Czytaj więcej - Adiuvo Investments

Komentarze

Transkrypt

Czytaj więcej - Adiuvo Investments
Numer 8/2015
Data sporządzenia: 9.10.2015 roku
Temat: Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I
Adiuvo Investments S.A.
Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 8.10.2015
roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały Nr 1030/2015
podjął decyzję w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w dniu
12.10.2105 roku praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Adiuvo Investments S.A..
Wprowadzonych do obrotu zostaje 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela
serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A w dniu 12.10.2015 roku rejestracji tych praw do akcji i
oznaczenia ich kodem „PLADVIV00023”.
Prawa do akcji spółki notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
„ADIUVO” i oznaczeniem „ADV”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:


Marek Orłowski - Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu