aplikacja - Serwis Elektroniki

Komentarze

Transkrypt

aplikacja - Serwis Elektroniki
L4964
L4964 - sterownik regulator napiêcia
3
4
COMP.
11
15
1
CROWBAR
SAWTOOTH
OSCILLATOR
7
L4964
PWM
COMP.
+
+
ERROR
AMPL.
-
9
0.4V
S
Q
INHIBIT
FLIP
FLOP
R
Q
INH
RESET
COMP
2
OUTPUT
STAGE
5.1V
REFERENCE
10
5.1V
D
12
RESET
Qr
THERMAL
SHUTDOWN
8
6
14
13
5
Tabela 1. Opis wyprowadzeñ uk³adu L4964
Nr nó¿ki
Nazwa
1
N.C.
Opis
Nie nale¿y pod³¹czaæ
2
Output
Wyjœcie
3
Supply voltage
Zasilanie
4
N.C.
5
Soft start
6
Inhibit input
7
Sync input
8
Ground
9
Frequency
compensation
10
Feedback input
11
Oscillator
Nie nale¿y pod³¹czaæ
Kondensator do³¹czony do tej nó¿ki ustala czas trwania „miêkkiego” startu
Do nó¿ki tej mo¿e byæ doprowadzony impuls (high –TTL) powoduj¹cy zatrzymanie pracy uk³adu
Wejœcie impulsów synchronizuj¹cych pracê uk³adu
Masa
Elementy do³¹czone do tej nó¿ki kszta³tuj¹ charakterystykê czêstotliwoœciow¹ uk³adu
Wejœcie sprzê¿enia zwrotnego
Elementy zewnêtrzne generatora
12
Reset input
Wejœcie uk³adu zerowania
13
Reset delay
OpóŸnienie sygna³u zerowania (wartoœæ kondensatora do³¹czonego do tej nó¿ki ustala ten czas)
14
Reset output
W warunkach pracy „normalnej” na wyprowadzeniu tym jest stan wysoki
15
N.C.
Nie nale¿y pod³¹czaæ
W uk³adzie tym zawarte s¹:
• kompletny (z wyj¹tkiem diody i d³awika) zasilacz impulsowy STSI i pr¹dzie wyjœciowym
do 4A,
• generator sygna³u RESET.
Generator sygna³u RESET porównuje napiêcie wyjœciowe (nó¿ka 12) z wewnêtrznym napiêciem wzorcowym. Dla napiêæ ni¿szych od wzor-
cowego wymusza stan niski na wyjœciu 14 (otwarty kolektor). Po osi¹gniêciu przez nadzorowane
napiêcie stanu normalnego wymuszenie stanu niskiego na nó¿ce 14 ustêpuje z opóŸnieniem zale¿nym od pojemnoœci kondensatora do³¹czonego do nó¿ki 13.
Uk³ad scalony zasilany jest napiêciem doprowadzonym do nó¿ki 3. Zasila ono strukturê logicz-
ZA£
WY£
BAT42
D549
22K
R549
BC369G
T545
BC548C
T546
2.2K
R546
BC369G
T540
BC548C
T542
2.2K
R542
+12.25V ±0.1V
ADJ.
390
R454
TL431C
IC448
470
R447
680
R450
1
2
4
CNY
17-G-F1 !
5 OK445
11/12
2
7
1K
R452
Nó¿ka 7 jest wejœciem modulatora - w zastosowaniach z u¿yciem
wielu uk³adów L4964.
Nó¿ki 7 wszystkich
L4964 ³¹czy siê razem i
do³¹cza do jednego oscylatora, uzyskuj¹c tym samym pracê synchroniczn¹ wszystkich L4964.
Wzmacniacz sygna³u b³êdu (wejœcie nó¿ka 10)
wykorzystuje wewnêtrzne Ÿród³o wzorcowe +5.1V.
Kompensacjê czêstotliwoœciow¹ regulatora
uzyskuje siê do³¹czaj¹c do nó¿ki 9 zewnêtrzne
elementy C489, R489, C487.
Wspomniany ju¿ uk³ad ochrony nadpr¹dowej
wspomagany jest w fazie startu uk³adem „miêkkiego startu”. Szybkoœæ narastania napiêcia wyjœciowego w fazie startu zale¿na jest od pojemnoœci do³¹czonej do nó¿ki 5.
1.8K
R451
20UH
L532
1000U/40V
C530
4.7K
R537
4.7K
R540
BC369G
T537
BC548C
T538
2.2K
R538
470U/25V 0.22U
C536
C535
22K
R548
22K
R547
NORM.
470/25V
C491
n¹ uk³adu oraz jest przez rezystor próbkuj¹cy doprowadzone do klucza szeregowego o wyjœciu na
nó¿ce 2. Próbka pr¹du klucza uzyskana z rezystora
próbkuj¹cego umo¿liwia realizacjê ograniczenia
pr¹dowego. Po³¹czenie ochrony nadpr¹dowej i
wbudowanej w strukturze logiczn¹ ochrony termicznej sprawia, ¿e uk³ad jest odporny prawie na
wszystko oprócz przepiêæ zasilania. Czêstotliwoœæ
pracy wyznacza zewnêtrzny dwójnik R497/C497
do³¹czony do nó¿ki 11 wyprowadzenia oscylatora.
4.7K
R545
BAT42
D548
BAT42
D547
1K
R498
10µs
2.2U
100V
C495
RESET
0.33U
C493
0.47µ
25V
C491
BYW29
D485
1
!
2
9/10
270P/2KV 20UH
C485
L491
13
12
RESET
14
4.3K
R497
8
2.2N
C497
11
5
7
+5V
+
I MAX
3
9
3.3N
15K
R489 C489
16ms
+12VDM
1N4937
D513
3.2V
1.2V
1N4937
D512
OSC. 6
2.2N
C500
5V
10
UREF
2
OUTPUT
FREQ.
COMP.
3
+12VAHF
WY£
ZA£
ZA£
WY£
+12VA
WY£
+12VF
4.7K
R531
BC369G
T530
47K
R513
0.1U
C513
0.1U
C521
+5VW
NORM.
+12VD
RESET
CA+38VD
560
R528
-7V
10U/50V
C512
0.1U
C520
470U/25V 470U/25V
C507
C507
09266133.21
L507
A1
A3
E1
4.7
R500
KSW SI B
E3
SB340
D500
E2
20UH
L509
6.8UH
1321-001.00
L510
TR2
A2
10µs
!
IC500
L4964
390P
C487
12V
0V
-35V
8
545 11 018 00
TR1
12VSS
100K
R526
-20VD
560
R525
+5VD
3.5V
100U/25V
C505
BYV10-60
D502
1N/1KV
C502
Strona wtórna przetwornicy magnetowidu Grundig VS-540
PWM
COMP
3.3K
R448
+
-
AMP
ERROR
0.1U
C448
¯arzenie
+5VBE
ZA£
L4964

Podobne dokumenty