Dodatek mieszkaniowy

Komentarze

Transkrypt

Dodatek mieszkaniowy
KARTA USŁUG
URZĄD GMINY KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985
e-mail.: [email protected] www.komorniki.pl
PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Wydział
Osoba odpowiedzialna:
Wymagane dokumenty:
Opłaty:
Termin odpowiedzi:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Danuta Gonigroszek, pok. 111 (I piętro), tel. 61 8 100 634, [email protected]
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Załączniki:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów brutto za okres 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku.
2) udokumentowane wydatki poniesione na utrzymanie mieszkania w miesiącu
w którym składany jest wniosek.
Nie pobiera się.
Do 30 dni. Odpowiedzi udziela się w trybie decyzji administracyjnej.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za
pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji stronie.
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz.734).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych.
3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.).
Uwagi:
Doręczenie decyzji drogą pocztową lub odbiór osobiście w pok. 111.

Podobne dokumenty