Film statyczne

Komentarze

Transkrypt

Film statyczne
Ocena obci
enia prac fizyczn
OPERATOR ZAOSTRZARKI PÓŁWYROBÓW
Celem wiczenia jest ocena obci
enia fizycznego na stanowisku roboczym operatora zaostrzarki w
ci gu całej zmiany roboczej. Fragmenty zasadnicze pracy zostały zarejestrowane na filmie
umieszczonym w pliku Zaostrzarka.avi. Uruchomienie tego pliku wymaga uruchomienia przegl darki
Best Player z pulpitu. Film mo na zatrzyma za pomoc klawisza spacji lub odpowiedniej ikony.
Nale y zanalizowa film w taki sposób aby okre li :
-
ł czny wydatek energetyczny pracownika (metod tabelaryczn Lehmanna)
-
obci
enie statyczne (metod OWAS)
oraz sprawdzi czy przenoszone w czasie pracy ci
kie przedmioty spełniaj ograniczenia równania
NIOSH.
Obci
enie statyczne nale y wyznaczy
dla ka dej z daj cych si
logicznie wyró ni
faz pracy
osobno. Fazy te obejmuj :
a.
Transport pr tów
3,5 min.
b.
Obracanie pr tów i nadzór nad procesem podgrzewania
5,0 min.
c.
Ostrzenie pr tów
14,0 min.
d.
Czynno ci uzupełniaj ce
2,0 min.
e.
Przerwa technologiczna
5,5 min.
W jednym cyklu operator obrabia wi zk zawieraj c 50 pr tów. Ka dy pr t wa y 20 kg.
Powy szy cykl powtarza si 15 razy w ci gu zmiany. Pozostały czas przeznaczony jest na przerw na
posiłek i sprz tanie.

Podobne dokumenty