Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji,

Komentarze

Transkrypt

Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji,
Załącznik Nr 7 do SIWZ
OR-341/15/2009
Wykaz narzędzi i urządzeń w naszej dyspozycji,
które są niezbędne do wykonania zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach
administracyjnych Gminy Blachownia w okresie 2009/2010 r.”
Lp.
Wyszczególnienie narzędzi i urządzeń
niezbędnych do wykonania zamówienia
Rok
produkcji
Rodzaj
dysponowania
*(własny, dzierŜawiony,
wynajęty itp.)
....................................... dnia.......................
*( W przypadku dzierŜawy, wynajmu, itp. naleŜy załączyć dokument
potwierdzający, Ŝe wydzierŜawiający lub wynajmujący jest w stanie
wydzierŜawić lub wynająć narzędzia lub urządzenia w terminie
wynikającym z harmonogramu robót.
.................................................................................
(Pieczątki i podpisy uprawnionych reprezentantów wykonawcy)

Podobne dokumenty