Zasoby Biblioteki WSB - Poznań Aktualizacja z 30 kwietnia 2014 r

Komentarze

Transkrypt

Zasoby Biblioteki WSB - Poznań Aktualizacja z 30 kwietnia 2014 r
Zasoby Biblioteki WSB - Poznań
Aktualizacja z 30 kwietnia 2014 r.
Bezpieczeństwo Narodowe
Autor
Tytuł
Ilość Sygnatura
1.
ABW
Raport z działalności ABW. Warszawa 2011
1
6527
2.
Adamczak A., Gędłek M.
Czym jest własność intelektualna. Warszawa
2011
1
7590
3.
Adamczyk Cz., Breitkopf B.,
Worwat Z.
Przysposobienie obronne. Warszawa 1998
1
1249
4.
Adamczyk M.
Europejska agencja zarządzania współpracą… 1
Warszawa 2005
1604
5.
Adamek K.
Kształcenie oficerów kwatermistrzostwa wojska 1
polskiego. Warszawa – Poznań 1984
2782
6.
Adamiak B.,
Borkowski J.
Polskie postępowanie administracyjne
i sądowo-administracyjne. Warszawa
1993/1997
8
2870-2877
7.
Adamski J.
Nowe Technologie w Służbie Terrorystów.
Warszawa 2007
1
6997
8.
Ahlt M.
Prawo europejskie. Warszawa 1995/1998
11
2571-2581
9.
Ajnenkiel A.
Polskie konstytucje. Warszawa 1982 (Patrz:
historia; prawo)
1
0632
10.
Akoliński S., Falewicz J.R.
Źródła patologii społecznej i problemy
socjalizacji młodzieży. Warszawa 1984
1
2496
11.
Albi A.
Referenda w sprawie członkostwa w UE.
Warszawa 2004
1
1595
12.
Alexandrowicz T.
Terroryzm międzynarodowy. Warszawa 2008
1
3370
13.
Amnesty International.
Amnesty International. Report 1997. Londyn
1997
1
1734
14.
Analiza
Implikacje ewentualnego odrzucenia traktatu
Konstytucji UE. Kraków 2006
1
0721
15.
Antczak A.
Kształtowanie się tożsamości narodowej
wspólnot autonomicznych w Hiszpanii.
Warszawa 2008/2009
2
3651-3652
16.
Antkowiak P.
Samorząd Terytorialny na Przykładzie Miasta
Konina.
Poznań 2011
1
7183
17.
Antonowicz L.
Podręcznik prawa międzynarodowego.
Warszawa 1993/1994/1996/2000
(Patrz: prawo)
16
2672-2679;
2903-2906
18.
Antoszewski A., Herbut R.
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w
perspektywie porównawczej. Wrocław 1998
(Patrz: inne)
1
3796
19.
Arntzen F.
Psychologia zeznań świadków. Warszawa
1
6498
Lp.
1989
Asmus R.
NATO. Otwarcie drzwi. Warszawa 2002
1
1422
21.
Augustyniak K., Piotrowski A.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne
problemy bezpieczeństwa. Poznań 2011
10
6759-6768
22.
Augustyniak-Osiewicz A.
Kultura i polityczne uwarunkowania etnicznoniepodległościowe. Poznań 2007
1
2310
Balcerowicz B.
Siły zbrojne w państwie i stosunkach
międzynarodowych. Toruń 2006
5
1322-1326
24.
Baluk W. (red.)
Polityka bezpieczeństwa narodowego państw
2
obszaru WNP. Wybrane problemy, Toruń 2009
7291-7292
25.
Banasiak Z.
Przesłuchanie świadka procesie karnym.
Słupsk 2005
1
0678
26.
Banasiński C., GronkiewiczPrawo gospodarcze. Zagadnienia
Walz M.,Pawłowicz K.,
administracyjno-prawne. Warszawa 1998
Szfrański D., Wierzbowski M.,
Wyrzykowski M.
2
2621-2622
27.
Baran-Wojtachnio M., pod red. Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja 5
wojska. Toruń 2006
1317-1321
28.
Barbag J.
Geografia polityczna ogólna. Warszawa 1974
1
3795
29.
Barcz J., pod red.
Umacnianie aksjologii UE ze szczególnym
uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Warszawa 2005
1
2156
Barczak A., Sydoruk T.
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w
zarządzaniu. Warszawa 2003
1
1337
31.
Bardach J.,
Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa 2
1985/2009 (Patrz: historia)
2585-2586
32.
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i konfliktów. Czynniki
2
endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy ,
Toruń 2011
7546-7547
33.
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i konfliktów.
Uwarunkowania…, Toruń 2011
2
7548-7549
34.
Baron A., Gajewska G.
Holocaust w sieci dyskursów. Gniezno 2005
1
1453
35.
Barszczewski Z.,
Barwy służby. Wrocław 2005
Lewandowski L., Majewski R.,
Mielnicki J., Rozbicki Z.
1
0961
36.
Barta J., Markiewicz R
Media a dobra osobiste. Warszawa 2009
1
3479
37.
Bartkowiak G.
Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej.
Zielona Góra 2004
2
1674-1675
38.
Batko Z.
Wojna ekonomiczna. Warszawa 1983
1
4027
39.
Baton K.
Statut Irackiego Trybunału Nadzwyczajnego...
Warszawa 2004 (Patrz: historia)
1
2167
40.
Bazylow L., Sobczak J. (Pod
red.)
Encyklopedia Rewolucji Październikowej.
Warszawa 1977 (patrz: Historia; Inne)
1
6194
41.
Bączek P.
Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo
państwa polskiego. Toruń 2009
3
3331-3332;
3712
20.
23.
30.
Bączek P.
Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo
Państwa Polskiego. Toruń 2006
5
1363-1367
43.
Bąkowski K.
Gazyfikacja. Gazociągi. Stacje redukcyjne.
Instalacje i urządzenia gazowe. Warszawa
1996 (Patrz: BN)
1
6700
44.
BBN
Biała księga bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej. Warszawa 2013
6
7580-7585
45.
BBN nr. 21
I – 2012/21.
Warszawa 2012
1
7129
46.
Beaufre gen.
Stratégie de l'action
1
2762
47.
Bednarek A., Borkowski A.,
Jujka Z. i inni.
Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996
(Patrz: prawo; pedagogika)
1
1749
48.
Bereski R., tłum.
NATO. Vademecum. Warszawa 1999
1
2188
Berman Cz.
Mobilizacja w teorii i praktyce. Warszawa 1964
1
1048
50.
Bębas S. (red.)
Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji ,
Radom 2011
3
751-573
51.
Białek T.
Terroryzm – manipulacja strachem. Warszawa
2005/2009
4
1427; 33573359
52.
Bielawski J.
Książka w świecie islamu. OSSOLINEUM 1961 1
3930
53.
Bierzanek R.
Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych.
Warszawa 1972 (Patrz: prawo)
1
4025
54.
Bierzanek R.
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Warszawa 1972
1
2541
55.
Bigo J.E.
Europe’s New Destiny. Lizbona 2001
1
2144
56.
Błaszczyk M.
Zagrożenie środowiska lokalnego generowane
przez jednostki...Poznań 2007
1
2307
57.
Bocheński A.
Kryzys Polski i kryzys ludzkości. Warszawa
1982 (Patrz: historia)
1
3919
58.
Bocheński A.
Parę refleksji o Polsce i świecie. Warszawa
1984
1
2752
59.
Bocheński A.
Rozmyślania o polityce polskiej. Warszawa
1987
1
3970
60.
Bocheński A.
Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1
1986
2757
61.
Boć J.
Prawo administracyjne. Wrocław 1994
2
2884-2885
62.
Bojarski M.,
Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze.
Warszawa 1995 (Patrz: prawo)
1
6507
63.
Bojarski T. (Wprowadzenie)
Kodeks Karny. Kraków 1996
1
2051
64.
Bołcun G.
Wojsko i obronność w pracach Sejmu
Ustawodawczego RP 1947-1992. Warszawa
2006 (Patrz: historia)
1
2191
65.
Bombera Z.
Międzynarodowa integracja krajów RWPG.
Warszawa 1982 (Patrz: historia)
1
0631
66.
Bombicki M.R.
Zbrodnie Prawa. Wyroki Sądów Wojskowych
w latach 1944 – 1954. T.1
Poznań 1993
1
7091
42.
49.
67.
Bończa-Bystrzycki L.
Zarys historii administracji na ziemiach polskich 2
(X-XX wiek). Koszalin 2010 (Patrz: Historia)
6749-6750
68.
Borkowski M.
Prawo własności intelektualnej. Poznań 2011
(Patrz: Prawo)
20
6677-6685;
6688-6697
69.
Borkowski R.
Terroryzm ponowoczesny. Toruń 2009
1
3369
70.
Boruc A.
Bezpieczeństwo transportu w dobie zagrożeń
terroryzmem. Poznań 2007
1
2300
71.
Borucki M.
Terroryzm zło wszechczasów. Warszawa 2005 2
3353-3354
72.
Brejak J., pod red.
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1983. Zeszyty
Naukowe WAP. Nr 117. Warszawa 1984
1
1286
73.
Breza T.
Urząd.
Warszawa 1977
1
6853
74.
Brodziej W.
Terror i polityka. Warszawa 1985
1
0856
75.
Brodziłowski J.
Żołnierska droga. Warszawa 1974
1
1060
76.
Browarczyk Ł. (red.)
Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk 2008
(Patrz: Pedagogika)
1
6263
77.
Bruski R.,
Joachimowski J.,
Kuczur T. (Pod red.)
Współczesna administracja publiczna. Toruń
2010
4
6412-6415
78.
Brychcy E.
Świadomość zagrożeń w społeczeństwie
amerykańskim. Poznań 2007
1
2298
79.
Brzeski J., pod red.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, a nowe
nieuregulowane prawo zawodowej służby
wojskowej. Poznań 2000 (Patrz: zarządzanie)
1
2343
80.
Brzeziński W.A.
Motywowanie pracowników. Poznań 2006
81.
Budych K.
Regulacje prawne ochrony środowiska
naturalnego... Poznań 2007
1
2324
82.
Bugajski D. R.
Prawa Żeglugowe Okrętu w Świetle Prawa
Międzynarodowego. Warszawa 2009
1
7110
83.
Bugajski D.R.
(Red.)
Międzynarodowe Prawo Humanitarne. T. 1
Gdynia 2010
1
7104
84.
Bugajski D.R.
(Red.)
Międzynarodowe Prawo Humanitarne. T. 2
Gdynia 2011
1
7105
85.
Bugajski D.R.
(Red.)
Międzynarodowe Prawo Humanitarne. T. 3
Gdynia 2012
1
7106
86.
Bugajski D.R.
Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa
międzynarodowego. Gdańsk 2009
1
7110
87.
Bukowiec K. i Inni
(Red.)
Strażacy Ziemi Węgrowskiej.
Bochnia 2012
1
7155
88.
Buksiński T.,
Bondyra K.,
Jakubowsk J.
Demokracja – Samorządność – Prawo.
Poznań 2007
2
7042 –
7043
89.
Bulloch J., Morris H.
Wojna Saddama. Początki konfliktu
kuwejckiego. Poznań 1991
1
0599
90.
Burda A.
Polskie prawo państwowe. Warszawa 1978
1
0851
91.
Bursztyński A.,
Kozłowski D.,
Koncepcje Zastosowanie Uzbrojenia
Modułowego w Działaniach Sił Morskich.
1
7107
Zieliński M.
Gdynia 2011
92.
Bursztyński A., Drewek W.,
Zieliński M.
Uwarunkowania możliwości strategicznego
transportu wojsk i techniki wojskowej. Gdynia
2010
1
7108
93.
Bursztyński A., Kozłowski D.,
Zieliński M.
Koncepcje zastosowania uzbrojenia
modułowego w działaniach sił morskich.
Gdynia 2011
1
7107
94.
Celarek K.
Prawo informacyjne. Warszawa 2013
1
7169
95.
Centrum Europejskie Natolin
Podstawowy traktat o UE. Warszawa 2002
2
2152-2153
96.
Centrum Europejskie Natolin
Reforma procedur zmiany traktatów. Warszawa 1
2002
2154
97.
Centrum Informacyjne Rządu
Biała księga. Akta śledztwa. Warszawa 1996
1
1017
98.
Cern K.M., Juchacz P.W.,
Nowak E.
Edukacja demokratyczna. Cern K.M., Juchacz
P.W., Nowak E.
2
7166-7167
99.
Cern K.M., Juchacz P.W.,
Nowak E.
Etyka życia publicznego. Poznań 2009
1
7165
100. Chajbowicz A.,
Kocowski T.
(Red.)
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach
terenowej administracji publicznej.
Wrocław 2009
3
7028 –
7030
101. Chlebowczyk J.
Między dyktatem, religiami a prawem do
samostanowienia. Warszawa 1980
1
0608
102. Chłopek W.
11. Batalion dowodzenia. Rys historyczny.
Żagań 2010
1
3866
103. Chmaj M.,
Marszałek-Kawa J.,
Sokół W.
Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń 2006
1
6406
104. Chmielnicki P.
(Red.)
Konstytucyjny System Władz Publicznych.
Warszawa 2010
4
7066 –
7069
105. Chodoła A., Klimczak J.,
Kakowski A.
Trening militarny żołnierzy. Szczytno 2006
1
1714
Doktryny polityczne XIX i XX w. Kraków 2000
2
1399-1400
107. Chojnowski A.
Koncepcje polityki narodowościowej rządów
polskich w latach 1921-1939. OSSOLINEUM
1979 (patrz: Historia)
1
6193
108. Chruśliński J.
Rozstania i Powroty.
Kielce 2009
1
7150
109. Ciborowski L.
Walka informacyjna. Toruń 2001
6
3329-3330;
3603-3606
110. Cichocki R., Cichocki P.,
Jabkowski P.
Europejska świadomość Wielkopolan. Poznań
2005
1
0727
111. Ciechanowski G. i inni
Bałkany we współczesnych stosunkach
międzynarodowych. Wybrane problemy.
Poznań 2011
1
6656-6657
Konflikty współczesnego świata. Toruń 2006
2
1414; 3371
Od zimnej wojny do NATO. Warszawa 2003
1
1192
106.
112.
Chojnacka K. KozubCiębrowicz W., pod red.
Ciechanowski G., Sielski J.
113. Ciećkowski Z.
114. Cieliszko P.
Europa rolników. Poznań 2004
1
0897
115. Cieślarczyk M.
Metody, techniki i narzędzia badawcze.
Warszawa 2006
4
3623-3626
116. Ciszek M.
Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie 2
etycznych problemów ludzkiej prokreacji.
Studium bioetyczno-prawne, Toruń 2011
7569-7570
117. Ciupiński A.,
Binkowski H.,
Legucka A.
Bezpieczeństwo w stosunkach
międzynarodowych. Warszawa 2003
4756 3643-3646
97570
118. Ciupiński A., Malak K.
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe.
Warszawa 2004
4
3700-3703
Niebezpieczny związek. Tajna współpraca.
Illinois 1992 (Patrz: historia)
1
1209
120. Cybal-Michalska A.
Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i
potrzeby edukacyjne. Poznań 2001 (Patrz:
Ped.)
2
3548, 7097
121. Cywiński B.
Potęga Jest - i Basta.
Paryż 1983
1
7094
122. Czabański J., pod red.
Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce
karnej. Kraków 2005
1
1020
123. Czaja J.
Kulturowe Czynniki Bezpieczeństwa.
Kraków 2008
2
7044 –
7045
124. CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A., pod red.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 5
regionalne. Wyzwania edukacyjne. Poznań
2008
3722-3726
125. Czajkowska A.,
Otwinowski W.
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego
pokolenia. T.2. Poznań 2009
10
3518-3527
126. Czajkowska A., Rondalska D., Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń 10
pod red.
tworzenia. T.3, Poznań 2008
2929-2938
119.
Cockburn A.; Cockburn L.
127. Czajkowska-Ziobrowska D.,
Zduniak A.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna
szkoła. Bezpieczny uczeń. Poznań 2007
1
6330
128. Czapska J.
Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny
wizerunek Straży miejskich w Polsce. Toruń
2011
4
7642-7645
129. Czaputowicz J.
Bezpieczeństwo europejskie. Warszawa 1997
1
6226
130. Czarny R.M., Spryszak, K.
(red.)
Państwo i prawo wobec .... Tom I. Teoria i
filozofia państwa i prawa oraz aksjologia
Toruń 2012
2
7253-7254
131. Czarny R.M., Spryszak, K.
(red.)
Państwo i prawo wobec .... Tom II.
Współczesne ustroje państwowe i rozwój
demokracji , Toruń 2012
2
7255-7256
132. Czarny R.M., Spryszak, K.
(red.)
Państwo i prawo wobec .... Tom III.
Zagadnienia prawa konstytucyjnego, Toruń
2012
2
7257-7258
133. Czarny R.M., Spryszak, K.
(red.)
Państwo i prawo wobec .... Tom IV. Problemy
administracji, zarządzania i ekonomii Toruń
2
7259-7260
2012
134. Czarny R.M., Spryszak, K.
(red.)
Państwo i prawo wobec .... Tom V. Integracja
europejska i stosunki międzynarodowe, Toruń
2012
2
7261-7262
135. Czasopismo
Raport: wojsko – technika – obronność.
Warszawa 2007
1
2168
136. Czeczot Z., Tomaszewski T.
Kryminalistyka ogólna. Toruń 1996
1
2178
137. Czekała Z.
Parada radarów. Warszawa 1999
1
0909
138. Czerwiński K. (red.),
Wielowymiarowość w komunikacji społecznej
i bezpieczeństwa w edukacji. Toruń 2011
2
7621-7622
139. Częściak R.
(Red.)
Forum Bezpieczeństwa T.2
Bezp. na Wodach Morskich i Śródlądowych.
Gdynia 2011
1`
7112
140. Czoimer E.
(Red.)
Bezpieczeństwo Międzynarodowe w XXI wieku. 2
Wybrane Problemy.
Kraków 2010
7048 –
7049
141. Czubiński A., Wryk R.
(Pod red.)
Z badań nad dziejami stosunków polskoniemieckich. Poznań 1991
1
3975
142. Czubocha K.
Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze
we współczesnym prawie międzynarodowym ,
Toruń 2012
2
7249-7250
143. Ćwierdziński J.
Taktyka na współczesnym polu walki.
Warszawa 1970
1
4024
144. Dałek Z., Dałek S.
Fundamentalizm islamski a terroryzm.
1
2303
145. Daniluk M.
Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu
obronnym. Warszawa 1974
1
6231
146. Dańczuk W.
Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint) Łódź
1924/Głogów 2010 (Patrz: pedagogika; inne)
1
4127
147. Dawidczyk A.
Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla
bezpieczeństwa Polski u progu XXI w.
Warszawa 2001
4
3627-3630
148. Dąbrowa S.
Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych.
Warszawa 1974
1
4028
149. Dąbrowski J., Świderski A.W. Bezpieczeństwo człowieka, a proces wsparcia
społecznego. Siedlce 2007
1
1941
150. Demkowicz A.
Integracja Europy zachodniej w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Od EWO do
WEPBiO, Toruń 2007
4
3581-3584
151. Denning D.
Wojna informacyjna i bezpieczeństwo
informacji. Warszawa 2008
1
3410
152. Dobek – Ostrowska B.
Teoria komunikowania publicznego. Wrocław
2009
1
3495
153. Dobija K.
Army Organic Air Defense Organization And
Operating Principles.
Warszawa 2012
1
7148
154. Dobroczyński M.
Europejska współpraca gospodarcza.
Warszawa 1980
1
1233
155. Dobroczyński M.
Poland in the European Union. Toruń 2004
1
1495
Historia stosunków międzynarodowych.
Warszawa 2006 (Patrz: historia)
1
1413
157. Dominiczak H.
Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990
1
1213
158. Dominiczak H., Halaba R.,
Walichnowski T.
Z dziejów politycznych Polski 1944-1984.
Warszawa 1984
1
3972
159. Donaj Ł.
Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy
1991-2004. Łódź 2005
1
0898
160. Dopierała K., Dziemianko Z.
Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska.
Poznań 2009
5
3528-3532
161. Drozd J.
Polsko – francusko – niemiecka współpraca.
Warszawa 1993
1
1592
162. Dubiński K., Jurczenko J.
Oko Pentagonu. Rzecz o płk. R. Kuklińskim.
Warszawa 1995
1
1189
163. Duda D.,
Pączek B.,
Szubrycht T.
Wojenna Karta Polskiej Marynarki Handlowej w 1
Świetle Losów ,,Daru Pomorza’’
Gdynia 2009
7123
164. Dworzecki J
Taktyka i techniki interwencji. Gliwice 2010
1
6558
165. Dworzecki J.
Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony 1
osób i mienia. Wybrane zagadnienia. Gliwice
2009 (Patrz: Prawo)
6560
166. Dworzecki J.,
Kochańczyk R.
Współczesne zagrożenia. Gliwice 2010
1
6557
167. Dworzecki J., Szymczyk J.
Kryminologia. Wybrane zagadnienia. Gliwice
2010
1
6559
168. Dyjakon D.
Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie.
(Patrz: Pedagogika)
1
6698
169. Dziedzic J.
Poziom satysfakcji zawodowej lekarzy i
ratowników medycznych. Warszawa 2011
1
7135
170. Dziedzic T.
Rynek Lotniczy 2012.
Warszawa 2012
1
7145
171. Dzisiów- Szuszczykiewicz A.
Iran – 30 lat po rewolucji. t. 12 BBN. Warszawa 1
2009
3545
172. Dzisiów- Szuszczykiewicz A.
Szyici i sunnici na Bilskim Wschodzie. BBN.
Warszawa 2008
1
3128
173. E. Noworyta.
Różne Oblicza Polskiej Racji Stanu.
Łódź – Warszawa 2010
1
7131
174. Eisler J.
Grudzień’70. Warszawa 1995
1
3916
175. Esden-Tempski S.
Między sierpniem i młotem. Kraków 2005
1
2754
176. Fabiańska B., Kubisiak A.
Maciej Frankiewicz – legenda poznańskiej
opozycji 1980-1989. Poznań 2010
1
6603
177. Farysej J.,
Lisiak H.,
Siemaszko.
Poczucie Bezpieczeństwa Obywateli Państw
Europy Środkowej w latach 1971 – 1981.
Poznań 2012
10
6974 –
6983
178. Fehler W.,
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty
4
3591-3594
156.
Dobrzycki W.
Tymanowski J.
członkostwa Polski w NATO. Toruń
2009
179. Feret S., Peterson T.
Polska sztuka wojenna 1918-1939. Warszawa
1972
1
4030
180. Filary S.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i
transporcie. Poznań 2010
10
6736-6745
181. Filary S.
Zarządzanie ryzykiem. Poznań 2011
10
6718-6727
182. Filary S., Zduniak A.
Podmiotowość w dowodzeniu. Wyzwania
społeczne w edukacji dowódców. WarszawaPoznań 2003
4
3826-3830
183. Filipowski A.
Charakterystyka terroryzmu współczesnego i
wybrane elementy...Poznań 2007
1
2309
184. Firlej E., pod red.
Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się
Europie. Toruń 1995
4
3348-3349
185. Fiszer J. M.
Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. Toruń 2003
1
186. Flajterski S. (Pod red.)
Integracja i tożsamość. Szczecin 2003
3
1464-1466
187. Fleming M.
(Oprac.)
Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych.
Warszawa 1991
1
7089
188. Frączek M.,
Gargas T.,
Witkowski K.
80 Lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadło1
1932 – 2012.
Bochnia 2012
1
7154
189. Frątczak M. i inni
80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach
1932-2012. Bochnia 2012
1
7154
190. Fryc M.
Wojna. Współczesne oblicze. Toruń 2009
4
7633-7636
191. Frydrych E. K.
Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju
Partnerstwa dla Pokoju. Toruń 2009
1
3590
192. Gadowski T.
Międzynarodowa kontrola pokojowego
wykorzystania energii atomowej. Poznań 1985
1
4019
193. Gajda E.
Polska polityka zagraniczna 1944-1974.
Warszawa 1974
1
0620
194. Galor Z.
Europa właścicieli. Poznań 2005
2
3286-3287
195. Galor Z.,
Goryńska-Bittner B.
Stara i nowa Europa. Poznań 2000
1
3293
196. Gałusza M.
(Red.)
BHP w Unii Europejskiej.
K – P-ń. – T. 2007
1
7098
197. Gawliczek P., Pawłowski J.
Zagrożenia asymetryczne. Warszawa 2003
4
3677-3680
198. Gawrońska-Garstka M., pod
red.
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 6
intelektualne Polaków. Poznań 2009
3744-3749
199. Gawrońska-Garstka M., pod
red.
Edukacja nieustająca wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI
w. Poznań 2009
3831-3840
200. Gawroński S.
Media relations służb mundurowych w Polsce. 2
Analiza wybranych formacji, Kraków, Rzeszów,
Zamość 2011
7539-7540
Stosunki międzynarodowe w świetle aktów
państwowych i dokumentów dyplomatycznych.
1267
201.
Gąsiennica-Staszeczek B.,
Teleszyński J.
3867
10
1
Cz.3. Warszawa 1982
202. Gembara S., Rymaniuk J.
Organizacja i zarządzanie w Policji.
Teraźniejszość i przyszłość. Poznań 2007
1
1975
203. Geremek B.
Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w
rodzinnej Europie. Warszawa 2004
3
3400-3402
204. Geremek B. (wstęp)
Lech Wałęsa. Gdańsk 1990
1
1231
205. Giddeus A.
Europa w epoce globalnej. Warszawa 2008
1
3387
206. Gilbert M.
Druga wojna światowa. Poznań 1989
2
1396-1397
207. Gilbert M.
Pierwsza wojna światowa. Poznań 2005
2
1394-1395
208. Giole A.
Fałszerze. Warszawa 1987
1
1983
209. Giżycki W., Podraza A.
Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa
współpracy? Lublin 2007
2
3505;
210. Giżycki W., Podraza A.
Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa
europejskiego. Lublin 2007
2
3501-3502
211. Głośny J.,
Zasadziński J.
Wyższa Szkoła Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 1
Warszawa 1983
2758
212. Głowacki R.
Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych. 1
Raport z badań, Szczytno 2012
7536
213. Gołąb Z.
Początkowy okres wojny. Warszawa 1972
1
4029
214. Gołębiowski J.W.
Ideologia i polityka wspólnot socjalistycznodemokratycznych. Warszawa 1978
1
1223
215. Gorbaczow M.
Przebudowa i nowe myślenie. Warszawa 1988
2
0866; 0932
216. Goryńska-Bittner B.
Inna (?) Europa. Poznań 2004
3
0896; 32883289
217. Goryńska-Bittner B.
Jaka Europa ma przyszłość. Poznań 2004
1
3290
218. Goryńska-Bittner B.
Naród jako sacrum. Poznań 1997
1
3285
219. Goryńska-Bittner B.
Społeczeństwo obywatelskie. Poznań 2002
2
3291-3292
220. Gozdór G.
Ustawa o usługach dedektywistycznych z
wprowadzeniem. Lublin 2002
1
2180
221. Góra W.
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974.
Warszawa 1974
1
0825
222. Górecka K.
Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa Polski
w horyzoncie... Poznań 2007
1
2306
223. Górek-Sosnowska K.,
Szybilska J.
Kuwejt. Historia i współczesność. Warszawa
1995
1
2146
224. Grabowska S.
Modele odpowiedzialności konstytucyjnej
prezydenta we współczesnych państwach
europejskich, Toruń 2012
2
7251-7252
225. Grajewski I.,
Wójcicki J.
Mały Leksykon Morski.
Warszawa 1981 (Patrz: Inne)
1
6844
226. Grinberg D., Szapiro P.
Holocaust z perspektywy półwiecza. Warszawa 1
1993
6534
Wojska lotnicze i obrony powietrznej.
Warszawa 2003 (Patrz: historia)
1066; 10711072
227.
Grochowski J.B.,
Kiss-Orski W.,
Przeciszewski R.
3
228. Grochowski L., Letkiewicz A.,
Misiuk A.
Nauka o bezpieczeństwie.(t. I) Istota, przedmiot 2
badań . Szczytno 2011
7520-7521
229. Grochowski L., Letkiewicz A.,
Misiuk A.
Nauka o bezpieczeństwie.(t. II) Istota,
przedmiot badań . Szczytno 2011
7522-7523
2
230. Gromadzki G., Konończuk W., Białoruś po „wyborach”. Jaka będzie przyszłość 1
Veselŷ Z.
reżimu Łukaszenki. Warszawa 2006
2157
231. Grose P.
Continuing the Inquiry. Nowy Jork 2006
1
1596
232. Grot l. (wybór)
Geneza Powstania warszawskiego 1944.
dyskusje i polemiki. Warszawa 1984
1
2739
233. Grudziński P.
Teologia bomby. Narodziny systemu
nuklearnego odstraszania. T.1. Warszawa
1988
1
6211
234. Grudziński P.
Teologia bomby. Narodziny systemu
nuklearnego odstraszania. T.2. Warszawa
1988
1
6212
235. Grudziński P.
Teologia bomby. Narodziny systemu
nuklearnego odstraszania. T.3. Warszawa
1988
1
6213
236. Gryz J.
(Red.)
Bezpieczeństwo w Stosunkach
Transatlantyckich.
Toruń 2008
2
7053 –
7054
237. Gryz J.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski.
Warszawa 2013
5
7607-7611
238. Gryz J. (red.)
System reagowania kryzysowego Unii
Europejskiej. Struktura-charakter-obszary,
Toruń 2009
6
7055-7056;
7274-7275;
7526-7527
239. Gryz J., Kitler W.
System reagowania kryzysowego. Toruń
2007/2009
3
3351-3352;
3056
240. Gryz J., Kitler W.
System reagowania kryzysowego., Toruń 2012 1
7525
241. Grzebowski K.
Bioterroryzm jako odmiana działań
terrorystycznych. Poznań 2007
1
2308
242. Grzegorczyk T., Tylman J.
Polskie postępowanie karne. Warszawa 2001
1
6275
243. Grzelak E.
U podstaw polityki wyznaniowej. Warszawa
1980
1
0603
244. Grzelak E.
Z problematyki rozdziału kościoła od państwa.
Warszawa 1980
2
0604; 0868
245. Guła P., Tarnawski P.,
Zubrzycki W.
Terroryzm – zagrożenie i przeciwdziałanie.
Kraków 2005
2
3362-3363
246. Gutowski J.
Sejm Polski. Warszawa 1996
1
0988
247. Gwoździcka M., Zduniak A.
Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”.
Bezpieczeństwo jako wartość. Poznań 2006
10
1432-1441
248. Gwoździcka-Piotrowska M.,
Zduniak M.
Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”.
Bezpieczeństwo jako wartość. T.2 Poznań
2007
10
1634-1643
249. Gwoździcka-Piotrowska M.,
Zduniak M.
Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”.
Bezpieczeństwo jako wartość. T.3 Poznań
10
1644-1653
2007
250. Haduch T., Kaliński M., pod
red.
Leksykon pojęć z zakresu wiedzy
obywatelskiej. Warszawa 2005
1
0718
251. Hajduk B., pod red.
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd
naukowo-metodyczny Nr1/2009 (3) Poznań
20009
5
3343-3347
252. Haliżak E. (Pod red.)
Bezpieczeństwo narodowe Polski… Toruń
1995
1
4016
253. Halżak E.
Żurawia Papers. Zeszyt 8. Wspólnota Pacyfiku
a Wspólnota Wschodnioazjatycka. Warszawa
2006
1
2143
254. Hanausek T.
Kryminalistyka, zarys wykładu. Zakamycze
2005
1
1415
255. Hang H.
Humanity for All. Vienna 1993
1
0593
Włamywacz mieszkaniowy i jego ofiara.
Warszawa 1988 (Patrz: prawo)
1
2426
257. Hauziński A.
Mapy poznawcze środowiska zagrożonego
przestępczością. Poznań 2003
1
6756
258. Helnarska K.J.
Od Europejskiej Wspólnoty Obronnej do
Europejskiej Agencji Obrony. Toruń 2009
4
3585-3588
259. Henzel W., pod red.
Wojna w Zatoce Perskiej. Warszawa 1993
(Patrz: historia)
2
2223-2224
260. Hładki A.
Rola i znaczenie ochotniczych straży
pożarnych w lokalnym... Poznań 2006
1
2289
261. Hofmański P.
Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Kraków 1997 (Patrz: prawo)
1
6494
262. Holzer J.
Solidarność 1980-1981. Geneza i historia.
Warszawa 1990
1
1226
263. Holzer J., Molenda J.
Polska w pierwszej wojnie światowej.
Warszawa 1973
1
6595
264. Hołyst B.
Kryminalistyka. Warszawa 2010
1
6399
265. Hołyst B.
Kryminologia. Warszawa 2010
1
7081
266. Hołyst B.
Policja na świecie. Warszawa 2009
1
7082
267. Hołyst B.
Problematyka przestępczości na VII Kongresie
Narodów Zjednoczonych. Warszawa 1987
1
6506
268. Hołyst B.
Psychologia
Kryminalistyczna.
Warszawa 2009
2
6399; 7082
269. Hołyst B.
Socjologia kryminalistyczna, t.1. Warszawa
2007
1
3561
270. Hołyst B.
Socjologia kryminalistyczna, t.2. Warszawa
2007
1
3562
271. Hołyst B.
Suicydologia. Warszawa 2012
1
7084
272. Hołyst B.
Terroryzm t.1. Warszawa 2009
1
3364
273. Hołyst B.
Terroryzm t.2. Warszawa 2009
1
3365
256. Haś M., Stępniak K.,
Wójcik J.W.
274. Hołyst B.
Wiktymologia. Warszawa 2011
1
7083
275. Hołyst B., pod red.
Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004
2
1335-1336
276. Horodecki J., Potrzebowski H., Polska racja stanu. Elementy alternatywnego
Soroka P.
programu gospodarczego. Warszawa 2000
1
1043
277. Hypki T.,Kucharski H.
85 lat Lotnictwa Polskiego. Warszawa 2003
(Patrz: Historia)
1
1218
278. IGSiE PAN - Opracowanie
zbiorowe
Polityka energetyczna. Kraków 2007 (Patrz:
zarządzanie)
1
1966
279. Ilnicki M.(red.)
Działalność wojskowa na morzu w świetle
prawa międzynarodowego. Gdańsk 2003
1
7109
280. Ilnicki M.
Służby Graniczne w Walce z Terroryzmem.
Toruń 2011
2
7036 –
7037
281. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Czerwiec - sierpień.
Warszawa 2000
1
1584
282. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Grudzień.
Warszawa 2000
1
1588
283. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Kwiecień.
Warszawa 2000
1
1582
284. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Listopad .
Warszawa 2000
1
1587
285. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Luty.
Warszawa 2000
1
1589
286. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Maj. Warszawa
2000
1
1583
287. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Marzec. Warszawa
2000
1
1590
288. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Październik.
Warszawa 2000
1
1586
289. Informator
Informator Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Wrzesień.
Warszawa 2000
1
1585
290. Informator
Integracja europejska. Bibliografia wydawnictw
zwartych. Warszawa 2003 (Patrz: inne)
1
1479
291. Informator
W służbie pokoju. Bundeswehra 1955-1993.
Warszawa 1993 (Patrz: historia)
1
0849
292. Iwan R.
Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu wg
Prymasa St. Wyszyńskiego. Lublin 1989
(Patrz: historia)
1
0628
293. Iwanek M.
Opinie Kandydatów do Służby w NSR na
Temat Wybranych Jej Aspektów.
Warszawa 2011
1
7134
294. Izdebski H.
Doktryny Polityczno – Prawne.
Warszawa 2012
3
7078 –
7080
295. Izdebski H.
Samorząd terytorialny podstawy ustroju i
działalności. Warszawa 2009 (Patrz: historia)
2
6394-6395
296. Jabłoński H.
Niepodległość i tradycje narodowe. Warszawa
1978
1
0846
297. Jacher Cz.
Patriotyzm wczoraj i dziś. Katowice 2007
(Patrz: historia)
1
1978
298. Jackowski J.M.
Bitwa o Polskę. Lublin 1971
1
1960
299. Jakubczak R.
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa 25
III RP. Warszawa 2003/2004
0578-0581;
3374; 72137232
300. Jakubczak R., Flis J.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. 6
Warszawa 2006/2009
1343-1347;
3373
301. Jakubczak R., Skrabacz A.,
Gąsiorek K.
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa 3
Polski w XXI w. Warszawa 2008
2345-2347
302. Jakubowska-Hara J.
Karalność drobnych wypadków (wykroczeń)
niewłaściwego korzystania z subwencji lub
dotacji. Salamanca 2002
1
2687
303. Jakubowska-Hara J.,
Skupiński J.
Pranie pieniędzy w Polsce. Fenomenologia i
kierunki działania. Salamanca 2002
1
2688
304. Jałmużna T., Rosa R.
Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w
teorii i praktyce edukacyjnej. Łódź 2008
3
3391-3393
305. Jałoszyński K.
Rola środków masowego przekazu w
przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nim.
Szczytno 2012
4
7623-7626
306. Jałoszyński K.
Współczesny wymiar antyterroryzmu.
Warszawa 2009
2
3360-3361
307. Janasz T., Janasz W., Kozioł
K., Szopik K.
Zarządzanie strategiczne. Warszawa 2008
1
3057
308. Janer T.
Tarcza przeciwlotnicza. Warszawa 2003
1
1201
309. Jankiewicz Z.
Samolot zmienia kształt. Warszawa 1969
1
6210
Janusz M., Sawczak S.
Zarządzanie kryzysowe. Wybrane elementy
ochrony ludności. Wrocław 2007
1
1800
Januszek H., Gembara S.
Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji. 1
Poznań 2005 (Patrz: zarządzanie)
1107
312. Jarecka M.
Propaganda wizualna słusznej wojny.
Warszawa 2008
1
3408
313. Jarmoszko S.
Wojsko Polskie (pierwszej dekady
transformacji). Toruń 2003 (Patrz: historia)
1
2756
314. Jaruzelski W.
Pod prąd. Warszawa 2005
1
3983
315. Jaruzelski W.
Stan wojenny. Dlaczego? Warszawa 1992
1
0904
316. Jaruzelski W.
Wyjaśniam. Toruń 2001
1
0937
317. Jasiński W.
Bojowe Środki Chemiczne.
Warszawa 1934
1
6846
318. Jaskiernia J.
Polithical and Institutional Problems of the EU.
1
2158
310.
311.
Warszawa 2002
319. Jaworski M.
Pokojowa współpraca regionalna państw
Bałtyckich. Warszawa 1978
1
0869
320. Jaworski M. (Pod red.)
Z historii tamtych lat. Ludowe Wojsko Polskie w 1
akcjach polityczno-społecznych 1944-1975.
Warszawa 1980 (patrz: Historia)
6192
321. Jedliński R.
Między miłosierdziem a globalizacją. Kraków
2010 (Patrz: Zarządzanie)
1
6661
322. Jemioło T.,
Dawidczyk A.
Wprowadzenie do metodologii i badań
bezpieczeństwa, Warszawa 2009
4
3607-3610
323. Jeziński M.
(Red.)
Kulturowe Determinanty Nacjonalizmu.
Toruń 2008
2
7046 –
7047
324. Jeziński M. (Pod red.)
Współczesne nacjonalizmy. Toruń 2008
2
6404-6405
325. Jędrzejko M.
Armie w dobie przemian. Kalendarium
najważniejszych wydarzeń. Warszawa 1997
1
0884
Junes B.
Fałszerstwa i oszustwa. Warszawa 2006
1
1412
327. Jungk R.
Jaśniej niż tysiąc słońc. Warszawa 1967
1
6654
328. Jurkowski B., Jurkowska B.,
Rydarowski H.
Palność materiałów polimerowych. Poznań
2010
1
3875
329. Kaczmarczyk B.
Racjonalizacja procesów zarządzania
4
kryzysowego Straży Granicznej, Szczytno 2012
7556-7559
330. Kaczmarczyk M., Sęk A.
Wybrane zagadnienia dotyczące użycia
środków przymusu bezpośredniego i broni
palnej przez policjantów, Szczytno 2009
1
7535
331. Kaczmarek K.
Polacy w walkach o Czechosłowację.
Warszawa 1981
1
0601
332. Kaliński M.
(Red.)
Ochotnicze Wojskowe Szkolenie Studentów.
Warszawa 2000
1
6942
Tradycje i współczesność przysposobienia
wojskowego. Toruń 2005
2
1428-1429
334. Kaliński M.
(Red.)
Vademecum Przysposobienia Wojskowego.
Warszawa 2001
1
6943
335. Kaliński M., pod red.
Kształtowanie kompetencji społecznych
żołnierzy. Warszawa 2004
1
0717
Wychowanie patriotyczne żołnierzy, tradycja i
współczesność. Warszawa 2006
1
1311
337. Kalshoven F.
Constraints on the Waging of War. Genewa
1991
1
0590
338. Kałążna K., Rosicki R.
Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii
Europejskiej. Poznań 2010
10
6320-6329
339. Kałuża P.
Zagrożenie terrorystyczne na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej. Poznań 2007
1
2293
340. Kamiński J.
Koalicje wojskowe. Łódź 1984
1
3350
341. Kancelaria Premiera RP
Poland position pepers for the accession
negotiations with the EU. Warszawa 2000
1
1997
326.
333.
336.
Kaliński M.
Kaliński M., pod red.
342. Kardas J., Loranty K.
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Warszawa 1
2001
3376; 3396
343. Karolczak-Biernacka B.
Demokracja jako wyraz ludzkich postaw.
Józefów 2010
1
6524
344. Karski J.
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945.
Od Wersalu do Jałty. Warszawa 1989
1
3963
345. Kasperczak J.
Tożsamość kulturowa jako element
bezpieczeństwa. Poznań 2007
1
346.
Kasprowik J., Młodziejowski B. Kryminalistyka. Warszawa 2000
2297
1
1419
347. Katacz J.
Działania Rekonwersyjne w Ocenie Żołnierzy
Zawodowych WP.
Warszawa 2011
1
7138
348. Kąkol K.
Spór o Powstanie Warszawskie. Warszawa
1985
1
0619
349. Keegan J.
Six Armies in Normandy. Londyn 1982
(Patrz: Historia)
1
6273
350. Kekkonen U.
Neutrality: the Finish Position. Finlandia 1973
1
2334
351. Kelmen M.,
Olak A.
Vỳskum Situaćvėho Riadenia Bezpečnostnej
Eduka’cie Pilotov.
Rzeszów 2012
1
7149
352. Kepel G.
Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006
2
7299-7300
353. Kępka A.
Coronel i Falklandy. Warszawa 2002 (patrz:
Historia)
1
6229
354. Kijowski J.
Areszt Śledczy w Ostrołęce, Historia i
Teraźniejszość.
Warszawa 2012
1
7159
355. Kitler W.
Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie
narodowej III RP. Warszawa 2001
8
3631-3634;
3685-3688
356. Klafkowski A.
(Pod Red.)
Encyklopedia Prawa Międzynarodowego i
Stosunków Międzynarodowych.
Warszawa 1976 (Patrz: Inne)
1
6839
357. Klepacki Z.M.
Proces podejmowania decyzji w organach
międzynarodowych. Warszawa 1979
1
0859
358. Klukowski K.,
Klimczak J.
Przygotowanie psychofizyczne oraz
kształtowanie umiejętności nadrzędnych w
działaniach interwencyjnych i ratunkowych
służb mundurowych. Szczytno 2005
1
2763
359. Knypl Z.
Ustawa o obszarach morskich i administracji
morskiej. Sopot 1995 (Patrz: Prawo)
1
6510
360. Kobes P.
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i 2
przestępczości nieletnich, Warszawa 2011
7567-7568
361. Kochanowski J.
Obchody Dnia Praw Człowieka. 10 grudnia
2007. Warszawa 2007 (Patrz: Prawo)
2
6578; 6579
362. Kodeks
International Law concerning the Conduct of
Hostilities. Genewa 1994
1
0592
363. Kołodziejska K.
Wiarygodność zeznań świadków –
1
2320
problematyka psychologiczna. Poznań 2007
364. Komenda Główna Żandarmerii Narkotyki. Rozpoznawanie i podstawy
Wojskowej
profilaktyki. Warszawa 2001
1
2225
365. Komitet Integracji Europejskiej Członkostwo Polski w UE – na jakich
zasadach. Warszawa 2005
1
2019
366. Komitet Integracji Europejskiej Polska w UE. Doświadczenia pierwszego roku
członkostwa. Warszawa 2005
1
2139
Strategia rozwoju Polski do roku 2020.
Warszawa 2001
1
1178
368. Komorowski K., pod red.
Kronika Wojska Polskiego 2004. Warszawa
2005
1
0942
369. Konieczny J.
Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki. 1
Katowice 1984
3298
370. Konieczny J.,
Panufnik K.
Pomoc Doraźna i Ratownictwo.
Warszawa – Poznań 1997
1
6847
371. Konieczny J.,
Wawrzynowicz H.,
Mydlarska J.
Psychologia Bezpieczeństwa.
Poznań 2011 (Patrz: Ped.)
1
7099
372. Konstytucja
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Warszawa
2001
1
1177
373. Konstytucja
Mała Konstytucja z komentarzem. Warszawa
1992
1
4009
374. Konstytucja RP
Nowelizacja art.55 Konstytucji RP przez Sejm
V Kadencji. Warszawa 2006
1
1742
375. Kopczewski M.
SAR elementem systemu bezpieczeństwa
narodowego. Poznań 2011
2
6754-6755
376. Kopczewski M.
Wpływ procesów integracyjnych na
bezpieczeństwo europejskie. Koszalin 2011
3
6751-6753
377. Kopka S.
Magdalenka - akcja największego ryzyka,
Toruń 2009
1
7534
378. Korczyc W., Zduniak A.
Oddziaływanie wychowawcze w dowodzeniu.
Poznań 2003
1
0636
379. Korjat A.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dylematy i
wyzwania przemian kulturowych, Toruń 2010
2
7560-7561
380. Korzeniewski K.
Współczesne operacje wojskowe. Zagrożenia
zdrowotne w odmiennych warunkach
klimatycznych i sanitarnych. Warszawa 2009
4
7627-7630
381. Korzun M.
1000 słów o materiałach wybuchowych.
Warszawa 1983
1
6655
382. Kosiewski P., pod red.
Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej.
Warszawa 2006
1
1021
383. Kosiewski P., pod red.
Pamięć i polityka zagraniczna. Warszawa 2006 1
1022
384. Kossecki J.
Geografia opozycji politycznej w Polsce.
Warszawa 1983
1
0870
385. Kossowski M. (Pod red.)
Ostaszków – Twer – Miednoje. Losy
policjantów województwa poznańskiego II RP.
1
3872
367.
Komitet Prognoz „Polska 200
Plus” PAN
Poznań 2010 (Patrz: historia)
386. Kostow R., Studencki M.
Optoelektronika w zastosowaniach militarnych.
Warszawa 2004
1
0908
Rakiety i artyleria wojsk lądowych. Warszawa
2001 (Patrz: historia)
1
1064
388. Kościjańczuk J.
Autoprezentacja i wizerunek funkcjonariuszy
służby więziennej. Poznań 2007
1
2311
389. Kowalczyk K.,
Wróblewski W.
Terroryzm Globalne Wyzwanie.
Warszawa 2007
1
6996
390. Kowalczyk K., Wróblewski T.
(red.)
Terroryzm. Globalne wyzwanie, Toruń 2012
2
7293-7294
391. Kowalkowski S.
Użycie pododdziałów ratownictwa
inżynieryjnego w akcjach ratowniczych.
Warszawa 2007
4
3704-3707
392. Kowalski D., Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane
perspektywy. Lublin-Poznań 2004
19
2268-2285;
2355
393. Kowalski L.
Generał ze skazą. Warszawa 2001
1
1662
394. Kowalski W.T.
Tragedia w Gibraltarze. Warszawa 1982
1
3968
395. Kowalski W.T.
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w
Europie. Warszawa 1972
1
0952
396. Kowalski W.T.
Wielka Koalicja 1941-1945. Warszawa 1977
1
2749
397. Kozdrowski St.
Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia,
Białystok 2012
2
7563-7564
398. Kozerawski D.S.
Kontyngenty Wojska Polskiego w
międzynarodowych operacjach pokojowych w
latach 1973–1999+A11044, Toruń 2012
2
7272-7273
399. Kozerawski D.S.
Operacje pokojowe i antyterrorystyczne u
progu XXI w. Toruń 2006
5
1423; 35953598
400. Kozerawski D.S., pod red.
Działania wojenne pokojowe i stabilizacyjne
prowadzone w procesie utrzymania
bezpieczeństwa międzynarodowego w latach
1948 – 2004. Toruń 2009
4
3341-3342;
3355-3356
401. Koziara S.. Łaski H.
Śląski Okręg Wojskowy słowem i obrazem
zapisany. Wrocław 2005 (Patrz: historia)
1
0999
402. Koziej S.
Między piekłem a rajem. Szanse
bezpieczeństwa u progu XXI w.. Toruń 2006
8
1353-1357;
3578-3580
Stosunki międzynarodowe w świetle aktów
państwowych i dokumentów dyplomatycznych.
Warszawa 1982 (Patrz: historia)
1
1263
404. Krasuski J.
Między wojnami. Polityka zagraniczna II
Rzeczypospolitej. Warszawa 1985
1
3961
405. Krawiec G., Tkacz S.,
Wentowska A.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
Warszawa 2012
1
7588
406. Krąpiec M.A.
Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986
1
4001
407. Kręcikij J.
Wizja sił zbrojnych RP. Materiały z konferencji.
BBN. T.2. Warszawa 2007
1
3105
408. Kropiwnicka K.,
Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy. t. 11.
1
3544
387.
403.
Kostrow R., Makuszewski M.,
Studernicki M.
Krasiewicz B., Pisko J.,
Tereszyński J.
Kudlicki Ł., pod red.
BBN. Warszawa 2009
409. Królikowska-Olczak M., pod
red.
Prawo europejskie... Warszawa 2005
1
0786
410. Kruk M.
(Red.)
Mała Konstytucja w Procesie Przemian
Ustrojowych w Polsce.
Warszawa 1993
1
6931
411. Kruszewska J.
Uprawnienia kombatantów. Warszawa 1985
1
2427
412. Kryłowicz M.
Firmy ochrony osób i mienia zapleczem sil
zbrojnych RP. Toruń 2011
2
7600-7601
413. Kryłowicz M., Tomczak R.,
Zych J.
Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa –
EURO 2012. Stan obecny i perspektywy.
Poznań 2011
10
6780-6789
414. Krzan B.
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w
międzynarodowym sądownictwie karnym.
Toruń 2009
2
7233-7234
415. Krzyżaniak R.
Terroryzm jako specyficzna forma działań
asymertycznych. Poznań 2007
1
2305
416. Kuciński J.
Nauka o Państwie i Prawie.
Warszawa 2008
2
7031 –
7032
417. Kuć M.
Indywidualizacja wykonywania kary
pozbawienia wolności. Lublin 2007
3
2705-2707
418. Kuć M.
Kryminologiczne i penitencjarne aspekty
wykonywania kary pozbawienia wolności.
Lublin 2008
2
3162; 3205
419. Kuć M., pod red.
Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w
kontekście zjawiska podkultury więziennej (...).
Lublin 2009
1
3821
420. Kukliński A., Pawłowski K.
Europe – the golbal Challenges. Nowy Sącz
2005
1
2151
421. Kukliński A., pod red.
Problematyka przestrzeni europejskiej.
Warszawa 1997
1
1629
422. Kukliński A., Skuza B., pod
red.
Europe In the prespective of global change.
Warszawa 2003
1
1989
423. Kukliński R.
Rzecz o zdradzie. Pozew. Warszawa 2002
1
0907
424. Kulczyk S.,
Bajtyngier A.
(Red.)
Świadomi i Pomocni PAH.
(Niger; Sierra Leone)
Warszawa 2012 (Patrz: Ped.)
1
7199
Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia. Toruń
2005
1
1420
Kulicki M., Stępka L.,Stucki D. Kryminalistyczno-prawna problematyka broni
strategicznej. Zakamycze 2009
1
1418
Wyłudzenia i korupcja w administracji
publicznej w Polsce. Salamanca 2002
1
2692
Człowiek na współczesnym polu walki.
Warszawa 1982
1
1051
429. Kupidura P., pod red.
Współczesne karabiny maszynowe. Warszawa 1
2003 (Patrz: historia)
1059
430. Kupiecki R.
Siła i Solidarność. Strategia NATO 1949-1989,
7237-7238
425.
426.
Kulicki M., Kwiatkowska K.
427. Kunicka-Michalska B.
428.
Kunikowski J.
2
Warszawa 2009
431. Kuria Polowa WP
Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. Olsztyn 1994
1
0933
432. Kurpińska M.
Japońska polityka bezpieczeństwa a konflikty
amerykańsko-irackie. Warszawa 2004 (Patrz:
historia)
1
2166
433. Kusztelak A.
Aksjologia bezpieczeństwa. Poznań 2006
4
3458-3459
434. Kuśnierski A., pod red.
Teoria i praktyka propagandy. Warszawa 1985
(Patrz: historia)
1
0867
Kuźniar R.
Polityka i siła. Studia strategiczne. Warszawa
2006
1
1424
Kuźniar R., Lachowski Z.
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu
przemian. Warszawa 2003
5
1338-1342
437. Kwiatkiewicz P.
Azerbejdżan. Toruń 2009
3
3321-3323
438. Kwiatkiewicz P.
Bezpieczeństwo energetyczne – rynki
surowców i energii. Poznań 2011
4
6728-6731
439. Kwiatkiewicz P.
Mocarstwa wobec Iraku. Toruń 2005
2
1442-1443
440. Kwiatkiewicz P.
Na peryferiach bezpieczeństwa. Poznań 2009
5
3534-3538
441. Kwiatkiewicz P.
Pakt bagdadzki a Irak. Poznań 2009
4
3337-3340
Czynności procesowo-kryminalistyczne. Toruń
2004 (Patrz: prawo)
1
1409
443. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V.
Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń
2011
2
7565-7566
444. Lach Z., Łaszczuk A.
Geografia bezpieczeństwa. Warszawa 2004
4
3639-3642
445. Lach Z., Skrzyp J.
Geopolityka i geostrategia. Warszawa 2007
4
3653-3656
446. Lachowski Z. (red.)
Bezpieczeństwo narodowe. BBN I-2011/17.
Warszawa 2011
1
6732
447. Lachowski Z. (red.)
Bezpieczeństwo narodowe. Doświadczenia
BBN i strategiczne wyzwania. Warszawa 2011
1
6733
448. Lachowski Z. (red.)
Bezpieczeństwo narodowe. Zagrożenia
2
asymetryczne. BBN I-2011/19. Warszawa 2011
6734-6735
449. Lasoń M.
Polska Misja w Iraku.
Kraków 2010
1
7050
450. Latacz J.
Działania rekonwersyjne w ocenie żołnierzy
zawodowych W.P. Warszawa 2011
1
7138
Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979
1
1182
452. Lemanowicz P.J.,
Daroszewska T.
Stres emeryta wojskowego. Poradnik. Toruń
2005
2
6802-6803
453. Lenain P.,
Bűtzow Mogensen U.,
Rayuela Mora V.
Strategia lizbońska na półmetku: oczekiwania a 1
rzeczywistość. Warszawa 2005
2148
454. Lent B., pod red.
Bezpieczeństwo w telekomunikacji i
teleinformatyce. BBN T.3. Warszawa 2007
1
3106
455. Lesiński A.
Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980.
Olsztyn 1995
1
1281
435.
436.
442.
451.
Kwiatkowska-Darul W.
Leksykon
456. Letkiewicz A.
Polska Policja, Szczytno 2012
4
7528-7531
457. Letkiewicz A.
Wartości i normy społeczne a zachowania w
2
organizacji. Implikacje do kierowania zespołami
ludzkimi w Policji. Szczytno 2009
7640-7641
458. Licenciatus
Zeszyty dydaktyczno-naukowe PWSZ im.
Staszica.T.IX. Piła 2006
1
2356
Lidawa W.,
Krzeszowski W.,
Więcek W.
Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych.
Warszawa 2010
3
6951 –
6953
Lider K., pod red.
Terroryzm. Anatomia zjawiska. Warszawa 2006 1
1426
461. Liderman K., pod red.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Warszawa
2006
1
1729
462. Liedel K.
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie
terroryzmu i innych zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego, Toruń 2009
8
3333-3336;
3599-3602;
3324-3328
463. Liedl K.,
Marszałek – Kawa J.,
Wudarski Sz.
Polityczne Metody Zwalczania Terroryzmu.
Toruń 2006
1
6995
464. Lipiński A.
Prawne podstawy ochrony środowiska.
Zakamycze 2002 (Patrz: prawo, inne)
1
3999
465. Lipold P.
Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce 1
zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Wrocław
2012
7550
466. Lis M. (oprac.)
Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu.. Warszawa 2010 (patrz: Prawo)
1
6577
467. Lisiak H. (red.)
Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i
międzynarodowe. Poznań 2012
10
6816-6825
468. Lisiak H., Bartkowiak D.,
Kołacz A.
Bezpieczeństwo. Polska i Świat. Wczoraj –
Dziś – Jutro. Poznań 2011
10
6511-6520
469. Lisiecki M (Pod red.)
Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii
Europejskiej wobec globalnych zagrożeń.
Józefów 2008
1
6526
470. Lisiński M.
Metoda Planowania Strategicznego.
Warszawa 2004
1
7000
471. Lloyd George D.
War memoirs. T.1. Londyn 1933
(Patrz: Historia)
1
6268
472. Lloyd George D.
War memoirs. T.2. Londyn 1933
(Patrz: Historia)
1
6269
473. Lloyd George D.
War memoirs. T.3. Londyn 1933
(Patrz: Historia)
1
6270; 6271
474. Łabędzka E., pod red.
Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów.
Warszawa 1988 (Patrz: prawo, pedagogika)
1
2140
475. Łętowska E.
Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich.
Łódź 1992 (Patrz: Historia; Prawo)
1
6576
476. Łoś-Nowak T.
Problem rozbrojenia w polskiej polityce
zagranicznej. Warszawa 1985 (patrz: Historia)
1
6225
459.
460.
Oficerska Szkoła Radiotechniczna. Września
2004 (Patrz: historia)
1
1067
478. Łysiak W.
Stulecie kłamców. Warszawa 2000
1
0938
479. Maciejny Z., Trajdor M.,
Wierzbiński R.W., Zduniak A.
Stres i frustracja a służba wojskowa. Poznań
2001
1
0638
1
1578
477.
Łysakiewicz L.
480. Mackiewicz M., Malinowska E. Fisical Transparency In Ukraine. Warszawa
2004
481. Maczek S.
Od podwody do czołgu. Londyn 1984
1
0979
482. Madej M.,
Terukowski M.
(Red.)
Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa.
Warszawa 2009
3
7033 –
7035
483. Magdziak-Miszewska A. (pod
red.)
Polska i Rosja strategiczne sprzeczności i
możliwości dialogu. Warszawa 1998
1
6228
484. Magierek D.
Rola Straży Granicznej w Zapewnieniu
Bezpieczeństwa Polski (1990 – 2004).
Toruń 2005
2
7038 –
7039
485. Majcherek J.A.
Etyka powinności. W-wa 2011
2
7345-7346
486. Majer P.
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju
dziejowym od X wieku do końca Polski
Ludowej, Szczytno 2012
2
7266-7267
487. Majewski R.
Carl von Clausewitz. Teoria wojen. Wrocław
1990
1
2759
488. Majewski R., pod red.
Z dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Wrocław 1988
1
1002
489. Makowski A.
Siły morskie współczesnego świata. Gdynia
2000
1
1185
Malendowski W.
Spory, konflikty zbrojne, terroryzm. Zakamycze 1
2005
1416
Malendowski W.
Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u
progu XXI wieku. Wrocław 2003
2
1388-1389
492. Maliński E.
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Toruń 2008
1
3405
493. Maliszewski W.J.,
Czerwiński K. (red.)
Etyczne konteksty komunikowania społecznego 2
a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe,
Toruń 2011
7307-7308
494. Małuszyńska E.(red.)
Nowe Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. 1
Poznań 2009
7095
495. Marcinkowski M., Śmiałek M.,
Zduniak A.
Emocje w wychowaniu wojskowym. Poznań
1999
1
0900
496. Marczewska-Rytko M.
Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i
dylematy. Lublin 2013
3
7612-7614
497. Markiewicz S.
Współdziałanie Kościoła i państwa w świetle
teorii i praktyki. Warszawa 1984
1
1002
498. Marmura Cz.
Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej.
Łódź-Pruszków 1998
1
1660
499. Marszał K.
Proces karny. Katowice 1992
3
2548-2550
500. Marszałek-Kawa J.
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu
1
7263
490.
491.
Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii
Europejskiej, Toruń 2012
501. Marszałek-Kawa J.
Spotkania polsko-koreańskie. Toruń 2009
(Patrz: historia)
1
3871
502. Maryański A.
Migracje w świecie. Warszawa 1984
1
6235
503. Masiarz Wł. (red.)
Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku, Kraków
2011
2
7289-7290
504. Matejuk P.
Peryskop odwracalny Gundlacha. Warszawa
2001 (Patrz: historia)
1
1065
505. Matelski D.
Grabież i Restytucja Polskich Dóbr Kultury od
Czasów Nowożytnych do Współczesnych T. 1.
Kraków 2006
1
7127
506. Matelski D.
Grabież i Restytucja Polskich Dóbr Kultury od
Czasów Nowożytnych do Współczesnych T. 2.
Kraków 2006
1
7128
507. Materiały edukacyjne
Doctrinal Inspirations. Warszawa 2003
1
1577
508. Materiały edukacyjne
Przywróćmy pamięć. Fundacja ochrony
dziedzictwa żydowskiego. Warszawa 2008
1
3819
509. Materiały edukacyjne MON
Polish Armed Forces. Warszawa 2000
1
2227
510. Materiały konferencyjne
Kierunki integracji państw socjalistycznych.
Warszawa 1974 (Patrz: historia)
1
0624
511. Materiały konferencyjne
Nazizm ideowy i polityczny przeciwnik
marksizmu-leninizmu. Warszawa 1975
1
0625
512. Materiały konferencyjne
Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na
lotniskach wojskowych i cywilnych, Warszawa
2005
4
3673-3676
513. Materiały konferencyjne INP
PAN
Międzynarodowe Pakty. Prawa człowieka.
Poznań 2002 (Patrz: prawo)
1
1690
514. Materiały z sympozjum
Prognoza zagrożenia w nowych
uwarunkowaniach międzynarodowych,
Warszawa 2006
4
3669-3672
515. Materski W.
Teheran. Jałta. San Francisco. Poczdam.
Warszawa 1987
1
3969
516. Materski W.
ZSRR i zbiorowe bezpieczeństwo (Liga
Narodów – ONZ). Warszawa 1984 (Patrz:
historia)
1
2767
517. Materski W., pod red.
Z archiwów sowieckich. Armia Polska w ZSRR. 1
Warszawa 1992
1655
518. Matusak P.
Ruch oporu w Polsce. Katowice 1987
1
2747
519. Mazurek J.
Propaganda, jej istota i funkcje społeczne.
Warszawa 1984 (Patrz: historia)
1
0816
520. Mazurek K.
Europejska Agencja Obrony. Warszawa 2012
1
7133
521. Mazur-Rafał M., Forbrig J.
Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie.
Warszawa 2002
1
1594
522. Mażewski L.
Bezpieczeństwo Publiczne Stany
Nadzwyczajne w RP.
Toruń 2010
2
7040 –
7041
523. Mąka H.
Piraci Ery Atomowej.
Warszawa 2003 (Patrz: Historia)
1
6938
524. Mc Cann G.,
Mc Closkey St.
Lokalnie – Globalnie.
Warszawa 2010
1
7203
525. Meadows D.H., Meadows D.,
Randus J.
Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy 1
bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995 (Patrz:
zarządzanie)
1632
Konstytucja a obronność. Warszawa 1996
2
1241-1242
527. Mérétik G.
Noc Generała. Warszawa 1989
1
1183
528. Micek D., Micek M., Łuka P.,
Gontarzewski Z.
Rola dzielnicowego w Policji. Szczytno 2007
3
7637-7639
529. Michałowski J.
Obieg informacji w podzielonym świecie.
Warszawa 1986
1
0646
530. Miedwiediew R.
Pod sąd historii. Geneza i następstwa
stalinizmu.
2
0963; 0990
531. Mierzwiński Z.
Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa
1990
1
0918
532. Miękus K.,
Nowakowska M.,
i inni.
Dziękujemy za Palenia PAH. (Afryka)
Warszawa 2012 (Patrz: Ped.)
1
7200
533. Miłkowska G., Napadło A.
Teoretyczne i praktyczne aspekty
niedostosowania społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych. Zielona Góra 2009
(Patrz: pedagogika)
2
6769-6770
534. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Administracja sprawna i
służebna. Warszawa 2005
1
0745
535. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Infrastruktura drogowa.
Warszawa 2005
1
0744
536. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Innowacje - inwestycje.
Warszawa 2005
1
0743
537. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Konkurencyjność transportu.
Warszawa 2005
1
0750
538. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Społeczeństwo obywatelskie.
Warszawa 2005
1
0749
539. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Spójność terytorialna.
Warszawa 2005
1
0748
540. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Środowisko. Warszawa 2005
1
0747
541. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Zatrudnienie i integracja
społeczna. Warszawa 2005
1
0746
542. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Zrównoważony sektor
rybołówstwa. Warszawa 2005
1
0742
543. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu
Rozwoju. Warszawa 2005
1
0741
544. Ministerstwo Sprawiedliwości
Realizacja przez Polskę postanowień
międzynarodowej... Warszawa 2004
1
2142
545. Misiak G.
Opinie na temat szkolenia żołnierzy służby
1
7136
526.
Menkes J., Górowska B.,
Sokołowski T.
przygotowawczej. Warszawa 2011
546. Misiuk A.
Administracja porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe.
Warszawa 2008
1
3559
547. Misiuk A.
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do
współczesności). Szczytno 2012
1
7532
548. Misznak A.
Zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego.
Poznań 2007
1
2291
Badania historyczno-wojskowe. Poznań 2006
(Patrz: historia)
1
1408
550. Moczuk E.
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa.
Rzeszów 2009
3
3416-3418
551. Modzelewski W.
Pacyfizm i okolice. Warszawa 1995 (patrz:
Historia)
1
6230
552. Mojsiewicz Cz.
Leksykon współczesnych stosunków
politycznych. Wrocław 2007
3
7618-7620
553. Mojsiewicz Cz.
Pokojowe współistnienie państw o różnych
systemach. Warszawa 1978
1
0858
554. Mojsiewicz Cz.
Współistnienie lub nieistnienie. Warszawa 1986 1
1255
555. MON
Dokument wiedeński 1990. Warszawa 1991
1
2781
556. MON
Zawód żołnierz. Tysiąc możliwości. Przewodnik
po wybranych specjalnościach wojskowych.
1
Warszawa 2009
3751
557. Morawiecki W.
Narody Zjednoczone. Zamierzenia i
rzeczywistość. Warszawa 1970 (Patrz: BN)
2
3799; 4021
558. Morgan J.
Psychologia terroryzmu. Warszawa 2009
1
3367
559. Moroz H.
Zrozumieć swój czas. Kraków 2006
1
1765
560. Mozołowska A.
Tak upadło imperium. Warszawa 1983
1
6649
561. Mrcziewicz K.
Bezczelność, Bezkarność, Bezsilność.
Terroryzmy Nowej Generacji.
Bydgoszcz - Warszawa 2009
1
7003
562. MSWiA
Rządowy program ograniczenia
przestępczości. Warszawa 2007
1
1980
563. MSWiA, Komenda Główna
Policji
Ograniczenie przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”. Warszawa
2007
1
1981
564. MSWiA, Komenda Główna
Policji
Poradnik. Jak uniknąć zagrożeń. Warszawa
2007
1
1979
565. MSZ
Dyplomacja publiczna. Warszawa 2011
1
7142
566. MSZ
Exports Of Arms And Military Equipment From
Poland 2011 Report.
Warszawa 2012
1
7143
567. MSZ
Eksport Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego z
Polski Raport za rok 2011.
Warszawa 2012
1
7144
549.
Miśkiewicz B.
568. MSZ
Summit of European Unity. Warszawa 2004
1
2169
569. MSZ
Szczyt Jedności Europejskiej. Warszawa 2005
1
2160
570. MSZ
Traktat o otwartych przestworzach. Warszawa 1
1995
3793
571. Mulinen de F.,
Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych. 1
Warszawa 1994
2760
572. Multan W.
Porozumienia rozbiorowe po II wojnie
światowej. Warszawa 1985
1
6224
573. Multan W. (red.)
Dètente a rozbrojenie. Warszawa 1980
1
1050
574. Muszyński H.J.
Europa ducha. Gniezno 2003
1
1447
575. Muszyński J.
Procedury zarządzania w partiach politycznych 1
6407
576. Muszyński J.
Społeczeństwo informacyjne. Szkice
politologiczne. Toruń 2006
4
6408-6411
577. Muszyński J.
Zagadnienia ustrojowo-polityczne
współczesnych państw burżuazyjnych.
Warszawa 1978
1
2542
578. Namysłowski W.
Systematyczny wykład prawa narodów. Olsztyn 1
1947 (Patrz: prawo)
4002
579. Nawrotek J., Kazimierski F.E.
Krótka broń palna. Zagadnienia wybrane,
Toruń 2011
1
7241
580. Nęcki Z., Błaszczyk K.,
Uździcki R.
Komunikacja i negocjacje a współdziałanie
interpersonalne, Toruń 2009
3
7543-7545
581. Niedziela Sz.
Konflikty i napięcia w świecie arabskim,
Warszawa 2012
2
7551-7552
582. Nousiainen J.
The finish political system. Cambridge 1971
1
2149
Człowiek a technika wojenna. Warszawa 1964
1
1052
584. Nowacki T., Żak A.Cz. (wybór
tekstów źródłowych)
Honor i Ojczyzna. Święto żołnierza. Warszawa
1983
1
1283
585. Nowak C.
Oszustwo i korupcja w Corpus Iuris, a prawo
polskie. Salamanca 2002
1
2685
586. Nowak E.
Logistyka w sytuacjach kryzysowych.
Warszawa 2007
4
3635-3638
587. Nowak E.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń 4
niemilitarnych, Warszawa 2007
3619-3622
588. Nowak E.
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach
kryzysowych. Warszawa 2008
4
3708-3711
589. Nowak J.
Materiały pomocnicze dla organizatorów pracy
polityczno – propagandowej. Warszawa 1978
1
2761
590. Nowak J. (red.)
Hasło – za waszą i naszą wolność - tradycja
żołnierza Ludowego Wojska Polskiego.
Warszawa 1978
1
2742
591. Nowak M.G.
Społeczeństwo, państwo, polityka prawo oraz
11
w Europie i świecie. Polska w Europie i świecie.
Poznań 2003
583.
Nowacki T., Pióro T.
0501-0509
1303-1305
1
1049
593. Nowina-Konopka P.
Our Common future in One Europe. Warszawa 1
2004
2333
594. Nowińska E.,
Promińska U.,
Du Vall M.
Prawo własności przemysłowej. Warszawa
2011 (Patrz: prawo)
1
6396
595. Noworyta E.
Różne oblicza polskiej racji stanu. Warszawa
2010
1
7131
596. Obłój K.
Strategia Organizacji.
Warszawa 2007
1
7002
597. Olchowski J.,
Mencel M. (red.)
Internet Jako Narzędzie Komunikacji Globalnej. 10
Poznań 2012 (Patrz: Ped.)
6964 –
6973
598. Olszewski H.
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Warszawa – Poznań 1976
1
3794
Bezpieczeństwo współczesnego świata. Toruń
2006
5
1368-1372
600. Olszewski R.
Lotnictwo w Odstraszaniu Militarnym.
Warszawa 1998
1
6950
601. Opracowanie zbiorowe
Zespół Coniw.
Centralny Ośrodek Naukowej Informacji
Wojskowej 1969 – 2004.
Warszawa 2005
1
6945
602. Opracowanie zbiorowe
Deklaracja Wiedeńska i program działania.
Poznań 1998
1
1458
Opracowanie zbiorowe
Oficer, dowódca, wychowawca. Warszawa
1996
1
1194
604. Opracowanie zbiorowe
Prawa człowieka. Dokumenty. T.2. Poznań
1995 (Patrz: prawo)
1
1463
605. Opracowanie zbiorowe
Przemiany rewolucyjne w krajach Europy
1
Środkowej i Południowo-wschodniej. Warszawa
1977
1295
606. Opracowanie zbiorowe
The United Nations General Assembly and
Disarmament 1985. Nowy Jork 1986
2
1600-1601
607. Opracowanie zbiorowe
Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Warszawa 2004
1
1598
608. Opracowanie zbiorowe MSZ
Szczyt Jedności Europejskiej. Warszawa 2005
4
1739-1740;
2016-2017
609. Opracowanie zbiorowe PISM
Serie dokumentów dyplomatycznych w
zbiorach bibliotek polskich. Warszawa 2006
(Patrz: historia)
1
1673
610. Opracowanie zbiorowe UKIE
e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje
prawne. Cz.1. Warszawa 2000 (Patrz:
zarządzanie; prawo)
2
1607; 1608
611. Opracowanie zbiorowe UKIE
Okresowy raport Rady Europy (2000) o
postępach Polski. Warszawa 2000
1
1606
612. Orlik P.
Ku źródłom wartości. Poznań 2008
2
7161-7162
613. Orlik P.
Wolność – szklice i źródła. Warszawa 2011
2
7163-7164
614. Orzelska A.
Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych
1
7555
592.
599.
603.
Nowicki J.
Olszewski R.
Zautomatyzowane systemy dowodzenia i
kierowania. Warszawa 1972
kwestii spornych w stosunkach
transatlantyckich (1989-2004), Warszawa
615. Orzyłowska A.
Warunki materialne żołnierzy zawodowych.
Warszawa 2011
1
7137
616. Osmańczyk E.J.
Ciekawa historia ONZ. Warszawa 1965
1
2780
617. Osmańczyk E.J.
Encyklopedia ONZ i stosunków
międzynarodowych.
Warszawa 1982 (Patrz: Inne)
1
6838
618. Pach J.(red.)
Klinika ostrych zatruć dla ratowników
medycznych. Nowy Sącz 2011
1
7562
619. Paczuski R.
Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz 1994
1
2619
620. Pajewski R. (red.)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej
im. S. Czarnieckiego. Nr 1 (05). Poznań 1999
1
0902
621. Pałyga E., J.
Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej.
Warszawa 1970
1
2723
622. Panek B.
Operacje reagowania kryzysowego. Warszawa 4
2007
3647-3650
623. Panikkar K.M.
Azja a dominacja Zachodu. Warszawa 1972
(Patrz: historia)
1
3935
624. Paradysz J., (red.)
Statystyka regionalna. W służbie samorządu
lokalnego i biznesu. Poznań 2000
1
1626
625. Parlament Europejski
Witamy w Parlamencie Europejskim. (+CD).
Bruksela 2011
2
6521-6522
626. Parzymies S. (red.)
Europejskie struktury współpracy. Warszawa
1995
2
3800-3801
627. Pascal B.
Atlas wojen XX wieku. Warszawa 2001
2
1405-1406
628. Pastusiak L.
Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych.
Warszawa 1985 (Patrz: Prawo)
1
6274
629. Paszewski T. (red.)
Podział kompetencji w rozszerzonej Unii
Europejskiej. Warszawa 2002
1
1605
630. Paszkiewicz A.
Problemy uczniów niedostosowanych
społecznie. Analiza historii życia
pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego. Warszawa 2012
2
7341-7342
631. Paszkowski J. (red.)
Technika wojska polskiego. Warszawa 1998
1
1207
632. Pawlak M.
Świadomość międzykulturowa we
współczesnych konfliktach zbrojnych. Cz.1.
Poznań 2013
1
7661
633. Pawłowski J.
Współczesny wymiar bezpieczeństwa.
Warszawa 2011
2
6711-6712
634. Pączek B. (red.)
Forum Bezpieczeństwa T.1
Bezp. na Wodach Morskich i Śródlądowych.
Gdynia 2011
1
7111
635. Pączek B.
Współczesne wymiary bezpieczeństwa
morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Gdynia
2013
1
7586
636. Pączek B., Częścik R.
Bezpieczeństwo na wodach morskich i
śródlądowych. Gdynia 2011 T.1.2.
1
7111
637. Peres Sz.
Nowy Bliski Wschód. Warszawa 1995
1
4018
638. Perkal M., Skórzyński J.
Kalendarium Solidarności. 1980-1989.
Warszawa 1990
1
0878
639. Perkowska B. (red.)
Polityka medialna instytucji. Warszawa 2009
1
3404
640. Piątek J.J.,
Podgórzańska R.
Oblicza Konfliktów
Toruń 2008
2
7057 –
7058
641. Piątek Z.
Procedury i przedsięwzięcia systemu
reagowania kryzysowego. Warszawa 2006
4
3661-3664
642. Piechowiak M., Hliwa R.
Międzynarodowy pakt praw osobistych i
politycznych. Poznań 2001
1
1457
643. Piekarski A.
Wolność sumienia i wyznania w Polsce.
Warszawa 1979
1
0864
644. Pieprzny S.
Administracja bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Rzeszów 2012
1
7587
645. Pietrak K. A.
Motywacja a mundur. Motywowanie oraz
motywacje życiowe żołnierzy i policjantów w
Polsce. Toruń 2012
1
7533
646. Pietrek G.
Współdziałanie terenowych organów w
systemie zarządzania kryzysowego w
państwie, Toruń 2012
4
7276-7279
647. Piotrowicz D.
Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa
2010
3
6401-6403
648. Piotrowski A.
Kwestionariusz stresu służby więziennej.
Warszawa 2011
1
6757
649. Piotrowski A.
Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy
służby więziennej. Warszawa 2011
1
6758
650. Pipkin D.L.
Bezpieczeństwo informacji. Warszawa 2002
8
1327-1334
651. Piskozub A.
Czasoprzestrzeń transportowa. Toruń 2003
1
3869
652. Piskozub A.
Polska morska przygoda XX wieku. Toruń 2004 1
(Patrz: historia)
3870
653. Piskozub A.
Polska w cywilizacji zachodniej. Toruń 2005
1
3868
3
7283; 76467647
654. Pływaczewski W., Kudrelka J. Przestępczość stadionowa. Diagnoza i
przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno 2012
655. Podgórecki J., Dąbrowska A.,
Czerwiński K. (red.)
Bezpieczeństwo w perspektywie
2
komunikowania społecznego i jego edukacyjne
..., Toruń 2011
7305-7306
656. Podolski A., Jaroż P. (red.)
Agencja Praw Podstawowych – opinie znanych 1
państw członkowskich i Niemiec. Warszawa
2006
2359
657. Podraza A.
Stosunki gospodarcze Polski. Lublin 2007
2
3500
658. Pokruszyński W.
Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego.
Józefów 2008
1
6525
659. Polak W.
Anatomia agenta. Gdańsk 2005
1
2103
660. Poletyło M.
Propaganda wojenna w liberalnej demokracji.
2
Argument bałkański – analiza przypadku. Toruń
2008
3403
661. Policja - Poznań
Seniorzy. Bezpieczeństwo osobiste. Poznań
2007
2
3753-3754
662. Polko R.
GROM w działaniach przeciwterrorystycznych.
BBN. T. 6. Warszawa 2007
1
3108
Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy
służbowej. Warszawa 2006 (Patrz: prawo)
1
1799
664. Popiołek K., Bańka A.
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Poznań 2008
2
3372; 3421
665. Popiołek K., Bańka A. (red.)
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie
psychologicznej, Poznań 2010
3
7280-7281;
7524
666. Popławski B.,
Szeniawska K.
Gorzka Czekolada PAH. (Wybrzeże Kości
Słoniowej)
Warszawa 2012 (Patrz: Ped.)
1
7201
Neutralność w ramach zbiorowego
bezpieczeństwa. Łódź 1977
1
1297
663.
667.
Polok M.
Potocki Z.
668. Potorski R.
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach
2
karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury,
działania , Toruń 2011
7537-7538
669. Potyrała A., Raubo J.
Problemy bezpieczeństwa na Bliskim
Wschodzie -, Poznań 2010
2
7553-7554
670. Półtorak N.
Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Warszawa 2005
1
1715
671. Praca zbiorowa
8 Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki
Wojennej.
Warszawa 2013
1
7147
672. Praca zbiorowa
ABC Unii Europejskiej. Warszawa 2004
(Patrz: prawo)
1
4010
673. Praca zbiorowa
Alternatywne Koncepcje Obronne.
Warszawa 1988
1
7088
674. Praca zbiorowa
Bezpieczeństwo europejskie w warunkach
przemian globalizacyjnych
2
7242-7243
675. Praca zbiorowa
1. Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się 4
Europie. Europejska tożsamość w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Nr 9. Toruń 2001
3589
676. Praca zbiorowa
Burzliwy wiek XX. Jak zmieniał się świat 19002000. Warszawa 1999
1
6607
677. Praca zbiorowa
Drogi Rozwoju Ludowego 1895 – 1949 – 1964. 1
Warszawa 1964
7093
678. Praca zbiorowa
Edukacja obywatelska i działalność
informacyjna w wojsku wobec perspektywy
integracji z NATO. Warszawa 1997
1
2195
679. Praca zbiorowa
Ewolucje Wojskowych Systemów
Teleinformatycznych oraz Lessons Learned w
Świetle Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych.
Sieradz 2010
2
7151 –
7152
680. Praca zbiorowa
Focus on European Economic Integration.
Wiedeń 2004
1
2165
681. Praca zbiorowa
Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska.
Warszawa 2005 (Patrz: historia)
1
2199
682. Praca zbiorowa
Kłamcy profesjonalni. Warszawa 2006
1
1431
683. Praca zbiorowa
Kobiety w Wojsku Polskim.
Warszawa 2012
2
7139 –
7140
684. Praca zbiorowa
Kobiety w wojsku. Warszawa 2012
2
7139-7140
685. Praca zbiorowa
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w
międzynarodowym sądownictwie karnym,
Toruń 2009
2
7233-7234
686. Praca zbiorowa
La Guerre Totale la Defense Totale, 1789 –
2000.
Sztokholm 2001
1
6941
687. Praca zbiorowa
Leksykon współczesnych stosunków
politycznych. Wrocław 2011
3
7618-7620
688. Praca zbiorowa
Mały Ilustrowany Leksykon Techniczny.
Warszawa 1982 (Patrz: Inne)
1
6843
689. Praca zbiorowa
Mniejszości narodowe w państwach Unii
Europejskiej. Stan prawny i faktyczny. Lublin
2013
3
7615-7617
690. Praca zbiorowa
Nowe media. Między tradycjonalizmem a
kulturą popularną
2
7309-7310
691. Praca zbiorowa
Oficer. Dowódca. Wychowawca. Warszawa
1996
1
2221
692. Praca zbiorowa
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski
w erze globalizacji, Warszawa 2008
4
3665-3668
693. Praca zbiorowa
Polska po przejściach. Barometr społecznoekonomiczny. Warszawa 2003
1
2145
694. Praca zbiorowa
Prawo Integracji w Europie Podręczny
Leksykon Tematyczny.
Gdynia 2008
1
7102
695. Praca zbiorowa
Przysięgam Służyć Wiernie R.P.
Warszawa 2000
1
6944
696. Praca zbiorowa
Psychospołeczne aspekty przygotowania
poborowych do pełnienia zasadniczej służby
wojskowej. Warszawa 2002
1
2198
697. Praca zbiorowa
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa –
aspekty zewnętrzne. Warszawa 1993
1
6227
698. Praca zbiorowa
Rozvojova pomoc a spolupráca Slovenskej
republiky. Slovenia 2000
1
2159
699. Praca zbiorowa
Samorząd terytorialny w zintegrowanej
Europie. Szczecin 2009 (Patrz: prawo)
2
6545-6546
700. Praca zbiorowa
Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk
o Bezp. i Obronności.
Warszawa 2012
1
7101
701. Praca zbiorowa
Społeczności muzułmańskie w Europie.
1
4017
Bezpieczeństwo Narodowe Nr 13. Warszawa
2010
702. Praca zbiorowa
Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku.
Warszawa 2001
1
2222
703. Praca zbiorowa
Turkey a Europe. Londyn 2004
1
2150
704. Praca zbiorowa
Wybrane zagadnienia z dedektywistyki. Lublin
2000
1
2181
705. Praca zbiorowa
Zawód żołnierz. Tysiąc możliwości. Warszawa
2012
1
3751
706. Praca zbiorowa
Znaki, Skróty, Terminologia Stosowane na
Mapach Wydawanych Przez BHMW.
Gdynia 2012
1
7146
707. Prace i materiały Instytutu
Handlu Zagranicznego
Uniwersytetu Gdańskiego.
The Influence of the Globalization Processes
on Central and Eastern European Region.
Sopot 2006 (Patrz: zarządzanie)
1
1611
708. Prądzyński S.
Substancje toksyczne I niebezpieczne.
Wrocław 2005
1
0595
709. Proektor. D.
Siła militarna we współczesnym świecie.
Warszawa 1987
1
1055
710. Projekt
Cold War. International History Project.
Warszawa 2004
2
1609-1610
711. Pronobis W.
Polska i świat w XX wieku. Warszawa 1999
1
6198
712. Przewodnik
Guide for National Red Cross and Red
Crescend Societies… Genewa 1990
1
0591
713. Przyjemski S.M.
Prawo karne w wojsku. Warszawa 1998
2
2190; 7125
714. Pulżys J. (oprac.)
Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego.
Szczecin 2011 (Patrz: Zarządzanie)
2
6747-6748
715. Radecki W.
Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie
1
środowiska. Wrocław 1986 (Patrz: Pedagogika,
Inne)
6667
716. Radziejewski R., Siudalski
S.J.
Ochrona osób i mienia. Poradnik. Warszawa
2013
3
7597-7599
717. Rakowska-Harmsfore T., pod
red.
New Europe. Warszawa 2006
2
0722-0723
718. Raport
W trosce o pracę. Raport o rozwoju
społecznym. Polska 2004. Warszawa 2004
(Patrz: zarządzanie)
2
1602-1603
719. Rashid A.
Dzihad. Narodziny wojującego islamu w Azji
Środkowej. (Świat Orientu), Warszawa 2003
2
7301-7302
720. Raś D.
O poprawie winowajców w więzieniach i
2
zakładach dla nieletnich. Katowice 2005 (Patrz:
pedagogika)
0676-0677
721. Rechlewicz W.
Elementy filozofii bezpieczeństwa.
3
Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i
filozofii polityki. Warszawa 2012
7662-7664
722. Retterath H.W. (red.)
Kommunale Partnerschaften zwischen West
und Ost. Freiburg 2009 (Patrz: historia)
3918
1
723. Rezek T. i inni
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w
zapewnieniu cyberbezpieczeństwa – analiza i
rekomendacje. Kraków 2012
3
7208 –
7210.
724. Rokiciński K.
Marynarka wojenna w systemie
bezpieczeństwa RP. Gdynia 2012
1
7117
725. Rokiciński K.
Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim. 1
Warszawa 2007
7115
726. Rokiciński K.,
Pac B.
Operacje Informacyjne w Działaniach
Militarnych.
Gdynia 2010
7113 –
7114
727. Rokiciński K., Szurbrycht T.,
Zieliński M.
Rola i zadania marynarki wojennej RP w
1
systemie bezpieczeństwa państwa. Warszawa
2010
7116
728. Rokociński K. (red.)
Marynarka Wojenna w Systemie
Bezpieczeństwa RP.
Gdynia 2012
1
7117
729. Rokociński K. (red.)
Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj.
RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.4
Gdynia 2011
1
7121
730. Rokociński K. (red.)
Zagrożenia Asymetryczne w Regionie
Bałtyckim.
Warszawa 2006
1
7115
731. Rokociński K.,
Szubrycht T.,
Zieliński M. (red.)
Rola i Zadania Marynarki Wojennej RP w
Systemie Bezpieczeństwa Państwa.
Warszawa 2010
1
7116
732. Rosa R.
Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa. Siedlce
2011
1
7130
733. Rosa R.
Zarys Polskiej Filozofii Bezpieczeństwa…
Sielce 2011
1
7130
734. Rossa-Kilian D.
Morskie środki budowy zaufania. Toruń 2003
1
2793
735. Rotfeld A. D. (red.)
Dokąd zmierza Świat?
Warszawa 2008
1
6998
736. Rotfeld A. D.,
Torkunow A. W. (red.)
Białe Plamy – Czarne Plamy.
Sprawy Trudne w Relacjach Polsko –
Rosyjskich ( 1918 – 2008)
Warszawa 2010
1
7126
737. Rusinek A.
Nurt radykalny wśród społeczności
muzułmańskich w wybranych państwach Unii
2
7297-7298
738. Rybakowski M.
Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo. Zielona
Góra 2009 (Patrz: pedagogika)
2
6317-6318
739. Rybakowski M. (red.)
Bezpieczeństwo człowieka. Zielona Góra 2007
1
2358
740. Rydżyński Z., Hildt M., (red.)
Higiena psychiczna a wojsko. Warszawa 1977
1
3792
741. Rymsza M. (red.)
Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo
socjalne. Warszawa 2005 (Patrz zarządzanie)
5
1378-1382
742.
Ryniewicz Z.
743. Ryszka F.
2
Leksykon bitew świata. Warszawa 2004 (Patrz: 1
historia)
1421
Państwo stanu wyjątkowego. OSSOLINEUM
6602
1
1974
744. Rzecznik Praw Obywatelskich Wykonywanie Środków Probacji i Readaptacji
(i) dr J. Zagórski.
Skazanych w Polsce.
Warszawa 2008
1
7197
745. Rzecznik Praw Obywatelskich. Ekonomia Społeczna a Bezradność Społeczna 1
– Perspektywa i Bariery.
Warszawa 2006
7188
746. Rzecznik Praw Obywatelskich. Poakcesyjne Migracje Powrotne Polaków:
Geneza, Przyczyny, Konsekwencje.
Warszawa 2010
1
7186
747. Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawa Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 1
Praktyce’ – mat. Konferencyjne.
Warszawa 2007
7187
748. Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport RPO z Działalności w Polsce Krajowego 1
Mechanizmu Prewencji w roku 2008.
Warszawa 2009
7195
749. Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport RPO z Działalności w Polsce Krajowego 1
Mechanizmu Prewencji w roku 2009.
Warszawa 2010
7196
750. Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich w
Sprawie Wypadków Nadzwyczajnych…
Warszawa 2009
1
7194
751. Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie. Poznań 2010
15
6433-6442;
6561-6565
752. Sadurska R.
Państwa członkowskie a Wspólnota w prawie i
praktyce EWG. OSSOLINEUM 1981 (Patrz:
prawo)
1
4013
753. Sagan S., Serzhanova V.
Nauka o państwie współczesnym. Warszawa
2010 (Patrz: Historia)
4
6390-6393
754. Salamonowicz Z. i inni (red.)
40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego.
Cz. 1.
Warszawa 2011
1
7156
755. Salamonowicz Z. i inni (red.)
40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego.
Cz. 2.
Warszawa 2011
1
7157
756. Salamonowicz Z. i inni
40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego.
Cz. 3.
Warszawa 2011
1
7158
757. Sawaszyński J.
Przeciwpożarowe Zaopatrzenie Wodne Osiedli. 1
Warszawa 1937
6845
758. Sawicki Z.
Palcaty. Polska sztuka walki. Zawiercie 2005
Patrz: historia)
1
0713
759. Schmidt P.
In the Mids of change. On the Development of
West European Security and Defense
Cooperation. Baden-Baden 1992
1
1027
760. Scholte J.A.
Globalizacja. Warszawa 2007 (Patrz:
zarządzanie)
1
1654
761. Sczaniecki M.,
Sójka-Zielińska K. (oprac.)
Powszechna historia państwa i prawa.
Warszawa 2009
2
6386-6387
762. Siadkowski A.
Determinants of civil aviation safety in theory
4
6714-6717
and empirical research. Łódź 2011
763. Siadkowski A.
Determinanty bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym w teorii i badaniach empirycznych.
Łódź 2011
1
6713
764. Siadkowski A. K.,
Tomasik A.
(Red.)
Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa
Cywilnego.
Poznań 2012
3
7205 –
7207
765. Siadkowski A.K.
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 8
w lotnictwie cywilnym w Polsce. Poznań 2011
6549-6556
766. Siadkowski A.K., Tomasik A.
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego. 10
Poznań 2012
6792-6801
767. Sienkiewicz P.,
Marszałek M.,
Świeboda H.
Metodologia badań bezpieczeństwa
narodowego. T.1. Warszawa 2010
1
6319
768. Sienkiewicz P., Szczepaniak
M., Więckowski W.
Dowodzenie z komputerem. Warszawa 1984
1
3791
769. Sieńczyło – Chlabicz J.(red.)
Prawo Mediów.
Warszawa 2013
2
7072 –
7073
770. Sikorski Cz.
Stereotypy samobójcze. W-wa 2012
2
7343-7344
771. Sikorski J.
Materiały do studiowania historii wojska i sztuki 3
wojennej.Cz.1. Warszawa 1973 (Patrz:
historia)
0838-0840
772. Sitek M., Dobrzańska B.
Polsko-angielski leksykon zagadnień Unii
Europejskiej. Józefów 2009
1
6523
773. Skotnicka-Illasiewicz E.,
pod red.
Pierwszy rok członkostwa Polski w UE w
ocenie społecznej. Warszawa 2005
1
1599
774. Skrabacz A.
Kobiety w obronie narodowej Polski progu XXI
w. Warszawa 2001
1
0652
775. Skrzypczak W., Majewski M.
Reszka P.
Moja wojna. Poznań 2010
5
3861-3865
776. Słoma J., Zając G.
Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2009
1
6316
777. Służalski J.
Bezpieczeństwo w myśli w myśli filozoficznej T. 1
Hoobsa. Poznań 2007 (Patrz: historia)
2296
778. Smith R.
Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we
współczesnym świecie, Warszawa 2010
2
7239-7240
779. Smolar A., pod red.
Polska w świecie. Wyzwania, dokonania.
Warszawa 2003
1
1593
780. Smolarek Z., Borowski A.
Martyrologia policjantów województwa
poznańskiego II RP. Szczytno 2010 (Patrz:
historia)
1
6791
781. Smorąg T.
Rola i miejsce wojewódzkiej stacji pogotowia
ratunkowego w Koninie. Poznań 2007
1
2326
782. Sobczak K.
Materiały do studiowania historii wojska i sztuki 1
wojennej.Cz.2. Warszawa 1971 (Patrz:
historia)
0841
783. Sobczak K., Krawczyk E.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2.
Warszawa 1972 (Patrz: historia)
0842
1
784. Sochal Cz., Wierciński L.
Rozpoznanie wojskowe. Warszawa 1975
1
6232
785. Sokała W., Zapała B. (red.)
Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec
nowych konfliktów. BBN. Warszawa 2011
1
6746
786. Sokołowski A., Słomiany W.,
Białczak B.
Rachunkowość. Wykłady z ćwiczeniami.
Warszawa 2006
6
3689-3694
787. Solak J.
Niemcy w Nato.
Warszawa 1999
1
6935
788. Sołtysiak G. (oprac.)
Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa 2006
2
7264-7265
789. Stadtmϋller E. (red.)
Jaka Europa? Wrocław 1998
1
4014
790. Standio A.
Siły zbrojne Izraela. Poznań 2006
1
2290
791. Stanisławski W.
Pomarańczowa kokarda. Kalendarium kryzysu
politycznego. Warszawa 2005 (Patrz: historia)
1
2141
792. Stankiewicz W.
Amerykańska ekonomika wojenna. Warszawa
1986
1
1193
793. Stankiewicz W.
Ekonomika wojenna. Warszawa 1989
1
3772
794. Stankiewicz W.
Konwersja Zbrojeń Oczekiwania i Fakty.
Warszawa 1999
1
6940
795. Stańczyk J.
Kres „zimnej wojny”. Toruń 2004
4
1373-1376
796. Stawicka K., Zieleniec A.
(red.)
Monitoring polskiej polityki wizowej. Warszawa
2004
1
2335
797. Steele Commager H. (red.)
Documents of American History. N.Jork –
Londyn 1948
(Patrz: Historia)
1
6272
798. Stefanowicz J.
Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa.
Warszawa 1993
1
4015
799. Stefański R.A.
Korupcja w administracji publicznej. Salamanca 1
2002
2695
800. Stemplowski R.
Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej.
Warszawa 2004
1
2155
801. Stomczyńska I.
Europejska polityka bezpieczeństwa. Lublin
2007
2
3411-3412
802. Strzelczyk J.
Przyszłość NATO BBN. T. 6. Warszawa 2007
1
3107
803. Strzoda M. (red.)
Wielokulturowość w organizacji wojskowej.
Warszawa 2007
4
3681-3684
Studium o rozszerzeniu NATO. Warszawa
1995
1
1285
805. Studium porównawcze
Partnerstwo dla członkostwa w Unii
Europejskiej. Natolin 1999
1
2792
806. Suchański M.
Zarządzanie Widmem w Wojskowych
Systemach Łączności.
Zegrze 2012
1
7153
807. Sudoł A.
Polska na szachownicy Wielkich Mocarstw.
Bydgoszcz 1995
1
3974
808. Sułek M.,
Symonides J. (red.)
Państwo w Teorii i Praktyce Stosunków
Międzynarodowych.
Warszawa 2009
2
7051 –
7052
804.
Studia i Materiały MON
809. Surdej A., Brzozowski J. (red.) Wprowadzenie do problematyki globalnych
reżimów regulacyjnych, Toruń 2012
2
7287-7288
810. Suski P.
Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa
2010
2
6397-6398
811. Sutor J.
Prawo Dyplomatyczne i Konsularne.
Warszawa 2012
2
7070 –
7071
812. Sutor O., Konopka L., Sikora
K. (i inni)
Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb
państwowych wykonujących zadania w
warunkach ekstremalnych. Warszawa 2004
2
6804-6805
813. Suwart J.
Zarys obrony cywilnej w Polsce w latach 19201996. Warszawa 2003
4
3611-3614
814. Sylwestrzak A.
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Warszawa 2009 (Patrz: historia )
2
6388-6389
Przekroczenie granic obrony koniecznej w
PPK. Zakamycze 2004 (Patrz: prawo)
1
1425
816. Szamotula P.
Realizacja postanowień o zakazie produkcji i
stosowaniu... Poznań 2007
1
2299
817. Szandrocho R.
90 lat terenowych organów administracji
wojskowej w Polsce, Wrocław 2011
2
7270-7271
818. Szczepaniak-Kozak A.
Introduction to military discourse. Texts of
NATO logistics. Warszawa-Poznań 2004
1
0551
819. Szczepanik R., Wawrzyniak J. Różne spojrzenia na przemoc, Łódź 2008
(red.)
4
7283-7286
820. Szcześniak A.L.
Zmowa. IV Rozbiór Polski. Warszawa 1990
1
3962
821. Szepke R.
O atomie i technice jądrowej. Warszawa 1962
1
6209
822. Szeremietiew R.
Czy mogliśmy przetrwać. Polska a Niemcy w
latach 1918-1939. Warszawa 1994
1
0927
Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej.
Toruń 2006
5
1383-1387
824. Szubińska B. (red.)
Dowodzenie w Środowisku Zróżnicowanym
Płciowo. Warszawa 2012
1
7141
825. Szubrycht T. (red.)
Modernizacja Marynarki Wojennej, RP
a Przezwyciężenie Kryzysu Gospodarczego
w Polsce. Gdynia 2009
1
7122
826. Szubrycht T. (red.)
Pożądany Charakter Osobowości Oficera
Marynarki Woj. RP.
1
7124
827. Szulbrycht T.
Modernizacja marynarki wojennej RP, a
przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w
Polsce. Gdynia 2009
1
7122
828. Szulbrycht T.
Pożądany charakter osobowości oficera
marynarki wojennej RP. Gdynia 2007
1
7124
O wojnie, wojsku i żołnierzach dla żołnierzy.
Toruń 1995 (Patrz: historia)
1
1179
830. Szwarc A.J.
AIDS i Prawo Karne. Poznań 1996
1
6496
831. Szymanek A., Ciepiela W.,
pod red.
Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy.
T1.i T.2. Poznań 2007
2
1971-1972
(2x1)
832. Szymaniak A. (red.)
Samorząd a Policja. Kształtowanie
1
815.
823.
829.
Szafraniec M.
Szlachter D.
Szulc B.M.
1974
bezpieczeństwa lokalnego. Poznań 2007
833. Szymanowski T. (red.)
Księga Jubileuszowa więziennictwa polskiego
1989-2009. Warszawa 2009
1
3820
834. Śledzńska – Katarasińska I.,
Sondej M.
Nasze 53 Dni i Dwa Tygodnie 4 czerwca ‘89
Łódź 2009
1
7092
835. Światło J.
Za kulisami Bezpieki i Partii.
Warszawa 1989
1
7090
836. Światowa Organizacja
Zdrowia
Zapobieganie samobójstwom. GenewaWarszawa 2003
1
0679
837. Świniarski J., Tymanowski J.
Problemy polityki bezpieczeństwa wobec
procesów globalizacji. Toruń 2003
5
1312-1316
838. Świtka J., Kuć M.,
Niewiadomska I.
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji.
Lublin 2005
4
2701-2704
839. Świtka J., Kuć M. (red.)
Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i 2
służb penitencjarnych. Lublin 2006
2708-2709
840. Świtka J., Kuć M. (red.)
Więziennictwo na lubelszczyźnie w okresie
stanu wojennego. Lublin 2008
2
2710-2711
841. Taylor M. J.H.
Śmigłowce Bojowe i Samoloty Szturmowe.
Warszawa 1997
1
6949
842. Terelak J.
Higiena psychiczna i pilot. Warszawa 1975
1
3793
843. Teska Jarosław. (red.)
Wybrane Zagadnienia Standaryzacji Zamówień 1
Publicznych. Gdańsk 2011
7103
844. Tobolska A.
Zmiany własnościowe i organizacyjnoekonomiczne. Poznań 2004
1
0701
845. Tokarczyk R.
Współczesne doktryny polityczne. Lublin
11975/1978
2
3394-3395;
4020
846. Tomala M. (red.)
Na drodze do współpracy i przyjaźni (zbiór
tekstów).
1
2147
847. Tomczyk J. (red.)
Kształcenie obywatelskie w wojsku. Warszawa
2004
2
0715-0716
848. Towsend J.
Nowa koncepcja strategiczna NATO.
Warszawa
1
3503
849. Trout J.
Trout o Strategii.
Warszawa 2005
1
7001
850. Trzpil M., Świeżak P.,
Dzisiów- Szuszczykiewicz A.
Przyszłość NATO. BBN. Warszawa 2009
1
3546
851. Tuchman B.W.
Szaleństwo władzy. Od Troi do Wietnamu.
Poznań 1992 (Patrz: historia)
1
0994
Tyrała P.
Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko –
bezpieczeństwo – obronność. Toruń 2006
5
1358-1363
853. Tyszkiewicz L.
Skuteczność środków penalnych stosowanych
wobec młodzieży. Warszawa 1992
1
1657
854. Tyszko P., Ziemińska A.
Angielsko-polski leksykon władz lokalnych.
Warszawa 1994 (Patrz: zarządzanie; inne)
1
1631
855. UMP
2010. Sytuacja społeczno-gospodarcza.
Poznań 2011 (Patrz: Zarządzanie)
1
6686
856. Urban A.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
3
3397-3399
852.
Warszawa 2009
857. Urząd Miasta Poznania
Poznań 2000-2011. Poznań 2012 (Patrz:
zarządzanie)
1
6790
858. Urząd Regulacji Energetyki
Stan konkurencyjności na rynku elektrycznym i 1
rynku gazu. Warszawa 2006
1519
859. Ustawa
Ustawa o Policji. Warszawa 2000
1
1430
860. Użycki J.
Wojna konwencjonalna w Europie. Warszawa
1989
1
0879
861. V. Ghyczy T.,
V. Oetinger B.,
Bassford Ch.
Clausewitz o Strategii.
Warszawa 2002
1
6999
862. Wacławczyk W., Żarna K.
(red.)
Zbrodnia i kara. Ludobójstwo - zbrodnie
2
wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, Toruń
2011
7235-7236
863. Wasilewski M.
Polska kawaleria pancerna XX wieku.
Warszawa 1997
1
1058
864. Wasylko M.
Ekonomika eksploatacji urządzeń technicznych 1
w wojsku. Warszawa 1983
3775
865. Wągrowska M.
Partnerstwo dla pokoju. Warszawa 1994
1
3797
866. Wąż S.
Globalne ocieplenie i ochrona warstwy
ozonowej w prawie polskim. Poznań 2007
1
2295
867. Wcisło H., Ognik Z.
Wybrane problemy historii polskiej techniki
wojskowej. Warszawa 2000 (Patrz: historia)
1
0995
868. Weis T.
Światowa Gospodarka Żywnościowa. Batalia o 1
Przyszłość Rolnictwa.
Warszawa 2011
7202
869. Weiser B.
Ryszard Kukliński, życie ściśle tajne.
Warszawa 2004
1
0915
870. Wesołek R.
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości.
Warszawa 2005
1
1591
871. Widerszpil S.
Refleksje nad rozwojem społeczeństwa
polskiego. Warszawa 1979 (patrz: Historia;
Pedagogika)
1
6208
872. Wieczorek Z.
Bezpieczeństwo pracy. Wrocław 2005
1
1677
873. Wiedenfeld W., Wessels W.
Europa od A do Z. Podręcznik integracji
europejskiej. Warszawa 1996
1
0637
874. Wierzbowski B.,
Rakoczy B.
Prawo Ochrony Środowiska.
Warszawa 2012
4
7074 –
7077
875. Wilczewski M.
Sposoby profilowania konfliktów zbrojnych w
wybranych polskich i amerykańskich testach
prasowych. Olsztyn 2012
1
7132
876. Winczorek P.
Wstęp do nauki o państwie. Warszawa
1996/1997 (Patrz: historia; prawo)
2
3993-3994
877. Wiśniewski B., Piątek Z.
Współczesny wymiar funkcjonowania straży
granicznej, Warszawa 2006
4
3615-3618
878. Wizimirska B. (red.)
Rocznik Polskiej Polityki Gospodarczej.
1
1633
879. Wojciechowski S.
The modern Terrorism and its forms. Poznań
1
6431
2007
880. Wojciechowski S.,
Tomczak M.
Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku.
Teorie-analizy-prognozy, Poznań 2010
1
7244
881. Wojnarowski J.
System obronności państwa. Warszawa 2005
4
3696-3699
882. Wojtal J.,
Milewicz M.
Detektywistyczne Usługi
Egzamin na licencję,
Toruń 2008
1
7065
883. Wojtal J.,
Milewicz M.
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia. I St. Licencji
Toruń 2011.
2
7061 –
7062
884. Wojtal J.,
Milewicz M.
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia. II St. Licencji
Toruń 2011.
2
7063 –
7064
885. Wojtczak J. (red.)
Problemy doboru i eksploatacji sprzętu
logistycznego zabezpieczenia wojsk. PoznańWarszawa 1994
1
4023
886. Wolter W.
Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa.
Kraków 1924 (Patrz: prawo)
1
2042
887. Wołejszo J., Jakubczak R.
Obronność. Teoria i praktyka. Warszawa 2013
5
7602-7606
Fałszerstwa dokumentów publicznych.
Warszawa 2005
1
1411
889. Wóycicka J., pod red.
Strategia polityki społecznej 1999-2020.
Warszawa 1997 (Patrz: pedagogika;
zarządzanie)
1
1445
890. Wrona J., Rek J. (red.)
Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa
1997
1
6234
891. Wróblewski J., Kowalczyk K
Oblicza współczesnego terroryzmu. Toruń
2009
1
3368
892. Wróblewski J., Kowalczyk K.
Terroryzm – globalne wyzwanie. Toruń 2009
1
3366
893. Wróblewski W., pod red.
Działania militarne w górach. Warszawa 1996
1
1195
894. Wysokińska Z., Witkowska J.
Integracja europejska. Rozwój rynków.
Warszawa-Łódź 1999 (Patrz: zarządzanie)
1
4012
895. Yip G.S.
Strategia globalna. Warszawa 1996
896. Zalewski M. J.
Falklandzka Pułapka.
1982
1
6936
897. Zapolski S.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2,
z.4. Warszawa 1972 ( Patrz: historia)
1
0817
898. Zapolski S.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.4,
z.3. Warszawa 1977 ( Patrz: historia)
1
0818
899. Zapolski S.
Wypisy do seminariów z historii wojskowej.
Cz.2. Warszawa 1981 ( Patrz: historia)
1
0819
900. Zbiór.
Polska w NATO.
Zbiór Znaków Taktycznych NATO.
Warszawa 2011
3
6932 –
6934.
901. Zborowski A.
Przemiany struktury społeczno-przestrzennej.
Kraków 2005
1
0699
902. Zdankiewicz – Ścigała E.
Wokół psychomanipulacji. Warszawa 2009
1
3450
888.
Wójcik J.W.
903. Zdanowski J.
Bliski Wschód 2011:
Bunt czy Rewolucja.
Kraków 2011
2
7059 –
7060
904. Zdanowski J.
Stosunki międzynarodowe na Bliskim
Wschodzie w XX wieku. Kraków 2012
2
7631-7632
905. Zemła D. (red.)
Archiwum MON. Informator o Zasobie
Archiwalnym. Nowy Dwór Mazowiecki 2012
3
7085 –
7087
906. Ziarnko J.,
Walas – Trębacz J.
Podstawy Zarządzania Kryzysowego. Cz. 1.
Kraków 2007
1
7027
907. Zieliński M. (red.)
Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj.
RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.1
Gdynia 2007
1
7118
908. Zieliński M. (red.)
Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj.
RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.2
Gdynia 2009
1
7119
909. Zieliński M. (red.)
Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj.
RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.3
Gdynia 2010
1
7120
910. Zieliński Z.
Demokracja totalitarna, Lublin 2012
2
7245-7246
911. Zieliński Z.
Wykorzystanie i transformacja marynarki
wojennej RP w świetle wyzwań przyszłości.
T.1.2.3.4. Gdynia 2011
4x1
7118; 7119;
7120; 7121
912. Ziewiński J.
Rozkaz wojskowy w prawie karnym. Warszawa 1
1973 (Patrz: prawo)
4026
913. Zięba R.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej
wojnie. Warszawa 2008
2
3375-3376
914. Zięba R.
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony.
Toruń 2005/2007
6
3413-3415
915. Zięba-Załucka H., Bąk T.
Terroryzm a prawa człowieka, KrakówRzeszów-Zamość 2012
2
7295-7296
916. Znyk P.
Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy
wywierania wpływu, Łódź
1
7303
917. Znyk P.
Propaganda. Współczesne oblicza.
Technologia zabójstwa medialnego + DVD,
Łask 2011
4
7303-7304;
7541-7542
918. Zuziak J.
Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 4
1953-1990. Warszawa 2008
3657-3660
919. Żarkowski P.
Edukacja obywatelska w wojsku. Prawo w
konflikcie zbrojnym. Warszawa 2006
1
1023
920. Żebrowski A.
Surowce energetyczne wybranych krajów
Europy. Warszawa 1979 (Patrz: inne)
1
1269
921. Żegnałek K.
Dydaktyka edukacji obronnej. Toruń 2003
5
1348- 1352
922. Żuber M.
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Wrocław
2006
1
0596
923. Żuber M. (red.)
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Wrocław
2006
1
1672
924. Żukrowska K., Grącik M.
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i
praktyka. Warszawa 2006
1
6994
925. Żydawo M.M.
Etnical problems. In the rapid advancement of
science.
1
1990
Historia
Lp.
Autor
Tytuł
Ilość Sygnatura
egz.
1.
Abramciów D.,
Zielińska – Schemaly M.
(oprac.)
W Kraju Cedrów.
Warszawa 2010
1
6908
2.
Adamczyk M., Chrząstowska
B., Pokrzywniak J.T.
Starożytność – Oświecenie. Warszawa 1990
1
2441
3.
Adżubej A.
Tamte dziesięć lat. Warszawa 1989
1
0919
4.
Ajnenkiel A.
Polskie konstytucje. Warszawa 1982 (Patrz:
prawo)
1
0632
5.
Ajnenkiel A.,
Panecki T.
Druga Wojna Światowa….Materiał z Raportów
Wywiadu Wojskowego USA.
Warszawa 1995
1
6903
6.
Album
Barwy polskiego oręża. Warszawa 1988
1
1015
7.
Album
Polska Marynarka Wojenna. Rzym 1947 (Patrz: 1
inne)
1219
8.
Album
Śląski Okręg Wojskowy w służbie Ojczyzny.
Wrocław 2006
1
1016
9.
Alef-Bolkowiak G. (wybór)
Na frontach antyhitlerowskiej wojny. Warszawa 1
1972
2738
10.
Aleksandrzak S.
Przez stulecia. Warszawa 1965
1
1032
11.
Arski St.
My Pierwsza Brygada.
Warszawa 1962
1
6879
12.
Askenazy Sz.
Napoleon a Polska. T. II
Warszawa 1918
1
6868 –
6869
13.
Auboyer J.
Sztuka Indii. Warszawa 1975
1
3926
14.
Auderska H.
Smok w herbie. Królowa Bona. Warszawa 1984 2
0964; 0991
15.
Balcerek W. (red.)
Z dziejów rozwoju państw socjalistycznych.
OSSOLINEUM 1983
2
2765-2766
16.
Balcerzan E.
Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.1.
Warszawa 1984 (Patrz: pedagogika)
1
3914
17.
Balcerzan E.
Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.2.
Warszawa 1984 (Patrz: pedagogika)
1
3915
18.
Bardach J.,
Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa 2
1985 (Patrz: prawo)
2585-2586
19.
Bardach J., Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa
2009
6384
2
20.
Baron A., Gajewska G.
Holocaust w sieci dyskursów. Gniezno 2005
1
1453
21.
Barszczewski Z., Maciejewski
R., Mielniczuk J., Rozbicki Z.
Generał hetmanem polnym zwany. Wrocław
2004
1
0949
22.
Bartoszewski Wł.
Na drodze do Niepodległości.
Paris 1987
1
6927
23.
Baszkiewicz J.
Historia Francji. OSSOLINEUM 1978
1
6592
24.
Baszkiewicz J.
Richelieu. Warszawa 1984
1
3900
25.
Baton K.
Statut Irackiego Trybunału Nadzwyczajnego...
Warszawa 2004 (Patrz: BN)
1
2167
26.
Batory A. L.
Z Ziemi Polskiej do Ziemi Włoskiej.
Warszawa 1995
1
6907
27.
Batowski H.
Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce
1939-1945. Kraków 1984
1
3967
28.
Bauer P., Polak B.
Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1
1982
3964
29.
Bazylow L. (red.)
Historia Dyplomacji Polskiej. T. III.
1795 – 1918. Warszawa 1982
1
6840
30.
Bazylow L., Sobczak J. (red.)
Encyklopedia Rewolucji Październikowej.
Warszawa 1977 (patrz: BN)
1
6194
31.
Bednarek J.
Kulisy wielkiej zbrodni. Katowice 1961
1
0853
32.
Belov v. N.
Byłem adiutantem Hitlera 1937-45. Warszawa
1990
2
0852; 1003
33.
Bender R.
Katolicka myśl i działalność społeczna w
Polsce w XIX i XX w. Lublin 1987
1
0883
34.
Berling Z.
Przeciw 17 Republice. Warszawa 1991
1
0996
35.
Berling Z.
Wspomnienia z łagrów do Andersa. Warszawa
1990
1
0934
36.
Bernhard M.L. (red.)
Zabytki archeologiczne. Warszawa 1976
(Patrz: inne)
1
1540
37.
Bezymienski L.
Strzał którego nie było. Warszawa 1970
1
6219
38.
Białek W.
Źródła do historii Polski 1861-1918. Warszawa 1
1986
1264
39.
Bibliografia
Książki o Wielkopolsce wydane
w 2003 r. (wybór). Poznań 2004
1
2841
40.
Bidwell G.
Zdobywca Indii. Robert Clive.
1
3902
41.
Bidwell G.
Travellers In Arabia.
London 1976
1
6857
42.
Biegański W.
Szczurami Tobruku ich zwali. Warszawa 1988
1
6597
43.
Biegański W.
Walki Formacji Polskich na Zachodzie 1939 –
1945.
Warszawa 1981
2
6924 –
6925
44.
Bielański R.
Prawie Życiorys 1939 – 1956 r.
Warszawa 2006
1
6916
45.
Bielawski J.
Książka w świecie islamu. OSSOLINEUM 1961 1
3930
46.
Bielecki R.
Berezyna 1812. Warszawa 1990
1
0626
47.
Biesaga Z.
Działalność Prezydium Zarządu Głównego w
1
1033
latach 1993-2001. Warszawa 2001
48.
Blachnicki F.
Sympatycy i chrześcijanie. Kraków 2008
1
3934
49.
Błahut K.J.
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w
latach 1919-1939. OSSOLINEUM 1975
1
3907
50.
Bobrzyński M.
Dzieje Polski w zarysie. Warszawa 1986
1
2718
51.
Bocheński A.
Kryzys Polski i kryzys ludzkości. Warszawa
1982 (Patrz: BN)
1
3919
52.
Bocheński A.
Parę refleksji o Polsce i świecie. Warszawa
1984
1
2752
53.
Bocheński A.
Rozmyślania o polityce polskiej. Warszawa
1987
1
3970
54.
Bocheński A.
Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1
1986
2757
55.
Bogucka M.
Dzieje Polski do 1795 r. Warszawa 1964
1
1047
56.
Bojar-Fijałkowski G.
Losy jeńców wojennych na Pomorzu
Zachodnim i w Meklemburgii 1939-1945.
Warszawa 1979
1
6598
57.
Bojarska A.
Czego nauczył mnie August. Warszawa 1995
1
2847
58.
Bołcun G.
Wojsko i obronność w pracach Sejmu
Ustawodawczego RP 1947-1992. Warszawa
2006 (Patrz: BN)
1
2191
59.
Bombera Z.
Międzynarodowa integracja krajów RWPG.
Warszawa 1982 (Patrz: BN)
1
0631
60.
Bonowicz W.
Tischner. Kraków 2001
1
6605
61.
Bończa-Bystrzycki L.
Zarys historii administracji na ziemiach polskich 2
(X-XX wiek). Koszalin 2010 (Patrz: BN)
6749-6750
62.
Bordziłowski J.
Żołnierska droga. Cz.1. Warszawa 1996
1
1007
63.
Borgosz J.
Główne kierunki współczesnej filozofii
marksistowskiej. Warszawa 1982 (Patrz:
pedagogika)
1
0815
64.
Bortnowski W.
Łuna nad Solcem 1830. Warszawa 1982
1
6629
65.
Borucki M.
Mussolini. Warszawa 1986
1
6643
66.
Borucki M.
W kręgu króla Stanisława. Warszawa 1984
1
6627
67.
Borucki M.
Z dziejów Polski 1864-1939. Teksty źródłowe.
Warszawa 1978
1
6636
68.
Borzobohaty W.
,,Jodła’’. Okręg Radomsko – Kielecki ZWZ –
AK 1939 – 1945.
Warszawa 1984
1
6898
69.
Borzobohaty W.
„JODŁA”. Okręg radomsko-kielecki ZWZ-AK
1939-1945. Warszawa 1984
1
6640
70.
Bożyk P.
Marzenie i rzeczywistość. Warszawa 1983
1
0844
71.
Bradley O.N.
Żołnierska epopeja. Warszawa 1989
1
1034
72.
Brandys M.
Kozietulski i inni. T.1 i T.2. Warszawa 1967
2
6473-6474
73.
Bratkowski P.
W stanie wolnym. Kraków 1983
1
1545
74.
Braudel F.
Kultura Materialna Gospodarka i Kapitalizm XV 1
– XVIII wieki. T. III
6864
Warszawa 1992
75.
Brejak J. (red.)
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1983. Zeszyty
Naukowe WAP. Nr 117. Warszawa 1984
1
1286
76.
Brodziej W.
Terror i polityka. Warszawa 1985
1
0856
77.
Brodziłowski J.
Żołnierska droga. Warszawa 1974
1
1060
78.
Broniarek Z.
Okiem światowca...lekko przymrużonym.
Kraków 2000
1
0972
79.
Brykalska M.
Aleksander Świętochowski. T.1. Warszawa
1987
1
6631
80.
Brzeziński B.
Klasa robotnicza Warszawy 1944-1949.
Warszawa 1975
1
1284
81.
Budrewicz O.
Rodacy spod klonowego liścia. Warszawa 1980 1
6471
82.
Cackowski Z.
Główne pojęcia materializmu historycznego.
Warszawa 1974
1
3817
83.
Cackowski Z.
Główne zagadnienia i kierunki filozofii.
Warszawa 1973
1
1984
84.
Cackowski Z.
Jedność i wielość. Działanie i poznawanie.
Warszawa 1980
1
0602
85.
Cawthorne N.
A, History of Pirates.
London 2003
1
6937
86.
Cegielski T., Zielińska R.
Historia. Dzieje nowożytne. Warszawa 1991
1
2444
87.
Celt M.
Biali kurierzy. Monachium 1986
1
1063
88.
Centrum Informacyjne Rządu
Biała księga. Akta śledztwa. Warszawa 1996
1
1017
89.
Cepik J.
Torquemada. Poznań 1986
1
1191
90.
Cereniewicz B.
Wrześniowe Drogi.
Warszawa 1969
1
6891
91.
Chlebowczyk J.
Między dyktatem, religiami a prawem do
samostanowienia. Warszawa 1980
1
0608
92.
Chlebowski C.
Wachlarz. Monografia Wydzielonej Organizacji
Dywersyjnej AK 1941 – 1943.
Warszawa 1985
1
6904
93.
Chojnecki S.
Historia Polski w świetle źródeł. T. II., Cz.IV.
Warszawa 1980
1
1268
94.
Chojnowski A.
Koncepcje polityki narodowościowej rządów
polskich w latach 1921-1939. OSSOLINEUM
1979 (patrz: BN)
1
6193
95.
Chrzanowski I.
Literatura niepodległej Polski (965-1795).
Warszawa 1974
1
6596
96.
Chwaściński B.
Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach.
Warszawa 1979
1
6671
97.
Chyczewska A., Weyman St.
Zamek Kórnicki. Muzeum i Biblioteka. Poznań
1973
1
6466
98.
Cichocki R.,
Podemski K.
Miasto w świadomości swoich mieszkańców.
Poznań 1999
1
3547
99.
Cichocki R., Cichocki P.,
Jabkowski P.
Europejska świadomość Wielkopolan. Poznań
2005 (Patrz: pedagogika)
1
0727
100.
Ciećkowski Z.
Od zimnej wojny do NATO. Warszawa 2003
1
1192
101.
Ciepielewicz M.
Generałowie polscy w opinii J. Piłsudskiego.
Warszawa
1
2722
102.
Ciepielewski J.
Historia społeczno-ekonomiczna związku
Radzieckiego. Warszawa 1974
1
1240
103.
Ciepielewski J.,
Kostrowicka I., Landau Z.
Dzieje gospodarcze świata do roku 1975.
Warszawa 1980
1
1235
104.
Ciepielewski J.,
Kostrowicka I., Landau Z.,
Tomaszewski J.
Historia gospodarcza świata XIX i XX w.
Warszawa 1971
1
3805
105.
Cieślikowski z.
Tajemnice śledztwa KO – 1042/27. Warszawa
1979
1
1005
106.
Cockburn A.; Cockburn L.
Niebezpieczny związek. Tajna współpraca.
Illinois 1992 (Patrz: BN)
1
1209
107.
Contamine P.
Wojna w średniowieczu. Gdańsk-Warszawa
2004
2
1390-1391
108.
Cortledge P.
Spartanie. Świat wojowników. Warszawa 2005
2
1392-1393
109.
Crankshaw E.
Gestapo. Warszawa 1960
1
1228
110.
Crews J.
Duchy z innych światów. Warszawa 1993
1
1550
111.
Cycero M. T.
Wybór listów. OSSOLINEUM 2004
1
0662
112.
Cynarski S.
Zygmunt August. Łódź 1988
1
0970
113.
Cypko A.
Dialektyka postępu. Warszawa 1980
1
0873
114.
Czabański J. (red.)
Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce
karnej. Kraków 2005
1
1020
115.
Czapliński W.
Dzieje Sejmu polskiego do 1939. Kraków 1984
1
2725
116.
Czapski J.
Na nieludzkiej ziemi. Warszawa 1990
1
1036
117.
Czarnecki W.
To był też mój Poznań. Poznań 1987
2
6467; 6637
118.
Czejewski J., Śmiałow W.
Stalin a wojna przeciwko Amerykanom.
Warszawa 1980
1
0875
119.
Czekała E.
Kierunek Ojczyzna. Warszawa 1979
1
1229
120.
Czekała Z. (red.)
Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar” 50 lat.
Warszawa 2004
1
0941
121.
Czerhard J.
Charles de Gaule. T.1. Warszawa 1978
1
0912
122.
Czerhard J.
Charles de Gaule. T.2. Warszawa 1978
1
0913
123.
Czubiński A.
Wybrane problemy polskiego
międzynarodowego ruchu robotniczego.
Warszawa 1977
1
0885
124.
Czubiński A. (red.)
Polski Ruch Robotniczy. Zarys historii.
Warszawa 1972
1
3960
125.
Czubiński A., Grot Z.,
Miśkiewicz B.
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Warszawa-Poznań 1978
1
6216
126.
Czubiński A., pod red.
Polski ruch robotniczy. Zarys historii.
Warszawa 1972
1
1225
127.
Czubiński A., Wryk R.
( red.)
Z badań nad dziejami stosunków polskoniemieckich. Poznań 1991
1
3975
128.
Czujkow W., pod red.
Stalingrad. Nieubłagana logika historii. Moskwa 1
1980
2138
129.
Czyżycki M.
Misja Marka w PRL-u i zachodnich krajach
wielu. Pelplin 2005
1
2770
130.
Ćupić M.
Czarci trójkąt. Warszawa 1993
1
1200
131.
Dankowski J.
Jeniec Europy. Warszawa 1982
1
6475
132.
Daszkiewicz R.K.
Harcerstwo Polskie poza granicami kraju…
Lublin 1983
1
6478
133.
Daukszewicz K.
Przeżyłem Panie Hrabio. Poznań 1991
1
1547
134.
Dąbrowski J., Kwiatkowski T.
Jeden trudny rok. Opowieść o pracy
harcerskiej. Warszawa 1985
1
6672
135.
Dąbrowski K.
Szkice o Polakach i polonikach szwajcarskich.
Warszawa 2003
1
1597
136.
Di Giovani V., Pretto G.
(Pod red.)
Wielkie cywilizacje. Warszawa 1993
1
3921
137.
Dimitriević R.
Opowieści o Belgradzie. Warszawa 1986
1
1553
138.
Dobieszewski A. (red.)
Wiedza o partii. Warszawa 1975
1
2791
139.
Dobroński A.
Szkice z dziejów wojska i walk w północnowschodniej Polsce. Warszawa 1986
1
1057
140.
Dobrzycki W.
Historia stosunków międzynarodowych.
Warszawa 2006 (Patrz: BN)
1
1413
141.
Dominiczak H.
Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990
1
1213
142.
Dominiczak H., Halaba R.,
Walichnowski T.
Z dziejów politycznych Polski 1944-1984.
Warszawa 1984
1
3972
143.
Dopierała K.
Fundacja Kościuszkowska, Zarys dziejów.
Poznań 1992
1
2241
144.
Dopierała K.
Zarys dziejów Polaków w Turcji. Poznań 1983
1
2243
145.
Dopierała K. (red.)
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii.
T. 4.Toruń 2005 (Patrz: historia)
1
2244
146.
Dopierała K. (red.)
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii.
T. 5.Toruń 2004 (Patrz: historia)
1
2245
147.
Dopierała K. (red.)
Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji
1
polskich we Włoszech. Bydgoszcz 2001 (Patrz:
historia)
2242
148.
Dowiat J.
Historia (dla technikum). Warszawa 1968
1
2815
149.
Dowiat J.
Historia dla kl.I liceum ogólnokształcącego,
techników i liceów zawodowych.
1
1967
150.
Drewnowski J.
Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 19401944. Warszawa 1989
1
1199
151.
Drewnowski J.
Wspomnienia z łagrów północy 1940-1944.
Warszawa 1989
1
1982
152.
Drohojowski J.
Jana Drohojowskiego wspomnienia
dyplomatyczne. Warszawa 1959
1
1521
153.
Drozdowski M.M.
Alarm dla Warszawy. Warszawa 1969
1
2729
154.
Drożdżyński A.,
Oberlȁnder.
1
6884
Zaborowski J.
Poznań – Warszawa 1960
155.
Dubiński K., Jurczenko J.
Oko Pentagonu. Rzecz o płk. R. Kuklińskim.
Warszawa 1995
1
1189
156.
Dufrène R., Sędel E.
70 lat Przemysłowego Instytutu
Telekomunikacji. Warszawa 2004
1
1221
157.
Dulczewski Z.
Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań 1984
(Patrz: pedagogika)
1
3898
158.
Dymarski L.
Zsiadłe mleko. Lewica. Sprzeciw. Kraków 2005 2
1705-1706
159.
Dyoniziak R.,
Mikułowski-Pomorski J.,
Pucek Z.
Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do 1
socjologii. Warszawa 1974
3978
160.
Działocha K., Trzciński J.
Zagadnienie obowiązywania Konstytucji
marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952.
OSSOLINEUM 1977
1
0882
161.
Eisler J.
Grudzień’70. Warszawa 1995
1
3916
162.
Esden-Tempski S.
Między sierpniem i młotem. Kraków 2005
1
2754
163.
Fabiańska B., Kubisiak A.
Maciej Frankiewicz – legenda poznańskiej
opozycji 19880-1989. Poznań 2010
1
6603
164.
Fedorowicz Z.
Michał Siedlecki 1873-1940. OSSOLINEUM
1966
1
6462
165.
Fiedosiejew P.N.
Karol Marks. Biografia. Warszawa 1979
1
0813
166.
Fijałka M.
27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Warszawa
1986
1
2192
167.
Fikus D.
Foksal'81. Warszawa 1981
1
0827
168.
Filar A.
Nie tylko pod znakiem walki. Warszawa 1987
1
2746
169.
Filicińska M.
20 lat w Paranie.
Warszawa 1938
1
6883
170.
Filipow. K., Waner Z.
Passerby tell Poland... Warszawa 1991
1
1166
171.
Filser H.
Za kulisami nagrody Nobla. Warszawa 2004
1
1721
172.
Fiolerkiewicz A.
Brzezinka. Wspomnienia z obozu. Warszawa
1962
1
0862
173.
Fiszer J.
Republika Federalna Niemiec. Toruń 1994
1
0639
174.
Flacelière R.
Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa. 1
Warszawa 1985
1184
175.
Flis E.
Naród niewybrany. Warszawa 1994
1
1062
176.
Flisowski Z.
Między Nową Gwineą i Archipelagiem
Bismarcka.
Poznań 1991
1
6912
177.
Flisowski Z.
Na Wodach Guadalcanall.
Poznań 1990
1
6911
178.
Florczyk Cz.
Dzieje szkoły i historia budynku Gimnazjum Nr2 1
w Zawierciu. Zawiercie 2004 (Patrz:
pedagogika)
1116
179.
Frančić M.
Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 19121918. OSSOLINEUM 1983
1
1287
180.
Frank H.
Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa
1
1068
Franka 1939-1945. T.1. Warszawa 1972
181.
Frank H.
Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa
Franka 1939-1945. T.2. Warszawa 1972
1
1069
182.
Frankel M. (oprac.)
80 lat Banku Gospodarstwa Krajowego 1924 –
2004. Szczecin 2004
1
2795
183.
Friszke A.
O kształt Niepodległej. Warszawa 1989
1
3959
184.
Gafencu G.
Ostatnie dni Europy. Warszawa 1984
1
2728
185.
Gajda E.
Polska polityka zagraniczna 1944-1974.
Warszawa 1974
1
0620
186.
Galos A., Gierowski J.,
Leszczyński J., Wapiński R.
Historia dla klasy II technikum. Warszawa
1974
1
0822
187.
Garlicki A.
Józef Piłsudski 1867-1935
1
1186
188.
Garlicki A.
U źródeł obozu belwederskiego. Warszawa
1972
1
1006
189.
Garlicki A., Koczanowski J.
Józef Piłsudski w karykaturze. Warszawa 1991 1
0983
190.
Garliński J.
Niezapomniane lata. Londyn 1987
1
2136-2137
191.
Garliński J.
Politycy i żołnierze. Londyn 1968
1
2735
192.
Gąsienica-Staszeczek B.
Węzłowe zagadnienia historii powszechnej po
r.1939. Warszawa 1982
1
0606
193.
Gąsiennica-Staszeczek B.
Międzynarodowy ruch robotniczy i światowy
proces rewolucyjny. Cz.4. Warszawa 1982
1
0820
194.
Gąsiennica-Staszeczek B.,
Teleszyński J.
Stosunki międzynarodowe w świetle aktów
państwowych i dokumentów dyplomatycznych.
Cz.3. Warszawa 1982 (Patrz: BN)
1
1267
195.
Gąsiorowski W.
Szwoleżerowie Gwardii. Warszawa 1987
1
6472
196.
Gehlen R.
Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu.
Warszawa.
1
1044
197.
Gensler M., Kąkolewski J.,
Marciniak E.
Historia i społeczeństwo. Warszawa 2001
1
2020
198.
Geremek B. (wstęp)
Lech Wałęsa. Gdańsk 1990
1
1231
199.
Gibbon E.
Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. T. 1.
Warszawa 1960
1
6855
200.
Gilbert M.
Druga wojna światowa. Poznań 1989
2
1396-1397
201.
Gilbert M.
Pierwsza wojna światowa. Poznań 2005
2
1394-1395
202.
Ginalski E., Kotarski S.,
Okołowicz M., pod red.
Oflag II C Woldenberg. Warszawa 1984
1
2741
203.
Ginzburg L.
Spotkania na tamtym świecie. Wrocław 1988
1
0935
204.
Głosik J.
W kręgu Światowida. Warszawa 1979
1
6618
205.
Gołębiowski G.
Zanim został „Grotem”. Służba Stefana
Roweckiego w wojsku. Toruń 1997
1
1012
206.
Gołębiowski J.W.
Ideologia i polityka wspólnot socjalistycznodemokratycznych. Warszawa 1978
1
1223
207.
Gorbaczow M.
Przebudowa i nowe myślenie. Warszawa 1988
2
0866; 0932
208.
Góra W.
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974.
Warszawa 1974
1
0825
209.
Góralski W.M.
Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w 1
stosunkach polsko-niemiecki8ch 1944-2004.
T.1. Warszawa 2004
3976
210.
Góralski Z.
Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa 1
1983
3940
211.
Górski J., Sierpiński W.
Historia powszechnej myśli ekonomicznej
1870-1950. Warszawa 1972 (patrz:
Zarządzanie)
1
6233
212.
Grabowski H.
Zanim doszło do akcji „Wisła”. Pruszków 2000
1
1056
213.
Grabowski T.
Współczesny kapitalizm. T.1. Warszawa 1980
1
1236
214.
Grabowski T.
Współczesny kapitalizm. T.2. Warszawa 1982
1
1237
215.
Grabowski Z. (red.)
Z dziejów militarnych Pragi. Warszawa 1998
1
0959
216.
Graetz H.
Historia Żydów T.4. Warszawa 1929
1
3933
217.
Granat E.
Alarm w garnizonie. Warszawa 1972
1
2232
218.
Greczko A.A. (red.)
Historia II wojny Światowej 1939-1945. T.1.
Warszawa 1976
1
0946
219.
Greczko A.A. (red.).
Historia II wojny Światowej 1939-1945. T.2.
Warszawa 1977
1
0953
220.
Grinberg D., Szapiro P.
Holocaust z perspektywy półwiecza. Warszawa 1
1993
6534
221.
Grochowski J.B.,
Kiss-Orski W.,
Przeciszewski R.
Wojska lotnicze i obrony powietrznej.
Warszawa 2003 (Patrz: BN)
1
1066
222.
Grot l. (wybór)
Geneza Powstania warszawskiego 1944.
dyskusje i polemiki. Warszawa 1984
1
2739
223.
Grygiel J.
Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w
Obwodzie Zamojskim 1939 – 1944.
Warszawa 1985
1
6902
224.
Grzelak E.
U podstaw polityki wyznaniowej. Warszawa
1980
1
0603
225.
Grzelak E.
Z problematyki rozdziału kościoła od państwa.
Warszawa 1980 (Patrz: prawo)
2
0604; 0868
226.
Grzybowski St.
Elżbieta Wielka. OSSOLINEUM 1984
1
2845
227.
Guderian H.
Wspomnienia żołnierza. Warszawa 1991
1
0998
228.
Gutowski J.
Sejm Polski. Warszawa 1996
1
0988
229.
Habinowska M.
Ludzie i konie. Sport jeździecki na poznańskiej
Woli 1951-1983. Warszawa 1986
(Patrz: Inne)
1
6674
230.
Haduch T., Kaliński M. (red.)
Leksykon pojęć z zakresu wiedzy
obywatelskiej. Warszawa 2005 (Patrz: prawo)
1
0718
231.
Hall J.W.
Japonia. Warszawa 1979
1
1208
232.
Hamšik D.
Drugi człowiek Trzeciej Rzeszy. Warszawa
1991
1
1040
233.
Handke W.
Sladami zbrodni. Poznań 2008
1
7650
234.
Hansen T.
Arabia Felix. Warszawa 1968
1
6588
235.
Hatler. M.
Synowie Abrahama. Warszawa 2003
1
1205
236.
Hecko F.
Drewniana wieś. Warszawa 1955
1
1945-1946
237.
Henzel W. (red.)
Wojna w Zatoce Perskiej. Warszawa 1993
(Patrz: BN)
2
2223-2224
238.
Herby rycerstwa polskiego
Abdank. Kórnik 1991
1
1570
239.
Herby rycerstwa polskiego
Bogoria. Kórnik 1991
2
1556-1557
240.
Herby rycerstwa polskiego
Bończa. Kórnik 1991
1
1558
241.
Herby rycerstwa polskiego
Bożedarz. Kórnik 1991
1
1559
242.
Herby rycerstwa polskiego
Dąbrowa. Kórnik 1991
1
1560
243.
Herby rycerstwa polskiego
Dębno. Kórnik 1991
1
1561
244.
Herby rycerstwa polskiego
Doliwa. Kórnik 1991
1
1562
245.
Herby rycerstwa polskiego
Domian. Kórnik 1991
1
1569
246.
Herby rycerstwa polskiego
Dryja. Kórnik 1991
1
1563
247.
Herby rycerstwa polskiego
Działtosza. Kórnik 1991
1
1564
248.
Herby rycerstwa polskiego
Indeks nazwisk. Kórnik 1991
1
1555
249.
Herby rycerstwa polskiego
Jelita. Kórnik 1991
2
1565-1566
250.
Herby rycerstwa polskiego
Ogończyk. Kórnik 1991
1
1567
251.
Herby rycerstwa polskiego
Oksza. Kórnik 1991
1
1568
252.
Herling-Grudziński G.
Dziennik pisany nocą 1984-1988. Warszawa
1990
1
6604
253.
Herrman P.
Siódma minęła, ósma przemija. Warszawa
1959
1
6586
254.
Herrmann P.
Pokażcie mi testament Adama. Warszawa
1968
1
6623
255.
Herwarth v. H.
Między Hitlerem a Stalinem. Warszawa 1992
1
1211
256.
Hill Ch.
Oliver Cromwell. Warszawa 1988
1
6214
257.
Hitti P.K.
Dzieje Arabów. Warszawa 1969
1
1214
258.
Holzer J.
Solidarność 1980-1981. Geneza i historia.
Warszawa 1990
1
1226
259.
Holzer J., Molenda J.
Polska w pierwszej wojnie światowej.
Warszawa 1973
1
6595
260.
Horochow W., Horochow M.
Krzyżowcy w Lewancie. Warszawa 1992
1
3939
261.
Horowitz H., Fischowitz S.
Ochrona emigrantów w zakresie ubezpieczeń
społecznych. Warszawa 1936 (Patrz: prawo)
1
1543
262.
Hutkiewicz A.
Stefan Żeromski. Warszawa 1991
1
1756
263.
Hypki T.,Kucharski H.
85 lat Lotnictwa Polskiego. Warszawa 2003
(Patrz: BN)
1
1218
264.
Iljiczow L.F.
Fryderyk Engels. Biografia. Warszawa 1980
1
0812
265.
Imieliński K.
Profesor Walerian Garlicki. Z medycyną od
Lwowa do Warszawy. Warszawa 1989
1
1008
266.
Infeld L.
Albert Einstein. Warszawa 1979
1
3910
267.
Informator
W służbie pokoju. Bundeswehra 1955-1993.
Warszawa 1993 (Patrz: BN)
1
0849
268.
Iwan R.
Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu wg
1
0628
Prymasa ST. Wyszyńskiego. Lublin 1989
(Patrz: BN)
269.
Iwanowski K.
Wspomnienia Kresowej Młodości.
Bydgoszcz 1995.
1
6920
270.
Izdebski H.
Samorząd terytorialny podstawy ustroju i
działalności. Warszawa 2009 (Patrz BN)
2
6394-6395
271.
Jabłoński H.
Niepodległość i tradycje narodowe. Warszawa
1978
1
0846
272.
Jabłoński H.
Polityka PPS w czasie wojny 1914 – 1918 roku. 1
Warszawa 1958
3955
273.
Jabłoński Z. S.
Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i
przestrzeni. Częstochowa 2000
1
1678
274.
Jabłoński Z. S.
W godzinie apelu. Częstochowa 2000
2
1679-1680
275.
Jacher Cz.
Patriotyzm wczoraj i dziś. Katowice 2007
(Patrz: BN)
1
1978
276.
Jackowski J.M.
Bitwa o Polskę. Lublin 1971
1
1960
277.
Jaczyński S.
Lenino 12-13.X.1943. Warszawa 1993
1
0969
278.
Jamrożek W., Młynarz K.
Z lat okupacji. Poznań 1983
1
2008
279.
Jan Paweł II
Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Ząbki
1997
1
0874
280.
Jankowski S. M.
Żołnierze z „Zielonego”. Warszawa 1978
1
0618
281.
Janowska H., Jędruszczak T.
(Pod red.)
Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór
dokumentów 1866-1925. Warszawa 1981
1
3953
282.
Jarmoszko S.
Wojsko Polskie (pierwszej dekady
transformacji). Toruń 2003 (Patrz: BN)
1
2756
283.
Jaruzelski W.
List do Przewodniczącego Instytutu Pamięci
Narodowej prof. dr hab. A. Paczkowskiego.
Rękopis
1
1019
284.
Jaruzelski W.
Pod prąd. Warszawa 2005
1
3983
285.
Jaruzelski W.
Stan wojenny. Dlaczego? Warszawa 1992
1
0904
286.
Jaruzelski W.
Wyjaśniam. Toruń 2001
1
0937
287.
Jasienica P.
Myśli o dawnej Polsce. Warszawa 1977
1
6460
288.
Jasienica P.
Ostatnia z rodu. Warszawa 1984
1
6622
289.
Jasienica P.
Polska anarchia. Kraków 1988
1
6626
290.
Jasienica P.
Polska Jagiellonów. Warszawa 1965
1
1520
291.
Jasienica P.
Słowiański rodowód. Warszawa 1965
2
1180; 6619
292.
Jaszuński G.
Marzyciele i Mordercy.
Warszawa 1972
1
6887
293.
Jaśkiewicz L.
Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w.
Warszawa 1979
1
0877
294.
Jaworski M. (red.)
Z historii tamtych lat. Ludowe Wojsko Polskie w 1
akcjach polityczno-społecznych 1944-1975.
Warszawa 1980 (patrz: BN)
6192
295.
Jaworski M. (oprac).
Historia Polski w świetle źródeł. T.2. Warszawa 1
1977
0821
296.
Jerzmanowski J.
W starych Kielcach. Kraków 1975
1
1525
297.
Jeziorowski T.,
Jeziorowski A.
Mundury Wojewódzkie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Warszawa 1992
1
6867
298.
Jędrzejko M., Krasuski M.L.,
Paszkowski M.
Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej. 1
Warszawa 2002
1046
299.
Jurgielewicz W.
Ludowe Wojsko Polskie 1943 – 1945.
Warszawa 1973
1
6926
300.
Kaczmarek K.
Oni szturmowali Berlin. Warszawa 1980
1
0623
301.
Kaczmarek K.
Polacy w walkach o Czechosłowację.
Warszawa 1981
1
0601
302.
Kadafii al. M.
Zielona książka. Cz.1. Warszawa 1991
1
2047
303.
Kakuzo O.
Księga herbaty. Warszawa 1986
1
6455
304.
Kalembka S. (red.)
Wielka Emigracja.
(Sprawa Polska a Europa)
(1832 – 1864). Toruń 1980
1
6872
305.
Kaliński M. (red.)
Kształtowanie kompetencji społecznych
żołnierzy. Warszawa 2004
1
0717
306.
Kamocki J.
Przygoda z Indonezją. Warszawa 1976
1
6651
307.
Kancelaria Prezydenta RP
Aleksander Kwaśniewski. Warszawa 2000
1
1018
308.
Karski J.
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945.
Od Wersalu do Jałty. Warszawa 1989
1
3963
309.
Kasztyło Z.
Obrona odcinka „Wizna” 1939. Warszawa 1976 1
2231
310.
Katarski E.
Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 16751696. Kraków 1985
1
0944
311.
Katechizm
Z Chrystusem przez świat. Poznań 1990
1
2505
312.
Katyszkin I.
W sztabie armii. Warszawa 1982
1
3911
313.
Kąkol K.
Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem.
Warszawa 1985
1
0989
314.
Kąkol K.
Spór o Powstanie Warszawskie. Warszawa
1985
1
0619
315.
Keegan J.
Six Armies in Normandy. Londyn 1982
(Patrz: BN)
2
6273; 6914
316.
Keller J. (red.)
Zarys religioznawstwa marksistowskiego.
Warszawa 1981
1
0814
317.
Kempisty Cz.
Spraw Norymbergii ciąg dalszy. Warszawa
1974
1
0634
318.
Kępka A.
Coronel i Falklandy. Warszawa 2002 (patrz:
BN)
1
6229
319.
Kieniewicz S.
Powstanie styczniowe. Warszawa 1972
1
6195
320.
Kieniewicz S.
Przemiany społeczne i gospodarcze w
Królestwie Polskim 1815 – 1830. Warszawa
1951
1
3944
321.
Kieniewicz S.
Warszawa w powstaniu styczniowym.
Warszawa 1965
1
3904
322.
Killagas S.
Stadion. Warszawa 1975
1
0865
323.
Kingston M.H.
China Men. Warszawa 1971
1
6650
324.
Kisielewski J.
Ziemia gromadzi prochy. Poznań-Warszawa
1990
1
3977
325.
Kisielewski T.
Heroizm i kompromis. Warszawa 1978
1
1260
326.
Kisielewski W.
Polscy lotnicy w bitwie o Atlantyk. Warszawa
1971
1
2233
327.
Klawiter A.
Problem metodologicznego statusu
materializmu historycznego. Poznań 1978
1
2783
328.
Klejn Z.
Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii
1877 – 1914. Łowicz 1999
1
3947
329.
Klimek P., Szelka S.,
Turowski M.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu 19622012. Opole 2012
1
7649
330.
Klukowski B. (oprac.)
My deportowani. Warszawa 1989
1
1202
331.
Kmieć J.
Wpływ judaizmu na tradycje katolickie w
Wielkopolsce w latach 1918-1939. Poznań
20009
1
3210
332.
Kobuszewski B.,
Matusak.,
Rawski T. (red.)
Polski Ruch Oporu 1939 – 1945.
Warszawa 1988
1
6923
333.
Kobylarz J.
Z Podlasia za Ocean.
Warszawa 2001
1
6919
334.
Kochanowicz T.
W Komi i gdzie indziej. Wspomnienia z pobytu
w ZSRR (1939-1942). Warszawa 1989
1
1061
335.
Kocyba-Kamińska W.
Oficyna Ossolińska w latach 1920-1939.
OSSOLINEUM 1973
1
6465
336.
Kołodziej K. (Pod red.)
„Dar Pomorza” 75 lat w służbie BiałoCzerwonej. Gdynia 2005
1
6197
337.
Kołodziejczyk A.
Cyryl Ratajski 1875-1942. Poznań 1986
1
6638
338.
Kołupajło J.
Miłostowo, Najstarsza Wieś w Pow.
Międzychodzkim.
Kwilicz 2012
1
7182
339.
Komaszyński M.
Teresa Kunegunda Sobieska. Warszawa 1982
1
6461
340.
Komorowski A., Nawrot D.,
Przybylski J.
Absolwenci Uczelni Polskiej Marynarki
Wojennej 1922- 1995. Gdynia 1995
1
1001
341.
Komorowski K.
Konspiracja Pomorska 1939 – 1947.
Gdańsk 1993
1
6917
342.
Komorowski K. (red.)
Kronika Wojska Polskiego 2004. Warszawa
2005
1
0942
343.
Komunikat Informacyjny.
O Komuniźmie.
Warszawa 1937
1
6888
344.
Konieczny A.
Akcja „Noc i mgła” w okupowanych przez III
Rzeszę krajach Zachodniej Europy. Wrocław
1995
1
3966
345.
Konwicki T.
Kompleks Polski. Warszawa 1989
1
3920
346.
Kopański S.
Wspomnienia wojenne 1939-1946. Warszawa
1990
1
0980
347.
Kopeć J.
Dossier Generała. Warszawa 1991
1
1187
348.
Kopf S.
Sto dni Warszawy. Warszawa 1975
1
2734
349.
Korpała J.
Karol Estreicher [St.] twórca Bibliografii
Polskiej. OSSOLINEUM 1980
1
6464
350.
Korwin-Mikke J.
Nie tylko o Żydach. Warszawa 1991
1
6535
351.
Kosidowski Z.
Rumaki Lizypa. Warszawa 1968
1
6453
352.
Kosiorek-Dulian B. (red.)
Marszałek Polski Michał Żymierski. Warszawa
1986
1
1045
353.
Kosman M.
Na tropie bohaterów Trylogii. Warszawa 1975
1
1549
354.
Kospath – Pawłowski E.
2 Pułk Artylerii Lekkiej.
Pruszków 1999
1
6895
355.
Kossecki J.
Geografia opozycji politycznej w Polsce.
Warszawa 1983
1
0870
356.
Kossowski M. (Pod red.)
Ostaszków – Twer – Miednoje. Losy
policjantów województwa poznańskiego II RP.
Poznań 2010 (Patrz: BN)
1
3872
357.
Kostrow R., Makuszewski M.,
Studernicki M.
Rakiety i artyleria wojsk lądowych. Warszawa
2001 (Patrz: BN)
1
1064
358.
Kostrzewski B.
Kultura prasłowiańska. Łódź 1946
1
1134
359.
Kostrzewski B.
Rzemiosło u Polan. Łódź 1946
1
1133
360.
Kotański W.
Sztuka Japonii. Warszawa 1974
1
3927
361.
Kotarba Z.P.
Monografia Zakładów Metalowych MESCO SA
1
0960
362.
Kowalski L.
Generał ze skazą. Warszawa 2001
1
1662
363.
Kowalski W.T.
Rok 1918.Warszawa 1978
1
0962
364.
Kowalski W.T.
Tragedia w Gibraltarze. Warszawa 1982
1
3968
365.
Kowalski W.T.
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w
Europie. Warszawa 1972
1
0952
366.
Kowalski W.T.
Wielka Koalicja 1941 – 1945 t.3. Warszawa
1977
1
2749
367.
Kowalski W.T.
Wielka Koalicja 1941-1945. Warszawa 1977
2
1942-1943
368.
Kowecki J. (oprac.)
Konstytucja 3 Maja 1791. Warszawa 1981
1
3943
369.
Kozaczuk Wł.
W kręgu Enigmy. Warszawa 1979
1
3909
370.
Koziara S.. Łaski H.
Śląski Okręg Wojskowy słowem i obrazem
zapisany. Wrocław 2005 (Patrz: BN)
1
0999
371.
Kozłowski Cz.
Zarys dziejów Polskiego Ruchu Robotniczego
do 1948. Warszawa 1980
1
0826
372.
Kozłowski E.
Po przewrocie majowym 1926 (opinie
świadków i uczestników). Warszawa 1984
1
2726
373.
Kozłowski E. (red.)
Wojna Obronna Polski 1939.
Warszawa 1979.
1
6922
374.
Kozłowski E., Wrzosek M.
Dzieje oręża polskiego 1794-1938. Warszawa
1973
1
1197
375.
Kozłowski E., Wrzosek M.
Dzieje oręża polskiego 1795-1939. Warszawa
1984
1
1198
376.
Kozłowski K.
Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980 1
1709
377.
Kozyr-Kowalski S.,
Ładosz J.
Dialektyka a społeczeństwo. Warszawa 1972
1
3818
378.
Kozyr-Kowalski S., Ładosz J.
Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do
materializmu historycznego. Warszawa 1979
1
1289
379.
Krajewski H.
Droga wiodła przez Ural. Warszawa 1988
1
1035
380.
Krasicki J.
Chile. Tragedia i nadzieja zielonego
kontynentu. Warszawa 1974
1
0854
381.
Krasiewicz B., Pisko J.,
Tereszyński J.
Stosunki międzynarodowe w świetle aktów
państwowych i dokumentów dyplomatycznych.
Warszawa 1982 (Patrz: BN)
1
1263
382.
Krasuski J.
Między wojnami. Polityka zagraniczna II
Rzeczypospolitej. Warszawa 1985
1
3961
383.
Kraszewski J.
Opowiadania. Warszawa 1899
1
1544
384.
Krawczuk A.
Kleopatra. OSSOLINEUM 1985
1
2845
385.
Krogulski M.L.
Rodowody mieszczan wojnickich. T.1. Wojnicz
2006
1
1761
386.
Kronika Wielkopolski
Nr 1 (15). Warszawa-Poznań 1975
1
2461
387.
Kronika Wielkopolski
Nr 1. Poznań 1970
1
2529
388.
Królikowski B.
Błażeja Siennickiego Diariusz wojny
szwedzkiej. Warszawa 1983
1
0880
389.
Królikowski B.
Błażeja Siennickiego z wojen przeszłych
notacje. Warszawa 1983
1
0881
390.
Kruszewska J.
Uprawnienia kombatantów. Warszawa 1985
(Patrz: prawo)
1
2427
391.
Krzyżanowski J.
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy.
Warszawa 1973
1
6463
392.
Krzyżanowski J.
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy.
Warszawa 1973
1
6463
393.
Kubala L.
Jerzy Ossoliński.
Warszawa 1924
1
6865
394.
Kucharczyk G.
Przez tysiąclecia i wieki. Warszawa 2003
1
1573
395.
Kukiel M.
Sikorski.
Londyn 1981
1
6910
396.
Kukliński R.
Rzecz o zdradzie. Pozew. Warszawa 2002
1
0907
397.
Kulisz J.,
Mostowska A.
Spór o Jezusa Chrystusa w Ciągu Dziejów.
Warszawa 1998
1
6856
398.
Kunert A. K.,
Przewoźnik A.,
Stolarski R. E.
Józef Fleliks Gawlina.
Przemówienia – Pisma – Rozkazy 1939 –
1945.,T. III. Warszawa 2002
1
6906
399.
Kunert A.K., Szyrmer J.(red.)
Stefan Rowecki wspomnienia i notatki
autobiograficzne. Warszawa 1988
1
0923
400.
Kupidura P. (red.)
Współczesne karabiny maszynowe. Warszawa 1
2003 (Patrz: BN)
1059
401.
Kuria Polowa WP
Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. Olsztyn 1994
1
0933
402.
Kurpińska M.
Japońska polityka bezpieczeństwa a konflikty
1
2166
amerykańsko-irackie. Warszawa 2004 (Patrz:
BN)
403.
Kuśnierski A. (red.)
Teoria i praktyka propagandy. Warszawa 1985
(Patrz: BN)
1
0867
404.
Kwaśniewski A.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej A,
Kwaśniewski. Przemówienia. Listy. Wywiady.
Warszawa 2005
2
1470-1471
405.
Kwiatkowski E.
Pisma o Rzeczpospolitej morskiej. Szczecin
1985
1
2007
406.
Kwilecki A., Czarnocki B.
The Humanistic socjology of Florian Znaniecki.
Warszawa-Poznań 1989
1
0807
407.
Kϋnstler M.J.
Mitologia chińska. Warszawa 1985
1
6454
408.
Lapis B.
Historia Średniowiecza. Warszawa 1998
1
0835
409.
Latoś H.
Władysław Łokietek ok. 1260-1333
1
6457
410.
Lau J.
Antologia walki. Warszawa 1948
1
6600
411.
Ledwoch J.
Asy Luftwaffe . Cz. 1
Warszawa 1994
1
6948
412.
Legrand J. i L.
Evita Perón.
Warszawa 2000
1
6946
413.
Legrand J. i L.
Mao Zedong.
Warszawa 2000
1
6947
414.
Lelewel J.
Wybór Pism Politycznych.
Warszawa 1954
1
6874
415.
Lelong Ch.
Życie Codzienne w Galii Meringów.
Warszawa 1967
1
6859
416.
Lenin W. I.
O rewolucji Październikowej. Warszawa 1977
1
0847
417.
Lepecki M.
Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego.
Warszawa 1988
1
1210
418.
Lesiński A.
Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980.
Olsztyn 1995
1
1281
419.
Leszczyk M.
Oblicze społeczno-polityczne Drugiej
Rzeczpospolitej. Warszawa 1984
1
0887
420.
Leszczyński J.
Węzłowe problemy historii. Warszawa 1982
1
0607
421.
Leśnodorski B.
Polska w epoce Oświecenia. Warszawa 1971
1
6591
422.
Lewandowska S.
Polska konspiracyjna prasa informatycznopolityczna 1939-1945. Warszawa 1982
1
3913
423.
Lewandowska S.
Prasa okupowanej Warszawy. Warszawa 1992 1
1524
424.
Libiszowska Z.
Tomasz Jefferson. OSSOLINEUM 1984
1
3901
425.
Libura W.
Z Dziejów Domowych Powiatu. Gawęda o Ziem 1
Rybnickiej.
Opole 1983
6881
426.
Lis T.
Co z tą Polską? Warszawa 2003
1
0955
427.
Lisiak H.
Paderewski. Warszawa 1992
1
1942
428.
Lisowski W.
Sercu bliskie. Warszawa 1983
1
1491
429.
Liwiusz T.
Dzieje założenia miasta Rzymu. OSSOLINEUM 1
2004
0663
430.
Lloyd George D.
War memoirs. T.1. Londyn 1933
(Patrz: BN)
1
6268
431.
Lloyd George D.
War memoirs. T.2. Londyn 1933
(Patrz: BN)
1
6269
432.
Lloyd George D.
War memoirs. T.3. Londyn 1933
(Patrz: BN)
2
6270; 6271
433.
Longchamps de Berier B.
Ochrzcony na szablach powstańczych…
Wspomnienia (1884-1918). OSSOLINEUM
1983
1
3957
434.
Loyn H. R.
Średniowiecze.
Encyklopedia Popularna.
Warszawa 1996
1
6858
435.
Lubicz-Pachonski J.
Kościuszko po Insurekcji. Lublin 1986
1
0929
436.
Lutosławski J.
Chleb i Ojczyzna. Drozdowo 2004
1
1481
437.
Łepkowski T.
Polska – Narodziny Nowoczesnego Narodu
1764 – 1870.
Warszawa 1967
1
6876
438.
Łętowska E.
Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich.
Łódź 1992 (Patrz: BN; Prawo)
1
6576
439.
Łodygowski S.
Kadeci II RP walczyli i ginęli za Polskę.
Poznań-Rawicz 1997
1
0889
440.
Łojek J.
Agresja września 1939. Warszawa 1990
1
2109
441.
Łojek J.
Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Lublin
1986
1
0616
442.
Łojek J. (red.)
Prasa polska w latach 1661 – 1864. Warszawa 1
1976
3948
443.
Łopatka A., Rykowski Z. (red.) Formy państwa socjalistycznego.
OSSOLINEUM 1977
1
3810
444.
Łoś-Nowak T.
Problem rozbrojenia w polskiej polityce
zagranicznej. Warszawa 1985 (patrz: BN)
1
6225
445.
Łozowski A.
My z tamtego wieku. Gorzów 1995
1
1741
446.
Łuczak A.
Świat współczesny a Polska. Warszawa 1986
1
1280
447.
Łuczak A., Skrzypek A.
II Rzeczpospolita między wojnami. Warszawa
1986
1
1277
448.
Łuczak A., Skrzypek A.
Odbudowa i rozwój Polski Ludowej. Warszawa
1986
1
1279
449.
Łuczak A., Skrzypek A.
Polska w czasie II wojny światowej. Warszawa
1986
1
1278
450.
Łuczak A., Skrzypek A.
Świat między wojnami. Warszawa 1980
1
1276
451.
Łuczak Cz.
Od Bismarcka do Hitlera. Poznań 1988
1
3906
452.
Łysakiewicz L.
Oficerska Szkoła Radiotechniczna. Września
2004 (Patrz: BN)
1
1067
453.
Łysiak W.
Stulecie kłamców. Warszawa 2000
1
0938
454.
Mabiere J., Breheret Y.
Les Samouraï. Paryż 1972
1
6648
455.
Mac Lean A.
Partyzanci. Warszawa 1989
1
6642
456.
Maciąg Z. A.
System partyjny RFN. Warszawa 1979
1
6220
457.
Maciejewska J. i inni
Pisz. Z Dziejów Miasta I Powiatu.
Olsztyn 1970
1
6921
458.
Maciejewski J.
Wspomnienia dawnych lat. OSSOLINEUM
1980
1
2745
459.
Maciszewska J.
Teatry poznańskie w latach panowania króla
Stanisława Augusta. Poznań 1986
1
1947
460.
Maciszewski J.
Wydrzeć prawdę. Warszawa 1993
1
2736
461.
Mackiewicz Cat, S.
Lata nadziei 17 września 1939. Warszawa
1990
1
1718
462.
Mackiewicz S.
Stanisław August. Warszawa 1991
1
0921
463.
Maczek S.
Od podwody do czołgu. Londyn 1984
1
0979
464.
Majchrowski J.
B. Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii.
OSSOLINEUM 1990
1
0993
465.
Majchrowski J. (red.)
Religijność polska – jej specyfika i
uwarunkowania. Kraków 1988
1
0888
466.
Majewski R.
Carl von Clausewitz. Teoria wojen. Wrocław
1990
1
2759
467.
Majewski R. (red.)
Z dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Wrocław 1988
1
1002
468.
Makowski S.
Romantyzm. Warszawa 1990
1
2456
469.
Makulski E.
Powołanie i służba. Licheń 2004
1
2753
470.
Malarski T.
Waterloo 1815. Warszawa 1984
1
6215
471.
Maleczyński K.
Bolesław Krzywousty Zarys Panowania.
Kraków
2
6589; 6862
472.
Małkowska Z.
Brat Adam (Maj 1844-Grudzień 1847).
Warszawa 1975
1
6593
473.
Manikowska H., Tazbirowa J.
Historia. Średniowiecze. Warszawa 1997
1
0833
474.
Marçais G.
Sztuka Islamu. Warszawa 1979
1
3929
475.
Marcinkowski J.
W poszukiwaniu samego siebie. Staszów 1992 1
3973
476.
Marikowska H., Tazbirowa J.
Historia. Średniowiecze. Warszawa 1989
1
2458
477.
Markiewicz S.
Chrześcijaństwo a związki zawodowe.
Warszawa 1985
1
1224
478.
Markiewicz S.
Państwo i Kościół w Polsce Ludowej.
Warszawa 1983
1
0845
479.
Markiewicz S.
Współdziałanie Kościoła i państwa w świetle
teorii i praktyki. Warszawa 1984
1
0886
480.
Markowski T. (red.)
Regional Scientistribute to Professor R.
Domański. Warszawa 2005
1
1535
481.
Marks A.
Znowu na Księżyc.
Warszawa 1999
1
6939
482.
Marks K., Engels F.
Manifest komunistyczny. Warszawa 1983
1
2784
483.
Marmura Cz.
Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej.
Łódź-Pruszków 1998
1
1660
484.
Marszałek A.
Francja w oczach Polaków. Toruń 1992
1
6221
485.
Marszałek-Kawa J.
Spotkania polsko-koreańskie. Toruń 2009
1
3871
(Patrz: BN)
486.
Maruszewicz M.
Za carskich czasów i po wyzwoleniu.
Warszawa 1975
1
0848
487.
Matejuk P.
Peryskop odwracalny Gundlacha. Warszawa
2001 (Patrz: BN)
1
1065
488.
Materiały edukacyjne
Przywróćmy pamięć. Fundacja ochrony
dziedzictwa żydowskiego. Warszawa 2008
1
3819
489.
Materiały konferencyjne
Kierunki integracji państw socjalistycznych.
Warszawa 1974 (Patrz: BN)
1
0624
490.
Materiały konferencyjne
Nazizm ideowy i polityczny przeciwnik
marksizmu-leninizmu. Warszawa 1975
1
0625
491.
Materiały propagandowe
Zarys religioznawstwa marksistowskiego.
Warszawa 1982
1
0612
492.
Materiały z sesji
70 Rocznica odzyskania niepodległości.
Gdańsk 1991
1
7648
493.
Materski W.
Teheran. Jałta. San Francisco. Poczdam.
Warszawa 1987
1
3969
494.
Materski W.
ZSRR i zbiorowe bezpieczeństwo (Liga
Narodów – ONZ). Warszawa 1984 (Patrz: BN)
1
2767
495.
Materski W. (red.)
Z archiwów sowieckich. Armia Polska w ZSRR. 1
Warszawa 1992
1655
496.
Matusak P.
Ruch oporu w Polsce. Katowice 1987
1
2747
497.
Mazurek J.
Propaganda, jej istota i funkcje społeczne.
Warszawa 1984 (Patrz: BN, inne)
1
0816
498.
Mąka H.
Piraci Ery Atomowej.
Warszawa 2003 (Patrz: BN)
1
6938
499.
Mérétik G.
Noc Generała. Warszawa 1989
1
1183
500.
Meslier J.
Testament. Warszawa 1955 (Patrz:
pedagogika)
1
4115
501.
Mettner M.
Katolicka mafia. Warszawa 1995
1
0931
502.
Meysztowicz J.
Polacy w bitwie o Narwik 1940. Warszawa
1968
1
2235
503.
Mez A.
Renesans Islamu. Warszawa 1981
1
6587
504.
Męclewski E.
Powrót Polski nad Odrę i Nysę Łużycką, Bałtyk. 1
Szkice. Warszawa 1971
6601
505.
Mękarski S.
Polska i świat współczesny. Warszawa 1947
1
1132
506.
Micewski A.
Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej.
Warszawa 1964
1
2724
507.
Michalik M.
Filozofia marksistowska. T.2. Warszawa 1977
1
2785
508.
Michalski J. (red.)
Historia Sejmu Polskiego. T.1. Warszawa 1984 1
0614
509.
Michalski R.
Polskie duchowieństwo katolickie pod
1
panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej
w latach 1870-1920. Toruń 1998
6217
510.
Michałowski J.M.
Jan Matejko. Warszawa 1979
1
6632
511.
Miedwiediew R.
Pod sąd historii. Geneza i następstwa
stalinizmu.
2
0963; 0990
512.
Miedwiediew R. A.
Ludzie Stalina.
Warszawa 1989
1
6915
513.
Mierzwiński Z.
Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa
1990
1
0918
514.
Mikulska-Bernaś J.
V Kolumna. Warszawa 1987
1
0871
515.
Mikułowicz J.
Algebra dla kl. II gimnazjum. Jerozolima 1944
(Patrz: pedagogika)
1
1138
516.
Milczarczyk M., Szolc A.
Historia 7. Warszawa 1994
1
2816
517.
Milewski J.
Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej.
Warszawa 1977
1
0829
518.
Min. Gospodarki
Narodowy Plan Gospodarczy Warszawa1946
(Patrz: historia)
1
1498
519.
Miśkiewicz B.
Badania historyczno-wojskowe. Poznań 2006
(Patrz: BN)
1
1408
520.
Miśkiewicz B.
Wstęp do badań historycznych. WarszawaPoznań 1968
1
3989
521.
Mitkiewicz L.
Wspomnienia kowieńskie 1938-1939.
Warszawa 1990
1
0622
522.
Moczulski L.
Dylematy. Wstęp do historii Europy Zachodniej 1
1945-1970. Warszawa 1971
3809
523.
Modzelewski W.
Pacyfizm i okolice. Warszawa 1995 (patrz: BN) 1
6230
524.
Mojsiewicz Cz.
Współistnienie lub nieistnienie. Warszawa 1986 1
1255
525.
Molenda J.
Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918.
Warszawa 1980
1
3956
526.
Montogomery B. L.
Wspomnienia.
Warszawa 1996
1
6913
527.
Morawski R., Wielecki H.
Wojsko Księstwa Warszawskiego. Warszawa
2003
1
1220
528.
Morawski St.
Kilka Lat Młodości Mojej w Wilnie (1818 –
1864)
Warszawa 1924
1
6871
529.
Moroz H.
Zrozumieć swój czas. Kraków 2006
1
1765
530.
Morozow W.P. (red.)
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939 – 1945. 1
T. 5. Warszawa 1979
6890
531.
Mozołowska A.
Tak upadło imperium. Warszawa 1983
1
6649
532.
MSZ
Polacy na Dalekim Wschodzie. Harbin 1928
1
2719
533.
Multan W.
Porozumienia rozbiorowe po II wojnie
światowej. Warszawa 1985
1
6224
534.
Mystyk W., Staszewski M.T.
Polityka wyznaniowa. Tło. Warunki. Realizacja. 1
Warszawa 1975 (Patrz: prawo)
1232
535.
Myśliński S.
Strzały pod Cisną. Warszawa 1987
1
0617
536.
Nadolski A.
Polska broń biała. OSSOLINEUM 1974
1
0951
537.
Nagatsuka R.
Byłem kamikadze. Warszawa 1979
1
0967
538.
Nagielski M. (red.)
Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Warszawa 1995
1
0917
539.
Nakielski H.
Jako i my odpuszczamy. Warszawa 1989
1
1010
540.
Nalepa E.J.
Wojsko Polskie w Grudniu 1970. Warszawa
1990
2
1052; 2194
541.
Narayan R.K.
Ramajana. Warszawa 1984
1
3924
542.
Narski J.
Dialektyczna sprzeczność i logika poznania.
Warszawa 1981
1
0843
543.
Naszkowski M.
Paryż-Moskwa. Wspomnienia dyplomaty.
Poznań 1991
1
1546
544.
Nawrocki A.
Jak zamordowano Imre Nogya. Warszawa
1990
1
0997
545.
Nicieja S.S.
Alma Mater Opoliensis. Opole 2005
1
1492
546.
Nowacki T., Żak A.Cz. (wybór
tekstów źródłowych)
Honor i Ojczyzna. Święto żołnierza. Warszawa
1983
1
1283
547.
Nowaczyński P.
Mądrość Vicenza. Lublin 2003
1
1494
548.
Nowak J. (red.)
Hasło – za waszą i naszą wolność - tradycja
żołnierza Ludowego Wojska Polskiego.
Warszawa 1978
1
2742
549.
Nowak T., Wimmer J.
Dzieje oręża polskiego do 1793. Warszawa
1968
1
0939
550.
Nowak T.M.
Dawne wojsko polskie. Od Piastów do
Jagiellonów. Warszawa 2006
2
1401-1402
551.
Nowak Z. (red.)
Libri Gedanenses XVII/XVIII. Gdańsk 2001
1
1985
552.
Nowicki J.
Szkoła szwedzka ekonomii politycznej.
Warszawa 1971 (Patrz: zarządzanie)
1
4080
553.
Nowiński M.
W szeregach dwóch armii. Warszawa 1977
1
2743
554.
Ochmański J.
Dzieje Rosji do 1861. Warszawa-Poznań 1980
1
3905
555.
Ochocki K.
Współczesne problemy rozwoju filozofii
radzieckiej. Warszawa 1980
1
1261
556.
Odrobina W.
Chłopi gminy Złota w walce z niemieckim
okupantem. Poznań 2006
2
1512-1513
557.
Odziemkowski J.
7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen.
K. Sosnkowskiego. Warszawa 1989
1
0895
558.
Okulicz-Kozaryn Ł.
Życie codzienne Rusów i Jaćwęgów.
Warszawa 1983
1
1206
559.
Olczyk E.
Wojna wyzwoleńcza 1939-1945. w
świadomości społecznej. Warszawa 1975
1
0830
560.
Olszewski M.
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań
1963
1
0945
561.
Opara S.
Marksizm a religijność. Warszawa 1980
1
0605
562.
Opracowanie zbiorowe
50 lat Polskiej Radiolokacji 1953-2003.
Warszawa 2003
1
0985
563.
Opracowanie zbiorowe
Dzieje Warki. Warszawa 1975
1
1548
564.
Opracowanie zbiorowe
Galicja w dobie autonomicznej. Wrocław 1952
1
1507
565.
Opracowanie zbiorowe
Historia drugiej wojny światowej. T.11.
Warszawa 1985
1
1216
566.
Opracowanie zbiorowe
Historia drugiej wojny światowej. T.12.
1
1217
Warszawa 1985
567.
Opracowanie zbiorowe
Historia drugiej wojny światowej. T.3.
Warszawa 1985
1
1215
568.
Opracowanie zbiorowe
Historia wojen. Warszawa 2004
1
1398
569.
Opracowanie zbiorowe
Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. 1
1526
570.
Opracowanie zbiorowe
Militaria Pomorskie. Bydgoszcz 2000
1
1196
571.
Opracowanie zbiorowe
Przemiany rewolucyjne w krajach Europy
1
Środkowej i Południowo-wschodniej. Warszawa
1977
1295
572.
Opracowanie zbiorowe
Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp
społeczny. Warszawa 1970
1
1013
573.
Opracowanie zbiorowe
Zdrowotność Brazylii. Paryż
1
1130
574.
Opracowanie zbiorowe PISM
Serie dokumentów dyplomatycznych w
zbiorach bibliotek polskich. Warszawa 2006
(Patrz: BN)
1
1673
575.
Orlicki J.
Szkice z dziejów polsko – żydowskich.
Szczecin 1983
1
0966
576.
Orłowski B.
Antoni Krauz ( 1801 – 1831?)
Zapomniany Pionier Nauk Technicznych,
Wynalazca i Popularyzator.
Ossolineum 1973
1
6875
577.
Orzechowski M.
Rewolucja. Socjalizm. Tradycje. Warszawa
1978
1
1259
578.
Osiatyński W.
Stany Zjednoczone. Społeczeństwo i władza.
Warszawa 1975
1
2779
579.
Osmańczyk E.J.
Ciekawa historia ONZ. Warszawa 1965
1
2780
580.
Osmańczyk E.J.
Wisła i Kraków to Rodło. Warszawa 1985
1
6647
581.
Ostrowska E.
W alejach spacerują „Tygrysy”. Szczecin 1984
1
2731
582.
OZŻBC
Bataliony Chłopskie. Warszawa 2001
1
2226
583.
Pachoński J.
Polacy na Antylach i Morzu Karaibskim.
Kraków 1979
1
3945
584.
Paina P.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko . Męczennik za wiarę 2
i ojczyznę. Olsztyn 1990
2106-2107
585.
Pajewski J.
Historia powszechna 1871 – 1918. Warszawa
1971
1
3806
586.
Pajewski J.
Historia powszechna 1871-1918. Warszawa
1967
1
6635
587.
Pałyga E., J.
Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej.
Warszawa 1970
1
2723
588.
Panasiuk R.
Dziedzictwo heglowskie i marksizm. Warszawa 1
1979
1238
589.
Panecki T., (red.)
Korpus polski w bitwie o Monte Cassino z
perspektywy półwiecza. Warszawa 1994
1
2737
590.
Panikkar K.M.
Azja a dominacja Zachodu. Warszawa 1972
(Patrz: BN)
1
3935
591.
Pankowicz A.
Historia 4. Warszawa 1991
1
2819
592.
Pankowicz A.
Historia. Polska i świat współczesny.
Warszawa 1991
1
2457
593.
Parker G.
Filip II. Warszawa 1985
1
3937
594.
Pascal B.
Atlas wojen XX wieku. Warszawa 2001
2
1405- 1406
595.
Pasek Ch.
Pamiętniki. Warszawa 1996
1
1118
596.
Pastusiak L. (red.)
Prawa człowieka w stanach Zjednoczonych.
Warszawa 1985
(Patrz: prawo)
1
6274
597.
Pawlina P.
Podziemni żołnierze wolności. Warszawa 1973 1
1239
598.
Pelc J.
Europejskość i polskość literatury naszego
renesansu. Warszawa 1984 (Patrz:
Pedagogika)
1
6624
599.
Perkal M., Skórzyński J.
Kalendarium Solidarności. 1980-1989.
Warszawa 1990
1
0878
600.
Pertek J.
Marynarze generała Kleeberga. Warszawa
1986
1
6639
601.
Pertek J.
Wielkie dni małej floty. Poznań 1946
1
6599
602.
Petryga B.
50 lat Wojskowego Instytutu Łączności 19512001. Zegrze 2001
1
0955
603.
Piecuch H.
Pożoga. Warszawa 1992
1
3984
604.
Piekarski A.
Wolność sumienia i wyznania w Polsce.
Warszawa 1979 (Patrz: prawo)
1
0864
605.
Piela M.
Udział duchowieństwa w polskim życiu
politycznym w latach 1914-1924. Lublin 1994
1
3982
606.
Pietras S.Z.
Legnica 1241. Warszawa 1969
1
6456
607.
Pięta J., Roman K.,
Szczurkowski M.
Polacy internowani na Litwie 1939-1940
1
1000
608.
Piłsudski J.
Moje pierwsze boje. Łódź 1988
1
1948
609.
Piłsudski J.
Pochód za Wisłę. Rok 1920. Łódź 1989
1
1011
610.
Pionk M.
Płk Zygmunt Miłkowski. Teodor Tomasz Jeż.
Katowice 2007
1
1977
611.
Piskorski J. M.
Polska Mieszka I.
Poznań 1993
1
6861
612.
Piskozub A.
Polska morska przygoda XX wieku. Toruń 2004 1
(Patrz: BN)
3870
613.
Pizkozub A.
Już tylko cywilizacja. Wspomnień część
pierwsza. Toruń 2006
1
4011
614.
Pliniusz
Historia naturalna. OSSOLINEUM 2004
2
0664-0665
615.
Pobóg-Malinowski W.
Najnowsza historia polityczna Polski 1864 –
1914 T.1. Gdańsk 1991
1
3949
616.
Pobóg-Malinowski W.
Najnowsza historia polityczna Polski 1914 –
1939 T.2. Gdańsk 1990
1
3950
617.
Pobóg-Malinowski W.
Najnowsza historia polityczna Polski 1939 –
1945 T.1. Gdańsk 1989
1
3951
618.
Pobóg-Malinowski W.
Najnowsza historia polityczna Polski 1939 –
1945 T.2. Gdańsk 1989
1
3952
619.
Poksiński J.
„YUN” Tatar – Utnik – Nowicki. Warszawa 1992 1
0916
620.
Polak B.
Lance do boju. Poznań 1986
1
1037
621.
Polak B.
Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863- 1
1864. Poznań 1982
3807
622.
Polak B. (red.)
Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią. T.1.
Koszalin 2000
1
1551
623.
Polak B. (red.)
Zbrodnie NKWD na obszarze województw
wschodnich RP. Koszalin 1995
1
0958
624.
Polak T.
Zamki na Kresach. Warszawa 1997
1
1014
625.
Pollack J.
Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli. Warszawa 1
1980
2740
626.
Poniży B.
Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu.
Poznań 1991
1
1728
627.
Porębski E.
Wielcy twórcy nauki. Warszawa 1937
1
6633
628.
Potkowski E.
Grunwald 1410. Kraków 1994
1
6621
629.
Poupard P.
Rozmowy z Patrickiem Sbalchiero. Wiara i
kultury. Częstochowa 2000
1
1681
630.
Praca zbiorowa
Burzliwy wiek XX. Jak zmieniał się świat 19002000. Warszawa 1999
1
6607
631.
Praca zbiorowa.
Encyklopedia II Wojny Światowej.
Warszawa 1975
1
6889
632.
Praca zbiorowa
Historia Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego. T.1.i T.4 Warszawa 1968
2
2788-2789
633.
Praca zbiorowa
Historia nowożytna Chin. Warszawa 1979
1
6650
634.
Praca zbiorowa
Ludzie pomorskiego Średniowiecza. Szkice
biograficzne
1
6191
635.
Praca Zbiorowa
Niezłomni.
Londyn 1946
1
6878
636.
Praca zbiorowa
Polski czy zbrojny w II wojnie światowej. Walki
formacji polskich na zachodzie 1939-1945.
Warszawa 1981
1
6218
637.
Praca zbiorowa
W obronie kultury dzieci wojny. Warszawa
2003 (Parz: pedagogika)
1
2196
638.
Praca zbiorowa
W stronę zachodu słońca. Opowieści i
opowiadania o Wielkiej Wojnie Narodowej.
Warszawa 1982
1
0615
639.
Praca zbiorowa
Wielka socjalistyczna Rewolucja
Październikowa. Warszawa 1987
2
2786-2787
640.
Praca zbiorowa MON
Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska.
Warszawa 2005 (Patrz: BN)
1
2199
641.
Praca zbiorowa.
(Poezja)
Muzy Tamtych Dni. (1944)
Warszawa 2002
1
6901
642.
Praca zbiorowa.
Wieś - Chłopi – Ruch Ludowy – Państwo.
Warszawa 1996
1
6882
643.
Prądzyński I.
Zaprzepaszczone szanse. Wybór myśli
politycznych i społecznych. Kraków 1985
1
0976
644.
Press L.
Życie codzienne na Krecie w państwie króla
1
3923
Minosa. Warszawa 1972
645.
Pronobis W.
Polska i świat w XX wieku. Warszawa 1999
(patrz: BN)
2
6198; 6606
646.
Prostko-Prostynski J.
Historia Starożytności. Warszawa 1998
1
0834
647.
Pruszyński M.
Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920. Warszawa
1995
1
0950
648.
Przemyski A.P.
Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Z pomocą
żołnierzom podziemia. Warszawa 1991
1
1658
649.
Przybylski H.
Paderewski. Między muzyką, a polityką.
Katowice 1992
1
1204
650.
Przymanowski J.
Bitwa pod Studziankami. Warszawa 1970
1
2229
651.
Przymanowski J.
Polacy na drogach do zwycięstwa. Warszawa
1975
1
1169
652.
Pszenic S.
Książę wódz. Warszawa 1979
1
0971
653.
Ptasiński J.
Wydarzenia Poznańskie. Czerwiec 1956
1
2200;
(2220)
654.
PTPN
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski,
Warszawa-Poznań 1990
1
0805
655.
Raina P.
Droga do „Okrągłego stołu”. Warszawa 1999
1
3986
656.
Raina P.
Troska o internowanych. Interwencje abp.
Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982-1989.
Warszawa 1999
1
3985
657.
Rausching H.
Rozmowa z Hitlerem.
Warszawa 1994
1
6886
658.
Reichers A.
Hilfe fϋr SOLIDARNOŚĆ. Bonn 2006
1
3917
659.
Reiss A., Teleszyński J.
Międzynarodowy ruch robotniczy w świetle
dokumentów (1945-1981). Warszawa 1983
2
1262; 1291
660.
Reniak M.
Niebezpieczne ścieżki. Warszawa 1967
1
0861
661.
Reperowicz S.
Drogą najkrótszą. Warszawa 1978
1
1165
662.
Retterath H.W. (red.)
Kommunale Partnerschaften zwischen West
und Ost. Freiburg 2009 (Patrz: BN)
1
3918
663.
Reychman J.
Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX 1
w. Warszawa 1972
3946
664.
Ringelblum E.
Kronika Getta warszawskiego. Wrzesień 1939
– styczeń 1943. Warszawa 1988
1
2733
665.
Rodinson M.
Mahomet. Warszawa 1991
1
6617
666.
Rops D.
Co to jest Pismo Święte? Poznań 1959 (Patrz:
pedagogika)
1
3894
667.
Rosiński A.
Stalin. Demon zbrodni i zła. Warszawa 1989
1
0629
668.
Rosiński K.
Orkla Media 10 years in Poland. Warszawa
2002
1
1469
669.
Rowecka – Mielczarska I.
W życiu i w Legendzie. (Grot)
Warszawa 1998
1
6900
670.
Rozbicki Z.
Z kroniki spotkań z generałem Wojciechem
Jaruzelskim. Wrocław 2005
1
0924
671.
Rubinkowski J.K.
Relacja o wiktorii wiedeńskiej 1683 r.
1
6625
672.
Rudak E. (koncepcja)
Moje wojenne dzieciństwo. T.12. Warszawa
2003
1
1661
673.
Rummel A.
Wśród zmian i przemian. Warszawa 1986
1
1004
674.
Runciman S.
Dzieje wypraw krzyżowych. T.3. Warszawa
1988
1
3938
675.
Rutkowski Z. (oprac.)
Kartki z Dziejów Polskich Bibliotek
Wojskowych. Warszawa 1967
1
7160
676.
Rybakow A.
Dzieci Arbatu. Warszawa 1988 (Patrz: inne)
2
0974; 1009
677.
Rybakow A.
Strach. Trzydziesty piąty i później. Warszawa
1992 (Patrz: inne)
2
0973; 0975
678.
Rybicki H.
Powstanie i działalność Władzy Ludowej.
Poznań 1979
1
0630
679.
Rydel L.
Królowa Jadwiga. Warszawa 1984
1
6620
680.
Ryniewicz Z.
Leksykon bitew świata. Warszawa 2004 (Patrz: 1
BN)
1421
681.
Ryszka F.
Państwo stanu wyjątkowego. OSSOLINEUM
1974
1
6602
682.
Sadzewicz H.
Pod Chocimiem 1673. Warszawa 1969
1
6458
683.
Sadzikowski W.
Ekonomia polityczna kapitalizmu. Warszawa
1978
1
1254
684.
Sagan S., Serzhanova V.
Nauka o państwie współczesnym. Warszawa
2010 (Patrz BN)
4
6390-6393
685.
Saggs H.W.F.
Wielkość i upadek Babilonii. Warszawa 1973
1
3922
686.
Samsonowicz H.
Historia Polski do roku 1795. Warszawa 1976
1
6459
687.
Sándor M.
Dziennik. Warszawa 2006
1
1477
688.
Sart M. (wybór)
O mój rozmarynie (śpiewnik). Warszawa 1989
1
2727
689.
Sawicki Z.
Palcaty. Polska sztuka walki. Zawiercie 2005
Patrz: BN)
1
0713
690.
Scheizer P.
Victory czyli Zwycięstwo. Warszawa 1994
1
0910
691.
Schellenberg W.
Wspomnienia. Wrocław 1987
1
1042
692.
Scraton P.
11 września. Przyczyny i konsekwencje.
Warszawa 2003
1
1013
693.
Sczaniecki M.,
Sójka-Zielińska K. (oprac.)
Powszechna historia państwa i prawa.
Warszawa 2009
2
6386-6387
694.
Secomski K. red.
30 lat gospodarki Polski Ludowej. Warszawa
1974
1
1244
695.
Seibt F.
Karol IV. Warszawa 1996
1
3936
696.
Shinnie P.L.
Meroe. Sztuka starożytnego Sudanu.
Warszawa 1986
1
3928
697.
Siemek M.J.
W kręgu filozofów. Warszawa 1984 (Patrz:
pedagogika)
1
3896
698.
Sikorska-Dzięgielewska K.,
Wiewiorowski J.
Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości 1
o Polsce i świecie współczesnym. Poznań 1999
(Patrz: Pedagogika)
6608
699.
Sikorski J.
Materiały do studiowania historii wojska i sztuki 3
wojennej.Cz.1. Warszawa 1973 (Patrz: BN)
0838-0840
700.
Sitarska B., Mnich R.
Jan Amos Komeński, a kultura epoki baroku.
Siedlce 2007 (Patrz: pedagogika)
1
1965
701.
Skarga P.
Cztery kazania sejmowe. Lublin 1982
1
6628
702.
Skibiński J.
Polska – RFN. Warszawa 1974
1
1258
703.
Składkowski F.S.
Moja służba w brygadzie. Warszawa 1990
2
2720-2721
704.
Składkowski F.S.
Strzępy meldunków. Warszawa 1988
1
0936
705.
Skoczylas J., Żyromski M.
Symbolika kamienia jako element procesu
legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej.
Poznań 2005
1
0711
706.
Skowronek J.
Ksiażę Józef Poniatowski. OSSOLINEUM 1986 1
0992
707.
Skrzypek F.
Edward Jan Zajączek 1901-1942. Warszawa
1993
1
3958
708.
Słabek H.
Intelektualistów obraz własny w świetle
dokumentów autobiograficznych 1944-1989.
Warszawa 1997
1
3988
709.
Sławiński K.
Bitwa o Pomorze 1939. Warszawa 1974
1
2228
710.
Sławiński K.
Na wrześniowym niebie. Warszawa 1976
1
2237
711.
Słodkowska I.
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych
1989-1991. Cz.2. Warszawa 1995
1
3987
712.
Służalski J.
Bezpieczeństwo w myśli w myśli filozoficznej T. 1
Hoobsa. Poznań 2007 (Patrz: BN)
2296
713.
Smolarek Z., Borowski A.
Martyrologia policjantów województwa
1
poznańskiego II RP. Szczytno 2010 (Patrz: BN)
6791
714.
Smoliński J.
Wojsko Polskie we Francji. Warszawa 1995
1
0986
715.
Sobczak K.
Materiały do studiowania historii wojska i sztuki 1
wojennej.Cz.2. Warszawa 1971(Patrz: BN)
0841
716.
Sobczak K., Krawczyk E.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2.
Warszawa 1972 (Patrz: BN)
1
0842
717.
Sokołowski T.
Francja. Toruń 1994
1
0640
718.
Sokołowski T.
Wielka Brytania. Warszawa 1993
1
0641
719.
Sołżenicyn A.
Archipelag Gułag. Warszawa 1990 (Patrz: inne) 2
0977; 1038
720.
Sosnkowski K.
Cieniom września. Warszawa 1988
1
1190
721.
Speer A.
Wspomnienia. Warszawa 1990
1
0613
722.
Stachiewicz P.
,,Parasol’’.
Warszawa 1981
1
6899
723.
Stanisławski W.
Pomarańczowa kokarda. Kalendarium kryzysu
politycznego. Warszawa 2005 (Patrz: BN)
1
2141
724.
Steele Commager H. (red.)
Documents of American History. N.Jork –
Londyn 1948
(Patrz: BN)
1
6272
725.
Stefaniak L.
Harcownik. Konin 2001
1
1554
726.
Stefanowicz J.
Europa powojenna. Warszawa 1977
1
3808
727.
Stryszowski B.
Zarys dziejów narodu i Państwa Polskiego w
latach 1914-1939. Londyn 1981
1
6532
728.
Strzembosz T.
Akcje Zbrojne Podziemnej Warszawy 1939 –
1
6896
1944.
Warszawa 1983
729.
Strzembosz T.
Oddziały Szturmowe Konspiracyjnej –
Warszawy 1939 – 1944.
Warszawa 1979
1
6897
730.
Strzembosz T.
Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy
1939-1944. Warszawa 1983
1
6533
731.
Strześniewski S.H.
Kryptonim „Rogatywka”. T.1. Płock 1995
1
0905
732.
Strześniewski S.H.
Kryptonim „Rogatywka”. T.2. Płock 1995
1
0906
733.
Suchodolski B.
Polska i Polacy. Warszawa 1983
2
0947; 2056
734.
Suchodolski B.
Polskie tradycje demokratyczne. Wrocław 1946 1
6630
735.
Sudoł A.
Polska na szachownicy Wielkich Mocarstw.
Bydgoszcz 1995
1
3974
736.
Sudoł J., Piechota M.,
Tereszkiewicz W.
Zakłady Metalowe „Dezamet” sp.akc. 19392004 Nowa Dęba 2004
1
0954
737.
Sumariusz
Sumariusz ksiąg metryki koronnej. Cz.III.
Warszawa 1991
1
1750
738.
Sylwestrzak A.
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Warszawa 2009 (Patrz BN)
2
6388-6389
739.
Syrek Cz.
Ćwiczenia z ekonomii politycznej. Chorzów
1978
1
1257
740.
Szarota T.
Okupowanej Warszawy dzień powszedni.
Warszawa 1973
1
2730
741.
Szarota T.
Stefan Rowecki „Grot”. Warszawa 1985
1
0922
742.
Szarota T. (red.)
Stefan Rowecki w relacjach. Warszawa 1988
1
0911
743.
Szczepański M.
Polska życie po J.A.R. Warszawa 2005
1
1497
744.
Szcześniak A.L.
Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze.
Warszawa 1993
1
2442
745.
Szcześniak A.L.
Zmowa. IV Rozbiór Polski. Warszawa 1990
1
3962
746.
Szczęśniak A.L. (oprac.)
Katyń. Lista ofiar i zaginionych. Warszawa
1989
1
1041
747.
Szczygielski W.
Referendum Trzeciomajowe.
Łódź 1994
1
6866
748.
Szczypek J.
Władysław Sikorski. Fakty i legendy. Rzeszów
1984
1
6645
749.
Szefer A.
Historia i współczesność. T.1. Katowice 1977
1
0837
750.
Szelągowska G.
Historia (1870-1939). Warszawa 1998
1
2817
751.
Szelągowska G.
Historia 3. (1815-1817). Warszawa 1998
1
2818
752.
Szeremietiew R.
Czy mogliśmy przetrwać. Polska a Niemcy w
latach 1918-1939. Warszawa 1994
1
0927
753.
Szewczyk W.
Zbliżenia i refleksje. Warszawa 1977
1
0876
754.
Szkodoń J. (red.)
Cartas de Santa Sor Faustina
1
755.
Szkodoń J. (red.)
Die Brife der hl. Schwester Faustyna. Kraków
2005
1
1476
1475
756.
Szkodoń J. (red.)
Les letters de sainte Soeur Faustina. Kraków
2005
1
1474
757.
Szkodoń J. (red.)
The letters of Saint Faustina. Kraków 2005
1
1473
758.
Szłapczyński J.
Dziś i jutro problemu niemieckiego. Warszawa
1972
1
0855
759.
Szostek L.
28 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej.
Pruszków 1998
1
6894
760.
Szubański R.
Początek Pancernego Szlaku.
Warszawa 1980
1
6892
761.
Szulc B.M.
O wojnie, wojsku i żołnierzach dla żołnierzy.
Toruń 1995 (Patrz: BN)
1
1179
762.
Szulczewski M.
Propaganda polityczna. Warszawa 1975
1
0611
763.
Szumowski Z.
Boje o Poznań 1945. Poznań 1985
1
6646
764.
Szwagierczyk J.A.
Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w.
Wrocław 1973
1
1500
765.
Szywała K.
50 lat 13 elbląskiego pułku przeciwlotniczego;
fakty i wydarzenia. Elbląg 2003
1
1073
766.
Szywała K.
Województwo opolskie. Opole 2005 (Patrz:
inne)
1
1117
767.
Śladewska M.
Z Kresów Wschodnich na Zachód. Wrocław
2001
1
2744
768.
Śląski J.
Polska Walcząca. Warszawa 1990
1
0986
769.
Śliwiński A.
Polska niepodległa. Warszawa 1919
1
1541
770.
Śri Śrimad
Bhagarad – Gita. Taka jaką jest. Wrocław 1986 1
1580
771.
Świderek A.
Hellada Królów.
Warszawa 1967
1
6854
772.
Świderkówna A.
Rozmowy o Biblii. Warszawa 1994
1
0930
773.
Tarle E. W.
Talleyrand.
Warszawa 1953
1
6870
774.
Tarnogrodzki T.,
Ważniewski W.
Walki partyzanckie o Polskę. Warszawa 1980
1
0633
775.
Tatarkiewicz Wł.
Historia Filozofii. T. III
Warszawa 1950
1
6877
776.
Tazbirowa J., Wipszycka E.
Historia. Starożytność Warszawa 1989
1
2455
777.
Tazbirowa J., Wipszycka E.
Historia. Starożytność. T.1. Warszawa 1997
2
0831-0832
778.
Tepicht J.
Wykłady popularne z ekonomii politycznej.
Warszawa 1948
1
1542
779.
Terej J.J.
Refleksje historyczne. Warszawa 1983
1
6222
780.
Terej J.J.
Rzeczywistość i polityka. Warszawa 1971
1
6223
781.
Terlecki O.
Monte Cassino 1944. Warszawa 1970
1
2234
782.
Terlecki O.
Polskie drogi. Warszawa 1984
1
1054
783.
Terlecki O.
Władysław Sikorski.
1881 – 1981. Kraków 1981
1
6909
784.
Terlecki O.
Z dziejów II Rzeczypospolitej. Kraków 1985
1
3954
785.
Tirpitz A.
Wspomnienia.
1
6885
Warszawa 1997
786.
Tołstoj A.
Piotr Pierwszy. Warszawa 1985 (Patrz: inne)
1
1700
787.
Tomaszewski J.
Z dziejów Polesia 1921-1939. Warszawa 1963
1
1125
788.
Tomczyk J. (red.)
Kształcenie obywatelskie w wojsku. Warszawa
2004
2
0715-0716
789.
Tomicki J. (red.)
Polska odrodzona 1918-1939. Warszawa 1988 1
3908
790.
Topolski J. (red.)
Dzieje Polski. Warszawa 1976
1
6860
791.
Topolski J.
Metodologia historii. Warszawa 1984
1
3990
792.
Topolski J.
Nowe idee współczesnej historiografii. Poznań
1980
1
3991
793.
Topolski J.
Świat bez historii. Warszawa 1976
1
3992
794.
Tournoux J.R.
Udręka i los dopełniony. Warszawa 1979
1
0965
795.
Trapé A.
Święty Augustyn. Człowiek, duszpasterz,
mistyk. Warszawa 1987
1
2844
796.
Tuchman B.W.
Szaleństwo władzy. Od Troi do Wietnamu.
Poznań 1992 (Patrz: BN)
1
0994
797.
Tusiewicz R.
Historia 4. Podręcznik. Warszawa 1993
1
2443
798.
Váňa Z.
Świat dawnych Słowian. Warszawa 1985
1
0920
799.
Wadecka S.L.
Wyzwolenie Pragi 1944. Warszawa 1970
1
2230
800.
Walczak T.
Życie Nie Tylko Własne.
London 1996
1
6928
801.
Waldorff J. i inni
Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Warszawa 1984
1
6594
802.
Wałach S.
Partyzanckie noce. Katowice 1987
1
6641
803.
Wańkowicz M.
De profundis. Polacy i Ameryka. Warszawa
1991
1
1725; 6469
804.
Wańkowicz M.
Droga urzędową. Warszawa 1989
1
1758
805.
Wańkowicz M.
Dwie prawdy. Westerplatte. Hubalczycy.
Warszawa 1974
1
6470
806.
Wańkowicz M.
Klub trzeciego miejsca. Warszawa 1991
1
1759
807.
Wańkowicz M.
Szkice spod Monte Cassino. Białystok 1991
1
6644
808.
Wańkowicz M.
Wojna i pióro. Warszawa 1974
1
3965
809.
Wańkowicz M.
Wojna i pióro. Warszawa 1983
1
3912
810.
Wańkowicz M.
Wrzesień żagwiący. Warszawa 1991
1
6468
811.
Wapiński R.
Historia dla kl.III LO. Warszawa 1978
1
0823
812.
Wapiński R.
Historia dla kl.IV LO. Warszawa 1977
1
0824
813.
Warkoczewska M.
Poznań na Starej Fotografii.
Poznań 1967
1
6880
814.
Warkoczewska M.
Dawny Poznań. Poznań 1975
1
1531
815.
Warneńska M.
Śladami Polaka. Warszawa 1999
1
1203
816.
Wasilewski M.
Polska kawaleria pancerna XX wieku.
Warszawa 1997
1
1058
817.
Wasylewski S.
Klasztor i kobieta. Kraków 1957
1
1552
818.
Wawrzykowska-Wierciocha D. Mazurek Dąbrowskiego. Łódź 1974
2
1120-1121
819.
Wawrzykowska-Wierciocha D. Rycerki i Samarytanki. Warszawa 1988
1
1534
820.
Ważniewski W.
Zarys historii Polski Ludowej 1944 – 1983.
Warszawa 1986
1
1273
821.
Wcisło H., Ognik Z.
Wybrane problemy historii polskiej techniki
wojskowej. Warszawa 2000 (Patrz: BN)
1
0995
822.
Weil J.
Życie z gwiazdą. Warszawa 1965
1
1533
823.
Weiser B.
Ryszard Kukliński, życie ściśle tajne.
Warszawa 2004
1
0915
824.
Werblan A.
Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR. 1
Warszawa 1988
2790
825.
Wereszczakówna L.
Generał Karol Kniaziewicz. (Kopia)
1
2286
826.
Wereszycki M. (oprac.)
Władysław Czartoryski Pamiętnik 1860 – 1869. 1
Warszawa 1960
6873
827.
Wesołowska M.,
Sałkiewicz K. (oprac.)
55 lat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w
Toruniu. Toruń 2000 (Patrz: inne)
1
2392
828.
Wiatr J.
Społeczeństwo. Polityka. Nauka. Warszawa
1973
1
1222
829.
Widerszpil S.
Refleksje nad rozwojem społeczeństwa
polskiego. Warszawa 1979 (patrz: BN;
Pedagogika)
1
6208
830.
Wieczorek M.
Czyn zbrojny polskiej partii robotniczej w latach 1
1942-1945. Warszawa 1982
0621
831.
Willett F.
Ife. Warszawa 1984
1
3925
832.
Wimmer J.
Dawne wojsko polskie XVII-XVIIIw.
2
1403-1404
833.
Wimmer J.
Odsiecz wiedeńska 1683 roku. Warszawa 1983 1
3941
834.
Winczorek P.
Wstęp do nauki o państwie. Warszawa
1996/1997 (Patrz: BN; prawo)
2
3993-3994
835.
Winkler W.
Emigrant.
Warszawa 1994
1
6918
836.
Wiszka E.
Emigracja ukraińska w Polsce 1920 – 1939.
Toruń 2005
1
6430
837.
Wojewódzki M.
W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944.
Wspomnienia. Warszawa 1976
1
2732
838.
Wójcik Z. (red.)
Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku.
Warszawa 1966
1
3942
839.
Wróbel J.
Odnaleźć przeszłość. Warszawa 2002
1
1572
840.
Wróblewski W.
Działania militarne w Prusach Wschodnich.
Warszawa 1998
1
1181
841.
Wróblewski W.
Moskwa 1941. Warszawa 1987
1
2755
842.
Wróblewski W. (red.)
Działania militarne na Mazowszu i w Polsce
Północno-Wschodniej. Warszawa 2000
2
0925-0926
843.
Wrzesiński W. (red.)
Między Polską etniczną i historyczną.
OSSOLINEUM 1988
1
3981
844.
Wybór.
Kamiński Ł.,
Kryptonim ,,Pegaz’’ S.B Wobec Tow. Kursów
Naukowych 1978 – 1980.
1
6929
Waligóra G.
Warszawa 2008
845.
Wyczański A. (red.)
Polska w epoce odrodzenia. Warszawa 1970
1
6590
846.
Wydała
Ciesielska K.
Przywilej Chełmiński 1233 – 1251.
Toruń 1983
1
6863
847.
Wyrwich M.
Kapelani Solidarności 1980 – 1989. T. III
Warszawa 2009
1
6930
848.
Wysocki A.
Tajemnice dyplomatycznego sejfu. Warszawa
1974
1
0828
849.
Wysocki W.J.
Cień Zawiszy. Kraków 1991
1
1038
850.
Wyszynski S.
Kościół w służbie narodu. Rzym 2001
1
0928
851.
Zabiełło S.
O rząd i granice. Warszawa 1964
1
2750
852.
Zabłocki J.
Kościół i świat współczesny. Warszawa 1986
1
0872
853.
Zaharia Gh., Cupşa I.
Participarea Românie la infringerea germaniej
naziste. Bukareszt 1985
1
2768
854.
Zajdler L.
Atlantyda. Warszawa 1981
1
6616
855.
Zajdzik J. (red.)
Siły zbrojne Trzeciej Rzeczpospolitej.
Warszawa 1996
1
1212
856.
Zajewski Wł.
W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich
1830-1831. Warszawa 1984
1
3903
857.
Zakrzewska-Dubasowa M.
Historia Armenii. OSSOLINEUM 1997
1
1493
858.
Załuski Z.
Czterdziesty czwarty. Warszawa 1968
1
0609
859.
Załuski Z.
Siedem polskich grzechów głównych i inne
polemiki. Warszawa 1973
1
0968
860.
Zamiatn N.M.
Worobjew F.D.
Bitwa pod Stalingradem.
Warszawa 19947.
1
6905
861.
Zapolski S.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2,
z.4. Warszawa 1972 ( Patrz: BN)
1
0817
862.
Zapolski S.
Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.4,
z.3. Warszawa 1977 ( Patrz: BN)
1
0818
863.
Zapolski S.
Wypisy do seminariów z historii wojskowej.
Cz.2. Warszawa 1981 ( Patrz: BN)
1
0819
864.
Zarzycki P.
13 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej.
Pruszków 1998
1
6893
865.
Zawadzki T.
Na peryferiach świata rzymskiego. Poznań
1983
1
3899
866.
Zawadzki W.
Polskie muzea wojskowe. Bydgoszcz 2002
1
1188
867.
Zawilski A.
Bateria została... . Łódź 1946
1
2846
868.
Zawilski A.
Bitwa nad Bzurą 1939. Warszawa 1968
1
2236
869.
Zawilski A.
Polskie fronty 1918-1945. T.1. Warszawa 1997 1
0948
870.
Zawilski A.
Polskie fronty 1918-1945. T.2. Warszawa 1997 1
1070
871.
Ziaja L.
Źródła do historii Polski 1918-1939. Cz.1.
Warszawa 1982
1
1265
872.
Ziaja L.
Źródła do historii Polski 1918-1939. Cz.2.
Warszawa 1982
1
1266
873.
Zielińska K., Kozłowska Z.
Historia. Dzieje Nowożytne 1492-1815.
1
0835
Warszawa 1998
874.
Zieliński H. (red.)
Na warsztatach historyków polskiej myśli
politycznej. OSSOLINEUM 1980
1
3979
875.
Zieliński H. (red.)
W kręgu twórców myśli politycznej.
OSSOLINEUM 1983
1
3980
876.
Zieliński R.
Wejście w mrok. Warszawa 1985
1
3971
877.
Zieliński R.
Wrzesień pod Karpatami. Warszawa 1969
1
2238
878.
Ziółkowska-Boehm A.
Amerykanie z wyboru i inni. Warszawa 1998
1
0808
879.
Znamierowski A.
Stworzony do chwały. Bydgoszcz 1995
1
1174
880.
Zuziak J.
Generał Marcin Kukiel. Pruszków 1997
1
0914
881.
Zwarra B.
Gdańszczanie. Gdańsk 1976
1
1288
882.
Zwoliński S.
Dorobek i doświadczenia 40 lat Polski Ludowej. 1
Warszawa 1984
2769
883.
Zych G.
Wiry Zbrucza. Warszawa 1990 (Patrz: inne)
1
2111
884.
Żak A.Cz.
Smoleńsk 1812. Pruszków 1999
1
1164
885.
Żaryn J.
Stolica apostolska wobec Polski i Polaków w
latach 1944 – 1955. Warszawa 1998
1
2751
886.
Żebrowski R.
Dzieje Żydów w Polsce (Kalendarium).
Warszawa 1993
1
3931
887.
Żywczyński M.
Historia powszechna 1789-1870. Warszawa
1977
1
6634
Prawo
Autor
Tytuł
Ilość Sygnatura
egz.
1.
Adamiak B.,
Borkowski J.
Polskie postępowanie administracyjne
i sądowo-administracyjne. Warszawa
1993/1997
8
2870-2877
2.
Adamiak B., Borkowski J.
Ordynacja Podatkowa. Komentarz 2006.
Wrocław 2006 (Patrz: zarządzanie)
1
0774
3.
Ahlt M.
Prawo europejskie. Warszawa 1995/1998
11
2571-2581
4.
Ajnenkiel A.
Polskie konstytucje. Warszawa 1982 (Patrz:
historia)
1
0632
5.
Antonowicz L.
Podręcznik prawa międzynarodowego.
Warszawa 1993/1994/1996/2000
16
2672-2679;
2903-2906
6.
Banasiński C., GronkiewiczPrawo gospodarcze. Zagadnienia
Walz M.,Pawłowicz K.,
administracyjno-prawne. Warszawa 1998
Szfrański D., Wierzbowski M.,
Wyrzykowski M.
2
2621-2622
7.
Bardach J.,
Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa 2
1985 (Patrz: historia)
2585-2586
Lp.
8.
Bartkowiak W.
VAT. Ustawa o podatkach od towarów i usług
oraz podatkach akcyzowych. Bydgoszcz 1993
1
2043
9.
Bartosiewicz A., Kubacki R.
Leksykon „Ryczałtu”. Wrocław 2006 (Patrz:
zarządzanie)
1
0772
10.
Bartosiewicz A., Kubacki R.
Leksykon ordynacji podatkowej. Wrocław 2006 1
(Patrz: zarządzanie)
0770
11.
Bednarek A., Borkowski A.,
Jujka Z. i inni.
Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996
(Patrz: BN; pedagogika)
1
1749
12.
Belon E., Światek K.,
Siwkowska B.
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy.
Gorzów 2005 (Patrz: zarządzanie)
1
0777
13.
Bieniek G.
Aktualne problemy prawa pracy w świetle
orzecznictwa sądu. Bydgoszcz 1993
1
2044
14.
Bierzanek R.
Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych.
Warszawa 1972 (Patrz: BN)
1
4025
15.
Bladowski B.
Sędzia cywilista. Warszawa 1999
1
6500
16.
Bladowski B., Gola A.
Obowiązek alimentacyjny. Warszawa 1983
(Patrz: pedagogika)
1
2428
17.
Boć J.
Prawo administracyjne. Wrocław 1994
2
2884-2885
18.
Bojarski M.,
Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze.
Warszawa 1995 (Patrz: BN)
1
6507
19.
Bojarski T. (Wprowadzenie)
Kodeks Karny. Kraków 1996
1
2051
20.
Borkowski M.
Prawo własności intelektualnej. Poznań 2011
(Patrz: BN)
20
6677-6685;
6688-6697
21.
Boruta I.
Urlopy wypoczynkowe. Warszawa 1997
1
1536
22.
Bral J.
Spółki prawa handlowego. Warszawa 1993
(Patrz: zarządzanie)
1
2039
23.
Breniek G
Aktualne problemy prawa pracy w świetle
orzecznictwa… Bydgoszcz 1992
1
2040
24.
Broniewicz W.
Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa
1983/1995/1996
13
2552-2553;
2625-2635;
2887-2888
25.
Brzeziński B., Kalinowski M.,
Olesińska A.
Zobowiązania podatkowe. Toruń 1995
1
2038
26.
Buchała K.
Prawo karne materialne. Warszawa 2008
2
2848-2849
27.
Buchała K., Ćwiąkalski Z.,
Szewczyk M., Zoll A.
Komentarz do Kodeksu Karnego. Warszawa
1994
1
6505
28.
Budych K.
Regulacje prawne ochrony środowiska
naturalnego... Poznań 2007 (Patrz: inne)
1
2324
29.
Burda A.
Polskie prawo państwowe. Warszawa 1978
1
0851
30.
Chustecka K.
Podatek od spadków i darowizn w 2005 r. –
komentarz. Warszawa 2005 (Patrz:
zarządzanie)
1
1794
31.
Cieślak Z., Jagielski J.,
Lang J., Szubiakowski M.,
Wierzbowski M.,
Wiktorowska A.
Prawo administracyjne. Warszawa 1997/1996
2
2620; 2869
32.
Ciszewski J., pod red.
VAT. Podatek od towarów i usług...Bydgoszcz
1
2075
1993 (Patrz: zarządzanie)
33.
Ciupa S.W.
Nowoczesna umowa o pracę. Warszawa 1995
(Patrz: zarządzanie)
1
2009
34.
Czachórski W. i inni
Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa
1994/1998
4
2611-2613;
2861
35.
Daszkiewicz W.,
Nowak T.,Stachowiak S.
Proces karny (część szczególna). Poznań 1996
36.
Dawidowicz W.
Polskie prawo administracyjne. Warszawa
1978
1
2590
37.
Dąbrowska K., pod red.
Systemy ustrojowe państw kapitalistycznych.
Warszawa 1975
2
2907-2908
38.
Derek A.M.
Podatki’98. Bydgoszcz 1996
1
2080
39.
Dworecki J.
Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony 1
osób i mienia. Wybrane zagadnienia. Gliwice
2009 (Patrz: BN)
6560
40.
Dzirzyński T., Fenichel Z.,
Honzatko M.
Kodeks handlowy. Łódź 1999
1
0788
41.
Dziurzyński T., Fenichel Z.,
Honzatko M.
Kodeks postępowania karnego. Katowice 2003 1
0787
42.
Etel L., pod red.
Prawo podatkowe. Warszawa 2005
1
0785
43.
Florek L., Zieliński T.
Prawo pracy. Warszawa 1996/1997
5
2566-2571
44.
Fojcik-Mastalska E.
Prawo dewizowe. Wrocław 2006
1
0775
45.
Frankowska L. (oprac.)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym. T.1.
Kraków 1933
1
4003
46.
Frankowska L. (oprac.)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym. T.2.
Kraków 1934
1
4004
47.
Fritsch U.
Jak zostać akcjonariuszem. Warszawa 1992
(Patrz: zarządzanie)
1
2434
48.
Gajl N.
Modele podatkowe. Podatki majątkowe.
Warszawa 1996
1
2084
49.
Galster J.,
Szyszkowski W.,
Witkowski Z.
Prawo konstytucyjne. Zarys instytucji w okresie 8
transformacji ustrojowej. Toruń 1994
2587-2589;
2897-2901
50.
Gardocki L.
Prawo karne. Warszawa 1998/1999
14
2556-2565;
2891-2894
51.
Głucharski J.(oprac.)
Podatek akcyzowy. Warszawa 1995 (Patrz:
zarządzanie)
1
2011
52.
Głuchowski J.
Polskie prawo podatkowe. Warszawa 1996
15
2656-2663;
2862-2868
53.
Gomułkowicz A., Małecki J.
Podatki i prawo podatkowe. Poznań 1995
1
2615
54.
Grajewski J.,
Skrętowicz E.
Podręczny komentarz do Kodeksu
Postępowania Karnego. Warszawa 1994
1
6505
55.
Grajewski J., Skrętowicz E.
Podręczny komentarz do Kodeksu
Postępowania Karnego. Warszawa 1994
1
6505
56.
Grzegorczyk T., Tylman J.
Polskie postępowanie karne. Warszawa 2001
1
6275
57.
Grzelak E.
Z problematyki rozdziału kościoła od państwa.
Warszawa 1980 (Patrz: historia)
1
0868
2543-2547
5
58.
Grzybowska M., Zubrzycki J.
Leasing. Zagadnienia podatkowe. Wrocław
2002 (Patrz: zarządzanie)
1
1579
59.
Haduch T., Kaliński M., pod
red.
Leksykon pojęć z zakresu wiedzy
obywatelskiej. Warszawa 2005 (Patrz: BN)
1
0718
60.
Harasimowicz J.
Finanse i prawo finansowe. Warszawa 1988
1
2614
61.
Haski K.
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. 1
Skierniewice 1999 (Patrz: zarządzanie)
2431
62.
Haś M., Stępniak K.,
Wójcik J.W.
Włamywacz mieszkaniowy i jego ofiara.
Warszawa 1988 (Patrz: BN)
1
2426
63.
Hauser R.,
Leoński Z.
Egzekucja administracyjna. Komentarz do
ustawy(...). Warszawa 1995
1
2595
64.
Hofmański P.
Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Kraków 1997 (Patrz: BN)
1
6494
65.
Horowitz H., Fischowitz S.
Ochrona emigrantów w zakresie ubezpieczeń
społecznych. Warszawa 1936 (Patrz: historia)
1
1543
66.
Ignatowicz J, Piasecki K.,
Pietrzykowski I.,
Winiarz J.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z
komentarzem. Warszawa 1990
1
6502
67.
Ignatowicz J.
Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Warszawa
1998/2000/2001
8
2664-2671
68.
Ignatowicz J.
Prawo rzeczowe. Warszawa 1995
3
2650-2652
69.
Ignatowicz J.
Prawo rzeczowe. Warszawa 1997
3
2653-2655
70.
Ignatowicz J., Piasecki
K.,Pietrzykowski I., Winiarz J.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z
komentarzem. Warszawa 1990
1
6502
71.
Informator
Integracja europejska. Bibliografia wydawnictw
zwartych. Warszawa 2003 (Patrz: BN)
1
1479
72.
Jakubek M. oprac.
Prawo bankowe. Ustawa o NBP. Lublin 1994
1
2616
73.
Jakubek M., Mojak J.
Prawo papierów wartościowych. Lublin 1996
1
2617
74.
Jakubowska-Hara J.
Karalność drobnych wypadków (wykroczeń)
niewłaściwego korzystania z subwencji lub
dotacji. Salamanca 2002
1
2687
75.
Jakubowska-Hara J.,
Skupiński J.
Pranie pieniędzy w Polsce. Fenomenologia i
kierunki działania. Salamanca 2002
1
2688
76.
Jancyk M.
Zobowiązania podatkowe. Poznań 1996
1
2028
77.
Jankowiak D.
Podatnik kontra Urząd Skarbowy. Wrocław
2002 (Patrz: zarządzanie)
2
1786-1787
78.
Janowicz Z.
Kodeks postępowania administracyjnego
1
2004
79.
Janowicz Z.
Postępowanie administracyjne i postępowanie
przed sądem administracyjnym. WarszawaPoznań 1982
6
2878-2883
80.
Jarosz Z., Zawadzki S.
Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego.
Warszawa 1974
1
4110
81.
Jaszczukowa M.
Głosy do orzeczeń Izby cywilnej Sądu
Najwyższego. Warszawa 1996
1
2699
82.
Jendrośka J., pod red.
System prawa administracyjnego. T.2.
OSSOLINEUM 1977
1
2594
83.
Jodłowski J., Resich Z.
Postępowanie cywilne. Warszawa 1979
2
2889-2890
84.
Kala D.
Kodeksowe postępowania szczegółowe. Toruń 1
2000
6488
85.
Kala D.
Kodeksowe postępowania szczegółowe. Toruń 1
2000
6488
86.
Kalinowski Z.
Podatek dochodowy. Warszawa 2000 (Patrz:
zarządzanie)
1
2073
87.
Kamiński J., Merdas W.
Ustawa o VAT. Komentarz. Warszawa 1997
1
2082
88.
Karpowicz A.
Kodeks wydawcy. Kraków 1997
1
2424
89.
Kierzkotowska K.,
Kierzkotowski J.
Spółdzielcze prawo mieszkaniowe. Warszawa
1986
1
1243
90.
Kłos M., Kozłowska M.,
Wrzask D.
Obowiązek zakładów pracy wobec ZUS.
Gorzów 2005 (Patrz: zarządzanie)
1
0778
91.
Knypl Z.
Ustawa o obszarach morskich i administracji
morskiej. Sopot 1995 (Patrz : BN)
1
6510
92.
Knypl Z.
Ustawa o obszarach morskich i administracji
morskiej. Sopot 1995 (Patrz : BN)
1
6510
93.
Kochanowski J.
Obchody Dnia Praw Człowieka. 10 grudnia
2007. Warszawa 2007 (Patrz: BN)
1
6578
94.
Kochanowski J.
Obchody Dnia Praw Człowieka. 10 grudnia
2009. Warszawa 2009 (Patrz: BN)
1
6579
95.
Kodeks
Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy,
postępowania cywilnego. Gdańsk 1993
1
1506
96.
Kodeks
Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Warszawa 1995
1
4006
97.
Kodeks
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warszawa 2003 2
4007-4008
98.
Kodeks Karny
Kodeks Karny. Skorowidz. Gdańsk 1995
1
1754
99.
Kołakowski K.
Dowodzenie w procesie cywilnym. Warszawa
2000
1
6499
100. Komisja Nadzoru
Finansowego
Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek
publicznych. Warszawa 2006
1
2037
101. Konstytucja
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Warszawa
2001
1
1177
102. Konstytucja
Mała Konstytucja z komentarzem. Warszawa
1992
1
4009
103. Konstytucja RP
Nowelizacja art.55 Konstytucji RP przez Sejm
V Kadencji. Warszawa 2006
1
1742
104. Kopyrski A., pod red.
Prawo spadkowe i darowizny. Warszawa 1993
1
2121
105. Kosacka-Łędzewicz D.,
Olszewski B.
Leksykon podatku dochodowego od osób
prawnych. Wrocław 2005 (Patrz: zarządzanie)
1
0771
106. Kosacka-Łędzewicz D.,
Olszewski B.
Leksykon pracodawcy. Wrocław 2005 (Patrz:
zarządzanie)
1
0767
107. Kosikowski C.
Polskie publiczne prawo gospodarcze.
Warszawa 1999
2
2623-2624
108. Kosikowski C.
Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa
1995/1998
4
2850-2853
109. Kozak P.
Wybrane zagadnienia prawa handlowego i
prawa własności intelektualnej. Lublin 1999
1
3848
(Patrz: zarządzanie)
110. Kozłowska J., Sobczak H.
Podatek obrotowy w kraju i na granicy.
Warszawa 1992
1
2086
111. Kozłowski J.,
Napiórkowska H.,
Radzewicz E.
Vademecum podatnika’68. Warszawa 1996
1
2089
112. Krąpiec M.A.
Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986 (Patrz: 1
inne)
4001
113. Królikowska-Olczak M., pod
red.
Prawo europejskie... Warszawa 2005
1
0786
114. Kruczalak K.
Prawo handlowe. Gdańsk 1992
1
2600
115. Kruczalak K.
Prawo handlowe. Zarys wykładu. Warszawa
1996/1997
4
2644-2647;
2858-2859
116. Kruczalak K.
Prawo handlowe. Zarys wykładu. Warszawa
1998
3
2648-2649;
2860
117. Kruszewska J.
Uprawnienia kombatantów. Warszawa 1985
(Patrz: historia)
1
2427
118. Krzemiński Z.
Separacja. Warszawa 2000
1
6501
119. Kubacki R.
Leksykon podatku dochodowego od osób
fizycznych. T.1. Wrocław 2006 (Patrz:
zarządzanie)
1
0769
120. Kubala W., Kubala K.
Umowa spółki cywilnej. Warszawa 1998 (Patrz: 1
zarządzanie)
2432
121. Kubicki L.
Przepisy Polskiego Prawa Bankowego…
Salamanca 2002
1
2691
122. Kubicki L., Hałoń E., Haman J. Nauka i szkolnictwo wyższe. Zbiór przepisów
1
i inni.
prawnych. Warszawa 1993 (Patrz: pedagogika)
1614
123. Kufel J., Siuda W.
Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Poznań
1994/ 1995
4
2854-2857
124. Kulicki J.
Zasady i skutki prawne interpretacji prawa
podatkowego. Warszawa 2005
1
2328
125. Kunicka-Michalska B.
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie
przestępstw finansowych … Salamanca 2002
(Patrz: zarządzanie)
1
2697
126. Kunicka-Michalska B.
Wyłudzanie subwencji i dotacji oraz korupcja w 1
polskim prawie karnym. Zagadnienia
podstawowe. Salamanca 2002 (Patrz:
zarządzanie)
2684
127. Kunicka-Michalska B.
Wyłudzenia i korupcja w administracji
publicznej w Polsce. Salamanca 2002 (Patrz:
zarządzanie)
1
2692
128. Kwiatkowska-Darul W.
Czynności procesowo-kryminalistyczne. Toruń
2004 (Patrz: BN)
1
1409
129. Leksykon VAT
Rewolucja z VAT od 1 maja 2004. Wrocław
2004 (Patrz: zarządzanie)
1
1788
130. Leksykon VAT
Suplement 2005. T.1. Wrocław 2005 (Patrz:
zarządzanie)
1
1790
131. Leksykon VAT
Suplement 2005.T.2. Wrocław 2005 (Patrz:
1
1791
zarządzanie)
132. Leksykon VAT
Suplement. Wrocław 2004 (Patrz: zarządzanie) 1
1789
133. Leoński Z.
Materialne prawo administracyjne. Warszawa
1998
4
2077;
2582-2584
134. Leoński Z.
Nauka administracji. Warszawa-Poznań 1977
1
6486
135. Leoński Z.,
Niewiadomski Z.,Skoczny T,
Waligórski M.
Ustawa o działalności gospodarczej.
Komentarz. Poznań 1990
4
2601-2604
136. Leoński Z. (red.)
Zarys prawa administracyjnego. Warszawa
1985
1
2592
137. Lipiński A.
Prawne podstawy ochrony środowiska.
Zakamycze 2002 (Patrz: inne)
1
3999
138. Lis M. (oprac.)
Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu.. Warszawa 2010 (patrz: BN)
1
6577
139. Lis Z., Radzewicz E.
Vademecum podatnika’63. Warszawa 1995
1
2094
140. Liszke T. (Wprowadzenie)
Kodeks Pracy. Kraków 1996
1
2052
141. Łabędzka E. (red.)
Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów.
Warszawa 1988 (Patrz: BN, pedagogika)
1
2140
142. Łętowska E.
Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich.
Łódź 1992 (Patrz: BN; Historia)
1
6576
143. Łukasiewicz A.,
Rybanewska E.
Opodatkowanie handlu hurtowego i
detalicznego. Warszawa 1992
1
2124
144. Łukasiewicz A., Radzewicz E. Vademecum podatnika’64. Warszawa 1996
1
2088
145. Madejek E.
Wszystko o prawie pracy i BHP w 2004r.
1
2942
146. Marszał K.
Proces karny. Katowice 1992
3
2548-2550
147. Marszał K.(oprac.)
Ustawa karno-skarbowa. Katowice 1993
1
2041
148. Martyniuk T.
Ryczałt od podatków ewidencjonowanych w
2005 roku. Warszawa 2005 (Patrz:
zarządzanie)
1
1785
149. Maruchin W.
Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej.
Wrocław 2004 (Patrz: zarządzanie)
1
1795
150. Mastalski R., Zubrzycki J.
Ordynacja podatkowa. Wrocław 1998
1
2021
151. Materiały edukacyjne
Prawda o prawach człowieka. Poznań 1978
1
0658
152. Materiały informacyjne
Podatki 2006. Warszawa 2006 (Patrz:
zarządzanie)
1
1784
153. Mejuga K., Mejuga T.
Jak inwestować w papiery wartościowe.
Warszawa 1994 (Patrz: zarządzanie)
1
2433
154. Modzelewski W.
Wzory pism składanych na podstawie ordynacji 1
podatkowej. Warszawa 1998
2015
155. Mojak J., Jakubek M.
Prawo papierów wartościowych. Lublin 1994
1
2425
156. Mystyk W., Staszewski M.T.
Polityka wyznaniowa. Tło. Warunki. Realizacja. 1
Warszawa 1975 (Patrz: historia)
1231
157. Namysłowski W.
Systematyczny wykład prawa narodów. Olsztyn 1
1947 (Patrz: BN)
4002
158. Nesterowicz M.
Prawo turystyczne. Warszawa 1993
2618
1
159. Nowak C.
Korupcja jako przestępstwo źródłowe prania
brudnych pieniędzy… Salamanca 2002
1
2690
160. Nowak C.
Oszustwo i korupcja w Corpus Iuris, a prawo
polskie. Salamanca 2002
1
2685
161. Nowińska E.,
Promińska U.,
Du Vall M.
Prawo własności przemysłowej. Warszawa
2011 (Patrz: BN)
1
6396
162. Ochendowski E.
Postępowanie administracyjne i postępowanie 4
przed sądem ADM. Wybór orzecznictwa. Toruń
1997
2596-2599
163. Ochimowski F.
Prawo administracyjne. Warszawa 1919
1
1527
164. Opracowanie zbiorowe
Międzynarodowe Pakty. Prawa człowieka.
Poznań 2002 (Patrz: BN)
1
1690
165. Opracowanie zbiorowe
Podatek zryczałtowany. Warszawa 2000
1
2048
166. Opracowanie zbiorowe
Podatki. Poznań – Daszewice 1992
1
2030
167. Opracowanie zbiorowe
Prawa człowieka. Dokumenty. T.2. Poznań
1995 (Patrz: BN)
1
1463
168. Opracowanie zbiorowe
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. 1
Warszawa 2005
2049
169. Opracowanie zbiorowe GUS
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000.
Warszawa 2000
1
6278
170. Opracowanie zbiorowe GUS
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000.
Warszawa 2001
1
6279
171. Opracowanie zbiorowe GUS
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000.
Warszawa 2002
1
6280
172. Opracowanie zbiorowe UKIE
e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje
prawne. Cz.1. Warszawa 2000 (Patrz:
zarządzanie; BN)
1
1607
173. Opracowanie zbiorowe UKIE
e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje
prawne. Cz.2. Warszawa 2000 (Patrz:
zarządzanie; BN)
1
1608
174. Paczuski R.
Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz 1994
1
2619
175. Paprzycki L.K.
Korupcja świetle orzecznictwa kasacyjnego
Sądu Najwyższego RP. Salamanca 2002
1
2696
176. Paprzycki L.K.
Podmioty odpowiedzialności karnej za
łapownictwo bierne. Salamanca 2002
1
2686
177. Pastusiak L.
Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych.
Warszawa 1985 (Patrz: BN)
1
6274
178. Pastusiak L. (red.)
Prawa człowieka w stanach Zjednoczonych.
Warszawa 1985
(Patrz: historia)
1
6274
179. Pawela S.
Kodeks Karny wykonawczy. Warszawa 1999
1
6503
180. Pazdan M.
Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa
1995/1996/1999
3
2641; 2643;
2902
181. Piasecki K.
Prawo: upadłościowe; o postępowaniu
układowym; postępowanie ugodowe.
Bydgoszcz 1994
1
6509
182. Piechowiak M.
W poszukiwaniu oktologicznych podstaw
prawa. Poznań 1992
1
1455
183. Piekarski A.
Wolność sumienia i wyznania w Polsce.
Warszawa 1979 (Patrz: historia)
1
0864
184. Pietrzak M.
Prawo wyznaniowe. Warszawa 1982
1
0863
185. Pigulska W.
Diagnoza zakażeń HIV a Prawo Karne. Poznań 1
1996
6495
186. Pigulska W.
Diagnoza zakażeń HIV a Prawo Karne. Poznań 1
1996
6495
187. Piotrowski M. (red.)
Prawo przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe AE
178. Poznań 2006 (Patrz: zarządzanie)
1
0798
188. Piszczek P.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo
Pracy. Warszawa 1992
1
6490
189. Piszczek P.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo
Pracy. Warszawa 1992
1
6490
190. PN - EN ISO 14001 : 2005
Systemy zarządzania środowiskowego –
wymagania i wytyczne stosowania. Warszawa
2005
1
6426
191. Polok M.
Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy
służbowej. Warszawa 2006 (Patrz: BN;
zarządzanie)
1
1799
192. Poślad M.
Jak czytać prospekt emisyjny. Warszawa 2007
(Patrz: zarządzanie)
1
2096
193. Półtorak N.
Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Warszawa 2005
1
1715
194. Praca zbiorowa
ABC Unii Europejskiej. Warszawa 2004
(Patrz: BN)
1
4010
195. Praca zbiorowa
Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka.
Rzeszów 2009
1
4005
196. Praca zbiorowa
Kodeks postępowania cywilnego. Warszawa
1993
1
2078
197. Praca zbiorowa
Konferencja: Zasada równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia.
Warszawa 2000
1
6580
198. Praca zbiorowa
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w
1993 roku. Cz. I. Warszawa 1993
1
6492
199. Praca zbiorowa
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w
1993 roku. Cz. II. Warszawa 1993
1
6493
200. Praca zbiorowa
Vademecum podatnika. Warszawa 1992
1
2429
201. Praca zbiorowa
Vademecum podatnika’71. Warszawa 1996
1
2087
202. Pracki H.
Związek między wyłudzeniami środków
publicznych, a korupcja. Salamanca 2002
1
2693
203. Rezler J.
Język łaciński dla prawników. Warszawa 1972
(Patrz: pedagogika)
2
3889-3890
204. Ruśkowski E.
Polskie prawo finansowe. Warszawa 1998
1
6277
205. Rynkiewicz M.
Wzory umów dotyczących działalności
gospodarczej. Warszawa - Poznań1993
1
2099
206. Sadurska R.
Państwa członkowskie a Wspólnota w prawie i
praktyce EWG. OSSOLINEUM 1981 (Patrz:
BN)
1
4013
207. Salwa Z.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Warszawa 1995/1996/1998
7
2636-2640;
2886
208. Salwa Z.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Warszawa 2000
1
6276
209. Siedlecki W.
Postępowanie cywilne. Zarys wykładu.
Warszawa 1977
2
2554; 3299
210. Siuda W.
Elementy prawa dla ekonomistów. Warszawa
1978 (Patrz: zarządzanie)
1
0850
211. Skoczylas J.J.
Polskie prawo dewizowe. Warszawa 1992
1
2081
212. Skoczylas J.J.
Prawo dewizowe. Komentarz. Warszawa 2000
1
6508
213. Skorowidz „Państwa i Prawa”
Skorowidz „Państwa i Prawa” Z.1 (587) – 12
(598). Warszawa 1995
1
2700
214. Skupiński J.
Polska współpraca międzynarodowa w
dziedzinie przestępstw finansowych.
Salamanca 2002
1
2697
215. Skurczyński P., Zawadzki P.,
pod red.
Odpowiedzialność dyscyplinarna. Warszawa
2008
1
2943
216. Sojka T., Łój B. (red.)
Kodeks Pracy. Zielona Góra 1995
1
6491
217. Sokolewicz W. (red.)
Podstawy wiedzy o prawie. Warszawa 1988
1
6487
218. Sójka-Zielińska K.
Drogi i bezdroża prawa. OSSOLINEUM 2000
1
1410
219. Starczewska M. (red.)
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Zbiór przepisów. Koszalin 1986
(Patrz: pedagogika)
1
6497
220. Starościak J.
Prawo administracyjne. Warszawa 1978
1
2593
221. Stefański R.A.
Korupcja w administracji publicznej. Salamanca 1
2002
2695
222. Stefański R.A.
(Wprowadzenie)
Kodeks Drogowy. Zakamycze 1998
1
2054
223. Szafraniec M.
Przekroczenie granic obrony koniecznej w
PPK. Zakamycze 2004 (Patrz: BN)
1
1425
224. Szwarc A.J.
AIDS i Prawo Karne. Poznań 1996
1
6496
225. Śri Śrimad
Źródłem życia jest życie. Warszawa 1991
1
1478
226. Świda W.
Prawo karne. Warszawa 1982
1
2551
227. Tyszkiewicz L.
Skuteczność środków penalnych stosowanych
wobec młodzieży. Warszawa 1992
(Patrz: prawo)
1
1657
228. Wąż S.
Globalne ocieplenie i ochrona warstwy
ozonowej w prawie polskim. Poznań 2007
(Patrz: inne)
1
2295
229. Winczorek P.
Wstęp do nauki o państwie. Warszawa
1996/1997 (Patrz: BN; historia)
2
3993-3994
230. Wiśniewski T.
Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w 1
postępowaniu cywilnym. Warszawa 1996
6489
231. Wolter W.
Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa.
2042
1
Kraków 1924 (Patrz: BN)
232. Wróbel A. (Wprowadzenie)
Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Kraków 1996
1
2053
233. Wróblewski B.P.
Pozaumowna odpowiedzialność
odszkodowawcza WE za akty normatywne.
Poznań 2005
1
0720
234. Zagrajewska S.
Stanowiska pracy wyposażone w komputery.
Ergonomia. Poznań 2006
1
2102
235. Załęczny L.A.
Dokumentacja operacji gospodarczych w
zakładzie pracy. Bydgoszcz 1995 (Patrz:
zarządzanie)
1
2045
236. Załęczny L.A., Grall J.
Organizacja i obrót dokumentów w zakładzie
pracy. Bydgoszcz 1995 (Patrz: zarządzanie)
1
2100
237. Zdyb M.
Publiczne prawo gospodarcze. Lublin 1996
2
2605-2606
238. Zieliński A.
Postępowanie cywilne. Kompendium.
Warszawa 1996
1
2555
239. Ziembiński Z.
Etyczne problemy prawoznawstwa.
OSSOLINEUM 1972
1
3816
240. Ziewiński J.
Rozkaz wojskowy w prawie karnym. Warszawa 1
1973 (Patrz: BN)
4026
241. Zubrzycki J.
Leksykon VAT. T.1. Wrocław 2006 (Patrz:
zarządzanie)
1
0768
242. Zubrzycki J.
PKWiU a stawki VAT. Wrocław 2004 (Patrz:
zarządzanie)
1
1792
Pedagogika
Lp.
1.
2.
3.
4.
Autor
Tytuł
Ilość
Sygnatura
Adamczyk Cz., Breitkopf B.,
Worwat Z.
Akoliński S., Falewicz J.R.
Przysposobienie obronne. Warszawa 1998
1
1249
Źródła patologii społecznej i problemy
socjalizacji młodzieży. Warszawa 1984
Kultura 2000. Warszawa 2001 (Patrz: inne)
Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009.
Podręcznik + ćw. (płyta)
Uczymy się nauczać. Warszawa 1991
Rozwój i wspieranie ucznia zdolnego.
Poznań 2007
Podstawy badań społecznych. Warszawa
2008
Mówienie prawdy sobie samemu. Lublin
1992
Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.1.
Warszawa 1984 (Patrz: historia)
Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.2.
Warszawa 1984 (Patrz: historia)
Wyzwolić się z błędnego koła. Kraków 2004
Powieść angielska XX wieku. Warszawa
1983
1
2496
1
1
2337
6701
1
1
2179
2312
1
2348
2
2522; 6242
1
3914
1
3915
1
1
1711
6477
5.
6.
Album (Min. Kultury)
Alke I, Dalla Piazza R.M.,
v.Jan E.
Anrends R.J.
Antczak M.
7.
Babbie E.
8.
Backus W., Chapian M.
9.
Balcerzan E.
10.
Balcerzan E.
11.
12.
Bałuk-Ulewiczowa T.
Bałutowa B.
13.
Banach Cz.
14.
Baniak J.
15.
Bańka A. pod red.
16.
17.
18.
Bańka J.
Baraniak B.
Barczyński A.
19.
20.
Bartnicka K., Szybiak I.
Becmer K., Podgórski Z.
21.
22.
23.
Bednarek A., Borkowski A.,
Jujka Z. i inni.
Bednarska M.
Beer U.
24.
Bereźnicki F.
25.
Biernat j., Czrajeta H., Ilow
R., Regulska-Ilow B.
Biernat J., Grajeta H., Ilow
R., Regulska-Ilow B.
Bilewicz M.
26.
27.
28.
29.
Binnebesel J.,
Janowicz A.,
Krakowiak P.
Bladowski B., Gola A.
30.
Bocheński J.
31.
32.
Bogacka-Osińska B.,
Królicka E.
Bogucki A. (red.)
33.
Böhm J., Frey V.
34.
Bonikowska M.
35.
36.
Bonna B., Michalski A,
Szubertowska E.
Borgosz J.
37.
Borzucka-Sitkiewicz K.
38.
Borzymowska B.
39.
Borzyszkowska-Sękowska F.
40.
Brejnek W. (red.)
41.
Brezinka W.
Polska szkoła i system edukacji. Toruń
2008
Między buntem, a potrzebą akceptacji i
zrozumienia. Kraków 2008
Forma i przestrzeń w świadomości
użytkowników i projektantów.Z.2.Poznań
2003
Filozofia cywilizacji. T1. Katowice 1986
Metody badania pracy. Warszawa 2009
Zakłady pracy chronionej w polskim
systemie rehabilitacyjnym. Warszawa 2001
(Patrz: zarządzanie)
Zarys historii wychowania. Warszawa
Geografia. Scenariusze lekcji. Warszawa
2004
Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996
(Patrz: prawo; BN)
O autorytecie i wychowaniu. Toruń 2009
Czas wolny dla rodziny. Warszawa 2005
(Patrz: inne)
Prace magisterskie z pedagogiki. Kraków
2008
Ćwiczenia z bromatologii. Wrocław 2005
1
3430
1
3478
1
0553
1
1
1
3813
3566
0712
3
1
3211-3213
2027
1
1749
1
1
3424
2120
1
3572
1
0693
Małopolski program polityki prorodzinnej.
Kraków 2004
Być gorszym – o reakcjach na zagrożenie.
Olsztyn 2009
Jak Rozmawia z Uczniami o Końcu Życia i
Wolontariacie Hospicyjnym.
Gdańsk 2009
Obowiązek alimentacyjny. Warszawa 1983
(Patrz: prawo)
Zarys Historii Filozofii.
Poznań 1993
Bliżej techniki. Warszawa 2009
1
0730
1
3438
1
7198
1
2428
1
7168
1
6542
Gimnazjum nr 3 im. Gen. J. Hallera w
Bydgoszczy. Bydgoszcz 2005
Pakiet edukacyjny. Antydyskryminacja.
Warszawa 2005
Media a wyzwania XXI wieku. Warszawa
2009
Wybrane problemy edukacji muzycznej.
Toruń 2003
Główne kierunki współczesnej filozofii
marksistowskiej. Warszawa 1982 (Patrz:
historia)
Kształtowanie zachowań zdrowotnych w
procesie socjalizacji a styl życia młodzieży.
Katowice 2005
Moja buda, czyli jak przeżyć szkołę.
Wrocław 1995
Psychologia pomaga urodzie. Warszawa
1984
Poradnictwo wychowawczo-zawodowe.
Warszawa 1980
Albo Albo – problemy psychologii. Pasłęk
2009
1
0809
2
0694; 0697
1
3390
1
2811
1
0815
1
1115
1
6264
1
6658
1
2341
2
3432; 3491
42.
Browarczyk Ł. (red.)
43.
44.
53.
Brzezinka W.
Brzezińska A.,
Bondyra K., Wycisk J.
Buczek A., CzajkowskaZiobrowska D., Rondalska
D., Ziobrowski P.
Buczkowska K.,
V. Romrscheidt A.
(Red.)
Budajczak M.
Budzyk K., pod red.
Bury P., CzajkowskaZiobrowska D. (red.)
Cabak A., Nocuń A.
Cern K. M.,
Juchacz P. W.,
Nowak E.
Cern K. M.,
Juchacz P. W.,
Nowak E.
Chmielewska – Długosz A.
54.
Chojnacki M.
55.
Chojnacki M.
56.
57.
Chrostek J.,
Wodowski G.
Chrząstowska B.
58.
Cichocki P.
59.
60.
Cichocki R., Cichocki P.,
Jabkowski P.
Cichosz M.
61.
Cierpiałkowska L.
62.
63.
Ciszewski J.
Comfort A.
64.
66.
Cruz-Kaciak A.,
Lewandowska J.
Cruz-Kaciak A.,
Lewandowska J.
Cudowska A.
67.
68.
Culler J.
Cybal – Michalska A.
69.
Cytowska B.,
Winczura B.
Czabata J.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
65.
70.
Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk
2008 (Patrz: BN)
Wychowanie i pedagogika. Kraków 2009
New Age – nowe Oświecenie? Poznań
1999
Zainteresowania badawcze młodzieży
akademickiej. Poznań 2009
1
6263
1
1
3431
3551
5
3382-3386
Współczesne Formy Turystyki Kulturowej.
Poznań 2009.
1
7177
Edukacja domowa. Gdańsk 2004
Stylistyka teoretyczna w Polsce. Łódź 1946
Edukacja bez granic – mimo barier.
Przestrzeń tworzenia. T.1, Poznań 2008
Skarb w słowa zaklęty. Warszawa 2005
Edukacja Demokratyczna.
Poznań 2009
3
1
10
3234-3236
1135
2909-2918
1
2
6541
7166 –
7167
Etyka Życia Publicznego.
Poznań 2009
1
7165
Koleżeńskie doradztwo czyli o kulturze
uczenia się od siebie nawzajem. Kraków
2007
Techniki inspiracji twórczego myślenia.
Poznań 2004
Techniki Inspiracji.
Trening Twórczego Myślenia.
Poznań 2004
Szczypta naszej nadziei. Kraków 2008
1
3575
1
7652
1
7176
2
2712-2713
Literatura współczesna „źle oceniana”.
OSSOLINEUM 1990
Konteksty społeczeństwa ryzyka. Poznań
2005
Europejska świadomość Wielkopolan.
Poznań 2005 (Patrz: historia)
Pedagogika społeczna w Polsce w latach
1945 – 2005. Toruń 2006
Psychopatologia.
Warszawa 2012
Język polski – seminaria. Kielce 2004
Dlaczego się starzejemy. Warszawa 1968
(Patrz: inne)
Opowiadania świata. Poznań 2011
1
2032
1
0710
1
0727
2
3172-3173
1
7026
1
1
1576
3815
1
7654
Twórcze baśnie. Poznań 2011
1
7655
Kształtowanie twórczych orientacji
życiowych w procesie edukacji. Białystok
2004
Teoria literatury. Warszawa 2007
Orientacje Proeuropejskie Młodzieży. Stan i
Potrzeby Edukacyjne.
Poznań 2001 (Patrz: BN)
Wczesna interwencja. Kraków 2008
3
0509-0511
1
2
7653
3548; 7097
1
3445
Czynniki leczące w psychoterapii.
1
3471
71.
81.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A. (red.)
Czajkowska A.,
Otwinowski W.
Czajkowska A., Rondalska
D., pod red.
Czajkowska-Ziobrowska D.,
Zduniak A.
Czajkowska-Ziobrowska D.,
Zduniak A.
Dalla Piazza R.M., v.Jan E.,
Dinsel S.
Dalla Piazza R.M., v.Jan E.,
Schönherr T.
Dalla Piazza R.M., v.Jan E.,
Schönherr T.
Dalla Piazza R.M., v.Jan E.,
Schönherr T.
Dalla Piazza R.M., v.Jan E.,
Schönherr T.
Danilewska J.
82.
Dańczuk W.
83.
Dauber H.
84.
Demel M., Skład A.
85.
Denek K.
86.
Denek K., pod red.
87.
Denek K., pod red.
88.
Denek K., Starościak W.,
Oleśniewicz P.
Denek K., Starościak W.,
Zatar K.
Denek K., Zimny T.M. (red.)
Derlukiewicz P. (red.)
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Dobosiewicz Z.,
Domachowski R.
Dodziak A.
Dodziuk A.
Draus J., Terlecki R.
96.
Dubiecka A., Góralewicz Z.,
Piskorski P.
97.
Dudziak A., Żejmo A.
98.
Dulczewski Z.
99.
Dyjakon D.
100. Dzierrzagowska J.,
Warszawa 2009
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania
edukacyjne. Poznań 2008
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009
Edukacja bez granic – mimo barier.
Przestrzeń tworzenia. T.3, Poznań 2008
Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna
szkoła. Bezpieczny uczeń. Poznań 2007
Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań
2007
Tangram 2 l.1-4. Actuell. Ismaning 2009.
Podręcznik
Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009.
CD (płyta)
Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009.
ręcznik + ćw. (płyta)
Tangram 1 l.5-8. Ismaning 2009. CD (płyta)
5
3722-3726
10
3518-3527
10
2929-2938
1
6330
5
2182-2186
1
6704
1
6706
1
6702
1
6703
Tangram 2 l.1-4. Actuell. Ismaning 2009.
Podręcznik + ćw. (płyta)
Powstrzymać agresję u progu szkoły.
Kraków 2004
Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint)
Łódź 1924/Głogów 2010 (Patrz: BN; inne)
Podstawy pedagogiki humanistycznej.
Kraków 2009
Teoria wychowania fizycznego dla
pedagogów. Warszawa 1976
Edukacja. Dziś – jutro. Leszno-PoznańŻary 2006
Dydaktyka ogólna. Wyzwania a
rzeczywistość, Szczecin 2001
Proces kształcenia i jego uwarunkowania.
Szczecin 2003
Edukacja jutra. T.2. Wrocław 2006
1
6705
1
3568
1
4127
3
3175
1
4128
2
1669-1670
1
2261
3
1
2260;
2262-2263
0598
Edukacja jutra. T.1. Wrocław 2006
1
0597
Edukacja jutra. Częstochowa 1999
Biblioteka Elbląska. Przeszłość i
teraźniejszość. Olsztyn 2006 (Patrz: inne)
Geografia społeczno-gospodarcza.
Warszawa 1992
Trudna nadzieja. Warszawa 1993
Trzeźwieć razem. Warszawa 1999
Historia wychowania wiek XIX i XX. T.2
Kraków 2006
Działam aktywnie. Wychowanie do
aktywności w życiu gospodarczym.
Warszawa 2002 (Patrz: zarządzanie)
Redagowanie prac dyplomowych.
Warszawa 2008
Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań
1984 (Patrz: historia)
Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie.
(Patrz: BN)
Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły.
1
1
2258
0708
1
2806
1
1
3
2127
2129
3260-3262
1
2036
1
3039
1
3898
1
6698
1
1446
Kalinowska M.
101. Dzierzgowska J., Wlazło S.
102. Dziurla R., Groth
103. Dżeżdżon W,
104. Ekiert-Glebowska D.,
Elsner D.
105. Evatt C., Feld B.
106. Falewicz J.K
107. Falkiewicz A., Nowak L.
108. Flitner A.
109. Florczyk Cz.
110. Fożlagić A.F.
111. Frąckowiak P.(red.)
112. Frołowicz E., Majchrzak N.,
Starik N. (red.)
113. Fundacja Familijny Poznań
114. Furmanek W.
115. Futyma S.
116. Gaarder J.
117. Gacek B.
118. Gajda J.
119. Gajda J.
120. Gajda J. (red.)
121. Gałkowski T., Kiwerski J.
(Pod red.)
122. Ganczarska M.
123. Gawędzki J., Wagner W.
124. Gawrońska-Garstka M. (red.)
125. Gawrońska-Garstka M. (red.)
126. Gerstman S.
127. Gęsicki J.
128. Głodzka-Browska A.
129. Goddard S.
130. Golka M.
Gniezno 2003
Mierzenie jakości pracy szkoły
podstawowej. Białystok 2001
Pisarz i psychoanalityk. Poznań 1999
Wartości pracy wśród młodzieży szkół
zawodowych. Tczew 2009
Jakość, planowanie i doskonalenie
kwalifikacji. Warszawa 1997 (Patrz:
zarządzanie)
Dawcy i biorcy. Gdańsk 2001
ABC problemów alkoholowych. Warszawa
1993
Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii
literatury. Poznań 1996
Reform der Erziehung. Kolonia2001
Dzieje szkoły i historia budynku Gimnazjum
Nr2 w Zawierciu. Zawiercie 2004 (Patrz:
historia)
Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w
biznesie. Gniezno 2005 (Patrz:
zarządzanie)
Próby i szkice humanistyczne. T.3. PoznańŚroda Wlkp. 2009
Komunikowanie się w społeczeństwie
wiedzy XXI wieku. Nr 26. Poznań 2012
Jesteśmy aby Tobie pomóc. Poznań 2001
Zarys humanistycznej teorii pracy. Toruń
2008
Wolnego rynku implikacje dla edukacji.
Toruń-Poznań 2002
Świat Zofii. Warszawa 1991
Wspieranie wychowawcze rodzin
dysfunkcyjnych. Poznań 2007
Antropologia kulturowa. Kraków 2008
Media w edukacji. Kraków 2007
Pedagogika kultury i edukacja kulturalna.
Lublin-Dęblin. 1996
Encyklopedyczny słownik rehabilitacji.
Warszawa 1986 (Patrz: inne)
Socjoterapia wychowanków pogotowia
opiekuńczego. Opole 2008
Podstawy metodologii badań
doświadczalnych w nauce. WarszawaPoznań 1984
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo intelektualne Polaków.
Poznań 2009
Edukacja nieustająca wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego. Edukacja
XXI w. Poznań 2009
Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży.
Warszawa 1984
Dlaczego i po co zdawać egzamin.
Warszawa 2005
Planowanie wynikowe procesu
dydaktycznego. Warszawa 2005
Odruchy, uczenie i zachowanie. Warszawa
2004
Nauczanie sztuki... Poznań 1991
2
0695-0696
2
1
3549-3550
3718
1
1448
1
1
6539
2128
1
6660
1
1
1461
1116
2
1308-1309
1
6347
10
6826-6835
1
1
2131
3563
1
1692
1
1
4114
2311
3
3
1
3199-3201
3202-3204
6248
1
4130
1
3436
1
1282
6
3744-3749
10
3831-3840
1
2497
1
2014
1
0719
4
0666-0669
1
2079
131. Gozdek-Michaelis K.
132. Goździńska E.
133. Grad J., Mamzer H.
134. Gruszy F., Wiśniewski W.
(red.).
135. Grzesiak J. (red.)
136. Guilford J.P.
137. Gutek G. L.
138. GwoździckaPiotrowska M., Wołejszo J.,
Zduniak A.
139. Gwoździcka-Piotrowska M.,
Zduniak M.
140. Gwoździcka-Piotrowska M.,
Zduniak M.
141. Hajduk E.
142. Hajduk B.
143. Hajduk B., Hajduk E.
144. Hajduk B., pod red.
145. Hajduk E.
146. Hajduk E.
147. Hamisz H., Korpak B.
148. Herbant J. F.
149. Hervis T.A.
150. Hibszer A., Michalski T. (red.)
151. Homplewicz J.
152. Hornowski B.
153. Horyń J.
154. Horyń J.
155. Horyń J.
156. Horyń J., Maciejewski J.
157. Hutchinson T.
158. Hutchinson T.
Supermożliwości Twojego umysłu.
Warszawa 1990
Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne.
Warszawa 2004
Kultura przyjemności. Rozważania
kulturoznawcze. Poznań 2005
Teoria i praktyka upowszechniania nauki.
Warszawa 2005
Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin
2006
Natura inteligencji człowieka. Warszawa
1978
Filozofia dla pedagogów. Gdańsk 2003
Edukacja w społeczeństwie ryzyka.
Bezpieczeństwo jako wartość. Poznań
2006
1
2521
1
2074
1
0672
1
0709
1
2259
1
4117
1
18
Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”.
Bezpieczeństwo jako wartość. T.2 Poznań
2007
Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”.
Bezpieczeństwo jako wartość. T.3 Poznań
2007
Czy Można Pomagać Skutecznie?
Poznań 2012
Socjalizacja studentów w małym ośrodku
akademickim. Zielona Góra 2000
O rodzajach pomocy. Kraków 2006
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd
naukowo-metodyczny Nr1/2009 (3) Poznań
20009
Hipoteza w badaniach społecznych. Zielona
Góra 2006
Studenckie prace promocyjne w naukach
społecznych. Poznań 2009
Wychowanie fizyczne dla studentów.
Przeżytek czy konieczność. Warszawa
2005
Pedagogika ogólna. Wywiedziona w celu
wychowania. Warszawa 2007
W zgodzie z sobą i z Tobą. Warszawa 1987
Geografia na egzaminach zewnętrznych.
Pelplin 2007 (Patrz: inne)
Gdy osobowość horyzontem wychowania.
Rzeszów 1997
Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych.
Warszawa 1978
Edukacja międzykulturowa –
przełamywaniem barier społecznych w
szkole. Warszawa 2012
Teraźniejszość i przyszłość edukacji
romskiej. Warszawa 2010
Zatrzymane tabory. Wrocław 2013
Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem
w pracy nauczyciela andragoga. Wrocław
2013
C.D. Pre-intermediate. Oxford 2009 (3
płyty)
English for Life. Beginner. Class Audio
10
3221
1432-1441;
3310-3313;
3318-3320;
3719
1634-1643
10
1644-1653
10
6984–6993
2
0550; 1088
1
5
1089
3343-3347
1
1090
11
1
3539-3543;
6341-6346
1775
3
3169-3171
1
1
2197
1961
1
0650
1
4119
1
7657
1
7660
1
1
7659
7658
1
6699
2
3884-3885
159. Hutchinson T.
160. Hutchinson T.
161. Hutchinson T.
162. Hutchinson T.
163. Hutchinson T.
164. Hutchinson T.
165. Hutchinson T.
166. Hutchinson T.
167. Hutchinson T.
168. Hutchinson T.
169. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
170. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
171. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
172. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
173. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
174. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
175. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
176. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
177. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
178. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
179. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J.
180. Hutchinson T., Tabor C.,
Quintana J., Eadie K.
181. Informator
182. Informator
183. Informator
184. Informator AZS
185. Ingarden R.
186. Izdebska H.
187. Jackowska R. (red.)
188. Janicka-Panek T.
CDs.
(3 płyty). Oxford 2007
English for Life. Beginner. Student’s Book.
(+1 płyta). Oxford 2007
English for life. Elementary. Class Audio
CDs. Oxford 2007
English for Life. Elementary. Class Audio
CDs.(3 płyty). Oxford 2007
English for Life. Elementary. Student’s
Book. (+1 płyta). Oxford 2007
English for life. Elementary. Students Book.
Oxford 2007
English for life. Elementary. Teachers Book.
Oxford 2007
English for Life. Intermediate. Class Audio
CDs.
(4 płyty). Oxford 2009
English for life. Intermediate. Class Audio
CDs. Oxford 2009
English for life. Intermediate. Teachers
Book. Oxford 2009
English for Life.Pre-intermediate. Class
Audio CDs.(3 płyty). Oxford 2007
English for Life. Elementary. Class Audio
CDs.(2płyty) Oxford 2007
English for Life. Elementary. Oxford 2009.
CD Class Audio (3 płyty)
English for Life. Elementary. Teacher’s
Book (1 płyta). Oxford 2009
English for Life. Elementary. Teacher’s
Book (+płyta). Oxford 2007
English for Life. Elementary. Teacher’s
Book (bez płyty). Oxford 2009
English for Life. Intermediate. Teacher’s
Book. (+1 płyta). Oxford 2009
English for Life. Pre-intermediate.
Teacher’s Book (+3płyty). Oxford 2007
English for Life. Pre-intermediate.
Teacher’s Book (+płyta). Oxford 2007
English for Life. Pre-intermediate.
Teacher’s Book. (+1 płyta). Oxford 2007
English for Life. Pre-intermediate.
Teacher’s Book. (bez płyty). Oxford 2007
Pre-intermediate. Class Audio CDs.(3płyty)
Oxford 2007
English for Life. Beginner. Teacher’s Book.
(+1 płyta). Oxford 2009
Edukacja w Wielkopolsce. Poznań 2003
Informator maturzysty. Szkoły wyższe.
Warszawa 2006
MOST. Program Mobilności Studentów.
Poznań 2006
XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych.
2004/2005. Warszawa 2006
Spór o istnienie świata. T.1. Warszawa
1960
Szczęście dziecka. Warszawa 1988
Na przekór metryce. Warszawa 1983
Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia
1
3877
2
6364; 6366
1
3883
1
3876
1
6365
2
6363; 6369
2
3886-3887
2
6368; 6370
1
6367
1
3888
1
4140
1
6709-6710
1
6708
1
4138
1
6707
2
3880-3881
1
4139
1
4136
1
3878
1
3879
1
4137
1
3882
1
1
2176
2101
1
0731
2
1682-1683
1
6247
1
1
1
2464
4125
2803
189. Janicki J.
190. Janke A.W. (red.)
191. Januszek H., Sikora J.
192. Januszek H., Sikora J.
193. Jarosz E.
194. Jas M., Miazga M., Boksa E.
195. Jasiczak J (red.)
196. Jastrzębska E.
197. Jaworski M.
198. Jeglińska E. (red.)
199. Jeżewska-Zychowicz M.
200. Jodkowska M.,
Woynarowska B.
201. Jundzilł E.,
Pawłowska R.
202. Juszczyk St.,
Polewczyk I.
203. Juszczyk St.,
Polewczyk I.
204. Kalinowski M.
205. Kaliński M.
206. Kałuża B., Reych A.
207. Kameduła E. (red.)
208. Karkowska H., Skorupka S.
209. Karkowska M.
210. Karpińska A.,
Wróblewska W.
211. Karwowski M.
212. Karyłowski J.
213. Kasprzyk L., Węgrzecki A.
214. Kaufman J.C.
215. Kawula S.
216. Kądracka E.
217. Kelm A.
218. Kiełbasiewicz-Drozdowska
J.,
Marcinkowski M., Siwiński W.
219. Kiełbasiewicz-Drozdowska
nauczycieli. Warszawa 2006
Bunt czy przystosowanie. Współczesna
młodzież Zachodu. Warszawa 1981
Pedagogika rodziny na progu XXI wieku.
Toruń 2004
Podstawy socjologii. Poznań 2003
Socjologia pracy. Poznań 2000 (Patrz:
zarządzanie)
Międzynarodowe standardy
przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
Warszawa 2008
Przygoda z nauczaniem a uczeniem się.
Kielce 2001
Rola i misja uczelni niepublicznych w
procesie transformacji. Poznań 2010
Biologia w pytaniach i odpowiedziach. Cz.2.
Warszawa 1997
Język polski (gramatyka i ortografia).
Warszawa 1994
Z Problematyki Etnograficznej Ślesina i
Okolic. Ślesin 2012
Zachowania żywieniowe młodzieży
warszawskiej a środowisko społeczne.
Szczytno- Warszawa 2005
Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym. Warszawa 2002
Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość –
teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008
Dziecko w świecie wiedzy. Toruń 2009
1
0627
1
0661
1
1
1106
1105
1
3474
1
2097
1
6675
1
2807
1
2810
3
2
7179 –
7180
0671; 0673
1
0681
1
3567
1
3425
Media wobec potrzeb dziecka. Toruń 2009
1
3426
Jak wychowywać przez pracę w rodzinie.
Warszawa 1986
Vademecum dydaktyczno-wychowawcze.
Warszawa 2001
Chemia 8. Warszawa 1996
W kręgu edukacji nauk pedagogicznych i
prasoznawstwa. Poznań 2003
Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959
Socjologia wychowania. Łódź 2007
Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w
dialogu i perspektywie. Białystok 2008
Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży –
szkoły pogimnazjalne. Warszawa 2013
O dwóch typach altruizmu. OSSOLINEUM
1982
Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1974
Wywiad rozumiejący. Warszawa 2010
Pedagogika społeczna: dokonania –
aktualności – perspektywy. Toruń 2007
Jak przygotować się do egzaminu.
Warszawa 2005
Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej.
Warszawa 2000
Aktywność rekreacyjna, sportowa i
turystyczna w różnych środowiskach
społeczno-zawodowych. Poznań 2000
Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności
1
6265
1
2193
1
1
2808
2265
1
3
1
2055
3159-3161
2717
1
7651
1
2342
1
4
3
4113
6372-6375
3166-3168
1
2013
1
3570
1
1251
1
1250
J.,
Marcinkowski M., Siwiński W.
220. Klimowicz G.
221. Kołłątaj H.
222. Konieczna E.
223. Konieczny J.,
Wawrzynowicz H.,
Mydlarska J.
224. Kop.J., Kucharska M.
225. Kopeć K.
226. Koralewicz J.
227. Koralewicz J.
228. Korczak J.
229. Korczak J.
230. Korczyński M.
231. Korczyński St.
232. Kot S.
233. Kot S.
234. Kot W.
235. Kotarbiński T.
236. Kotarbiński T.
237. Kotowska I.E.,
Szanderska U., Wóycicka I.
238. Kowalczuk R.
239. Kowalski D., Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
240. Kowalski M., Gaweł A.
241. Kowalski P.
242. Kozielecki J.
243. Kozubska A.
244. Krajewski K.
245. Kraśniewski A.
246. Kruger A.
247.
248.
249.
250.
Kruger A., Heine
Kruszewski K.
Krysiak W. oprac.
Kubiak – Szymborska E.
251. Kubicki L., Hałoń E., Haman
J. i inni.
rekreacyjnej, sportowej i turystycznej.
Poznań 2000
Przeciwko bezradnej samotności.
Warszawa 1988
Porządek fizyczno-moralny. Warszawa
1955
Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków 2003
Psychologia Bezpieczeństwa.
Poznań 2011 (Patrz: BN)
Geografia. Ćwiczenia i testy. Warszawa
2007
Współczesne formy i metody w dydaktyce
geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz: inne)
Autorytaryzm - lęk – konformizm.
Warszawa 2009
Autorytaryzm, Lęk, Konformizm.
Warszawa 2008
Pisma wybrane. T.1. Warszawa 1984
Pisma wybrane. T.3. Warszawa 1984
Przewodnik Po Dendrologicznej Ścieżce
Dydaktycznej w Parku Solankowym w
Inowrocławiu. Inowrocław 2009
Przygotowanie pracy dyplomowej z
pedagogiki. Warszawa 2013
Historia wychowania. T. 1. Warszawa 2008
Historia wychowania. T. 2. Warszawa 2008
Historyczny przegląd orientacji
filozoficznych. Poznań 2003
Elementy teorii poznania i logiki
formalnej…Warszawa 1980
Traktat o dobrej robocie. OSSOLINEUM
1965
Między domem a pracą. Rekomendacje.
Warszawa 2007
Podstawy psychologii, socjologii i
organizacji pracy. Bytom 1974 (Patrz:
zarządzanie)
Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane
perspektywy. Lublin-Poznań 2004
Zdrowie, wartość, edukacja. Kraków 2007
Problemy badawcze w lekkoatletyce.
Wrocław 2005 (Patrz: inne)
Strategia psychologiczna. Warszawa 1975
Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka
upośledzonego umysłowo. Bydgoszcz 2006
Język polski 8. Warszawa 1996
Proces Boloński. To już 10 lat. Warszawa
2009
Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych
dzieci. Kraków 2009
Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007
Zrozumieć szkolę. Warszawa 1987
Uczyć się uczyć. Szczecin 1998
Teoria wychowania w okresie przemian.
Bydgoszcz 2008
Nauka i szkolnictwo wyższe. Zbiór
przepisów prawnych. Warszawa 1993
(Patrz: prawo)
1
2495
1
6484
1
1
0675
7099
1
6543
1
1964
1
3486
1
7174
1
1
1
6254
6255
7181
10
7672-7681
3
3
2
3251-3253
3254-3256
1113; 3714
1
0582
1
3897
1
2804
2
4057; 4060
19
3
1
2268-2285;
2355
3193-3195
1726
1
1
2135
0660
1
1
2809
3841
1
3468
3
1
1
1
3237-3239
2494
1514
3281
1
1614
1
2498
1
1
1689
7199
13
2364-2376
1
6258
3
1
3475-3477
6251
1
6250
1
0860
1
10
2764
1615-1624
4
3314-3317
10
0540-0549
1
1
6266
2327
1
3492
268. Kwiatkowski S.M.,
Bogaj A., Baraniak B.
269. Kwieciński Z.
Psychologia kształtowania się obrazu Boga.
Kraków 1982
Sztuka i filozofia. Warszawa 2003
Świadomi i Pomocni PAH.
(Niger; Sierra Leone)
Warszawa 2012 (Patrz: BN)
Wybrane problemy osób
niepełnosprawnych. Górki Wielkie 2003
Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie.
Warszawa 1973
Dzieci ulicy. Kraków 2009
Paradygmaty i wizje reform oświatowych.
Warszawa 1985
Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa
1978
Przemiany edukacyjne w świecie.
Warszawa 1980
O sztuce żywego słowa. Warszawa 1986
Aksjologia bezpieczeństwa ucznia w
kontekstach dydaktyczno-wychowawczych.
Poznań 2006
Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce
edukacyjnej. Poznań 2006
Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce
edukacyjnej.T.2. Poznań 2006
Dziecko z wadą postawy. Warszawa 1987
Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci
zdolnych. Poznań 2007
Pomiędzy wpływem społecznym a
manipulacją Lublin 2009
Pedagogika pracy wobec współczesności.
Warszawa 2007
Pedagogika T.1. Warszawa 2006
1
3565
4
270. Kwieciński Z.
Pedagogika T.2. Warszawa 2004
4
271. Laambert L., Butler N.
The future of European Universities.
London 2008
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy.
Gdańsk 2006
Wołanie serca. Antologia poezji ukraińskiej
Podlasia. Białystok 2008 (Patrz: inne)
Proces i struktura uczenia się ludzi.
Warszawa 1972
Humanistyczna encyklopedia sportu.
Warszawa 1987 (Patrz: inne)
Historia wychowania do Wielkiej Rewolucji
Francuskiej. T.1. Kraków 2008
Odważ się marzyć. Jak pokonać
przeciwności. Warszawa 1995
Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów.
Warszawa 1988 (Patrz: prawo, BN)
Wspieranie rozwoju emocjonalnego
młodzieży zdolnej w zespole. Poznań 2007
Poznański informator dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań
2009 (Patrz: zarządzanie)
ABC wychowania. Lublin 2003
Metody i techniki badań pedagogicznych.
1
0583-0584;
2253-2254
0585-0586;
2255-2256
2336
1
2091
1
4133
1
4116
1
4126
3
3257-3259
1
0648
1
2140
1
2318
1
3824
3
2
3228-3230
2351-2352
252. Kuczkowski S.
253. Kuczyńska A. (red.)
254. Kulczyk S.,
Bajtyngier A.
(Red.)
255. Kulik A. (red.)
256. Kumor A.
257. Kuneja A.
258. Kupisiewicz Cz.
259. Kupisiewicz Cz.
260. Kupisiewicz Cz.
261. Kuszko E.
262. Kusztelak A.,
Wrześniewski W. (red.)
263. Kusztelak A.,
Zduniak A. (red.)
264. Kusztelak A.; Zduniak A.
265. Kuś W.M.
266. Kwiatkowska A.
267. Kwiatkowska E.
272. Leja K., pod red.
273. Leończuk J.
274. Linhart J.
275. Lipoński W.
276. Litak S.
277. Littauer F.
278. Łabędzka E. (red.)
279. Łaniecka A.
280. Łaniecka D.A. (red.)
281. Łobocki M.
282. Łobocki M.
283. Łobocki M.
284. Łobocki M.
285. Łobocki M.
286. Łobocki M.
287. Łobocki M.
288. Łużyńska-Dorobowa J.
289. Machaj A.
290. Machaj A.
291. Machaj A.
292. Machel H.
293. Maj J.
294. Majchrzak N., Zduniak A.
295. Majchrzak N., Zduniak A.
(red.)
296. Majchrzak Natalia.,
Zduniak Andrzej. (red.)
297. Majewicz P., Mikrut A.
298. Majewski T.
299. Makowska D.
300. Malec J. (red.)
301. Malinowska E. (red.)
302. Manek A. M.
303. Marciniak R.
304. Markiewiczowa M.
305. Maruszewski M.
306. Marynowicz – Hetka M.
307. Marynowicz – Hetka M.
308. Masgubowa S.,
Masgubow D.
309. Masson J.
310. Maszke A.
Kraków 2007
Metody i techniki badań pedagogicznych.
Kraków 2008/2009
Praca wychowawcza z dziećmi. Lublin 2001
Teoria wychowania w zarysie. Kraków
2005/2006/2008
Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych. Kraków 2007
Wychowanie. Warszawa 1985
Społeczeństwo – Kultura Film. Warszawa
1980
Aktywność seksualna kobiet w okresie
prokreacyjnym. Poznań 2010
Psychologiczne i filozoficzne aspekty
komunikacji w organizacjach. Poznań 2006
Seksualność Kobiet w Okresie
Prokreacyjnym z Doświadczeniem
Macierzyństwa.
Poznań 2012
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej
– casus polski. Kraków 2008
Organizacja Przestrzenna i Wyposażenie
Biblioteki Publicznej.
Warszawa 1987
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w.
T.2. Poznań 2010
Komunikowanie się w społeczeństwie
wiedzy XXI wieku. Nr 25. Poznań 2011
Komunikowanie się w Społeczeństwie XXI
Wieku. (25)Poznań 2012
Kompetencje pedagoga w kontekście teorii
i praktyki edukacji społecznej. Gliwice –
Wrocław 2008
Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach
Europy Zachodniej. Warszawa 1999 (Patrz:
zarządzanie)
Ziemia. Podręcznik do geografii fiz.
Warszawa 1998
Perspektywy uczelni niepublicznych w
strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego.
Kraków 2011
Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie
wybranych kategorii społecznych. Łódź
2008
Elementy psychologii, rozwoju i
wychowania. Warszawa 2004
Wychowanie dzieci z zaburzeniami
społecznymi. Poznań 2007
Wybrane zagadnienia z historii
wychowania. T.1. Warszawa 1997
Mowa a mózg. Warszawa 1970
Pedagogika społeczna. T. 1. Warszawa
2007
Pedagogika społeczna. T. 2. Warszawa
2007
Integracja odruchów twarzy metodą S.
Masgubowej. Warszawa 2005
Przeciw terapii. Kraków 2006
Metody i techniki badań. Rzeszów 2008
6
1
1
3206-3208;
3485
3272
3163-3165;
3533; 3716
2349-2350;
3178-3180
2465
6196
5
6581-6585
1
3446
10
6954 –
6963
3
3190-3192
1
6842
10
6353-6362
10
6806-6815
5
3
6811 –
6815
3196-3198
1
0728
1
2805
1
6528
1
2715
5
7667-7671
1
2323
3
3222-3224
1
4
5
2175
2250;
3266-3268
2251;
3269-3271
0685-0689
1
2
3569
3240-3241
1
7
5
4
311. Materiały edukacyjne
312. Materiały edukacyjne
313. Materiały edukacyjne
314. Materiały szkoleniowe
315. Matysiak A. (red.)
316. Matysiak A. (red.)
317. Mejnartowicz-Abou-Ali K.,
Warakomska M.
318. Mejnartowicz-Abou-Ali K.,
Warakomska M.
319. Mejnartowicz-Abou-Ali K.,
Warakomska M.
320. Mejnartowicz-Abou-Ali K.,
Warakomska M.
321. Meller C. M.
322. Mellibruda J.
323. Meslier J.
324. Miąso J. (red.)
325. Michajłow Wł.
326. Michalik M.
327. Michalski T. (red.)
328. Mickiewicz A.
329. Miękus K.,
Nowakowska M., i inni.
330. Mikułowicz J.
331. Miłkowska G., Napadło A.
332. Misiewicz M.
333. Mitchel T., Steinmann M.
334. MONAR
335. Moroza H.
336. Murgatroyd S.
337. Musielak D.
338. Mysakowski Z.
339. Nagajowa M.
340. Nakonieczna D.
Kongres „O szczęśliwą rodzinę”.
Przełom w psychologii. Poznań 1978
Środowisko a zdrowie – 2000.
Częstochowa 2000
Turnus neuro-kinezjologicznorechabilitacyjny. Krynica Zdrój 2005
Polskie szkolnictwo wyższe. Stan,
uwarunkowania, perspektywy. Warszawa
2009
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego
2010-2020. Warszawa 2009
Razem w szkole kl.2, z.10. Warszawa 2010
1
1
1
1516
0644
0674
3
0690-0692
1
3823
1
3822
1
6615
Razem w szkole kl.2, z.7. Warszawa 2010
1
6612
Razem w szkole kl.2, z.8. Warszawa 2010
1
6613
Razem w szkole kl.2, z.9. Warszawa 2010
1
6614
Loius Braille.
Dotyk Geniuszu.
Warszawa 2009
Tajemnice ETOH. Warszawa 1993
Testament. Warszawa 1955 (Patrz:
historia)
Historia wychowania wiek XX. Warszawa
1984
Sozologia i problemy życia człowieka.
OSSOLINEUM 1972
Filozofia marksistowska (wybrane
zagadnienia). T.2. Warszawa 1982
Edukacja europejska. Zarys problematyki.
Pelplin 2007
Pan Tadeusz. Warszawa 1996
Dziękujemy za Palenia PAH. (Afryka)
Warszawa 2012 (Patrz: BN)
Algebra dla kl. II gimnazjum. Jerozolima
1944 (Patrz: historia)
Teoretyczne i praktyczne aspekty
niedostosowania społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych. Zielona Góra 2009
(Patrz: BN)
Wpływ braku motywacji na wypalenie
zawodowe nauczyciela. Poznań 2006
Yes! Go! Praktyczny przewodnik tworzenia
programów studiów zintegrowanych z
okresem mobilności. Warszawa 2009
Hop, szklankę piwa! Kraków 2008
Dwudziestolecie funkcjonowania
niepublicznych szkól w Polsce. Kraków
2010
Poradnictwo i pomoc. Poznań 2009
Kształtowanie cech motorycznych dzieci...
Poznań 2007
Wychowanie człowieka w zmiennej
społeczności. Warszawa 1965
ABC Metodyki języka polskiego. Warszawa
1995
Wychowanie jako zadanie. Warszawa 2007
1
7171
1
1
2130
4115
2
0810-0811
1
6237
1
1293
1
1962
1
1
2108
7200
1
1138
2
6769-6770
1
2288
1
3842
1
1
2714
6371
1
1
3439
2301
1
6252
1
6611
1
2093
341. Nauczyciel i szkoła
342. Nęcka E.,
Orzechowski J.,
Szymura B.
343. Niparko R., Skrzypczak J.
Nr 1-2.. Mysłowice 2001/2002
Psychologia Poznawcza.
Warszawa 2012
2
1
2266-2267
7025
Edukacja. Teologia i Dialog. T.1. Poznań
2004
Edukacja. Teologia i Dialog. T.2. Poznań
2005
ABC metodyki języka polskiego. Warszawa
1990
Jak uczyċ języka polskiego w klasie 7.
Warszawa 1998
Słowo i obraz. Warszawa 1998
Podstawy metod statystycznych dla
pedagogów. Warszawa-Poznań 1985
Praca psychologa w świetlicy
socjoterapeutycznej – Teoria i praktyka.
Poznań 2007
Teorie i koncepcje wychowania. Kraków
2008
Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993
Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa
1965
Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa
1966
Filozofia marksistowska (wybrane
zagadnienia). T.1. Warszawa 1982
Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i
edukacja dzieci małych. Warszawa 2004
Elementy dydaktyki szkoły wyższej.
Warszawa 1971
Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa
2007
Internet Jako Narzędzie Komunikacji
Globalnej.
Poznań 2012 (Patrz: BN)
Podręcznik psychologii. Warszawa 1973
Częstość dni z opadem w Polsce.
Warszawa 1970 (Patrz: Inne)
Misja szkół wyższych. Oferta edukacyjna a
rynek pracy. Poznań 2007
Pedagogika. Warszawa 1980
Pracownie szkolne. Warszawa 1924
1
1698
1
1699
1
2064
1
2071
1
1
2063
4112
1
2316
3
3242-3244
1
1
2716
0645
1
6480
1
1292
1
0683
1
3812
1
3571
10
6964 –
6973
1
1
6240
6668
1
1697
1
1
1294
1136
1
6249
1
1625
366. Orlik P. (red.)
System szkolenia, kształcenia i poradnictwa
zawodowego w krajach Europy. Francja.
Warszawa 2001
Scientific and Academic Activites of Polish
Universities. Warszawa 1997
Ku Źródłom Wartości. Poznań 2008
2
367. Orlik P. (red.)
Wolność – Szkice i Studia. Poznań 2007
2
368. Ossowska M.
Socjologia moralności. Zarys zagadnień.
Warszawa1963
Wspieranie rozwoju społecznego
i emocjonalnego dziecka
niedostosowanego... Poznań 2007
Obszary kultur kobiecych w badaniach
1
7161 –
7162
7163 –
7164
6239
1
2317
3
3552-3554
344. Niparko R., Skrzypczak J.
345. Nogajowa M.
346. Nogajowa M.
347. Nogajowa M.
348. Nowaczyk Cz.
349. Nowak M.
350. Nowak M.
351. Obuchowski K.
352. Obuchowski K.
353. Obuchowski K.
354. Ochocki K.
355. Ogrodzińska T. (red.)
356. Okoń W.
357. Okoń W.
358. Olchowski J.,
Mencel M. (red.)
359. Olding Hebb D.
360. Olechnowicz-Bobrowska B.
361. Opracowanie zbiorowe
362. Opracowanie zbiorowe
363. Opracowanie zbiorowe
MWK i OP
364. Opracowanie zbiorowe
365. Opracowanie zbiorowe MEN
369. Paciorek D.
370. Pakszys E., Baer M.
371. Palmowski T., Kopeć K.
372. Pankowska D.
373. Papież J.
374. Pawelski L.
375. Pawłowska A.
376. Pelc J.
377. Penycha E.
378. Pęcherski M., Świątek M.
379. Pęczak M.
380. Pielachowski J.
381.
382.
383.
384.
385.
Pierzchała, Cekiera.
Pieter J.
Pietrasiński Z.
Pilch T, Lepalczyk I.
Pilch T., Bauman T.
386. Pol J.
387. Popławski B.,
Szeniawska K.
388. Pospiszyl K.
389. Potocki A.
390. Poznański K.
391. Półtonycki J.
392. Praca zbiorowa
393. Praca zbiorowa
394. Praca zbiorowa
395. Praca zbiorowa
396. Praca zbiorowa
397. Praca zbiorowa
398. Praca zbiorowa
399. Praca zbiorowa
400. Prokosz M.
401. Prucha J.
płci/rodzaju. Poznań 2003
Współczesne idee i treści w dydaktyce
geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz: inne)
Pedagogika dla nauczycieli w praktyce.
Materiały metodyczne. Kraków 2008
Przemoc dzieci i młodzieży. Toruń 2008
Kapitał Ludzki w Edukacji.
Szczecinek 2012.
Kuratorska służba sadowa w Polsce.
Kuratela rodzinna. Poznań 2007
Europejskość i polskość literatury naszego
renesansu. Warszawa 1984 (Patrz:
Historia)
Nauczyciel jutra. Toruń 2008
Organizacja oświaty w Polsce w latach
1917-1969. Warszawa 1972
Mały słownik subkultur młodzieżowych.
Warszawa 1992 (Patrz: inne)
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą.
Poznań 2007
Człowiek a patologie społeczne. Toruń
Historia psychologii. Warszawa 1972
Sztuka uczenia się. Warszawa 1975
Pedagogika społeczna. Warszawa 1995
Zasady badań pedagogicznych. Strategie
ilościowe i jakościowe. Warszawa
2001/2008
Przed maturą z języka polskiego. Cz.1.
Warszawa 2006
Gorzka Czekolada PAH. (Wybrzeże Kości
Słoniowej)
Warszawa 2012 (Patrz: BN)
Resocjalizacja. Warszawa 1998
Polska literatura współczesna. Warszawa
1911
Wybrane zagadnienia z historii
wychowania. T.2. Warszawa 2009
Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń 2009
Działalność Państwowej Komisji
Akredytacyjnej w 2008 roku. Warszawa
2009
Edukacja jutra. Wrocław 2007
Jak skutecznie pomóc dziecku
niepełnosprawnemu. Starkowa Huta 2010
Kultura języka polskiego. Warszawa 1978
Psychologia w szkole. Temat: belfer
doskonały. Warszawa 2008
System szkolenia, kształcenia i poradnictwa
zawodowego w krajach Europy. Francja.
Warszawa 2001
W obronie kultury dzieci wojny. Warszawa
2003 (Parz: historia)
Z kart historii i pamięci Liceum
pedagogicznego w Zawierciu. Zawiercie
2004 (Patrz: inne)
Dewiacyjne aspekty współczesnego świata.
Toruń 2008
Pedagogika porównawcza. Warszawa 2004
1
1963
4
1
1
3187-3189;
3482
3484
7172
1
2321
1
6624
1
1
3483
6253
1
1230
3
1796-1798
2
1
1
3
2
3419- 3420
3814
4120
3263-3265
3422; 3715
1
2025
1
7201
3
1
3231-3233
1571
3
3225-3227
1
1
3423
6432
2
1
2246-2247
6538
1
1
0957
6540
1
6249
1
2196
1
0707
1
3389
5
0587-0588;
3156-3158
402. Przekwas – Siemiątkowska
M
403. Przekwas – Siemiątkowska
M.
404. Przybylak Z.
405. Pułło A.
406. Pytka L.
407. Radecka H. (red.)
408. Radecki W.
409. Rajkiewicz W.
410. Raport
411. Raszka R.
412. Raś D.
413. Renk T.S., Witkowska T.
414. Reuttowa N.
415. Rezler J.
416. Robertson J.
417. Rodziewicz – Winnicki A.
418. Rogala S.
419. Rondalska D.,
Zduniak A. (red.)
420. Rops D.
421. Rosa R.
422. Rowid H.
423. Rubner J.
424. Rudniański J.
425. Rudniański J.
426. Rudniański J.
427. Rudniański J.
428. Rudniański S.
429. Ruminkiewicz B.
Uczta Kotów Przypiecowych.
Poznań 2012 (Patrz: Inne)
Do Piekła na Piechotę.
Poznań 2012 (Patrz: Inne)
Samouzdrawianie relaksem, medytacją i
modlitwą. Bydgoszcz 2009 (Patrz: inne)
Prace magisterskie i licencjackie.
Wskazówki dla studentów. Warszawa 2006
Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa
2008
Polish journal of environment studies. T.16.
Nr 2. Olsztyn 2007
Mały słownik wiedzy obywatelskiej o
ochronie środowiska. Wrocław 1986 (Patrz:
BN, Inne)
Polityka społeczna. Warszawa 1979
1
7185
1
7184
1
4129
1
2344
3
3278-3280
1
2001
1
6667
1
6199
Badanie czynników warunkujących
wykorzystanie niestandardowych form...
Warszawa 2008
Komputerowe wspomaganie procesu
integracji. Toruń 2009
O poprawie winowajców w więzieniach i
zakładach dla nieletnich. Katowice 2005
(Patrz: BN)
Miedzy tekstami. Język polski. Poradnik dla
nauczyciela. Gdańsk 2002
Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i
wychowawcze. Warszawa 1981
Język łaciński dla prawników. Warszawa
1972 (Patrz: prawo)
Jak zapewni dyscyplinę, ład i uwagę w
klasie. Rzeszów 1998
Pedagogika społeczna. Warszawa 2009
Psychologiczne determinanty
współdziałania rodziców i nauczycieli.
Opole 1986 (Patrz: inne)
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009
Co to jest Pismo Święte? Poznań 1959
(Patrz: historia)
Bezpieczeństwo i Edukacja Dla
Bezpieczeństwa w Zmieniającej się
Przestrzeni…
Sielce 2012
Podstawy i zasady wychowania. Warszawa
1946
O czym myślą mężczyźni, o czym marzą
kobiety. Tajemnice mózgu. Warszawa 1999
(Patrz: inne)
Homo cogitans. O myśleniu twórczym i
materiach wartości. Poznań 1975
Jak się uczyć. Warszawa 1968
Sprawność umysłowa. Warszawa 1972
Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej
studenta. Warszawa 1975
Technologia pracy umysłowej. Warszawa
1947
Problem reedukacji na podstawie szkoły
1
2354
1
3433
2
0676-0677
1
2026
1
1126
2
3889-3890
1
0649
1
1
3437
2412
10
3508-3517
1
3894
1
7100
1
1131
1
2172
1
0642
1
2
1
4122
4123; 6257
4121
1
6610
1
2315
430. Rybakowski M.
431. Rylke H., Klimowicz G.
432. Rzecznik Praw
Obywatelskich (i) dr J.
Zagórski.
433. Rzecznik Praw
Obywatelskich.
434. Rzecznik Praw
Obywatelskich.
435. Rzecznik Praw
Obywatelskich.
436. Rzecznik Praw
Obywatelskich.
437. Rzecznik Praw
Obywatelskich.
438. Samorząd Wielkopolskiego
Województwa.
439. Sanetra W.,
Wierzbowski M.
440. Sanocki W.
441. Sawczuk W.
442. Schopenhauer A.
443.
444.
445.
446.
447.
Schultz R.
Schultz R.
Schumann R.
Segiet K.
Segiet K., SłupskaKwiatkowska K. (red.)
448. Seredyńska A.
449. Shopenhauer A.
450. Siek S.
451. Siemek M.J.
452. Siemieniecka D.
453.
454.
455.
456.
Siemieniecki B.
Siemieniecki B.
Siemieniecki B.
Sikorska-Dzięgielewska K.,
Wiewiorowski J.
457. Sikorzyńska A., JojdziałłoOdrobińska M.
podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Poznań
2007
Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo.
Zielona Góra 2009 (Patrz: BN)
Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z
ludźmi. Warszawa 1982
Wykonywanie Środków Probacji i
Readaptacji Skazanych w Polsce.
Warszawa 2008 (Patrz: BN)
Ochrona Dzieci a Przyszłość
Demograficzna Polski.
Warszawa 2010
Polityka Rodzinna w Krajach UE – wnioski
dla Polski.
Warszawa 2009
Przestrzeganie Praw Dzieci Wymagających
Leczenie i Rehabilitacji.
Warszawa 2005
Zdrowie Dzieci i Młodzieży w Polsce.
Warszawa 2008
Ziemia Obiecana Czy Przystanek na
Drodze.
Warszawa 2010
Charakterystyka Wielkopolskiego rynku
szkolnego. Poznań 2006 (Patrz:
zarządzanie)
Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Warszawa 2012
Kwestionariusze osobowości w psychologii.
Warszawa 1976
Po co etyka pedagogom. Toruń 2009
Aforyzmy o mądrości życia. Warszawa
1974
Wykłady z pedagogiki. T. 1. Lublin 2003
Wykłady z pedagogiki. T. 2. Lublin 2003
Dla Europy. Warszawa 2009
Dziecko i dzieciństwo. Warszawa 2007
Animacja środowiska a edukacja i
wychowanie na potrzeby jutra. Gniezno
2010
Zarys pedagogiki porównawczej. Kraków
2006
Erystyka. Warszawa 2009
Rozwój potrzeb psychicznych,
mechanizmów obronnych i obrony siebie.
Warszawa 1984
W kręgu filozofów. Warszawa 1984 (Patrz:
historia)
Wybrane aspekty technologii informacyjnej.
Toruń 2009
Internet w szkole. Toruń 2009
Komputer w edukacji. Toruń 2009
Manipulacja, media, edukacja. Toruń 2009
Testy egzaminacyjne z historii oraz
wiadomości o Polsce i świecie
współczesnym. Poznań 1999 (Patrz:
Historia)
Teacher’s Reduce Library. Warszawa 1997
2
6317-6318
1
2338
1
7197
1
7191
1
7192
1
7190
1
7189
1
7193
1
1668
1
7170
1
1456
1
1
3440
6659
2
3
1
3
1
3773-3774
3275-3277
3407
1694-1696
3874
7
3214-3220
6
1
3460-3465
2493
1
3896
1
3428
1
1
1
1
3490
3489
3429
6608
1
1716
458. Sitarska B., Droba R.,
Jankowski K.
459. Sitarska B., Jankowski K.
460. Sitarska B., Mnich R.
461. Sitarska B., Mnich R. (red.)
462. Sitarska B., Mnich R.,
Richter M.
463. Sitko H., Koletyńska K.
464. Siwiński W.
465. Skarga B.
466. Skeris P.
467. Skibińska A.
468. Skoczek J.
469. Skorny Z.
470. Skuczyński P., Zawadzki P.
(red.)
471. Słoma J., Zając G.
472. Słownik
473. Small T., Zduniak A.
(red.)
474. Smirnow A., Leontiew,
Rubinsztein, Tiepłow
475. Smolik M., Korolewicz T.
476. Sobociński
477. Soja E.
478. Sokolik M.
479. Solarczyk-Ambrozik E.,
Zduniak A.
480. Sołtysiak T.,
Kowalczyk M.
481. Sommer P.
482. Soszyńska G. (red.)
483. Starczewska M. (red.)
484. Stasiak M.
485. Staszic St.
486. Stoltenberg U.,
Emmermann C.
487. Strichart St.
488. Strykowska J.
Dylematy edukacyjne współczesnego
człowieka. Jakość nauczania w szkole
wyższej. Siedlce 2008
Wiedza, umiejętności, postawy a jakość
kształcenia… Siedlce 2009
Jan Amos Komeński, a kultura epoki
baroku. Siedlce 2007 (Patrz: historia)
Jan Amos Komeński. Siedlce 2010
Werner Korthaase badacz Jana Amosa
Komeńskiego. Siedlce 2009
Egzamin zawodowy w pytaniach i
odpowiedziach. Warszawa 2005
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji
Rekreacji i Turystyki. Idea – Ludzie - Czyn.
Poznań 2003
Filozofia francuska XIX wieku. Warszawa
1978
Teoria grup odniesienia. Lublin 1979 (Patrz:
zarządzanie)
Trudności wychowawcze. Poznań 2007
Wpływ podłoża atmosfery na przebieg
dobowy bilansu cieplnego powierzchni
czynnej. Warszawa 1970 (Patrz: Inne)
Psychologia wychowawcza dla nauczycieli.
Warszawa 1987
Odpowiedzialność dyscyplinarna.
Warszawa 2008
Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2009
Mały słownik pisarzy świata. Warszawa
1968. (Patrz: inne)
Edukacja bez granic – mimo barier.
Przestrzeń tworzenia. T.2, Poznań 2008
Psychologia. Warszawa 1966
4
2539; 3130
1
3435
1
1965
1
1
6530
3695
1
2018
1
0552
1
6483
1
2339
1
1
2319
6669
1
6241
1
2943
2
1
3742-3743
3892
12
1
2919-2928;
3720-3721
0647
Nieograniczona analiza jakościowa. Gliwice
2000
W kręgu cywilizacji europejskiej. Toruń
2009
Hipoteza Esteralina w świetle zachowań
prokreacyjnych. Warszawa 2005
Kliniczna problematyka poczucia
tożsamości. Warszawa 1988
Edukacyjne wyzwania i zagrożenia
początku XXI w. Poznań 2003
Zjawiska patologiczne wśród młodzieży.
Bydgoszcz 2009
Antologia nowej poezji brytyjskiej.
Warszawa 1983
Rodzina. Myśl i działanie. Lublin 2004
Wychowanie w trzeźwości i
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zbiór
przepisów. Koszalin 1986 (Patrz: prawo)
Kształcenie Podmiotu.
Łódź 2003
O nauce. Wybór pism. Warszawa 1952
Tradition und innovation. Frankfurt/a Main
2007
Dziecko z ADHD w klasie. Gdańsk 2009
Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku
1
1748
1
3406
1
1722
1
2340
1
0903
2
3469; 3480
1
6476
1
1
0684
6497
1
7175
1
2
6531
3557-3558
1
2
3470
1306- 1307
489. Stupnicki R., Przewęda R.,
Milde K.
490. Such J.
491. Suchodolski B. (red.)
492. Suchodolski B. (red.)
493. Supiński J.
494. Suświłło M.
495. Szabłowski J.
496. Szacka B.
497. Szacki J.
498. Szadok- Bratuń A., pod red.
499. Szczepański J.
500. Szczepański J.
501. Szczęsny T.
502. Szempruch J. (red.)
503. Szewczuk W.
504. Szewczuk Wł.
505. Sztender W.
506. Sztender W.
507. Sztender W.
508. Szymczak M. (red.)
509. Ślachcińska E., Zduniak A.
510. Śliwerski B.
511. Śliwerski B.
512. Śliwerski B.
513. Śliwerski B.
514.
515.
516.
517.
Śmiałek M.J., Zduniak A.
Świętochowska U.
Tabis E.K.
Tanalski D.
518. Tanaś M.
519. Tarabuła H.
szkolnym. Gniezno 2005
Centylowe siatki sprawności fizycznej
polskiej młodzieży. Warszawa 2003
Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa
1975
Zarys pedagogiki. T.1. Warszawa 1961
Zarys pedagogiki. T.2. Warszawa 1961
Teoria i wybrane ćwiczenia z analizy
jakościowej i ilościowej. Poznań 1994
Nauczyciel Współczesnej Edukacji –
Konteksty i Wyzwania.
Olsztyn 2012
Private Haiger Education establishments in
Europe – the present condition and
prospects of development. Białystok 2005
Wprowadzenie do socjologii. Warszawa
2003
Historia myśli socjologicznej. T.1; T.2.
Warszawa 1983
Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a
podmiotowość studenta. Wrocław 2007
Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa
1966
Sprawy ludzkie. Warszawa 1984
Ochrona przyrody i krajobrazu. Warszawa
1971 (patrz: Inne)
Edukacja wobec wyzwań i zadań
współczesności i przyszłości. Rzeszów
2006
Atlas psychologiczny. Warszawa 1979
Psychologia człowieka dorosłego. Poznań
1959
Dzieci w rodzinie z problemem
alkoholowym. Warszawa 2003
Pułapka współuzależnienia. Warszawa
2000
Rodzina z problemem alkoholowym.
Warszawa 1993
Kultura języka polskiego. Podręcznik.
Warszawa 1978
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w.
T.3. Poznań 2011
Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu.
T.1. Gdańsk 2006
Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu.
T.2. Gdańsk 2006
Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu.
T.3. Gdańsk 2006
Współczesne teorie i nurty wychowawcze.
Kraków 2005
Elementy pedagogiki. Poznań 1999
Systemy edukacyjne. Toruń 2009
Rozwijanie zdolności. Sosnowiec 1993
Tendencje ideologiczne we współczesnej
katolickiej myśli społecznej i filozoficznej.
Warszawa 1984
Pedagogika @ środki informatyczne i
media. Warszawa – Wrocław 2005
Kronika szkoły powszechnej w Miernowie.
1
1472
1
6256
1
1
1
2061
2062
2177
1
7173
1
0594
1
2249
1
1252-1253
1
2944
1
6238
1
1
6243
6236
1
2264
1
1
1444
0643
1
2132
1
2133
1
2134
1
0600
10
6416-6425
1
1091
1
1092
1
1093
3
3181-3183
1
1
1
1
0902
3434
2462
6485
3
3184-3186
1
0706
520. Tatrkiewicz W.
Poznań 2005
Historia filozofii T.1. Warszawa 1970
3
521. Tatrkiewicz W.
Historia filozofii T.2. Warszawa 1970
3
522. Tatrkiewicz W.
Historia filozofii T.3. Warszawa 1970
3
523. Taubileb A.B.
The Psychopathology of Childhood and
Adolescence. Nowy Jork 1997
Szok przyszłości. Warszawa 1974
Wchodzenie w świat 3-7 lat. Warszawa
2004
Religia w dialogu z edukacją. Warszawa
2004
ABC pedagoga specjalnego. Kraków 2008
Wokół norwidowskiej koncepcji słowa.
Lublin 2003
Mówię po polsku. Warszawa 2004
Rodzina rodzinie. Niepełnosprawność
jednego
z nas. Nowa Huta – Bydgoszcz 2009
Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych
wartości i udanego życia. Toruń 2002
Skuteczność środków penalnych
stosowanych wobec młodzieży. Warszawa
1992 (Patrz: prawo)
Resocjalizacja. T. 1. Warszawa 2008
Resocjalizacja. T. 2. Warszawa 2008
Dydaktyka dorosłych. OSSOLINEUM 1965
Jakość życia w Poznaniu. Poznań 2010
Strategia akademicka i naukowa miasta
Poznania. Poznań 2005
Turystyka Kulturowa. Fenomen, Potencjał,
Perspektywy.
Gniezno 2008
Kobiety Gender i Globalny Rozwój.
Wybór Tekstów.
Warszawa 2012
Program wychowawczy a nauka.
Warszawa 1934
Wspieranie rozwoju dzieci w wieku 10-12
lat z zaburzeniami... Poznań 2007
Żywienie niemowląt w placówkach służby
zdrowia. Warszawa 2005
Sprawdzian – egzamin zewnętrzny pod
koniec szkoły podstawowej. Łódź 2007
Rytmika – przyrodzie. Warszawa 1950
(Patrz: inne)
Refleksje nad rozwojem społeczeństwa
polskiego. Warszawa 1979 (patrz: BN;
Historia)
Poradnik wychowawców świetlic szkolnych.
Warszawa 1986
Sztuka mówienia. Warszawa 1971
Psychologiczne prawidłowości uczenia się i
nauczania. Warszawa 1974
Wprowadzenie do psychologii. Warszawa
1987
Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych.
1
6200-6201;
6244
6202-6203;
6245
6204-6205;
6246
1731
1
1
6207
1727
1
0670
1
1
3481
1712
1
2
1517
6261- 6262
1
3174
1
1657
3
3
1
1
1
3245-3247
3248-3250
6479
3752
1686
1
7178
1
7204
1
1137
1
2314
1
0680
1
3037
1
2471
1
6208
1
6259
1
1
2059
4118
1
2006
1
4124
524. Toffer A.
525. Tollman D.
526. Tomasik P.
527. Tomkiewicz – Bętkowska
528. Toruń W.
529. Trajto-Lipowska Z.
530. Tuchanowska P., Górecka
W., Jaskuła B.,
Ludwichowska B.
531. Tyrała P.
532. Tyszkiewicz L.
533.
534.
535.
536.
537.
Urban B., Stanik J.M.
Urban B., Stanik J.M.
Urbańczyk F.
Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania
538. V. Romrscheidt A. M.
539. Visvanathan N.,
Duggan L.,
(i Inni.)
540. Wachowski M.
541. Waligóra J.
542. Weber H. (red.)
543. Wejner T.
544. Wernerowa J.
545. Widerszpil S.
546. Wiech A, Wiech Z.
547. Wieczorkiewicz B.
548. Włodarski Z.
549. Włodarski Z., Matczak A.
550. Wojciechowski K.
551. Woodworth R.S.,
Schlosberg H.
552. Woodworth R.S.,
Schlosberg H.
553. Woronowicz B.T.
554. Woynarowska B.
555. Woynarowska B., Oblacińska
A., Jodkowska M.,
Ostręga W.
556. Wójcik K.
557. Wóycicka J. (red.)
558. Wroczyński R.
559. WUP Warszawa
560. Zabrowski Z.
561. Zakrzewska B.
562. Zaremba A.
563. Zaręba S.H.
564. Zbróg P.
565. Zduniak A.
566. Zduniak A. i inni
567. Zduniak A.,
Reclik R.
568. Zduniak A., Czajkowska Ziobrowska D. (red.)
569. Zduniak A., Kryłowicz M.
570. Zieja J.
571. Ziółkowska B.
572. Żaczek T.
OSSOLINEUM 1986
Psychologia eksperymentalna T.1.
Warszawa 1966
Psychologia eksperymentalna T.2.
Warszawa 1966
Alkoholizm jest chorobą. Warszawa
1992/1994
Edukacja zdrowotna. Poznań 2008
Standardy w profilaktycznej opiece
zdrowotnej… Warszawa 2003
Piszę akademicką prace promocyjną.
Warszawa 2005
Strategia polityki społecznej 1999-2020.
Warszawa 1997 (Patrz: BN; zarządzanie)
Pedagogika społeczna. Warszawa 1974
Akademickie Biura Karier. Warszawa 2003
(Patrz: zarządzanie)
Stosunki międzyludzkie a wychowanie.
Warszawa 1972
Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele
ćwiczeń. Warszawa 1996
Rodzina determinantem rozwoju
społecznego dziecka przedszkolnego.
Poznań 2007
Socjologia życia religijnego w Polsce.
Warszawa 2009
Wojna o kształcenie językowe. Kielce 2005
Edukacja nieustająca wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego. T2. Poznań
2010
Edukacja w społeczeństwie ryzyka.
Społeczeństwo jako wartość. Poznań 2007
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w.
T.1. Poznań 2010
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia. T.1. Poznań 2009
Edukacja dla bezpieczeństwa. W rodzinie,
szkole i pracy. Warszawa-Poznań
Przyjdź Panie! Ewangelia i życie. Poznań
1966
Ekspresja syndromu gotowości
anorektycznej u dziewcząt w stadium
adolescencji. Poznań 2001
Kształcenie pielęgniarek. Łowicz 2002
(Patrz: inne)
1
6481
1
6482
2
2125-2126
3
1
3282-3284
0682
1
2353
1
1445
1
1
6260
1738
1
0654
1
6609
1
2322
1
3893
1
10
2067
3851-3860
2
3144
10
6331-6340
15
13
3300-3309;
3377-3381
0249-0261
1
3895
2
3555-3556
1
2257
Zarządzanie
Autor
Tytuł
Ilość Sygnatura
egz.
1.
Adamiak B., Borkowski J.
Ordynacja Podatkowa. Komentarz 2006.
Wrocław 2006 (Patrz: prawo)
1
2.
Adamiec T.
Jak zostać rekinem giełdowym w Polsce.
Poznań 1993
1
3.
Albright M., Carr C.
Największe błędy menedżerów. Warszawa
1998
2
2949-2950
4.
Allen T.
Firma z głową. Gliwice 2007
1
3085
5.
Aniszewska G. (red.)
Kultura organizacyjna w zarządzaniu.
Warszawa 2007
1
3049
6.
Armstrong M.
Zarządzanie ludźmi. Poznań 2007
1
3091
7.
Armstrong M.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Kraków 2001
1
7005
8.
Atawen R.
American mass-media. Nowy Jork 1986
1
1988
9.
Bakalarski K.
Public Relations a kształtowanie wizerunku
menedżera. Gdańsk 2004
3
2963-2965
10.
Banaszak S.
Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań 1
2006
3576
11.
Barbag J.
Geografia ekonomiczna Stanów
Zjednoczonych i Kanady. Warszawa 1974
1
3804
12.
Barcik R., Wyród-Wróbel J.
Opakowania produktów. Bielsko-Biała 2002
1
3111
13.
Barczyński A.
Zakłady pracy chronionej w polskim systemie
rehabilitacyjnym. Warszawa 2001 (Patrz:
pedagogika)
1
0712
14.
Barker R.
Modelowanie związków encji Warszawa 1996
1
2033
15.
Barnard Ch., I.
Funkcje kierownicze. Kraków 1997
3
3002-3004
16.
Barrett C.
Manager’s Guide to Freight Loss and Damage
Claims, Waszyngton 1989
1
1693
17.
Barrow C.
Zarządzanie Finansami w Małej Firmie.
Gliwice 2005.
1
7021
18.
Bartkowiak G.
Skuteczny kierownik. Model i jego empiryczna
weryfikacja. Poznań 2003
1
1108
19.
Bartkowiak G.,
Balewski B.
HRM w Polsce. Szanse i zagrożenia. Zielona
Góra 2007
1
3109
20.
Bartkowiak G.,
Paluchowski W.J.
Przełożeni i podwładni w procesie pracy.
Poznań 2006
1
3110
21.
Bartosiewicz A., Kubacki R.
Leksykon „Ryczałtu”. Wrocław 2006 (Patrz:
prawo)
0770 0772
22.
Bartosiewicz A., Kubacki R.
Leksykon ordynacji podatkowej. Wrocław 2006 0795
(Patrz: prawo)
23.
Baszyński A., Piątek D.,
Szarzec K.
Makroekonomia. Rynek w gospodarce. Poznań 1
2006
24.
Bąk T., Oniszczuk M.,
Pawlik R.
Biznes jest wszędzie. Poradnik dla
menedżerów. Warszawa 1992
Lp.
1
0774
2437
2046
25.
Bednarski L.
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.
Warszawa 1999
1
3763
26.
Bednarski L., Borowiecki R.,
Duraj J., Kurtys E.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.
Wrocław 1993
1
3764
27.
Begg D., Fischer S.,
Dornbusch R.
Ekonomia T.1. Warszawa 1993
1
4031
28.
Begg D., Fischer S.,
Dornbusch R.
Ekonomia T.2. Warszawa 1992
1
4032
29.
Begg D., Fischer S.,
Dornbusch R.
Ekonomia. Mikroekonomia. Warszawa 1996
1
4037
30.
Belbin M.
Twoja rola w zespole. Gdańsk 2009
1
3457
31.
Belker L.B., Tophik G.S.
Początkujący menedżer. Gliwice 2006
1
3073
32.
Belon E., Światek K.,
Siwkowska B.
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy.
Gorzów 2005 (Patrz: prawo)
1
0777
33.
Bendarski L.
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.
Przykłady i ćwiczenia. Gdańsk 1996
1
2031
34.
Białecki K.P.
Operacje handlu zagranicznego. Warszawa
1999
1
4076
35.
Białosiewicz M., Brózda J.,
Buczkowski T. i inni.
Przewodnik do studiowania przedmiotu –
nauka o przedsiębiorstwie. Szczecin 1998
1
1771
36.
Białynicki-Birula A.
Algebra. Warszawa 1976
1
3760
37.
Biblioteka INFOTELA
Sieci lokalne i korporacyjne. Bydgoszcz 2006
1
0735
38.
Bieniok H., Ingram M.
Kompleksowa metoda diagnozowania.
Katowice 1999
1
1720
39.
Bień W.
Rynek papierów wartościowych. Warszawa
1997
1
4043
40.
Biernacka M., Korba J.,
Smutek Z.
Podstawy przedsiębiorczości (podręcznik).
Gdynia 2003
1
6443
41.
Bixler S., Scherrer L.
Zacznij działać! Poznań 2002
3
2972-2974
42.
Blaik P.
Logistyka. Koncepcja zintegrowanego
zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa
1996
1
4022
43.
Blaug M.
Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.
Warszawa 1994
2
4033-4034
44.
Bober W.
Technika. Warszawa 2001
1
1574
45.
Bogusławski A.
Aspekt i negacja. Warszawa 2003
1
1518
46.
Bojar B. i inni
Słownik encyklopedyczny terminologii języków i 1
systemów informacyjno-wyszukiwawczych.
Warszawa 1993
4109
47.
Borek-Kruszewska E.,
Bykowski W.
Badania eksperymentalne warunków
bezpieczeństwa pracy. Otwock-Świerk 2005
1
0792
48.
Borkiewicz-Liszka M.,
Bobak A.
Poradnik ryczałtowca. Kraków 2005
1
1717
49.
Borkowski L.
Elementy logiki formalnej. Warszawa 1972
(Patrz: inne)
1
3790
50.
Borkowski M., Mańdziuk J.
Systemy operacyjne. Warszawa 2003
1
0733
51.
Bossidy L., Charan R.
Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Warszawa
2008
1
3086
52.
Brach Cz.
Teoretyczne podstawy metody
reprezentacyjnej. Warszawa 1996
1
1666
53.
Bral J.
Spółki prawa handlowego. Warszawa 1993
(Patrz: prawo)
1
2039
54.
Breier M., Brott A.A.
Szybcy i mądrzy, Poznań 2004
2
3103-3104
55.
Brigham E.E.,
Houston J.F.
Podstawy zarządzania finansami. T1.
Warszawa 2005
1
3054
56.
Brigham E.E., Houston J.F.
Podstawy zarządzania finansami. T2.
Warszawa 2005
1
3055
57.
Bronicki W.
Organizacja poboru podatku akcyzowego.
Szczecin 2004
1
0751
58.
Brookson S.
Zarządzanie budżetem. Warszawa 2001
3
2987-2989
59.
Brzeski J. (red.)
Zarządzanie zasobami ludzkimi, a nowe
nieuregulowane prawo zawodowej służby
wojskowej. Poznań 2000 (Patrz: BN)
1
2343
60.
Brzeziński W.A.
Motywowanie pracowników. Poznań 2006
1
2304
61.
Budnikowski A., Cygler M.,
Czarny E.
Integration in the globalising world economy.
Warszawa 2004
1
1723
62.
Chełpa St.
Psychologia konfliktów. Lewin Kłodzki 2009
2
3466-3467
63.
Chlipała T.
Problematyka pracy w aspekcie moralnospołecznym w kontekście sytuacji po II wojnie
światowej w spuściźnie pisarskiej ks. J. Majki.
Świdnica 2010
1
6537
64.
Chustecka K.
Podatek od spadków i darowizn w 2005 r. –
komentarz. Warszawa 2005 (Patrz: prawo)
1
1794
65.
Cialdini R.
Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2009
3
3447-3449
66.
Cianciara J.,
Uścińska B.
Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z
mediami w praktyce. Wrocław 1999
2
2990-2991
67.
Cichoska M.
Materiałoznawstwo okrętowe. Gdynia 2005
1
1766
68.
Ciecierski M.
Wywiad biznesowy w korporacjach
transnarodowych. Teoria i praktyka. Toruń
2009
2
6376-6377
69.
Ciesielski M.
Jak wynegocjować najlepsze warunki
zatrudnienia. Warszawa 2007
1
3100
70.
Cisek M.
Konkurencyjność przedsiębiorstw. Siedlce
2008
1
2391
71.
Ciszewski J. (red.)
VAT. Podatek od towarów i usług...Bydgoszcz
1993 (Patrz: prawo)
1
72.
Ciupa S.W.
Nowoczesna umowa o pracę. Warszawa 1995
(Patrz: prawo)
1
2009
73.
Clamen M.
Lobbing i Jego Sekrety.
Warszawa 2005
1
7023
74.
Cohen H.
Wynegocjuj to! Gliwice 2006
1
3090
75.
Conso P., Poulain P.
Informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Warszawa 1975
1
4108
2075
76.
Czajkowska-Grodzka E.
Podstawy marketingu sieciowego. PoznańŁódź 1982
1
1628
77.
Czarniawska B.
Proces zarządzania studium percepcji
kierowników przedsiębiorstw. Warszawa 1983
2
4066-4067
78.
Czarnogórski Cz. (tłum.)
Ergonomia w służbie wojska. Warszawa 1972
(Patrz: BN)
2
3776-3777
79.
Czech A.
Akademicki Hauswald Rotherst. W 100-lecie
nauki. Katowice 2004
1
0759
80.
Czechanowski T.
Wprowadzenie do zastosowania matematyki w 1
ekonomii. Warszawa 1972
4089
81.
Czermiński A. (red.)
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
przemysłowego.
1
3771
82.
Czerwiński Z.
Matematyka na usługach ekonomii. Warszawa
198)
1
0857
83.
Czerwiński Z.
Moje zmagania z ekonomią. Poznań 2002
1
1104
84.
Czyżowski W.
Organizacja pracy biurowej. Wrocław 1972
1
4062
85.
Ćwikliński H. (red.)
Transformacja polskiej gospodarki. Gdańsk
2005
1
0700
86.
Davis A.
Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR.
Poznań 2005
4
2954-2956;
7009
87.
Dawson R.
Sekrety negocjacji dla biznesmanów.
Warszawa 2009
1
3444
88.
Dąbrowska-Kaczorek M.,
Banasik P.
Jak wygrać z mobbingiem. Gdańsk 2004
3
2975-2977
89.
Ditzler J.S.
Twój najlepszy rok. Jak rozpocząć go już
dzisiaj. Łódź 1997
1
1663
90.
Dmowski A., Sarnowski J.,
Prokopowicz D.
Podstawy finansów i bankowości. Warszawa
2005
1
0779
91.
Dobek – Ostrowska B.
Teoria komunikowania publicznego. Wrocław
2009
1
3495
92.
Dobosiewicz Z.,
Olszewski T.
Geografia ekonomiczna świata. Warszawa
1982
1
3802
93.
Domański R., pod red.
Podstawy gospodarczej polityki miasta.
Warszawa 1998
1
1630
94.
Doroba A.
Negocjacje.
Warszawa 2003
1
7012
95.
Dowgiałło Z. (Pod red.)
Słownik ekonomiczny. Szczecin 1993
1
4035
96.
Doz Y.L., Hamel G.
Alianse strategiczne. Gliwice 2006
1
3084
97.
Drążek A., Grabowska B.
Matematyka wokół nas. Warszawa 2004
1
1575
98.
Drucker P. F.
Zarządzanie w XXI w.
Warszawa 2000
1
7019
99.
Drucker P., F.
Praktyka zarządzania. Kraków 1998
5
2992;
2996-2998;
3075
100. Drucker P., F.
Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków
1995
3
2999-3001
101. Du Brin J.A.
Praktyczna psychologia zarządzania.
1
4058
Warszawa 1979
102. Dubiecka A., Góralewicz Z.,
Piskorski P.
Działam aktywnie. Wychowanie do aktywności 1
w życiu gospodarczym. Warszawa 2002 (Patrz:
pedagogika)
2036
103. Duczmal W., Żurawska J.
(red.)
Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i
rynku pracy. Opole 2009
1
3825
104. Dyra T., Kosicki J.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej
przestrzeni gospodarczej. Radom 2005
1
0755
105. Eggert M.
Doskonała kariera. Poznań 2004
3
3006-3008
106. Ekiert-Glebowska D.,
Elsner D.
Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji.
Warszawa 1997 (Patrz: pedagogika)
1
1448
107. Encyklopedia
Encyklopedia organizacji i zarządzania.
Warszawa 1981
1
4053
108. Engeleit M.
Wirtualne walne zgromadzenie. Warszawa
2005
1
0736
109. Escor T.
Marks i Keynes. Analiza porównawcza metody
makroekonomicznej. Warszawa 1977
1
0610
110. Fazlagić A.J.
Intellectual Capital and Benchmarking. Poznań 1
2006
1691
111. Fedorowicz Z.
Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa 1993
1
3770
112. Felderer B., Homburg S.
Makroökonomik und neue Makroökonomik.
Dortmund 1990
1
1028
113. Filipkowski S.
Ergonomia przemysłowa. Warszawa 1970
1
3779
114. Fireli I., pod red.
Geografia ekonomiczna kapitalistycznych
krajów Europy. Warszawa 1978
1
3803
115. Fisher R., Shapiro D.
Emocje w negocjacjach. Warszawa 2009
2
3441-3442
116. Fisher R., Ury W.
Dochodząc do TAK. Warszawa 2009
2
3451-3452
117. Flejterski S., Pluskota P.,
Szymaniak J.
Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku
pracy. Warszawa 2005
1
0781
118. Forsyth P.
Marketing dla nie wtajemniczonych.
1
6687
119. Fożlagić A.F.
Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w
biznesie. Gniezno 2005 (Patrz: pedagogika)
2
1308-1309
120. Fritsch U.
Jak zostać akcjonariuszem. Warszawa 1992
(Patrz: prawo)
1
2434
121. Galbraith
Ekonomia a cele społeczne. Warszawa 1979
1
0656
122. Galinowska S. (red.)
W trosce o pracę. Raport o rozwoju
społecznym. Warszawa 2004
3
2163-2164;
2331
123. Gasparski W.
Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie
działań. Warszawa 1978
1
4092
124. Gaussens J.
Problemy decyzji w badaniach i pracach
rozwojowych. Warszawa 1975
1
4093
125. Gawinecki J.
Matematyka dla ekonomistów. Warszawa 1998 1
4086
126. Gee Mc P.
Przemówienie doskonałe. Poznań 2003
3
3009-3011
127. Gelfand I.M., Fomin S.W.
Rachunek wariacyjny. Warszawa 1970
1
4085
128. Gierszewska G.,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
1
3766
Romanowska M.
Warszawa 1997
129. Glaser W.
Technologia i towaroznawstwo. Cz.1. Bytom
1977
1
0635
130. Glazer W.
Technologia i towaroznawstwo. Cz.2.
Warszawa 1977
1
1298
131. Gleeson K.
Osobisty program efektywnej pracy. Warszawa 3
1998
2951-2953
132. Gliński B., Kortan J., Król H.,
Milewski S. i inni
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
przemysłowego. Warszawa 1971
2
3768-3769
133. Gliszynska-Świgło A.,
Sikorska E., Tymkowska B.
Ćwiczenia z analizy instrumentalnej. Zeszyty
Naukowe AE 181. Poznań 2006
1
0800
134. Głucharski J.(oprac.)
Podatek akcyzowy. Warszawa 1995 (Patrz:
prawo)
1
2011
135. Goik M.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania 1
Ochroną Pracy w Katowicach. Katowice 2005
3127
136. Goleman D.,
Boyatzis R., Mc Kee A.
Naturalne przywództwo. Wrocław - Warszawa
2002
3
3024-3026
137. Golinowska S.
Polityka społeczna państwa w gospodarce
rynkowej. Warszawa 1994
1
4103
138. Gomułowicz A.
Koszty uzyskania przychodów. Warszawa 2005 1
0782
139. Gorchels L.
Zarządzanie produktem. Gliwice 2007
1
3092
140. Gorczycki W.
Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.
Warszawa 1975
1
1245
141. Górski J., Sierpiński W.
Historia powszechnej myśli ekonomicznej
1870-1950. Warszawa 1972 (patrz: Historia)
1
6233
142. Grabowski L. (red.)
Marketing. Warszawa 2000
1
2174
143. Grabowski L., Rutkowski I.,
Wrzosek W.
Marketing. Warszawa 1992
1
4054
144. Green A.
Kreatywność PR.
Warszawa 2004
1
7011
145. Griffin R. W.
Podstawy zarządzania organizacjami.
Warszawa 1999
1
7004
146. Griffin R.W.
Podstawy zarządzania organizacjami. Wrocław 1
1992
2122
147. Gross D.
Forbes o największych sukcesach w świecie
biznesu. Warszawa 1999
1
2945
148. Grudzewski W.M.,
Hejduk I.K.
Zarządzanie technologiami. Warszawa 2008
1
3045
149. Grzybowska M., Zubrzycki J.
Leasing. Zagadnienia podatkowe. Wrocław
2002 (Patrz: prawo)
1
1579
150. Grzywacz J.
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem.
Warszawa 1996
1
4042
151. Hagstrom R. G.
Portfel Warrena Buffetta. Potęga strategii
inwestowania skoncentrowanego. Warszawa
2001
3
2946-2948
152. Handsche J. (red.)
Wycena i zarządzanie wartością zakładu
ubezpieczeniowego. Poznań 2006
1
0764-0766
153. Hartley R.F.
Zarządzanie i marketing. Gliwice 2004
1
3079
154. Haski K.
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. 1
Skierniewice 1999 (Patrz: prawo)
2431
155. Haus B.
Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu.
Warszawa 1983
1
3783
156. Heropolitanska I.,
Borowska E.
Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa 1992
1
1665
157. Hofste de G., Hofste de G.J.
Kultury i organizacje. Warszawa 2007
1
3070
158. Holzer J. (red.)
Analiza udziału osób niepełnosprawnych na
przykładzie województwa
zachodniopomorskiego. Szczecin 2003
1
2070
159. Hope E.
Public Relations Instytucji użyteczności
publicznej. Gdańsk 2005
3
2960-2962
160. Hope E.
Public Relations. Czy to się sprawdzi? Gdańsk
2004
3
2966-2968
161. Hudson H.
Doskonała ocena pracownika. Poznań 2003
3
3015-3017
162. IGSiE PAN - Opracowanie
zbiorowe
Polityka energetyczna. Kraków 2007 (Patrz:
BN)
1
1966
163. Ilich J.
Wygrywanie negocjacji. Poznań 2004
3
2978-2980
164. Informator
Handel zagraniczny. Warszawa 2007
1
1667
165. Informator
Jak zdobyć znak jakości. Poznań 2006
1
0732
166. Informator
Minitoring system for verificatión on Mass and
Energy Transport…Lublin 2004
1
1763
167. Informator
Samorząd Wielkopolskiego Województwa.
Charakterystyka Wielkopolskiego rynku
szkolnego. Poznań 2006 (Patrz: pedagogika)
1
1668
168. Instytut Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur
Konsumpcja w Polsce w 2009 r. Raport.
1
6547
169. Iyer N., Samociuk M.
Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i
wykrywanie. Warszawa 2007
1
3560
170. Jabłonowski M., Smolak L.,
pod red.
Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk
2007
1
3043
171. Jajuga K., Walesiak M.
Taklsonomia 6. Klasyfikacja i analiza danych.
Teoria i zastosowania. Wrocław 1999
1
6548
172. Janasz T., Janasz W., Kozioł
K., Szopik K.
Zarządzanie strategiczne. Warszawa 2008
2
3057-3058
173. Janiszewska B. (red.)
Sztuka Public Relations. Z Doświadczeń
Polskich Praktyków.
Warszawa 2006
1
7008
174. Jankowiak D.
Podatnik kontra Urząd Skarbowy. Wrocław
2002 (Patrz: prawo)
2
1786-1787
175. Janowska Z.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Warszawa 2002
1
7007
176. Januszek H.
Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i
praktyczne. Poznań 2004
1
1111
177. Januszek H.
Socjologiczne i ekonomiczne aspekty
gospodarki rynkowej. Poznań 2002
1
1109
178. Januszek H., Gembara S.
Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji. 1
Poznań 2005 (Patrz: BN)
1107
179. Januszek H., Sikora J.
Socjologia pracy. Poznań 2000 (Patrz:
pedagogika)
1
1105
180. Jarosz M.
Spółki pracownicze. Warszawa 1994
1
2072
181. Jaworski W.L. (red.)
Współczesny bank. Warszawa 1998
1
4041
182. Jedliński R.
Między miłosierdziem a globalizacją. Kraków
2010 (Patrz: BN)
1
6661
183. Jefimow N. W.,
Rozendorn E. R.
Algebra liniowa wraz z geometrią
wielowymiarową. Warszawa 1974
1
3756
184. Jerszow A.P.
Wprowadzenie do teorii programowania.
Warszawa 1981
1
4106
185. Jerzyk E., Mruk H.,
Leszczyński G.
Kreatywność w biznesie. Zeszyty Naukowe AE 2
178. Poznań 2006
0796-0797
186. Jędraszko A.
Komunalna gospodarka odpadami w
Niemczech. Warszawa 1997
1
1449
187. Jędraszko A.
Planowanie Środowiska i krajobrazu w
Niemczech. Warszawa 1998
1
1450
188. Jędraszko A.
Polityka środowiska w Niemczech. Warszawa
1999
1
1451
189. Johnston R. i inni
Zarządzanie Działalnością Operacyjną. Analiza 1
Przypadków.
Warszawa 2002
7018
190. Johnston R., Chambers S.,
Harland Ch., Harrison A.
Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza
przypadków. Warszawa 2002
1
3081
191. Jóźwiak J., Podgórski J.
Statystyka od podstaw. Warszawa 1992
1
4099
192. Kabaj M.
Strategie i programy przeciwdziałaniu
bezrobociu. Warszawa 1997
1
4105
193. Kaleta J., Romanowska W.
Finanse organizacji gospodarczych. Warszawa 1
1979
2778
194. Kalinowski Z.
Podatek dochodowy. Warszawa 2000 (Patrz:
prawo)
1
2073
195. Kałużyńska M., Gancarz M.
Standardowy model kosztowy a obciążenia
administracyjne w sektorze transportu
drogowego. Warszawa 2006
1
6664
196. Karbo J.
Jak zarobić pieniądze będąc leniwym.
Warszawa 1990
1
2516
197. Kasperkiewicz W.,
Kwiatkowski E.
Ekonomia dla menedżerów. Łódź 1996
1
0752
198. Katz D., Kahn R.L.
Społeczna psychologia organizacji. Warszawa
1979
1
4059
199. Kaźmierczak A.
Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej.
Warszawa 2000
1
4044
200. Kiedrowska M.
Rachunkowość finansowa. Poznań 2004
1
1724
201. Kiedrowska M., Wagner H.
Zeszyty studiów doktoranckich AE.Z.1. Poznań 1
2001
0791
202. Kieżun W.
Ewolucja sprawnego zarządzania. Warszawa
3787
1
1978
203. Kiziukiewicz T. (red.)
Rachunkowość. Cz.1. Wrocław 1997
1
4082
204. Kleer J., Karpński A.,
Owsiak S.
Spór o przyszłość sektora publicznego.
Warszawa 2005
1
0737
205. Kłodecka-Różalska J.
Sportsmenka – kobieta sukcesu. Warszawa
2003 (Patrz: inne)
1
1454
206. Kłos M., Kozłowska M.,
Wrzask D.
Obowiązek zakładów pracy wobec ZUS.
Gorzów 2005 (Patrz: prawo)
1
0778
207. Kołacki A., Ulanowska J.
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz.I.
Warszawa 1978
1
1299
208. Kołaczyk Z., Orpel R.
Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw.
Cz.2. Poznań 1997
1
4083
209. Kopmeyer M.R.
Praktyczne metody osiągania sukcesów.
Warszawa 1999
1
4063
210. Kopycińska D. (red.)
Market economy, competition and
competitiveness. Szczecin 2005
1
1991
211. Koralewska E.
Możliwości adaptacyjne człowieka do wysiłku
fizycznego w sytuacji pracy... Poznań 2006
1
2363
212. Korczyn A.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne. Skierniewice 2001
1
1710
213. Korzeniowski A. (red.)
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych.
Zeszyty Naukowe AE 180. Poznań 2006
1
0799
214. Kosacka-Łędzewicz D.,
Olszewski B.
Leksykon podatku dochodowego od osób
prawnych. Wrocław 2005 (Patrz: prawo)
1
0771
215. Kosacka-Łędzewicz D.,
Olszewski B.
Leksykon pracodawcy. Wrocław 2005 (Patrz:
prawo)
1
0767
216. Kotowska B., Dynus M.,
Patyluz J.
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec
procesu integracji. Toruń 2006
1
0725
217. Kowalczuk R.
Podstawy psychologii, socjologii i organizacji
pracy. Bytom 1974 (Patrz: pedagogika)
2
4057; 4060
218. Kowalczyk M. (tłum.)
Strategia. Warszawa 2007
1
3087
219. Kozłowski K.
Laboratorium z fizyki. Cz.1. Gdańsk 2006
1
1767
220. Koźmiński A.K. (red.)
Współczesne koncepcje zarządzania.
Warszawa 1985
1
4051
221. Koźmiński A. K.,
Piotrowski Wł.
Zarządzanie. Teoria i Praktyka.
Warszawa 2005
1
7017
222. Koźmiński A.K.,
Piotrowski W.
Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa
2007
1
3050
223. Krames J. A.
Jacka Welcha Leksykon Przywództwa.
Warszawa 2003
1
7013
224. Krause M.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Podstawowe
wymagania i wytyczne. Poznań 2011
10
6566-6575
225. Krause M.
Podstawy zarządzania BHP w
przedsiębiorstwie. Katowice 2006
1
1310
226. Krause M.
Podstawy zarządzania. Katowice 2009
1
3496
227. Krupski R.
Elastyczność organizacji. Wrocław 2008
1
3573
228. Krzakiewicz K.
Teoretyczne podstawy organizacji i
zarządzania. Poznań 2008
2
3063-3064
229. Krzakiewicz K.
Zarządzanie antykryzysowe w organizacji.
Poznań 2008
2
3061-3062
230. Krzysztofiak M.
Statystyka. Warszawa 1974
1
4094
231. Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne. Warszawa 1975
1
4096
232. Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne. Warszawa 1979
1
1256
233. Kubacki R.
Leksykon podatku dochodowego od osób
fizycznych. T.1. Wrocław 2006 (Patrz: prawo)
1
0769
234. Kubala W., Kubala K.
Umowa spółki cywilnej. Warszawa 1998 (Patrz: 1
prawo)
2432
235. Kucharski M., Rączkowski S.,
Wierzbicki J.
Pieniądz i kredyt w kapitalizmie. Warszawa
1970
1
4045
236. Kuczowic K.
Decyzje inwestycyjne. Zbiór zadań z
rozwiązaniami. Katowice 2004
1
0760
237. Kula L.
Pierwszy krok manager. Warszawa 1992
1
2012
238. Kulczycka L.
Jak najlepiej zaprezentować się podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Warszawa 2007
1
3098
239. Kulczycka L.
Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny.
Warszawa 2007
1
3097
240. Kulczycki R.
Teoria i praktyka badania statystycznego.
Warszawa 1971
1
4102
241. Kunicka-Michalska B.
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie
przestępstw finansowych … Salamanca 2002
(Patrz: prawo)
1
2697
242. Kunicka-Michalska B.
Wyłudzanie subwencji i dotacji oraz korupcja w 1
polskim prawie karnym. Zagadnienia
podstawowe. Salamanca 2002 (Patrz: prawo)
2684
243. Kunicka-Michalska B.
Wyłudzenia i korupcja w administracji
publicznej w Polsce. Salamanca 2002 (Patrz:
prawo)
1
2692
244. Kurtzman J.,
Rifkin G.,
Griffth V.
Praktyczne Idee Najtęższych Umysłów
Biznesu.
Warszawa 2005
1
7016
245. Kuźnik J.
Regulatory i układy regulacji. Gliwice 2006
1
1768
246. Kwiatkowski C.
Jak zostać człowiekiem sukcesu. Warszawa
1
2436
247. Kwiatkowski M.
Empatia w świadomości i postawach
pracowników. Poznań 2007
1
2302
248. Laidler D., Estrin S.
Wstęp do mikroekonomii. Warszawa 1991
1
4036
249. Lange O., Banasiński A.
Teoria statystyki. Warszawa 1970
1
4098
250. Leich A., Maynard M.
Lider doskonały. Poznań 2001
1
3005
251. Leja E.
Rachunek różniczkowy i całkowy. T.2.
Warszawa 1971
1
4088
252. Leksiński W., Nabiałek I.,
Żakowski W.
Matematyka. Warszawa 1992
1
4087
253. Leksykon VAT
Rewolucja z VAT od 1 maja 2004. Wrocław
2004 (Patrz: prawo)
1
1788
254. Leksykon VAT
Suplement 2005. T.1. Wrocław 2005
(Patrz: prawo)
1
1790
255. Leksykon VAT
Suplement 2005.T.2. Wrocław 2005
(Patrz: prawo)
1
1791
256. Leksykon VAT
Suplement. Wrocław 2004 (Patrz: prawo)
1
1789
257. Lewandowski J.
Zarys prawa dla ekonomistów. Warszawa 1978 1
2005
258. Lipka A.
W stronę kwalitologii zasobów ludzkich.
Warszawa 2005
1
0714
259. Lisiak P., Gołąbek P.
Laboratorium aparatury pomiarowodiagnostycznej. Radom 2005
1
0734
260. Lotko A.
Zarządzanie usługami informatycznymi. Radom 1
2005
0804
261. Lubińska T. (red.)
Budżet państwa i samorządów. Warszawa
2005
1
0753
262. Luenberger D.G.
Teoria optymalizacji. Warszawa 1974
1
4090
263. Luszniewicz A.
Statystyka ogólna. Warszawa 1973
1
4095
264. Łaniecka D.A. (red.)
Poznański informator dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań 2009
(Patrz: pedagogika)
1
3824
265. Łopatka J.
Efektywne metody identyfikacji I demodulacji
wybranych sygnałów radiokomunikacyjnych.
Warszawa 2006
1
2024
266. Łosiak Wł.
Psychologia emocji. Kraków 2009
2
3455-3456
267. Łuczak J., MatuszakFlejszman A.
Metody i techniki zarządzania jakością. Poznań 1
2007
3093
268. Łukaszewicz R.
Dynamika systemów zarządzania. Warszawa
1975
1
3781
269. Machaj A.
Psychologiczne i filozoficzne aspekty
komunikacji w organizacji. Poznań 2006
10
1094-1102;
3143
270. Machała R.
Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy.
Wrocław 2006
1
0773
271. Madsen K.B.
Współczesne teorie motywacji. Warszawa 1980 1
4065
272. Majewski P.
Czas na e-biznes. Gliwice 2007
1
3101
273. Majewski T.
Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach
Europy Zachodniej. Warszawa 1999
(Patrz: pedagogika)
1
0728
274. Malara Z.
Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce.
Warszawa 2006
1
3080
275. Małyszyński J., Kessel D.
Elementy informatyki. Poznań 1993
1
276. Marszałek A.
Gospodarka światowa. Łódź 1993
1
2092
277. Martyniuk T.
Ryczałt od podatków ewidencjonowanych w
2005 roku. Warszawa 2005 (Patrz: prawo)
1
1785
278. Maruchin W.
Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej.
Wrocław 2004 (Patrz: prawo)
1
1795
279. Mastennikow O.,
Architektura komputerów. Koszalin 2002
1
1482
2517
Koniewski J.,
Gretjkowski D.
280. Materiały edukacyjne
Data mining. Poznaj siebie i swoich klientów.
Kraków 2005
1
0756
281. Materiały edukacyjne
Metody statystyki i Data mining w badaniach
naukowych. Kraków 2005
1
0758
282. Materiały edukacyjne
Monitorowanie plus. Badanie ukrytego
potencjału lokalnego rynku pracy. Kutno 2006
1
0659
283. Materiały edukacyjne
Zastosowania analizy danych w przemyśle.
Kraków 2005
1
0757
284. Materiały informacyjne
Podatki 2006. Warszawa 2006 (Patrz: prawo)
1
1784
285. Materiały informacyjne
Wytyczne i rekomendacje dla procesu
planowania wg Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Warszawa 2006
1
1751
286. Materiały programowe i
informacyjne.
Polskie Lobby przemysłowe. Opinie i
stanowiska. Warszawa
1994/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06
13
1075-1087
287. Maurin K.
Analiza (elementy). Cz1. Warszawa 1971
1
3758
288. Mądry W.
Doświadczalnictwo. Warszawa 2003
1
1480
289. Meadows D.H., Meadows D.,
Randus J.
Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy 1
bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995 (Patrz:
BN)
1632
290. Mejuga K., Mejuga T.
Jak inwestować w papiery wartościowe.
Warszawa 1994 (Patrz: prawo)
1
291. Merła H.
Dyrektor jako organizator. Warszawa 1976
1
3784
292. Messner Z., Binkowski B.
Podstawy rachunkowości. Warszawa 1981
1
1247
293. Micklethwait J.,
Wooldridge A.
Szamani Zarządzania.
Poznań 2000
1
7015
294. Mikołajczyk Z.
Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu
problemów zarządzania. Warszawa 1997
1
4055
295. Mikołajczyk Z.
Techniki organizatorskie. Warszawa 1983
1
4056
296. Milner J., O' Byrne P
Poradnictwo krótkoterminowe. Poznań 2009
2
3453-3454
297. Min. Gospodarki
Narodowy Plan Gospodarczy Warszawa1946
(Patrz: historia)
1
1498
298. Min. Gospodarki Publicznej
Dokumenty programowe Programu
integracyjnego IIIA. Warszawa 2005
1
0738
299. Min. Gospodarki Publicznej
Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju.
Warszawa 2005
1
0740
300. Min. Gospodarki Publicznej
Polska – Republika Słowacka. Dokumenty
programowe Programu integracyjnego IIIA.
Warszawa 2005
1
0739
301. Min. Rozwoju Regionalnego.
Polska pięknieje. 7 cudów Funduszy
Europejskich. Warszawa 2010
2
6445-6446
302. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Administracja sprawna i
służebna. Warszawa 2005
1
0745
303. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Infrastruktura drogowa.
Warszawa 2005
1
0744
2433
304. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Innowacje - inwestycje.
Warszawa 2005
1
0743
305. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Konkurencyjność transportu.
Warszawa 2005
1
0750
306. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Społeczeństwo obywatelskie.
Warszawa 2005
1
0749
307. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Spójność terytorialna.
Warszawa 2005
1
0748
308. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Środowisko. Warszawa 2005
1
0747
309. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Zatrudnienie i integracja
społeczna. Warszawa 2005
1
0746
310. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Plan operacyjny. Zrównoważony sektor
rybołówstwa. Warszawa 2005
1
0742
311. Ministerstwo Gospodarki i
Pracy
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu
Rozwoju. Warszawa 2005
1
0741
312. Miodek J., Maziarz M.,
Piekot T. i inni
Jak pisać o funduszach europejskich.
Warszawa 2010
1
6444
313. Miś A., Sapeta T.,
Buchelt B., Pauli U.
Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i 2
pracowników przedsiębiorstw. Kraków 2008
2682-2683
314. Mittelstaedt Jr. R.E.
Jak uniknąć pomyłek, które mogą zniszczyć
twoją organizację. Gliwice 2006
1
3089
315. Moczydłowska J.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a
motywowanie pracowników. Warszawa 2008
2
3068-3069
316. Morawski W. (red.)
Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról. 1
Warszawa 1976
3850
317. Morgan G
Wyobraźnia organizacyjna. Warszawa 2001
1
3076
318. Morris S.
Doskonały e-mail. Poznań 2002
3
3021-3023
319. Morris S., Dickinson P.
Doskonały handel elektroniczny. Poznań 2001
3
3018-3020
320. Mrozek M.
Praca! Szukam, zmieniam, wybieram.
Warszawa 2007
1
3095
321. Mruk H. (red.)
Zarządzanie i planowanie marketingowe.
Poznań 2008
2
3059-3060
322. Mũller R., Rupper P.
Process reengineering. Wrocław 1996
2
3035-3036
323. Nakamura T.
Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii.
Singapur 1987 (Patrz: historia)
1
3811
324. Nalepka A., Kozina A.
Podstawy badania struktury organizacyjnej.
Kraków 2007
1
3065
325. Nasitowski M.
System rynkowy. Podstawy mikro i
makroekonomii. Warszawa 1992
1
1659
326. Niderman D.
Wizjonerzy, Sceptycy, Łowcy Okazji.
Warszawa 2000
1
7024
327. Nierenberg G.J.
Sztuka negocjacji. Warszawa 1994
1
2467
328. Northcote Parkinson C.
Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem. 1
Warszawa 1964
3849
329. Nowak Far A.
Globalna konkurencja. Warszawa 2000
0653
1
330. Nowakowski J., SkowronekMielczarek A.
Gospodarka. Przedsiębiorstwo i konsument.
Warszawa 2004
1
0726
331. Nowakowski M.K.
Wprowadzenie do zarządzania
międzynarodowego. Warszawa 1999
1
4077
332. Nowicki J.
Szkoła szwedzka ekonomii politycznej.
Warszawa 1971 (Patrz: historia)
1
4080
333. Nowotny J.
Plan marketingowy. Budowa przyszłości
przedsiębiorstwa. Warszawa 1993
1
2050
334. Obłój K.
Strategia sukcesu firmy. Warszawa 1994
1
4064
335. Ociepka B.
Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław
2002
2
3033-3034
336. Oktaba W.
Elementy statystyki matematycznej i metodyka
doświadczalnictwa. Warszawa 1966
1
3757
337. Oleński J., Staniszkis W.
Informatyka w praktyce. Warszawa 1984
1
4107
338. Olesiak J., Oniszczuk M.
Biznes jest wszędzie – Bułgaria. Warszawa
1992
1
2095
339. Oliver S.
Strategia PR.
Warszawa 2005
1
7010
340. Opracowanie zbiorowe
Polish-British Conference Enviromental
1
Engineering British and Polish. Warszawa 2005
1987
341. Opracowanie zbiorowe
Strategia zmian systemowych w zarządzaniu.
Kielce 2005
1
0754
342. Opracowanie zbiorowe
Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i
na świecie. Warszawa 2005
1
0776
343. Opracowanie zbiorowe
Telewizja w Europie: regulacje, polityka i
niezależność. Warszawa 2005
1
1687
344. Opracowanie zbiorowe UKIE
e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje
prawne. Cz.1. Warszawa 2000 (Patrz: BN;
prawo)
1
1607
345. Opracowanie zbiorowe UKIE
e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje
prawne. Cz.2. Warszawa 2000 (Patrz: BN;
prawo)
1
1608
346. Opracowanie zbiorowe UKIE
The Influence of the Globalization Processes
on Central and Eastern European Region.
Sopot 2006 (Patrz: BN)
1
1611
347. Oyster C. K.
Grupy. Poznań 2002
1
3574
348. Pajewski K.
Logistyczny system zaopatrywania. Warszawa
1995
1
1613
349. Pałka M.
Zakładowy plan kont z komentarzem. Wrocław
1995
1
2069
350. Panek E. (red.)
Podstawy ekonomii matematycznej. Poznań
2005
1
0793
351. Paradysz J. (red.)
Statystyka regionalna. Metody i źródła
zasięgania informacji. Poznań 2000
1
1627
352. Paradysz J. (red.)
Statystyka regionalna. W służbie samorządu
lokalnego i biznesu. Poznań 2000
1
1626
353. Parkinson C.N.
Jak zrobić karierę. Warszawa 1972
1
4068
354. Parkinson C.N.
Prawo Parkinsona po dziesięciu latach.
Warszawa 1973
1
4069
355. Pasankiewicz K.
Logika ogólna. Warszawa 1986
1
2029
356. Pasieczny L. (red.)
Encyklopedia Organizacji i Zarządzania.
Warszawa 1981 (Patrz: Inne)
1
6841
357. Pasta W.
Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski. 1
Warszawa 2003
358. Paterka T. (red.)
Uwarunkowania rozwoju województwa
pomorskiego. Gdańsk 1999
1
1688
359. Pawlak M.
Zarządzanie projektami. Warszawa 2006
2
3041-3042
360. Pawłowska B. (oprac.)
Ubezpieczenia społeczne osób
przemieszczających się w Unii Europejskiej.
Warszawa 2005
1
0762
361. Penc J.
Zarządzanie innowacyjne. Łódź 2007
1
3040
362. Peuker Z.
Statystyka. Olsztyn 1972
1
363. Piasecki K. (red.)
Matematyka wspomagająca zarządzanie w
zadaniach. Poznań 2006
1
0794
364. Piechota R.
Projektowanie rachunku kosztów działań.
Warszawa 2005
1
0780
365. Pierścionek Z.
Strategie konkurencji i rozwoju
przedsiębiorstwa. Warszawa 2007
1
3051
366. Pietrasiński Z.
Podstawy psychologii pracy. Wrocław 1971
1
4061
367. Pietraszewski M.
Szansa dla przedsiębiorczych. Poznań 2002
1
1452
368. Pietrewicz M.
Polityka fiskalna. Warszawa 1993
1
4046
369. Piotrowski M. (red.)
Prawo przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe AE
178. Poznań 2006 (Patrz: prawo)
1
0798
370. Pisula D.
ABC doradcy zawodowego. Rozmowa
doradcza. Warszawa 2009
2
6351-6352
Plan rozwoju miasta Poznania na lata 20052010. Studia nad kierunkami rozwoju miasta.
Poznań 2005
2
1684-1685
372. Pluta-Olearnik M.
Marketing usług. Warszawa 1993
1
2076
373. PN – EN ISO 14001:2005
Systemy zarządzania środowiskowego –
wymagania i wytyczne stosowania. Warszawa
2005 (tylko w czytelni)
1
6426
374. PN – N – 18001 : 2004
System zarządzania BHP. Wymagania.
Warszawa 2004 (tylko w czytelni)
1
6427
375. PN – N – 18002 : 2000
System zarządzania BHP. Ogólne wytyczne do 1
oceny ryzyka zawodowego. Warszawa 2000
(tylko w czytelni)
6428
376. PN – N – 18004 : 2001
Systemy zarządzania BHP – Wytyczne 2001
(tylko w czytelni)
1
6429
377. Pocztowski A.
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa
2008
1
3067
378. Polczyk M.
Jak i gdzie skutecznie szuka pracy. Warszawa 1
3096
371. Plan rozwoju
2472
2007
379. Polok M.
Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy
służbowej. Warszawa 2006 (Patrz: BN; prawo)
1
380. Polskie Towarzystwo
Zarządzania Produkcją
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poznań 2008
1
3145
381. Poślad M.
Jak czytać prospekt emisyjny. Warszawa 2007
(Patrz: prawo)
1
2096
382. Praca zbiorowa
Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych… Poznań 2010
1
6315
383. Praca zbiorowa
Klasyfikacja zawodów i specjalności.
Warszawa 1999
1
4104
384. Praca zbiorowa
Konsument na rynku energii. Warszawa 2006 1
2794
385. Praca zbiorowa
Personel Relationships3. ??? 1981
1
2504
386. Praca zbiorowa
Pewny i ekonomiczny przegląd prawa
gospodarczego. Kraków 2010
1
6663
387. Praca zbiorowa
Samorząd terytorialny w zintegrowanej
Europie. Szczecin 2009 (Patrz: BN)
2
6545-6546
388. Praca zbiorowa
Studies of economic and social processes.
Poznań-Środa Wlkp. 2010
1
6350
389. Praca zbiorowa
Wybrane aspekty konkurencyjności
europejskiej. Warszawa 2005
1
0724
390. Praca zbiorowa
Z innowacją w biznes. Kraków 2010
1
6662
391. Praca zbiorowa
Zbiór artykułów z okresu transformacji (sprawy
ekonomiczne i polityczne)
1
2777
392. Praca zbiorowa NBP
Rozwój systemu finansowego w Polsce 2004 r. 2
Warszawa 2005
2361-2362
393. Praca zbiorowa WSB
Studia ekonomiczne i finansowe. Toruń 2006
1
2065
394. Praca zbiorowa.
V Kadencja Samorządu miasta Poznania.
Poznań w latach 2006-2010. Poznań 2010
2
6313-6314
395. Pringle H., Gordon W.
Zarządzanie marką. Jak wypromować
rozpoznawalna markę. Poznań 2006
1
3094
396. Pringle H., Gordon W.
Zarządzanie marką. Poznań 2001
3
2957-2959
397. Przedpelski M. (red.)
Ekonomika pracy. Warszawa 1981
1
1248
398. Przybycik Z.
Metody i modele statystyki przestrzennej.
Katowice 2004
1
0761
399. Pszczółkowski T.
Dylematy sprawnego działania. Warszawa
1982
1
3847
400. Puchalski T.
Statystyka opisowa. Warszawa 1973
1
4097
401. Pulżys J. (oprac.)
Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego.
Szczecin 2011 (Patrz: BN)
2
6747-6748
402. Quentein N.R.
Droga do sukcesu. Warszawa 1997
1
2435
403. Radwański Z., PanowiczLipska J.
Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa 1
2001
4111
404. Raport
W trosce o pracę. Raport o rozwoju
społecznym. Polska 2004. Warszawa 2004
(Patrz: BN)
1602-1603
2
1799
405. Raport Banku Światowego
POLSKA: reforma, dostosowanie i wzrost.
Warszawa 1988
1
4081
406. Ratajczak Z.
Psychologia pracy i organizacji. Warszawa
2009
2
3472-3473
407. Rączkowski B.
BHP w praktyce. Gdańsk 2000
1
2187
408. Rączkowski B.
BHP w praktyce. Gdańsk 2009
2
3506-3507
409. Reddin B.
Testy dla menedżerów stawiających na
efektywność. Warszawa 2005
1
1772
410. Reisman D.
Samotny tłum. Warszawa 1971
1
0655
411. Rocznik WSH
Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła
Hotelarstwa.T.IV. Poznań 2001 (Patrz: inne)
1
1301
412. Rocznik WSH
Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła
Hotelarstwa.T.V. Poznań 2001 (Patrz: inne)
1
1302
413. Rogala E.
Elektroniczne faktury VAT. Warszawa 2005
1
0784
414. Rogozińaki K. (red.)
Marketing usług profesjonalnych. Poznań 2005 1
0789
415. Rogoziński K.
Nowy marketing usług. Poznań 2000
1
3066
416. Rosner J.
Podstawy ergonomii. Warszawa 1982
1
4038
417. Rozmiarek J.
E-sklep – biznes na kryzys. Warszawa 2010
1
2995
418. Rudnicki L.
Zachowanie konsumentów na rynku.
Warszawa 2000
1
4073
419. Rutkowska I., Rutkowski J.
Problemy współczesnej gospodarki światowej.
Warszawa 1976
1
4079
420. Rutkowski T.
Poradnik społecznego inspektora pracy.
Warszawa 2006
1
1671
421. Rymsza M. (red.)
Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo
socjalne. Warszawa 2005 (Patrz: BN)
5
1378-1382
422. Sadnikowski W.
200 lat gospodarki rynkowej. Warszawa 1993
1
2098
423. Sadownik H.
Doskonalenie zarządzania wielką organizacją
gospodarczą. Warszawa 1977
1
3788
424. Sadowski W.
Decyzje i prognozy. Warszawa 1977
1
3782
425. Sajkiewicz A. (red.)
Ekonomika pracy. Warszawa 1981
1
1227
426. Samuelson P.A.,
Nordhaus W.D.
Ekonomia. T1. Warszawa 2004
1
3052
427. Samuelson P.A.,
Nordhaus W.D.
Ekonomia. T2. Warszawa 2004
1
3053
428. Sawicki K. (red.)
Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań.
Warszawa 1996
1
4084
429. Scholte J.A.
Globalizacja. Warszawa 2007 (Patrz: BN)
1
1654
430. Sharman D.
Doskonałe zebranie. Poznań 2003
3
3012-3014
431. Sierpińska M., Jachna T.
Ocena przedsiębiorstwa wg standardów
światowych. Warszawa 1993
1
4074
432. Simon H. A.
Działanie administracji. Warszawa 1976
1
3783
433. Sitek E.
Ekonomika a obronność. Warszawa 1970
(Patrz: BN)
2
3773-3774
434. Siuda W.
Elementy prawa dla ekonomistów. Warszawa
1
0850
1978 (Patrz: prawo)
435. Skalik J. (red.)
Skrypty AE. Wrocław 1992
1
2123
436. Skeris P.
Teoria grup odniesienia. Lublin 1979 (Patrz:
pedagogika)
1
2339
437. Sleight S.
Sukces w e-biznesie. Warszawa 2002
3
2981-2983
438. Sławińska M., UrbanowskaSojkin E.
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
handlowym. Poznań 1993
1
2066
439. Šmid. W
Marketing pod presją globalizacji. Warszawa
2002
2
2993-2994
440. Smith P., Begg D.
Ekonomia. Zbiór zadań. Warszawa 1999
1
3767
441. Smółkowska U., Strzelecka J.
Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 19981
2003. Warszawa 2004
2332
442. Solarz J.K.
Narodowe style zarządzania: Mity czy fakty?
OSSOLINEUM 1984
1
4049
443. Sołtysińska G.
ABC doradcy zawodowego dla osób
niepełnosprawnych… Warszawa 2010
2
6348-6349
444. Sońta W.
Gminne podatki i opłaty. Zbiór tekstów. Radom
2006
1
0763
445. Sosińska E.
Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu
pracy. Poznań 2006
1
2170
446. Sowell T.
Ekonomia Dla Każdego.
Warszawa 2000
1
7022
447. Stabryła A.
Doskonalenie struktur organizacyjnych
przedsiębiorstw w gospodarce opartej na
wiedzy. Warszawa 2009
1
3571
448. Stabryła A.
Techniki procesu zarządzania. OSSOLINEUM
1978
2
4047-4048
449. Stankiewicz W.
Ekonomika wojenna. Warszawa 1989 (Patrz:
BN)
1
3772
450. Stankiewicz W.
Fizjokratyzm. Warszawa 1982
1
2773
451. Stankiewicz W.
Historia myśli ekonomicznej. Warszawa
1983/1987
2
3761-3762
452. Stankiewicz W.
Katolicka myśl społeczno-ekonomiczna.
Warszawa 1982
1
2776
453. Stankiewicz W.
Myśl ekonomiczna feudalizmu. Warszawa 1982 1
2772
454. Stankiewicz W.
Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej.
Warszawa 1982
1
2775
455. Stankiewicz W.
Polska myśl ekonomiczna pierwszej poł. XIX w. 1
Warszawa 1979
2771
456. Stankiewicz W.
System ekonomiczny J.M. Keynesa
Warszawa 1982
1
2774
457. Stanosz B.
Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa
2000
1
4091
458. Stark M.
Geometria analityczna. Warszawa1972
1
3759
459. Stern L.W., El-Ansary A.I.,
Coughlan A.T.
Kanały marketingowe. Warszawa 2002
3
3030-3032
460. Stettner M.
24 Lekcje Przed Objęciem Stanowiska
Menadżera.
Warszawa 2005
1
7014
461. Stępień R. (red.)
Praca i kapitał społeczny. W procesie budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Poznań 2006
1
1676
462. Stojek-Siwińska M.
Mam już pracę! Warszawa 2007
1
3099
463. Stryjakiewicz T. (red.)
Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój
regionalny i lokalny na przykładzie GSK w
Poznaniu. Poznań 2004
1
0704
464. Strzelecki T.
Harmonizacja działań w procesach pracy.
Warszawa 1987
1
3786
465. Stupnicki K
Analiza i prezentacja danych ankietowych.
Warszawa 2003
1
2034
466. Suchocka R. (red.)
Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej
uwarunkowania. Poznań 2009
3750
1
467. Sulmicki P.
Planowanie i zarządzanie gospodarcze.
Warszawa 1978
1
4052
468. Sułkowski K.
Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa
2002
1
3072
469. Surma S.
Księgowość przedsiębiorstw. Warszawa 1981
1
1246
470. Sznajder A.
Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii
Europejskiej. Warszawa 1997
1
3789
471. Szwichtenberg A. (red.)
Gospodarka turystyczna na obszarach parków
narodowych. Koszalin 2003
1
0790
472. Śliwa J.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w
zarysie. Warszawa 1997
3
3027-3029
473. Templar R.
Zasady zarządzania. Warszawa 2005
1
3074
474. Tkaczuk M., Dębniewska M.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Olsztyn 1
1998
3765
475. Tobolska A.
Zmiany własnościowe i organizacyjnoekonomiczne. Poznań 2004
1
0701
476. Tokarski A., Tokarski M.,
Wójcik J.
Biznesplan w praktyce. Warszawa 2007
1
3088
477. Townsend R.
Jak zdobyć szklaną górę organizacji.
Warszawa 1974
1
4070
478. Tracy D.
Weź tę pracę i kochaj ją. Poznań 2003
3
2969-2971
479. Trender H. (red.)
Problemy współczesnej gospodarki świata. Nr
27. Gdańsk 2009
1
4075
480. Tuczko J.
Zrozumieć Finanse Firmy.
Warszawa 2001
1
7020
481. Tyrała P.
Zachowania organizacyjne w procesach
zarządzania. Toruń 2003
2
3047-3048
482. Tyszko P., Ziemińska A.
Angielsko-polski leksykon władz lokalnych.
Warszawa 1994 (Patrz: BN; inne)
1
1631
483. UMP
2010. Sytuacja społeczno-gospodarcza.
Poznań 2011 (Patrz: BN)
1
6686
484. Urbanowska-Sojkin E.
Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu do
2
3043-3044
sukcesu. Poznań 2003
485. Urbanowska-Sojkin E.,
Banaszyk P, Witczak H.
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.
Warszawa 2007
1
3083
486. Urlich D.
Uderzy Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Nowe Wyzwania, Nowe Role.
Kraków 2001
1
7006
487. Ury W.
Dochodząc do zgody. Lewin Kłodzki 2009
1
3488
488. Ury W.
Siła pozytywnego „NIE”, Poznań 2009
1
3443
489. Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego
Wielkopolski regionalny program operacyjny na 1
lata 2007-2013. Poznań 2007
2680
490. Urząd Miasta Poznania
Biuletyn Statystyczny Poznań. R.XVIII, Nr2
II kw. 2009
1
4100
491. Urząd Miasta Poznania
Biuletyn Statystyczny Poznań. R.XVIII, Nr3
III kw. 2009
1
4101
492. Urząd Miasta Poznania
Poznań 2000-2011. Poznań 2012 (Patrz: BN)
1
6790
493. Urząd Regulacji Energetyki
Stan konkurencyjności na rynku elektrycznym i 1
rynku gazu. Warszawa 2006
1519
494. Urząd Statystyczny
w Poznaniu
Rocznik Statystyczny woj. wielkopolskiego
CDs. Poznań 2010
1
6451
495. Urząd Statystyczny
w Poznaniu
Woj. wielkopolskie. Podregiony. Powiaty.
Gminy. CDs. Poznań 2010
1
6452
496. Urząd Wojewódzki Miasta
Światowe Dni Innowacji. CDs. Poznań 2011
2
6449-6450
497. Urząd Wojewódzki Miasta
Światowe Dni Innowacji. Poznań 2011
2
6447-6448
498. Vademecum Podatnika 66
Wykaz izb i urzędów skarbowych oraz
numerów rachunków bankowych. Warszawa
1996
1
0657
499. Waćkowski K. (red.)
Informatyka, terminologia znormalizowana i
wykaz norm. Warszawa 2006
1
0589
500. Walczak J., Pasko M.
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych.
Gliwice 2005 (Patrz: inne)
1
1730
501. Wasylko M.
Ekonomika eksploatacji urządzeń technicznych 1
w wojski. Warszawa 1983 (Patrz: BN)
3775
502. Waśkowski H.
Sposoby budowania przewagi. Gdańsk 2009
2
3498-3499
503. Watson T.J.
W poszukiwaniu doskonałego zarządzania.
Warszawa 2001
2
3077-3078
504. Wawnak-Chodecki M.
Wybrane aspekty komunikacji. Toruń 2009
1
3494
505. Wawrzyniak B.
Decyzje kierownicze w teorii i praktyce
zarządzania. Warszawa 1977
1
3845
506. Wawrzyniak B.
Organizacja formalna zakładu pracy.
Warszawa 1972
1
3846
507. Wąsowski W.
Kreatywna rachunkowość. Warszawa 2005
1
0783
508. Weber J., Kufel M. (red.)
Wprowadzenie do rachunkowości spółek.
Bielsko-Biała 1993
1
2023
509. Welfe A.
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie.
Warszawa 1995
1
4039
510. Werner J.
Jak wygrywać na polskiej giełdzie. Kraków
1983
1
2439
511. Węgrzyn S.
Nano i kwantowe systemy informatyki. Gliwice
2004
1
1769
512. Węgrzyn S. (red.)
Theoretical and applied informatics. Gliwice
2007
1
1986
513. Wieczorek S. (red.)
Ergonomia. Warszawa 1968
1
3773
514. Wieczorek Z.
Bezpieczeństwo pracy. Wrocław 2005
1
1677
515. Wiegner A.
Zarys logiki formalnej. Poznań 1952
1
1129
516. Wielgarska-Leszczyńska J.
Rachunkowość w banku komercyjnym.
Warszawa 1995
1
2022
517. Więckowski J.
Planowanie i diagnostyka ekonomiczna w
1
przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa
1983
4071
518. Wilczyński W.
Ustrój gospodarczy i system regulacji w Polsce. 2
Zeszyty Centrum im. A. Smitha 18. Warszawa
2006
0801-0802
519. Wilczyński W. (red.)
Drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego.
Warszawa – Poznań 1993
1
2090
520. Wiliński F.
Bank i jego organizacja. (Reprint 1922).
Warszawa 1991
1
4040
521. Williams Jr. C.A., Smith M.L.,
Young P.C.
Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia.
Warszawa 2002
1
3082
522. Winiecki J.
Intelektualna odyseja teorii ekonomii w XX w.
Warszawa 2006
1
0803
523. Wiszniewski M.
Psychologiczny trening menedżerski. Łódź
1996
1
0698
524. Witkowski M., Klimanek T.
Prognozowanie gospodarcze i symulacje na
przykładach i zdarzeniach. Poznań 2006
1
2068
525. Witkowski T.
Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać. Lewin
Kłodzki 2009
1
3487
526. Wojewódzka M.
Jak się zarabia na giełdzie. Kraków 1993
1
2440
527. Wóycicka J. (red.)
Strategia polityki społecznej 1999-2020.
Warszawa 1997 (Patrz: pedagogika; BN)
1
1445
528. Wrona J., Rek J. (red.)
Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa
1997
1
6234
529. Wróblewski A.K.,
Zakrzewski J.A.
Wstęp do fizyki. Warszawa 1976
1
2060
530. Wróblewski P.
Algorytmy. Struktury danych i techniki
programowania. Gliwice 1997 (Patrz: Inne)
1
3780
531. WUP Warszawa
Akademickie Biura Karier. Warszawa 2003
(Patrz: zarządzanie)
1
1738
532. Wyrwicka M. (red.)
Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście
transformacji wiedzy w sieciach
gospodarczych. Poznań 2010
1
6771
533. Wyrwicka M. (red.)
Budowa scenariuszy transformacji wiedzy
wspierających innowacyjną Wielkopolskę. T.I.
Poznań 2011
2
6773-6774
534. Wyrwicka M. (red.)
Budowa scenariuszy transformacji wiedzy
wspierających innowacyjną Wielkopolskę. T.II.
Poznań 2011
2
6775-6776
535. Wyrwicka M. (red.)
Forsight. Raport końcowy. Poznań 2011
2
6778-6779
536. Wyrwicka M. (red.)
Raport z badań metodą DELPHI (do projektu
Forsight). Poznań 2011
1
6777
537. Wyrwicka M. (red.)
Tendencje rozwojowe Wielkopolski w
kontekście transformacji wiedzy w sieciach
gospodarczych. Poznań 2010
1
6772
538. Wysokińska Z., Witkowska J.
Integracja europejska. Rozwój rynków.
Warszawa-Łódź 1999 (Patrz: BN)
1
4012
539. Yip G.S.
Strategia globalna. Warszawa 1996
1
4078
540. Załęczny L.A.
Dokumentacja operacji gospodarczych w
zakładzie pracy. Bydgoszcz 1995 (Patrz:
prawo)
1
2045
541. Załęczny L.A., Grall J.
Organizacja i obrót dokumentów w zakładzie
pracy. Bydgoszcz 1995 (Patrz: prawo)
1
542. Zawiślak A. M.
Szkice o zarządzaniu. Warszawa 1975
2
3844; 4050
543. Zbiegień-Maciąg L.
Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur
znanych firm. Warszawa 2005
1
3071
544. Zborowski A.
Przemiany struktury społeczno-przestrzennej.
Kraków 2005
1
0699
545. Zdankiewicz – Ścigała E.
Wokół psychomanipulacji. Warszawa 2009
1
3450
546. Zeszyty Naukowe
Gnieźnieńskiej Wyższej
Szkoły HumanistycznoMenadżerskiej.
Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki
Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Gniezno
2008
1
3209
547. Zimniewicz K.
Społeczne problemy zarządzania. Poznań
2004
1
1112
548. Zimniewicz K.
Współczesne tendencje w zarządzaniu.
Poznań 2003
1
1110
549. Zoll F.
Kierowanie załogą. Warszawa 1973
1
4072
550. Zubrzycki J.
Leksykon VAT. T.1. Wrocław 2006 (Patrz:
prawo)
1
0768
551. Zubrzycki J.
PKWiU a stawki VAT. Wrocław 2004 (Patrz:
prawo)
1
1792
552. Żakowski W.
Matematyka dla kandydatów na wyższe
uczelnie. Warszawa 1994
2
1733; 1733
2100
Inne
Autor
Tytuł
Ilość Sygnatura
egz.
1.
Album
30 lat Ludowego Wojska Polskiego w
twórczości plastycznej. Warszawa 1975
1
1176
2.
Album
70’95 Weldbergener Kreis. Steingurt 1995
1
1708
3.
Album
Americam Parks. USA 1975
1
2526
4.
Album
Art-EKO. Katowice 1997
1
1485
5.
Album
Beautiful South Africa. Johannesburg 1987
1
1145
6.
Album
Będzin dawniej I dziś. Będzin 1996
1
1502
7.
Album
Białoruś. Mińsk 1996
1
1144
8.
Album
Collectio dermatologia. Heronsgegeben 1973
1
2397
9.
Album
Esport pera tuthoma. Barcelona 2000
1
1487
10.
Album
FOTO Biennale. Enschede 1993
1
1486
11.
Album
Fotosport’2000 XVI Biennale Internationale de
Fotografia de l’esport. Barcelona 2000
1
1490
12.
Album
Fotosport’96 XIX Biennale Internationale de
Fotografia de l’esport. Barcelona 1996
1
1489
13.
Album
Fotosport’98 XV Biennale Internationale de
Fotografia de 1998. Barcelona 1998
1
1488
14.
Album
Gdzie mój dom, gdzie moje miasto. Warszawa
2006
1
1483
15.
Album
Koszalin. Koszalin 1997
1
1153
16.
Album
Luboń. Urząd Miasta Lubonia 2004
1
1782
17.
Album
Malbork Castle. Warszawa 1997
1
1505
18.
Album
Mińsk. Mińsk 1989
1
1156
19.
Album
Phenian. Phenian 1975
1
1157
20.
Album
Plakat polski. Warszawa 1979
1
1175
21.
Album
Polska Marynarka Wojenna. Rzym 1947 (Patrz: 1
historia)
1219
22.
Album
Polska. Portret lat 960-1990. Kraków 1991
1
1141
23.
Album
Polskie rejony. Mazowieckie. Warszawa 2004
1
1143
24.
Album
Porta Regia. The Gniezno Cathedlal Doors.
Gniezno 2005
1
1496
25.
Album
Portfilio. The world’s best images by the top.
Londyn 1995
1
1499
26.
Album
Portret wojska. Warszawa 1983
1
1167
27.
Album
Powiat leszczyński. Bydgoszcz 2004
1
1142
28.
Album
Rzeźba plenerowa. Szczecin 2004
1
1484
29.
Album
Sieradz moje miasto. Sieradz 205
1
1147
Lp.
30.
Album
Słowacja. Bratysława1993
1
1150
31.
Album
Szczecin. 2000
1
1140
32.
Album
Szczecin. Ostatnie sto lat. Szczecin 1993
1
1158
33.
Album
W czterdziestolecie zwycięstwa. Warszawa
1985
1
1161
34.
Album
Województwo leszczyńskie. Bydgoszcz 1998
1
1159
35.
Album
Wojsko Polskie w plastyce. Warszawa 1985
1
1168
36.
Album
Wrocław. 1997
1
1139
37.
Album
Współczesna broń myśliwska i wyczynowa.
Warszawa 1994
1
1163
38.
Album
Zbiory muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie. Warszawa 1991
1
1171
39.
Album. Bujak A.
Toruń. Toruń 2005
1
1151
40.
Album. Busanets C.
Niszczyciele. Fregaty i korwety. Warszawa
2002
1
1162
41.
Album. Jaroszewski P.,
Horwath L.
Wieliczka. Kopalnia soli. Wieliczka 1993
1
1148
42.
Album. Jodłowski A.
Wieliczka. Muzeum Żup krakowskich. Wieliczka 1
1991
1149
43.
Album. Kabat H.
Dar Pomorza. Warszawa 1985
1
1172
44.
Album. Kitowski S.
Gdynia. Miasto z morza i marzeń. Gdynia 1997 1
1160
45.
Album. Ministerstwo Kultury
Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych 2
z udziałem Polski. Warszawa 2001
2161-2162
46.
Album. Protasiuk A.
Świdnica. Warszawa 1997
1
1155
47.
Album. Rakuś-Suszczewski. S W Antarktyce. Warszawa 1987
1
1146
48.
Album. Splitt J. A.
Kalisz. Najstarsze miasto w Polsce. Kalisz
2001
1
1154
49.
Album. Strzałkowski W.
Grób nieznanego żołnierza. Warszawa 2001
1
1170
50.
Album. Szczypowska M.,
Szczypowski A.
Paczków. Poznań 1965
1
1152
51.
Album. Żygulski Z.jr.,
Wielecki H.
Polski mundur wojskowy. Kraków 1988
1
1173
52.
Altenberger S.
Podręcznik okulistyki. Warszawa 1971
1
2398
53.
Andahzi F.
El Secreto de Los Flamencos.
B. Aires 2002
1
6852
54.
Andreew A.
Prigorody Leningrada. Moskwa
1
2831
55.
ATHENEUM
ATHENEUM 1/1997
1
1762
56.
Atlas
Kieszonkowy atlas świata. Warszawa 1971
1
2480
57.
Atlas
Polska. Atlas geograficzny.
1
2525
58.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Bałtów – gmina, którą ożywiły dinozaury. Nr 1.
Warszawa 2007
1
3131
59.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa. Nr
11. Warszawa 2007
1
3141
60.
Atlas Dobrych Praktyk
Ekologiczne mrówki z EKON-u. Nr 5.
1
3135
ekonomii społecznej.
Warszawa 2007
61.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Habitat for Humanity – pomagamy rodzinom
mieszkać. Nr 4. Warszawa 2007
1
3134
62.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Moje miejsce do życia, miejsce do pracy –
Stowarzyszenie „Być Razem”. Nr 8. Warszawa
2007
1
3138
63.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Nasz Dom Zastępczy w Lutolu Mokrym. Nr 7.
Warszawa 2007
1
3137
64.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Nowoczesne Emaus. Pomóż mu pomagać
innym. Nr 10. Warszawa 2007
1
3140
65.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Pensjonat u Pana Cogito. Nr 12. Warszawa
2007
1
3142
66.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Plaster na służbę zdrowia. Nr 9. Warszawa
2007
1
3139
67.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Nr 6.
Warszawa 2007
3133 3136
68.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Spółdzielnia godnego życia. Nr 3. Warszawa
2007
3132
69.
Atlas Dobrych Praktyk
ekonomii społecznej.
Teatr przywraca życiu sens. Nr 2. Warszawa
2007
1
70.
Attwood M.
Ślepy zabójca. Poznań 2002
1
0539
71.
Auerbach M., Golias M.
Gramatyka grecka. Warszawa 1954
1
1114
72.
Austen J.
Emma. Warszawa 1997
1
2171
73.
Badowski R.
Raj w Antarktyce. Warszawa 1985
2
282702828
74.
Bagley D.
Noc błędu. Warszawa 1993
1
0532
75.
Bajcer A.
Polska. Warszawa 1965
1
2469
76.
Baldwin L.
Miłości ich życia. Warszawa 1995
1
2173
77.
Ban Breathnach S.
Simple abundance. Nowy Jork 1995
1
2842
78.
Banaszak H.
Zamienię samolubię na szczodruchy!!!. Kraków 1
2006
1780
79.
Barbag J.
Przewodnik po stolicach świata. Warszawa
1970
1
2466
80.
Barron P.
Games, Ideas and Activities For Learning
Outside The Primary Classroom.
Harlow. Engl. 2009
1
6850
81.
Bazylow L., Sobczak J. (red.)
Encyklopedia Rewolucji Październikowej.
Warszawa 1977 (patrz: BN; Historia)
1
6194
82.
Bąkowski K.
Gazyfikacja. Gazociągi. Stacje redukcyjne.
Instalacje i urządzenia gazowe. Warszawa
1996 (Patrz: BN)
1
6700
83.
Bekasiński J.
Christa Ubles konzeption einer modernen
prose. Toruń 1992
1
1994
84.
Bellow S.
Planeta Pana Sammlera. Warszawa 1999
1
0525
85.
Bellow S.
Suma przemyśleń. Poznań 1998
1
0516
86.
Bernhard M.L. (red.)
Zabytki archeologiczne. Warszawa 1976
(Patrz: historia)
1
1540
87.
Berwiński W.
Chwilozofijki i inne utwory. Warszawa 1999
1
1664
88.
Biayschi S.
Prorok wiatru. Kraków 2002
1
1779
89.
Bielecki J.
Turbo Pascal 500. Warszawa 1989
1
2499
90.
Bielecki J.
Turbo Pascal z grafiką. Warszawa 1989
1
2514
91.
Błachowska K.
Poznajemy świat wokół nas. Warszawa 2004
1
2035
92.
Boglar K.
Węgry. Warszawa 1974
1
2485
93.
Bonca Z.
Chłodnictwo okrętowe. Gdynia 2006 (Patrz:
zarządzanie)
1
1719
94.
Borobio V.
Curso de espaňol para extranjeros. Madryt
2002
1
3713
95.
Braun J., Renz U., Schȁffler A. Poradnik lekarza praktyka. OSSOLINEUM
1995
1
4131
96.
Breathnach S.B.
A Daybook of Confort and Joy. Nowy Jork 1995 1
1732
97.
Broniarek A.
Londyn i okolice. Warszawa 1987
1
2483
98.
Brrall I.
Proverbase. Elementary. Theacher’s Book.
Harlow 2005
5
0564-0568
99.
Brűhl W. pod red.
Zarys reumatologii. Warszawa 1968
1
2416
100. Brzozowski T., Lalak H.
Zwiedzamy Jugosławię. Warszawa 1975
1
2490
101. Budvytis A.
Fotografie. Warszawa 1955
1
1523
102. Budych K.
Regulacje prawne ochrony środowiska
naturalnego... Poznań 2007 (Patrz: prawo)
1
2324
103. Bukowska B.
Rapsodia przyrody. Łomża 2006
1
1752
104. Burnett F.M.
The secret garden + płyty. Oxford 1993
2
3736-3737
105. Burzyński R.
Być fotografem. Warszawa 1978
1
2535
106. Chabowski M.
Materiały do nauki języka rosyjskiego (dla
słuchaczy II roku). Warszawa 1980
1
0891
107. Chabowski M., Zaryczna H.
Język rosyjski (dla słuchaczy II roku).
Warszawa 1983
1
0892
108. Chałasiński J.
Kultura amerykańska Warszawa 1962
1
6310
1
6309
109. Chałasiński J., Chałasińska K. Bliżej Afryki. Warszawa 1965
110. Cherroux R.
Księga zdradzonych tajemnic. Łódź 1984
1
2503
111. Chojnecka E.
Architektura i urbanistyka Bielska-Białej.
Bielsko-Biała 1994
1
1707
112. Cichla-Czarniawska E.
Moja sowa śnieżna. Lublin 2006
1
2083
113. Cichowicz B.
Budowa pod nadzorem. Warszawa 1997
1
2430
114. Clancy T.
Sprawa Oriona. Poznań 2000
1
0523
115. Conan Doyle A.
Sherlok Holms and the Sport of Kings. Oxford
2003
1
0561
116. Cook R.
Szkodliwe intencje. Warszawa 1991
1
0529
117. Cunningham S., Moor P.
Cutting Edge. Madryt 2001
1
2451
118. Cynarski W.J., Obodyński K.
(red.)
Tourism and recreation the process of
European Integration. Rzeszów 2004
1
1993
119. Czapliński K.
Zielona Góra. Zielona Góra 2001
1
1764
120. Czarnikowski J.
Ciastka, ciastka, ciastka.
1
2528
121. Czas kultury
Lipiec-sierpień nr 5. Warszawa 1992
1
2536
122. Czasopismo
Światowid. 2003
1
1581
123. Czasopismo
Wiedza i życie. Warszawa 1947
1
1530
124. Czerny M.
Indianie Kolumbii. Warszawa 1984
1
2825
125. Czuchajdoski L.
Moje niebo. Kraków 1994
1
1776
126. Czyż E.
Wzory i przykłady liczbowe obliczeń
statycznych. T.1.2.3. Warszawa 1960
3
2797-2799
127. Dambrauskaite K. i inni.
Prisiminima, Wspomnienia. Warszawa 2010
1
7656
128. Dańczuk W.
Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint) Łódź
1924/Głogów 2010 (Patrz: BN; pedagogika)
1
4127
129. De Mello A.
Śpiew ptaka. Poznań 2000
1
0537
130. De Mille N.
Odyseja Tabbota. T.1.2. Poznań 1992
2
0519-0520
(1x2)
131. Delavaud C.C.
Ameryka Południowa. Warszawa 1982
1
6311
132. Derlukiewicz P. (red.)
Biblioteka Elbląska. Przeszłość i
teraźniejszość. Olsztyn 2006 (Patrz:
pedagogika )
1
0708
133. Domaniewski T.
Majster we własnym domu. Warszawa 1963
1
2800
134. Domżał Z.
Das skriptorium des zisterzienserklosters bis
zum ende des 13 Jhrs. Łódź 2007
1
3038
135. Dopierała K. (red.)
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii.
T.4. Toruń 2005 (Patrz: historia)
1
2244
136. Dopierała K. (red.)
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii.
T.3. Toruń 2004 (Patrz: historia)
1
2245
137. Dopierała K. (red.)
Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji
1
polskich we Włoszech. Bydgoszcz 2001 (Patrz:
historia)
2242
138. Dr Esperanto
Język międzynarodowy. Warszawa 1987
(reprint)
1
1755
139. Drzewiecki B., Kosior R.
Der Polska. Olsztyn
1
3114
140. Dunikowski X.
Dzieła w zbiorach wawelskich. Kraków 2001
1
1528
141. Dziak A.
Cuda chirurgii. Warszawa 1965
1
2422
142. Dżeżdżon W.,
Liebrecht R.,
Pierzynowska G.
Mały leksykon wyrazów kłopotliwych. Pelplin
2009
1
3717
143. Ekiert J.
500 zagadek muzycznych. Warszawa 1966
1
2812
144. Elliott K.
Książe psów. Gdańsk 2001
1
0522
145. Encyklopedia
Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1980 1
6285
146. Encyklopedia
Ilustrowana encyklopedia. Poznań 1997
1
1760
147. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.1.
Warszawa 1994
1
6302
148. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.2.
Warszawa 1994
1
6303
149. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3.
1
6304
Warszawa 1994
150. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4.
Warszawa 1994
1
6305
151. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5.
Warszawa 1994
1
6306
152. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.6.
Warszawa 1994
1
6307
153. Encyklopedia
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.7.
Warszawa 1994
1
6308
154. Encyklopedia
Popularna Encyclopedia Hutchinsona.
Warszawa 1995
1
4132
155. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.10. 1
Warszawa 1967
6296
156. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.11. 1
Warszawa 1967
6297
157. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.12. 1
Warszawa 1969
6298
158. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.13. 1
Suplement. Warszawa 1970
6299
159. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.2.
Warszawa 1963
1
6287
160. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.4.
Warszawa 1964
1
6289
161. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.5.
Warszawa 1965
3
6290-6292
162. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.7.
Warszawa 1966
1
6293
163. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.8.
Warszawa 1966
1
6294
164. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.9.
Warszawa 1967
1
6295
165. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.1.
Warszawa 1962
1
6286
166. Encyklopedia
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.3.
Warszawa 1966
1
6288
167. Encylopedia
Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa
1980
1
6285
168. Escott J.
Agata Christie. Woman of Mystery. Oxford
1
0560
169. Escott J.
London. Oxford 2008
2
3732-3733
170. Etmanowicz A., SanetnaSzeliga J.
Projekt w programie „Kultura 2000”. Warszawa 1
2004
0702
171. Evan D.
Proverbase. Beginer. Harlow 2005
1
0569
172. Evan D.
Proverbase. Elementary. Harlow 2005
4
0570-0573
173. Faucher D. (red.)
La France. T.1. Paryż 1951
1
6300
174. Faucher D. (red.)
La France. T.2. Paryż 1951
1
6301
175. Faucher D. (red.)
La France. T.1. Paris 1951
1
6300
176. Faucher D. (red.)
La France. T.2. Paris 1951
1
6301
177. Fidyk M., Pancewicz R.
Język rosyjski dla ekonomistów. Warszawa
1978
1
0894
178. Fijałkowski W.
Wilanów (album). Warszawa 1984
1
0984
1
2394
179. Filipowicz B., Więcchowski W. Biochemia. Warszawa 1969
180. Finis F.
Druckbehälter aus thermoplastschen.... Kassel
2005
1
2002
181. Firuţă C.
Visit Romania. Bukareszt 1997
1
2482
182. Fogler J.
Na wschód od Bajkału. Warszawa 1985
1
2826
183. Fram Ch.
Proverbase. Elementary. Study Book. Harlow
2002
4
0574-0577
184. Frey St.
Sprzysiężenie. Warszawa 1999
1
0534
185. Funk H., Kuhn Ch.,
Demme S.
Studio A1. Bukowina Tatrzańska 2008
1
3297
186. Galuskin E.
Minerały z grupy wezuwianu ze skał
achtarandytowych (rzeka Wilej. Jakucja).
Kraków 2005
1
1971
187. Gałkowski T., Kiwerski J.
(Pod red.)
Encyklopedyczny słownik rehabilitacji.
Warszawa 1986 (Patrz: pedagogika)
1
4130
188. Gardner E.
Sprawa szantażowanego męża. 1999
1
0524
189. Gautruche X. (red.)
Ewolucja. Katalog fotografii. Paryż 2002
1
2822
190. Gerwel Cz., Pawłowski Z.,
Chodera L.
Podstawy parazytologii klinicznej. Poznań 1971 1
2409
191. Girard R.
Kozioł ofiarny. Łódź 1991
1
0978
192. Głowacka J.
Pieczenie ciast i ciasteczek. Warszawa 1972
1
2540
193. Goliński A.
Ekologia wobec globalizmu. Poznań 2007
1
2325
194. Golonka J. (red.)
2nd International Conference Geotur 2005
„Geoturism – New”. Kraków 2005
1
1992
195. Gorzelak Z., Żebrowski A.
Geografia ludności CSRS i NRD. Warszawa
1983
1
1272
196. Goździk A.
World Exhibitions Technologues for Climate
Protection. Poznań 2008
2
3115-3116
197. Górka K., Poskrobko B.,
Radecki W.
Ochrona środowiska. Warszawa 1991
1
4000
198. Górny H. (red.)
Z kart historii i pamięci Liceum pedagogicznego 1
w Zawierciu. Zawiercie 2004 (Patrz:
pedagogika)
0707
199. Grajewski I.,
Wójcicki J.
Mały Leksykon Morski.
Warszawa 1981 (Patrz: BN)
1
6844
200. Gresel J.
Album. Hanover. Hanover 1991
1
2521
201. Gronikowski J.
Patomorfologia. Warszawa 1971
1
2401
202. Grycz J.
Skrócone przepisy katalogowania
alfabetycznego. Warszawa 1970
1
1127
203. Gryz J.
Rysa. Koszalin 1995
1
1753
204. Gumowska J.
Wenus z patelnią. Warszawa 1973
1
2537
205. GUS
Ochrona środowiska 2006. Warszawa 2006
1
6544
206. Habinowska M.
Ludzie i konie. Sport jeździecki na poznańskiej
Woli 1951-1983. Warszawa 1986
(Patrz: Historia)
1
6674
207. Hannam J.
Christmas in Prague. Oxford 2000
1
0563
208. Hansen G.
Als Kalisch deutsch war... Oldenburg 2005
1
1460
209. Hart A.D.
Męska depresja. Poznań 2007
1
2105
210. Hartwig W. (red.)
Endokrynologia dziedziczna. Warszawa 1972
2
2407-2408
211. Häublein G., Jenkins R.
Słownik tematyczny angielski. Warszawa 2006
1
0554
212. Heather G.
Noc Kosa. Warszawa 2002
1
0526
213. Henning E.
Beiträge zur Wissenstifte Dahtems.??? Berlin
200
1
1026
214. Hiaasen C.
Striptiz. Warszawa 1994
1
0533
215. Hibszer A., Michalski T. (red.)
Geografia na egzaminach zewnętrznych.
Pelplin 2007 (Patrz: pedagogika)
1
1961
216. Hudson S.
Dzień śmierci. Gdańsk 1991
1
0521
217. Hutchinson T.
English for life – beginner. Oxford 2008
1
3295
218. Hutchinson T.
English for life – elementary. Oxford 2008
1
3294
219. Hutchinson T.
English for life – Pre - intermediate. Oxford
2008
1
3296
220. Ignatius D.
Agenci niewinności. Warszawa 1998
1
0528
221. Imieliński K.
Zaburzenia psychoseksualne. Warszawa 1970
1
2419
222. Informator
Archiwa Państwowe. Łódź 1977
3995
1
223. Informator
Archiwa w Polsce. Informator adresowy.
Warszawa 1994
1
1031
224. Informator
Biblioteki w Polsce – Krosno. Warszawa 1994
1
1510
225. Informator
Biblioteki w Polsce – Lublin. Warszawa 1994
1
1508
226. Informator
Biblioteki w Polsce – Piotrków Trybunalski.
Warszawa 1994
1
1509
227. Informator
Biblioteki w Polsce – Zamość (województwo).
Warszawa 1994
1
1511
228. Informator
Dania. Warszawa 1995
1
1231
229. Informator
L’artognato Artisticpo del Lazio. Rzym 1995
2
1743-1744
230. Informator
Piła. Piła 2008
1
2834
231. Informator
Powiat szczycieński. Szczytno 2008
1
2837
232. Informator
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Poznań
10-13.10.2007
3
2939-2941
233. Informator
Selected transcures of the Bueo National
Museum. Seoul 1997
1
1757
234. Informator
Szczytno. Szczytno 2008
1
2836
235. Informator
Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2004
1
0899
236. Informator
Windkraft: Eine Alternative die keine ist.
Frankfurt 2000
1
1030
237. Informator
Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej.
Warszawa 1994
1
1074
238. Instytut Języka Polskiego PAN Słownik języka polskiego. Poł.XVII w. T.1.
Kraków 2004
1
1969
239. Iwankiewicz S.
Otolaryngologia. Warszawa 1973
1
2399
240. Jakliński A., Kobiela S.
Medycyna sądowa. Warszawa 1972
1
2400
241. James P.D.
Intrygi i żądze. Katowice 1992
1
0514
242. Jancewicz Z., Kopczyński A.,
Freidrich P.
Welcome to English. Telewizyjny kura języka
angielskiego. Cz.1 i 2. Warszawa 1985
2
2118-2119
243. Jankowski H.
Zwiedzamy Bułgarię. Warszawa 1975
1
2492
244. Janusch A.
Szyjemy same. Warszawa 1968
1
2393
245. Jaroszewicz W.
Gruźlica. Warszawa 1968
1
2414
246. Jassem W.
Fonetyka języka angielskiego. Warszawa 1975 1
2117
247. Jastrzębska E.
Biologia w pytaniach i odpowiedziach.
Warszawa 1993
2
2508-2509
248. Jaszkowski W., Maniecki M.
Prognozowanie w języku BASIC. Warszawa
1986
1
2512
249. Jendraszak E.
Dania (Informator).
Warszawa 1995
1
7096
250. Jerome J.K.
Three men in a boat + płyty. Oxford 1990
2
3740-3741
251. Jędras S.
Bojanowo. Miasto i gmina. Leszno 2005
1
0705
252. Jilin M.
Czarno na białym. Warszawa 1966
1
2473
253. Jodłowski S.
Studia nad częściami mowy. Warszawa 1971
1
6283
254. Jucewicz A., Gołąbek T.,
Jasiak H.
ABC Sport dla wszystkich. Warszawa 1988
1
2538
255. Jurczyk W. (red.)
Wybrane zagadnienia intensywnej terapii.
Poznań 1974
1
2406
256. Kałkowska K.
Język rosyjski. Testy ekonomiczne i handlowe.
Warszawa 1981
1
0893
257. Kamiński B., Dziak A.
Lekarz na miejscu wypadku. Warszawa 1969
1
2415
258. Kamiński Z.
Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie.
Warszawa 1967
1
2459
259. Kasprzak L.
O znaczeniu krajobrazu. Warszawa 2000
1
1503
260. Kaszyński S.
Raj. Bochnia-Kraków 1997
1
1777
261. Katalog
Katalog Popularny 1980. Warszawa 1980
1
2534
262. Kent G.
Nocna pułapka. Warszawa 1999
1
0531
263. Kędziowa A.
Spacerkiem po Zamościu. Kraków 19889
1
2474
264. Kim R.
Złote wybrzeże. Poznań 1999
1
0513
265. Klafkowski A. (red.)
Encyklopedia Prawa Międzynarodowego i
Stosunków Międzynarodowych.
Warszawa 1976 (Patrz: BN)
1
6839
266. Klima F.L., Tokarski Z.
500 zagadek geograficznych. Warszawa 1961
1
2518
267. Klub Gaja
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Wilkowice 2008
2
3117-3118
268. Klub Gaja
Święto Drzewa. Wilkowice 2008
4
3119-3122
269. Klub Gaja. Bożyk J.
Wisła Fax. Wilkowice 2008
3
3123-3125
270. Kłodecka-Różalska J.
Sportsmenka – kobieta sukcesu. Warszawa
2003 (Patrz: zarządzanie)
1
1454
271. Koljańska J.
Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie.
Warszawa 1965
1
2500
272. Koloiartsev V.
Concept of conscience in M. Heidegger and
E. Levinas. Łódź 2008
1
6267
273. Koontz D.R.
Tik – tak. Warszawa 1999
1
0527
274. Kopaliński Wł.
Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów
Obcojęzycznych.
Warszawa 1967
1
6848
275. Kopeć K.
Współczesne formy i metody w dydaktyce
geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz:
pedagogika)
1
1965
276. Kowalska L.
500 zagadek z chemii. Warszawa 1964
1
2519
277. Kowalski P.
Problemy badawcze w lekkoatletyce. Wrocław
2005 (Patrz: pedagogika)
1
1726
278. Kożmińska A.
Duszniki Zdrój. Warszawa 1973
1
2478
279. Krąpiec M.A.
Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986 (Patrz: 1
prawo)
4001
280. Kwapis Z., Haber H.J.
Wzory listów niemieckich. Warszawa 1990
1
2116
281. Lebouchė B., Lėcu A.
Gdzie jesteś gdy cierpię? Poznań 2007
1
2110
282. Leksykon
Actuelles Lexicon. München 2001
1
1029
283. Leksykon
Nowy Leksykon PWN. Warszawa 1998
1
6284
284. Lennon J
Na własne kopyto. Warszawa 1994
1
1783
285. Leończuk J.
Wołanie serca. Antologia poezji ukraińskiej
Podlasia. Białystok 2008 (Patrz: pedagogika)
1
4133
286. Lewandowska J. (red.)
Wykaz muzeów w Polsce. Warszawa 1997
1
1656
287. Lindquist M.,
Stypińska M.
På svenska. Warszawa 1977
1
2824
288. Lipiński A.
Prawne podstawy ochrony środowiska.
Zakamycze 2002 (Patrz: prawo)
1
3999
289. Lipoński W.
Humanistyczna encyklopedia sportu.
Warszawa 1987 (Patrz: pedagogika)
1
4126
290. Lukas W., Teslar E.
Training in Famity Practice. Kraków 2005
1
1539
291. Lukszyn J.
Rosyjski, Wyraz. Słownik Naukowo –
Dydaktyczny.
Warszawa 1988
1
6849
1
2413
292. Ławkowicz W.,
Klinika i leczenie niedokrwistości. Warszawa
Krzemińska-Ławkowiczowa J. 1969
293. Macichowska A.
Angielsko-polski słownik wybranej terminologii
prasowej. Warszawa 1989
1
1300
294. Macichowska A.
Materiały pomocnicze do nauki języka
angielskiego. Warszawa 1980
1
1274
295. Madej A., Magas M.
Język rosyjski. Warszawa 1984
1
0890
296. Madej A., Magas M.,
Reygoda A.
Materiały pomocnicze do nauki języka
rosyjskiego. Warszawa 1982
1
1275
297. Maguire J.
Seasons and celebrations. Oxford 2008
2
3730-3731
298. Malczyk T.
Nysa Science Festival… . Nysa 2009
1
3873
299. Maley A., Harding K.
English for specific purposes. Oxford 2008
1
3727
300. Malinowska T. Syta L.
Redagowanie techniczne książki. Warszawa
1977
1
6281
301. Malot H.
Bez rodziny. Warszawa 1987
1
4134
302. Maluśkiewicz P., Matczak M.
Września. Słupca i okolice. Poznań 1974
1
2479
303. Mała encyklopedia
Mała encyklopedia kultury świata antycznego.
Warszawa 1958
1
2820
304. Marciniak A.
Podstawy języka Turbo Pascal 4,0. Warszawa- 1
Poznań 1999
2511
305. Marciniak A.
Turbo Pascal 5.0. Warszawa – Poznań 1989
1
2796
306. Marciniak A.
Turbo Pascal 55. Warszawa-Poznań 1990
1
2481
307. Marcinkowski T.
Medycyna w całej krasie. Cz.2. Goleniów 2005
1
1529
308. Masgutova S., Curlee P.
You are a Winnter. Warszawa 2004
1
0729
309. Masłowska J.
Uświadomienie problemów ekologicznych w
społeczeństwie. Poznań 2007
1
2292
310. Materiały edukacyjne
Efective learning In Family. Practice Guidebook 1
for Frainces. Kraków 2005
1504
311. Materiały konferencyjne
Wozu Christen in Europa. Kraków 2005
1
1459
312. Mazaraki M.
Łowiectwo w Polsce. Kraków 1993
1
0943
313. Mazur E.
Geografia repetytorium. Cz.I, II. Szczecin 1994
2
(1x2)
1736-1737
314. Mazurek J.
Propaganda, jej istota i funkcje społeczne.
Warszawa 1984 (Patrz: historia)
1
0816
315. Mc Clure K.
Kryzys. Warszawa 1994
1
0517
316. Mc Clure K.
Szpital śmierci. Warszawa 1994
1
0518
317. Mc Nally R.
The geographical atlas. Chicago – New York.
1
6666
318. Menzhausen J.
Zwinger. Drezno 1993
1
2524
319. Michajłow W.
Sozologia i problemy środowiska życia
człowieka. OSSOLINEUM 1972
1
3998
320. Michajłow W.
Środowisko i polityka. OSSOLINEUM 1976
1
3997
321. Michałkiewicz W., Baron J.
Zarys endokrynologii ginekologicznej.
Warszawa-Poznań 1972
1
2405
322. Michałkiewicz W. (red.)
Położnictwo. Warszawa 1970
1
2395
323. Michnal W.
Biblioteki naukowe Szczecina. Szczecin 1983
1
1538
324. Michnowski Z. (red.)
Buduję taniej. Warszawa 1995
1
2488
325. Mikołajska J.
Rumunia. Warszawa 1974
1
2486
326. Misztal M.
Tests in English. Warszawa 1995
1
1735
327. Młotkowski J.
Lecz się sam. Poradnik samo leczenia. Poznań 1
1990
2420
328. Moczarski K.
Rozmowy z katem. Warszawa 1978
1
2010
329. Muzyka-Walawendes A.
Sukienka i … Poznań 2006
1
1501
330. Muzylak G.
Ten rok kiedy pisałem wiersze. Siedlce 2006
1
1713
331. Neuner G. i inni
Deutsch Aktiv Neue. Warszawa 1993
2
2445-2446
332. Neuner G. i inni
Deutsch Konkret. Warszawa 1993
4
2447-2450
333. Nguyen Tu Thang.
Mały Słownik Polsko – Wietnamski.
Warszawa 1968
1
6851
334. Nowicki J.
Środowisko mieszkaniowe. Cz.2. Warszawa
2003
1
0703; 1746
335. Nowicki J.
Środowisko mieszkaniowe. ilustracje.
Warszawa 2003
1
1747
336. Nowicki K.
Droga do ojca. Warszawa 1967
1
4135
337. O’Brien H.
Człowiek z Langley. Warszawa 1992
1
0535
338. Okła J.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego. Warszawa
1971
1
2418
339. Olechnowicz-Bobrowska B.
Częstość dni z opadem w Polsce. Warszawa
1970 (Patrz: Pedagogika)
1
6668
340. Opracowanie
Att lǻna ut konst. Lund 1967
1
1522
341. Opracowanie zbiorowe
Galeria de pinturas. Leningrad 1989
1
2003
342. Opracowanie zbiorowe
Gallery „Arms and Colours In Poland”. Kraków
2005
1
1537
343. Opracowanie zbiorowe
Grenzϋberschreitende zusammenarbeit. T. VII. 1
Schverin 2005
1996
344. Opracowanie zbiorowe
Grenzϋberschreitende zusammenarbeit. T. VIII. 1
Schverin 2005
1995
345. Opracowanie zbiorowe
Kultur Stifhen der Berlin 1992
1
1999
346. Opracowanie zbiorowe
Pałac w Kielcach. Kraków 1981
1
1532
347. Opracowanie zbiorowe
Wir stiften Wissen. Hannover 2003/2004
2
1024-1025
348. Osmańczyk E.J.
Encyklopedia ONZ i Stosunków
Międzynarodowych.
Warszawa 1982 (Patrz: BN)
1
6838
349. Pachter A. (red.)
Let's go Europa I. Bielsko - Biała 1993/94
1
2829
350. Palmowski T., Kopeć K.
Współczesne idee i treści w dydaktyce
geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz:
pedagogika)
1
1964
351. PAN, WNS, KNF
Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny.
Warszawa 1987
1
0806
352. Pasieczny L. (red.)
Encyklopedia Organizacji i Zarządzania.
Warszawa 1981 (Patrz: Zarządzanie)
1
6841
353. Pasławski T.
Łowiectwo dla leśników i myśliwych. Warszawa 1
1987
6673
354. Pęczak M.
Mały słownik subkultur młodzieżowych.
Warszawa 1992 (Patrz: pedagogika)
1
1230
355. Piasecki S.
Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Warszawa
1994
1
0940
356. Piperek J., Ippoldt J.
Wielki słownik polsko-niemiecki T1.,T.2.
Warszawa 1986
2
2057-2058
(1x2)
357. Piskorski C.
Świnoujście i okolice. Warszawa 1972
1
2476
358. Plan miasta
Łódź. Łódź 2008
1
2835
359. Pocztówki
Gady i płazy chronione. Cz.1 i 2. Warszawa
2
2838-2839
360. Pocztówki
Rośliny chronione. Warszawa
1
2840
361. Podręcznik
English Grammer 1. Warszawa 1965
1
2114
362. Podręcznik
English Grammer 2. Warszawa 1965
1
2112
363. Podręcznik
English Grammer 3. Warszawa 1965
1
2113
364. Poezje
Odnajdziemy się w muzyce. Kraków 2005
1
1778
365. Pozdro K.M.
Podstawy chemii. Warszawa 1991
1
2460
366. Praca zbiorowa
55 lat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w
Toruniu. Toruń 2000 (Patrz: historia)
1
2392
367. Praca zbiorowa
Book of Abstract. Euro XXII Prague. Praga
2007 1
1
2360
368. Praca zbiorowa
Bourhand Quattro Pro for DOS. Scotts
Valley1987
2
2501-2502
369. Praca zbiorowa
Die russchischen Wahten 2007/2008. Bremen
2007
1
2330
370. Praca zbiorowa
Mały poradnik mechanika. Warszawa 1954
1
2801
371. Praca zbiorowa
Metodologia nauczania języka angielskiego.
Poznań 2002
1
2287
372. Praca zbiorowa
Microsoft Acess. Warszawa 1994
1
2515
373. Praca zbiorowa
Nowy leksykon PWN. Warszawa 1998
1
6284
374. Praca zbiorowa
Powiat wągrowiecki. Wągrowiec 2007
1
2240
375. Praca zbiorowa
Słownik filozofii marksistowskiej. Warszawa
1982
1
6206
376. Praca zbiorowa
Zeszyt Naukowy WSZ w Gdańsku. Gdańsk
2006
1
2239
377. Praca zbiorowa Min. Kultury
Kultura 2000. Warszawa 2001 (Patrz:
pedagogika)
1
2337
378. Praca Zbiorowa.
Encyklopedia Seniora.
Warszawa 1986
1
6837
379. Praca Zbiorowa.
Mała Encyklopedia Powszechna PWN.
Warszawa 1969
1
6836
380. Praca Zbiorowa.
Mały Ilustrowany Leksykon Techniczny.
Warszawa 1982 (Patrz: BN)
1
6843
381. Preston D., Lincoln Ch.
Zabójcza fala. Poznań 2002
1
0512
382. Prodromou L.
Grammar and Vocalbulary for first certificate.
Harlow 2004
1
0558
383. Przekwas – Siemiątkowska M Uczta Kotów Przypiecowych.
Poznań 2012 (Patrz: Ped.)
1
7185
384. Przekwas – Siemiątkowska M. Do Piekła na Piechotę.
Poznań 2012 (Patrz: Ped.)
1
7184
385. Przewłocka B.
1
2411
Depresja i leki przeciwdepresyjne. Mogilany
1986
386. Przewodnik
Let’s go. Bielsko-Biała 1993
1
2510
387. Przewodnik
Polska na urlop i weekend. Warszawa 2008
1
2833
388. Przewodnik
Santillana del Mar. Barcelona 1984
1
2491
389. Przewodnik Min. Turystyki
Spanien fϋr Sie. Madryt 1970
1
2487
390. Przybylak Z.
Samouzdrawianie relaksem, medytacją i
1
modlitwą. Bydgoszcz 2009 (Patrz: pedagogika)
4129
391. Putowska J.
Jak urządzić mieszkanie. Warszawa 1960
1
2532
392. Pużalski J., Roland E.
Robusd reducing bullying strenghtening
diversity. Łódź 2011
1
6529
393. Radajewski A.
Żywa sztuka współczesności. OSSOLINEUM
1982
1
2821
394. Radecki W.
Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie
środowiska. Wrocław 1986 (Patrz: BN,
Pedagogika)
1
6667
395. Rafiński T. (red.)
Zarys pediatrii. Warszawa 1966
1
2404
396. Rama-Czaneka J.
Nauka Joga o zdrowiu. Warszawa 1990
1
2520
397. Reszkiewicz A.
A Diachronic Grammar of Old English.
Warszawa 1996
1
1118
398. Rocznik WSH
Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła
Hotelarstwa.T.IV. Poznań 2001 (Patrz:
zarządzanie)
1
1301
399. Rocznik WSH
Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła
Hotelarstwa.T.V. Poznań 2001 (Patrz:
zarządzanie)
1
1302
400. Rogala S.
Psychologiczne determinanty współdziałania
rodziców i nauczycieli. Opole 1986 (Patrz:
pedagogika)
1
2412
401. Rovers M.
Uzdrowić miłość. Poznań 2007
1
2104
402. Rubner J.
O czym myślą mężczyźni, o czym marzą
kobiety. Tajemnice mózgu. Warszawa 1999
(Patrz: pedagogika)
1
2172
403. Rudowska J.
Kosmetyka lekarska. Warszawa 1974
1
2396
404. Rutkowski B., Nowicki K.
The psychrokare and other sacred grottoes…
Warszawa 1996
1
1745
405. Rybakow A.
Dzieci Arbatu. Warszawa 1988 (Patrz: historia) 1
0974
406. Rybakow A.
Strach. Trzydziesty piąty i później. Warszawa
1992 (Patrz: historia)
0973; 0975
407. Rybna E.
Astronomia ogólna. Warszawa 1968
2
3755
1
408. Ryszkowski A.
Środowisko hydrogeochemiczne karbonu
produktywnego. Katowice 2004
1
1970
409. Saers L., Saers J.
Headway (intermediate). Oxford 2008
1
2357
410. Sałagan K.
Spotkanie z Konstantinem. Warszawa 2004
1
1770
411. Sameonow W.
Dom muzej W. I. Lenina w Gorkach. Gorki
1
2832
412. Sarosiek J., Sembrat K.,
Sudety. Warszawa 1967
1
2468
Wiktor A.
413. Sawicki P.
Białystok (album). Białystok 1994/1995
1
0981
414. Saylor S.
Ostatnio widziany w Marsylii. Poznań 2003
2
1701-1702
415. Schickler D.
Pocałunki na Manhattanie. Poznań 2005
1
0523
416. Schlessinger L.
Ten stupid thiness Women. New York 1994
1
1462
417. Shakespeare W.
Romeo and Juliet + płyty. Oxford 1999
2
3738-3739
418. Simmel J.M.
Nie zawsze musi być kawior. Poznań 1991
1
0538
419. Skoczek J.
Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy
bilansu cieplnego powierzchni czynnej.
Warszawa 1970 (Patrz: Pedagogika)
1
6669
420. Słownik
Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1968.
(Patrz: pedagogika)
1
3892
421. Słownik
Słownik angielsko-polski z indeksem polskoangielskim. Oxford 2005
1
0559
422. Słownik
Słownik polskich towarzystw naukowych.
Warszawa 1994
1
1122
423. Słownik
Słownik rosyjsko-polski. Warszawa 1950
1
1128
424. Słownik
Słownik techniczny polsko-niemiecki.
Warszawa 1969
1
1123
425. Soars L.J.
Headway. Oxford 1993
3
2452-2454
426. Sołżenicyn A.
Archipelag Gułag. Warszawa 1990 (Patrz:
historia)
2
0977; 1038
427. Sosnowski S.
Zwiedzamy NRD. Warszawa 1975
1
2489
428. Spalle Ś.
ZSRR. Warszawa 1983
1
2484
429. Starck Z., Umiński T.
Biologia. Warszawa 1993
1
2506
430. Starostwo powiatowe
wyszkowskie.
Powiat wyszkowski. Unikatowe wartości
przyrodnicze, historyczne… Bydgoszcz 2007
1
1968
431. Stembor L.
Mini rozmówki niderlandzkie. Warszawa 2006
1
1781
432. Stervadll Z.
Zapalenie narządu rodnego. Warszawa 1971
1
2417
433. Straszyński A.
Zarys dermatologii i wenerologii. Warszawa
1971
1
2403
434. Svartvik J., Sager O.
Modern engelsk grammatik. Uppsala 1985
1
1124
435. Szaferowa J.
Poznaj 100 roślin. Warszawa 1956
1
2470
436. Szczepkowicz J.
Turbo Pascal 4,0. Warszawa 1989
1
2513
437. Szczęsny T.
Ochrona przyrody i krajobrazu. Warszawa 1971 1
(patrz: Pedagogika)
6236
438. Szelburg-Zarębina E.
Dzieła. Lublin 1971
11
1949-1959
439. Szymczak K.
Poprawa stanu wybranych elementów
środowiska naturalnego. Poznań 2007
1
2294
440. Szymczak M. (red.)
Słownik ortograficzny języka polskiego.
Warszawa 1981
1
6282
441. Szywała K.
Województwo opolskie. Opole 2005 (Patrz:
historia)
1
1117
442. Śłownik
Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-
2
0556-0557
angielski. Poznań 2005
443. Śpiewnik
Mam na imię piosenka. Warszawa 1998
1
0651
444. Tanttu J.
What we have here. Helsinki 1973
1
2823
445. Tatoń J.
Poradnik dla pacjenta chorego na cukrzycę.
Warszawa 1974
1
2421
446. Terlak M.
Cieplice Śląskie Zdrój. Warszawa 1971
1
2475
447. Thomson A.J.,
Martinet A.V.
A practical english grammar.
Exercises 1. Oxford 2008
2
3734-3735
448. Tołstoj A.
Piotr Pierwszy. Warszawa 1985 (Patrz: inne)
1
1700
449. Troskolański A.T. (red.)
Mechanik. Poradnik techniczny. Warszawa
1957
1
2802
450. Tyszko P., Ziemińska A.
Angielsko-polski leksykon władz lokalnych.
Warszawa 1994 (Patrz: BN; zarządzanie)
1
1631
451. Verne J.
Around the world in eighty days. Oxford 2009
2
3723-3729
452. Vicary T.
Miting of the Bounty. Oxford 2000
1
0562
453. Walczak J., Pasko M.
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych.
Gliwice 2005 (Patrz: inne)
1
1730
454. Wąż S.
Globalne ocieplenie i ochrona warstwy
ozonowej w prawie polskim. Poznań 2007
(Patrz: prawo)
1
2295
455. Wernerowa J.
Rytmika – przyrodzie. Warszawa 1950 (Patrz:
pedagogika)
1
2471
456. Wierzbicka J., Rynkowska T.
Samouczek języka niemieckiego. Warszawa
1990
1
2115
457. Wilburn S.
Katanga. Poznań 1992
1
0530
458. Will D.
Jak mieszkać wygodnie. Warszawa 1974
1
2530
459. Wilson R.
Zaułek Łgarza. Katowice 2003
1
0515
460. Winiecki I.G.
Metody matematyczne w demografii.
Warszawa 1976
1
3996
461. Wiśniewski H.
Biologia. Warszawa 1992
1
2507
462. Wojeńska W.
Malowanie mieszkań. Warszawa 1964
1
2531
463. Wojewoda W.
Funji in Poland. Kraków 2005
1
1998
464. Wolski Z.
Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa
1974
1
2533
465. Wowczuk Wł.
Japonia. Warszawa 1978
1
6312
466. Woźniak- Łabieniec M.
Klasyk i metafizyka. Kraków 2002
2
1703-1704
467. Wykrota L.
Narty i Ty. Warszawa 1985
1
6670
468. Zakrzewski A. (red.)
Otolaryngologia kliniczna. Warszawa 1972
1
2402
469. Zalewski A.
Zbiór zadań do statystyki. Gdańsk 2008
1
3493
470. Zanker B.
Internationaler Wahrungsfinds 2015. Berlin
2006
1
2329
471. Zawistowska Z., Kradczyk J.
Napoje domowe. Warszawa 1972
1
2477
472. Zelenin G., Wojtenko Ł.
Girskimi stieżkami Krimu. Kijów 1974
1
2830
473. Zeszyty Naukowe
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i
1
3126
Innowacyjności w Lublinie. Lublin 2006
474. Zgliński S.L.
Radiologia. Warszawa 1970
1
2410
475. Zieliński P.
Daleko I blisko. Szczecin 2005
2
1773-1774
476. Zych G.
Wiry Zbrucza. Warszawa 1990 (Patrz: historia)
1
2111
477. Zychowicz B.
Mrożone warzywa i owoce źródłem witamin.
Warszawa 1970
1
2527
478. Żaczek T.
Kształcenie pielęgniarek. Łowicz 2002 (Patrz:
pedagogika)
1
2257
479. Żądło L.
Duchowa ścieżka. Sosnowiec 1993
1
2463
480. Żebrowski A.
Dania. Ludność. Warszawa 1995
1
1290
481. Żebrowski A.
Geografia ludności Belgii. Warszawa 1984
1
1271
482. Żebrowski A.
Geografia ludności Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Warszawa
1982
1
1270
483. Żebrowski A.
Surowce energetyczne wybranych krajów
Europy. Warszawa 1979 (Patrz: BN)
1
1269

Podobne dokumenty