SPISY GOŁĘBI

Komentarze

Transkrypt

SPISY GOŁĘBI
SPISY GOŁĘBI
Spisy gołębi należy zdad przed pierwszym lotem konkursowym:
 potwierdzone przez lekarza weterynarii szczepienie gołębi,
 dane geograficzne gołębnika i telefon kontaktowy.
Należy wytypowad 15 gołębi ze spisu litera – T do mistrzostw KLD. Gołębie roczne – R.
Opłaty:
 wpisowe – 20 zł,
 składka roczna – 20 zł.
Pod spisem gołębi hodowca określa w jakiej kategorii będzie brał udział i od tej kategorii wpłaca
na fundusz nagród 50 zł.
Przed terminem koszowania (2 dni) określa ilośd gołębi na lot i ten fakt zgłasza telefonicznie
na nr 606-557-837.
Zarząd KLD może z przyczyn np. atmosferycznych zmienid datę lotu lub miejscowośd odlotu gołębi.
Uwaga!
Przedpłaty na loty w wysokości 50% kwoty w dniu 17.03.2013 r.
Gołębie poza konkursem będą brane tylko, gdy będą wolne miejsca w kabinie lotowej. Hodowca,
który zapłaci przedpłatę 50% na dany lot, np. 10 gołębi, ma obowiązek wysład min. 5 gołębi na lot.
Może odstąpid również swój udział innemu hodowcy zawiadamiając 2 dni przed koszowaniem
Zarząd KLD.
Zarząd KLD
„Dobry lot”
Zarząd KLD
REGULAMIN LOTOWY KLD – 2013
KATEGORIE I MISTRZOSTWA. Baza konkursowa 1:3.
1.

2.


3.



4.

5.
6.
Kategoria M > 1000 km
2 loty serią „Trójką” z 10-ciu gołębi typowanych na lot (jeden konkurs ponad 1000 km)
Kategoria M 700 ÷ 1000 km
3 loty serią „Dwójką” z 5-ciu gołębi typowanych na lot,
2 lotniki po 2 konkursy.
Kategoria „OPEN”
3 loty gołębie dorosłe – seria „Dwójką” z 5-ciu typowanych,
1 lot gołębie roczne – seria „Trójką” z 10-ciu typowanych,
1 lot gołębie młode – seria „Trójką” z 10-ciu typowanych.
Wydolnośd lotowa gołębnika
1 lub 2 loty: 10-cioma gołębiami typowanymi – procentowa ilośd uzyskanych konkursów.
Maraton Europy Środkowej – 3 loty narodowe serią „Dwójką” ( 1 konkurs – ponad 1000 km).
Mistrzostwo gołębie roczne – 2 loty (plan lotów KLD) serią „Trójką” z 10-ciu gołębi
typowanych.
7. Mistrzostwo gołębie młode – 2 loty (plan lotów KLD) serią „Trójką” z 10-ciu gołębi
typowanych.
8. Zespół lotników – 3 gołębie roczne z 2012 r., które zdobędą maksymalną ilośd konk. w PZHGP
i KLD. Baza konkursowa 1:5. Zgłoszenia do Zarządu KLD do dn. 30.09.2013 r.
PUNKTACJA KLD
Każdy gołąb zdobywa punkty za odległośd 10 km = 1 pkt. plus za szybkośd: punkty szwajcarskie z listy
konkursowej.