Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii katolickiej

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii katolickiej
Oświadczenie
Oświadczam, że moja córka* / syn* :
…………………………………………………………………………………………….................
nazwisko i imię
będzie uczestniczyła* / uczestniczył * w zajęciach z religii katolickiej na terenie
szkoły.
* niepotrzebne skreślić
Nazwisko i imię Rodzica / Opiekuna prawnego
………………………………………
Podpis
Zamość, dnia ………………………………2014r.

Podobne dokumenty