1 FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP DREWNA Gmina Pakość

Komentarze

Transkrypt

1 FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP DREWNA Gmina Pakość
FORMULARZ OFERTOWY
NA ZAKUP DREWNA
Gmina Pakość
Rynek 4
88-170 Pakość
Ja niżej podpisany:
.......................................................................................................................................................
legitymujący
się
dowodem
osobistym
nr
.................................
wydanym
przez
.......................................................................................................................................................
adres: ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
tel. .................................
fax .................................
adres poczty e-mail: ................................................ na który sprzedający ma przesyłać korespondencję
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa i dokładny adres oferenta - w przypadku gdy nabywcą jest firma)
REGON: .......................................................................................................................................
(wypełnić gdy oferentem jest firma )
NIP: ..............................................................................................................................................
(wypełnić gdy oferentem jest osoba fizyczna lub firma )
PESEL ..........................................................................................................................................
(wypełnić tylko gdy oferentem jest osoba fizyczna)
Numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium)
.......................................................................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu publicznego
na sprzedaż drewna na pniu (ok. 42 m3) do pozyskania z 14 drzew gatunku topola kanadyjska
o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 76 cm, 85 cm, 90 cm,
112 cm, 150 cm, 155 cm, 160 cm, 168 cm, 180 cm, 200 cm, 205 cm, 205 cm, 210 cm,
237 cm, rosnących na terenie nieruchomości położonej w Jankowie, na działce ewidencyjnej
nr 73/6 oświadczam, że:
1. Składam ofertę zakupu drewna
a) w przypadku wycinki na koszt Sprzedającego oferowana kwota brutto za
zakup drewna wynosi …………….…………. zł/m3
Słownie: .....................................................................................................................
1
b) w przypadku wycinki na koszt Kupującego oferowana kwota brutto za zakup
drewna wynosi …………….…………. zł/m3
Słownie: .....................................................................................................................
2. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że zapoznałem się
ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnoszę wobec niego żadnych uwag.
3. Oświadczam, że w przypadku gdy zaoferuję najkorzystniejszą cenę, zobowiązuję się
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
4. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
5. W załączeniu:
1) parafowany wzór umowy
2) dowód wniesienia wadium
............................, dnia ....................................
......................................................................
(podpis przedstawiciela Oferenta wraz z pieczęcią
lub czytelny podpis Oferenta)
2