Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Serii B oraz liczbie

Komentarze

Transkrypt

Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Serii B oraz liczbie
Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Serii B oraz o liczbie Akcji Serii B
oferowanych w poszczególnych transzach w ramach Oferty Publicznej
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z treścią pkt
21.2.4 prospektu emisyjnego ZUE S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Finansowego w dniu 10 sierpnia 2010 roku, Zarząd ZUE S.A. niniejszym informuje, że
ostateczna Cena Emisyjna Akcji Serii B została ustalona na poziomie 15,00 zł. Cena ta jest
jednakowa dla wszystkich transz.
Ponadto, spółka ZUE S.A. informuje, że ustaliła liczbę Akcji Serii B oferowanych w
poszczególnych transzach w ramach Oferty Publicznej w następujący sposób:
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 5.400.000 Akcji Serii B
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 600.000 Akcji Serii B

Podobne dokumenty