessons they must write short essay (a
topic of the essay is invented by the lecturer and it is connected with the
programme of the subject).
 Banaszak B., Impact of European Integration on the Law and
Constitutional System in Poland, Warszawa 2009.
 Basic problems of applying the Constitution of the Republic of
Poland. Final research report, Editors: K. Działocha, A. Preisner,
Sejm Publishing Office, Warsaw 2006.
 Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutory
Materials, Editors E. Gierach, P. Chybalski, Chancellery of the Sejm,
Warsaw 2009.
 The Constitution of the Republic of Poland. 2nd April 1997
 The Political System of Poland, Edited by S. Sulowski, Warszawa
2007.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B
10.
II B
11.
II B
12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu
Regional Policy nad Crossborder Cooperation in Europe (LLP/Erasmus)
(course title)
- zajęcia dla obcokrajowców /Katowice/
Kod przedmiotu
(course code)
fakultatywny dowolnego wyboru (optional)
Typ przedmiotu
(type of course)
Podstawowy (primary)
Poziom
przedmiotu
(level of course)
LLP/Erasmus (nieokreślony rok/semestr)
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania In the course there will be used many different methods during the lectures,
(teaching methods) especially proper explanation and drama method which has got many
advantages (for instance better way for exchanging ideas, better
communication, speeding up the learning process, cooperation and etc.)
Students will also prepare their own presentations about selected aspects of
regional policy in Europe
Język wykładowy angielski
(language of
course)
dr Robert Radek
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Basic knowledge acquired during high school and university studies including
Wymagania
the theory of European Integration and local government.
wstępne
(prerequisites)
The main aim of this subject is to teach students essential categories, which
Cele przedmiotu
(wskazane jest
are used to describe the regional policy and crossborder cooperation in
określenie celów
Europe. Students ought to be able to analyse competently different levels of
jako
croosborder cooperation and types of regional policies. Students also should
efektów kształcenia be able to explain using theoretical and practical knowledge that the role of
i
modernising local and regional communities is dependent on regional policy
kompetencji)
in Europe and also on current situation and behavior of local politicians.
(objectives of the
Student should also obtain the knowledge about the crucial rules of
course, preferably
crossborder cooperation and Euroregions. Polish examples of euroregions and
expressed in terms other types of crossborder cooperation will be used mostly during seminars.
of
learning outcomes
and competences)
I. From Crossborder Cooperation to Euroregions.
Treści
- The historical and legal development of crossborder cooperation,
merytoryczne
- Stages of development of crossborder cooperation,
przedmiotu
(course contents)
II B
13.
Metody oceny
(assessment
methods)
- Functions of crossborder cooperation,
- Barriers of corssborder cooperation.
II. Euroregions – their rationale, nature and significance.
- The nature, rationale and significance of neighbourhood cooperation,
- Crossborder integration of neighbouring countries,
- Various definitions and interpretations of euroregions,
- The nature of West European euroregionalisation (types of borders in
Western Europe, integration scenarios, the creation, development and
operation of three Euroregions in Western Europe: Euregio, Great Region
Saar-Lor-Lux, Euroregion Basiliensis),
- Euroregionalisation in Central and Eastern Europe with a focus on Poland.
III. EU regional policy, Lisbon Strategy, place of euroregions.
IV. Cross-border cooperation on the western border of Poland
- Specifics of Polish border and its implications for the development of
cooperation in this area
- Concepts and cross-border cooperation initiatives on the western border.
From Stolpe Plan to Euroregions
- Characteristics of Euroregions on the western border of Poland. (Euroregion
Neisse, Euroregion Spree-Neisse-Bober, Euroregion Pro Europa Viadrina,
Euroregion Pomerania)
- Prospects for the development of cross-border cooperation
V. Cross-border cooperation on the southern border of Poland RP
- Specifics of Polish border and its implications for the development of
cooperation in this area
- Concepts and cross-border cooperation initiatives
- Characteristics of Euroregions on the southern border of Poland (Carpathian
Euroregion, Euroregion Tatry, Euroregion Silesia, Euroregion Glacensis,
Euroregion Pradziad, Euroregion Silesia, Beskidy Euroregion)
- Prospects for the development of cross-border cooperation
VI. Cross-border cooperation at the border of eastern and northern Poland
- Specifics of Polish border and its implications for the development of
cooperation in this area
- Concepts and cross-border cooperation initiatives on the east and north
border.
- Characteristics of Euroregions on the eastern and northern border of Poland
(Euroregion Bug, Euroregion Niemen, Białowieża Forest Euroregion,
Euroregion Baltic, Euroregion Lyna-Lawa).
- Prospects for the development of cross-border cooperation
VII. Other forms and planes of cross-border cooperation
- Cross-border cooperation at local level
- The regional dimension of cross-border cooperation
- Other forms of cooperation
VIII. Social perception of cross-border cooperation in the light of research
carried out among local and regional communities in European borderlands.
Firstly, students ought to be present during all lessons that are in the semester.
If students are absent, they must come on a duty in two weeks (the time is
limited from that day the student was absent). The main criterion to obtain the
credit is passing the test which is planned usually at the end of a semester. If
the result of the test is poor the student must answer additional questions
during discussion with the lecturer. This situation may of course retard the
II B
14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
process of getting the final mark. When there is an extraordinary situation,
which isn’t caused by the student themselves (for instance: disease, mishap
and etc.) the lecturer decides individually about the credit rules. If the
students are absent on most of the lessons they must write short essay (a
topic of the essay is invented by the lecturer and it is connected with the
programme of the subject).
 Changing Role of Border Areas and Regional Policies. Region and
Regionalism. No. 5, Edited by M. Koter, K. Heffner, Łódź-Opole
2001.
 Greta M., Transborder Cooperation, Euroregion and EU Regional
Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected Examples of Polish
Euroregions), Łódź 2008.
 New Members – New Challenges for the European Regional
Development Policy, Editors T. Markowski, M. Turała, Warszawa
2006.
 Regional and Financial Policy of the European Union, Edited by M.
Greta, R. Stanisławski, Łódź 2009.
 Dobrowolski P., Łata M., Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład
współpracy transgranicznej w Europie, Wrocław 2001.
 Euroregiony – mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M.
Szczepaniak, Warszawa 2000.
 Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony – polski krok do
integracji, Wrocław 2000.
 Radek R., Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju
społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza,
Wydawca: Uniwersytet Śląski & REMAR, Katowice 2011.
 Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków
2007.
 Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa
śląskiego, red. P. Dobrowolski, Katowice 2004.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
II B 1.
Nazwa przedmiotu Prawo publiczne międzynarodowe.
(course title)
Public International Law.
II B 2.
Kod przedmiotu
(course code)
Przedmiot opcjonalny dla studentów programu Erasmus.
II B 3.
Typ przedmiotu
(type of course)
Optional course for Erasmus students.
II B 4.
Poziom przedmiotu Podstawowy.
(level of course)
Introductory course.
II B 5.
Rok
studiów, Erasmus.
semestr
(year of study,
semester/trimester)
II B 6.
Liczba punktów
(number of credits)
II B 7.
Metody nauczania Zajęcia obejmują 30 godzin, złożonych z ośmiu spotkań po
(teaching methods) średnio 4 godziny.
Metody nauczania:
-Ćwiczenia,
-Zadania praktyczne (indywidualne rozwiązywanie kazusów,
problemów),
-Konsultacje grupowe i indywidualne,
-Dyskusje grupowe,
-Referaty (wygłaszane przez studentów).
The course comprises of 30 hours, divided
approximately 8 meetings, held every other week.
into
Teaching methods:
-course/exercises,
-papers and assignments (completed individually)
-individual and group consultations,
-discussion and group problem-solving,
-presentation of papers.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
Język wykładowy Język angielski.
(language of course)
English.
mgr Tomasz Iwanek.
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Znajomość podstaw prawoznawstwa, zainteresowanie i
Wymagania
znajomość
podstaw
międzynarodowych
stosunków
wstępne
(prerequisites)
politycznych. Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego
jest wskazana, ale nie konieczna.
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest
warunkiem koniecznym.
Fundamental familiarity with introduction to legal sciences
and legal reasoning, knowledge and interest in international
affairs. Prior familiarity with international law is not
required, but will be considered an substantial asset.
Fluency in both written and spoken English is obligatory.
II B 11.
II B 12.
Cele przedmiotu
(wskazane jest
określenie
celów
jako
efektów
kształcenia
i
kompetencji)
(objectives of the
course, preferably
expressed in terms
of
learning outcomes
and competences)
Treści
merytoryczne
przedmiotu
(course contents)
Celem konwersatorium jest prezentacja prawa publicznego
międzynarodowego jako przedmiotu powiązanego z
międzynarodowymi
stosunkami
politycznymi
oraz
stanowiącego cechę szczególną ładu międzynarodowego.
Konwersatorium nastawione jest na prezentację systemu
prawa międzynarodowego i kilku wybranych tematów
szczególnych. Jest to kurs wprowadzający do nauk prawnych
jako takich oraz do prawa międzynarodowego w
szczególności.
The course aims to present and establish public international
law as subject that is closely linked with international
relations and is a constant feature of the modern world
order.
The course presents the framework of international law as
well as several key issues related to specific matters. The
course is introductory in nature, however, and aims to
familiarize newcomers with law as such and international
law in particular.
Konwersatorium ma budowę opartą na samodzielnych
modułach.
Moduł I: Wprowadzenie do prawa międzynarodowego i
nauk prawnych.
Moduł II: Źródła prawa publicznego międzynarodowego.
Moduł III: Podmioty prawa i podmioty stosunków
międzynarodowych – rola państwa i organizacji
międzynarodowych.
Moduł IV: Terytorium w prawie międzynarodowym –
lądowe, morskie, powietrzne i kosmiczne.
Moduł V: Prawa człowieka.
Moduł VI: Dyplomacja.
The course is composed from several modules, each
regarding an independent issue.
Module I: Introduction to public international law and legal
sciences.
Module II: Sources of international law.
Module III: Subjects of international law and international
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
relations – the modern role of states and international
organizations.
Module IV: Territory in international law – land, sea, air
and space.
Module V: Human rights.
Module VI: Diplomacy.
Kryteria uzyskania zaliczenia:
-obecność na co najmniej 6 zajęciach,
-wykazanie się aktywnością (w podstawowym zakresie)
w trakcie zajęć,
-pozytywne zaliczenie co najmniej dwóch zadań
warsztatowych,
-zaliczenie końcowej pracy pisemnej.
Kryteria uzyskania zaliczenia na ocenę dobrą/bardzo dobrą:
-zaprezentowanie referatu na zadany temat,
-wysoka aktywność w trakcie zajęć,
-wysoka ocena z końcowej pracy pisemnej.
To obtain a passing grade, the students are required to:
-be present at a minimum of 6 meetings,
-be active (on an elementary level) during class,
-obtain a passing grade from two papers/exercises,
-obtain a passing grade from the final written assignment.
To obtain an B/A grade, the students are required to:
-exhibit above average participation during class,
-obtain an above average grade from the final written
assignment,
- present a concise speech on an assigned topic.
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
-M. N. Shaw, International Law 6th Edition, 2006;
-D. J. Harris, Cases and materials on international law 6th
Edition, 2004;
-R. M. M. Wallace, International law 5th Edition, 2005;
-M. D. Evans, International law, 2003;
-Charter of the United Nations, signed on 26 June 1945;
-Vienna Convention on the Law of Treaties, signed on 23
May 1969;
-United Nations Convention on the Law of the Sea, signed on
10 December 1982.
-Vienna Convention on Diplomatic Relations, signed on 18
April 1961;
-The Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, signed on 4 November 1950.
II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.
II B 7.
II B 8.
II B 9.
II B 10.
II B 11.
II B 12.
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Nazwa przedmiotu Theory of International Relations – ćwiczenia dla studentów
(course title)
programu ERASMUS
Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania
Kod przedmiotu
(course code)
przedmiotów.
Fakultatywny – dla studentów programu ERASMUS
Typ przedmiotu
(type of course)
Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany
(level of course)
Przedmiot do wyboru dla studentów ERASMUS
Rok studiów,
semestr
(year of study,
semester/trimester)
3
Liczba punktów
(number of credits)
Metody nauczania Metody nauczania:
(teaching methods)
dyskusja,
praca z książką / z tekstem,
burza mózgów,
wyjaśnianie.
Język wykładowy angielski
(language of course)
dr Miron Lakomy
Imię i nazwisko
wykładowcy
(name of lecturer)
Student powinien posiadać:
Wymagania
wstępne
podstawową wiedzę z zakresu nauk politycznych,
(prerequisites)
znajomość najnowszej historii politycznej Polski,
Europy i świata.
Student zapozna się z podstawowymi definicjami oraz
Cele przedmiotu
(wskazane jest
klasyfikacjami z zakresu stosunków międzynarodowych, w
określenie celów
tym m.in. definicje i podział źródeł prawa
jako
międzynarodowego, organy państwa w prawie
efektów kształcenia międzynarodowym, elementy państwa, rodzaje terytorium,
i
ludność w prawie międzynarodowym, ius ad bellum, spory
kompetencji)
międzynarodowe. Ponadto, nabędzie wiedzę na temat
(objectives of the
sposobów przedstawiania pojęć i zjawisk w tej dziedzinie,
course, preferably
zgodnie z teorią stosunków międzynarodowych (m.in.
expressed in terms
realizm, liberalizm, globalizm).
of
learning outcomes
and competences)
Na kilku pierwszych zajęciach studenci dowiedzą się czym
Treści
są stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
merytoryczne
międzynarodowe oraz jakie są podstawowe kategorie i
przedmiotu
(course contents)
pojęcia dla tej dziedziny nauki (racja stanu, polityka
zagraniczna państwa, uwarunkowania polityki zagranicznej).
Następnie studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu
teorii stosunków międzynarodowych, w tym przede
II B 13.
Metody oceny
(assessment
methods)
II B 14.
Spis zalecanych
lektur
(recommended
reading)
wszystkim głównych koncepcji postrzegania rzeczywistości
międzynarodowej (np. realizm, liberalizm, globalizm).
Trzecia grupa tematyczna obejmie treści związane z prawem
międzynarodowym, w tym m.in. definicja i klasyfikacja
umów międzynarodowych, źródła prawa
międzynarodowego, podmioty prawa, organy państwa w
prawie międzynarodowym, ludność, terytorium, organizacje
międzynarodowe, spory i sposoby ich rozwiązywania, prawo
wojny.
Metody oceny pracy studenta:
aktywność na zajęciach,
praca zaliczeniowa omawiająca wybrany problem
międzynarodowy.
Bruce Bueno De Mesquita, Principles of
International Politics, CQ, 2006,
O. Holsti, Theories of International Relations, Duke
University,
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo Międzynarodowe
Publiczne, Warszawa, LexiNexis 2005,
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics,
Reading MA, 1979,
Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis, 19191939, London, 2001,
Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Jr., Power and
Interdependence, New York 2000,
Jack L.Snyder, Myths of Empire, Ithaca 1991,
Robert Gilpin. Global Political Economy:
Understanding the International Economic Order.
Princeton 2001,
Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz. The Spread of
Nuclear Weapons: A Debate Renewed, New York
2003,
Margaret Keck, Kathryn Sikkink, Activists Beyond
Borders: Advocacy Networks in International Politics
Ithaca 1998.

Podobne dokumenty