Decyzja KNF o zakazie dopuszczenia Warrantów

Komentarze

Transkrypt

Decyzja KNF o zakazie dopuszczenia Warrantów
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2007
Data sporządzenia: 2007-05-17
Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS
Temat:
Decyzja KNF o zakazie dopuszczenia Warrantów, nowy wniosek Spółki
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
W dniu dzisiejszym do Sfinks Polska S.A. („Spółka”) wpłynęło pismo Komisji Nadzoru
Finansowego („Komisja”) informujące o zakazie dopuszczenia Warrantów Subskrypcyjnych*
Spółki do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 11
maja br. Decyzji Komisji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja Komisji związana jest z niezamieszczeniem w ww. prospekcie informacji
przedstawionych w raporcie bieżącym z dnia 10 maja 2007 r. nr 22 o umowie Spółki z dnia
27 kwietnia 2007 roku ze spółką VIVA Art. Sp. z o.o. na organizację imprezy kulturalnej pod
nazwą „Koncert Zespołu the Rolling Stones”. Powyższa informacja nie została przekazana
doradcom Spółki sporządzającym prospekt emisyjny.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Komisji nowy wniosek o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego zawierającego informacje o ww. umowie z VIVA Art.
Sp. z o.o.
Wskazany prospekt przewiduje, iż oferta Akcji Serii G rozpocznie się w dniu 4 czerwca 2007
roku
*Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest przeprowadzenie oferty Akcji Serii G skierowanej m.in. do osób, które będą
posiadaczami Praw do Akcji Serii F po dokonaniu przez KDPW rozliczenia transakcji z ostatniego dnia notowań tychże PDA
na GPW.
Michał Seider
Wiceprezes Zarządu
Otrzymują:
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

Podobne dokumenty