Dominika Posim, Dominika Szalczewska

Komentarze

Transkrypt

Dominika Posim, Dominika Szalczewska
"Rozwój osobisty i zawodowy - lepszy start w
przyszłość"
nr 2014-1-PL01-KA102-001137
Miejsce Praktyk:
Urząd Miasta w Ubedzie
Plaza Alvaro de Torres 4, Ubeda
Szef: Miguel Sanchez Ramirez
Charakterystyka struktury organizacyjnej organu
administracji samorządowej (urzędu miata) w Hiszpanii
na podstawie miasta Ubeda.
Dominika Posim
Dominika Szalczewska
Opiekunem Naszych praktyk był
Antonio Vivancos Calvente
Do naszych zadań należało:
- tworzenie bazy danych
- księgowanie zaistniałych zdarzeń
gospodarczych
- sporządzanie dokumentów księgowych
- skanowanie, drukowanie i kopiowanie
dokumentów
Úbeda – miasto (gmina) w południowej Hiszpanii w regionie
Andaluzja, prowincji Jaén
Gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego.
W każdej gminie wybierany jest
organ stanowiący i wykonawczy.
Organem stanowiącym jest Rada
Gminy pochodząca z bezpośrednich,
powszechnych, równych i tajnych
wyborów. Organem wykonawczym
jest burmistrz
Rada gminy:
Kadencja wynosi 4 lata. Liczba radnych uzależniona jest od
liczebności mieszkańców gminy 5-25 radnych.
Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Gminy przysługuje
mieszkańcom gminy, którzy mają obywatelstwo hiszpańskie.
Musi to być osoba pełnoletnia (18 lat).
Radni pełnią funkcje albo honorowo albo zawodowo. Radni
pełniący funkcje honorowo otrzymują diety. Radni zawodowi są
zatrudniani, otrzymują wynagrodzenie jako pracownicy.
Burmistrz:
Burmistrz jest wybierany przez Radę
na okres kadencji rady, czyli na okres
4 lat. Burmistrz przewodniczy radzie.
Rada może burmistrza odwołać.
Burmistrz miasta
Ubeda
W gminach bardzo małych i bardzo dużych jest inna
sytuacja.
W gminach, które liczą mniej niż 100 mieszkańców i w gminach,
które liczą więcej niż 5000 mieszkańców istnieją odstępstwa. W tych
małych funkcję organu stanowiącego pełni ogół mieszkańców
uprawnionych do głosowania, przyjmują oni nazwę Otwartej Rady.
Organem wykonawczym w takiej gminie jest burmistrz, który
pochodzi w wyborów powszechnych i bezpośrednich.
W gminach dużych powyżej 5000 mieszkańców oprócz rady i
burmistrza powoływana jest obowiązkowo Komisja Zarządzająca.
Komisja Zarządzająca jest uznawana za organ pomocniczy
burmistrza. Składa się z burmistrza i określonej liczby radnych
wybranych przez burmistrza. Rada może zlecać zadania Komisji
Zarządzającej.
Powoływani są też obligatoryjnie urzędnicy przyboczni, którzy
pełnią funkcję zastępców burmistrza.
Dziękujemy za uwagę

Podobne dokumenty