test dla klasy IV - Szkoła Podstawowa w Lecce

Komentarze

Transkrypt

test dla klasy IV - Szkoła Podstawowa w Lecce
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce
13 maja 2010r.
IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „MATLEC”
zadania konkursowe – poziom I (dla uczniów klas IV)
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
• czas trwania konkursu: 45 minut,
• podczas konkursu nie moŜna uŜywać kalkulatorów,
• tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
• wybraną odpowiedź zaznaczamy krzyŜykiem na karcie odpowiedzi,
• ŻYCZYMY POWODZENIA!
1. Michał ma 2 braci, 3 siostry, mamę i tatę. Ile łącznie widelców i noŜy potrzeba w tej
rodzinie w czasie obiadu?
A. 13
B. 16
C. 8
D. 10
2. Kasia znalazła ksiąŜkę, w której brakowało pewnej liczby kartek. Kiedy ją otworzyła,
z lewej strony zobaczyła numer 24, z prawej zaś numer 45. Ile kartek brakowało
pomiędzy tymi stronami?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 20
3. Ślimak wpadł w poniedziałek rano do studni o głębokości 5 m. W ciągu dnia ślimak
wspina się na wysokość 2 m, w ciągu nocy zaś ześlizguje się w dół o 1 m. w którym
dniu tygodnia ślimak wydostanie się ze studni?
A. wtorek
B. środa
C. czwartek
D. sobota
4. Wojtek i Bogdan maja po 13 lat. Za ile lat będą mieli razem 100 lat?
A. 87
B. 74
C. 37
D. 24
5. Przez pustynię wędruje karawana, składająca się z dwugarbnych wielbłądów
i jednogarbnych dromaderów. Naliczono 28 głów i 45 garbów. Ile jest w tej karawanie
dromaderów?
A.
10
B. 11
C. 28
D. 14
6. Z trzech kwadratów o boku równym 3 cm 5 mm ułoŜono prostokąt. Ile wynosi obwód
tego prostokąta?
A. 28 cm
B. 10,5 cm
C. 28,5 cm
D. 36,75 cm
7. Jaką cyfrę moŜna wpisać w miejsce * w działaniu 14*2 : 4 = 363?
A. 0
B. 2
C. 5
D. kaŜdą cyfrę
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce
13 maja 2010r.
8. W pudełku jest 8 kawałków pizzy. Ile takich pudełek trzeba zamówić dla 24 osób,
Ŝeby kaŜda osoba otrzymała po 3 kawałki?
A. 9
B. 8
C. 10
D. 7
9. 16 duŜych kulek i 27 małych waŜy razem 8001 gramów. Ile waŜy mała kulka, jeśli
duŜa waŜy 225 gramów?
A. 150 g
B. 203 g
C. 163 g
D. 173 g
10. Tata Moniki ma 1,83 m wzrostu, a Monika jest o 65 cm niŜsza od niego. Jak wysoka
jest Monika?
A. 10,8 dm
B. 1,08 m
C. 128 cm
D. 11,8 dm
11. Prostokąt ma obwód 36 cm. Jeden bok ma 1,2 dm. Jakie jest pole tego prostokąta?
A. 72 cm2
B. 144 cm2
C. 7,2 dm2
D. 72 cm
12. Przed wyjściem na wycieczkę klasa IV ustawiła się czwórkami. Wojtek spostrzegł, Ŝe
przed nim były 2 czwórki, a za nim 6 czwórek. Ilu uczniów poszło na wycieczkę?
A. 32
B. 36
C. 24
D. 8
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce
13 maja 2010r.
Imię i nazwisko:…………………….……………………………………………………………………….………….……..
Szkoła i klasa:………………………………………………………….………………………………………………………..
KARTA ODPOWIEDZI
NR
PYTANIA
ODPOWIEDŹ
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D

Podobne dokumenty