plik - 40KB

Komentarze

Transkrypt

plik - 40KB
OGŁOSZENIE
1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. zaprasza
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MPK - Łódź
Spółka z o.o. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2012, w której jednostką dominującą jest MPK – Łódź Spółka z o.o..
2. Rada Nadzorcza spółki pod firmą: PKS Myślenice Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS Myślenice Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, w której jednostką
dominującą jest PKS Myślenice Sp. z o.o..
3. Rada Nadzorcza spółki pod firmą: PKS Nowy Targ Spółka z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do
składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS Nowy Targ Spółka z o. o. za rok
obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, w
której jednostką dominującą jest PKS Nowy Targ Spółka z o. o..
4. Rada Nadzorcza spółki pod firmą: PKS w Żywcu Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Żywcu Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.
Składanie ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPK Łódź Spółka z o.o. i spółek zależnych” na adres: MPK - Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź,
kancelaria pok. 2.
Oferty należy składać do dnia 26 października 2012 roku (decyduje data wpływu).
Wszystkie oferty należy składać w jednej kopercie. Każda oferta (na zaproszenie danej Rady Nadzorczej) musi
być osobno spięta wraz z pełnym kompletem załączników, zamknięta w osobnej kopercie oraz określać w
odpowiedzi na które zaproszenie jest składana.
Mile widziane będzie złożenie ofert na zaproszenie wszystkich Rad Nadzorczych
Oferty nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty powinny zawierać:
1. Informacje o oferencie.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, wraz z numerem ewidencyjnym, pod którym dokonano wpisu.
5. Informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.
6. Oświadczenie o terminie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z terminem jego zakończenia
(tj. wydania opinii i raportu).
7. Cenę (wartość netto i wartość brutto) za badanie oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego
rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki/Grupy. Ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty
związane z przeprowadzeniem badania (włącznie z ewentualnymi kosztami delegacji, noclegu, itp.).
8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, w tym przedsiębiorstw z branży komunikacyjnej.
9. Listę osób uczestniczących w danym badaniu (imię, nazwisko, nr biegłego rewidenta).
10. Wskazanie metod i harmonogramów danego badania sprawozdania finansowego.
Oczekiwania wobec biegłego rewidenta
1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych spółek prawa
handlowego, w tym w branży komunikacyjnej.
2. Przedłożenia opinii i raportu z badania finansowego
a) jednostkowego sprawozdania spółki MPK – Łódź Spółka z o.o. w terminie do dnia 11 kwietnia 2013 r.
b) skonsolidowanego sprawozdania spółki MPK – Łódź Spółka z o.o. w terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r.
c) jednostkowego sprawozdania spółki PKS w Żywcu Sp. z o.o. w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.
d) jednostkowego sprawozdania spółki PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.
e) skonsolidowanego sprawozdania spółki PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w terminie do 14 marca 2013 r.
f) jednostkowego sprawozdania spółki PKS Myślenice Sp. z o.o. w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.
g) skonsolidowanego sprawozdania spółki PKS Myślenice Sp. z o.o. w terminie do 14 marca 2013 r.
3. Gotowość do uczestniczenia/uczestnictwo w posiedzeniach Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń
zatwierdzających sprawozdania finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
4. Przekazanie do wiadomości właściwej Radzie Nadzorczej sporządzonych dla właściwego Zarządu
(w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej Spółki.
5. Badania muszą zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
Preferencje oceny ofert:
1. Cena.
2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych spółek prawa
handlowego, w tym przedsiębiorstw z branży komunikacyjnej.
3. Metody i terminu badania sprawozdań finansowych.
Oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do negocjacji.
Pytania:
- natury merytorycznej: dot. MPK – Łódź Sp. z o.o. prosimy kierować do p. Beaty Pietrzyk - Kierownika Działu
Głównego Księgowego - tel. (042) 672 11 17, dot. pozostałych spółek do p. Bogusławy Porębskiej - Głównego
Księgowego - tel. 608 060 635,
- natury formalno-prawnej prosimy kierować do: p. Pawła Ludwiczaka – Specjalisty w Dziale Strategii i Analiz – tel.
(042) 672 12 44.
Rada Nadzorcza MPK – Łódź Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia
terminu składania ofert, zmiany warunków, na jakich odbywać się będzie niniejsze postępowanie, negocjacji
warunków umowy, powiadomienia o wyniku postępowania tylko wybranego wykonawcę oraz odstąpienia od wyboru
wykonawcy bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Rada Nadzorcza PKS w Żywcu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia
terminu składania ofert, zmiany warunków, na jakich odbywać się będzie niniejsze postępowanie, negocjacji
warunków umowy, powiadomienia o wyniku postępowania tylko wybranego wykonawcę oraz odstąpienia od wyboru
wykonawcy bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Rada Nadzorcza PKS Nowy Targ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia
terminu składania ofert, zmiany warunków, na jakich odbywać się będzie niniejsze postępowanie, negocjacji
warunków umowy, powiadomienia o wyniku postępowania tylko wybranego wykonawcę oraz odstąpienia od wyboru
wykonawcy bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Rada Nadzorcza PKS Myślenice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia
terminu składania ofert, zmiany warunków, na jakich odbywać się będzie niniejsze postępowanie, negocjacji
warunków umowy, powiadomienia o wyniku postępowania tylko wybranego wykonawcę oraz odstąpienia od wyboru
wykonawcy bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2