Cenylikat PN-E,ry ISO e001 )A,e O- I 2 1}PP .:-lf .iV.... :o.5 GK-fr(

Komentarze

Transkrypt

Cenylikat PN-E,ry ISO e001 )A,e O- I 2 1}PP .:-lf .iV.... :o.5 GK-fr(
PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
o5ÓB NIEPELNoSPRA\Ą NYcH
oddział Ślqski
Pl. Gmwaldzki8-10/8
40 - 950 Katowice
Lato łłi [email protected]' orcr'pl
lrwrN.ofron.or g.pl
t e l . 3 24 9 32 10 6
|ax32 203ó8 34
ebt,fi'onp.flon orę'rl
CenylikatPN-E,ry
ISO e001)A,e
I
2
1}PP
.:-lf
:o.5 GK-fr(
O.iV....
Z n a ks p r a w y O
: -1 2 . O P P . 4 1 4 1 . 2 0 1 2
PaDi
Krystian Morys
Dyrektor Miejskiego ośrodka
Pomocy SpoleczIlej
Ul. Markorvej 20
il1-709Ruda Śląska
Państwowy Frrndrrsz Rehabi1itacji osób Niepełtrosprart'nych LLprze.jurre
informuje,że olganizrrjexll edycję ogólnopolskiegoKonkursu na najlepszeprace
magistelskie i doktorskie - ',otwalte Drzwi''. Jęst to inicjatywa' która ma słuŹyć
zatówno środowiskomnaukowym,absolwentonjak i osobom Niepełnosplawnynr'
Zebranię i zaplęzę1,ltowauię
dolobku intęlęktualnego,rrowatorskichosiqgrrięÓ
czy dobrych praktyk (ua uloczystym wręczeniu nagród)' może pos.Iużyćplzy
planowaniu i opracowywarriu nowych c.lziałańna lfecf osób niepełnosprart'n'vc1r
w kolejnyclrlatach' W Zwiafkll z powyższym.zwraca1nysię z gorącąprośb4
o ponroc
w dotarciudo szerokiegogronaabso]wentów
pochylających
się nad tą problematykq'
Zgodrie z regulaminem konkursu umieszczofiym na stronie internetowe.j
PFRoN informujęmy.że:
} Uczestnikanri konkulsu są: absoll'enci stucliólvnagistelskich lub doktor.anckich
olaz osoby' któIe obloniły ptacę nagistęrskąw i]lnyn tfybie podejnru.jący
problematykęosób Niepełnosprawnych
(place Zosta]y oblonioDena oce[ę
bardzodobr.4w okresie24 miesięcyprzeddniemogłoszenia
konkulsu).
> Pracę możę zglaszać: dziekan wydzialu' dylęktoI instytutu' promotor iub
lec€ n zeEŁpr.acyaragisrerskĘLubdoktorskńj.
> Katęgorięplac to: 1) rehabi]itacjaspoleczna'2) ręhabilitacjazawodowaoraz
rozwiązalia techno]ogicznesłużąceosobom niepełnospla\łnym
a takżę 3)
Iehabilitacja medyczna (dotyczy Iozwiązań mających wpływ na ]epsze
funkcjonowanieosób niepełnosprawnych
w życirrspołecznymi zawodort'ynr)'
ż Za la1lepsze ptace przewidzianesą lagrody pienięŹle.
} Do siedziby PFRoN w Warszawie nalęily złÓj.yć rrastępującedokulnelrty
w wersji papierowej oraz e1ektrycznej(p.iytęcD/DvD)|
o PIacęw 1ęgzemp]arzu,
wypełniony i opatrzony podpisani formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznikdo niniejszego ogłoszenia,
o streszczeniepracy o objętościok. 8 tys. znaków,
o recenzjepracy,
o na płycie należy umieścićw sposób trwały (np. niezmywainym flamastlem)
tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. w przypadkrr plac o objętości
przekraczającej200 stron maszynopisu,wymaganęjęst przęsłaniędodatkowego
egzemplarzaw wersji papierowej,zgodnie z $ 4 ust' 2 RęgulaminuKonkursu.
Termin składaniaprac kończy się 29 lipca 20l5 roku'
pocztąlub składać
w kanceladiPFRoN w Warszawie.
Pmcenożnaplzesyłać
osobiście
Adres Siedzibv:Al. JanaPa\ł'ła
II 13.00-828Warszawa.
Za pomoc i wszelkie działaniepodjętew poprzednichlataclrw celu rozplopagowania
tej iniciatywy olaz za zaangażowaniew tegorccną edycję uprzejmie dzięL.ujemy.
?
ofuz)mują:
L Adresat
2. ala
ęo cs.el.'ł.n,,^.€.o"'.,.

Podobne dokumenty