Wymagania podstawowe z geografii kl. II

Komentarze

Transkrypt

Wymagania podstawowe z geografii kl. II
Wymagania podstawowe z geografii kl. II gimnazjum
Uczeń:
1. Wskazuje na mapie świata:
-kontynenty
-oceany
-największe obiekty geograficzne.
2. Zna strefy klimatyczne.
3. Rozumie znaczenie terminu "gęstość zaludnienia".
4. Potrafi wskazać przykłady obszarów słabo i gęsto zaludnionych.
5. Zna rasy ludzi i główne obszary ich występowania.
6. Zna główne religie i obszary ich występowania.
7. Na kontynentach potrafi wskazać kraje o niskim i wysokim stopniu rozwoju
gospodarczego.
8. Podaje przykładu problemów mieszkańców Afryki.
9. Wymienia cechy fizyczno-geograficzne obszarów okołobiegunowych.
10. Podaje nazwy osobliwości przyrodniczych Australii.
11. Analizuje wykresy i dane statystyczne.
12. Na podstawie dowolnie wybranego państwa z każdego kontynentu (po 1
państwie) wymienia jego warunki naturalne i na ich podstawie charakteryzuje
gospodarkę kraju.

Podobne dokumenty