P O W I AT O W E ŻYCIE KUTNA

Komentarze

Transkrypt

P O W I AT O W E ŻYCIE KUTNA
P OWIATO W E
ŻYCIE KUTNA
www.zyciekutna.pl
[email protected]
Gazeta Publicystyczno − Promocyjna
Egzemplarz bezpłatny
Nr 20/320/2011 27.10.2011 r.
ISSN 1507−0212
65-lecie kutnowskiej Szko³y Muzycznej
ZAKŁAD
JUBILEUSZOWY KONCERT
ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW
W Krzy¿anówku, gmina Krzy¿anów, w miniony czwartek,
w samo po³udnie, 20 paŸdziernika 2011 roku otwarto
Zak³ad Zagospodarowania Odpadów EKO SERWIS
Spó³ka z o.o. w Kutnie.
(czytaj - strona 8)
Sobota, 22 paŸdziernika 2011 roku, wpisana zosta³a do historii Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie jako dzieñ obchodów jej 65-lecia istnienia. Planowany program obchodów Jubileuszu
placówki mia³ miejsce nieco wczeœniej, bo 11 wrzeœnia, kiedy to uczniowie i nauczyciele szko³y wyst¹pili w koncercie plenerowym na placu Pi³sudskiego w ramach Dni Œwiêta Ró¿y. Jubileusz zobowi¹zuje do przypomnienia, choæ w kilkunastu zdaniach, paru faktów z przesz³oœci szko³y.
Ich pocz¹tek rozpoczyna rok 1946, kiedy to w Kutnie, dziêki staraniom
Jana Pychiñskiego, zosta³a utworzona Szko³a Umuzykalniaj¹ca Ludowego Instytutu Muzycznego. Po paru latach, w roku 1950, powsta³a Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia, a w roku 1963 Szko³a Muzyczna II
stopnia.
(ci¹g dalszy - strona 3)
NOWOŚĆ W OFERCIE
¯YCIE KOLOROWE
Autobus z AMZ - KUTNO Spó³ka z o.o.
CITY SMILE
City Smile to autobus miejski wyprodukowany w AMZ
Kutno Spó³ka z o.o. Jego d³ugoœæ to 12 metrów, szerokoœæ 2,55 m i wysokoœæ (z klimatyzacj¹) 3,1 m. Mo¿e
zabieraæ 105 pasa¿erów + kierowcê. Miejsc siedz¹cych
jest 31+1 w wersji 3-drzwiowej. Posiada 2 lub 3 drzwi.
Masa w³asna autobusu wynosi 10,5 tony.
Rozstaw osi 5,95 m. Silnik Cummins ISB 300 spe³niaj¹cy
normê emisji spalin EEV 6 cylindrowy, 6,7 litrów,
221 kW mocy. Skrzynia biegów Voith Diwabus 854.5
(automat). Oœ przednia ZF RL75 EC (niezale¿na). Oœ tylna
portalowa ZF AVN 132/80 – napêdowa. Zawieszenie
przednie: 2 miechy powietrzne i 2 amortyzatory. Zawieszenie tylne: 4 miechy powietrzne i 4 amortyzatory. Kontrola zawieszenia ECAS II z funkcj¹ kneeling (oko³o
80 mm). Ko³a 275/70 R22,5. System sterowania przek³adnia kierownicza ZF 8098 (hydrauliczna). Hamulce
Knorr - dwuobwodowy, pneumatyczny uk³ad hamulcowy;
hamulce tarczowe na obu osiach. Systemy EBS, ASR,
kontrola zu¿ycia klocków hamulcowych (Wabco). Elektronika 24 V Can-BUS system, akumulatory 2x 225 Ah.
Nadwozie samonoœne, ca³kowicie niska pod³oga.
Wykonane ze stali odpornej na korozjê. Wysokoœæ wejœæ
we wszystkich drzwiach 320 mm, w drugich drzwiach
rampa inwalidy odk³adana rêcznie (w opcji rampa elektryczna).
Poszycie zewnêtrzne stanowi¹ panele DIBOND, szyby
boczne pojedyncze (opcja podwójne). Natomiast w poszyciu wewnêtrznym œciany boczne i sufit s¹ z laminatu.
Pod³oga jest wodoodporna ze sklejki o gruboœci 12 mm.
Wykoñczona bardzo trwa³¹ poliuretanow¹ wyk³adzin¹
antypoœlizgow¹, natryskow¹ w kolorze szarym z ¿ó³tymi
wstawkami w obszarze pracy drzwi (mo¿e byæ czyszczona
mechanicznie). Drzwi otwierane do wewn¹trz lub
odskokowo-przesuwne, pneumatyczne drzwi z funkcj¹
„rewersowania”. Drzwi s¹ blokowane automatycznie przy
prêdkoœci minimum 3 km/h.
W nied³ugim czasie City Smile pojawi siê na ulicach Kutna. Obecnie prezentowany jest na targach autobusowych
Busworld w Kortrijk.
2
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIE REGIONALNE
65-lecie kutnowskiej Szko³y Muzycznej
Idea fix sta³a siê faktem
Wiarygodni,
czy nie?
JUBILEUSZOWY KONCERT
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jej pierwszym dyrektorem by³ oczywiœcie Jan Pychiñski, kieruj¹cy placówk¹ w latach 1946-1972. Kolejni dyrektorzy to: W³odzimierz Pika³a
(1972-1994), Andrzej Tomaszewski (1994-2004) i Ma³gorzata Musia³owska
od 2004 roku. W historii szko³y wa¿nym wydarzeniem by³o nadanie jej
imienia polskiego kompozytora Karola Kurpiñskiego. Mia³o to miejsce
w roku 1979. W okresie mijaj¹cego 65-lecia ta kutnowska placówka
wykszta³ci³a 485 absolwentów szko³y II stopnia, w tym na wydziale
wychowania muzycznego 93, na wydziale instrumentalnym i wokalnym
392 absolwentów, a szko³y I stopnia 828. Wielu z nich po studiach
w akademiach muzycznych „zaistnia³o w œwiecie artystycznym”, choæby
na przyk³ad: Agnieszka Miko³ajczyk (œpiewaczka), Ma³gorzata Wilk (œpiewaczka), Stefan B³aszczyñski (flecista z Brathanków), Anna Stêpniewska
(wokalistka jazzowa), Alicja Rzymkowska (solistka z ZPiT „Mazowsze”),
Magda Ptaszyñska (wokalistka jazzowa), Rafa³ Pika³a (solista Teatru
Wielkiego w £odzi). Znamiennym faktem jest to, ¿e aktualnie wœród kadry
nauczycielskiej szko³y s¹ jej absolwenci, stanowi¹cy 30 procent sk³adu
osobowego. Nagrod¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wyró¿niono prof. Krystynê Hussar-Moczulsk¹, nauczyciela fortepianu
i kierownika sekcji instrumentów klawiszowych; nagrodê Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali: Marcin Janiszewski i Ma³gorzata
Musia³owska, dyrektor szko³y. By³y gratulacje i ¿yczenia, kwiaty i okolicznoœciowe upominki, ale te¿ tradycyjne „sto lat”, oczywiœcie dla szko³y,
zaintonowane przez przedstawiciela duchowieñstwa ksiêdza Piotra Kalisiaka, proboszcza z G³ogowca. Po czêœci oficjalnej odby³ siê koncert, który
poprowadzili - Kamila Banasiak i Krzysztof Bzdziel. Wyst¹pili absolwenci
szko³y, a zakoñczy³ go kwintet instrumentalny ZbigBand wykonuj¹c utwory
Krzysztofa Komedy i Dave Brubecka.
/A.B./
NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
CZARNE NA BIAŁYM
Z zainteresowaniem przeczyta³em tekst kandydata na pos³a RP,
radnego miejskiego Janusza Pawlaka, dotycz¹cy kutnowskiego
szpitala. Zwróci³ siê on do pozosta³ych rajców, aby zag³osowali
za udzieleniem 1/3 dotacji (1,7 miliona z³otych), któr¹ 25 paŸdziernika 2005 roku zadeklarowa³a - i to jednog³oœnie - Rada Miasta
Kutna. Trochê zdziwi³ mnie tytu³, który sugerowa³, ¿e redakcja
nie jest pewna naszych, rajcuj¹cych rajców. Tym bardziej uspokoi³
mnie fakt, i¿ Starostwo Powiatowe podpisa³o stosown¹ umowê,
na mocy której jednym z beneficjentów zosta³ Urz¹d Miasta Kutna
(za zaleg³e podatki). Kwota, wypisz wymaluj, prawie równa przyrzeczonej. Tymczasem ... kutnowskie cukrówki pobrzêkuj¹, ¿e
posz³a inna dyspozycja do radnych - bezradnych, ale rz¹dz¹cych.
Kto j¹ wyda³? Wiadomo ... Rajcy maj¹ przeg³osowaæ tylko 300
tysiêcy z³otych na zakup sprzêtu dla Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego. Reszta - na NIE !? Co tu gdybaæ, gdy¿ sesja
i g³osowanie jest ju¿ 25 paŸdziernika! Oka¿e siê wówczas jak
bêdzie! Oka¿e siê równie¿ czy pan Prezydent Miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Jacek Sikora s¹ w ogóle wiarygodni. Czy te¿ nie!
Jan Widz
WYGRANY PRZETARG
AMZ Sp. z o.o. realizuje wygrany przetarg dotycz¹cy przystosowania
600 Mercedes w Sprinter dla potrzeb polskiej policji. Kontrakt ma byæ
wykonany do 30 kwietnia 2012 roku, czyli na ... mistrzostwa Europy
w pi³ce no¿nej (w Polsce i Ukrainie). Pojazdy maj¹ byæ w Kutnie wyposa¿one w klimatyzacjê, nawiewy, dodatkowe oœwietlenia i zapewniaj¹ce
monta¿ uzbrojenia.
HEŃKI 2011−10−20
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzêdzie Miasta odby³o siê spotkanie
nauczycieli kutnowskich szkó³ i dyrektorów przedszkoli miejskich z prezydentem miasta. Rozpocz¹³ je wystêp grupy nauczycieli i absolwentów
Szko³y Muzycznej im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie. Obecnym na spotkaniu nauczycielom prezydent Zbigniew Burzyñski z³o¿y³ podziêkowania
za efekty ich pracy i zaanga¿owanie w sprawy edukacji dzieci i m³odzie¿y.
Wspomnia³ te¿ o rezultatach sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
a to jakby nie by³o wynik wykszta³cenia kadry nauczycielskiej, podnosz¹cej w dalszym ci¹gu swoje kwalifikacje. By³y gratulacje, ale tak¿e
i wyró¿nienia. Nagrodzeni zostali: Emilia Œwierczyñska i Violetta Wojciechowska (SP Nr 1); Beata Piñska (SP Nr 4); Beata K³opotowska
(SP Nr 5); Ma³gorzata Tworek-Zwarycz i Ma³gorzata Minkuszek
(SP Nr 6); Ma³gorzata Andrysiewicz, Agnieszka Bawarska i Ma³gorzata
Margulska-Haczyk (SP Nr 9); Aleksandra Kaniewska, Joanna LachSkrzynecka i Janusz Pawlak (Gimnazjum Nr 1); Jolanta Andrysiak
i Liliana Trzeciak-Podawca (Gimnazjum Nr 2); Anna Miszewska (Gimnazjum Nr 3); Ma³gorzata Lewarska (Integracyjne Przedszkole Miejskie
Nr 3); Agnieszka Kaliñska (Przedszkole Miejskie Nr 5); Krystyna Mordzak
(Przedszkole Miejskie Nr 8); Teresa Józwiak (Przedszkole Miejskie Nr 16);
Miros³awa Szafoni (Przedszkole Miejskie Nr 17) oraz dyrektorzy: Gra¿yna
Sza³kowska (Szko³a Podstawowa Nr 1), Emilia Malanowska (SP Nr 6),
Juliusz Sieradzon (Gimnazjum Nr 2) i Helena Matusiak (Przedszkole
Miejskie Nr 16). Spotkanie zakoñczy³o siê szwedzkim sto³em.
/A.B./
LICZYŁA SIĘ SPRAWNOŚĆ
Uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.H. D¹browskiego po raz
kolejny przyznali Heñki - doroczn¹ nagrodê dla nauczycieli, wrêczan¹
w Dniu Edukacji Narodowej. W uroczystoœci wziêli udzia³: Tomasz
Szyburski oraz Janusz Micha³kiewicz, byli dyrektorzy liceum, Adam
Handzelewicz, przewodnicz¹cy ko³a absolwentów oraz emerytowani
nauczyciele szko³y. W kategorii Miss Agent zwyciê¿y³a Ewelina Walczak.
Tytu³ szkolnego Jamesa Bonda uzyska³ Robert W¹s. W kategorii Yoda
- wiedza wyró¿niony zosta³ Mariusz W³odarczyk. Wiolecie Drabik przypad³o wyró¿nienie w kategorii Matrix. Twardym Stra¿nikiem Teksasu
okaza³a siê Magdalena Weso³owska, nauczyciel matematyki. Krzysztof
Stasiak, nauczyciel religii oraz komendant grupy ratowników medycznych z OSP D¹broszczak, zwyciê¿y³ w kategorii Wyginam Œmia³o Cia³o.
Zbiorow¹ nagrodê w kategorii Dru¿yna Pierœcienia zdobyli nauczyciele
matematyki: Wojciech Ladorudzki, Mariusz W³odarczyk, oraz Magdalena
Weso³owska. Tytu³ MC Gyvera otrzyma³a Edyta Weso³owska. Niekwestionowanym liderem tegorocznych Heñków okaza³ siê Jerzy Sobol, zdobywca tytu³u szkolnego Ojca Chrzestnego oraz drugi rok z rzêdu laureat
Super Heñka.
SPACERKIEMTylko
POUSCKUTNIE
Przedszkolaki
W tym roku przygotowano 1255
miejsc dla dzieci od 2,5 do 6 lat
(wraz z przedszkolem niepublicznym) w zerówkach uczy siê 350
szeœciolatków). Samorz¹d miejski
„dok³ada” do przedszkoli 5,5 miliona z³otych.
Urz¹d Miasta Kutno nie bêdzie
pracowaæ w poniedzia³ek 31 paŸdziernika przed Wszystkimi Œwiêtymi. Urz¹d Stanu Cywilnego
bêdzie pracowaæ w poniedzia³ek
31 paŸdziernika w godzinach 7.3015.00.
Kierowcy do tej pory borykali siê
w centrum Kutna z zamkniêciem
ulicy Podrzecznej, a podobne
utrudnienia wyst¹pi³y na odcinku
od ronda Solidarnoœci a mostem na
ul. Mickiewicza, które w czêœci
by³o zajête przez ekipê wykonuj¹c¹
przy³¹cze do inwestycji w dawnym
„Emkonie”
Kutnowski Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zaprasza
wszystkich, którzy chc¹ byc wolontariuszami. XX fina³ odbêdzie siê
w niedzielê 8 stycznia 2012 roku
pod has³em „Gramy z pomp¹”.
Zbiórka przeznaczona bêdzie na
sprzêt medyczny niezbêdny dla
ratowania wczeœniaków.
Drogowe utrudnienia
Wolontariusze
Ponad 150 osób wziê³o udzia³ w konkursie sprawnoœciowym, jaki mia³
miejsce w minion¹ niedzielê na placu Wolnoœci. Konkurs polega³ na przejechaniu wyznaczonej trasy na czas tzw. trolejem (samochód przystosowany
do poœlizgów) oraz wykazaniem siê spostrzegawczoœci¹ na symulatorach
komputerowych. Nagrody rzeczowe otrzymali: w kategorii 6–9 lat: Dawid
Wiciñski, Krystian Cukier i Daniel Matuszewski; w kategorii 10–13 lat:
Patryk Pawlikowski, Mateusz Rudnicki i Szymon Jankowski; w kategorii
14–17 lat: Mateusz Olejniczak, Piotr Wilczyñski i Milan Ignaczewski.
Organizatorami imprezy byli: Salon Komputerowy MPC i portal internetowy Kutno com.pl.
/A.B./
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
ODDŁUŻENIE
Ma³a salka Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy
ulicy Miodowej 15. Czwartek, nomen-omen 13 (!) paŸdziernika 2011 roku. Godziny 12.00 - 13.00. Najpierw
umowê podpisuj¹ osoby reprezentuj¹ce powiat kutnowski. Tak siê z³o¿y³o, ¿e s¹ nimi starosta Miros³awa GalGrabowska, cz³onek zarz¹du powiatu Miros³aw Ruciñski
i skarbnik powiatu kutnowskiego Jolanta Anio³. Nastêpnie
podpis swój z³o¿y³ podsekretarz stanu w resorcie zdrowia - Cezary Rzemek. Sta³o siê! Kto wie, czy to nie najwa¿niejsze dla spo³eczeñstwa Ziemi Kutnowskiej wydarzenie 2011 roku, poniewa¿ umowa dotyczy odd³u¿enia
kutnowskiego szpitala. Fakt, faktem, ¿e jego czêœci, ale
znacz¹cej z olbrzymiego d³ugu w jaki popad³a - z przyczyn obiektywnych i - subiektywnych nasza placówka
zdrowia. Dane o jego wielkoœci, terminie i zasadach sp³aty
traktuje w³aœnie ów dokument licz¹cy ... strony i ...
paragrafy. Jego najistotniejsze zapisy zawarte s¹ w paragrafach 1 - 4 (z 12), które cytujemy:
§1
W celu realizacji Programu Minister przyznaje Wnioskodawcy dotacjê
celow¹ z czêœci 46 - Zdrowie, dzia³ 851 - Ochrona zdrowia, rozdzia³ 85195
- Pozosta³a dzia³alnoœæ § 2130, zwan¹ dalej „Dotacj¹”, na zadania w³asne z zakresu polityki rozwoju nieujête w kontraktach wojewódzkich, szczegó³owo okreœlone w za³¹czniku nr l.
§2
Wysokoœæ Dotacji, o której mowa w §1 wynosi 54.133.389,20 z³ (s³ownie:
piêædziesi¹t cztery miliony sto trzydzieœci trzy tysi¹ce trzysta osiemdziesi¹t
dziewiêæ z³otych dwadzieœcia groszy) i obejmuje wydatki bie¿¹ce.
§3
1. Minister przeka¿e Wnioskodawcy zaliczkowo œrodki publiczne, o których
mowa w §2 w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wnioskodawca jest zobowi¹zany do przedstawienia koñcowego rozliczenia z realizacji Umowy wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do
Umowy wraz z dokumentacj¹ potwierdzaj¹c¹ wykonanie zadania, o którym
mowa w §1, tj. kopie przelewów bankowych potwierdzonych za zgodnoœæ
z orygina³em, w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Wnioskodawca przeka¿e na
adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
4. O terminowym przed³o¿eniu przez Wnioskodawcê dokumentów, o których
mowa w ust. 2 decyduje data wp³ywu do Ministerstwa Zdrowia.
5. Na wniosek Ministra Wnioskodawca zobowi¹zuje siê udzieliæ w ka¿dym czasie wszelkich dodatkowych informacji i przed³o¿yæ dokumenty
niezbêdne do rozliczenia Dotacji.
§4
1. Wnioskodawca zobowi¹zuje siê do wydatkowania Dotacji wy³¹cznie
na zadania z tytu³u realizacji Umowy i niedopuszczalne jest przeznaczenie
œrodków finansowych na inny cel.
2. Wnioskodawca zobowi¹zuje siê wykorzystaæ dotacjê do dnia 31 grudnia
2011 r.
3. Niewykorzystane œrodki publiczne podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r., na rachunek Ministra w NBP
O/O Warszawa nr (...).
W pi¹tek 14 paŸdziernika godzina 10.00. Konferencja prasowa w Starostwie
Powiatowym. Zarz¹d Powiatu w pe³nym sk³adzie, s¹ nawet spo³eczni jego
cz³onkowie. Spotkanie otwiera Miros³aw Ruciñski, który informuje o przyznaniu dotacji. Oddaje g³os staroœcie kutnowskiemu Miros³awie GalGrabowskiej. Przypomina ona skrótowo historiê starañ i dziêkuje wszystkim
osobom za udzia³ w rozwi¹zaniu tego problemu (tekst wyst¹pienia - strona 4).
Po niej zabieraj¹ g³os pozostali cz³onkowie zarz¹du i przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Rafa³ JóŸwiak. Radny Zdzis³aw Trawczyñski przypomina historiê
zad³u¿enia szpitala i starania o jego odd³u¿enie. Ta pomoc nie wystarczy
jednak na uregulowanie wszystkich d³ugów po SP ZOZ. ZOSTANIE
JESZCZE 34 MLN Z£ D£UGU (DO SP£ACENIA W LATACH 20122023), A TO OZNACZA (DLA POWIATU) ZACISKANIE PASA.
„Zablokowane zostan¹ p³ace pracowników Starostwa i podleg³ych mu
instytucji (poza nauczycielami) - poinformowa³a skarbnik - Jolanta Anio³.
Wicestarosta Konrad K³opotowski doda³, ¿e trzeba siê te¿ liczyæ z opóŸnieniami w zakresie realizacji wielu inwestycji, w tej sytuacji nie ma co
spoczywaæ na laurach, nale¿y zakasaæ rêkawy i dalej pracowaæ na rzecz
powiatu. POWIAT LICZY NA POMOC MIASTA KUTNA. Samo Starostwo ju¿ w tym roku chce dokapitalizowaæ Kutnowski Szpital Samorz¹dowy 3 milionami z³otych - nie w pieni¹dzach, ale w (starym) sprzêcie.
„Przeka¿emy w formie aportu aparaturê medyczn¹, któr¹ mamy po zlikwidowanym SP ZOZ - poinformowa³ Krzysztof W. Dêbski, sprawuj¹cy
z ramienia starostwa nadzór w³aœcicielski nad spó³kami. Fakt, faktem
wszyscy s¹ zaszokowani, a i zmêczeni. Tak, ¿e nie ma siê komu cieszyæ.
Chocia¿ jest z czego! Tyle tylko, ¿e odd³u¿enie stwarza jedynie wielk¹
szansê dla nowej kutnowskiej placówki zdrowotnej. ¯eby by³o normalnie.
Ale samo nie zapewnia pe³nej stabilizacji. O WSZYSTKIM DECYDUJ¥
LUDZIE: LEKARZE, PIELÊGNIARKI, SALOWE I DYREKTORZY.
CZY PRZEZWYCIʯ¥ ONI SWOJE AMBICJE DLA NAJWA¯NIEJSZEGO! LUDZKIEGO ¯YCIA!
Bogdan Gajewski, Andrzej Stelmaszewski
3
¯YCIE REGIONALNE
WYSTĄPIENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO
MIROSŁAWY GAL−GRABOWSKIEJ
na konferencji prasowej
Szanowni Pañstwo!
Wczoraj mia³o miejsce historyczne wydarzenie dla
Powiatu Kutnowskiego jakim jest podpisanie umowy
o dotacjê w ramach Programu „Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych
system ochrony zdrowia”. Jest to zwieñczenie wielomiesiêcznej pracy koalicji PiS, PO, SLD, Pokolenia Samorz¹dowe i PSL oraz Zarz¹du Powiatu, a tak¿e wielu
zaanga¿owanych instytucji i osób. Oczywiœcie ka¿dy ma
prawo do w³asnej oceny tego sukcesu i z pewnoœci¹ spotkaj¹ siê Pañstwo z ró¿nym, czê sto nawet sprzecznymi
opiniami na ten temat. Ja jestem jednak zobowi¹zana
przedstawiæ Pañstwu rzetelnie to co w³aœciwie mia³o
miejsce.
Poprzedni Zarz¹d uruchomi³ dla Powiatu procedurê - w³¹czy³ guzik strat
programu „Ratujmy Polskie Szpitale” i na tym koñcz¹ siê zas³ugi
poprzedników, bo póŸniej nast¹pi³ ca³y szereg dzia³añ i zaniechañ, które
mog³y (a mo¿e nawet mia³y w zamyœle niektórych) doprowadziæ szpital
do upadku, a w konsekwencji Powiat do bankructwa. Nale¿y zacz¹æ od
tego, ¿e podejmuj¹c decyzjê o przekszta³ceniu szpitala zaniechano jakichkolwiek dzia³añ restrukturyzacyjnych przygotowuj¹cych powiat do funkcjonowania jako spó³ka prawa handlowego, w konsekwencji nie usprawniono struktury organizacyjnej i nie ograniczono kosztów. Szpital bez
zmian miesiêcznie zad³u¿a³ siê o œrednio 800 tys. z³. Przez niemal pó³
roku nie powo³ano likwidatora i nie wszczêto procesu likwidacji, chocia¿
termin jej rozpoczêcia i zakoñczenia by³ wyraŸnie okreœlony. Rada obecnej
kadencji powo³a³a Zarz¹d Powiatu w dniu 2 grudnia 2010 roku, a dzieñ
wczeœniej SPZOZ zamieni³ siê w spó³kê prawa handlowego, niestety tylko
w nazwie. Nasi poprzednicy (na start) spó³kê wyposa¿yli w kapita³ zak³adowy w wysokoœci 150.000 z³, co jest kapita³em godnym dobrym osiedlowego sklepu lub ma³ej prywatnej firmy, a nie lecznicy o powiatowej
randze i zasiêgu. Ten kapita³ nie by³ gwarantem wiarygodnoœci spó³ki.
Nie funkcjonowa³a Rada Nadzorcza, a Prezes spó³ki poddawa³ w w¹tpliwoœæ realizacjê biznesplanu. Wbrew logice ekonomicznej wybrano termin
przekszta³cenia szpitala w spó³kê na miesi¹c przed koñcem roku i ustalono
rok obrachunkowy trwaj¹cy jeden miesi¹c. Z wszystkich tych zagro¿eñ
doskonale zdawa³a sobie sprawê opozycja wieszcz¹c kolejne terminy
za³amañ i upadków: szpitala, Zarz¹du, Powiatu.
Dziêki determinacji tego Zarz¹du uda³o siê nie dopuœciæ
do realizacji tego, wydawa³oby siê pewnego ju¿ czarnego
scenariusza. W trybie pilnym uzupe³niono sk³ad Rady
Nadzorczej, powo³ano likwidatora, odwo³ano i powo³ano nowego Prezesa spó³ki, utworzono stanowisko ds.
nadzoru w³aœcicielskiego. Niezw³ocznie rozpoczêto trudn¹
pracê spe³nienia wszystkich wymogów stawianych przez
NFZ, BGK, Wojewodê, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Zdrowia. Szanowni Pañstwo nie
moglibyœmy dzisiaj mówiæ o sukcesie, gdyby nie praca
i zaanga¿owanie wielu osób. Chcia³abym korzystaj¹c
z okazji w obecnoœci Pañstwa przynajmniej niektórym
z nich podziêkowaæ. Szczególne podziêkowania sk³adam:
- Wicestaroœcie Panu Konradowi K³opotowskiemu
i zawsze dzielnie go wspieraj¹cemu Cz³onkowi Zarz¹du
Panu Sylwestrowi Reterskiemu. Nie jest to tylko kurtuazja wobec koalicjanta, ale szczere przyznanie, ¿e Pan
Wicestarosta wniós³ du¿y wk³ad w powo³anie Rady Nadzorczej, likwidatora i Prezesa spó³ki - to by³y kluczowe
decyzje Zarz¹du w pierwszych tygodniach naszego dzia³ania. Tak¿e w ca³ym procesie dostosowywania biznesplanu do wymogów programu - zaanga¿owanie Pana
Konrada K³opotowskiego by³o nieocenione. - Dziêkujê
Cz³onkowi Zarz¹du Panu Miros³awowi Ruciñskiemu,
który swoim spokojem i rozwag¹ pomaga³ w podejmo-
WIEŚCI GMINNE
Nagrody starosty
Doroczne nagrody Starosty Kutnowskiego za 2010 rok w dziedzinie
twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
otrzymali: Gra¿yna Rzymkowska
- wieloletni dyrektor Muzeum Zamek w Oporowie, organizator
Muzeum Bitwy nad Bzur¹ oraz
Muzeum Regionalnego w Kutnie,
spo³eczny opiekun zabytków w powiecie kutnowskim oraz wspó³twórca Komisji Opieki nad Zabytkami przy TPZK w Kutnie. Jako
jedyna w powiecie kutnowskim
nagrodzona Srebrnym Medalem
„Gloria Artis”; Artur Fryz - pisarz,
poeta, twórca piosenek, animator
kultury. Laureat wielu ogólnopol-
4
skich konkursów literackich i poetyckich, a tak¿e ich juror. Pomys³odawca i koordynator Festiwalu
„Z³oty Œrodek Poezji ”w Kutnie
oraz Ogólnopolskiego ju¿ Konkursu
Literackiego „Z³oty Œrodek Poezji
na najlepszy poetycki debiut ksi¹¿kowy, a ponadto Plebiscytu i Konkursu „Poetycka Kostka Wolnego
Wyboru „ dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim; Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej – popularyzator
polskiej kultury ludowej w kraju
i zagranic¹, organizator koncertów
charytatywnych, patriotycznych
oraz festynów folklorystycznych
i rodzinnych. Laureat kutnowskiej
nagrody „Hit 2009”.
waniu najlepszych decyzji. Dziêkujê Cz³onkowi Zarz¹du
Panu Zdzis³awowi Trawczyñskiemu. To dziêki jego staraniom dosz³o do naszej pierwszej wizyty w Ministerstwie Zdrowia j rozmów z Panem Ministrem Adamem
Fr¹czakiem - pocz¹tki s¹ zawsze najtrudniejsze. Dzia³ania
Zarz¹du aktywnie wspiera³o Prezydium Rady. Dziêkujê
Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Panu Rafa³owi
JóŸwiakowi za to, ¿e zawsze mog³am oprzeæ siê jego
wiedzy i kompetencji w sytuacjach szczególnie trudnych
i skomplikowanych. - Panu Zdzis³awowi Sapiejce - Wiceprzewodnicz¹cemu Rady Powiatu, który nigdy nie liczy³
czasu swojej pracy, a szczególnie wspar³ proces realizacji
naszego planu u Wojewody £ódzkiego. Dziêkujê Panu
Krzysztofowi Wac³awowi Dêbskiemu, który jako ³¹cznik
pomiêdzy Rad¹ Nadzorcz¹, Zarz¹dem i Zgromadzeniem
Wspólników w sposób niezwykle sprawny i kompetentny
pomaga wybieraæ najlepsze rozwi¹zania dla Powiatu.
Przekona³am siê, ¿e Pan Dêbski ma taki szczególny dar,
¿e rzeczy z pozoru niemo¿liwe staj¹ siê mo¿liwe. Koniecznie muszê wspomnieæ o pracy i zaanga¿owaniu Skarbnika Pani Jolanty Anio³ oraz mecenasa Pani Doroty
Wiosetek. Wiedza takich specjalistów, w dodatku gdy jest
poparta dobr¹ wol¹ musi przynosiæ dobre efekty. Chcê
doceniæ tak¿e wk³ad pracy Cz³onków Zespo³u Negocjacyjnego z wierzycielami oraz wielu innych pracowników
Starostwa i szpitala, którym bardzo serdecznie dziêkujê.
Na szczególne podziêkowania zas³uguje Pan Dariusz
Panek - likwidator SPZOZ-u, który zmuszony by³ przeprowadziæ nie³atwy proces likwidacji w niezwykle przyspieszonym tempie.- S³owa uznania kierujê do Pana
Piotra Okoñskiego Prezesa Spó³ki „KSS”, którego efekty
pracy najlepiej widaæ po ci¹gle poprawiaj¹cym siê wyniku finansowym szpitala. Pan Prezes bezpoœrednio
wspó³pracowa³ z firm¹ przygotowuj¹c¹ biznesplan, której
kierownictwu tak¿e bardzo serdecznie dziêkujê, szczególnie za sprawne wdra¿anie niezbêdnych poprawek
i uzupe³nieñ do biznesplanu. Pomimo pracy wszystkich
wymienionych dot¹d osób prawdopodobnie niemo¿liwe
by³oby osi¹gniêcie naszego sukcesu, gdyby nie wsparcie:
Pana Jacka Urbaniaka, szefa powiatowych struktur PO
oraz Pana Micha³a Kaczmarka. W sposób wyj¹tkowy
pragnê podziêkowaæ Panu Januszowi Pawlakowi, którego zaanga¿owanie otworzy³o nam niejedne drzwi
w wielu ministerstwach. Jego pomoc towarzyszy³a nam
przez ca³y proces starañ o udzia³ Powiatu Kutnowskiego
w Planie „B”. - Dziêkujê Ministrowi: Panu Krzysztofowi
Kwiatkowskiemu i Panu Rados³awowi Stêpniowi, a tak¿e
doradcy Pana ministra Jakuba Szulca Panu Micha³owi
Piszko. Bardzo serdecznie dziêkujê Pani Jolancie Che³miñskiej Wojewodzie £ódzkiemu, która okaza³a niezwyk³¹ ¿yczliwoœæ dla Powiatu Kutnowskiego oraz Panu
S³awomirowi Wasilczykowi, dyrektorowi generalnemu
Urzêdu Wojewódzkiego za jego pomoc.
NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
Nagrody Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla których
organem prowadz¹cym jest powiat kutnowski za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia
w zakresie zarz¹dzania i organizowania pracy placówki oraz pracê
dydaktyczno-wychowawcz¹, a tak¿e opiekuñczo-wychowawcz¹ otrzymali:
Iwona Kaca - dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie; Urszula Macioszczyk - dyrektor
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie;
Agnieszka Ryczkowska - dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 4 im. Zygmunta
Balickiego w Kutnie - Azorach; Dorota Æwirko–Godycka - dyrektor
Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej „Têcza” w Kutnie.
Za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej
nagrodami Starosty Kutnowskiego wyró¿nieni zostali: Agnieszka
Zawadzka - do 31 sierpnia 2011 r. wicedyrektora w Zespole Szkó³ Nr 3
im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie; Lilia Marciniak - nauczycielka
plastyki w M³odzie¿owym Domu Kultury w Kutnie; Ma³gorzata Andrzejczak - pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie;
Julita Ryœ - nauczycielka przedmiotów zawodowych (kierownik szkolenia
praktycznego) w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie; Ewa £ucja ¯ydowo - nauczycielka przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego
w Kutnie; Renata Peda - nauczycielka w Specjalnym Oœrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie; Urszula Teodora
Zió³kowska - wychowawca internatu w M³odzie¿owym Oœrodku Socjoterapii w Nowej Wsi; Wojciech Ladorudzki - nauczyciel matematyki,
wicedyrektor w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie; Alicja Jaros - nauczycielka chemii w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie; Grzegorz Maria Jasku³owski - nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w Zespole Szkó³ Nr 3
im. W³. Grabskiego w Kutnie; Renata Dziuba - nauczycielka j. polskiego
w Zespole Szkó³ w ¯ychlinie; Anna Karolina Siergiej - nauczycielka
j. polskiego w Zespole Szkó³ w ¯ychlinie; Joanna Wasilewska - nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie; Agata
Sikorska - nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie; Jolanta Kaczmarek - wychowawcy internatu w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie; El¿bieta Szczesiak
- wicedyrektor w Specjalnym Oœrodki Szkolno-Wychowawczym Nr 2
w Kutnie; Katarzyna Kargier - nauczycielka w Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w Kutnie; Edyta Rybczyñska - nauczycielka j. polskiego
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie; Piotr
Staniszewski - nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Jana Kasprowicza w Kutnie; Marcin Durka - nauczyciel przedmiotów
zawodowych informatycznych w Zespole Szkó³ Nr 4 im. Z. Balickiego
w Kutnie – Azorach.
Proszê Pañstwa niestety muszê wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e spotkaliœmy
siê z wieloma dzia³aniami, których celem by³o torpedowanie naszych starañ.
Znamienne jest to, ¿e te dzia³ania destrukcyjne osób i grup interesów
objawia³y siê na ka¿dym etapie procesu. Widoczne by³y podczas negocjacji z NFZ-em, oraz w trakcie opiniowania wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego - tylko bardzo merytoryczne przygotowanie wniosku
pozwoli³o zapobiec skutkom tych zabiegów. Przykro mi, ¿e w imiê
w³asnych interesów ludzie bez skrupu³ów dzia³aj¹ na szkodê Powiatu
i spo³eczeñstwa.
Szanowni Pañstwo na szczêœcie „ludzi dobrej woli jest
wiêcej”. I tym wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê.
Papie¿ - patronem
Gimnazjum w £aniêtach otrzyma³o
imiê B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Równie¿ sztandar ufundowany
przez mieszkañców, a poœwiêcony
przez biskupa ³owickiego Andrzeja
Dziubê. Uroczystoœci uœwietni³
zespó³ „Clonowia”. Przyby³ na ni¹
by³y mieszkaniec £ani¹t, pu³kownik
Jan Urbaniak, pracownik MSW,
by³y wojskowy. Uczestniczy³ w niej
pose³ Tadeusz WoŸniak.
Zmiana wiertni
W Go³êbiewie zmiana wiertni.
Po dotarciu z wierceniami i z niema³ymi problemami do g³êbokoœci
oko³o 1600 metrów, wprowadzono
mocniejsze urz¹dzenia o wy¿szej
mocy i wytrzyma³oœci.
¯¹danie
Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek
i Po³o¿nych ¿¹da o 500 z³otych
wy¿szych pensji. No comment.
Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
8 listopada 2011 r.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIE KULTURALNE
JUBILEUSZ MUZEUM
LAUR DLA KUTNA
W £odzi odby³ siê Przegl¹d Teatrów Amatorskich „£óPTA 2011”.
Dobrze wypad³a w nim kutnowska Grupa Teatralna „Od jutra”, któr¹
kieruje od lat - Krzysztof Ryzlak. „Od jutra” na tym presti¿owym przegl¹dzie przedstawi³o swój ostatni spektakl „K¹chankowie albo sto kopniaków w brzuch”. Nasi m³odzi aktorzy zdobyli trzecie miejsce, a Kamila
Banasiak otrzyma³a indywidualn¹ nagrodê za rolê Gila w przedstawieniu.
Du¿e brawa dla zespo³u, zw³aszcza ¿e pracuje on obecnie, ze wzglêdu na
remont - KDK, w trudnych warunkach.
/J.P./
STRZELCE STOJĄ FOLKLOREM
Pocztówka z oko³o 1942 r. Widoczna czêœæ zajazdu od strony
po³udniowej (fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie).
Ju¿ 30 lat mo¿na siê zapoznawaæ z dorobkiem mieszkañców i histori¹
miasta w salach kutnowskiego muzeum. Z tej okazji zosta³a zorganizowana sesja naukowa, podczas której zaprezentowano referaty dotycz¹ce
Królewskiej Stacji Pocztowej. Dlaczego akurat tego obiektu, wyjaœni³
dyrektor placówki Grzegorz Skrzynecki. Po pierwsze zajazd mia³ byæ
pierwotnie siedzib¹ muzeum regionalnego, poza tym muzeum prowadzi
prace badawcze terenu jak i samego zabytkowego obiektu. Trzeba równie¿ dodaæ, ¿e przez trzy dekady dzia³alnoœci muzeum wypracowa³o sobie
du¿¹ renomê w muzealnym i naukowym œwiecie. Nie przypadkiem goœci³
na uroczystoœciach jeden z najwybitniejszych polskich archeologów
profesor Leszek Kajzer, czy zwi¹zany mocno, swoimi pracami wykopaliskowymi, z naszym miastem doktor Janusz Pietrzak. W swoim referacie
Piotr Stasiak przypomnia³ dzieje Królewskiej Stacji Pocztowej. Zosta³a
pobudowana w latach 1749-1752 wed³ug projektu Johana Martina
Waltera, jako jedna z trzech podobnych budowli na szlaku z Drezna do
Warszawy. Mia³a s³u¿yæ na miejsce odpoczynku i noclegu dla królewskiego dworu oraz kurierów pocztowych. Jest jednak ma³o prawdopodobne, ¿eby w zajeŸdzie przebywa³ kiedykolwiek sam król August III,
ale nie mo¿na takiego faktu ca³kowicie wykluczyæ. Po œmierci w³adcy
budynek sta³ siê w³asnoœci¹ w³aœcicieli Kutna. Natomiast pewne jest, i¿
w „pa³acu” przebywa³ Napoleon Bonaparte w grudniu 1812 roku. Mo¿liwe
równie¿ jest, ¿e nocowa³ tu te¿ w 1806 roku. Ostatni dziedzic miasta
Witold Mniewski w 1866 roku sprzeda³ obiekt cukiernikowi Antoniemu
Herde. W sumie zmieni³ a¿ 12 w³aœcicieli. Ostatnimi przed wybuchem
drugiej wojny œwiatowej byli Esmana i Luzer Lipscy. Po 1945 roku przeszed³ na w³asnoœæ Zarz¹du Miasta. Z kolei Pawe³ Filipowicz z Regionalnego
Oœrodka Badania Zabytków w £odzi zaj¹³ siê zajazdem na tle przekszta³ceñ
przestrzeni miasta. Jego zdaniem lokalizacja obiektu w centralnym punkcie
Kutna okreœla szczególn¹ rolê w przestrzeni urbanistycznej miasta.
Kutnowski architekt Bogdan Krawczyk zaj¹³ siê natomiast problemami
technicznymi budynku oraz perspektywami po wyremontowaniu. Postawi³
œmia³¹ tezê, i¿ powinien tedy staæ siê wspólnie z ratuszem siedzib¹ w³adz
samorz¹dowych. Natomiast muzeum mia³oby siê przenieœæ do budynku
dawnych koszar przy ulicy Bema, gdzie mia³oby zdecydowanie wiêksze
mo¿liwoœci ekspozycyjne. Pozosta³e referaty dotyczy³y prac archeologicznych na dziedziñcu zajazdu. Wnioski z badañ wykopaliskowych s¹ m.in.
nastêpuj¹ce. Po pierwsze teren, na którym powsta³ zajazd, by³ wykorzystywany ju¿ od koñca XVI wieku. Byæ mo¿e w tym punkcie koncentrowa³a
siê produkcja rzemieœlnicza. Przed rozpoczêciem budowy teren zniwelowano i starannie uporz¹dkowano likwiduj¹c œlady wczeœniejszej dzia³alnoœci. Podczas wznoszenia obiektu zgodnie z projektem wyjœcie na
dziedziniec opatrzono ceglanym zejœciem. W XVIII wieku dziedziniec
wybrukowano. Efektem prac jest tak¿e pozyskanie wielu eksponatów, m.in.
monet, kafli i przedmiotów codziennego u¿ytku. Uroczystoœci jubileuszowe
zakoñczy³ koncert muzyki dawnej w wykoniu krakowskiego zespo³u
Estravaganza.
/P.P./
CERTYFIKAT DLA ZESPOŁU
Z wielk¹ radoœci¹ pragnê poinformowaæ, ¿e Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej otrzyma³ certyfikat uprawniaj¹cy do reprezentowania Polskiej
Sekcji CIOFF w kraju i za granic¹. Weryfikacja odby³a siê 11 wrzeœnia br.
podczas Œwiêta Ró¿y. Miêdzynarodowa Rada Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF to organizacja, która jest
cz³onkiem UNESCO, obecnie na statusie oficjalnej konsultacyjnej organizacji pozarz¹dowej. Struktura CIOFF® opiera siê na sekcjach narodowych,
które reprezentuj¹ swoje kraje (aktualnie 72 + 17 krajów stowarzyszonych).
B³êkitna flaga z emblematem CIOFF® towarzyszy ponad 250 miêdzynarodowym festiwalom na ca³ym œwiecie; uczestniczy w nich ka¿dego roku
ponad 2500 zespo³ów folklorystycznych z 70 tysi¹cami wykonawców.
Sekcja Polska CIOFF®, dzia³aj¹ca jako stowarzyszenie, od pocz¹tku istnienia
organizacji odgrywa w niej bardzo aktywn¹ rolê. A oto podsumowanie,
które eksperci w osobach Witold Jarosiñski i Ryszard Teperek zamieœcili
wraz z przes³anym nam certyfikatem: „Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Kutnowskiej ma ambitne plany artystyczne i organizacyjne. Zaanga¿owanie
kierownictwa i wykonawców rokuj¹ ich realizacjê. Pozostajemy w przekonaniu, ¿e prowadzona przez zespó³ praca popularyzuj¹ca polskie
niematerialne dziedzictwo kulturowe (w szczególnoœci tradycjê macierzystego regionu) jest godna wspierania poniewa¿ jest wa¿nym wyró¿nikiem
polskoœci w dzisiejszej Wspólnej Europie”. W imieniu zespo³u pragnê
podziêkowaæ prezydentowi Zbigniewowi Burzyñskiemu oraz jego zastêpcy
Zbigniewowi Wdowiakowi za wymiern¹ pomoc w doprowadzeniu do
zaproszenia ekspertów, prezesowi firmy „Polfarmex” Mieczys³awowi
Woœko, prezesowi firmy „Vester”, a tak¿e prezes Jolancie Graczyk i szefowej
produkcji Gra¿ynie Czarneckiej z firmy „Emkon” za wsparcie materialne
i uszycie strojów regionalnych kutnowskich.
Krystyna Korkus
To podkutnowska Gmina, w której w³adze doceniaj¹ znaczenie kultury
w codziennym ¿yciu. Jej mieszkañcy byli ostatnio godnie reprezentowani
na dwóch presti¿owych imprezach przez grupy œpiewacze - „Strzelce”
(kierownik Ewa Karbowska) i „Klonowianki” (kier. Krystyna Kowalska).
Oba zespo³y ludowe znakomicie wypad³y na V Przegl¹dzie Regionalnych
Zespo³ów i Œpiewaków Ludowych w £odzi zatytu³owanym „Siedlisko”
oraz na VI Ogólnopolskim Przegl¹dzie Piosenki Biesiadnej Kozienice
2011. Oprócz okolicznoœciowych dyplomów i okazjonalnych statuetek
zespo³y z Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu w Strzelcach dosta³y wielkie,
wielkie brawa od znaj¹cej siê na folklorze licznej publicznoœci. W Kozienicach (Mazowieckie) „Klonowianki” nawet bisowa³y swoje piosenki:
„Nie siadaj, nie gadaj” i „Dobrze emerytem jest byæ”.
/J.P./
PROFILAKTYCZNY KONCERT
To ju¿ 80 lat
JUBILEUSZ BIBLIOTEKI
W 2011 roku Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stefana ¯eromskiego
w Kutnie obchodzi jubileusz
80-lecia dzia³alnoœci. Tradycja kutnowskiej ksi¹¿nicy rozpoczê³a siê
wraz z powstaniem, 19 marca 1931 r.,
Biblioteki Sejmikowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego oraz
Powiatowego Centrum Bibliotek
Ruchomych. Czyni¹c zadoœæ prawdzie
historycznej, nadmieniæ nale¿y, ¿e
pocz¹tki bibliotek publicznych na Ziemi Kutnowskiej siêgaj¹ oko³o 100 lat.
Pierwsze biblioteki, zak³adane przez towarzystwa i organizacje spo³eczne,
spe³nia³y nie tylko rolê oœrodków oœwiatowych, ale - co bardzo wa¿ne - by³y
znacz¹cymi oœrodkami ¿ycia spo³eczno-narodowego, w których pielêgnowano tradycje historyczno-kulturalne i narodowo-niepodleg³oœciowe
poprzez: jêzyk, ksi¹¿kê i polskie obrazy, upowszechniaj¹ce wzorce osobowe, ideowe i obyczajowe. Doceniamy m¹droœæ, ofiarnoœæ i zdeterminowanie kutnowskich dzia³aczy oœwiatowych i bibliotekarzy w walce
o humanistyczne i narodowe idea³y i cele. To miêdzy innymi ich czyny
pozwoli³y nam przetrwaæ na ziemiach ojców i zachowaæ to¿samoœæ narodow¹. Ksi¹¿ka, która jest pamiêci¹ ¿ycia narodu, stanowi swoiste spoiwo
miêdzy „dawnymi i nowymi czasy”. Zawsze spe³nia³a wielkie pos³annictwo dziejowe: zapala³a do czynu pozytywnego, burzy³a stare pogl¹dy
i przyzwyczajenia, uczy³a poznawaæ siebie i swoje otoczenie, wp³ywa³a
na kszta³t osobowoœci cz³owieka. Niestety, spo³eczeñstwo Ziemi Kutnowskiej doœwiadczy³o te¿ ksi¹¿ek z³ych, fa³szuj¹cych przesz³oœæ i rzeczywistoœæ,
wynaradawiaj¹cych Polaków i dzia³aj¹cych destrukcyjnie na osobowoœæ
i ukszta³towany w spo³eczeñstwie system wartoœci. Ksi¹¿ki takie w sposób
ograniczony przewija³y siê przez dobrze pracuj¹ce biblioteki. Kutnowskie biblioteki i czytelnie prowadzi³y dzia³alnoœæ oœwiatow¹ w duchu
najlepszych tradycji narodu polskiego i jego osi¹gniêæ kulturowych oraz
w duchu humanizmu, tolerancji i patriotyzmu. Stosuj¹c odpowiedni dobór
ksiêgozbioru rozbudza³y okreœlone zainteresowania i postawy, wp³ywaj¹c
na kszta³t aktywnej osobowoœci Polaka - obywatela-patrioty. Dzisiejszy
jubileusz jest odpowiedni¹ okazj¹, aby chocia¿ w zarysie przypomnieæ
historiê bibliotek miasta Kutna i wsi powiatu kutnowskiego od chwili ich
powstawania do 1939 r. Niniejszy zarys historii bibliotek i czytelni jest
pierwszym opracowaniem monograficznym, spe³niaj¹cym wymogi pracy
popularno-naukowej.
Biblioteki miasta Kutna w latach 1919-1939
W dniu 10 paŸdziernika 2011 r. uczniowie kutnowskich gimnazjów uczestniczyli w koncercie muzyczno-profilaktycznym finansowanym przez
Urz¹d Miasta Kutno. Wyst¹pi³ zespó³ rockowy „Na ostatni¹ chwilê”. Podczas programu uczniowie rozmawiali z muzykami na temat szkodliwoœci
za¿ywania narkotyków i picia alkoholu. W formie zabawy mogli zobaczyæ
jak zachowuje siê cz³owiek po spo¿yciu alkoholu i jakie mog¹ byæ tego
skutki.
Wystawa na 30 rocznicê stanu wojennego
MUZEUM KROŚNIEWICE PROSI O POMOC
30 lat minê³o od dnia, w którym polskie dzieci w niedzielny poranek nie
zobaczy³y w telewizji swoich ulubionych bajek. Wszystkich zaskoczy³
i przestraszy³ widok genera³a w czarnych okularach, który informowa³
o wprowadzeniu „stanu wojennego”, od dnia 13 grudnia 1981 r. do odwo³ania, na ca³ym terytorium kraju. Muzeum chce przypomnieæ i ocaliæ od
zapomnienia dzieñ wprowadzenia stanu wojennego oraz to, co dzia³o siê
przed nim oraz póŸniej, a¿ do wielkiego triumfu „Solidarnoœci” w 1989 r.
Wystawa, która bêdzie udostêpniona zwiedzaj¹cym od dnia 13 grudnia,
bêdzie w du¿ej mierze oparta na bogatych zbiorach p³ockiego kolekcjonera Jana Walusia, tegorocznego laureata Honorowej Nagrody Hetmana
Kolekcjonerów Polskich. Chcemy jednak równie¿ przypomnieæ w jak
najwiêkszym stopniu wydarzenia dziej¹ce siê wówczas w Kutnie, ¯ychlinie,
Kroœniewicach i innych miejscowoœciach obecnego powiatu kutnowskiego.
Zwracamy siê wiêc z apelem i proœb¹ do uczestników i œwiadków oraz
posiadaczy dokumentów, druków, zdjêæ i innych pami¹tek stanu wojennego o wypo¿yczenie ich do muzeum na tê wystawê. Osoby chc¹ce
pomóc muzeum, prosimy o kontakt telefoniczny (nr 24 25-23-347), mailowy ([email protected]) lub osobisty w siedzibie muzeum przy
pl. Wolnoœci 1.
GWIAZDY NA „STACJI KUTNO”
W listopadzie odbêdzie siê ju¿ po raz siódmy Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jerzego Przybory. Do naszego
miasta przyjad¹ miêdzy innymi: Maria Czubaszek, Ewa Bem, Andrzej
Strzelecki, Bogdan £azuka. W dniach 17 - 20 listopada bêd¹ wystêpy
m³odych piosenkarzy, którzy interpretowaæ bêd¹ utwory Kabaretu Starszych
Panów oraz warsztaty konkursowe, które prowadziæ bêd¹ - El¿bieta
Zapendowska i Bogdan Ho³ownia. Bêdzie te¿ koncert galowy z udzia³em
laureatów.
/J.P./
ZAPRASZAMY
do nowo otwartego sklepu
Kutno przy ul. Narutowicza 8
(między sklepem ZOO a apteką)
Do wyboru i koloru:
• odzie¿ • obuwie • bielizna
• galanteria skórzana (m.in. torby)
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
W pierwszych latach niepodleg³oœci Polska znalaz³a siê w szczególnie
trudnej sytuacji zwi¹zanej z: odbudow¹ gospodarki ze zniszczeñ wojennych,
utrwalaniem sprawiedliwych granic, zwalczaniem powojennej inflacji
i budow¹ nowoczesnego pañstwa. Ten splot wymuszonych, podstawowych
zadañ, nie pozwala³ w³adzom pañstwowym i samorz¹dowym na szybkie
i skuteczne rozwi¹zywanie podstawowych potrzeb oœwiatowo-kulturalnych.
Dopiero po kilkunastu latach zasz³a mo¿liwoœæ zmiany priorytetów
w polityce pañstwa. W 1937 roku Minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego prof. W³adys³aw Œwiêtos³awski, na Krajowej Konferencji
Kultury powiedzia³, ¿e rozwój Polski zale¿y w du¿ej mierze od pomyœlnego rozwi¹zania przez pañstwo skutecznej realizacji zadañ oœwiatowokulturalnych. Zapewnia³ jednoczeœnie, ¿e pañstwo podejmie teraz bardziej
zdecydowane dzia³ania. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych Juliusz
Poniatowski stwierdzi³, ¿e sprawy oœwiatowo-kulturalne „...przestaj¹ byæ
drugorzêdnym tematem dzia³añ spo³ecznych, a staj¹ siê zagadnieniem
pierwszorzêdnym, staj¹ siê zagadnieniem pañstwowym”. W rzeczywistoœci,
niemal przez ca³y okres 20-lecia, ciê¿ar pracy oœwiatowo-kulturalnej wœród
spo³eczeñstwa wziê³y na siebie: organizacje spo³eczne i m³odzie¿owe,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne i inne stowarzyszenia. (ci¹g dalszy - strona 11)
WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik „Uzdrawiacz”. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê wœród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Oœrodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do „Z³otej Ksiêgi”:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsennoœci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.
19
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu „P¯K”, ul. Królewska 47 (I p.)
5 listopada 2011 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: [email protected]
5
¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Wbrew opiniom kr¹¿¹cym w by³ym budynku NSDAP w Kutnie, jeszcze
siê trzymamy. Nawet wiêcej - rozwijamy! Bo reaktywowaliœmy stronê
internetow¹ www.zyciekutna.pl. Tak¿e dla Szanownych Czytelników,
Sponsorów i Reklamodawców stworzyliœmy w „P¯K” dodatkow¹ mo¿liwoœæ nawet wszystkich stron kolorowych! Potrzeba nam tylko zdrowia.
Uff, ju¿ po wyborach, wiêc odetchn¹³em z ulg¹. Teraz tylko kilka uwag.
Jak mo¿e pose³ czy senator u¿ywaæ zwrotu „w imieniu spo³eczeñstwa powiatu
kutnowskiego”, gdy wybiera³o go ledwie 41,79% uprawnionych do g³osowania osób. Frekwencja w gminach powiatu by³a bardzo niska: Bedlno
- 37,81%, D¹browice - 36,29%, Kroœniewice - 33,00%, Krzy¿anów
- 37,58%, Kutno gmina - 39,81%, £aniêta - 32,83%, Nowe Ostrowy
- 32,06%, Oporów - 38,46%, Strzelce 37,14%, ¯ychlin - 41,79%. Tylko
Kutno pozytywniejsza rzeczywistoœæ, gdy¿ frekwencja wynios³a 47,61%,
dziêki czemu œrednia powiatowa wynios³a 41,79% (na 84.373 uprawnionych, zag³osowa³o 25.300 osób). Dlaczego ludzie nie poszli na g³osowanie? Ró¿nie, ró¿ni komentuj¹. Ale mo¿e byæ i tak dla znacznej czêœci
spo³eczeñstwa. „Kuchennymi schodami” wprowadzono w Polsce kapitalizm w jego najgorszej formie, bo z „wilcz¹ mord¹”, ale za to z ma³ym
udzia³em polskiego kapita³u. Zreszt¹, g³ówni autorzy kapitalistycznego sukcesu
sk¹din¹d piêkny kraj traktuj¹ jako Ÿród³o maksymalnego zysku, nie bacz¹c
na takie drobiazgi jak ochrona œrodowiska i ludzkie losy. Tak z grubsza
mo¿na okreœliæ i sytuacjê w Kutnie (powiatowej rzeczywistoœci). G³ównym
kapitalistycznym bo¿kiem sta³ siê - pieni¹dz, st¹d o wielu ludziach mawia
siê potocznie, ¿e „maj¹ w oczach z³otówki”. Moim zdaniem, w wyborach
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa „zatupa³a nogami” na to wszystko co siê wokó³
nas w Polsce - dzieje. Czyli nie wziê³a udzia³u w wyborach. Poniewa¿
mamy ju¿ drugi rok kryzysu, którego nie widz¹ jedynie rz¹dowi pi-arowcy.
Brak realizmu i w innych dzia³aniach, nawet tych najdrobniejszych. Przyk³adowo: „Co z abonamentem radiowo-telewizyjnym?! Przecie¿ premier
obieca³, ¿e go zlikwiduje?”. Albo obni¿enie podatków, które cudownie
„posz³y w górê”. W dodatku nie p³ac¹ ich ci najbogatsi, z których wiêkszoœæ korzysta z ulg republik „bananowych”. Wybory jednomandatowe.
Ograniczenie kadencyjnoœci w³adz. Prawo karz¹ce tylko „maluczkich”.
Gigantyczne oszustwa podatkowe. Wielka korupcja. Sprzeda¿ najlepszych
firm „za grosze”. Upadek pañstwowego ssytemu bankowego. Horrendalne
zad³u¿enie. Najdro¿sze na œwiecie stadiony. Tak¿e autostrady. Chaos
w kolejnictwie (i nie tylko). Szkolnictwo zbytnio „rozparcelowane”. Brak
szans na pracê - g³ównie m³odych. Itepe, itde. Wszystkie sprawy, które
Janusz Palikot tak celnie pointowa³. W ka¿dym razie, moim zdaniem, to
s¹ g³ówne przyczyny niskiej frekwencji. Gdy¿ Polak naiwnie g³osuje...
nieobecnoœci¹, jako ¿e nie dociera do niego, ¿e w ten sposób akceptuje
„na dobre i na z³e” to co inni przeg³osuj¹.
SPRAWA DOSZ£A DO ... DNA!
Albo jak chce to mój kolega do ... rozbiorów.
Andrzej Stelmaszewski
... TEN ¯YCIA I ŒWIATA NIE ZNA
So³tys Zagryziakowa z Kwaœniewic
MASZ BABO PLACEK !
Masz babo placek! A¿ siê wierzyæ nie chce, ale w zapowiedziach Komisji
Europejskiej stawki dop³at do hektara ziemi w Polsce wzrosn¹ z 214 euro
do oko³o 233 euro. Co prawda, to prawda dopiero w latach 2014-2020,
ale zawsze lepiej chocia¿ póŸno ni¿ wcale ... (i wci¹¿ bêdzie odbiegaæ od
œredniej unijnej - 271 euro). Maj¹ byæ uproszczone procedury dla ma³ych
gospodarstw, czyli po³owy rolników, czyli blisko 700 tysiêcy gospodarstw.
Otó¿ mog¹ one wybraæ roczny rycza³t (bez kontroli i wymogów ekologii).
Zyskaj¹, czwart¹ czêœæ, m³odzi gospodarze. I nikt nie dostanie wiêcej ni¿
300 tysiêcy euro na gospodarstwo. Masz babo placek!
Z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
wynika, ¿e spo¿ycie pieczywa na 1 osobê wyniesie oko³o 54 kilogramy.
A¿ siê wierzyæ nie chce, ale fakt faktem, ¿e to mniej a¿ od 43 kg (?) ni¿
w 1993 roku. Rynek pieczywa jest wart 10 milionów z³otych. Wzros³o
tylko spo¿ycie pieczywa ¿ytniego z 2,04 do 2,76 kg (zmala³o - pieczywa
pszennego z 15,12 kg do 11,52 kg). Natomiast spo¿ycie makaronu wzros³o
o 50%. Wed³ug Stowarzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP w tym roku
mo¿e byæ zlikwidowanych prawie 1000 piekarni (na ogó³em 10,1 tysi¹ca).
W 2010 r. liczba piekarni oraz piekarnio-cukierni spad³a o 400, w 2009
- by³o mniej 370. Masz babo placek!
To interwencji NBP zawdziêczamy, ¿e poziom cen za euro liczone do
dop³at bezpoœrednich, za dop³aty do ceny oleju napêdowego bêdzie ni¿szy.
Do niedawna bank centralny nie wp³ywa³ na kurs walut. Teraz - ju¿ trzykrotnie. Masz babo placek!
PROPONOWANE CENY DO AQUAPARKU
Radni miasta Kutna zapoznali siê z propozycj¹ oferty aquaparku. Do dyspozycji u¿ytkowników obiektu przy ul. Koœciuszki 54 bêdzie kompleks
rekreacyjno-sportowy z basenem p³ywackim o d³ugoœci 25 metrów i basenem o powierzchni 217 metrów kwadratowych. Bêdzie te¿ masa¿ wodny,
sauny, solarium oraz korty do squasha i tory do gry w krêgle. Wejœcie
indywidualnie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 przez osoby doros³e
10 z³/70 min. (w cenie biletu sauna), ulgowy bilet 6 z³/70 min.; w godzinach 15.00-22.00 doroœli 12 z³/70 min., ulgowy 7 z³/70 min. W soboty,
niedziele i œwiêta doroœli w godz. 8.00-15.00 - 12 z³/70 min., ulgowy
7 z³/70 min.; w godz. 15.00-22.00 14 z³/70 min., a ulgowy 8 z³/70 min.
W cenie biletu sauna. MOSiR w Kutnie proponuj¹c cennik zestawi³ go
z ofertami wybranych aquaparków w Polsce (m.in. Krotoszyn, Ozorków,
Pi³a, P³ock, Konin, £ódŸ, Gostynin). Ceny s¹ porównywalne, a nawet
mniejsze. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni s¹: m³odzie¿ szkolna,
studenci do 25 lat, emeryci, renciœci, osoby niepe³nosprawne (z opiekunem). Dalsze propozycje: wejœcie indywidualne od poniedzia³ku do pi¹tku
- basen 1 godzina + 10 min. gratis, 6.00-8.00 godz. bilet normalny 6 z³,
ulgowy 4 z³; 8.00-15.00 normalny 10 z³ , ulgowy 6 z³; 15.00-22.00 normalny 12 z³, ulgowy 7 z³. W sobotê, niedzielê i œwiêta basen (1 godz. + 10 min.
gratis), 8.00-15.00 normalny bilet 12 z³, ulgowy 7 z³; 15.00-22.00 normalny 14 z³, ulgowy 8 z³. W cenie biletu korzystanie te¿ ze zje¿d¿alni,
sauny, jacuzzi. Wejœcia grupowe na basen dla dzieci z opiekunami (minimum 15 osób plus opiekun - 1 godz. + 10 min. gratis, godz 8.00- 14.00
1 os. 3,50 z³, godz. 14.00-22.00 4,50 z³. Jeden opiekun gratis. Wejœcie
grupowe dla doros³ych (pon. - pi¹tek) na basen (grupa minimum 10 osób)
6
Kutnowskie obserwacje
POWYBORCZE REMANENTY
I WIARYGODNOŚĆ
Dzisiaj, kilkanaœcie dni po wyborach, niewiele wiemy o tym jak
bêdzie wygl¹da³ nasz przysz³y rz¹d. Trwaj¹ ruchy na szachownicy.
Najwa¿niejszym graczem jest stary - nowy premier Donald Tusk,
który stoj¹c na czele zwyciêskiej Platformy Obywatelskiej dokona³
rzeczy, która wczeœniej siê nie uda³a ¿adnej innej partii. Platforma
wygra³a po raz kolejny wybory i bêdzie g³ównym rozgrywaj¹cym
równie¿ w tej kadencji. Zapowiedziane zosta³o utrzymanie koalicji
PO-PSL i trwaj¹ rozmowy kto i gdzie bêdzie w przysz³ym rz¹dzie.
Sytuacja nie jest komfortowa, bowiem koalicja ma niewielk¹ przewagê nad reszt¹ ugrupowañ wchodz¹cych do Sejmu. Najpowa¿niejsz¹ si³¹ w opozycji pozostaje PIS, dalej jest Ruch Palikota,
a na koñcu mamy mocno poturbowany i os³abiony SLD. Trwaj¹
utarczki i przegrupowania w poszczególnych partiach, o czym
codziennie donosz¹ media. Mamy och³odzenie stosunków na linii
Donald Tusk i Grzegorz Schetyna, wyraŸnie os³ab³a pozycja
Zbigniewa Ziobro w strukturach PIS. Generalne przetasowania
zapowiadane s¹ w SLD, gdzie ju¿ nast¹pi³a zmiana szefa klubu,
którym niespodziewanie zosta³ Leszek Miller. Co z tego wszystkiego
wyniknie zobaczymy ju¿ nied³ugo. Póki co poma³u opadaj¹ emocje
i mija pierwszy szok, który dopad³ przegranych. Przekonamy siê
tak¿e jaka jest wiarygodnoœæ naszych partii i co z programowych
zapowiedzi bêdzie realizowane i jaki to bêdzie mia³o wp³yw na
¿ycie spo³eczeñstwa i kondycjê polskiej gospodarki.
Przechodz¹c na grunt lokalny test wiarygodnoœci bêdzie przechodziæ Rada Miasta w Kutnie oraz Prezydent. Wczeœniej samorz¹d miejski przyj¹³ jednog³oœnie stanowisko o udzieleniu pomocy
dla samorz¹du powiatowego. Pomoc ma byæ przeznaczona na
zabezpieczenie sp³at rat kapita³owych kredytów zaci¹gniêtych
przez zlikwidowany SPZOZ i porêczonych przez powiat kutnowski.
Zobowi¹zania z tego tytu³u wynosz¹ ponad 11,8 mln z³. Chodzi
o pomoc 1,75 mln z³. Sprawa wydaje siê prosta i oczywista w sytuacji, w której powiat kutnowski z otrzymanej z bud¿etu pañstwa
dotacji, ureguluje na rzecz bud¿etu miasta 1,65 mln z³ z tytu³u
zaleg³ych podatków od nieruchomoœci. Tak wiêc spe³nienie wczeœniej deklarowanej pomocy miasta nie powinno budziæ ¿adnych
obaw prezydenta i radnych. Jestem przekonany, ¿e pozytywna
decyzja i umieszczanie tej pomocy w bud¿ecie miasta na 2012
rok jest dzia³aniem koniecznym dla spe³nienia powszechnego
oczekiwania na poprawê i uzdrowienie dzia³alnoœci szpitala
w Kutnie. Bez pomocy miasta, którego mieszkañcy stanowi¹
blisko po³owê mieszkañców powiatu, znacznie trudniej spe³niæ
te oczekiwania. Podjêta decyzja bêdzie oczywistym testem wiarygodnoœci samorz¹du w Kutnie.
Krzysztof Wac³aw Dêbski - Kutno, pisane 21.10.2011 r.
WYBORCZE WYDATKI
PONAD 80 MILIONÓW Z£OTYCH NA KAMPANIÊ WYBORCZ¥
WYDA£Y W SUMIE KOMITETY WYBORCZE, KTÓRE ZAREJESTROWA£Y LISTY WYBORCZE W CA£YM KRAJU. NAJWIÊCEJ PIENIÊDZY NA PRZEKONYWANIE WYBORCÓW PRZEZNACZY£A PO - OKO£O 29 MILIONÓW Z£OTYCH; PIS
WYDA£ 19 MILIONÓW, SLD - 20 (!), A RUCH PALIKOTA I PJN
- PO 1 MILIONIE.
RÓŻOWA WSTĄŻECZKA
W pi¹tkowe œwiêto (21 paŸdziernika) Ró¿owej Wst¹¿eczki przebadano
darmowo kilkadziesi¹t kobiet. Oko³o 100 paniom przebadano poziom
cukru i ciœnienia. By³ te¿ wyk³ad specjalisty - onkologa £ukasza Raicherda,
który wyjaœnia³ zale¿noœæ raka piersi od tytoniu. Informowa³ tak¿e, ¿e
wczeœniej wykryty rak jest uleczalny.
godz. 8.00-15.00 - 8 z³, godz 15.00-22.00 - 10 z³. Cena biletu dla 1 osoby.
W propozycji MOSiR s¹ te¿ wejœcia rodzinne na basen. W grupie rodzinnej
3 osobowej, w godzinach 8.00-15.00, 1 godzina + 10 min. gratis cena
biletu wynosi³aby 20 z³, 4 osobowej - 25 z³, 5 os. - 30 z³, 6 os. - 35 z³;
w godz. 15.00-20.00 3 os. - 24 z³, 4 os. 29 z³, 5 os. - 34 z³, 6 os. - 39 z³.
Karnety dla doros³ych na basen: 5 godzin w ci¹gu 30 dni 50 z³; 10 godz.
- 45 dni - 90 z³; 20 godz. - 90 dni - 160 z³. Karnety ulgowe na basen
(dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê, osób niepe³nosprawnych, doros³ych) 10
godzin na 45 dni 45 z³; 20 godz. - 90 dni - 80 z³. Indywidualna nauka
p³ywania z instruktorem (1 lekcja 45 minut) normalny 18 z³, ulgowy 14
z³. Grupowa nauka p³ywania z instruktorem (10 osób + opiekun) - 90 z³.
Solarium, codziennie od 6.00-22.00, 1 minuta - 1,30 z³, 60 min. - 70 z³,
120 min. - 120 z³. Sauny (codziennie od 10.00-22.00) 5 z³ za 10 minut;
karnety: 60 min. - 27 z³, 120 min. - 50 z³, 240 min. - 90 z³. Squash (8.0015.00). Normalny bilet od pon. do pi¹tku 30 z³, ulgowy 20 z³; w soboty,
niedziele i œwiêta 40 i 30 z³. (15.00-22.00) normalny od pon. do pi¹tku 35
i 45 z³, ulgowy 25 i 30 z³; w soboty niedziele i œwiêta 45 i 30 z³. Bowling
(8.00-16.00), pon. - czwartek, 1 godz. 30 z³, 1 gra 7 z³; pi¹tek, 1 godz.
30 z³, 1 gra 7 z³; Sobota, niedziela, œwiêta 1 godz. 40 z³, 1 gra 9 z³; (16.0020.00) pon. - czwartek, 1 godz. 35 z³, pi¹tek i sobota, 1 godz. 49 z³,
niedziele i œwiêta, 1 godz 40 z³, 1 gra 9 z³; (20.00-2.00) pon. - czwartek,
35 z³, pi¹tek 49 z³, sobota 45 z³ - 1 gra 11 z³, niedziele i œwiêta 40 z³ i 1 gra
9 z³. W niedziele i œwiêta bêd¹ promocje przy wykupionej drugiej godzinie
o 50%. Teraz cierpliwie czekaæ nale¿y na oddanie Aquaparku Kutno do
u¿ytku, a ceny zostan¹ (po konsultacjach) zatwierdzone, lub nie, przez
prezydenta m. Kutna.
/J.P./
XIII SESJA RADY MIASTA
W trakcie XIII Sesji Rady Miasta Kutna radni dokonali wizytacji najwa¿niejszych inwestycji miejskich, takich jak: budowa Aquaparku Kutno,
modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury i Domu Dochodowego Stra¿y
Ogniowej w Kutnie. Wizytowali równie¿ zakoñczone inwestycje drogowe
w ul. Deotymy, Berlinga, Czarnieckiego, Spornej, Kasztanowej, Powstania
Styczniowego, Kutrzeby oraz Œcigiennego. Podczas objazdu radni zapoznali siê z efektami prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 1, Szkole
Podstawowej nr 6, a tak¿e stanem prac przy budowie kompleksu boisk
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w s¹siedztwie terenów
rekreacyjnych nad rzek¹ Ochni¹. W trakcie wizyty na terenie Podstrefy
Kutno zastêpca prezydenta Jacek Boczkaja przybli¿y³ uczestnikom sesji
planowane do realizacji w 2012 roku po³¹czenie ul. Wschodniej z drog¹
krajow¹ nr 702 oraz stan budowy ul. Po³udniowej. Na realizacjê wy¿ej
wymienionych inwestycji drogowych w Podstrefie miasto Kutno pozyska³o dofinansowanie ponad 10 mln z³ ze œrodków unijnych oraz 1 mln z³
z £SSE. Radni zwiedzili równie¿ niedawno uruchomion¹ inwestycjê PCC
Intermodal - najwiêkszy terminal kontenerowy w centralnej Polsce. Obrady
XIII Sesji Rady Miasta Kutna bêd¹ kontynuowane w dniu 25 paŸdziernika
br. o godz. 9.00.
Biuro Prasowe
Wszystkich Świętych
Z³otym p³omieniem œwiecy
przekreœlona noc niepamiêci.
Beznamiêtny czas leczy
ból, po tych, co nie wróc¹ wiêcej.
Tych nieobecnych odwiedzamy
czêsto tylko raz w roku.
Na mogi³ce œwiate³ko zapalamy,
by nie tkwiæ w zapomnieniu mroku.
Nawet Ci niegdyœ najbli¿si,
dziœ s¹ ju¿ tylko wspomnieniem.
Bezimienn¹ mogi³ê ukryt¹ wœród liœci,
ocalmy zniczem od zapomnienia.
Kazimierz Ci¹¿ela
Pamięci Bliskich
Chodzê t¹ drog¹ na cmentarz
przez ca³e dwa lata,
bo œmieræ mi zabra³a ojca,
trzech synów i brata.
I to œwiate³ko niosê im w darze,
i nad mogi³ami rozmawiam szczerze.
O tym co siê dzieje w tym smutnym domu
z nimi rozmawiam , nie mówi¹c nikomu.
Tak jest mi ciê¿ko ¿yæ na tym œwiecie,
Kiedy moje serce smutek wci¹¿ gniecie.
A kiedy œpiewam na wystêpach piosenki,
robiê to dla mych synów,
bo to wysz³o z ich jakby pierwszej rêki.
Byli ze mnie dumni, tak powiadali.
I na ka¿de wystêpy jechali.
Nieraz ze sceny patrz¹c na ludzi
stwierdzam, nie ma mych synów.
Smutek to wielki budzi.
Jednak patrzê zaraz na niebo, w górê.
Tam moi synowie œpiewaj¹ ze mn¹ chórem.
Krystyna Kowalska
Mamy jesień
Zimna wiosna, nudne lato, min¹³ wrzesieñ,
teraz czekaæ, co przyniesie polska jesieñ.
Jak na wrzesieñ, to s³oneczny i doœæ suchy,
a bywa³o zimno, nudno, wieczne pluchy.
Sucho wszêdzie, twardo wszêdzie,
g³odny rok dla nas bêdzie,
bo na polu, a te¿ w lasach
roœlinnoœæ nam przygasa.
Suchej pory mamy dosyæ.
Grzybów nie ma sk¹d przynosiæ.
¯e jest ciep³o, my w pokorze
trochê deszczu daj nam Bo¿e.
O tej porze w wolnym czasie
dla relaksu, mo¿na iœæ i do lasu,
by pos³uchaæ ptasi¹t œpiewanie,
zebraæ grzybów, choæby kanie.
Kazimierz Che³miniak
Po wyborach
Bo to w³aœnie przez wybory
ju¿ niejeden cz³owiek chory.
Tu zobaczy³, tam pods³ucha³
i rozum wiatr wydmucha³
Teraz pustka. Co to bêdzie?
Du¿o pos³ów pe³no wszêdzie.
Tym wybranym - to Polacy zawierzyli,
by siê wiêcej w ³awach nie k³ócili.
Wszyscy du¿o obiecali,
oby tylko s³owa dotrzymali.
My Rodacy doœæ wyborów ju¿ prze¿yli,
a nie zawsze wszyscy dobrzy byli.
Mo¿e wreszcie bêdzie pokój,
mniej obawy, choæby spokój.
Polska pragnie, naród prosi
dobrych rz¹dców, my na rêkach bêdziem nosiæ.
Kazimierz Che³miniak
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIOWE WSPOMNIENIA
WSPOMNIENIA
Dom w Kutnie, 1945 r.
(ci¹g dalszy z nr 19/319)
W kuchni by³ najwiêkszy ba³agan. Powoli przebija³yœmy siê z Mam¹ przez
te stosy i osady brudów. W kuchni sta³ dwuczêœciowy, nowoczesny kredensik i drewniana wy³o¿ona blach¹ lodówka. Zamieni³yœmy j¹ na szalkê.
W spi¿arce by³y ró¿ne rzeczy jak butle olejków do ciasta, zesch³e jarzyny,
kilka garnków. W piwnicy by³o trochê wêgla, za domem trochê drzewa,
co pozwoli³o nam spróbowaæ napaliæ pod p³yt¹ i w jednym z pieców.
W kuchni g³oœno trzaska³y rury od wody, a my obawia³yœmy siê czy nie
popêkaj¹. Ale woda nie la³a siê i by³o to tylko gwa³towne rozszerzanie siê
¿elaza. I tak zaczê³yœmy gospodarowanie, na razie bez Taty. Obydwa mieszkania naszego domu by³y ogrzewane w niespotykany, tak mi siê wydawa³o,
nowoczesny sposób: w ca³ym czteropokojowym mieszkaniu by³y tylko
dwa piece, ka¿dy ogrzewa³ dwa pokoje. Palenisko by³o w sto³owym,
a ogrzewa³ równie¿ naro¿ny, drugie w ma³ym pokoju nazywanym moim
i ogrzewa³ równie¿ sypialniê. Pokoje mia³y du¿e, naro¿nikowe okna oraz
dodatkowe boczne. Sto³owy - du¿¹ p³aszczyznê dwóch okien i dwuskrzyd³owe, przeszklone drzwi na balkon. S³oñce ogrzewa³o dom intensywnie.
Nawet w mroŸne s³oneczne dni mo¿na by³o przez dwa dni nie paliæ
w piecach. A problem grzania wody te¿ by³ oryginalnie rozwi¹zany:
w palenisku kuchennym umieszczono pêtlê rur grzej¹cych wodê odprowadzon¹ do boliera w ³azience. I tak pal¹c w kuchni zapewnia³o siê stal¹
ciep³¹ wodê. Woda by³a pobierana pomp¹ z silnikiem elektrycznym z naszej
bardzo g³êbokiej studni po³o¿onej w ogrodowej czêœci podwórka. P³ynê³a
szerok¹ rur¹ na strych do zbiornika ob³o¿onego torfem, ¿eby nie zamarz³.
Stamt¹d sz³a do kranów i pêtli grzewczej. Obejmuj¹c dom okaza³o siê, ¿e
silnik pompy by³ „spalony”, czyli mia³ przebicie. Ktoœ w nim majstrowa³.
Mama musia³a wezwaæ rzemieœlnika, który zdj¹³ silnik, za³o¿y³ wypo¿yczony nam nowy, a nasz zawióz³ do przezwojenia do ¯ychlina, do s³awnej
fabryki silników Brown-Boveri. W czasie wojny pracowa³ w niej Stefan,
w³aœnie na nawijalni cewek. Po wojnie razem ze mn¹ zdawa³ do gimnazjum im. Henryka D¹browskiego i razem chodziliœmy potem do trzeciej
klasy i a¿ do matury. W Kutnie znalaz³yœmy siê 26 stycznia 1945 roku. Po
jakim takim uporz¹dkowaniu domu. Mama w³¹czy³a siê w organizacjê
Szko³y Powszechnej nr 2 i ¿ycie œrodowiska nauczycielskiego. By³a te¿
zaanga¿owana w organizacjê naszego gimnazjum. Tego, które sta³o vis
a vis domu oficerskiego zajêtego teraz przez zwyk³ych ludzi. Posesja
i ogród - park szko³y by³ po³o¿ony naprzeciw naszego domu. Ogrodzony
wysokim, ubijanym z ¿u¿la i otynkowanym murem. Z balkonu by³o
widaæ to co dzia³o siê w parku. W okresie organizacji szko³y wszyscy cali
i zdrowi nauczyciele zbiegli siê do swoich szkó³. Sytuacja w naszym gimnazjum by³a o tyle trudna, ¿e w gmachu w czasie okupacji Niemcy mieli
odpowiednik starostwa, pozbawili budynek mebli szkolnych i przy³¹czyli
s¹siedni dom, w którym kiedyœ by³o mieszkanie lekarza pu³kowego doktora
Józefa Kusia. Nowo przyby³y dyrektor dr Jerzy ¯aczkiewicz, przezwany
póŸniej przez nas kowbojem z powodu ogromnego kapelusza, który nosi³
(a by³ niskiego wzrostu) zamówi³ w stolarni stoliki do wszystkich klas.
Chyba dosta³ na to pieni¹dze z kuratorium albo z funduszy sk³adkowych
rodziców uczniów. Przyjêci do szko³y mieli przynieœæ ka¿dy w³asne krzese³ko. Stefan przyniós³ d³ug¹ ³awkê z fabryki „Kraj”, któr¹ organizowa³
jego Ojciec. Sk¹dœ przywieziono kilka wysokich, typowych ³awek szkolnych. Sta³y w naszej klasie pod œcian¹ i ci co w nich siedzieli byli przez
nas nazywani Góralami, tak jak frakcja w Zgromadzeniu Narodowym
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ale zanim do tego dosz³o w pierwszych
dniach lutego 1945 roku odby³ siê egzamin wstêpny do naszej szko³y.
By³a to druga szko³a w moim ¿yciu. Tak naprawdê, gdyby nie liczyæ tych
nieca³ych trzech miesiêcy w Wo³o¿ynic, to pierwsza prawdziwa szko³a.
Trwa³a trzy i pó³ roku - kawa³ czasu. (...)
(...) I tak razem w trzeciej klasie zaczyna³o naukê siedem dziewczyn
i siedemnastu ch³opców. W pierwszej ³awce pod oknem siedzia³am ja
i Inka Zurawikówna, a na dostawionej ty³em do okna Urszula Motylewska
i Danka Koœmiderówna. W œrodkowym rzêdzie siedzia³ pocz¹tkowo
Stefan Skibiñski, za nami w drugiej ³awce Janka K³eczkówna i Danka
Zuchowiczówna. W pierwszej ³awce - stoliku siedzia³a Hala Warszawska.
Tak siê potoczy³y losy, ¿e z tej siódemki dziewcz¹t cztery zosta³y lekarzami,
jedna dentystk¹ (Urszula), nie wiem co skoñczy³a Danka Koœmiderówna,
Hala wybra³a polonistykê. Klasa by³a ma³a, jednak nad miarê aktywna
i przewodzi³a wszystkim dzia³aniom pozalekcyjnym. Doczeka³a siê opracowania - monografii œrodowiska, ¿ycia polityczno-spo³ecznego i typowo
szkolnego, autorstwa jednego ze starszych uczniów, Stanis³awa Królikowskiego. Pisa³ obiektywnie i dok³adnie. Nie ca³kiem by³am t¹ monografi¹
zachwycona, bo wydawa³o mi siê, ¿e za ma³o o mnie napisa³. Ot taka
zarozumia³oœæ i dziecinada. Klasie naszej, jednej z najmniejszych, przydzielono a raczej umieszczono j¹ w pomieszczeniu od ulicy, tu¿ za siedzib¹
woŸnych szko³y, panów Mordzaka i Cieœlaka. Mia³a dwa okna wychodz¹ce na trawnik i ulicê Koœciuszki (na dawny dom oficerski). Takie zgromadzenie bardzo ró¿norodnych osób by³o dla mnie nowoœci¹. Dziewczêta
ju¿ opisa³am. W trzeciej ³awce, a w³aœciwie przy trzecim stoliku w rzêdzie
pod oknem siedzieli bracia Œwitkiewiczowie. Andrzej wysoki, szczup³y
- starszy, Tadzio niski, okr¹g³otwarzowy z wiecznym katarem (by³ jak siê
okaza³o alergikiem). Synowie komornika posiadaj¹cego przy nastêpnej
ulicy ³adny dom z czerwonym dachem, który pamiêtam jeszcze ze spacerów we wczesnym dzieciñstwie. Za nimi siedzia³ Marian Nachy³³o kutnowianin, którego ojciec zgin¹³ w obozie, z nim Olek Finkelsztein (póŸniej
zmieni³ nazwisko na Paszyñski, przetrwa³ z ojcem - lekarzcm w Warszawie).
Za nimi chyba Janusz Malinowski, zwany pater familias, syn rolnika albo
dziedzica. Z nim siedzia³ Ryszard Stêpniak, z pewnymi zdolnoœciami do
rysunków, ale dziwny. Id¹c dalej pod œcian¹ - syn oficera 37 Pu³ku. Bolek
Owadiuk, który w grudniu 1945 roku wyjecha³ z ojcem w Kotlinê K³odzk¹
i zgin¹³ podobno w walkach przygranicznych. Dalej Janek Oko³o-Ku³ak
z rodziny ziemiañskiej, wysoki, szczup³y. Obok Janek Perkowicz, niski,
doœæ pracowity, syn lekarza, dyrektora szpitala. Dobrze gra³ na pianinie
i zaopiekowa³ siê moimi nutami z filmu „Królewna Œnie¿ka” z rysunkami
Walta Disneya. Ju¿ do mnie nie wróci³y. W œrodkowym rzêdzie siedzieli,
o ile pamiêtam: Henryk Cichy syn policjanta zaginionego w czasie wojny,
Zdzis³aw Duklas, którego ojciec mia³ wytwórniê lemoniady i staw rybny,
obaj blondyni. W rzêdzie najbli¿szym drzwi siedzieli: Jurek Karwowski
puco³owaty weso³ek, Adam Kirsztein (zmieni³ nazwisko na Kersten, nie
wiem gdzie siê przechowa³). Mieszka³ z matk¹ u ciotki dentystki Szrotowej
w jej domu, którego budowê zakoñczyli w czasie wojny Niemcy. Jego
ciotka leczy³a mi zêby, ci¹gle przy tym rozmawiaj¹c z moj¹ Mam¹. Opowiada³y o czasach okupacji i o domach. Adam by³ niski, kiepsko jeŸdzi³
na rowerze. Gdzieœ w tylnych ³awkach - Jurek Or³owski syn stolarza oraz
czarnow³osy Zbigniew Rze¿nicki (ojciec nic by³ rze¿nikiem). Jeszcze by³o
dwóch starszych wiekiem: Janek Szachulowicz, mieszkaj¹cy w Józefowie,
po latach krótko szef s³u¿by cywilnej. No i Stasiek Królikowski syn dzia³acza PSL-owskigo (bez lewej rêki obciêtej w sieczkarni). PóŸniej równie¿
dzia³acz PSL i chyba wicewojewoda Koszaliñski, a tak¿e autor ksi¹¿ki
o strukturze tamtego województwa. Dalej w prawo Franek Ziemblicki,
syn szewca i ministrant, a potem adwokat. No i Stefan. Ale to ju¿ oddzielna
historia. Muszê jednak dopisaæ, ¿e by³ on inicjatorem klasowym (spiritus
movens), dzia³aczem, samorz¹dowcem i organizatorem „wszystkiego”
w klasie, szkole i poza szko³¹. A oficjalnie wiceprezesem klasy czwartej.
Prezesem, jak mówiliœmy tytularnym, by³a Hala Warszawska. Taki by³
charakter grupy uczniów zwanych „czwartakami”, a zacz¹³ kszta³towaæ
siê ju¿ w klasie trzeciej i w pe³ni uwidoczni³ w roku szkolnym 1945/46.
Klasa trzecia uczy³a siê i z¿ywa³a od po³owy lutego do polowy lipca 1945
roku. To tylko piêæ miesiêcy. Wracaj¹c do naszych losów. Pocz¹tkowo
nauczyciele pracowali nie otrzymuj¹c pensji. Obiady jada³o siê w sto³ówce
nauczycielskiej w szkole nr 1 przy ulicy Staszica. Potem zosta³ zorganizowany sklepik nauczycielski, w którym otrzymywa³o siê chleb, mleko
i cukier. Czasem m¹kê i kaszê. Pewnego dnia w naszym domu zjawi³a siê
pani Skwarnicka (imienia nie pamiêtam), ¿ona oficera 37 pu³ku, z synem
Markiem, nam rówieœnym. Dziœ pisarz i poeta okreœlany katolickim. Wtedy
poszed³ do II klasy gimnazjum i by³ wspó³koleg¹ Bo¿eny Derczówny.
Mama przyjê³a ich do naro¿nego pokoju. My zajmowa³yœmy sto³owy
z balkonem i sypialniê. Po pewnym czasie przyjecha³a starsza siostra Marka
- Krystyna. Wraca³a z obozu w Niemczech, w którym znalaz³a siê po
Powstaniu Warszawskim. By³a przez kilka miesiêcy. W koñcu lutego wracam ze szko³y, a tu w przedpokoju na tobo³ach siedzi „coœ” du¿ego
z piêknymi kasztanowymi warkoczami i uœmiecha siê szeroko. Mama
otwieraj¹c drzwi mówi: Popatrz kto to przyjecha³! Nie poznajesz? Nie
poznawa³am, ale domyœli³am siê i wykrzyknê³am: Bo¿ena!!! Przysz³y do
nas i zamieszka³y w czwartym pokoju, bo ich dom by³ w ca³oœci wype³niony rodzinami w³aœcicieli okolicznych maj¹tków, wysiedlonych w ramach reformy rolnej. Skierowani byli przez PUR (Pañstwowy Urz¹d
Repatriacyjny), mimo ¿e nie byli ze wschodu. Bo¿ena z mam¹ i m³odszym bratem Jurkiem mieszka³a kilka miesiêcy czekaj¹c, a¿ ktoœ z zajmuj¹cych ich dom wyniesie siê. Powrót ojca Bo¿eny, kapitana Stanis³awa
Dercza, z oflagu i jego starania przyspieszy³y przesuwanie lokatorów domu
przy ulicy Ko³³¹taja 14 do baraku, który Niemcy wybudowali na ich
posesji. W tym czasie w nasiej kuchni gospodarowa³y ju¿ trzy rodziny.
Krysia Skwarnicka zd¹¿y³a pokroiæ moje cebulki hiacyntów przywiezione
z Aleksandrowa, jako cebulê jadaln¹ do zupy (!). Jakoœ nikt siê nie zatru³,
ale ja straci³am kwiaty. Bo¿ena i Marek chodzili do szko³y, a po po³udniu
szaleli, bawi¹c siê w naszych pokojach. Nie mogli u siebie, bo tam by³y
ich mamy, a w ruch miêdzy innymi sz³y poduszki. (...)
(...) Po og³oszeniu wyników zrobiliœmy wspólne zdjêcie i mogliœmy siê
zaj¹æ jak zwykle prac¹ spo³eczn¹. W roku naszej matury przypada³o
40-lecie powstania naszej szko³y. Trzeba by³o zorganizowaæ jubileuszowy
zjazd absolwentów. Dzia³ania zainicjowa³ najstarszy absolwent - kutnowianin pan Antoni Zdziubany i zosta³ przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego. Organizatorem i wiceprzewodnicz¹cym jak zwykle Stefan
Skibiñski, tegoroczny absolwent. Ja te¿ wesz³am jako przedstawicielka
¿eñskiej czêœci maturzystów, ale i w szczególnoœci jako podpora wiceprezesa. Ustalono, ¿e wrêczenie naszych matur odbêdzie siê w³aœnie 26
czerwca w ramach uroczystoœci zjazdowych. Rozpoczê³o siê drukowanie
zaproszeñ, ich rozsy³anie. Przygotowanie baretek: czerwono-niebieska
wst¹¿eczka z napisem XXXX-lecie Gimnazjum i Liceum im. Henryka
D¹browskiego w Kutnie. Stefan zreformowa³ zapis cyfr rzymskich, ale
wszyscy i tak chwycili sens. Nie XL, ale XXXX wygl¹da³o du¿o lepiej.
Stefan zaprojektowa³ i wykona³ dekoracjê na szczytowej œcianie sali gimnastycznej. Nasza klasa przygotowa³a salê, rodzice (matki) i Komitet
Rodzicielski bankiet dla absolwentów i nauczycieli. Uroczystoœæ 26 czerwca
1948 roku by³a pierwszym powojennym Zjazdem. Poprzedni odby³ siê
w 1938 roku na trzydziestolecie szko³y. W zorganizowanym przez nas
czterdziestoleciu wziêli udzia³ dawni wychowankowie szkolni, nauczyciele, goœcie oficjalni i my obecni absolwenci. Z poprzednich dwóch
powojennych matur przyby³o tylko osiem osób: jedna z matury w roku
1946 - Marysia Jaczynowska (póŸniej profesor historii Uniwersytetu £ódzkiego) oraz siedmiu z matury zdanej w roku 1947. No i my oraz nasi
dawni koledzy z klasy III i IV. Udokumentowanych na wspólnym zdjêciu
na tle dekoracji z Or³em jest 133 wychowanków, absolwentów i nauczycieli.
Uczniowie m³odszych klas szko³y nie brali udzia³u w uroczystoœciach.
Mia³o to korzystny wp³yw na charakter spotkania. Z naszych dawnych
kolegów przyjecha³a Urszula Motylewska (siedzi z nami w pierwszym
rzêdzie fotografii), Henryk Cichy, Janusz Malinowski, Stasiek Królikowski
i Olek Paszyñski. Wszyscy z sentymentem wspominali nasz dorobek klasowy. W moim malutkim pamiêtniku z drewnianymi ok³adkami Olek
11 listopada 1946 roku wpisa³: Czy nam ktoœ mo¿e odebraæ nasz¹ duszê
czwartack¹? Nigdy!!! Coœ w tych prze¿yciach by³o g³êbokiego, co
wywar³o piêtno, co wrysowa³o siê w nasz¹ gromadê trwale. Po uroczystoœciach, spotkaniach i bankiecie o godzinie 20-tej zaczêto bal maturalny.
Na balu my, trzy ozdoby matury, postanowi³yœmy wyst¹piæ w d³ugich
sukniach: Janka w ró¿owej, Inka w zielonej, a ja w bia³ej. One w jedwabiach, a ja w bia³ym, spadochronowym nylonie z zasobów przywiezionych
przez Tatê. Dla wszystkich by³a to rewelacja. Wymyœli³yœmy z Mam¹
i krawcow¹ bufki, staniczek opiêty w dzióbek, a dó³ rozkloszowany
w kliny. Uda³o mi siê namówiæ Tatê i przyszed³ na rozdanie matur i o ile
pamiêtam by³ z Mam¹ na bankiecie. By³ zadowolony z mojej matury, mo¿e
dlatego ¿e by³a wyró¿niona. W balu nie wzi¹³ udzia³u. Nastêpnego dnia
umówiliœmy siê ca³¹ klas¹ na wspólny spacer do parku Zawadzkiego, przez
ca³e miasto. Przed balem planowaliœmy pomaturaln¹ wycieczkê do Szczecina, ale brakowa³o nam funduszy. Id¹c przez rynek ko³o ratusza, spotka³a
nas mama Janki K³eczkówny, skarbnik Komitetu Rodzicielskiego
i zawiadomi³a, ¿e uchwalono pieni¹dze na wycieczkê i mo¿emy jechaæ.
Pojechaliœmy na noc 28/29 czerwca 1948 roku.
Teresa Grzegorczyk-Skibiñska, Pamiêtnik.
Wspomnienia z lat 1930-1948, Karpacz 2004
Maturzyœci z 1948 r. z gronem profesorów, autorka w II rzêdzie,
trzecia od lewej (Stefan drugi).
Ze zbiorów Jana Brody
CHWILA WSPOMNIEŃ
OSP Szubsk - 1938 rok.
Komitet Organizacyjny 40-lecia Szko³y, autorka w II rzêdzie, trzecia
od prawej. W I rzêdzie, drugi od lewej, Antoni Zdziubany - przewodnicz¹cy Komitetu, w centrum za kwiatami dyr Karol Jochman.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
OSP Tomczyce - 1938 rok.
7
¯YCIE EKOLOGICZNE
W miniony czwartek, 20 paŸdziernika, w samo po³udnie odby³o
siê otwarcie Zak³adu Zagospodarowania Odpadów EKO Sp. z o.o.
Kutno w Krzy¿anówku.
Przedsięwzięcie inwestycyjne
firmy EKO SERWIS
Zrealizowane przedsiêwziêcie inwestycyjne to:
Prezes Eko Serwis Sp. z o.o. Krzysztof Jatczak powita³ zebranych
i zapozna³ ich z danymi nowo zrealizowanego Zak³adu Zagospodarowania Odpadów.
- Milion ton odpadów rocznie jest sk³adowanych w województwie
³ódzkim - poinformowa³ zastêpca dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzêdu Marsza³kowskiego. Potrzeba dziesiêæ takich zak³adów
jak w Krzy¿anówku, aktualnie s¹ zaledwie ... cztery.
Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski jako udzia³owiec spó³ki
pochwali³ siê, ¿e w mieœcie Kutno ju¿ w 35% (bodaj¿e najwiêcej
w Polsce) odpadów podlega segregacji.
Instalacja Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Krzy¿anówku.
Czy wiecie, ¿e ...
Spó³ki Grupy Tonsmeier Polska: ALMAX Sp. z o.o. (Radom, Grójec,
Pu³awy, Starachowice), B£YSK Sp. z o.o. (Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki), EKO SERWIS Sp. z o.o. (Kutno, Ko³o, £owicz, Sochaczew),
MPGK Sp. z o.o. Pyskowice, MUK Sp. z o.o. Skar¿ysko Kamienna, PUK
Sp. z o.o. (Ruda Œl¹ska, Jastrzêbie Zdrój), TEW Gospodarowanie
Odpadami Sp. z o.o. (Kie³cz, Nowa Sól, Grodzisk Wielkopolski, Nowy
Tomyœl, S³awa, Sulechów, Œwiebodzin, Zb¹szynek, ¯ary), TEW Polska
Sp. z o.o. Ruda Œl¹ska.
8
„BUDOWA ZAKŁADU
ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW”.
Zak³ad Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowany
jest w Krzy¿anówku, gm. Krzy¿anów, powiat kutnowski,
na terenie i w bezpoœrednim s¹siedztwie istniej¹cego sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne.
Zakres inwestycji obejmuje nastêpuj¹ce z podstawowych
segmentów technologicznych:
• instalacja mechaniczno-biologicznego przekszta³cania
odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowoœci
80.000 Mg/rok/2 zmiany) sk³adaj¹ca siê z:
- instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowoœci maksymalnej 80.000 Mg/rok
przy pracy na 2 zmiany,
- instalacji stabilizacji/kompostowania odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji wydzielonych ze strumienia odpadów zmieszanych (przepustowoœæ ok. 10.000 Mg/rok) wraz z kompostowaniem
odpadów zielonych (ok. 1000 Mg/rok),
• nowa kwatera sk³adowania odpadów B2 o powierzchni ok. 3,8 ha,
• obiekty infrastruktury ogólnozak³adowej zwi¹zane
z instalacj¹ mechaniczno-biologicznego przekszta³cania
odpadów oraz sk³adowiskiem (zbiorniki œcieków technologicznych i deszczowych, kanalizacja deszczowa,
drogi i place manewrowe),
• zamkniêcie i rekultywacja eksploatowanych do koñca
odpowiednio 2009 i 2010 roku kwater A i B1.
Inwestycja w Krzy¿anówku kosztowa³a 12,5 mln PLN
i wykonana zosta³a ze œrodków w³asnych Spó³ki oraz
po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Przedsiêwziêcie w po³¹czeniu z dotychczasowymi obiektami gospodarki odpadami firmy EKO SERWIS, tj. sortowni¹ odpadów opakowaniowych o wydajnoœci oko³o
20 tys. ton/rok zlokalizowanej w Kutnie przy ul. £¹koszynskiej 127 oraz baz¹ transportow¹, której trzon stanowi
27 œmieciarek ró¿nego typu oraz 32 tys. pojemników
na odpady bêdzie stanowi³o zaplecze techniczno-technologiczne wdra¿anego w regionie kompleksowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zrealizowane inwestycje maj¹ na celu stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o standardach zgodnych z wymaganiami przepisów krajowych
i UE oraz zapewnienie naszym klientom (gminom)
osi¹ganie poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych i opakowaniowych przy jak najni¿szych
kosztach ponoszonych przez mieszkañców.
W latach nastêpnych zamierzamy prowadziæ modernizacjê
systemu w kierunku produkcji paliwa alternatywnego
z odpadów oraz przebudowy kompostowni pod k¹tem
zmiany jej technologii na wydajniejsz¹ i o mniejszej
emisji zapachów.
Przemawia w³aœciciel Grupy Tönsmeier - Jurgen Tönsmeier.
T³umaczem jest prezes Zarz¹du TEW Entsorgung GmbH & CO
KG Andreas Klein.
Uroczyste przeciêcie wstêgi oznacza³o pocz¹tek rozruchu Zak³adu.
Zwiedzanie zak³adu. Na pierwszym planie przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Gmin Regionu Kutnowskiego - Jakub Œwitkiewicz.
Wykonawcy inwestycji
Zak³ad Zagospodarowania Odpadów zaprojektowa³a firma Grontmij
Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. G³ównym wykonawc¹ by³o równie¿
poznañskie przedsiêbiorstwo ZRUG spó³ka z oo. (prezes Pawe³ Wilczyñski). Dostawc¹ linii technologicznej by³o HUT Technika i Œrodowisko Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Nadzór Inwestorski pe³ni³ Zak³ad
Inwestycji w Kutnie (Jerzy Pruk i Henryk Tarnowski). Zaœ Kroœniewickie Eurobiuro (Rafa³ Kotliñski) wspó³uczestniczy³o w za³atwieniu
po¿yczki.
Instalacja Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Krzy¿anówku.
EKO SERWIS za³o¿ono 9 wrzeœnia 1998 r., a udzia³owcami spó³ki
stali siê partnerzy, czyli nale¿¹cy do Grupy Tönsmeier TEW Entsorgung GmbH & Co. KG z siedzib¹ w Niemczech w Porta Westfalica, Urz¹d Miasta Kutno oraz Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego.
Zarz¹d EKO SERWIS Spó³ka z o.o. w Kutnie stanowi¹:
Krzysztof Jatczak - prezes Zarz¹du, Andrzej Rytka - cz³onek
Zarz¹du. Prokurentem Spó³ki jest Wies³awa Sawlewicz.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIOWE ROZMAITOŒCI
Joanna ¯ó³kowska dla P¯K
AKTORKA, KTÓRA JEST POPULARNA
Jest rozpoznawalna wszêdzie. Nie sposób nie zauwa¿yæ jej na ulicach, w tramwajach, autobusach, metrze, w teatrze, w kinie; i nie tylko. Urodzi³a siê 6 marca
1950 roku w Siedlcach. Jest znan¹ i ceniona polsk¹ aktork¹ filmow¹.
- Czy mo¿e byæ taki wstêp do naszej konwersacji?
- Mo¿e, ale czy jestem a¿ tak ceniona i popularna?
- Mówi przez pani¹ chyba wrodzona skromnoœæ...
- Nie tylko.
- Co mo¿e pani jeszcze dodaæ do swojej artystycznej biografii?
- Jestem siostr¹ aktorki Jolanty ¯ó³kowskiej oraz matk¹ aktorki Pauliny Holtz
(nawet czasami gramy razem) i szczêœliw¹ babci¹ Antoniny i Marceliny.
Dodam mo¿e jeszcze, ¿e moim ¿yciowym partnerem jest Robert Gliñski - re¿yser i rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.
- Oprócz bogatej filmografii jest pani zwi¹zan te¿ z teatrem...
- Tak, tak. Gram w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz czêsto wystêpujê,
chocia¿ goœcinnie, w Teatrze Scena Prezentacje równie¿ w stolicy.
- Wiêkszoœæ licznych fanów uto¿samia sobie pani¹ z X Muz¹. Pierwsze pani filmy...
- By³a to „Szklana kula” (1972), „Strach” (1975) - gra³am Agnieszkê Pawe³czyk, „Smuga cienia” (1976), „Lalka” (1977) - jako Marianna, „Golem” (1980),
„Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy” (1981) - jako Katarzyna Frankowska,
„Popielec” (1982) - serial telewizyjny, jako Leonka, „Wojna œwiatów - nastêpne
stulecie” (1981), „07 zg³oœ siê” (1981) - odcinek „Grobowiec rodziny von
Rausch” jako Magdalena Cieplik, adoptowana córka Rauschów.
- To by³y pierwsze pani filmy, które dobrze siê ogl¹da³y. A nastêpne ju¿ obrazy
z pani udzia³em by³y coraz bardziej popularne i cieszy³y siê dobrym odbiorem...
- Niew¹tpliwie, tak mogê z perspektywy czasu powiedzieæ. Wymieniê chocia¿by: „Jankê” (1989), „Rozmowy kontrolowane” (1991), „Balangê” (1993), „M³ode
wilki” (1997), „Zróbmy sobie wnuka” (2003) - gdzie gra³am Gieniê Koselow¹,
„Rozmowy noc¹” (2008) - jako matka Bartka.
- Najwiêksz¹ popularnoœæ przyniós³ i przynosi pani serial telewizyjny „Klan”
grany od 1997 roku...
- Cieszê siê, ¿e mogê w nim siê „produkowaæ” jako Anna Surmacz-Kozie³³o.
- Co dla pani jest nawa¿niejsze w ¿yciu?
- Mieæ szansê dokonywania wyboru.
- A czego pani nie znosi?
- Czekaæ.
- Najbardziej szkodliwe w ¿yciu jest wed³ug pani...
- Proste. Frustracja
- A czym jest przyjaŸñ i mi³oœæ?
- PrzyjaŸñ to zaufanie, a mi³oœæ ... jest piêkna, ale i mêcz¹ca.
- Najwiêksza wada...
- To, ¿e ¿ycie jest za krótkie.
Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski
ZAPOMNIANE DEPORTACJE
Pod tym to tytu³em otwarta zosta³a w Muzeum Regionalnym w Kutnie kolejna
w tym roku wystawa. Witaj¹c przyby³ych tu mieszkañców miasta, w tym cz³onków
rodzin Sybiraków, Grzegorz Skrzynecki, dyrektor tej placówki miêdzy innymi nadmieni³: „Ta wystawa drodzy pañstwo jest o was, ale te¿ skierowana jest przede
wszystkim do naszej m³odzie¿y szkolnej”. Obecni wys³uchali w skupieniu zagranego
„Marsza Sybiraków”. By³y krótkie wyst¹pienia wiceprezydenta miasta Zbigniewa
Wdowiaka, pos³a na Sejm RP Tadeusza Wozniaka oraz prezesa Zwi¹zku Sybiraków
Ko³a w Kutnie Wies³awa Ró¿añskiego. Wystawa bêdzie czynna do koñca listopada.
W dwóch salach mo¿na ogl¹daæ materia³y zwi¹zane z deportacjami od lat 30-tych
minionego wieku. Wa¿nym jest to, ¿e o tych wydarzeniach mo¿emy mówiæ jawnie,
gdy¿ przez kilkadziesi¹t lat by³ to temat zakazany. Materia³y wystawowe pochodz¹
od osób prywatnych, kutnowskiego archiwum, a czêœæ z nich wypo¿yczona zosta³a
z Muzeum w Bia³ymstoku i z Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowych w £odzi.
Przede wszystkim widzowi rzuca siê w oczy zaimprowizowana czêœæ wagonu
towarowego przeznaczonego do przewozu naszych rodaków do Rosji. To ludziom
starszym wiele przypomina. Kustoszem wystawy jest Wasilij Dworecki natomiast
scenariusz opracowa³ Andrzej Olewnik. Z okazji otwarcia tej wystawy wydany zosta³
14 stronicowy folder, w którym zamieszczona zosta³a lista kutnowskich Sybiraków
(listê nazwisk zamieszczamy na stronie 11).
/A.B./
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
SPACERKIEM PO STARYM KUTNIE
Dla wiêkszoœci przybywaj¹cych do naszego miasta Kutno kojarzy siê
z XIX-wiecznym dworcem kolejowym, opiewanym nawet w polskiej liryce.
Niektórzy potrafili doceniæ jego zalety architektoniczne, jednak dla wiêkszoœci by³ niestety synonimem smrodu i brzydoty. Pamiêtam jeszcze czasy,
gdy mo¿na by³o siê na nim ogoliæ i ostrzyc, wypiæ piwo, a nawet mocniejsze
trunki i nie obowi¹zywa³y idiotyczne zakazy palenia. Z kutnowskiego
dworca mo¿na by³o wyjechaæ we wszystkie strony œwiata, jednak najbardziej
by³a zat³oczona linia podmiejska na Azory. Kursowa³y na niej przez wiele
lat wagony pamiêtaj¹ce okres rosyjskich carów. W tej dzielnicy miasta
by³o zatrudnionych kilkuset kolejarzy. A teraz a¿ ¿al patrzeæ jak po wielu
obiektach kolejowych tylko hula wiatr. Do lat siedemdziesi¹tych minionego stulecia przejœcie przez perony grozi³o nawet utrat¹ ¿ycia, nie by³o
przejœcia podziemnego, tylko œcie¿ki przez szyny. Zreszt¹ przedostanie
siê na drug¹ stronê miasta te¿ nie by³o ³atwe, bo nie istnia³ te¿ wiadukt.
Trzeba by³o wiêc czekaæ wiele minut przed zamkniêtymi rogatkami, przy
ulicach: £êczyckiej i Sienkiewicza. Miêdzy tymi szlabanami umiejscowiona by³a, przy ulicy poœwiêconej Feliksowi Dzier¿yñskiemu, knajpa
o wdziêcznej nazwie „Kutnowianka”, o renomie której kr¹¿y³y nawet fraszki
np. „Cisza wkracza na aleje, w Kutnowiance nikt ju¿ nie je, wiew znad
Ochni ci¹gnie œwie¿y, a pod ³awk¹ pijak le¿y”. S¹siadowa³ z ni¹ przez
œcianê hotel, a w³aœciwie dom noclegowy o tej samej nazwie. Jakoœæ œwiadczonych tam us³ug najlepiej oddaje anegdota. Na tabliczce zawieszonej
na korytarzu z groŸno brzmi¹cym napisem „Prosimy po godzinie 22 zachowaæ ciszê”, jeden z goœci dopisa³: Nauczcie najpierw czytaæ pluskwy. Ot
czasy i obyczaje. Po drugiej stronie dworca funkcjonowa³, zapuszczony
obecnie, stadion Czarnych. Na nim mo¿na by³o obejrzeæ wielu utalentowanych pi³karzy, m.in. Jerzego Skierskiego, czy póŸniejszego pierwszoligowca z barwach Zawiszy Bydgoszcz Andrzeja Witkowskiego. Ale nie
tylko sama dominowa³a w tym klubie, obok boiska funkcjonowa³y profesjonalne, ziemne korty tenisowe, które zlikwidowano buduj¹c ulicê Fa³ata.
A dalej by³ dworzec PKS, którego do dziæ wielu mieszkañcom brakuje.
Pawe³ Piotrowski
9
¯YCIE REKLAMOWE
EDUKACYJNE POGADANKI
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, ¿e w ramach
realizowanych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie,
proszê” i „Zadbaj o swoje p³uca” pracownice Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia tutejszej PSSE w Kutnie przeprowadzi³y 19 paŸdziernika
2011 roku pogadanki dla uczniów Szko³y Podstawowej w Œleszynie
i Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Bedlnie. Tematyka spotkañ dotyczy³a
podstawowych zasad higieny osobistej, zapobiegania chorobom zakaŸnym oraz szkodliwego wp³ywu na zdrowie „biernego palenia”.
10
PODZIĘKOWANIA OD DZIECI
Do ¿yczeñ sk³adanych nauczycielom przy³¹czy³a siê te¿ Iwona Baranowska,
przewodnicz¹ca Rady Rodziców. Wzorem lat ubieg³ych kilku nauczycielom
Emilia Malanowska, dyrektor szko³y, wrêczy³a symboliczne nagrody.
Otrzymali je: Agata Andrych, Halina B³aszczyk, Dorota Kawka, Agnieszka
Kuciapska, Piotr £apaj, Katarzyna Olejnik oraz Ma³gorzata Stêpka.
Nagrody otrzymali równie¿ pracownicy administracji i obs³ugi: Bogus³awa
Radecka, Krystyna Wojtczak, Anna Bonawenturczak, Monika Dziewulska,
Ma³gorzata Hofman, Helena Nejman, Wioletta K³osowska i Katarzyna
Obidowska.
/A.B./
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 6
zaprosili swoich wychowawców, nauczycieli pracowników administracji
na spotkanie poœwiêcone temu œwiêtu. Uroczystoœæ mia³a miejsce w hali
sportowej, gdzie uczniowie klas IIa i Va zaprezentowali krótki program
artystyczny: by³y wiersze, piosenki i skecze. Na koniec uczniowie powiedzieli: Przepraszamy was za wszystko, bo naprawdê was kochamy.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIE HISTORYCZNE
KRÓLEWSKI ZAJAZD POCZTOWY
To ju¿ 80 lat
JUBILEUSZ BIBLIOTEKI
Pa³ac Saski jest to obiekt parterowy z poddaszem gospodarczym, we fragmentach czêœciowo podpiwniczony. Budynek sk³ada siê z kilku (minimum trzech) czêœci dobudowanych w ró¿nych okresach. Budynek ma
nastêpuj¹ce wymiary: d³ugoœæ elewacji frontowej - 44 m, d³ugoœæ skrzyde³
bocznych - 26 m i 22 m, szerokoœæ - 9,60 m, powierzchnia u¿ytkowa
- 816 m2, kubatura oko³o - 5.000 m3. Dyskusyjn¹ spraw¹ jest termin rozpoczêcia budowy Pa³acu Saskiego. Wszystkie Ÿród³a podaj¹ jako datê rok
1750. Wiemy, ¿e Johan Martin Walter (budowniczy zajazdu) otrzyma³
w 1748 roku, 120 talarów „na wykonanie pewnych szkiców i innych prac”,
natomiast w miesi¹cu styczniu 1750 roku podpisano umowê na budowê
i natychmiast j¹ rozpoczêto. Nale¿y wiêc s¹dziæ, ¿e w roku 1749 prowadzono prace przygotowawcze np.: prace projektowe, przygotowanie
i wytyczenie budynku w terenie, co wed³ug dzisiejszych pojêæ, jak równie¿ wczeœniejszych, jest dat¹ rozpoczêcia budowy. Wejœcie na budowê
robotników budowlanych jest nastêpnym etapem, który nast¹pi³ w 1750
roku. Prace budowlane zakoñczono zapewne na prze³omie roku 17521753. 18 czerwca 1752 roku wyp³acono 1903 talary „na ca³kowite
wykoñczenie tych budynków w Kleczewie i Kutnie”. Zarz¹dzeniem
z 13 lutego 1753 roku przekazano 454 talary „za zmiany przeprowadzone
w miejscach naszych zajazdów w Kleczewie i Kutnie”. Jeœli wiêc dokonano wyp³at w czerwcu 1752 roku (zapewne zaliczkowo) na roboty
wykoñczeniowe, a w lutym 1753 roku zap³acono za zmiany w budowanym zajeŸdzie mo¿na przypuszczaæ, ¿e prace ukoñczono tu¿ przed lutym
1753 roku, a wiêc w styczniu lub grudniu. Sam budynek mo¿e wczeœniej
by³ u¿ytkowany tylko w czêœci lub korzystano z pomieszczeñ nic w pe³ni
wykoñczonych. Od 5 wrzeœnia 1754 roku opiekê nad zajazdem sprawowa³
Urz¹d Budowlany „pod nadzorem i z nakazem dyrektora budowlanego
Knöbel’a”. Dalsze remonty wykonano w roku 1756 i 1763. Tak du¿a iloœæ
remontów w tak krótkim czasie mo¿e œwiadczyæ o nie przemyœlanej do
koñca budowie lub o z³ej jakoœci robót, a mo¿e o zmianie funkcji
poszczególnych pomieszczeñ czy te¿ podnoszeniu ich standardów, a mo¿e
przeprowadzono je po po¿arze miasta w roku 1753 i 1754. Budowniczy
obiektu Johan Martin Walter by³ oficerem korpusu in¿ynieryjnego i adiutantem Wielkiego Koniuszego Hrabiego Bruhla do jego (hrabiego) œmierci
w 1742 roku. Wspomina siê o nim przy budowie dróg w DreŸnie jako
oficerze in¿ynieryjnym. W 1746 roku zosta³ odkomenderowany do
Warszawy, trzy lata póŸniej rozpocz¹³ budowê w Kutnie. W dokumentach brak jest œladów kontaktów Johana Martina Waltera z Warszawskim
Urzêdem Budowlanym, ale wydaje siê to niemo¿liwe. Projekt Waltera
przypomina budowle i projekty Carla Friedricha Póppelmana (1697-1750)
architekta saskiego, dzia³aj¹cego od 1724 roku w Warszawie. Jak s¹dzi
czêœæ autorów zachowany szkic zajazdu podró¿nego mo¿e byæ jedynie
kopi¹ wykonan¹ przez Johana Martina Waltera. Uwa¿am to jednak za ma³o
prawdopodobne, poniewa¿ chyba by poda³, na kopii, autora projektu, czego
nie uczyni³. W 1748 roku otrzyma³ pieni¹dze „na wykonanie pewnych
szkiców”, choæ nie musia³o to dotyczyæ projektu obiektu, a np.: lokalizacji
czy dróg dojazdowych lub jakichœ obiektów in¿ynieryjnych na trasie przejazdu. Mo¿e by³ on wspó³autorem planu, dzia³aj¹cym pod wp³ywem
Carla Frirdricha Pöppelmana. Jeœli nie odnajd¹ siê inne dokumenty kwestii tej, jak i dok³adnych dat budowy, jednoznacznie nie rozstrzygniemy.
Na zachowanym planie widaæ wiele wrysowanych, poprawek które
mog³y powstaæ w trakcie pierwszych remontów. Na planie brak jest okreœleñ funkcji poszczególnych pomieszczeñ. Mo¿emy siê doliczyæ siedemnastu izb i dwóch korytarzy. W¹tpliwa wydaje siê informacja o kaplicy
w pierwszym pomieszczeniu g³ównego wejœcia, wywnioskowana przez
Waltera Hentsdal’a, na podstawie krzy¿a na rzucie projektu, powtarzana
przez Henryka Siudera. Na rzucie jest wiele naniesionych poprawek, a ta
z krzy¿em jest niewidoczna na kopiach rysunku, musia³a byæ ma³o czytelna i niekoniecznie oznaczaæ kaplicê. Ma³o prawdopodobnym wydaje
siê równie¿, aby kaplicê umieszczono w pierwszym pomieszczeniu g³ównego wejœcia, co powodowa³oby koniecznoœæ modlitwy, od razu, po wejœciu
do pa³acu oraz brak odpowiedniego „nastroju duchowego”, niezbêdnego
w kaplicy. W za³o¿eniu ca³ego zespo³u widoczne s¹ na projekcie budynki
zlokalizowane w g³êbi dzia³ki. Dwa pierwsze obiekty wygl¹daj¹ jak
budynki mieszkalne, piêcio- i szeœcioizbowe - szczególnie obiekt zachodni,
posiada piece we wszystkich pomieszczeniach. Oficyna wschodnia
posiada piec w jednym pomieszczeniu oraz niedokoñczone na rysunku
schody zewnêtrzne. Budynek ten zapewne by³ zrealizowany, widoczny
jest na planie Kutna z 1826 roku, jako budynek drewniany. W miejscu
projektowanego drugiego, istniej¹ na tym planie zupe³nie inne budynki.
W g³êbi dzia³ki po stronie pó³nocnej w naro¿nikach, wrysowano dwa
obiekty, które mog³y byæ budynkami gospodarczymi. Pokazane s¹ one na
zaznaczonych drzewach, by³y to, wiêc obiekty wczeœniejsze lub podano
rozwi¹zania alternatywne. Niewiadomym jest zaznaczony wewn¹trz
budynku wschodniego niewielki prostok¹t. Na planie z 1826 roku brak
tych budynków, zaznaczono jednak w naro¿nikach dzia³ki niewielkie
budynki jako domy ¿ydowskie z muru pruskiego. We wschodnim naro¿niku pokazano równie¿ budynek murowany dominialny, obydwa na³o¿one
na siebie. Jest to zapewne póŸniejszy „dom naczelnika powiatu”, przedstawiony w czasie budowy. Od frontu, od traktu poznañskiego, wydzielony
by³ zajazd ogrodzeniem pe³nym. Ca³y teren by³ ogrodzony p³otem drewnianym i obsadzony drzewami, które na planie z 1826 roku nic istniej¹.
Z uk³adu tego s¹dziæ mo¿na, ¿e zajazd saski ju¿ wtedy u¿ytkowany by³
przez dwie osoby, pokazuje to widoczna granica, przebiegaj¹ca po skosie,
poprzez dziedziniec. W trakcie przebudowy nawierzchni placu Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, prowadzono prace ziemne równie¿ przed zajazdem
saskim. Pamiêtam, ¿e w miejscu s³upków pokazanych na planie Waltera,
by³y widoczne bardzo wyraŸne po nich œlady. Ogrodzenie to musia³o byæ
zrealizowane, a drewniane s³upki szybko uleg³y korozji biologicznej. Pa³ac
zosta³ zlokalizowany w miejscu zapewne pustym, niezabudowanym,
pomiêdzy miastem Kutnem, a folwarkiem Rataje, obok którego by³ bród
i „most na upuœcie”, zapewne przy m³ynie dybowskim na rzece Ochni, na
zakoñczeniu p³askiego terenu od strony zachodniej miasta, przy drodze
wylotowej w kierunku Poznania, w miejscu widokowym na szerok¹ (oko³o
l,0 km) dolinê rzeki. Od strony miasta ca³e za³o¿enie by³o widoczne
z koñca g³ównej ulicy, póŸniej nazwanej Królewsk¹ i stanowi³o zamkniêcie
kszta³tuj¹cego siê placu. Front pa³acu ustawiono do traktu poznañskiego.
Pozosta³e granice: pó³nocna i zachodnia, przylega³y do terenów, najprawdopodobniej niczagospodarowanych, ale granica pó³nocna zapewne mia³a
wp³yw na miejsce wyznaczenia wylotu z miasta traktu Toruñskiego.
Wydaje siê, ¿e na mapie Gilly-Crona z 1803 roku b³êdnie pokazano zabudowê w tym rejonie, poniewa¿ wynika z niej, ¿e pó³nocno-wschodnia
pierzeja zabudowy miasta przechodzi³a po skosie tu¿ za pa³acem, co jest
sprzeczne z dok³adniejszymi opracowaniami, wczeœniejszym projektem
pa³acu (1750 rok) i niewiele póŸniejszym planem Kutna z 1826 roku,
które to pokrywaj¹ siê ze sob¹ wyznaczaj¹c w tym zakresie te same granice
ca³ego za³o¿enia pa³acu, niemo¿liwym wiêc by by³a zabudowa w takim
uk³adzie, jak pokazana na planie z 1803 roku. B³êdnym wydaje siê równie¿ pogl¹d, ¿e pa³ac znajdowa³ siê na osi drogi prowadz¹cej do folwarku
w Giera³tach, Drogi tej zapewne nie by³o w tym czasie, prowadzi³aby ona
przez rozlewiska i bagna, zosta³a ona tylko na fragmencie przed³u¿ona
w 1826 roku i wtedy wytyczona na osi pa³acu w Giera³tach, wybudowanego w latach 80-tych XVIII wieku, zapewne w s¹siednim miejscu rozebranego starszego dworu drewnianego. Przed³u¿enie jej w kierunku pa³acu
saskiego trafia na ryzalit wschodni, a dalej na zamkniêciu widokowym na
wie¿ê ratusza z 1842 roku, co mia³o wp³yw na jego lokalizacjê, przez
w³aœciciela Kutna i fundatora ratusza mieszkaj¹cego w pa³acu Giera³ty,
stoj¹cego na drugim zamkniêciu tej osi. Tak wiêc, lokalizacja pa³acu
saskiego by³a podyktowana wzglêdami widokowymi, tak samo, jak i póŸniejszego pa³acu w Giera³tach, a dopiero póŸniej w ich oparciu tyczono
drogi i ich osieJPIan ca³ego za³o¿enia z 1750 roku pokrywa siê prawie
dok³adnie z dzia³kami znajduj¹cymi siê na tym terenie obecnie, a tak¿e
na planie z 1826 roku. Miasto w tym czasie znajdowa³o siê w okresie
upadku, w 1753 i 1774 roku zniszczeniu uleg³o po po¿arach. Dzia³alnoœæ
Kanclerza Andrzeja Zamojskiego doprowadzi³a do rozwoju miasta. Brak
jest œladów zabudowy dworskiej w³aœcicieli miasta Kutna z I po³owy XVIII
wieku. W 80-tych latach XVIII wieku powstaje w folwarku Giera³ty wspomniany wczeœniej murowany dwór, budowany przez Gadomskiego, od
1775 roku nastêpnego w³aœciciela Kutna. Dwór ten, jak wynika z ostatnich
analiz i badañ by³ mniejszy i nie posiada³ skrzyde³ bocznych. Wiadomo
jedynie, ¿e stary dwór by³ drewniany i s¹siadowa³ z folwarkiem Rataje.
Andrzej Zamojski przebywa³ w Kutnie do 1773 roku, potem przeniós³ siê
do Zamoœcia, a nastêpnie do Warszawy. W 1774 roku pisa³: „Ja muruj¹c
teraz w Kutnie...”. Musia³a wiêc byæ w tym czasie du¿a siedziba w³aœcicieli, w której mieszka³ Kanclerz.
Bogdan Krawczyk (Kutno) „Budowlane problemy techniczne
królewskiej stacji pocztowej Augusta III. Stan obecny i perspektywy
realizacji” [w:] Mariusz Rychter, Sylwia Stasiak „Pa³ac podró¿ny
Augusta III w œwietle najnowszych badañ”, Kutno 2011
(ci¹g dalszy ze strony 5)
Dotyczy³o to tak¿e akcji zak³adania bibliotek i upowszechniania czytelnictwa. Wiêkszoœæ bibliotek publicznych i spo³ecznych, zak³adanych na
terenie pow. kutnowskiego, funkcjonowa³a dziêki mecenasom i powszechnej
ofiarnoœci spo³ecznej. W polityce bibliotecznej pañstwa i samorz¹du
terytorialnego by³o wiele zaniedbañ. Brakowa³o nawet podstawowych uregulowañ prawnych, a z³o¿one w Sejmie projekty ustaw o bibliotekach
publicznych zalega³y jego archiwum. W organie prasowym „Zwi¹zku
M³odej Wsi” napisano: „W Polsce sprawa ustawy bibliotecznej by³a bardzo
aktualn¹ (...). Niestety, projekt zosta³ tylko projektem, a dla m³odzie¿y
wiejskiej pragn¹cej ksi¹¿ki, w dalszym ci¹gu pozostawa³y ksiêgozbiory
jarmarczno-odpustowe, lub puste pó³ki w bibliotecznych szafach”. Przy
braku uregulowañ prawnych w³adze pañstwowe i samorz¹dowe czu³y siê
zwolnione z odpowiedzialnoœci za ten wa¿ny odcinek ¿ycia. W tak z³o¿onych
i trudnych warunkach przysz³o dzia³aczom kutnowskim organizowaæ akcjê
biblioteczn¹. Inspiratorami byli dzia³acze oœwiatowo-kulturalni, radni,
cz³onkowie Powiatowej Rady Szkolnej i Powiatowej Komisji Oœwiaty
Pozaszkolnej. Organizatorami zaœ dzia³acze i cz³onkowie PMS, Organizacji m³odzie¿owych (Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew”,(póŸniej
Zwi¹zek M³odej Wsi), Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”, M³odzie¿y
Katolickiej Mêskiej i ¯eñskiej), ró¿nych zwi¹zków i stowarzyszeñ oraz
instytucji i zak³adów. Samorz¹d terytorialny - mimo ¿yczliwej akcji
bibliotecznej - do zak³adania i utrzymywania bibliotek nie by³ ustawowo
zobowi¹zany. Wynika³o to przede wszystkim z trudnoœci finansowych,
z którymi samorz¹d siê boryka³. Tote¿ wyniki akcji bibliotecznej samorz¹du kutnowskiego by³y skromne. Jedyna biblioteka samorz¹dowa
powsta³a w mieœcie Kutnie w 1931 roku. Od pierwszych dni po odzyskaniu
niepodleg³oœci i powo³aniu w Kutnie miejskich w³adz, organizacje i stowarzyszenia podjê³y dzia³ania na froncie oœwiatowo-kulturalnym. Ko³o
PMS natychmiast uruchomi³o w³asn¹ bibliotekê i czytelniê. W jej prowadzeniu
wyró¿ni³y siê znane dzia³aczki: Irena Chaciñska i Witalia Borkowska.
Ich dzia³alnoœæ wspomagali: Stanis³aw Che³micki, Zofia Chlewicka,
Tomasz Klepa, A.Troczewski, Feliks W¹sowski, ks. W³adys³aw Wolanin.
W odezwie ko³a PMS o zadaniach napisano: „musimy ze zdwojon¹ energi¹
rozwijaæ prace jakie na polu oœwiaty pozaszkolnej ju¿ poczyniono, a wiêc
zak³adaæ kursy dla analfabetów (...) organizowaæ sta³e i wêdrowne
biblioteki, u³atwiaæ nabywanie do nich ksi¹¿ek (...) uk³adaæ katalogi
biblioteczne ...”. Biblioteka PMS by³a w Kutnie pierwsz¹ publiczn¹ placówk¹ utrzymywan¹ spo³ecznie. Œrodki na zakup ksi¹¿ek i urz¹dzeñ
pochodzi³y z darów, zbiórek publicznych oraz dochodowych imprez. Od
1919 roku biblioteka mieœci³a siê w domu nr 2 przy Nowym Rynku, póŸniej przeniesiona zosta³a na ulicê Koœciuszki. Ksi¹¿ki wypo¿yczano przez
3 dni w tygodniu w czasie jednej godziny dziennie. Wnoszone op³aty
przez czytelników by³y pocz¹tkowo stosunkowo wysokie i dopiero od
1928r., aby pozyskaæ czytelników, zarz¹d ko³a obni¿y³ wszystkie rodzaje
op³at. Cz³onkowie ko³a mieli prawo do bezp³atnego abonamentu, wszyscy
inni wnosili op³aty: 3 z³ kaucja i 1z³. op³ata miesiêczna. Dziêki ofiarnej
pracy cz³onków zarz¹du ko³a PMS, ksiêgozbiór placówki by³ systematycznie powiêkszany i unowoczeœniany. Pewne zahamowanie rozwoju
nast¹pi³o w latach kryzysu 1929-1935, po których ksiêgozbiór by³ uzupe³niany, ale wiele nie wzrasta³. W ni¿ej wymienionych latach ksiêgozbiór liczy³ woluminów: 1925 - 1.380, 1928 - 2.322, 1934 - 2.500. W tym
czasie (w ci¹gu 10 lat) miesiêczna iloœæ wypo¿yczeñ wzros³a z 290 do
2.900 egzemplarzy.
(c.d.n.)
Dr Eugeniusz Walczak
KUTNOWSCY SYBIRACY
Jadwiga, Lelewski Kazimierz (†Uchta), Leszczyñska Stanis³awa, Lewandowski Zdzis³aw, Magnuski Feliks, Marcinkiewicz Bronis³aw, Micha³owska
Stanis³awa, Miorzwiñska Faustyna, Mierzwiñska-Œwitelska Feliksa,
Mierzwiñska-Zawadzka Wiktoria, Mierzwiñski Józef, Mierzwinski
Miko³aj, Mierzwiñski Wiktor, Morawska-Kratowska Barbara, MorawskaToporowska Aniela (†Syberia), Morawski Sylwester, Mordziñska Alicja,
Mordziñska Eugenia, Mordziñski S³awomir, Mordziñski Stefan, Mosiewicz
Natalia, Motyl Jan, Napieralski Aleksander, Nowak Antonina (†ZSRS),
Nowak Marianna, Nowak Wawrzyniec (†ZSRS), Nowak W³adys³aw
(†ZSRS), Nowakowski Jakub, Nowakowski Stanis³aw, Nowicki Wac³aw,
Nowosielski Wojciech, Obiedziñska-Nowak Marianna, Ogiela-Górkiewicz
Rozalia, Okuñczyc Edward, Okiñczyc Jerzy, Okiñczyc Krystyna (†ZSRS),
Okiñczyc-Mulkiewicz Irena, Okiñczyc Tadeusz (†Syberia), Okiñczyc
Krystyna (†Kot³as), Okiñczyc Tadeusz (†Syberia), Olczak Stefan, Osadczy
Miko³aj, Ossowski Jakub, O¿arowska-Leszczyñska Wanda, O¿arowskaWituszyñska Danuta, O¿arowska-Zawierucha Bo¿ena, O¿arowska Zofia
(†Archangielsk), O¿arowski Jan (†Archangielsk), Paltynowski Dionizy,
Pasternak Jakub (†Rekosisja), Pasternak Zygmunt, Paw³owska Lucyna,
Paw³owski Feliks (†Buchara), Paw³owski Franciszek, Pikula Tadeusz,
Pomianowski Jerzv, Porowska Sabina (†Syberia), Porowska-Zieliñska
Alicja, Prószyñski Tadeusz, Preiss Danuta, Preiss Ferdynand, Pruski Walenty,
Przedecka Stefania, Przybysiak Adam, Puzdrakiewicz Józef, RadoszewskaKasprzycka Halina, Radoszewski Norbert, Ró¿añski Wies³aw, Rubis Franciszek (†Buzu³uk), Ruszkowska Bronis³awa, Rychtelski, Rymszewski
Bronis³aw, Rymszewicz Genowefa (†Wierch Niursa), Rzêdzikowski Jan,
Sawczenko Antoni, Siekierzyñski Józet ks., Sienkiewicz Antoni (†Wierch
Niursa), Sienkiewicz-Banasiak Krystyna, Sienkiewicz Waleria (†Wierch
Niursa), Siergiej Henryk, Skowroñski Józef, Sodulska Mieczys³awa,
Sodulska-Tomczak Gabriela, Sosnowska-G¹siorowicz Aleksandra, Spychalski Leon (†Ural), Srótka S³awomira, Starsiak Jan (†ZSRS), Starsiak
Maria (†ZSRS), Starsiak W³adys³aw, Stasiak Leon, Stawowski Jakub, Stelmaszewski Wac³aw, Stelmaszewski Stanis³aw, Suligowski Józef, Swyszcz
Stefan, Szczeciñski Maciej, Szczepañski Wac³aw, Szyd³owski Piotr,
Szymañska-Grzybowska Waleria, Szymañska-Kowalska Jadwiga, Szyszkowska Stanis³awa, Œliwiñski Jan, Œwiat³owski Teofil ks., ŒwitelskaDworecka Klementyna, Œwitelski Boles³aw, Tokalska Marianna (†Ural),
Tokalski Dymitr (†Ural), Tokalski Micha³, Tomaszewski Józef, Tomczak
Jan, Tomkiewicz Henryk, Tomkiewicz Jakub, Trepto Anna, Trepto Jan,
Trepto Józef, Trepto Konstanty, Trepto Teofila, Trzciñski Seweryn, Turkiewicz Stanis³aw, Urbañski Franciszek, Utlik-Ziuko Olga, Walczak vel
Dolewski Franciszek, Walczak Jan, Walczak Walenty - junior, Walczak
Walenty - senior, Wawrzyniak Jadwiga, Wawrzyniak Janusz (†Teheran),
Wawrzyniak Józef, W¹sowski Feliks, Weselska-Mierzwiñska Maria, Weselski Franciszek, Weselski Kazimierz, Wêgorzewski Jerzy, Widelska
Maria, Widelski Czes³aw, Widelski Leon (†D¿ambu³), Wilkowska Janina,
Wilkowska-Siurmicka Jolanta, Wiœlicka Leokadia, Wiœlicka-Dymon Irena,
Wiœlicki Jerzy, W³odarczyk Helena, Wo³kogonienko W³odzimierz, Wójcikiewicz Andrzej, Wójcikiewicz Les³aw (†Syberia), Wójcikiewicz Maria,
Wójcikiewicz-Ziemlewska Wanda, Wykpisz Bronis³awa, Wykpisz Lech,
Wykpisz Józef (†Syberia), Wykpisz Józefa (†Syberia), Wykpisz-Miszewska
Helena, Zagórski Józef, Zakrzewski Jan, Zalewska, Zalewski, Zakrzewski
Jan, Zawadzka Antonina (†Syberia), Zawadzka-Podkomorzy Irena, Ziuko
Zdzis³aw, Zydorczak Wawrzyniec, Zandarowski Bronis³aw, ¯ukowska
Æwirko Godycka Stefania, ¯ytowiecka Marianna.
Adamczewski Stanis³aw, Aftowicz Ludwik, Aleksenko Erazm, Anders
W³adys³aw, Andrzejewski Adam, Andrzejewski Pawe³, Antonow Szymon
(†Ural), Antosiak-JóŸwiak Janina, Aweyde Oscar, Balcerzak W³adys³aw,
Banach Antonina, Banach Kazimierz, Banach-Micha³owska Stanis³awa,
Banach Stanis³aw (†ZSRS), Banach Stanis³aw (†Syberia), Banachowicz
Jan, Bidocki Stanis³aw, Biernat Henryk, Bujalski Leon, Chmielecka Maria
(†ZSRS), Chmielecki Henryk, Chromczak Weronika, Chhromczak Zofia,
Cielecki W³adys³aw, Czajkowski Walenty, Czarnecki Zygmunt, Czarnomski
W³adys³aw, Æwirko Godycki Stanis³aw, D¹browski Jan, D¹bski Stanis³aw,
Dobrowolski Stanis³aw Dom¿a³ Jan, Dubicki Marian, Epstein Miko³aj,
Frajdes Lajbus, Galiñski Feliks, G³owacki Tomasz Godziñski Leon, Go³ko
Alfred, Go³ko Jadwiga, Grzegorczyk Stanis³aw, Hajdrowski Marcin,
Honicki W³adys³aw, Ignaczewski Witold, Janik-Broda Mieczys³awa, Janik
Rozalia (†ZSRS) Jarema-Putko Anna, Jasiukowicz Stanis³aw, Jaskó³a
Stanis³aw, JóŸwiak W³adys³aw, JóŸwiak Zbigniew, JóŸwik Józef, KalickaRuszkowska Stanis³awa, Kalinin Edward, Kalinowski Jan, Kaliñski
Ludwik, Kawczyñski Ludwik, Klepczarek Miko³aj, Kopa Andrzej, Kot
Bronis³aw, Koi Danuta, Kot Stanis³aw, Kot Stanis³awa, Kotwicki Józef,
Kowalska Zofia, Kowalski Ignacy, Koniñski ks., Koz³owski Jan (†ZSRS),
Krawczynski Wac³aw, Krawiec Stanis³aw, Krawiec-Kotkowska Eugenia,
Krawiec-Kotkowska Zuzanna, Kretowicz Antoni, Kubiak Jan (†Ural),
Kuchta Hanna, Kulesza-Szymczak Leontyna, Kurkiewicz Andrzej, Legun
Adam (†Kazachstan), Legun Antonina (†Kazachstan), Legun-Tomaszewska
Janina, Lelewska Jnina, Lelewska-Jaworska Irena, Lelewska-Pilecka
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
11
SAMO ¯YCIE
DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU
WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
LIPIEC 1997 − SUKCESY
Drogowe tragedie
W podkutnowskim Leszczynku
Peugeot 206 na kolskich numerach
rejestracyjnych, kierowany przez
19-latkê, na prostym odcinku drogi
zjecha³ na przeciwny pas, a nastêpnie
uderzy³ w drzewo i dachowa³.
Kobieta zmar³a na miejscu.
Tragiczny wypadek mia³ miejsce
w Pasiece pod ¯ychlinem. Kieruj¹cy Wolksvagenem Transporterem
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, zjecha³
na pobocze i uderzy³ w drzewo.
Œmieræ na miejscu ponios³a 23-letnia
pasa¿erka.
Idzie zima
W Kroœniewicach, z komórki przy
ulicy £êczyckiej, dokonano kradzie¿y 100 kg wêgla oraz drzewa
na opa³. Szkody wynios³y 150 z³otych.
Z kontenera te¿...
Z kontenera stoj¹cego w Piwkach
skradziono listwy profilowe, a z
terenu obok - przês³a ogrodzeniowe,
podesty do robót ziemnych i inne
metalowe przedmioty. Powsta³e
straty oszacowano na 4770 z³otych.
Nieproszone wizyty
W Go³êbiewku Starym skradziono
OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel. 0519-592-418
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, WoŸniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2, przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 49 m2 (3p+k), IV piêtro przy ul. Troczewskiego.
Tel. 664-018-595
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 58 m, po kapitalnym
remoncie, w pe³ni umeblowane,
pierwsze piêtro, osiedle Grunwald. Tel. 664-268-043.
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2,
Dudki - Leszczynek. Tel. 0603765-295
Wynajmê na dzia³alnoœæ gosp.
lokal (ok. 30 m2), Kutno, ulica
Roweckiego (przy Klubie Wibrotrening). Tel. 600 110-474
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w³asnoœciowe umeblowane o pow. 49 m2, 3 pokoje,
IV pietro, centrum miasta, tel.
0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub
sprzedam magazyn w Kutnie
o pow. ok. 400 m2 + dwa gara¿e
+ bud. mieszkalny do remontu
na dzia³ce ogrodzonej 3000 m2.
Mo¿liwoœæ najmu czêœciowego
lub zmiana adaptacji lokali. Tel.
24 355-68-64, 0501-666-527
Sprzedam dzia³kê na ogródkach dzia³kowych, na Bielawkach. Tel. 695-59-1002
12
z budynku mieszkalnego aparat
fotograficzny marki Panasonic,
kamerê cyfrow¹ marki Samsung
oraz z³ot¹ i srebrn¹ bi¿uteriê. Wynik³e straty okreœlono na 3 tysi¹ce
z³otych.
Z budynku gospodarczego przy ulicy
Toruñskiej w Kroœniewicach skradziono czajnik bezprzewodowy,
elementy stalowe kuchni wêglowej
oraz ró¿ne narzêdzia powoduj¹c
straty wartoœci tysi¹ca z³otych.
mê¿czyzny z kieszeni kurtki zabra³
portfel z zawartoœci¹ dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty bankomatowej
oraz pieniêdzy w kwocie 50 z³otych.
Straty ogó³em okreœlono na kwotê
150 z³otych.
W Pomarzanach kieruj¹cy samochodem marki Honda, wykorzystuj¹c nieuwagê personelu stacji paliw,
skrad³ 51 litrów benzyny na kwotê
265 z³otych.
Magia z³ota
Benzynowy szejk
Nie ma mocnych!
Po wejœciu do plebanii Domu Zakonnego w WoŸniakowie z³odziej
z le¿¹cego na stole portfela skrad³
pieni¹dze w kwocie 1200 z³otych.
Dokumenty w cenie
W Nowych Ostrowach wykorzystuj¹c
nieuwagê w³aœciciela mieszkania
skradziono dowód osobisty i akt
notarialny.
Na ulicy £¹koszyñskiej w Kutnie
sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604913-028
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia³alnoœæ, centrum Kutna.
Faktura VAT. Tel. 501-669-196,
501-666-527
Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel.
518-093-832
Sprzedam w³asnoœciowe 52 m2
w osadzie leœnej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Wynajmê lokal przy ul. Królewskiej, parter. Tel. 510-712-893
Kupiê kawalerkê do 32 m 2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci Œniad. Tel. 512-444-900
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
782-280-223
Sprzedam niedrogo dom z zabudowaniami gosp. + dzia³ka
28 arów, Grabów k. ¯ychlina.
Tel. 500-211-542
Sprzedam dom parterowy 70 m2
i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2,
media, centrum Kutna. Tel.
512-444-918, 518-791-872
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m 2 , przy ul. Zielonej
w Kutnie. Tel. 604-586-443
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane
po 1500 m2, Florek k. Kutna.
Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w dzia³ce,
Kuczków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os.
£¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gm. Kroœniewice. Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³oœci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel.
608-797-821
Sprzedam 2 ha przy KPB „Eko
Serwis”, dzia³ka 50 - 400 m2.
Tel. 508-722-413
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794
Na nowy budynek
Z piwnicy budynku wielorodzinnego
na osiedlu £¹koszyn w Kutnie skradziono wodomierz i pompê CO.
Straty wartoœci 1750 z³otych ponios³a prywatna firma z Opola.
Dwie nieznane kobiety, wykorzystuj¹c nieuwagê w³aœcicielki mieszkania przy ulicy Braci Œniadeckich
w Kutnie, skrad³y dwa ³añcuszki ze
z³ota oraz dwie z³ote zawieszki.
Straty wyceniono na 800 z³otych.
Telefoniczna strata
Z pomieszczenia s³u¿bowego firmy
przy ulicy ¯o³nierskiej w Kutnie
skradziono telefon komórkowy
marki Samsung Galaxy SII. Firma
straci³a 2 tysi¹ce z³otych.
Zakupy bez zap³aty
W £aniêtach z zaplecza sklepu wielobran¿owego skradziono wózek,
na którym by³o z³o¿one piwo,
napoje, cebula oraz ziemniaki.
£¹czne straty - 1200 z³otych.
Id¹ œwiêta
Wykorzystuj¹c nieobecnoœæ pracowników firmy w Ostrowach,
nieznany sprawca z pomieszczeñ
chlewni skrad³ paszê i prosiaki.
Straty okreœlono na 3 tysi¹ce z³otych.
Cmentarne hieny
Na Cmentarzu Parafialnym przy
ulicy Cmentarnej w Kutnie zniewa¿ono miejsce pochówku poprzez
pot³uczenie 8 sztuk granitowych
p³yt nagrobka. Wartoœæ strat - 800
z³otych.
Samochodowa corrida
Z terenu posesji przy ulicy Mickiewicza w Kutnie skradziono samochód osobowy Subaru Impreza.
W³aœciciel poniós³ straty wartoœci
50 tysiêcy z³otych.
W Wa³ach B nieznany sprawca
dokona³a podpalenia samochodu
osobowego marki Audi. Straty - 20
tysiêcy z³otych.
Skradziono samochód osobowy
marki Volkswagen Golf, który
zaparkowany by³ na ulicy Parkowej
w Kroœniewicach. Jego wartoœæ
oszacowano na 4 tysi¹ce z³otych.
POŻAR W „BASIORZE”
Szeœæ jednostek stra¿y po¿arnej przez 2 godziny gasi³o po¿ar
zajazdu Basior w miejscowoœci Sk³óty, który wybuch³ noc¹ w miniony
czwartek. Z budynku ewakuowano 20 osób przed przyjazdem stra¿aków.
Zg³oszenie otrzymano o godzinie 2.15. Na miejsce zadysponowano 3 zastêpy
z kutnowskiej PSP oraz 2 zastêpy z OSP z Kroœniewic i zastêp z Wroczyn.
P³omienie zajê³y drewniany dach zajazdu i szybko rozprzestrzenia³y siê.
U¿yto specjalnych kamer termowizyjnych, aby przeszukaæ budynek.
W po¿arze lekkiego podtrucia dozna³ jeden z pracowników zajazdu, jednak
medycy na miejscu udzielili mu pomocy. Wstêpnie straty oszacowano na
20 tysiêcy z³otych.
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chruœcianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogrodzona, wszystkie media. Tel.
784-232-360, 24 355-56-25
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 513-837-559
Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 502-127-530
Sprzedam Renault Megane 1.4
16 V rok prod.1999.X., stan
dobry. Tel. 722-399-374
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam wyposa¿enie salonu
fryzjerskiego. Tel 513-01-62-45
Korepetycje z jêzyka niemieckiego na ka¿dym poziomie.
Tel. 723-896-846
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 58,3 m2 (3p+k) po remoncie. Tel. 667-189-360
Sprzedam mieszkanie w Warszawie 39,1 m2, III p., winda,
gara¿ podziemny. Tel. 502778-357
Sprzedam dom 250 m , dobra
lokalizacja, na mieszkanie i prowadzenie dzia³alnoœci, Kutno.
Tel. 504-363-388
Sprzedam gospodarstwo rolne
1,4 ha z budynkami gospodarczymi i domem mieszkalnym.
Tel. 698-408-384
Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi i 1,81 ha
ziemi w D³ugo³êce, Tel. 607694-840
Sprzedam pilnie tanio dzia³kê
ROD ul. Objazdowa (z powodu
choroby). Obok parking. Tel.
604-254-132
Wynajmê 2-os. mieszkanie
w centrum Kutna, pow. 38 m2.
Tel. 725-226-953
Posiadam mieszkanie do wynajêcia o pow. 38 m2 w centrum
Kutna. Tel. 886-825-531
Szukam do wynajêcia mieszkania bez mebli do 45 m2. Tel.
692-674-062
Sprzedam dzia³kê zabudowan¹
750 m2, przyczepke samochodow¹. Tel. 602-826-710
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1000 m2. Tel. 518-077-321
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 560 m 2, ul. Orla.
Tel. 663-910-355
2
KRÓLEWSKA STACJA POCZTOWA
Baseball - Dwa razy srebro
Juniorzy Miejskiego Klubu Sportowego „Kutno” (trener Tomasz ¯eberkiewicz, kierownik dru¿yny Waldemar Próchniewski) po dobrych wystêpach
w podstawowej rundzie II ligi (pierwsze miejsce w grupie pó³nocnej) zdobyli
srebrny medal i tytu³ wicemistrzów kraju. Pokonali oni 24:3 Uczniowski
Klub Sportowy „Technik” Augustów, 4:3 Miêdzyszkolny Klub Sportowy
Jas³o oraz ulegli „Silesii” Rybnik 4:5. Tytu³ mistrzowski wywalczyli gospodarze turnieju juniorzy Jas³a. Zespó³ kutnowski gra³ w sk³adzie: Marcin
Cukier, Sebastian Dybiec, Oskar Jeszke, Arkadiusz KaŸmierczak, Przemys³aw Kubicki (obecny trener seniorów MKS Stal BiS Kutno), Krzysztof
Próchniewski, Piotr Tarczyñski, Micha³ Tec³aw, Wojciech Wójkowski,
Andrzej ¯eberkiewicz. Po zawodach w Jaœle Oskar i Krzysztof Próchniewski otrzymali powo³ania do kadry Polski na Mistrzostwa Europy
Juniorów w Kingston Upon Hull (Anglia). Równie¿ srebrny medal
wywalczyli kadeci MKS-u podczas mistrzostw Polski rozgrywanych
w Jastrzêbiu Zdroju. W turnieju wyst¹pi³o 16 dru¿yn. Podopieczni trenerów
Andrzeja Pietrzaka i Emila Kisielewskiego w eliminacjach pokonali; TSB
Miejska Górka 16:6, Centaury Warszawa 11:2, Or³y Jastrzêbie 28:3.
W æwieræfinale zwyciê¿yli rezerwy „Jastrzêbia” 17:1, a w pó³finale 6:1
MKS Jas³o. W pojedynku fina³owym MKS Kutno uleg³ pierwszej dru¿ynie
„Jastrzêbia” 6:19. Kadeci MKS-u grali w sk³adzie: Jakub Kisielewski,
Piotr Cedzyñski, Emmanuel Jasek, Piotr Miko³ajczyk, Piotr Olejniczak,
Daniel Stagun, Daniel Strzelecki, Marcin Durka (obecnie trener softballistek
MKS Stal BiS Kutno), Adam Anio³, Krzysztof Piotrowski, Marcin Hiszpañski, Micha³ Wasiak, Pawe³ Ojrzanowski, Pawe³ Piórkowski. Najlepszym
zawodnikiem mistrzostw uznano miotacza MKS-u Kutno Piotra Cedzyñskiego, a do kadry Polski Na Mistrzostwa Europy Kadetów w czeskim
Choceniu powo³ano z MKS-u Kutno: Daniela Strzeleckiego, Jakuba
Kisielewskiego, Emmanuela Jaska, Daniela Staguna, Piotra Miko³ajczyka
i Piotra Cedzyñskiego. Wzruszaj¹cym wydarzeniem tego miesi¹ca (lipiec)
by³o podjêcie humanitarnego stanowiska przez zawodników, trenerów
i dzia³aczy dru¿yny seniorów baseballu MKS-u Kutno. Czytamy w Nim:
„Poruszeni tragedi¹ kilkuset tysiêcy powodzian i przekonani o potrzebie
udzielenia im wszechstronnej pomocy postanawiamy, ¿e pierwsz¹ zdobyt¹ premiê za zwyciêski mecz w decyduj¹cej rundzie rozgrywek o tytu³
Mistrza Polski „97” przeka¿emy na konto Pomocy Powodzianom. Jednoczeœnie zwracamy siê do wszystkich sportowców i dzia³aczy rejonu
kutnowskiego oraz miasta, województwa p³ockiego i ca³ego œrodowiska
kultury fizycznej w naszym kraju z apelem - Pomó¿my Powodzianom!”.
Kolarstwo - Br¹zowy cyklosport
Na rozgrywanych w Bielinach ko³o Kielc mistrzostwach Polski w kategorii
„masters O” (wiek 19-30) du¿y sukces odniós³ zawodnik Kutnowskiego
Towarzystwa Cyklistów Wojciech Jab³oñski, który na dystansie 92 km
wywalczy³ trzecie miejsce i br¹zowy medal. Startowa³o 62 kolarzy,
a zwyciê¿y³ w tej kategorii Andrzej Domin (Lublin) przed Hubertem
Rebzd¹ (£ódŸ).
Pi³ka no¿na - Awans kolejarzy
Na stadionach Miejskiego Klubu Sportowego i Czarnych rozegrano
æwieræfina³y i pó³fina³y mistrzostw Polski o Puchar Prezesa Zarz¹du Polskich Kolei Pañstwowych. W æwieræfina³ach zespó³ kutnowskich kolejarzy
„ROS”, oparty na zawodnikach „Czarnych”, pokona³ dru¿yny: „EO” £ódŸ
2:0, „DOM” Warszawa 4:1, „DO” Kutno 3:0. Najlepszym strzelcem
w æwieræfina³ach by³ Jacek Sta³anowski („ROS” Kutno), który strzeli³
4 gole. W pó³finale kutnianie zwyciê¿yli: „ROS” Wroc³aw 2:0, „KOLTUR” Kraków 5:0 i „ZT” Olsztyn 3:0, i awansowali do fina³u mistrzostw
Polski kolejarzy w Jaworznie. Najlepszym strzelcem pó³fina³ów by³
Zbigniew Budner z „ROS” Kutno - cztery bramki. W finale wyst¹pi¹
ekipy z Kutna, Jaworzna - Szczakowej, Kluczborka, Legnicy, Poznania
i Zb¹szynka.
Koszykówka - Kutnianka w teamie Polska
Do kadry narodowej juniorek powo³ana zosta³a Marta Paw³owska z II
ligowego MKS Kutno (trener Jaros³aw ¯ak). Podczas miêdzynarodowego
turnieju w Warszawie zdoby³a dla barw naszego kraju najwiêcej punktów:
z Wêgrami 19 (71:67), z kadetkami Polski 11 (66:74). Marta jest uczennic¹
III klasy II LO im. J. Kasprowicza. Obecnie (1997 r.) przygotowuje siê
z dru¿yn¹ Polski, w Szwecji i Zakopanem, do pó³fina³ów Europy w Chorwacji.
Jerzy Papiewski
Zatrudnię
kierowcę C+E
w transporcie
międzynarodowym
na trasach Polska − Włochy
WYSOKIE ZAROBKI
Tel. 502−349−083,
501−373−073
Brukarstwo
Jab³onowski
Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe
z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.
Kutno i okolice.
Projekt Królewskiej Stacji Pocztowej J.M. Waltera z 1750 r.
Tel. 508-722-413
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na
Baseball
O MISTRZOWSKIE PUNKTY MKS STAL BIS KUTNO MISTRZEM!
III liga
Narew Ostro³êka - MKS Kutno 0:4 (0:2)
MKS: Jakub Skrzypiec, Adam Grzybowski, Maciej Kowalczyk, Dariusz
Lipiñski (85 Jakub Lipczyñski), Przemys³aw Michalski, (80 Mariusz
Jakubowski), Micha³ Rosiak (80 Kamil Zagajewski), Sylwester P³acheta,
(80 Dawid Dziêgielewski), Robert Kowalczyk. Gole: 0:1 - Rafa³ Kubiak
(38), 0:2 - Robert Kowalczyk (42), 0:3 - Rafa³ Kubiak (73), 0:4 - Dawid
Dziêgielewski (87). Podopieczni trenera Kamila Sochy i kierownika
Andrzeja Królaka grali praktycznie na jedn¹ bramkê z ostatni¹ dru¿yn¹
tabeli (tylko 2 zdobyte punkty i gole 5:41), chocia¿ ambicji gospodarzom
nie brakowa³o. Po tym zwyciêstwie (6 mecz z rzêdu bez pora¿ki - 5 zwyciêstw i remis, gole 14:4) kutnianie awansowali na 3 miejsce i maj¹ do
Radomiaka Radom 5 punktów straty oraz do Broni Radom 3 pkt.
MKS Kutno - Mazur Karczew 2:1(1:0)
Bramki: 1:0 - Przemys³aw Kowalski(4), 1:1 - Rafa³ Komosa(53), 2:1 Przemyslaw Michalski(74). Cenne 3 punkty po zaciêtym i wyrównanym
meczu.
V liga
MKS II Kutno - Andrespolia Wiœniowa Góra 2:2 (2:2)
MKS II: Tomasz Wróblewski, Maciej Rogala, Bartosz Kaczor, Marcin
Panek, £ukasz Górczñski, Rafa³ Rybicki, Mariusz Jakubowski, Jakub
Lipczyñski, Arkadiusz B³aszczyk, Piotr Michalski, Micha³ Michalski. Na
zmiany wchodzili: Dawid Ga³¹zka, Mateusz Szewczyk, Bart³omiej
Lewañczyk. Bramki: 1:0 - Mariusz Jakubowski (7), 2:0 - Piotr Michalski (17),
2:1 - Damian Kopa (38), 2:2 - Marcin Milczarek (42). Niespodzianka in
minus. Ostatnia dru¿yna remisuje z drugim zespo³em V ligi ³ódzkiej. Podopieczni trenera Andrzeja Grzegorka i Krzysztofa Rogali szybko zdobyli
przewagê i prowadzenie dwoma bramkami. Jeszcze M. Michalski (20 min.)
móg³ podwy¿szyæ wynik, ale uderzy³ pi³k¹ w s³upek. Gospodarze zbyt
szybko uwierzyli w sukces i zaczêli graæ nonszalancko, co wykorzystali
ambitni goœcie doprowadzaj¹c do remisu (b³êdy £ukasza Górczyñskiego),
w II po³owie „Rezerwiœci” grali na jedn¹ bramkê, ale bez goli. Gdyby
wygrali, wyszliby na prowadzenie w tabeli, gdy¿ lider Uniejów Ostrowsko
przegra³ w £odzi z Kolejarzem 0:2. No có¿, i tak bywa!
Orze³ Parzêczew - MKS II Kutno 1:2 (1:2)
Brawo! Gole dla Kutna strzelili: Dawid Ga³¹zka i Piotr Michalski.
Wojewódzka liga
15 tytu³ najlepszej dru¿yny Polski w baseballu wywalczyli podopieczni
trenera Przemys³awa Kubickiego i kierownika dru¿yny Anny Bieleckiej.
W finale kutnianie pokonali WUKB Centaury Warszawa 6:2; wczeœniej
7:0, 5:0. Sk³ad mistrzów: Pawe³ Agacki, Gracjan Bielecki, Piotr Cedzyñski,
Mariusz Grzanowski, Rafa³ Kaliñski, Wojciech Kawczyñski, Adam Konopek,
Jakub Kolasiñski, Artur Krasiñski, Tobiasz Lewandowski, Robert Matecki,
Piotr Miko³ajczyk, Przemys³aw Paw³owski, Micha³ Perliñski, Rafa³ Rybski,
£ukasz Sobczyk, Dominik Stasiak. Prezesem klubu jest Waldemar Adam
Szymañski. Dru¿ynê przygotowywali te¿: Waldemar Góralski, Piotr
Miko³ajczyk i trener z USA Teddy Fiqueroa.
SUKCESY MKS STAL BIS
Zakoñczy³y siê rozgrywki polskiej ligi softballu kobiet. W ostatnim spotkaniu kutnianki (trener Marcin Durka, kierownik zespo³u Piotr Grzanowski)
pokona³y na Europejskim Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie dwukrotnie
i wysoko dru¿ynê WBSC Warrios Warszawa 27:2 i 20:3. Tym samym
wywalczy³y drugie miejsce w tegorocznych mistrzostwach kraju (w ubieg³ym roku by³y trzecie). Mistrzem Polski zosta³ zespó³ MKS Szóstka
Brzeg, a br¹zowym medalist¹ UKS Caper Kêdzierzyn KoŸle. Na miejscu
4 i 5 zespo³y ze stolicy: 4 Team Diamonds i WBSC Warriors. Sk³ad wicemistrzyñ Polski: Patrycja Bielecka, Justyna B³aszczyk, Natalia Chor¹¿yczewska, Natalia Felczak, Natalia Flisowska, Ma³gorzata Grzanowska,
Magdalena K¹tna, Daria Kubiak, Beata Lewandowska, Izabella Lewandowska, Aleksandra Niewiadomska, Weronika Pr¹tkowska, Klaudia
Rybiñska, Joanna Szopek, Daria Œnieæ, Renata Tyrañska, Anna Wojciechowska, Patrycja Wojtczak. Gratulujemy!
Na dobrej drodze do tytu³u mistrza Polski s¹ seniorzy, którzy w pierwszych dwóch meczach fina³owych (w Kutnie) wygrali 7:0 i 5:0 z WUKB
„Centaury” Warszawa i w roli faworyta bêd¹ graæ w Warszawie trzecie
lub czwarte spotkanie (gra siê do 3 wygranych w finale). W zespole
kutnowskim œwietnie zagrali - Jakub Kolasiñski i Micha³ Perliñski. „Centaurom” nie pomóg³ nawet Amerykanin Trevor Coughay, na co dzieñ
graj¹cy w lidze hiszpañskiej.
Boks
SUKCES PRZEMKA
W £odzi rozegrany zosta³ miêdzywojewódzki turniej dla m³odych adeptów
boksu amatorskiego. Znakomicie spisa³ siê w nim reprezentuj¹cy Kutnowskie Stowarzyszenie Bokserskie „Stal” Przemys³aw Kowalewski. Ten
15-letni zawodnik z Kutna (r. 1996) boksuj¹cy dopiero trzy miesi¹ce
pokona³ w finale przez nokaut Jana ¯elazko z „Sharke” £ódŸ. Przemek
boksuje w kategorii kadet (do 70 kg). Zdaniem jego trenera Jerzego
Karolewskiego przed Przemys³awem Kowalewskim wielka kariera, gdy¿
ma talent i predyspozycje. Poza tym jest ambitny i na treningach ciê¿ko
pracuje. Trzymamy wiêc kciuki za Przemka!
P³ywanie
FROM WYGRYWA
Blisko 80-letni kutnianin, którego recept¹ na zdrowie jest bezpoœredni
kontakt z wod¹, startowa³ ostatnio w dwóch zawodach kategorii masters.
W Warszawie wygra³ 50 metrów stylem dowolnym (0.55.96 min), 50 m
stylem grzbietowym 1.14.14 min.) i 100 metrów stylem dowolnym
(2.20.84 min.). Otrzyma³ on od w³adz stolicy okolicznoœciow¹ statuetkê
z okazji 10-lecia swoich startów w mastersach. Gratulujemy! Cztery razy
Kazimierz From triumfowa³ w Konstancinie. Zwyciê¿y³ na 50 m stylem
dowolnym (0.55.91 min.), na 50 m stylem grzbietowym (1.16.09 min.),
na 100 m stylem grzbietowym (2.46.88 min.) i na 400 m stylem dowolnym
(11.14.02 min.). Brawo. Teraz niestrudzony p³ywak, sponsorowany przez
Zarz¹d Inwestycji i WOPR w Kutnie, przygotowuje siê do mistrzostw
Polski mastersów w Poznaniu.
Judo
UKS IPPON NA PODIUM
Koszykówka
BRAWO GIMNAZJUM NR 1 W KUTNIE
„Deyna” MKS PMS Zduñska Wola - MKS Kutno 0:2 (0:1)
Bramki: Damian Michalski, Szymon Górkiewicz. To drugie zwyciêstwo
beniaminka z Kutna, którego trenerem jest Robert Marzec. „Miejscy” s¹
ju¿ na 9 miejscu (12 dru¿yn). Prowadzi UKS SMS £ódŸ.
Wojewódzka liga „Kuchar”
9 medali zdobyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Ippon
MDK Kutno podczas pierwszego turnieju XIII Edycji Ligi Szkolnej Dzieci
organizowanego przez KS Gwardia £ódŸ. Pierwsze miejsca zajêli: Karolina
Darul, Bartosz Krê¿el, Micha³ Kaliñski, Patryk Cieœliñski, Oliwia
Medyñska, Marcel Darul; drug¹ lokatê wywalczy³ Wiktor Zamorowski,
a trzeci¹ Hubert Witczak i Micha³ Fr¹tczak. Trener Maciej Kisieliñski.
Prowadzone s¹ zapisy do pocz¹tkuj¹cej grupy (7-10 lat). Informacje - tel.
nr 664-463-706.
Warta Sieradz - MKS Kutno 2:5 (0:1)
Gole: Krystian Rosik 3 oraz Adrian Krzymieniewski i Damian Wiœniewski.
To pierwsza wygrana, te¿ beniaminka, w tej klasie rozgrywkowej. Trener
Tomasz Kaba. MKS zajmuje 10 miejsce. Prowadzi UKS SMS £ódŸ przed
Widzewem i GKS Be³chatów. W „Kucharze” gra 12 zespo³ów.
Puchar Polski
Kroœniewianka Kroœniewice - MKS Kutno 1:0 (1:0)
Gospodarze (trener Marek Dymkiewicz) graj¹cy w 6 lidze (³ódzka klasa A)
strzelili bramkê w 40 minucie z rzutu wolnego. MKS gra³ na jedn¹ bramkê,
ale do tego meczu podszed³ asekuracyjne, tak jak wiêkszoœæ dru¿yn trzecioligowych. Puchar Polski „to z³o konieczne”. Nic na nim siê nie zyskuje,
a tylko traci. Nie tylko pieni¹dze. Wa¿niejsze s¹ mecze mistrzowskie. Gratulujemy zespo³owi z Kroœniewic awansu do dalszych rozgrywek PP szczebla
regionu ³ódzkiego. On bêdzie reprezentowa³ Ziemiê Kutnowsk¹. Swoj¹
drog¹, to ktoœ z w³adz pi³karskich (£ZPN) powinien siê zastanowiæ, czy
jest sens graæ Puchar Polski, gdy nikt Go powa¿nie nie traktuje. Szkoda
tylko pieniêdzy i straconego czasu!
Koszykówka
WYGRAŁ AZS I... PUBLICZNOŚĆ
Ponad tysiêczna widownia, dodajmy, wspaniale dopinguj¹ca swoich pupili,
by³a œwiadkiem niesamowitego spektaklu basketowego i na szczêœcie
zakoñczonego pierwszym, historycznym zwyciêstwem kutnowskich akademików w mistrzostwach I ligi PZKOSZ. Tak trzymaæ Panowie!
AZS WSGK Polfarmex Kutno - MKS D¹browa Górnicza 66:65
w kwartach 14:20, 15:15, 11:19, 26:11
AZS Grzegorz Ma³ecki 14, Dawid Brêk 14, Adam Linowski 9, Aleksander
Perka 9, Micha³ Marciniak 6, Tomasz Deja 4, Piotr Pustelnik 3. Dla goœci
najwiêcej Micha³ Wo³oszyn 17 oraz Micha³ Szczypka i Marcin Wójcik
po 12. Przeciwnik kutnian by³ z najwy¿szej pó³ki. W ubieg³ym sezonie
walczy³ z £KS-em £ódŸ o awans do Tauron Basket Ligi. W hali sportowej
SP nr 9 nic te¿ nie zapowiada³o, ¿e podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza
ten mecz wygraj¹. Pozosta³a tylko wiara w koñcowy sukces naszych. Od
pocz¹tku spotkania goœcie prowadzili, a ich najwiêksza przewaga wynosi³a
17 punktów (57:40 w 30 minucie). Przy og³uszaj¹cym dopingu, rewelacyjnej jak zwykle publicznoœci, akademicy dochodzili na jeden punkt
zespó³ trenera Micha³a Dukowicza (w 23 minucie 36:37 i w 38 min. 62:63).
Ostatnie trzy minuty meczu kutnowska, cudowna widownia, dopingowa³a
naszych na stoj¹co. Przynios³o to efekt! Piêæ sekund przed koñcem
Zag³êbiacy prowadzili 65:64 i wtedy wykorzysta³ dwa rzuty wolne Adam
Linowski. Rzuci³ skutecznie i AZS wygra³ mecz ku olbrzymiej radoœci
Wszystkich zebranych w hali jednym, bezcennym punktem. Najd³u¿ej grali
w AZS-ie: Brêk (34.05 min)oraz Ma³ecki (31.31 min.), a najkrócej
Tomasz Deja (12.35 min.). NieŸle wychodzi³y rzuty wolne. Stuprocentow¹
skutecznoœæ mieli: Ma³êcki, Deja, Perka, a ca³y zespó³ 75% (18 celnych
na 25). Gorzej by³o w rzutach za trzy punkty. Tylko 4 celne na 15 oddanych (2 x Ma³ecki oraz Pustelnik i Brêk). Wygra³a wola walki do koñca
i ambicja. Brawa, brawa.
Lekkoatletyka
TRZECIE MIEJSCE STASZICA
W Pabianicach rozegrano fina³y Orlikowej Ligi Mistrzów w koszykówce.
Turniej organizowa³a Fundacja MG 13 Marcina Gortata. Znakomicie
spisa³y siê dru¿yny z Gimnazjum nr 1 w Kutnie trenowane przez Tomasza
Skowrona. Dziewczêta w kategorii 14-16 lat w pó³finale rozgromi³y
zespó³ Gimnazjum nr 21 £ódŸ 66:7, a w finale wygra³y po zaciêtej walce
z Gimnazjum nr 3 Pabianice 19:16. Trzecie miejsce zdoby³o Gimnazjum
nr 2 £owicz pokonuj¹c Gimnazjum nr 21 £ódŸ 44:20. Z³ote medalistki
z Kutna (wiêkszoœæ gra na co dzieñ w MKS Sirmax - trener Adam Paw³owski) gra³y w sk³adzie: Marta Domañska, Klaudia Matczak, And¿elina
Przytulska, Patrycja Matczak, Karolina Filipczak, Karolina Zieliñska,
Maria Z³otowska, Natalia Furmañska, Michalina Kamiñska, Paulina
Kasprowicz, Anna Walicka, Angelika Kobus. M³odzi natomiast gracze,
kategoria 14-16 lat, z Gimnazjum nr 1 atakowali do koñca w finale dru¿ynê ZSI (Zespó³ Szkó³ Integracyjnych) ze Skierniewic i po pasjonuj¹cej
koñcówce ulegli przeciwnikowi 11:13 zdobywaj¹c medal srebrny. W meczu
o 3 lokatê Gimnazjum nr 1 Wieruszów pokona³ 28:23 Gimnazjum nr 22
£ódŸ. Podopieczni trenera Tomasza Skowrona grali w sk³adzie: Micha³
Haczyk, Micha³ Józefacki, Karol Czekalski, Micha³ Stasiak, Tomasz Frontczak, Kamil Katarzyñski, Tomasz Paliwoda, Witold Guz, Mateusz Rusek,
Kamil Jab³oñski, Sebastian W³odarski. Gratulujemy trenerowi i jego obu
zespo³om oraz trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
W NASTĘPNYCH MECZACH
Znicz Basket Pruszków - AZS WSGK Polfarmex Kutno 64:56
(w kwartach 15:17, 17:13, 17:17, 15:9)
AZS: Krzysztof Jakóbczyk 19, Ma³ecki 18, Linowski 13, Perka 4, Brêk 2.
Mecz by³ do wygrania, ale brak skutecznoœci. Kutnianie prowadzili
wyrównane spotkanie; w 16 min. 30:23, 47:46 w 29 min. W koñcówce
niestety zatracili animusz walki.
AZS WSGK Polfarmex Kutno - PC Sideñ Toruñ 68:93
(w kwartach 19:13,7:28,19:26,23:26)
AZS: Jakóbczyk 12, Ma³ecki 11, Bacik 6, Linowski 7, Perka 17, Brêk 15
Pocz¹tek wyraŸnie dla gospodarzy, którzy w 7 minucie prowadzili 17:4.
Goœcie wyrównali na 21:21 w piêtnastej minucie i od tego momentu ju¿
zwiêkszali przewagê, która w 34 min. wynosi³a nawet 29 punktów (46:75).
Znów zawiod³a skutecznoœæ. Mo¿e w nastepnych spotakaniach...
Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
Na stadionie AZS-u w £odzi rozegrany zosta³ Fina³ Wojewódzkiej Ligi
Lekkoatletycznej Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Mêska reprezentacja Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Kutnie (trener S³awomir Podemski) wœród 14 dru¿yn zajê³a
trzeci¹ lokatê za I LO Aleksandrów £. i ZSP nr 9 £ódŸ. Najlepsze wyniki
ch³opców „Staszica”: na 100 m Krzysztof ¯ydowo 11,93 s, na 400 m
Maciej Rogala 53,95 s, na 1500 m Gracjan Zieliñski 4.35.18 min, w skoku
w dal Micha³ Ignaczewski 584 cm, w pchniêciu kul¹ Tomasz Olczak 10.92 m,
sztafeta 4x400 m 46,48 s. NieŸle wypad³a te¿ dru¿yna dziewcz¹t „Staszica”
(trener Mariusz £ubiñski). Wœród 13 zespo³ów zajê³a pi¹te miejsce. Najlepsze rezultaty kutnianek: 100 m Anna Pigulska 13.25 s, na 400 m Monika
Samsel 72,14 s, na 800 m Daria Ogrodowczyk 2.50.79 min., w skoku
w dal Magdalena Lewandowska 445 cm, w pchniêciu kul¹ Dagmara Olczak
983 cm, sztafeta 4x100 m 55.35 s. Szkoda, ¿e kontuzji nabawi³a siê
Zuzanna Mojsiej na 400 m. Gdyby nie ten fakt, kutnianki zajê³yby minimum
trzecie miejsce zespo³owo. Wygra³ ZSP Kleszczów przed ZSO Wieruszów i XXV LO £ódŸ.
Wêdkarstwo
ZAWODY NAD „ROGALEM”
Na tym akwenie, w obecnoœci wójta gminy Nowe Ostrowy Zdzis³awa
Kostrzewy, piêæ trzyosobowych dru¿yn rywalizowa³o o cenne puchary.
Pierwsze miejsce zajê³a ekipa z Nowych Ostrów: Jaros³aw Koliñski,
Tadeusz Matczak, Micha³ So³tysiñski przed reprezentacj¹ Ko³a PZW
Kroœniewice: Andrzej Bazaniak, Krzysztof Michalski i Jan Sztygiel oraz
zespo³em Ko³a PZW Metalurg Kutno: Miko³aj Derej, Miros³aw Pi¹tek,
Przemys³aw Saczuk.
13
¯YCIE ROZRYWKOWE
WOKÓŁ JUBILATA − PTTK
Wycieczka do Morskiego Oka 23-25 kwiecieñ 1975 rok, SP nr 6.
Wiêkszoœæ m³odego, kutnowskiego i nie tylko, pokolenia uto¿samia sobie
moj¹ skromn¹ personê ze sportem; komentowaniem i prowadzeniem ró¿nych meczów na stadionach, w halach lub pisaniem czy mówieniem
o Nim. Jednak ciut, ciut starsza m³odzie¿ zna mnie te¿ jako dzia³acza
turystycznego. W ¿yciu mia³em dwa „koniki”, które mocno oscylowa³y
wokó³ turystyki i sportu. Te dwie pasje naby³em dziêki mojemu Ojcu
Stanis³awowi, jeszcze w prê¿nym Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza w ¯ychlinie. Po³kn¹³em bakcyla sportu przez chodzenie
z Ojcem na spotkania i to w ró¿nych dyscyplinach. To mnie bardzo wci¹gnê³o. Pomyœleæ - to by³o pó³ wieku temu. Jak ten czas leci! Ale o sporcie
i mojej fascynacji nim innym razem. Do napisania krótkiego felietonu na
temat drugiego mojego hobby - pasji przyczyni³a siê w pewien sposób
wielka rocznica - obchody 100 lat istnienia Oddzia³u PTK - PTTK w Kutnie
(Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego). Po moich „zawirowaniach ¿yciowych” na
Wybrze¿u i Górnym Œl¹sku ostatecznie, mówi¹c i pisz¹c jêzykiem marynarskim, „zakotwiczy³em” w mieœcie Kutnie. Sta³o siê to za spraw¹ o¿enku
z cudown¹ dziewczyn¹ o imieniu Bo¿ena. Podj¹³em pracê w charakterze
nauczyciela, a poniewa¿ by³em przygotowany do dobrego spotkania
z Turystyk¹, tak mi siê przynajmniej wydawa³o, poprzez liczny udzia³
w wycieczkach organizowanych przez Ojca w liceum czy te¿ w obozach,
biwakach harcerskich postanowi³em zapisaæ siê do PTTK w Kutnie. Tak
te¿ siê sta³o. By³o to 2 listopada 1970 roku. Nied³ugo potem zda³em egzamin
na oprowadzanie wycieczek po Ziemi Kutnowskiej i pilotowanie wycieczek
po naszym piêknym kraju. To by³y piêkne czasy. Nie doœæ, ¿e poznawa³em
ró¿ne regiony Polski i wspania³ych, oddanych sercem i dusz¹ oraz cia³em
dzia³aczy turystycznych, to jeszcze mog³em siê, dziêki Oddzia³owi PTTK
w naszym mieœcie, dokszta³caæ poprzez ró¿ne kursy, wyjazdy specjalistyczne. £¹czy³a nas wszystkich, zwi¹zanych z turystyk¹ du¿a przyjaŸñ
i kole¿eñstwo. Nie by³o ¿adnych animozji. Chêtnie jeden drugiemu pomaga³
i to bezinteresownie. Dziœ trudno w to uwierzyæ, ale tak by³o. Nie zapomnê
nigdy wspania³ych panów prezesów - Adolfa Zawadzkiego, Janusza Krzemiñskiego, szefowej Biura Obs³ugi Ruchu Turystycznego PTTK w Kutnie
Krystyny Bartczak, kolegów przewodników i pilotów: Mirka Spikowskiego,
Romka Paw³owskiego, Jacka Babiñskiego, Mariusza Wieczorkowskiego,
Jurka £ompiesia i jego ¿ony Ewy. Mo¿na by stworzyæ z tych znajomoœci wielk¹
i turystyczn¹ ksi¹¿kê telefoniczn¹. Byli lub s¹ nadal wspaniali i oddani
temu, co mówi³o has³o PTTK „Tylko poznawszy kraj mo¿na naprawdê
owocnie dla niego pracowaæ”. I pracowa³o siê! Szczególnie lubi³em wspó³pracê z m³odzie¿¹. Uczy³em jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6
i w Zespole Szkó³ Budowlanych. Oczywiœcie, musia³y tam byæ Szkolne
Ko³a Krajoznawczo-Turystyczne. By³y odpowiednie k¹ciki tematyczne,
o które bardzo dbaliœmy. W „Szóstce” (wspania³y dyrektor Grzegorz Klarzak)
drugie piêtro by³o turystyczne. Wszystkie œciany mia³y olbrzymie plansze
OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam sukniê œlubn¹ ecru
firmy Cymbelaine model Gala
2011, rozm. 40/173. Tel. 503030-475
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maksymalne obci¹¿enie 130 kg.
Tel. 0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty energetyczne tel. 0-507072-007
Sprzedam dzia³kê 0,5 ha
w Kutnie, media w ulicy. Tel.
697-586-508
Sprzedam Opel Agila 1,2 l 16V
Ekotec 2001 r., 161 tys. km,
zieleñ metalik, zadbany, wyposa¿ony. Tel. 24 254-18-54
Sprzedam 4 alufelgi oryginalne, Opel GM, 15 cali, 5 œrub,
prawie nowe. Tel. 602-298-493
Sprzedam grzejnik olejowy,
II-stopniowe ogrzewanie, regulowany termostatem. Tel. 24
252-70-48
14
BIURO
OBRACHUNKOWE
œwiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
• ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
• ksiêgi handlowe
• rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008
Sprzedam kanister 5 l i 10 l,
nowy, metalowe. Tel. 24 25270-48
Sprzedam tanio ró¿ne numizmaty, filmy DVD (polskie komedie) oraz seriale amerykañskie. Tel. 604-254-132
Sprzedam stolik, œrednica
blatu 68 cm, br¹z, politura. Tel.
24 252-70-48
Sprzedam dywan o wym.
1,75x2,4 m, stan b. dobry. Tel.
667-637-006
Wykonujê prace domowe
(sprz¹tanie, mycie okien, pielenie ogródka). Tel. 24 254-90-48
po 15.00
Szukam pracy: w kwiaciarni,
przy wykonywaniu bi¿uterii
cha³upnictwo. Tel. 24 254-90-48
(wykonane i pomalowane przez cudown¹ dziatwê szkoln¹) mówi¹ce
o folklorze, przejœciach granicznych, wa¿niejszych miastach w Polsce.
Organizowaliœmy liczne wycieczki (ka¿da klasa wybiera³a sobie region
kraju) kilkudniowe i jednodniowe. By³y te¿ zagraniczne (CSRS, NRD,
Wêgry). Cieszy³y siê one zawsze du¿ym zainteresowaniem. Popularnoœæ
zyska³y wycieczki do teatrów - w £odzi, Warszawie, Poznaniu; te¿ dla nauczycieli. Potem by³y konkursy, olimpiady, przepytywania i turystyczne
albumy. Moja „praca” w Turystyce zosta³a odpowiednio doceniona przez
w³adze centralne. Otrzyma³em m.in. „Srebrn¹ Odznakê - Zas³u¿ony w pracy
PTTK wœród m³odzie¿y”. Przyzna³ j¹ Zarz¹d G³ówny PTTK w Warszawie
21.08.1980 r. Zosta³em tak¿e uhonorowany przez ZG PTTK Srebrn¹
Honorow¹ Odznak¹ PTTK (15.07.1986). Jednak najwiêksz¹ radoœæ sprawi³a
mi Br¹zowa Odznaka „Zas³u¿ony Dzia³acz Turystyki”, któr¹ otrzyma³em
z r¹k przewodnicz¹cego G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Boles³awa Kapitana. Dziœ z rozrzewnieniem wspominam tamte czasy,
w których nadrzêdnym celem w turystyce by³o krzewienie kultury turystycznej, umi³owanie kraju ojczystego oraz otaczanie opiek¹ pomników
przyrody, kultury i zabytków przesz³oœci. Nie by³o ¿adnych problemów
w realizacji tych hase³. M³odzie¿ i jej wychowawcy - turyœci zawsze dawali
im radê, a Kutno nale¿a³o do przoduj¹cych rejonów w polskiej turystyce
(czytaj PTTK). Wszystkim Turystom na Ziemi Kutnowskiej ¿yczê dalszego
zaanga¿owania i zdrowia, dobrych i uniwersalnych szlaków turystycznych oraz ¿yciowych, w³asnego lokalu (wstyd, ¿e Go nie ma w Kutnie),
jak równie¿ szerokiej i konstruktywnej wspó³pracy ze wszystkimi, którym
nie obca jest Turystyka w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Proszê pamiêtaæ,
¿e turystyk¹ paraæ siê mo¿e ka¿dy, a je¿eli j¹ pokocha, to ta mi³oœæ pozostanie i to z wzajemnoœci¹ na zawsze. Dziêki Niej i podstawom, które
naby³em w PTTK, mog³em przez kilkanaœcie lat byæ pilotem wycieczek
zagranicznych i doskonale zwiedziæ ciekawsze zak¹tki Europy. Tego te¿
¿yczê innym, wra¿liwym na piêkno, kulturê i obyczaje panuj¹ce w ró¿nych
krajach. Mnie pozosta³y niezapomniane wspomnienia, kasety filmowe,
zdjêcia i pami¹tkowe albumy. Przesz³oœæ nie wraca, ale i nie umiera.
Jerzy Papiewski
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 320
??
Poziomo: A-1. Miernicza do pomiaru natê¿enia przep³ywu cieczy
A-7. Król zwierz¹t B-9. G³ówny klawisz na klawiaturze komputera C-1.
Zespó³, z którym wystêpuje od 18 lat Szymon Wydra D-9. Kruszy³ niegdyœ mury E-1. Litera alfabetu ³aciñskiego E-5. Przygrywa³a Markowi
Grechucie G-1. W filmie „Przedwioœnie” zagra³a rolê Wandy oraz rolê
Magdy w komedii filmowej „Francuski numer” (Karolina) I-1. Gruba.
miêkka tkanina bawe³niana lub we³niana I-6. Bóg wojny dzikiej i okrutnej
w mit. greckiej J-9. Potomek przyczyny K-1. Miasto w Kotlinie Toruñskiej L-9. „Rozmowa przez...” w tytule piosenki Agnieszki Osieckiej M-1.
Rumuñski samochód terenowy M-5. Wilhelmi i K³osowski z ekranu.
Pionowo: 1-A. Jezioro na Pojezierzu I³awskim 1-I. Piaskowa na wielkanocnym stole. 2-E. Niejedna w talii 3-A. Arabski rycerz 3-I. Centrum
atomu 4-F. Milcz¹, gdy dusza œpiewa 5-A. Palma kateszowa 5-J. Niegodziwiec 6-E. Fiñski producent telefonów komórkowych 7-A. Przy boku
króla zwierz¹t 7-I. Gdy on œpi, budz¹ siê demony 9-A. Trener naszej
reprezentacyjnej dru¿yny szczypiorniaka 9-I. Ogórkowy latem 11-A. Haft
zdobi¹cy ta³es 11-I. Jedno z warzyw 13-A. Gatunek twardego sera 13-I.
Grecka bogini m¹droœci.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: B10-A5 G1-C3-K7-A3-I1-D3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: „POWIATOWE ¯YCIE KUTNA”, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
Szko³a Podstawowa w Or¹tkach - wycieczka do Malborka 20.05.1976 r.
Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.
Telefon:
0−724−126−378
US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE
Do sprzeda¿y nowo wybudowany
dom jednorodzinny 125 m2, na
dzia³ce 1050 m2 w dz. £¹koszyn.
Dzia³ka ³adnie ogrodzona posiada
wszystkie media. Dom jest
wybudowany pod klucz. Cena 1 m2
jest równa cenie 1 m2 mieszkania
w Kutnie. Zapraszamy zw³aszcza
tych co ceni¹ ciszê i spokój na
w³asnej dzia³ce. Ogl¹daj:
www.dom-nowy.home.pl
Kontakt: 660-612-803
Choroby serca
Nadciœnienie têtnicze
Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii
Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:
tel. (024) 254 39 76
PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB
MIESZKANIE
DLA FIRM
− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html
Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102
Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !
kom. 509 302 316
Tel. 605 65 17 76
ZAPRASZAMY
BIURO
MATRYMONIALNE
DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.
Tel. 609−107−203
serdecznie zaprasza
Tanio !!!
24 268-12-76
POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja „P¯K”: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (0-24) 355-10-00, tel./fax
(0-24) 355-10-02. E-mail: [email protected]om.pl; www.zyciekutna.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski, Bogdan
Gajewski - dzia³ regionalny, Jan Widz - dzia³ prewencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka
- rozrywka, dr Eugeniusz Walczak - historia, Artur Andziak, Bogdan Podlasiak,
Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redakcyjna. Oddano do druku 24 paŸdziernika 2011 r. godz. 8.30.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Warszawa, ul. Matuszewska 14. Nak³ad minimalny
- 10.050 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ i tekstów promocyjnych.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
¯YCIE DIECEZJALNE
KUTNOWSKIE KOŚCIOŁY
Na widokówce, wydanej przez Muzeum Regionalne w Kutnie, dwa
kutnowskie koœcio³y: pod wezwaniem œwiêtego Wawrzyñca (z lewej)
i pod wezwaniem œwiêtego Stanis³awa B. M. w Kutnie £¹koszynie.
BIEG HARCERSKI
VI Bieg o Puchar Komendanta Hufca Kutno odby³ siê 15 paŸdziernika 2007 roku. W lesie, w G³ogowcu, rozmieszczono 10
punktów sprawdzaj¹cych sprawnoœæ i wiedzê harcerzy. Zadania
wymaga³y od uczestników min. umiejêtnoœci wyznaczania
azymutów, sprawnego rozwijania linii gaœniczej, rozbijania
namiotu. Przyda³a siê te¿ wiedza harcerska dotycz¹ca regulaminów oraz umiejêtnoœæ czytania mapy i poruszania siê w nieznanym
terenie. W biegu bra³o udzia³ 9 patroli harcerskich i starszoharcerskich. Zgodnie z tradycj¹ trasê przygotowali zwyciêzcy
poprzedniej edycji tej imprezy - 10 Grunwaldzka Dru¿yna Per
Pedes, pomagali im wêdrownicy z I Kutnowskiej Dru¿yny
Wêdrowniczej im. T. Rejtana. Mimo niepewnej aury w imprezie
wziê³o udzia³ blisko 100 harcerzy i instruktorów z Hufca ZHP
Kutno. Z zadaniami najlepiej poradzi³a sobie 8 Dru¿yna Starszoharcerska Ignis i to w³aœnie do nich na rok powêdrowa³ Puchar
Komendanta.
POŚWIĘCENIE SZKOŁY
We wtorek, 25 paŸdziernika - uroczystoœæ poœwiêcenia Katolickiej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Przedszkolnymi im. b³ogos³awionego Jana
Paw³a II w Zalesiu.
PROFILAKTYKA RAKA W „STASZICU”
W ramach realizacji zadañ wytyczonych w Szkolnym Programie Profilaktyki zwi¹zanych z pog³êbianiem wiedzy uczniów na temat zachowañ
zdrowotnych, zorganizowano na terenie szko³y spotkania (10 i 17 paŸdziernika 2011) dotycz¹ce profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
Uczennice klas trzecich wys³ucha³y prelekcji, obejrza³y film, a przede
wszystkim uczy³y siê poprawnego samobadania piersi na fantomach przyniesionych przez panie prowadz¹ce spotkanie - Dorotê Pasiñsk¹, która
jest przewodnicz¹c¹ Kutnowskiego Klubu Amazonek w Kutnie i Dorotê
Grabowsk¹, która jest po³o¿n¹ w Szpitalu Kutnowskim. Po zaprezentowaniu materia³ów poœwiêconych tym chorobom oraz po warsztatach
instrukta¿owych, m³odzie¿ zadawa³a pytania dotycz¹ce walki z rakiem
piersi i szyjki macicy, na które fachowo odpowiada³y zaproszone do szko³y
panie.
Szanowni mieszkańcy
miasta Kutno
Narody, które trac¹ pamiêæ, trac¹ ¿ycie...
Cmentarz - to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, to tak¿e
miejsce zadumy dla tych, którzy ¿yj¹. To miejsce, w którym przesz³oœæ,
teraŸniejszoœæ, a tak¿e przysz³oœæ, sprowadzone s¹ do w³aœciwych proporcji. To jednoczeœnie bardzo szczególne miejsce w naszej pamiêci
o ludziach i zdarzeniach, o dziejach w skromnej skali ka¿dego regionu
i wielkiej skali narodu polskiego. To równie¿ miejsce uœwiêcone œwiadectwem naszej historii i kultury.
Pamiêtajmy, ¿e na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na
najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zas³u¿onych
postaci dla Kutna i Ziemi Kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie
o kutnowskie zabytkowe groby, bêd¹ce wymownymi œwiadectwami
naszych korzeni, czy ojcowizny na Ziemi Kutnowskiej. Natomiast
odnowione groby niech bêd¹ dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przyk³adem poszanowania dla pami¹tek przesz³oœci
naszej „Ma³ej Ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz
dzia³añ Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym
w Kutnie przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej spotkacie
pañstwo w postaci nastêpnych odnowionych grobów. Aktualnie trwaj¹
prace konserwatorskie i remontowe przy nagrobkach Zygmunta
Matzeka oraz Edwarda Kopcia.
Maj¹c w pamiêci powy¿sze s³owa i nasze czyny zwracamy siê z apelem
do ca³ej spo³ecznoœci miasta Kutna o wsparcie datkami dalszych prac
konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniu 1 listopada spotkacie Pañstwo w alejkach tego
cmentarza uczestników IX kwesty publicznej na odnowienie zabytkowych grobów. Niech Pañstwa hojnoœæ i dary serca bêd¹ najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie - jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy
do Pañstwa - nie przechodŸcie obojêtnie obok kwestuj¹cych!
Jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e dziêki hojnej pomocy wszystkich
mieszkañców miasta Kutna, uda siê nam wspólnie odrestaurowaæ
wszystkie zabytkowe groby na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
Liczymy na Pañstwa ofiarnoœæ!
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
GAUDEAMUS IGITUR
TRZYMAJ FORMĘ
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, ¿e
w dniach 3-7 paŸdziernika br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie
wychowawczynie klas Ic, Ie, If wraz z uczniami w³¹czy³y siê do dzia³añ
prozdrowotnych i zorganizowa³y tydzieñ promuj¹cy zdrowe od¿ywianie
pod has³em „TRZYMAJ FORMÊ - jedz owoce i warzywa”, w ramach
którego wykonywano surówki warzywne i soki oraz uczestniczono w spotkaniu z pielêgniark¹. By³a m.in.„Piramidê Zdrowia”. Koordynatorkami
dzia³añ by³y panie: Jadwiga Rojewska, Agnieszka KaŸmierczak, Ma³gorzata D¹browska.
W auli Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczêli kolejny, pi¹ty rok nauki 2011/2012.
Zebranych powita³a Maria Wierzbicka, przewodnicz¹ca Zarz¹du UTW.
Studencki hymn Gaudeamus Igitur zaœpiewa³ kameralny zespó³ wokalny,
jaki powsta³ przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. By³y przemówienia. Z okolicznoœciowym adresem od starosty kutnowskiego
Miros³awy Gal-Grabowskiej wyst¹pi³ Miros³aw Ruciñski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu. W liœcie m.in. czytamy: „Jestem pe³na uznania dla dzia³alnoœci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który pokazuje, ¿e w ka¿dym wieku mo¿na
byæ pogodnym, aktywnym i usatysfakcjonowanym. W imieniu Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego i swoim w³asnym, przekazujê wyrazy uznania za
dotychczasowe zaanga¿owanie. Proszê przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia
w dalszej dzia³alnoœci maj¹cej na celu budowanie wiêzi miêdzyludzkich
i integrowanie œrodowiska ludzi o m³odzieñczych sercach wzbogaconych
baga¿em doœwiadczeñ”. Oficjalnego otwarcia roku akademickiego dla s³uchaczy dokona³ Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent miasta. Na moment
powrócono do okresu za³o¿enia przed piêciu laty Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w naszym mieœcie. Z tej to okazji trzem osobom: Krystynie Pawlak,
Danucie Szubskiej i Gra¿ynie Chojnackiej przekazane zosta³y honorowe
legitymacje cz³onkowskie za pomoc w za³o¿eniu UTW. Wyk³ad inauguracyjny pt. „Staroœæ na tle wspó³czesnego kultu piêkna i m³odoœci”
wyg³osi³ dr Mieszko Ciesielski. Do uczestniczenia w zajêciach ró¿nych
grup tematycznych zg³osi³o siê 320 s³uchaczy.
/A.B./
PODZIĘKOWANIE
Salezjañska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym
z najwiêkszych w kraju stowarzyszeñ kultury fizycznej. Posiada nowoczesn¹ strukturê organizacyjn¹, dostosowan¹ do potrzeb spo³eczeñstwa,
nowoczesny program skierowany do dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e uniwersalny program wychowawczy oparty na za³o¿eniach projektu ks. Bosko.
Jednym z aktywnych dzia³aczy SALOS-u jest prezes Miejskiego Klubu
Sportowego „Kutno” Zdzis³aw Bartol, który otrzyma³ od prezesa Zarz¹du
SALOS RP prof. dr hab. Zbigniewa Dziubiñskiego list dziêkczynny. Czytamy w Nim miêdzy innymi: „Realizacja dzie³a Salezjañskiej Organizacji
Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej by³aby niemo¿liwa bez Pana, Pañskiej
¿yczliwoœci, pomocy merytorycznej i organizacyjnej. Niech Pan spojrzy
na to nasze dzie³o wstecz i bêdzie dumny ze swoich dokonañ tak, jak my
dumni jesteœmy z tego, ¿e dane nam by³o z Panem wspó³pracowaæ przez
blisko 15 lat”. „Powiatowe ¯ycie Kutna” z przyjemnoœci¹ informuje
o tym fakcie naszych czytelników i gratuluje Panu Prezesowi.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 20/320 • 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
15
ZAMIESZKAJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM
12, 14, Narutowicza 4, 29 Listopada 7, Królewska 42) oraz wykona³
instalacjê centralnego ogrzewania i ciep³ej wody wraz kot³ownia gazow¹
i przy³¹czem gazowym w budynku ul. Okrzei 1.
- Co dalej z budownictwem TBS-u ?
Prezes Zarz¹du TBS sp. z o.o. w Kutnie Jacek Urbaniak informuje: Spó³ka
przygotowuje realizacjê ostatniego budynku na Osiedlu Szymanowskiego.
Bêdzie on liczy³ 30 lokali mieszkalnych i 2 u¿ytkowe o ³¹cznej pow. u¿ytkowej 1470 m2. Bêdzie on wykonany w systemie deweloperskim ze œrodków
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. w Kutnie posiada
aktualnie 18 w³asnych budynków o ³¹cznej liczbie 703 mieszkañ, o powierzchni u¿ytkowej 32.181,4 m2. Poza tym - w zleconej administracji
- zarz¹dza 62 budynkami i lokalami u¿ytkowymi o ³¹cznej powierzchni
86.219 m2. W roku 2011 z inwestycji uzyskano ³¹cznie 3 budynki III etapu
Osiedla Szymanowskiego (96 lokali mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej 6629,4 m2). TBS przeprowadzi³ (lub jest w trakcie realizacji)
termomodernizacje 9 budynków (Podrzeczna 15, 17, 21, Zamenhofa 9,
w³asnych oraz przysz³ych w³aœcicieli. Mimo ¿e budowa budynku rozpocznie
siê wczesn¹ wiosn¹ przysz³ego roku, to z wolnych lokali zosta³y 2 kawalerki i jedno dwupokojowe 53m2. Dalsze zamierzenia inwestycyjne spó³ki
wi¹¿¹ siê z budow¹ zespo³u 30 boksów gara¿owych przy ul. Granicznej.
Ponadto w roku 2012 TBS sp. z o.o. w Kutnie zamierza zakoñczyæ proces
termomodernizacji budynków w³asnych i budynków wspólnot mieszkaniowych zarz¹dzanych przez firmê.
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
Tel./fax 24 355-58-16, www.tbskutno.pl

Podobne dokumenty