Chorwacja dzisiaj

Komentarze

Transkrypt

Chorwacja dzisiaj
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Chorwacja
dzisiaj.
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Trembaczowska-Brom , mgr Iwona Wójcik
Cele projektu:
• Zapoznanie uczniów z historią, geografią, sytuacją polityczną Chorwacji.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem
technologii informacyjnej.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie w pozalekcyjnych pracach
projektowych.
• Doskonalenie pracy z programem Power Point.
• Opracowanie gazetki ściennej dotyczącej Chorwacji.
• Zainteresowanie uczniów krajami bałkańskimi
• Motywowanie uczniów do rozwijania ich zainteresowań.
Czas realizacji:
październik 2016 –styczeń 2017 (4 miesiące)
Liczebność grupy:
od 3 do 6 uczniów
Sposoby i formy realizacji projektu:
• Poszukiwanie informacji źródłowych w języku obcym i ojczystym na temat Chorwacji.
• Przetwarzanie znalezionych materiałów i opracowanie ich w formie prezentacji
multimedialnej oraz w formie gazetki ściennej
• Prezentacja wykonanego projektu na zajęciach szkolnego klubu europejskiego.
Planowane efekty:
- dla uczniów:
• poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin wiedzy na temat Chorwacji
• integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów (j. angielski, j. niemiecki, historia,
geografia, wiedza o społeczeństwie)
• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• doskonalenie umiejętności opracowania zebranych materiałów informacyjnych w
formie prezentacji multimedialnej i gazetki
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
• doskonalenie umiejętności autoprezentacji
• doskonalenie umiejętności samooceny
• zwiększenie wiary w własne możliwości
- dla szkoły:
• wzbogacenie bazy materiałów dydaktycznych
- dla środowiska lokalnego:
•
zapoznanie szerszego grona odbiorców z opracowaną prezentacją multimedialną
poprzez upowszechnienie jej na szkolnej stronie internetowej.
Sposób prezentacji:
•
gazetka ścienna przedstawiająca Chorwację
•
przedstawienie
przygotowanej
prezentacji
na
zajęciach
szkolnego
klubu
europejskiego
Kryteria oceny (na podstawie zapisów z “Procedurze realizacji projektów”):
•
wkład ucznia w realizację projektu
0-10 punktów
•
produkt końcowy
0-6 punktów
•
publiczna prezentacja
0-8 punktów
•
samoocena ucznia
0 -3 punktów
•
sprawozdanie z realizacji projektu
0-3 punktów
Katowice, 28 maja 2016r.

Podobne dokumenty