§ 1 - Dyrek.tara llowiatowego Urzędu Pracy

Komentarze

Transkrypt

§ 1 - Dyrek.tara llowiatowego Urzędu Pracy
Uchwahi N1· 262/05
Za rz~ldu
Powiatu Krośnieńs ldcgo
z dnia 24.05.2005r.
w sprrnvie uczestnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w Projekcie Infojatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 „Czas na pracę - praca na czas" , jako
Partnera Projektu on1z udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu
Pracy w Krośnie.
Na podstawie art. 32 ust.
i 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 200 1r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
u chwa la
co
następuj e:
§1
Akceptuje się uczesh1ictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w Projekcie Progratnu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 „Czas na pracę - praca na czas" jako
Partnera Projektu.
§2
VtJOWażnia się Panią Reginę C hrzanowską
- Dyrek.tara llowiatowego
Urzędu
Pracy
w Krośnie do:
1) Podpisania urnów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Czas na pracę - praca na czas''
w ramach Programu Operacyjnego Programu [nicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla
Polski 2004-2006,
2) Udzie.lenia peł nomocn ictwa na rzecz Lidem Partnerstwa - Stowarzyszenia Promocj i
Przedsięb io rczości w Rzeszowie do wszelkich czy 1rności związanych z realizacją
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Projektu EQUAL, a w szczególności do:
a) zawarcia umowy w ramach Partnerstw Ponadnarodowych,
b) zawarcia Ltmów z Krajową Slrukturą Wsparcia na dofinansowanie wszystkich
działań dotyczących Projeklu
§3
Uchwała
wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Podobne dokumenty