Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do
Raport bieżący 60/2015
Data publikacji: 22-10-2015r godz:14:24
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
"Emitent"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 października 2015 r. powziął
informację o Uchwale Nr 1070/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. (dalej "GPW") z dnia 21 października 2015 r. stwierdzającej dopuszczenie do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii P Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 27
października 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww.
akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. w dniu 27 października 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
"PLELMTL00017".
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna:
1. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);
2. § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).
Osoby reprezentujące Spółkę:
Prezes Spółki – Paweł Jarski
Wiceprezes Spółki – Jarosław Michalik

Podobne dokumenty